Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------"

Transkript

1 Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den befalede Jordemoder-Ed, er hun berettiget til at nedsætte sig overalt i Landet og udøve Praxis som Jordemoder. Dog skal hun, inden hun paatager sig nogen Forretning, personlig have fremstillet sig for Stads- eller Distriktslægen i den By eller det Distrikt, hvor hun agter at praktisere, og have forevist ham sit Lærebrev. Ligeledes skal hun, inden hun paatager sig nogen Forretning, dersom hun nedsætter sig udenfor Kjøbenhavn, have sendt Fysikus og Amtmanden en skriftlig Meddelelse om, hvor hun har nedsat sig, og dersom hun nedsætter sig i København, have anmeldt det for Magistraten. Forlader en Jordemoder sit tidligere Opholdssted for at nedsætte sig paa et andet Sted, skal hun anmelde dette for de ovennævnte Embedsmænd baade paa det Sted, som hun forlader, og paa det Sted, hvor hun paany sig. 2. Til en Jordemoders Praxis henhøre følgende Forretninger: at betjene den fødende Kvinde i Fødselen og Barselkvinden i hendes Barselseng; at sørge for det nyfødte Barns Pleie; at undersøge Kvinder med Hensyn til Spørgsmaalet om Tilstedeværelsen af Svangerskab. eller om foregaaet Fødsel; efter en Læges Anvisning at undersøge ikke svangre Kvinder med Hensyn til Spørgsmaalet om Tilstedeværelsen af nogen sygelig Tilstand i Kjønsorganerne eller Endetarmen; at sætte Klyster; at tage Vandet fra Kvinder; at aarelade; at sætte Igler og Blodkopper; at foretage Indsprøtninger i de kvindelige Kjønsorganer; at anlægge Moderkrandse og andre Bandager for de kvindelige Kjønsorganer efter en Læges Anvisning. 1

2 Hun er pligtig til, under Udførelsen af disse Forretninger nøiagtigt at følge de Regler, som ere blevne hende meddelte under hendes Undervisning paa Fødselsstiftelsen og strengt at holde sig indenfor de Grændser, som ved denne ere hende anviste. Udenfor de Tilfælde, som hun ved denne Undervisning er oplært til at behandle, maa hun aldeles ikke give sig af med Sygebehandling. 3. Naar en Jordemoder bliver kaldet til en Fødende i den By, i hvilken hun er bosat, eller den Kommune, i hvilken hun har anmeldt at ville praktisere, og de fonødne Befordringsmidler ere tilstede, da er hun, saafremt hun ikke har lovlig Forhindring, forpligtet til strax at følge Kaldet. Fra denne Forpligtelse kan hun, dersom hun ikke er Distriktsjordemoder, frigjøre sig, dog kun ved itide, inden hun bliver kaldet til den Fødende, at meddele hende, at hun ikke ønsker at betjene hende. Men selv om hun saaledes har frigjort sig, skal hun dog være pligtig at møde, naar der sendes hende Bud, at der er øjeblikkelig Livsfare tilstede for den Fødende eller for Barnet, eller at en anden Jordemoders Hjælp forgjæves har været søgt. 4. Er Jordemoderen kommen til den Fødende, og finder hun at Fødselen er begyndt, da skal hun forblive i Huset til Fødselen baade af Barnet og af Efterbyrden er tilendebragt, og der ikke mere er nogen Fare for Blødning efter Fødselen. Er en Læge tilkaldt, retter hun sig i Alt efter hans Anordninger, understøtter ham paa bedste Maade i de Operationer, som han maatte foretage, og forbliver hos Barselkonen efter Fødselen saa længe som han bestemmer. Hun bidrager efter Evne til at Lægens Anordninger og Forskrifter under Barselsengen overholdes. Hun maa hverken selv give eller tillade, at Andre give den Fødende smertestillende Midler til Bedøvelse ved Indaanding, uden efter Lægens Ordination og i hans Nærværelse. 5. Strax efter Fødselen skal Jordemoderen erindre Forældrene om den dem paahvilende Pligt, i Kjøbenhavn og Kjøbstæderne inden 2 Dage og paa Landet inden 8 Dage efter Fødselen at anmelde denne for vedkommende Kirkebetjent. Er det nyfødte Barn saa svagt, at hun tvivler om at det kan vedblive at leve, underretter hun Forældrene derom, idet hun henstiller til dem, om de ville have Barnet hjemmedøbt. Dersom Sagen er paatrængende og det af Vedkommende ønskes, er hun berettiget til at foretage Hjemmedaaben, naar ingen ordineret Mand, Skolelærer eller anden oplyst Mand af sat Alder og gode Sæder eller Barnets Fader selv er tilstede; thi kan saadan Mandsperson faas, maa Jordemoderen ei forrette Hjemmedaaben. Og bør derefter Jordemoderen selv, ifald hun har forrettet Hjemmedaaben, anmelde Saadant for vedkommende Præst inden 24 Timer, ifald det er i Kjøbenhavn eller i en Kjøbstad; men er det paa Landet, da senest inden 4 Dage, og angive Aarsagen til, at Barnet er blevet hjemmedøbt. 2

3 6. Giver et nyfødt Barn ikke Livstegn fra sig, og er der ingen sikkre Tegn paa allerede indtruffen Død tilstede, skal hun betragte det som skindødt, og strax skride til Anvendelsen af de egnede Oplivelsesmidler med al Kraft og Udholdenhed, indtil der ikke mere er Haab om at kalde Barnet tillive. 7. Jordemoderen har overalt, hvor hun skjønner, at Forholdene afgive Opfordring dertil, at meddele Barselkvinden fornøden Anvisning med Hensyn til Barnets Pleie i den første Tid efter Fødselen, samt i alle Tilfælde, hvor hun finder Forholdene i Barselkvindens Hjem at være af den Beskaffenhed, at de udsætte Barnets Helbred for Fare, at indberette dette til Øvrigheden. 8. Dersom den Fødende er angrebet af en smitsom Sygdom, er Jordemoderen ikke berettiget til derfor at nægte at betjene hende eller at udføre de Handlinger, som ere nødvendige til hendes Forløsning; men Jordemoderen bør iøvrigt anvende egnede Midler for at beskytte sig selv mod Smitten. Dersom den Fødende er angreben af venerisk Sygdom, eller det ei Jordemoderen bekjendt, at hun tidligere har lidt af denne Sygdom i nogen af dens konstitutionelle Former, skal hun anse Barnet som mistænkt for Sygdommen, selv om det ikke frembyder noget tydeligt Tegn paa denne, og hun maa da ikke give det til Brystet hos nogen anden Kvinde end dets egen Moder, uden at underrette Ammen, eller give det i Pleie, uden at underrette Pleieforældrene om at Barnet er mistænkt. Er Sygdommen derimod allerede tilstede hos Barnet, maa det aldeles ikke gives til Brystet hos anden Kvinde end dets egen Moder, eiheller sættes i Pleie uden at Pleieforældrene erholde Underretning om, af hvilken Sygdom Barnet er angrebet. Jordemoderen bør strax anmelde for Stads- eller Distriktslægen, hvad hun ved saadan Leilighed har foretaget. 9. Opstaar der hos en Barselkvinde Barselfeber eller anden smitsom Sygdom, som let kan forplantes ved Jordemoderen, da bør den Jordemoder, som har betjent Kvinden, uopholdelig anmelde dette for Stads- eller Distriktslægen, og anvende de Midler til Forebyggelse af Smittens Forplantning, som af denne tilraades. Finder han det nødvendigt at paalægge hende, foreløbig ganske at afholde sig fra at betjene Fødende, bør hun ogsaa rette sig derefter, udenfor Kjøbenhavn dog kun indtil Spørgsmaalet om denne Forholdsregels Nødvendighed er afgjort af Fysikus. Har Fysikus (i Kjøbenhavn Stadslægen) forbudt hende at betjene Fødende, for ikke at udbrede Sygdomssmitte, maa hun nøiagtig rette sig derefter i hele den Tid, for hvilken Forbudet er udstedt. Samme Regel gjælder, dersom Jordemoderen selv angribes af en smitsom Sygdom eller der opstaar smitsom Sygdom i hendes Hjem. 10. Det er Jordemoderen forment at udfritte den Fødende eller Svangre om, hvem der er Fader til hendes Barn. Hun bør derhos iagttage den strængeste Taushed med Hensyn til Svangerskab og Fødsel hos de Kvinder, som ønske, at dette skal 3

4 holdes hemmeligt, medmindre der opstaar Formodning hos hende om, at en Forbrydelse er udført eller tilsigtet. Er Forbrydelsen udført bør hun strax anmelde Sagen for Stedets Politimester eller Distrikts- eller Stadslægen, for at denne kan anmelde det for Politimesteren, og det samme bør hun gjøre, dersom den kun er tilsigtet og hun ikke holder sig overbevist om, at Forsættet igjen er opgivet. Kaldes hun til en Kvinde, som nylig har født uden Vidners Tilstedeværelse, og Barnet er dødt eller ikke tilstede, skal hun ligeledes anmelde Sagen for Politimesteren. 11. En Jordemoder maa ikke optage Svangre eller Fødende i sit Hus for der at føde, medmindre hun for hvert enkelt Tilfælde har modtaget Stads- eller Distriktslægens Tilladelse dertil, og underkaster sit Hus dennes Tilsyn saalænge Kvinden er Hos hende. Fra denne Regel undtages i Kjøbenhavn de Jordemødre, som paa den kongelige Fødselsstiftelses Vegne modtage Fødende i deres Huse, og som staa under Tilsyn fra denne. 12. Jordemoderen er pligtig at føre Bog over alle de Fødsler, ved hvilke hun betjener den Fødende. Naar hun nedsætter sig i et Distrikt, anmoder hun Stadseller Distrikts-lægen om at erholde en autoriseret Protokol til deri at indføre disse Fødsler, og i denne Protokol indfører hun derefter stadigt Beretning om enhver Fødsel i Løbet af den første Dag, efter at hun er kommen hjem fra Forretningen, ved at udfylde alle de Rubrikker i Protokollens Skema, hvorom hun til den Tid veed Besked. Senere udfylder hun de øvrige Rubrikker. Naar hun tilsiges til Møde med Fysikus eller Stads- eller Distriktslægen, medtager hun denne Protokol. Er Protokollen udskreven, eller forlader hun Distriktet, eller opgiver hun sin Praxis, afleverer hun Protokollen til Stads- eller Distriktslægen. 13. Enhver Jordemoder, der betjener Fødende i Kjøbenhavn, skal til vedkommende Sognepræst gjøre Anmeldelse om hvert levendefødt Barns Fødsel, hvorved hun har gjort Tjeneste. Til Anmeldelsen benyttes den dertil særlig anordnede Blanket, som faas udleveret fra Stadslægens Kontor og som udfyldt indleveres inden 1 Uge efter den stedfundne Fødsel til Sognepræsten ved den Kirke, i hvis Sogn Fødselen er forefalden. 14. Er det Barn, som fødes, dødt eller skindødt uden senere at bringes tillive, skal Jordemoderen affatte en Beretning derom, hvilket hun udfører ved at udfylde de tomme Rubrikker i det hertil anordnede Skema, som hun kan erholde hos Stadseller Distriktslægen. Er Fødselen foregaaet i Kjøbenhavn afleverer hun denne Anmeldelse, efterat den er forevist for og paategnet af Stadslægen, paa Begravelseskontoret i Kjøbenhavn eller forsaavidt Jordfæstelsen skal ske paa Frederiksberg Sogns Kirkegaard, paa Begravelseskontoret for dette Sogn. Er 4

5 Fødselen derimod foregaaet i en af de øvrige Kjøbstæder eller paa Landet, afleverer hun Anmeldelsen til Stedets Sognepræst. Paa Landet træder denne Anmeldelse i Stedet for Dødsattest for Barnet; men i Kjøbenhavn, Kjøbstæderne og Handelspladserne skal der særligt Ligsyn til af en Læge, hvilket Jordemoderen har at bringe Vedkommende i Erindring. Over Børn, som have levet efter Fødselen, maa Jordemoderen heller ikke paa Landet udstede Dødsattest. Anmeldelsen sker til Folkekirkens Sognepræst paa Stedet, selv om Moderen eller Faderen hører til en anden Troesbekjendelse. 15. Naar Jordemoderen betiener en ugift Fødende, skal hun nøie mærke sig de Omstændigheder, der ere af Betydning ved Bedømmelsen af Barnets Fuldbaarenhed, samt foretage de Veininger og Maalinger, som herved komme i Betragtning, og paa Stedet opskrive Tallene. Hun skal den første Dag, efter at hun er hjemkommen fra en saadan Fødsel, optegne disse Omstændigheder paa det hertil forordnede Skema, som hun omhyggeligt opbevarer og senere udleverer naar det af rette Vedkommende forlanges. 16. Jordemoderens nærmeste Foresatte er Stads- eller Distriktslægen for den Kommune, i hvilken hun er bosat. I denne er hun Pligtig at møde for ham hvor han bestemmer og give Forklaring, naar det af ham forlanges; de Raad, Paalæg og Advarsler, som han maatte give hende, er hun pligtig at modtage og følge. Den samme Forpligtelse har hun mod Fysikus, som fører det overordnede Tilsyn med hendes Virksomhed og til hvem hun kan klage, dersom hun fortrædiges i sin Virksomhed. Naar hun af Fysikus tilsiges, er hun Pligtig at møde paa det af ham betegnede Sted, for at gjøre Rede for sin Virksomhed baade i Almindelighed og i enkelte særlige Tilfælde, og for at give ham Forvisning om, at hun har vedligeholdt de til hendes Kalds Udøvelse nødvendige Kundskaber. 17. En Distriktsjordemoder eller Reservejordemoder har alle de samme Pligter, som ifølge denne Instrux paahvile de praktiserende Jordemødre. Desuden har hun følgende særlige Forpligtelser: Hun er pligtig strax at komme til enhver Fødende, til hvilken hun bliver kaldet indenfor det Distrikt, for hvilket hun er ansat, naar de fornødne Befordringsmidler ere tilstede, og hun ikke har lovlig Forhindring; og hun kan ikke ved nogen forudgaaende Meddelelse til den Fødende eller dennes Nærmeste frigjøre sig for denne Forpligtelse. Hun skal, dersom Distriktsjordemoderen i et tilgrændsende Jordemoderdistrikt har lovligt Forfald, i hendes Sted overtage de Forretninger, hvortil hun maatte blive kaldet, og det er hende ikke forment at paatage sig Praxis i et andet Distrikt end hendes eget, naar kun hendes Forretninger i dette ikke tilsidesættes. Men er hun ikke kaldet i Praxis, maa hun ikke, uden at have erhvervet Stads- eller Distriktslægens Tilladelse dertil, reise bort fra sit Distrikt. Paa sin Bolig bør hun have et Skilt, som viser, at Distriktsjordemoderen der er boende, og bor hun i Kjøbenhavn eller en Kjøbstad, tillige et Ringetøi, hvorved en paa rette Sted anbragt Natklokke let og sikkert sættes i Bevægelse; i 5

6 Kjøbenhavn bør hendes Bolig desuden være betegnet ved en Natlygte. Hun maa ikke være borte fra sit Hjem. uden at der i dette er Nogen tilstede, som veed Besked med, hvor hun er at finde. De Redskaber, som hun af det Offentlige erholder udleverede til Brug i hendes Forretning, skal hun holde renlige og i forsvarlig Stand, samt forelægge dem til Stade- eller Distriktslægens Eftersyn, faa ofte det af denne forlanges. Hun modtager dem ved sin Bestillings Tiltrædelse efter Syn af Stads- eller Distriktslægen; og afleverer dem paa samme Maade, naar hun atter fratræder Bestillingen. Hun skal i sit Distrikt, foruden at betjene de Fødende i Fødsel og Barselseng og sørge for de nyfødte Børns Pleie, ogsaa, naar det forlanges, udføre de øvrige Forretninger, som ifølge 2 i denne Instrux høre til en Jordemoders Praxis, mod herfor at nyde en passende Godtgjørelse i hvert enkelt Tilfælde. 18. I Almindelighed er en Jordemoder forpligtet til at lade sig nøie med den ved Lov fastsatte taxtmæssige Betaling for at betjene en Fødende. Dog er det hende ikke forment at tage hvad Mere der godvillig maatte blive hende ydet; men det er ikke tilladt hende selv at anmode om Saadant, og ethvert Forsøg paa, naar hun kaldes til Fødselen eller under denne at erholde Tilsagn om høiere Vederlag er hende strengt forbudt. Taxten for en Jordemoders Tjeneste ved en Fødsel er paa Landet for de Gaardmænds Vedkommende, der besidde 3 Td. Hartkorn eller derover og for dem, der i økonomisk Henseende maa stilles lige med disse, 6 Kroner, for andre Gaardmænd 4 Kroner, for Husmænd med Jord 2 Kroner og for Husmænd uden Jord og Inderster 1 Krone. Dog tilstaas der hende for dem, der nyde Understøttelse af Fattigvæsenet, en Betaling af 2 Kroner af Kommunen. For alle Andre paa Landet saavelsom i Kjøbstæderne bliver der at betale efter Taxten for den af de anførte Klasser, med hvilken den Paagjældende nærmest kan sammenlignes. Er en Jordemoder ikke Distriktsjordemoder kan hun inden hun kaldes til Fødselen betinge sig en høiere Betaling end den taxtmæssige som Vilkaar for at betjene den Fødende. Den Distriktsjordemødrene tidligere indlemmede Ret til, naar en anden Jordemoder benyttedes til at udføre en Forretning i Distriktet, at erholde en Del af Betalingen for denne, er ophævet. Den en Jordemoder tilkommende taxtmæssige Betaling kan forlanges inddrevet ved Udpantning. I Kjøbenhavn Gjælder Taxten ikke, og Jordemoderen kan, naar ingen Overenskomst om Betalingen forinden har fundet Sted, af den Enkelte kræve den samme Betaling, som hun for den samme Forretning pleier at erholde af Personer under lige Livsvilkaar. Det Samme gjælder overalt i Landet med Hensyn til Udførelsen af de Jordemoderforretninger, for hvilke der ikke er sat nogen Taxt. 19. En Distriktsjordemoder nyder foruden den for alle Jordemødres fastsatte Betaling for hver enkelt af hende udført Forretning tillige en fast Løn, bestaaende dels i Penge dels i Naturalydelser. Er hun ansat i et Landdistrikt, da er hendes Pengeløn fra 100 til 120 Kroner aarlig efter Amtsraadets nærmere Bestemmelse, og den engang fastsatte Løn kan 6

7 ikke senere forandres uden Justitsministerens Samtykke. Efter 10 Aars god Tjeneste som Distriktsjordemoder i samme Amt tilstaas hende et Alderstillæg af 20 Kr., og efter 15 Aars god Tjeneste kan Amtsraadet desuden tilstaa hende et Tillæg af 20 Kr. Finder Amtsraadet, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til at indrømme Alderstillæget, indstilles Sagen til Justitsministeriets Afgjørelse. Af Naturalydelser tilkommer der hende 2 Favne Brænde eller et Kvantum Tørv af lige Værdi, et 4 á 5 Fag stort Bondehus med dertil hørende lille Have, samt Græsning og Vinterfourage til en Ko eller en hertil svarende Jordlod. Ønsker hun hellere Husleiehjælp end frit Hus, da kan hun forlange en saadan, men er ikke berettiget til at fordre mere end 12 Kr. aarlig. En Distriktsjordemoder, som er ansat i en Kjøbstad, nyder en fast Pengeløn af 100 til 120 Kr. efter Byraadets Bestemmelse, hvorhos der tilstaas hende et Alderstillæg af 20 Kroner efter 10 Aars god Tjeneste, hvilket Tillæg efter mindst 15 Aars god Tjeneste kan forhøies til 40 Kroner. Forsaavidt en Kommune frivillig maatte have tillagt hende en større Pengeløn end 100 Kr., kan Alderstillæget forholdsmæssig nedsættes eller helt bortfalde. Finder Byraadet, at der ikke er tilstrækkelig Anledning til at indrømme Alderstillægget, indstilles Sagen til Justitsministeriets Afgiørelse. Af Naturalydelser tilkommer der hende 2 Favne Brænde eller et Kvantum Tørv af lige Værdi, samt naar Kjøbstaden har Jorder eller Græsningsret, Græsning til en Ko; desuden fri Bolig, bestaaende af 1 eller 2 Værelser med Kjøkken. Skulde hun hellere attraa Husleiehjælp end fri Bolig, da kan saadan tilstaas hende; men hun er ikke berettiget til at fordre Mere end 24 Kr. aarlig som Husleiehjælp. Istedetfor den en Distriktsjordemoder paa Landet tillagte Naturalydelse af Græsning og Fourage til en Ko er Amtsraadet berettiget til at yde hende en af samme fastsat Pengegodtgørelse. Samtlige øvrige en Distriktsjordemoder tillagte Naturalydelser kan hun derimod fordre leverede in natura medmindre der med hende efter hendes Ansættelse maatte være truffen særlig Overenskomst om disses Afløsning, eller deres Omsætning i Pengevederlag maatte være approberet af Justitsministeriet. 20. Naar en Distriktsjordemoder afskediges formedelst Alder eller Svagelighed og hendes Forhold iøvrigt dertil gjør hende værdig, har hun Adgang til Pension efter Amtsraadets eller Byraadets nærmere Bestemmelse. Dog kan denne for en Distriktsjordemoder paa Landet ikke overstige Beløbet af hendes faste Pengeløn, Alderstillæget derunder indbefattet. 21. Denne Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre og med den ophæves de for Jordemødrene tidligere udfærdigede Instruxer. For Overtrædelse af dens Bestemmelser kan der, forsaavidt der ikke derved maatte være paadraget større Strafansvar, Kjøbenhavn af Stadslægen og udenfor Kjøbenhavn af Fysikus paalægges Jordemødrene Bøder fra 2 til 100 Kr. Men er Forseelsen grovere, eller dersom der er Spørgsmaal om at drage hende til Ansvar for noget udenfor denne Instrux liggende Forhold, saasom Uduelighed eller uskikkeligt Levnet af den Art at der er Spørgsmaal om at afskedige hende eller at fratage hende Retten til at 7

8 praktisere som Jordemoder, bliver Sagen efter dens Beskaffenhed at henvise til den høiere Øvrigheds eller til Domstolenes Afgjørelse. 22. Ved den Undervisning, som meddeles Jordemødrene paa den Kongelige Fødselsstiftelse, bliver Indholdet af denne Instrux at gjennemgaa og forklare for dem. Et trykt Exemplar af Instruxen bliver at meddele enhver Jordemoder ved hendes Afgang fra Stiftelsen. Saaledes stadfæstet i Henhold til 4 i Lov om Jordemødrenes Lønning og Forhold af 15de Mai Justitsministeriet, den 28de September J. Nellemann J. Poulsen Tillæg: Jordemoder-Edd Jeg lover og sværger, at jeg altid vil have Gud for Øie i mit fremtidige Kald og af yderste Flid troligen søge at hjælpe Enhver, som min Hjælp begjærer, saavel den Fattige som den Rige: at jeg varligen omgaaes baade med Moderen og Fosteret, saa at dem ved min Uagtsomhed eller Forsømmelse ingen Skade maa tilføies: at jeg ingen Fødsel i Dølgsmaal eller Barnemord vil fortie, som mig kan forekomme, men paa behørige Steder det strax, tilkiendegive hvem det end monne være, uden Persons Anseelse: at jeg endelig i det mig anbetroede Kald saavelsom i Liv og Levnet mig saaledes skal forholde efter den mig givne Instrux, at Ingen, med Guds Hjælp, skal have Aarsag i nogen Maade sig over mig at besvære. - Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord! 8

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Nr. 68 23. mars 1932 Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Første Afdeling. Om den trukne Veksel. Kapitel I. Om Vekslens Udstedelse og Form. Kapitel II.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Lærebrev for jordemoder K. Poulsen i Aarhus. Se nr i databasen på Stenomuseet. (Afskrift 3. og 4. Januar 2017 ved Magne Juhl)

Lærebrev for jordemoder K. Poulsen i Aarhus. Se nr i databasen på Stenomuseet. (Afskrift 3. og 4. Januar 2017 ved Magne Juhl) Lærebrev for jordemoder K. Poulsen i Aarhus Se nr. 150611 i databasen på Stenomuseet. (Afskrift 3. og 4. Januar 2017 ved Magne Juhl) På omslagets forside er skrevet med kuglepen: Til Medicinhistorisk Museum

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler.

Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler. Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Femte Kapitel. Om Umyndige og Mindreaarige, samt om Bestyrelsen af Umyndiges Midler. 1. Saavel Mandspersoner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere