L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby"

Transkript

1 21. august L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr Hørsholmsgade 18D København N v/ interessenterne Anders Donde: Jacob-Ole Remming: vedrørende erhvervslokaler beliggende Enghave Plads 3, stuen, 1670 København V. Lejemålets omfang og benyttelse Lejemålet omfatter ca. 95 m² bruttoetageareal incl. forholdsmæssig andel af ejendommens øvrige fællesarealer, såsom teknik-, renovations- og trapperum. I bruttoetagearealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de dertil knyttede begrænsninger. Lejer må alene anvende gården til håndtering af renovation, herunder opstille renovationscontainere. Inden opsætning og ibrugtagning finder sted skal omfang og nærmere placering af containere godkendes af udlejer. Lejer kan efter nærmere aftale med udlejer anvende ejendommens fælles vaskeri på samme vilkår som ejendommen øvrige beboere. Lejer må alene anvende det fælles vaskeri til vask m.v. af beklædning m.v. der anvendes erhvervsmæssigt i lejers virksomhed. Lejers personale kan således ikke anvende det fælles vaskeri til vask m.v. af privat beklædning m.v. Udlejer er ikke bekendt med, om de registrerede arealer er korrekt opmålte og påtager sig intet ansvar herfor. Selvom det ved en senere opmåling måtte vise sig, at bruttoetagearealerne afviger fra de angivne, reguleres lejen og alle andre ydelser i lejeforholdet ikke. 1

2 Side 2 af 15 Det lejede skal benyttes til serveringsvirksomhed med servering og salg ud af huset af kaffeprodukter og lign med naturligt tilbehør som kager, boller, croissanter og anden hjemmebag m.v. Der skal ikke ske servering eller salg af andre alkoholholdige drikkevarer end vin på glas og øl på flaske. Der må således ikke sælges stærk spiritus eller andre typer alkohol medmindre udlejer har givet skriftlige samtykke hertil. Lejers produktion af fødevarer må alene ske i et omfang der ikke i henhold til myndighedskrav kræver yderligere udsugning eller ventilation end den eksisterende udsugning/ventilation og alene i et omfang der ikke medfører gener for ejendommens øvrige lejere ud over hvad der naturligt som følge af lejers publikumsvendte aktiviteter kan forventes af en drift som den aftalte. Lejemålet i øvrigt må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål, herunder natophold. Lejer har mulighed for at spille indendørs baggrundsmusik. Lejer er berettiget til at holde åbent i tidsrummet kl året rundt. Såfremt lejer kan opnå myndighedernes godkendelse til udeservering og lejers opsætning af borde og stole i øvrigt kan godkendes af udlejer, kan udendørsservering ske efter følgende retningslinjer: Udendørsservering kan ske fredag, lørdag og dage før en helligdag ske i tidsrummet kl Udendørsservering kan endvidere ske søndag torsdag i tidsrummet kl Udendørsservering uden for ovennævnte tidsrum kræver udlejers godkendelse. Borde og stole må ikke være tilgængelige for kunder, gæster m.v. udenfor ovennævnte tidsrum. Lejer oplyser, at lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er derfor ikke omfattet af Erhvervslejeloven 62, hvilket for udlejer er en betingelse for lejeaftalen. Lejer har ret til at benytte vejarealer omkring bygningerne og har tilsvarende pligt til at holde disse åbne for gennemkørsel. Udvendigt oplag af varer, paller, affald m.v. må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra udlejer. Opsætning af borde og stole uden for lejemålet er godkendt af udlejer, så længe det ikke strider mod gældende lovgivning og regulering. Lejer er ansvarlig for indhentning og opretholdelse af godkendelser fra offentlige myndigheder til den tilladte drift herunder godkendelse fra Fødevareregionen, Næringsbrev og Alkoholbevilling til servering af vin og øl og afholder enhver udgift hertil. Såfremt tilladelser ikke kan opnås til den aftalte drift i forbindelse med lejemålets indgåelse eller tilladelserne kræver uforholdsmæssige omkostninger bortfalder lejeaftalen uden parterne har krav mod hinanden.

3 Side 3 af 15 2 Anvendelse Lejer er ansvarlig for at det lejede kan anvendes til den i 1 anførte anvendelse efter den gældende lovgivning, offentlige vedtægter og forskrifter den gældende planlægning for området (regionsplan, kommuneplan, lokalplan m.v.) og de tinglyste servitutter. Lejer indestår efter overtagelsen af lejemålet for, at den i lejemålet udøvede virksomhed ikke er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter samt andelsforeningens vedtægter. Udlejer sikrer at holde lejer skadesløs for evt. tab m.v. dersom Andelsforeningens vedtægter eller husorden og lign. hindrer lejer i at drive den virksomhed, der er forudsat i lejeaftalen. Ved lejemålets ikrafttræden påtager lejer efter offentlige pålæg sig hele ansvaret og risikoen for Fødevareregionen, Arbejdstilsynets, Miljømyndighedernes og andre myndigheders godkendelse af den brug, lejer ønsker at gøre af lokalerne. Lejer er i forbindelse med overtagelsen ansvarlig for at opfylde krav, som Fødevareregionen, Arbejdstilsynet, miljømyndighederne og andre myndigheder måtte stille som betingelse for godkendelse af den brug, hvortil lejer ønsker at anvende det lejede. Såfremt Fødevareregionen, Arbejdstilsynet eller anden offentlig myndighed måtte stille krav om forandringer af eller i det lejede efter godkendelsen ved lejemålets indgåelse, herunder krav om ændret indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, påhviler det lejer, at foranledige sådanne myndighedskrav opfyldt, samt at afholde de dermed forbundne omkostninger i overensstemmelse med lejeaftalens vilkår. Såfremt et pålæg fra Fødevareregionen skyldes forhold, som kan henføres til den måde, hvorpå lejer driver virksomheden, skal lejer selv afholde eventuelle omkostninger i den forbindelse. Lejers anvendelse må på ingen måde være til gene for ejendommens øvrige lejere i form at støj, lugt, lys og lydgener ud over hvad der naturligt som følge af lejers publikumsvendte aktiviteter kan forventes af en drift som den aftalte. Lejemålets stand ved overtagelse 3 Lejemålet overtages som det er og forefindes og som beset af lejer. Lejer afholder således enhver udgift til lejers indretning og istandsættelse til lejers brug af lejemålet. Lejer har udlejers forhåndsgodkendelse til at foretage ændringer i køkkenet, herunder nedtage eksisterende elementer og udskifte hårde hvidevarer til lejers specifikke brug. Lejer har endvidere udlejers forhåndsgodkendelse til at ændre og istandsætte de eksisterende toilet- og badefaciliteter, herunder nedtage badefaciliteterne og erstatte disse med et toilet. Lejer er forpligtet til at arbejder i lejemålet udføres håndværksmæssigt forsvarligt efter gældende byggeforskrifter m.v.

4 Side 4 af 15 Lejer skal ved fraflytning ikke retablere badefaciliteterne ej heller eventuelle ændringer i køkkenet og andre af udlejer godkendte ændringer af det lejede. For toiletforhold og køkkenforhold er dog gældende at disse ved fraflytning skal være fuldt funktionsdygtige uden skader og mangler. Udlejer udfører i forbindelse med overtagelsen for egen regning opsætning af lydisolering i lofter mod beboelseslejemål på 1.sal. Udlejer foranlediger endvidere for udlejers regning af der lukkes af mod eksisterende vaskerum samt kontorrum. I forbindelse med lejemålets ikrafttræden foranlediger udlejer samtidig at der opsættes selvstændig el- og vandmåler i lejemålet. I forbindelse med overtagelsen foretages en fotoregistrering af lejemålets stand. Fotoregistreringen vedlægges efterfølgende som bilag til nærværende lejekontrakt. Udgifter til skalsikring (indbrud/tyveri) og IT/telefon-kabling er for lejers egen regning og risiko. Ved fraflytning kan lejer medtage de af lejer bekostede særinstallationer, jf. ovenstående mod at afholde alle udgifter til retablering. 4 Ombygning/ændring af det lejede efter lejemålets overtagelse Efter lejemålets overtagelse afholder lejer udgifter til ombygning, installation, istandsættelse eller indretning, hvis sådanne arbejder måtte blive forlangt af offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, fødevareregionen, arbejdstilsyn eller andre, som en følge af den virksomhed, som lejer udøver i det lejede. For sådanne ændringer gælder i øvrigt nedennævnte vilkår. Erhvervslejeloven 38, stk. 1, skal ikke gælde for lejemålet, og lejer har således kun ret til at foretage installationer eller ombygninger i det lejede, i fællesrum eller på bygningen med skriftligt samtykke fra udlejer, med mindre der er tale om et myndighedskrav eller i det omfang lejeren har ret dertil efter lovregler, der ikke kan fraviges, for tiden Erhvervslejeloven 37 og 38, stk. 2. Jf. dog 2 i nærværende kontrakt. Dog skal udlejer stadig godkende installationer eller ombygninger i det lejede, selvom der er tale om et myndighedskrav. Såfremt samtykke gives af udlejer, skal arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, i overensstemmelse med offentlige byggeforskrifter, god byggeskik og udlejers anvisninger samt på grundlag af sædvanligt projekt, der på forhånd skal godkendes af udlejer. I øvrigt skal installationer og ændringer godkendes af offentlige myndigheder på lejers bekostning og foranledning inden igangsættelsen. Lejer har retableringspligt, med mindre dette krav skriftligt er frafaldet af udlejer. I forbindelse med det enkelte arbejde kan udlejer kræve sikkerhedsstillelse for retableringspligten, således at sikkerheden dækker omkostningerne ved retablering, krav herom skal i så fald fremsendes samtidigt hermed, jf. 4, stk. 2. Sikkerhedsstillelsen kan én gang årligt kræves reguleret under hensyntagen til prisudviklingen. Retablering kan også kræves i tilfælde af afståelse, medmindre ny lejer fortsætter den hidtidige lejekontrakt uden ændringer eller tilføjelser og derved indtræder i retableringsforpligtelsen. Bestyrelsen kan løbende godkende anmodninger om yderligere ændringer.

5 Side 5 af 15 5 Ikrafttræden og opsigelse Lejemålet træder i kraft den 1. marts Lejemålets ikrafttræden er fra begge parter betinget af, at lejer har opnået samtlige myndighedsgodkendelser i forbindelse med lejemålets anvendelse og indretning. Såfremt lejer ikke har opnået myndighedsgodkendelser senest den 1. marts 2013, jf. ovenstående, bortfalder nærværende lejekontrakt i sin helhed. Parterne er herefter fritstillet uden krav mod hinanden og udlejer er således berettiget til at foretage udlejning til anden side. Foreligger myndighedsgodkendelser før den 1. marts 2013 er lejer berettiget til på tidspunktet for myndighedsgodkendelserne udstedelse og når genpart heraf er forelagt udlejer til orientering at tage lejemålet i anvendelse og påbegynde istandsættelse efter lejekontraktens bestemmelser herom. Lejebetaling sker første gang pr. 1. marts 2013 uanset tidspunktet for opnåelse af myndighedsgodkendelser foreligger, jf. ovenstående. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 2 år fra aftalens indgåelse og fra udlejers side i 4 år fra aftalens indgåelse. Lejemålet kan efter udløb af ovennævnte uopsigelighedsperiode opsiges af lejer med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den sidste i en måned. I tilfælde af at en ny lejer er villig til at overtage lejemålet kan tiden sættes ned. Opsigelse fra udlejers side følger i øvrigt reglerne i Erhvervslejeloven. Dog kan udlejers ønske om at anvende lokalet til beboerlokale igen, ikke anses som gyldig opsigelsesgrund herunder henset til at lejer har erklæret sig indforstået med at den årlige generalforsamling fortsat afholdes i lokalet. Det er i den forbindelse mellem udlejer og lejer aftalt, at udlejer med minimum to ugers varsel kan benytte lejemålet op til 4 gange årligt til generalforsamlinger og anden lignende aktivitet i foreningen. Anvendelsen sker uden beregning, dog afregnes for forplejning, varekøb m.v. Fremlejeret og afståelsesret Lejer har ikke afståelsesret. Det er dog mellem parterne ekstraordinært aftalt, at lejer kan afstå lejemål til sammen branche og til en ny lejer som udlejer på forhånd skal godkende, ligesom udlejer ved afståelse er berettiget til at genforhandle lejekontrakten i sin helhed, herunder vilkår for anvendelse, leje, depositum, lejeregulering m.v. Lejer har ikke fremlejeret. 6

6 Side 6 af 15 7 Årlig leje og depositum Den årlige leje for lejemålet er fastsat til kr ,00. Lejen forfalder til betaling månedsvis forud hver den første i måneden, første gang den 1. marts 2013 for perioden 1. marts til 31. marts med kr ,08. Næste gang forfalder der leje for perioden 1. april 2013 til 30. april 2013 med kr ,08 og så fremdeles. Ved nærværende lejekontrakts underskrift betaler lejer et depositum på kr ,25. Depositum tjener til sikkerhed for lejers overholdelse af nærværende lejekontrakt samt til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning og i forbindelse med regulering af varme- og fællesregnskab. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. Depositum reguleres så det til enhver tid svarer til 3 måneders leje. Depositum forrentes ikke. I tilfælde af at lejer kommer i restance og efter skriftligt påkrav fra udlejer fortsat ikke indbetaler restancen, er udlejer berettiget til at overgive sagen til retslig inkasso. Omkostningerne hertil påhviler lejer. Alle inddrivelsesomkostninger af enhver art, som udlejer er nødt til/har været nødt til at afholde som følge af lejers manglende betaling eller efterlevelse af lejekontraktens bestemmelser i øvrigt er en pengepligtig ydelse i lejeforholdet. 8 Ejendomsregnskab (driftsudgifter og øvrige omkostninger) Lejemålets andel af driftsudgifter er indeholdt i den i 7 anførte leje. Forbrugsregnskabet (el, varme og vand) Udlejer sørger for levering af varme til ejendommen. Udlejer opsætter selvstændig måler på varmeforbrug og lejer afregner herefter sit forbrug direkte til forsyningsvirksomheden. I forbindelse med at der opsættes særskilt vandmåler, jf. 3, er lejer herefter pligtig at afregnes sit forbrug direkte til forsyningsvirksomheden det samme gælder el. 9

7 Side 7 af Skatter og afgifter Lejer betaler lejemålets andel af nye og fremtidige stigninger i: a) Skatter, herunder dækningsafgift, og afgifter. b) Samtlige afgifter og pålæg af enhver art vedrørende ejendommen, dens drift og administration, herunder blandt andet miljøtilsvar, spildevandsafgift, renovationsbidrag, vandafgift/ -forbrug, vejbidrag, bidrag til kloak og parkeringsanlæg etc., og det uanset ydelsen skal betales til det offentlige eller private. c) Enhver tænkelig, fremtidig ydelse som måtte blive pålagt ejendommen eller ejers ejendomsudlejningsvirksomhed, og dette uanset om ydelsen skal betales til det offentlige eller private. Nye og fremtidige stigninger i forhold til ejendomsskattebilletten for 2012 i skatter og afgifter m.v. opkræves særskilt efter reglerne i Erhvervslejelovens 10-11, i det dog bemærkes, at stigninger kan gennemføres uden varsler og med virkning fra det tidspunkt, udgiften pålægges ejendommen. Stigningen tillægges basislejen, jf. 7. Bortfald eller nedsættelse af de ovenfor anførte udgifter medfører ingen ændring i lejeydelsen. Lejeregulering 11 Uanset uopsigelighed reguleres den til enhver tid gældende årsleje med virkning fra hvert års 1. oktober med den procentvise stigning i nettoprisindekset (År 2000 = 100) for juli i forhold til senest offentliggjorte nettoprisindeks for juli, dog min. 2,5 % p.a. - første gang med virkning pr. 1. oktober Første regulering pr. 1. oktober 2013 vil således være at foretage på baggrund af nettoprisindekset for juli 2012 i forhold til nettoprisindekset for juli 2013, dog min. 2,5%. p.a. I tilfælde af at grundlaget for nettoprisindekset måtte blive væsentligt ændret, eller det måtte blive erstattet af et andet kriterium til konstatering af bevægelserne i prisniveauet, skal det således ændrede indeks eller det nye kriterium være gældende ved den fremtidige regulering af lejen og fortsat med minimum 2,5% p.a. I den til enhver tid gældende leje indgår alle reguleringer efter lejelovgivningen og efter bestemmelserne i herværende lejekontrakt. Regulering af leje til markedslejen 12

8 Side 8 af 15 Uanset aftalt uopsigelighed og den ovenfor anførte reguleringsaftale er det aftalt, at lejen kan reguleres efter reglerne i erhvervslejeloven m.v. samt i øvrigt med hjemmel i nuværende eller kommende lejelovgivning. Hver part kan desuden forlange lejen reguleret til markedslejen i overensstemmelse med reglerne i 13 i Erhvervslejeloven. Markedsleje skal ikke forstås snævert, og ved en sammenligning med andre lejemål skal der ikke blot sammenlignes med lejemål inden for samme branche, men også med andre branchers lejemål med samme beliggenhed. Ved regulering til markedsleje skal markedslejen ansættes under hensyntagen til lokalernes anvendelsesmulighed og ikke til den jf. kontraktens 2 aftalte anvendelse. Den årlige leje kan dog på intet tidspunkt blive lavere end begyndelseslejen. Erhvervslejeloven 13, stk. 4 skal ikke gælde for lejemålet, og regulering til markedsleje skal gennemføres fuldt ud på det varslede ikrafttrædelsestidspunkt uden fordeling af reguleringen over fire år. Det er mellem parterne ekstraordinært aftalt, at når Metrostationen på Enghave Plads officielt åbnes for drift af metroforbindelsen reguleres den årlige leje efter følgende model: Den på ovennævnte tidspunkt gældende årlige leje pålægges en stigning på 15 %. Stigningen foretages én gang med basis i gældende årlige leje og opkræves alene fremadrettet. Øvrige reguleringer i henhold til lejekontrakten sker uændret. Stigningen træder i kraft den 1. i måneden efter den officielle åbning, jf. ovenstående og opkræves lejer ved førstkommende huslejeopkrævning. Udlejer er tillige i denne forbindelse berettiget til at regulere depositum så dette stedse svarer til 3 måneders gældende leje, jf. 7. Genforhandling af lejevilkår og opsigelse. 13 Erhvervslejelovens 14 er ikke gældende for nærværende lejekontrakt. Indretning og udstyr 14 Lejer skal tåle, at udlejer gennem lejemålet fremfører nødvendige installationer m.v. samt fastgør beslag og lignende under behørig hensyn til lejers drift og anvendelse af lejemålet.. Eventuelle myndighedskrav om fremtidig (efter ikrafttrædelsestidspunktet) sprinkling, ændring af eventuel bestående sprinkling eller yderligere sprinkling, vil være at betale særskilt af lejer.

9 Side 9 af 15 Løse brandspande, pulverslukkere og lignende må lejer for egen regning anskaffe og vedligeholde i overensstemmelse med myndighedernes krav. Lejer skal efterkomme myndighedernes eventuelle krav vedrørende lejers egen indretning og møblering af lokalerne, herunder opstilling af reoler, flytbare værkførerbure, placering af varer under hensyntagen til flugtveje m.v. Vedligeholdelse, fornyelser og renholdelse 15 Ved vedligeholdelse skal forstås både reparation og udskiftning (fornyelse). Lejers vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse og reparation af det lejede, herunder af installationer og anlæg m.v. påhviler lejer i det omfang, dette er nødvendigt for, at det lejede kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Lejer skal udføre og bekoste vedligeholdelse af det lejede, herunder - Indvendige overflader og beklædninger på lofter, vægge, gulve, døre, vinduer, træværk og rør, være sig malede, hvidtede, olierede eller på tilsvarende måde behandlede overflader samt flise-, klinke,- linoleums-, tæppe- eller andre beklædninger. - Indvendige og udvendige døre, ikke bærende skillevægge, baldakiner, vinduesglas (bortset fra punkterede termoruder) og ovenlys. - Dørgreb, hængsler og beslag samt låse og nøgler. - Synlige afløbsinstallationer i det lejede - Synlige koldtvandsinstallationer - Synlige el-installationer fra hovedtavle, herunder armaturer, lyskilder, ledninger, kontakter, stik og HFI-/HPFI-relæ. - Synlige svagstrømsanlæg af enhver art, herunder vedrørende telefon, edb, alarm, adgangskontrol, betjeningspaneler, stik, ledninger, kabelkasser, krydsfelter, racks og andet. - Synlige ventilations- og klimaanlæg for luftskifte, -rensning og -køling såvel særskilte anlæg - Synlige armaturer, ventiler og betjeningsgreb af enhver art til varme, vand, afløb og andet. - VVS-sanitet, herunder toiletter, vaske, brusekabiner mv. - Garderobe-, toilet-, badeværelses- og køkkeninventar. - Hårde hvidevarer, herunder til frost, køl, madlavning, opvask, vask og tørring. - Brandmateriel. - Udvendige skilte. - Andet tilsvarende, der hører til det lejede.

10 Side 10 af 15 Vedligeholdelsesarbejder, der påhviler lejer, skal udføres straks, når manglerne konstateres. Sker det ikke trods påkrav med rimeligt varsel, er udlejer berettiget til at lade de omhandlede arbejder udføre for lejers regning. Refusion af disse udgifter vil være pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Såfremt lejer påfører udlejers ejendom skader, det være sig på bygningsdele, installationer eller anlæg m.v., er udlejer berettiget til at udbedre disse skader for lejers regning. Udlejers vedligeholdelse Udlejer skal udføre og bekoste vedligeholdelse af bygningsbestanddele og installationer i det omfang, det ikke er omfattet af lejers vedligeholdelse eller andre bestemmelser i nærværende kontrakt, herunder følgende - Bærende konstruktioner, herunder fundamenter, etageadskillelser, m.v. for så vidt angår svigt og mangler angående det statiske og konstruktive system. - Klimaskærm, herunder tag og facader. - Udvendige overflader og beklædninger, herunder overflader på udvendige døre, vinduer inkl. fals, kant og fuge. - Afløbsinstallationer i form af faldstammer indtil afgreninger. - Koldtvandsinstallationer i form af gennemgående strenge indtil afgreninger. - El-installationer indtil hovedtavler. Udlejer skal udføre vedligeholdelse af anlæg for forsyning med varme og varmt vand, herunder fyringsanlæg/varmeveksler, pumper, varmerør og radiatorer (bortset fra radiatorventiler) anlæg for opvarmning, opbevaring og fordeling af varmt brugsvand, varmtrør-installation for varmt vand samt anlæg for regulering og styring af varme og varmt vand. Pligten til vedligeholdelse gælder, uanset om behovet er opstået på grund af nedslidning som følge af almindelig, usædvanlig eller fejlagtig brug eller betjening, teknisk forældelse, hændelig skade eller skade, som tredjemand er ansvarlig for. Udlejer er berettiget til at iværksætte arbejder såvel i som uden for lejemålet i overensstemmelse med reglerne i Erhvervslejelovens kapitel 5, dog under behørig hensyntagen til lejers drift. Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har mod forudgående varsel ret til adgang til det lejede i normal arbejdstid for at forberede eller udføre vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne skal udføres til mindst mulig gene for lejer. Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har endvidere uden varsel ret til adgang til det lejede, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til uopsættelig indgriben eller reparation. Eventuel forringelse af brugsværdien af det lejede, som skyldes udlejers udførelse af arbejder til vedligeholdelse af det lejede, adgangsveje eller ejendommen i øvrigt, være sig bygningsdele, installationer eller andet, giver ikke lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Dette gælder såvel den periode, hvor arbejderne pågår, som den periode, der kan medgå fra konstateringen af de mangler, der skal istandsættes, og indtil iværksættelse af arbejderne, på grund af leveringstid for materialer, ventetid hos håndværkere, vejrlig eller andre forhold, som udlejer ikke er herre over. Omkring sådanne arbejder skal udlejer forsøge at udvise størst mu-

11 Side 11 af 15 lig hensyntagen til lejers brug af det lejede herunder fremsende varsel i så god tid at lejer kan tilpasse sin drift herefter. Mangler ved det lejede eller beskadigelse af lejers ting, der skyldes hændelige forhold, for eksempel nedbør, eller tredjemand, giver ikke lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Renholdelse Al indvendig renholdelse af det lejede med tilhørende installationer påhviler lejer, og det uanset om disse installationer er bekostet af udlejer eller lejer. Tilsvarende gælder renholdelse af alle øvrige installationer til det lejede, herunder vandforsyning og afløb m.v., som er til lejers udelukkende brug, frem til disses tilslutning til fællesinstallation. Skiltning 16 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Udlejer tillader følgende skiltning jf. bilag X. Lejer søger herefter myndighedsgodkendelser og lejer må først opsætte skiltning når disse foreligger. Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. Ved fraflytning skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen i henhold til ovennævnte, med mindre udlejer skriftligt frafalder kravet herom. Det er ikke tilladt lejer at skilte på ejendommen på anden måde end den ovennævnte af udlejer angivne. Forsikring 17 Det påhviler udlejer at holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Øvrig forsikring tegnes af lejer for dennes regning. Lejer drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, det vil sige inden indretningen af det lejede med inventar m.v., at tegne erhvervsforsikring omfattende brand, tyveri, ansvar og driftstab samt glas- og kummeforsikring.

12 Side 12 af Risiko og ansvar Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder hændelig som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer eller ombygninger. Skulle der i lejeforholdets løbetid opstå skader på lejers ejendom, for eksempel på inventar, som følge af fejl, mangler eller undladelser ved det lejede, kan udlejer kun gøres ansvarlig herfor, såfremt udlejer har handlet uagtsomt. Udlejers erstatningspligt omfatter ikke lejers indirekte tab herunder driftstab. Husorden 19 Lejer er pligtig til at drage omsorg for, at såvel de i virksomheden ansatte personer som andre, der får adgang til det lejede, omgås forsvarligt med det lejede, dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt. Lejer er erstatningspligtig for enhver skade herunder hændelig som lejer eller dennes repræsentanter samt eventuelle besøgende påfører det lejede udover normal slitage. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede omgås dette forsvarligt. Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregulativer, som lejer er pligtig til nøje at overholde. Såfremt der vedtages husorden, ordensregulativer eller lign. der hindrer lejer i at drive den tilladte virksomhed i henhold til det oprindelig aftalte holder udlejer lejer skadesløs herfor herunder udbetaler erstatning for lejers dokumenterede tab. Lejer forpligter sig til at rømme lagerrum, der tillige fungerer som sikringsrum, inden for den til enhver tid gældende lovmæssige tidsramme. Merværdiafgift 20 Lejemålet er ved lejekontraktens indgåelse ikke momsregistreret. Misligholdelse 21 Udlejer kan, uden hensyn til lovmæssig eller kontraktmæssig uopsigelighed eller opsigelsesvarsel, ophæve lejemålet i de tilfælde og under de betingelser, som er nævnt i Erhvervslejelovens 69 Ophæves lejemålet af nogle af de grunde, som er nævnt i Erhvervslejelovens 69, skal lejer straks efter ophævelsens anerkendelse som lovlig fraflytte lejemålet og er desuagtet pligtig til

13 Side 13 af 15 at betale leje og andre ydelser efter lejeaftalen for tiden, indtil udlejer har fået genudlejet lejemålet, dog max. i opsigelsesperioden. Udlejer tilstræber, at genudlejning finder sted hurtigst muligt. Lejer skal erstatte udlejer ethvert tab, som misligholdelsen har påført udlejer, herunder omkostningerne ved lejers udsættelse af det udlejede. Fraflytning og tilbagelevering af lejemålet 22 Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejers ejendom. Inden flyttesynet har lejer dog ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet af lejer, som er indsat i det lejede såsom kontormøbler, reklameskilte, maskin- og inventardele og som ikke hører til ejendommen, mod at efterlade væg og gulvflader og øvrige eventuelt beskadigede områder i pæn og velvedligeholdt stand med fornødne reparationer/udskiftning udført. Udlejer kan kræve, at ovennævnte fjernes for lejers regning, og at der sker fuld retablering. Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag, det lejede skal fraflyttes, selvom denne er en helligdag eller dagen før en helligdag aflevere lejemålet ryddet, rengjort og uden skader og mangler. Ved fraflytning af lejemålet i øvrigt tages der udgangspunkt i lejemålets stand ved overtagelsen samt lejers pligt til vedligeholdelse og fornyelse, jf. 3, 4 & 14. Inden tilbageleveringen indkalder lejer udlejer til en fælles besigtigelse (flyttesyn) af lejemålet for fastsættelse af de mangler, som skal afhjælpes. Flyttesynet kan tidligst ske efter, at lejer har ryddet og rengjort lejemålet. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret. Udlejer har krav på, at værdien af forpligtelser der påhviler lejer at udføre ved fraflytning, konverteres til et kontantbeløb, som lejer betaler til udlejer. Ved fraflytning udarbejdes der en fraflytningsrapport. Fraflytningsrapporten skal fremsendes til lejer til den af udlejer seneste kendte adresse. Den i erhvervslejelovens 74, stk. 2 nævnte frist på fire uger er forlænget til otte uger. Det i fraflytningsrapporten skyldige beløb forfalder til kontant betaling senest 7 hverdage efter lejers accept af fraflytningsrapporten. Såfremt lejer er uenig i det opgjorte beløb, har lejer på baggrund af fraflytningsrapporten mulighed for, at indhente uvildigt tilbud på de af udlejer konstaterede pligtige arbejder og udbedringer. Lejer skal senest 7 hverdage efter modtagelsen af fraflytningsrapporten skriftligt over for udlejer meddele, at denne ønsker at indhente uvildigt tilbud. Det af lejer indhentede tilbud skal være fuldt ud sammenligneligt med udlejers opgjorte kravspecifikation. Opstår der på baggrund af lejers indhentede tilbud, uenighed mellem parterne om udgiftens størrelse, udvælges i fællesskab uvildig vurderingssagkyndig til fastlæggelse af endelig beløbsstørrelse. Den vurderingssagkyndiges endelige vurdering kan ikke påberåbes af nogen af parterne og

14 Side 14 af 15 beløbet skal af lejer erlægges kontant til fuld og endelig afgørelse senest 7 hverdage efter modtagelse af den vurderingssagkyndiges skriftlige fastlæggelse af beløbsstørrelse. Offentlige påbud 23 Såfremt det offentlige fremkommer med påbud eller nye lovændringer efter lejekontraktens indgåelse om, at der skal foretages nyinstallering/lovliggørelse i ejendommen, vil udlejer være berettiget til at kræve lejeforhøjelse herfor i overensstemmelse med Erhvervslejeloven. Tinglysning og omkostninger 24 Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade et eksemplar af nærværende lejekontrakt tinglyse på ejendommen således, at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser på tidspunktet for tinglysningen. I tilfælde af at lejer foranlediger lejekontrakten tinglyst, er lejer ved lejemålets ophør forpligtet til straks at foranledige lejekontrakten aflyst af tingbogen. Såfremt lejer ikke efter skriftligt påkrav herom straks berigtiger forholdet, er udlejer berettiget til gennem sædvanlige retsmidler at få forholdet berigtiget, og alle omkostninger, der påføres udlejer herved, betales af lejer. Udlejer er berettiget til uden lejers medvirken at foranledige lejekontrakt aflyst fra tingbogen, når lejemålets ophør fremgår af lejekontrakt, skriftlig opsigelse fra lejer eller ophævelse er anerkendt. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende lejekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. Lejer bekræfter at have modtaget kopi af checklisten oprindeligt udarbejdet af By- og Boligministeriet. Tvister 25 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne lejekontrakt, skal afgøres af Boligretten, jf. erhvervslejeloven 76.

15 Side 15 af 15 Som udlejer: Som lejer: Dato: 2012 Dato: 2012 A/B Enghave v/ DATEA som administrator Garage Made I/S v/ interessenterne Anders Donde Cpr.nr. Jacob-Ole Remming Cpr.nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere