L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby"

Transkript

1 21. august L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr Hørsholmsgade 18D København N v/ interessenterne Anders Donde: Jacob-Ole Remming: vedrørende erhvervslokaler beliggende Enghave Plads 3, stuen, 1670 København V. Lejemålets omfang og benyttelse Lejemålet omfatter ca. 95 m² bruttoetageareal incl. forholdsmæssig andel af ejendommens øvrige fællesarealer, såsom teknik-, renovations- og trapperum. I bruttoetagearealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de dertil knyttede begrænsninger. Lejer må alene anvende gården til håndtering af renovation, herunder opstille renovationscontainere. Inden opsætning og ibrugtagning finder sted skal omfang og nærmere placering af containere godkendes af udlejer. Lejer kan efter nærmere aftale med udlejer anvende ejendommens fælles vaskeri på samme vilkår som ejendommen øvrige beboere. Lejer må alene anvende det fælles vaskeri til vask m.v. af beklædning m.v. der anvendes erhvervsmæssigt i lejers virksomhed. Lejers personale kan således ikke anvende det fælles vaskeri til vask m.v. af privat beklædning m.v. Udlejer er ikke bekendt med, om de registrerede arealer er korrekt opmålte og påtager sig intet ansvar herfor. Selvom det ved en senere opmåling måtte vise sig, at bruttoetagearealerne afviger fra de angivne, reguleres lejen og alle andre ydelser i lejeforholdet ikke. 1

2 Side 2 af 15 Det lejede skal benyttes til serveringsvirksomhed med servering og salg ud af huset af kaffeprodukter og lign med naturligt tilbehør som kager, boller, croissanter og anden hjemmebag m.v. Der skal ikke ske servering eller salg af andre alkoholholdige drikkevarer end vin på glas og øl på flaske. Der må således ikke sælges stærk spiritus eller andre typer alkohol medmindre udlejer har givet skriftlige samtykke hertil. Lejers produktion af fødevarer må alene ske i et omfang der ikke i henhold til myndighedskrav kræver yderligere udsugning eller ventilation end den eksisterende udsugning/ventilation og alene i et omfang der ikke medfører gener for ejendommens øvrige lejere ud over hvad der naturligt som følge af lejers publikumsvendte aktiviteter kan forventes af en drift som den aftalte. Lejemålet i øvrigt må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål, herunder natophold. Lejer har mulighed for at spille indendørs baggrundsmusik. Lejer er berettiget til at holde åbent i tidsrummet kl året rundt. Såfremt lejer kan opnå myndighedernes godkendelse til udeservering og lejers opsætning af borde og stole i øvrigt kan godkendes af udlejer, kan udendørsservering ske efter følgende retningslinjer: Udendørsservering kan ske fredag, lørdag og dage før en helligdag ske i tidsrummet kl Udendørsservering kan endvidere ske søndag torsdag i tidsrummet kl Udendørsservering uden for ovennævnte tidsrum kræver udlejers godkendelse. Borde og stole må ikke være tilgængelige for kunder, gæster m.v. udenfor ovennævnte tidsrum. Lejer oplyser, at lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er derfor ikke omfattet af Erhvervslejeloven 62, hvilket for udlejer er en betingelse for lejeaftalen. Lejer har ret til at benytte vejarealer omkring bygningerne og har tilsvarende pligt til at holde disse åbne for gennemkørsel. Udvendigt oplag af varer, paller, affald m.v. må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra udlejer. Opsætning af borde og stole uden for lejemålet er godkendt af udlejer, så længe det ikke strider mod gældende lovgivning og regulering. Lejer er ansvarlig for indhentning og opretholdelse af godkendelser fra offentlige myndigheder til den tilladte drift herunder godkendelse fra Fødevareregionen, Næringsbrev og Alkoholbevilling til servering af vin og øl og afholder enhver udgift hertil. Såfremt tilladelser ikke kan opnås til den aftalte drift i forbindelse med lejemålets indgåelse eller tilladelserne kræver uforholdsmæssige omkostninger bortfalder lejeaftalen uden parterne har krav mod hinanden.

3 Side 3 af 15 2 Anvendelse Lejer er ansvarlig for at det lejede kan anvendes til den i 1 anførte anvendelse efter den gældende lovgivning, offentlige vedtægter og forskrifter den gældende planlægning for området (regionsplan, kommuneplan, lokalplan m.v.) og de tinglyste servitutter. Lejer indestår efter overtagelsen af lejemålet for, at den i lejemålet udøvede virksomhed ikke er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter samt andelsforeningens vedtægter. Udlejer sikrer at holde lejer skadesløs for evt. tab m.v. dersom Andelsforeningens vedtægter eller husorden og lign. hindrer lejer i at drive den virksomhed, der er forudsat i lejeaftalen. Ved lejemålets ikrafttræden påtager lejer efter offentlige pålæg sig hele ansvaret og risikoen for Fødevareregionen, Arbejdstilsynets, Miljømyndighedernes og andre myndigheders godkendelse af den brug, lejer ønsker at gøre af lokalerne. Lejer er i forbindelse med overtagelsen ansvarlig for at opfylde krav, som Fødevareregionen, Arbejdstilsynet, miljømyndighederne og andre myndigheder måtte stille som betingelse for godkendelse af den brug, hvortil lejer ønsker at anvende det lejede. Såfremt Fødevareregionen, Arbejdstilsynet eller anden offentlig myndighed måtte stille krav om forandringer af eller i det lejede efter godkendelsen ved lejemålets indgåelse, herunder krav om ændret indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, påhviler det lejer, at foranledige sådanne myndighedskrav opfyldt, samt at afholde de dermed forbundne omkostninger i overensstemmelse med lejeaftalens vilkår. Såfremt et pålæg fra Fødevareregionen skyldes forhold, som kan henføres til den måde, hvorpå lejer driver virksomheden, skal lejer selv afholde eventuelle omkostninger i den forbindelse. Lejers anvendelse må på ingen måde være til gene for ejendommens øvrige lejere i form at støj, lugt, lys og lydgener ud over hvad der naturligt som følge af lejers publikumsvendte aktiviteter kan forventes af en drift som den aftalte. Lejemålets stand ved overtagelse 3 Lejemålet overtages som det er og forefindes og som beset af lejer. Lejer afholder således enhver udgift til lejers indretning og istandsættelse til lejers brug af lejemålet. Lejer har udlejers forhåndsgodkendelse til at foretage ændringer i køkkenet, herunder nedtage eksisterende elementer og udskifte hårde hvidevarer til lejers specifikke brug. Lejer har endvidere udlejers forhåndsgodkendelse til at ændre og istandsætte de eksisterende toilet- og badefaciliteter, herunder nedtage badefaciliteterne og erstatte disse med et toilet. Lejer er forpligtet til at arbejder i lejemålet udføres håndværksmæssigt forsvarligt efter gældende byggeforskrifter m.v.

4 Side 4 af 15 Lejer skal ved fraflytning ikke retablere badefaciliteterne ej heller eventuelle ændringer i køkkenet og andre af udlejer godkendte ændringer af det lejede. For toiletforhold og køkkenforhold er dog gældende at disse ved fraflytning skal være fuldt funktionsdygtige uden skader og mangler. Udlejer udfører i forbindelse med overtagelsen for egen regning opsætning af lydisolering i lofter mod beboelseslejemål på 1.sal. Udlejer foranlediger endvidere for udlejers regning af der lukkes af mod eksisterende vaskerum samt kontorrum. I forbindelse med lejemålets ikrafttræden foranlediger udlejer samtidig at der opsættes selvstændig el- og vandmåler i lejemålet. I forbindelse med overtagelsen foretages en fotoregistrering af lejemålets stand. Fotoregistreringen vedlægges efterfølgende som bilag til nærværende lejekontrakt. Udgifter til skalsikring (indbrud/tyveri) og IT/telefon-kabling er for lejers egen regning og risiko. Ved fraflytning kan lejer medtage de af lejer bekostede særinstallationer, jf. ovenstående mod at afholde alle udgifter til retablering. 4 Ombygning/ændring af det lejede efter lejemålets overtagelse Efter lejemålets overtagelse afholder lejer udgifter til ombygning, installation, istandsættelse eller indretning, hvis sådanne arbejder måtte blive forlangt af offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, fødevareregionen, arbejdstilsyn eller andre, som en følge af den virksomhed, som lejer udøver i det lejede. For sådanne ændringer gælder i øvrigt nedennævnte vilkår. Erhvervslejeloven 38, stk. 1, skal ikke gælde for lejemålet, og lejer har således kun ret til at foretage installationer eller ombygninger i det lejede, i fællesrum eller på bygningen med skriftligt samtykke fra udlejer, med mindre der er tale om et myndighedskrav eller i det omfang lejeren har ret dertil efter lovregler, der ikke kan fraviges, for tiden Erhvervslejeloven 37 og 38, stk. 2. Jf. dog 2 i nærværende kontrakt. Dog skal udlejer stadig godkende installationer eller ombygninger i det lejede, selvom der er tale om et myndighedskrav. Såfremt samtykke gives af udlejer, skal arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, i overensstemmelse med offentlige byggeforskrifter, god byggeskik og udlejers anvisninger samt på grundlag af sædvanligt projekt, der på forhånd skal godkendes af udlejer. I øvrigt skal installationer og ændringer godkendes af offentlige myndigheder på lejers bekostning og foranledning inden igangsættelsen. Lejer har retableringspligt, med mindre dette krav skriftligt er frafaldet af udlejer. I forbindelse med det enkelte arbejde kan udlejer kræve sikkerhedsstillelse for retableringspligten, således at sikkerheden dækker omkostningerne ved retablering, krav herom skal i så fald fremsendes samtidigt hermed, jf. 4, stk. 2. Sikkerhedsstillelsen kan én gang årligt kræves reguleret under hensyntagen til prisudviklingen. Retablering kan også kræves i tilfælde af afståelse, medmindre ny lejer fortsætter den hidtidige lejekontrakt uden ændringer eller tilføjelser og derved indtræder i retableringsforpligtelsen. Bestyrelsen kan løbende godkende anmodninger om yderligere ændringer.

5 Side 5 af 15 5 Ikrafttræden og opsigelse Lejemålet træder i kraft den 1. marts Lejemålets ikrafttræden er fra begge parter betinget af, at lejer har opnået samtlige myndighedsgodkendelser i forbindelse med lejemålets anvendelse og indretning. Såfremt lejer ikke har opnået myndighedsgodkendelser senest den 1. marts 2013, jf. ovenstående, bortfalder nærværende lejekontrakt i sin helhed. Parterne er herefter fritstillet uden krav mod hinanden og udlejer er således berettiget til at foretage udlejning til anden side. Foreligger myndighedsgodkendelser før den 1. marts 2013 er lejer berettiget til på tidspunktet for myndighedsgodkendelserne udstedelse og når genpart heraf er forelagt udlejer til orientering at tage lejemålet i anvendelse og påbegynde istandsættelse efter lejekontraktens bestemmelser herom. Lejebetaling sker første gang pr. 1. marts 2013 uanset tidspunktet for opnåelse af myndighedsgodkendelser foreligger, jf. ovenstående. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 2 år fra aftalens indgåelse og fra udlejers side i 4 år fra aftalens indgåelse. Lejemålet kan efter udløb af ovennævnte uopsigelighedsperiode opsiges af lejer med 6 måneders skriftligt varsel til fraflytning den sidste i en måned. I tilfælde af at en ny lejer er villig til at overtage lejemålet kan tiden sættes ned. Opsigelse fra udlejers side følger i øvrigt reglerne i Erhvervslejeloven. Dog kan udlejers ønske om at anvende lokalet til beboerlokale igen, ikke anses som gyldig opsigelsesgrund herunder henset til at lejer har erklæret sig indforstået med at den årlige generalforsamling fortsat afholdes i lokalet. Det er i den forbindelse mellem udlejer og lejer aftalt, at udlejer med minimum to ugers varsel kan benytte lejemålet op til 4 gange årligt til generalforsamlinger og anden lignende aktivitet i foreningen. Anvendelsen sker uden beregning, dog afregnes for forplejning, varekøb m.v. Fremlejeret og afståelsesret Lejer har ikke afståelsesret. Det er dog mellem parterne ekstraordinært aftalt, at lejer kan afstå lejemål til sammen branche og til en ny lejer som udlejer på forhånd skal godkende, ligesom udlejer ved afståelse er berettiget til at genforhandle lejekontrakten i sin helhed, herunder vilkår for anvendelse, leje, depositum, lejeregulering m.v. Lejer har ikke fremlejeret. 6

6 Side 6 af 15 7 Årlig leje og depositum Den årlige leje for lejemålet er fastsat til kr ,00. Lejen forfalder til betaling månedsvis forud hver den første i måneden, første gang den 1. marts 2013 for perioden 1. marts til 31. marts med kr ,08. Næste gang forfalder der leje for perioden 1. april 2013 til 30. april 2013 med kr ,08 og så fremdeles. Ved nærværende lejekontrakts underskrift betaler lejer et depositum på kr ,25. Depositum tjener til sikkerhed for lejers overholdelse af nærværende lejekontrakt samt til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning og i forbindelse med regulering af varme- og fællesregnskab. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. Depositum reguleres så det til enhver tid svarer til 3 måneders leje. Depositum forrentes ikke. I tilfælde af at lejer kommer i restance og efter skriftligt påkrav fra udlejer fortsat ikke indbetaler restancen, er udlejer berettiget til at overgive sagen til retslig inkasso. Omkostningerne hertil påhviler lejer. Alle inddrivelsesomkostninger af enhver art, som udlejer er nødt til/har været nødt til at afholde som følge af lejers manglende betaling eller efterlevelse af lejekontraktens bestemmelser i øvrigt er en pengepligtig ydelse i lejeforholdet. 8 Ejendomsregnskab (driftsudgifter og øvrige omkostninger) Lejemålets andel af driftsudgifter er indeholdt i den i 7 anførte leje. Forbrugsregnskabet (el, varme og vand) Udlejer sørger for levering af varme til ejendommen. Udlejer opsætter selvstændig måler på varmeforbrug og lejer afregner herefter sit forbrug direkte til forsyningsvirksomheden. I forbindelse med at der opsættes særskilt vandmåler, jf. 3, er lejer herefter pligtig at afregnes sit forbrug direkte til forsyningsvirksomheden det samme gælder el. 9

7 Side 7 af Skatter og afgifter Lejer betaler lejemålets andel af nye og fremtidige stigninger i: a) Skatter, herunder dækningsafgift, og afgifter. b) Samtlige afgifter og pålæg af enhver art vedrørende ejendommen, dens drift og administration, herunder blandt andet miljøtilsvar, spildevandsafgift, renovationsbidrag, vandafgift/ -forbrug, vejbidrag, bidrag til kloak og parkeringsanlæg etc., og det uanset ydelsen skal betales til det offentlige eller private. c) Enhver tænkelig, fremtidig ydelse som måtte blive pålagt ejendommen eller ejers ejendomsudlejningsvirksomhed, og dette uanset om ydelsen skal betales til det offentlige eller private. Nye og fremtidige stigninger i forhold til ejendomsskattebilletten for 2012 i skatter og afgifter m.v. opkræves særskilt efter reglerne i Erhvervslejelovens 10-11, i det dog bemærkes, at stigninger kan gennemføres uden varsler og med virkning fra det tidspunkt, udgiften pålægges ejendommen. Stigningen tillægges basislejen, jf. 7. Bortfald eller nedsættelse af de ovenfor anførte udgifter medfører ingen ændring i lejeydelsen. Lejeregulering 11 Uanset uopsigelighed reguleres den til enhver tid gældende årsleje med virkning fra hvert års 1. oktober med den procentvise stigning i nettoprisindekset (År 2000 = 100) for juli i forhold til senest offentliggjorte nettoprisindeks for juli, dog min. 2,5 % p.a. - første gang med virkning pr. 1. oktober Første regulering pr. 1. oktober 2013 vil således være at foretage på baggrund af nettoprisindekset for juli 2012 i forhold til nettoprisindekset for juli 2013, dog min. 2,5%. p.a. I tilfælde af at grundlaget for nettoprisindekset måtte blive væsentligt ændret, eller det måtte blive erstattet af et andet kriterium til konstatering af bevægelserne i prisniveauet, skal det således ændrede indeks eller det nye kriterium være gældende ved den fremtidige regulering af lejen og fortsat med minimum 2,5% p.a. I den til enhver tid gældende leje indgår alle reguleringer efter lejelovgivningen og efter bestemmelserne i herværende lejekontrakt. Regulering af leje til markedslejen 12

8 Side 8 af 15 Uanset aftalt uopsigelighed og den ovenfor anførte reguleringsaftale er det aftalt, at lejen kan reguleres efter reglerne i erhvervslejeloven m.v. samt i øvrigt med hjemmel i nuværende eller kommende lejelovgivning. Hver part kan desuden forlange lejen reguleret til markedslejen i overensstemmelse med reglerne i 13 i Erhvervslejeloven. Markedsleje skal ikke forstås snævert, og ved en sammenligning med andre lejemål skal der ikke blot sammenlignes med lejemål inden for samme branche, men også med andre branchers lejemål med samme beliggenhed. Ved regulering til markedsleje skal markedslejen ansættes under hensyntagen til lokalernes anvendelsesmulighed og ikke til den jf. kontraktens 2 aftalte anvendelse. Den årlige leje kan dog på intet tidspunkt blive lavere end begyndelseslejen. Erhvervslejeloven 13, stk. 4 skal ikke gælde for lejemålet, og regulering til markedsleje skal gennemføres fuldt ud på det varslede ikrafttrædelsestidspunkt uden fordeling af reguleringen over fire år. Det er mellem parterne ekstraordinært aftalt, at når Metrostationen på Enghave Plads officielt åbnes for drift af metroforbindelsen reguleres den årlige leje efter følgende model: Den på ovennævnte tidspunkt gældende årlige leje pålægges en stigning på 15 %. Stigningen foretages én gang med basis i gældende årlige leje og opkræves alene fremadrettet. Øvrige reguleringer i henhold til lejekontrakten sker uændret. Stigningen træder i kraft den 1. i måneden efter den officielle åbning, jf. ovenstående og opkræves lejer ved førstkommende huslejeopkrævning. Udlejer er tillige i denne forbindelse berettiget til at regulere depositum så dette stedse svarer til 3 måneders gældende leje, jf. 7. Genforhandling af lejevilkår og opsigelse. 13 Erhvervslejelovens 14 er ikke gældende for nærværende lejekontrakt. Indretning og udstyr 14 Lejer skal tåle, at udlejer gennem lejemålet fremfører nødvendige installationer m.v. samt fastgør beslag og lignende under behørig hensyn til lejers drift og anvendelse af lejemålet.. Eventuelle myndighedskrav om fremtidig (efter ikrafttrædelsestidspunktet) sprinkling, ændring af eventuel bestående sprinkling eller yderligere sprinkling, vil være at betale særskilt af lejer.

9 Side 9 af 15 Løse brandspande, pulverslukkere og lignende må lejer for egen regning anskaffe og vedligeholde i overensstemmelse med myndighedernes krav. Lejer skal efterkomme myndighedernes eventuelle krav vedrørende lejers egen indretning og møblering af lokalerne, herunder opstilling af reoler, flytbare værkførerbure, placering af varer under hensyntagen til flugtveje m.v. Vedligeholdelse, fornyelser og renholdelse 15 Ved vedligeholdelse skal forstås både reparation og udskiftning (fornyelse). Lejers vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse og reparation af det lejede, herunder af installationer og anlæg m.v. påhviler lejer i det omfang, dette er nødvendigt for, at det lejede kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Lejer skal udføre og bekoste vedligeholdelse af det lejede, herunder - Indvendige overflader og beklædninger på lofter, vægge, gulve, døre, vinduer, træværk og rør, være sig malede, hvidtede, olierede eller på tilsvarende måde behandlede overflader samt flise-, klinke,- linoleums-, tæppe- eller andre beklædninger. - Indvendige og udvendige døre, ikke bærende skillevægge, baldakiner, vinduesglas (bortset fra punkterede termoruder) og ovenlys. - Dørgreb, hængsler og beslag samt låse og nøgler. - Synlige afløbsinstallationer i det lejede - Synlige koldtvandsinstallationer - Synlige el-installationer fra hovedtavle, herunder armaturer, lyskilder, ledninger, kontakter, stik og HFI-/HPFI-relæ. - Synlige svagstrømsanlæg af enhver art, herunder vedrørende telefon, edb, alarm, adgangskontrol, betjeningspaneler, stik, ledninger, kabelkasser, krydsfelter, racks og andet. - Synlige ventilations- og klimaanlæg for luftskifte, -rensning og -køling såvel særskilte anlæg - Synlige armaturer, ventiler og betjeningsgreb af enhver art til varme, vand, afløb og andet. - VVS-sanitet, herunder toiletter, vaske, brusekabiner mv. - Garderobe-, toilet-, badeværelses- og køkkeninventar. - Hårde hvidevarer, herunder til frost, køl, madlavning, opvask, vask og tørring. - Brandmateriel. - Udvendige skilte. - Andet tilsvarende, der hører til det lejede.

10 Side 10 af 15 Vedligeholdelsesarbejder, der påhviler lejer, skal udføres straks, når manglerne konstateres. Sker det ikke trods påkrav med rimeligt varsel, er udlejer berettiget til at lade de omhandlede arbejder udføre for lejers regning. Refusion af disse udgifter vil være pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Såfremt lejer påfører udlejers ejendom skader, det være sig på bygningsdele, installationer eller anlæg m.v., er udlejer berettiget til at udbedre disse skader for lejers regning. Udlejers vedligeholdelse Udlejer skal udføre og bekoste vedligeholdelse af bygningsbestanddele og installationer i det omfang, det ikke er omfattet af lejers vedligeholdelse eller andre bestemmelser i nærværende kontrakt, herunder følgende - Bærende konstruktioner, herunder fundamenter, etageadskillelser, m.v. for så vidt angår svigt og mangler angående det statiske og konstruktive system. - Klimaskærm, herunder tag og facader. - Udvendige overflader og beklædninger, herunder overflader på udvendige døre, vinduer inkl. fals, kant og fuge. - Afløbsinstallationer i form af faldstammer indtil afgreninger. - Koldtvandsinstallationer i form af gennemgående strenge indtil afgreninger. - El-installationer indtil hovedtavler. Udlejer skal udføre vedligeholdelse af anlæg for forsyning med varme og varmt vand, herunder fyringsanlæg/varmeveksler, pumper, varmerør og radiatorer (bortset fra radiatorventiler) anlæg for opvarmning, opbevaring og fordeling af varmt brugsvand, varmtrør-installation for varmt vand samt anlæg for regulering og styring af varme og varmt vand. Pligten til vedligeholdelse gælder, uanset om behovet er opstået på grund af nedslidning som følge af almindelig, usædvanlig eller fejlagtig brug eller betjening, teknisk forældelse, hændelig skade eller skade, som tredjemand er ansvarlig for. Udlejer er berettiget til at iværksætte arbejder såvel i som uden for lejemålet i overensstemmelse med reglerne i Erhvervslejelovens kapitel 5, dog under behørig hensyntagen til lejers drift. Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har mod forudgående varsel ret til adgang til det lejede i normal arbejdstid for at forberede eller udføre vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne skal udføres til mindst mulig gene for lejer. Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har endvidere uden varsel ret til adgang til det lejede, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til uopsættelig indgriben eller reparation. Eventuel forringelse af brugsværdien af det lejede, som skyldes udlejers udførelse af arbejder til vedligeholdelse af det lejede, adgangsveje eller ejendommen i øvrigt, være sig bygningsdele, installationer eller andet, giver ikke lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Dette gælder såvel den periode, hvor arbejderne pågår, som den periode, der kan medgå fra konstateringen af de mangler, der skal istandsættes, og indtil iværksættelse af arbejderne, på grund af leveringstid for materialer, ventetid hos håndværkere, vejrlig eller andre forhold, som udlejer ikke er herre over. Omkring sådanne arbejder skal udlejer forsøge at udvise størst mu-

11 Side 11 af 15 lig hensyntagen til lejers brug af det lejede herunder fremsende varsel i så god tid at lejer kan tilpasse sin drift herefter. Mangler ved det lejede eller beskadigelse af lejers ting, der skyldes hændelige forhold, for eksempel nedbør, eller tredjemand, giver ikke lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Renholdelse Al indvendig renholdelse af det lejede med tilhørende installationer påhviler lejer, og det uanset om disse installationer er bekostet af udlejer eller lejer. Tilsvarende gælder renholdelse af alle øvrige installationer til det lejede, herunder vandforsyning og afløb m.v., som er til lejers udelukkende brug, frem til disses tilslutning til fællesinstallation. Skiltning 16 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Udlejer tillader følgende skiltning jf. bilag X. Lejer søger herefter myndighedsgodkendelser og lejer må først opsætte skiltning når disse foreligger. Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. Ved fraflytning skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen i henhold til ovennævnte, med mindre udlejer skriftligt frafalder kravet herom. Det er ikke tilladt lejer at skilte på ejendommen på anden måde end den ovennævnte af udlejer angivne. Forsikring 17 Det påhviler udlejer at holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Øvrig forsikring tegnes af lejer for dennes regning. Lejer drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, det vil sige inden indretningen af det lejede med inventar m.v., at tegne erhvervsforsikring omfattende brand, tyveri, ansvar og driftstab samt glas- og kummeforsikring.

12 Side 12 af Risiko og ansvar Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade herunder hændelig som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer eller ombygninger. Skulle der i lejeforholdets løbetid opstå skader på lejers ejendom, for eksempel på inventar, som følge af fejl, mangler eller undladelser ved det lejede, kan udlejer kun gøres ansvarlig herfor, såfremt udlejer har handlet uagtsomt. Udlejers erstatningspligt omfatter ikke lejers indirekte tab herunder driftstab. Husorden 19 Lejer er pligtig til at drage omsorg for, at såvel de i virksomheden ansatte personer som andre, der får adgang til det lejede, omgås forsvarligt med det lejede, dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt. Lejer er erstatningspligtig for enhver skade herunder hændelig som lejer eller dennes repræsentanter samt eventuelle besøgende påfører det lejede udover normal slitage. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede omgås dette forsvarligt. Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregulativer, som lejer er pligtig til nøje at overholde. Såfremt der vedtages husorden, ordensregulativer eller lign. der hindrer lejer i at drive den tilladte virksomhed i henhold til det oprindelig aftalte holder udlejer lejer skadesløs herfor herunder udbetaler erstatning for lejers dokumenterede tab. Lejer forpligter sig til at rømme lagerrum, der tillige fungerer som sikringsrum, inden for den til enhver tid gældende lovmæssige tidsramme. Merværdiafgift 20 Lejemålet er ved lejekontraktens indgåelse ikke momsregistreret. Misligholdelse 21 Udlejer kan, uden hensyn til lovmæssig eller kontraktmæssig uopsigelighed eller opsigelsesvarsel, ophæve lejemålet i de tilfælde og under de betingelser, som er nævnt i Erhvervslejelovens 69 Ophæves lejemålet af nogle af de grunde, som er nævnt i Erhvervslejelovens 69, skal lejer straks efter ophævelsens anerkendelse som lovlig fraflytte lejemålet og er desuagtet pligtig til

13 Side 13 af 15 at betale leje og andre ydelser efter lejeaftalen for tiden, indtil udlejer har fået genudlejet lejemålet, dog max. i opsigelsesperioden. Udlejer tilstræber, at genudlejning finder sted hurtigst muligt. Lejer skal erstatte udlejer ethvert tab, som misligholdelsen har påført udlejer, herunder omkostningerne ved lejers udsættelse af det udlejede. Fraflytning og tilbagelevering af lejemålet 22 Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejers ejendom. Inden flyttesynet har lejer dog ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet af lejer, som er indsat i det lejede såsom kontormøbler, reklameskilte, maskin- og inventardele og som ikke hører til ejendommen, mod at efterlade væg og gulvflader og øvrige eventuelt beskadigede områder i pæn og velvedligeholdt stand med fornødne reparationer/udskiftning udført. Udlejer kan kræve, at ovennævnte fjernes for lejers regning, og at der sker fuld retablering. Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag, det lejede skal fraflyttes, selvom denne er en helligdag eller dagen før en helligdag aflevere lejemålet ryddet, rengjort og uden skader og mangler. Ved fraflytning af lejemålet i øvrigt tages der udgangspunkt i lejemålets stand ved overtagelsen samt lejers pligt til vedligeholdelse og fornyelse, jf. 3, 4 & 14. Inden tilbageleveringen indkalder lejer udlejer til en fælles besigtigelse (flyttesyn) af lejemålet for fastsættelse af de mangler, som skal afhjælpes. Flyttesynet kan tidligst ske efter, at lejer har ryddet og rengjort lejemålet. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret. Udlejer har krav på, at værdien af forpligtelser der påhviler lejer at udføre ved fraflytning, konverteres til et kontantbeløb, som lejer betaler til udlejer. Ved fraflytning udarbejdes der en fraflytningsrapport. Fraflytningsrapporten skal fremsendes til lejer til den af udlejer seneste kendte adresse. Den i erhvervslejelovens 74, stk. 2 nævnte frist på fire uger er forlænget til otte uger. Det i fraflytningsrapporten skyldige beløb forfalder til kontant betaling senest 7 hverdage efter lejers accept af fraflytningsrapporten. Såfremt lejer er uenig i det opgjorte beløb, har lejer på baggrund af fraflytningsrapporten mulighed for, at indhente uvildigt tilbud på de af udlejer konstaterede pligtige arbejder og udbedringer. Lejer skal senest 7 hverdage efter modtagelsen af fraflytningsrapporten skriftligt over for udlejer meddele, at denne ønsker at indhente uvildigt tilbud. Det af lejer indhentede tilbud skal være fuldt ud sammenligneligt med udlejers opgjorte kravspecifikation. Opstår der på baggrund af lejers indhentede tilbud, uenighed mellem parterne om udgiftens størrelse, udvælges i fællesskab uvildig vurderingssagkyndig til fastlæggelse af endelig beløbsstørrelse. Den vurderingssagkyndiges endelige vurdering kan ikke påberåbes af nogen af parterne og

14 Side 14 af 15 beløbet skal af lejer erlægges kontant til fuld og endelig afgørelse senest 7 hverdage efter modtagelse af den vurderingssagkyndiges skriftlige fastlæggelse af beløbsstørrelse. Offentlige påbud 23 Såfremt det offentlige fremkommer med påbud eller nye lovændringer efter lejekontraktens indgåelse om, at der skal foretages nyinstallering/lovliggørelse i ejendommen, vil udlejer være berettiget til at kræve lejeforhøjelse herfor i overensstemmelse med Erhvervslejeloven. Tinglysning og omkostninger 24 Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade et eksemplar af nærværende lejekontrakt tinglyse på ejendommen således, at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser på tidspunktet for tinglysningen. I tilfælde af at lejer foranlediger lejekontrakten tinglyst, er lejer ved lejemålets ophør forpligtet til straks at foranledige lejekontrakten aflyst af tingbogen. Såfremt lejer ikke efter skriftligt påkrav herom straks berigtiger forholdet, er udlejer berettiget til gennem sædvanlige retsmidler at få forholdet berigtiget, og alle omkostninger, der påføres udlejer herved, betales af lejer. Udlejer er berettiget til uden lejers medvirken at foranledige lejekontrakt aflyst fra tingbogen, når lejemålets ophør fremgår af lejekontrakt, skriftlig opsigelse fra lejer eller ophævelse er anerkendt. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende lejekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. Lejer bekræfter at have modtaget kopi af checklisten oprindeligt udarbejdet af By- og Boligministeriet. Tvister 25 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne lejekontrakt, skal afgøres af Boligretten, jf. erhvervslejeloven 76.

15 Side 15 af 15 Som udlejer: Som lejer: Dato: 2012 Dato: 2012 A/B Enghave v/ DATEA som administrator Garage Made I/S v/ interessenterne Anders Donde Cpr.nr. Jacob-Ole Remming Cpr.nr.

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. ERHVERVSLEJEKONTRAKT FREMLEJER: CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. Indhold 1. Parterne og det lejede... 3 2. Anvendelse...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Undertegnede Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 6100 Haderslev (i det følgende kaldet udlejeren) og Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev (i det følgende kaldet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer)

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer) Dato: 11-01-17 J.nr. NST-5232-00558 Tidsbegrænset Lejekontrakt mellem Naturstyrelsen Hovedstaden (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 (i det følgende kaldet udlejer) og SOM LEJER: Navn Adresse Post By CVR (i det følgende

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Kontraktbilag 9 Materielgården Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 9.1 Lejekontrakt... 2 9.2 Administration, værksted og omklædningsrum... 8 9.3 Hal A... 26 9.4 Hal B... 28 9.5 Saltlager...

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere