Bilag til lejelovskommissionens betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til lejelovskommissionens betænkning"

Transkript

1 Bilag til lejelovskommissionens betænkning Betænkning nr Boligministeriet

2 Bilagsdel til betænkning Udgivet af Boligministeriet Februar 1997 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, Statens Publikationer Postboks 1103, 1009 København K Tlf , Fax ,- kr. inkl. moms Tryk: Herrmann & Fischer A/S ISBN betænkning + bilagsdel

3 Lejelovskommissionens betænkning Bilag I sommeren 1994 nedsatte den daværende boligminister en kommission vedrørende lejeforhold, som fik til opgave at vurdere den eksisterende lovgivning og fremkomme med forslag til en ny lovgivning på baggrund af grundige analyser. Dette bilagsbind udgives i tilknytning til Betænkning fra kommissionen vedrørende lejeforhold og indeholder de væsentligste bilag, der har ligget til grund for udarbejdelsen af betænkningen. Det bemærkes, at bilagene er ajourført indtil de på de enkelte bilag anførte datoer. Bilag 1-11 repræsenterer sekretariatets og kommissionens beskrivelse og fortolkning af det nuværende regelsæt. Der er dog ikke nødvendigvis fuld enighed blandt samtlige kommissionens medlemmer om alle fortolkninger i disse bilag. I dette bilagsbind indgår ikke materiale, der allerede er publiceret. Dette materiale er anført efter bilagsoversigten.

4 Bilagsoversigt Bilag 1 : Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Historisk gennemgang af lejelovgivningen. Boligministeriet/Bygge- og Boligstyrelsen, 4. juni Hvad omfatter det lejede? Bygge-og Boligstyrelsen, 3. oktober Lejefastsættelse. Bygge- og Boligstyrelsen, 2. marts Drift og vedligeholdelse. Bygge-og Boligstyrelsen, 29. maj Forbedringer i ejendommen. Bygge-og Boligstyrelsen, 23. marts Lejerettens overgang til andre. Bygge- og Boligstyrelsen, 24. april Indgåelse og ophør af lejeaftaler. Bygge- og Boligstyrelsen, 24. april Beboerindflydelse. Bygge-og Boligstyrelsen, 24. maj Betaling for forbrugsafhængige ydelser. Bygge- og Boligstyrelsen, 6. juni Særlige indskrænkninger i ejerens rettigheder. Bygge- og Boligstyrelsen, 29. maj Tvisteinstanser. Bygge-og Boligstyrelsen, 29. maj Notat om skatteretlige forhold i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af udlejningsejendomme. Hans Henrik Edlund, januar Huslejeudviklingen for udvalgte europæiske lande Boligministeriet, 3. marts

5 Bilag 14: Regulering af private udlejningsboliger i den ældre boligmasse i 7 europæiske lande. SBI, 13. marts Bilag 15: Afkastet af investeringer i private udlejningsejendomme - under huslejeregulering og ved afvikling af reguleringen. SBI, 22. marts Bilag 16: Beskrivelser af 4 landes regler på erhvervslejeområdet. Erhvervsunderudvalget, 4. september

6 Materiale, der allerede er publiceret Boligmarkedet i Danmark, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Ellen Andersen, P. C. Matthiesen og Anders Ølgaard: Boligmasse og boligbyggeri i første halvdel af dette århundrede, Økonomi og Politik Forfald eller fornyelse. Et debatoplæg om private udlejningsejendomme, Statens Byggeforskningsinstitut september Huslejen i 1991, Boligministeriet april Boligpolitik, byfornyelse og socialt boligbyggeri i Tyskland, Statens Byggeforskningsinstitut Boligmætning og huslejespænd - et debatoplæg, Boligministeriet juli Hvordan fungerer et ureguleret boligmarked? - erfaringer fra USA, Statens Byggeforskningsinstitut august Historier om krig og boligmangel, Nationaløkonomisk Tidsskrift Den private boligfornyelse i ældre andelsboliger og private udlejningsejendomme, SBI-meddelelse nr. 105, Bygge- og boligpolitisk oversigt , Boligministeriet november Betænkning nr om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter, Boligministeriet februar Huslejenævnenes anvendelse af normtal 1994, Boligministeriet februar Privat byfornyelse, SBI-rapport 250, marts En almen bolig, Boligministeriet maj Boliger og byggeri, Boligministeriet juni

7 De støttede private andelsboligers vilkår (med bilagsbind), Bygge- og Boligstyrelsen august Bevægelse uden fremtid - fremtid uden bevægelse, Boligselskabernes Landsforening september Henrik Christoffersen og Lars Even Rasmussen: Danskernes bomønster siden 1970, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut rapport november Lejefastsættelsen ved genudlejning i private udlejningsejendomme 1994 og 1995, Boligministeriet februar Claus Syberg Henriksen og Birgitte Mazanti: Beboerindflydelse og beboerdemokrati i private udlejningsejendomme, Center for Alternativ Samfundsanalyse a.m.b.a. maj Undersøgelse af lejefastsættelsen i småhuse, Boligministeriet september Huslejen i 1995, Boligministeriet oktober Beboerklagenævn, Boligselskabernes Landsforening november Private udlejningsejendommes budgetleje 1993, Boligministeriet november

8 6

9 BILAG 1 Historisk gennemgang af lejelovgivningen. Boligministeriet/Bygge- og Boligstyrelsen, 4. juni

10 1 Historisk gennemgang af lejelovgivningen. Nedenfor foretages en gennemgang af lejelovgivningens historie med det formål at redegøre for indholdet og udviklingen i lovgivningen. Gennemgangen vedrører fortrinsvis lejeforhold om beboelseslejligheder i den private sektor. For så vidt angår erhvervslejeforhold er kun de markante ændringer angivet. I forbindelse med gennemgangen beskrives også hovedtræk af den særlige lovgivning, der vedrører den almennyttige boligsektor. Hovedvægten i fremstillingen er her lagt på perioden efter 2. verdenskrig, hvor byggeriet af almennyttige boliger først for alvor begyndte at tage fart. Der tages ved gennemgangen af lejelovgivningen udgangspunkt i følgende perioder: Før 1916, hvor der endnu ikke eksisterede en lejelovgivning , hvor der for første gang blev fastsat et samlet regelsæt - omend i et begrænset omfang - til regulering af forholdet imellem lejere og udlejere. Reglerne vedrører fortrinsvist beskyttelse imod lejeforhøjelser og opsigelse, men udvides løbende i perioden , hvor der skete en vis liberalisering af lejefastsættelsesreglerne samtidig med, at lejelovgivningen i mere permanent form indrettedes i overensstemmelse med det forløb, som et lejeforhold gennemløber , hvor der på ny indførtes lejereguleringsbestemmelser, der i væsentlige perioder i praksis medførte huslejestop og herefter regulering med udgangspunkt i en fikseret leje , hvor der med sigte på et friere lejeboligmarked blev gennemført en lejevurdering af alle udlejede lokaler under lejeregulering og en gradvis overgang til vurderingslejen og herefter, hvor den omkostningsbestemte husleje indførtes og udbyggedes til det system, der kendes i dag som særlige regler i forhold til lejelovens generelle regler 8

11 1.1 Før I kølvandet på byggeboomet i perioden var der et relativt rigeligt udbud af boliger, da 1. Verdenskrig brød ud. Indtil 1916 var der ingen begrænsninger i adgangen til fri huslejefastsættelse. Lejeforholdet var således alene reguleret ved den indgåede aftale. Der fandtes ikke på dette tidspunkt standardlejekontrakter, som anvendtes i hele landet, men en række større grundejerforeninger som f.eks. Københavns Grundejerforening havde udarbejdet standardlejekontrakter. Den offentlige boligstøttelovgivning blev allerede indledt ved en lov af , hvorefter der kunne ydes statslån til kommuner og foreninger, der opfører "gode og sunde arbejderboliger". Denne lov og senere love af tilsvarende karakter i tiden indtil 1914 førte til oprettelsen af en række byggeforeninger. De fleste af disse foreninger er dog senere opløst, og deres byggerier - de såkaldte byggeforeningshuse - blevet overtaget af medlemmerne til selveje Lovgivningen Den private udlejningssektor. Ved lov nr. 187 af om fastsættelse af husleje indførtes det første samlede regelsæt til regulering af forholdet imellem lejere og udlejere, dog kun som en midlertidig foranstaltning. Loven omhandlede lejeforhøjelse og opsigelse og bestod af 11 bestemmelser. Efter loven kunne kommunalbestyrelsen nedsætte et eller flere huslejenævn til at varetage, at huslejen i de i kommunen beliggende beboelseslejligheder - herunder blandede lejemål - ikke forhøjedes ud over, hvad der ville være en rimelig leje under normale forhold med tillæg for stigninger i rente- og driftsudgifter og for udgifter til forbedringer af lejligheden. 9

12 Loven angav alene at finde anvendelse på lejeforhold, som var indgået efter lovforslagets fremsættelse den For lejeforhold, hvor den årlige husleje udgjorde mere end kr., alt efter om lejemålet var beliggende i Københavnsområdet, i større købstæder eller øvrige egne, kunne lejeren indbringe lejeforhøjelser for huslejenævnet, medmindre lejerens samtykke til lejeforhøjelsen var givet efter, at huslejenævnet var nedsat. For øvrige lejemål skulle udlejeren efter nærmere regler, når lejen ønskedes forhøjet, søge nævnets godkendelse. Af loven fremgik, at nævnet ved afgørelse af sager skulle tage udgangspunkt i, "hvad der efter dets skøn ville være en rimelig leje under normale forhold med tillæg for den stigning i rente- og driftsudgifter, der påvises eller af nævnet skønnes at have fundet sted." Samtidig fastsattes, at opsigelse ikke uden nævnets godkendelse kunne gennemføres med mindre end 6 måneders varsel til førstkommende flyttedag efter sagens indbringelse, når sagen var indbragt af lejeren, eller huslejenævnet havde nægtet en af ejeren begæret lejeforhøjelse. Baggrunden for loven var de særlige forhold, der opstod som følge af 1. verdenskrig. Under henvisning til at driftsudgifterne for ejendomme som følge af den knap toårige krigstilstand var steget med ca. 50 pct., påpegede Københavns Grundejerforening i foråret 1916, at huslejeforhøjelser ved genudlejninger måtte anses at være absolut nødvendige. Denne opfattelse deltes imidlertid ikke af De Københavnske Grundejerforeningers Fællesrepræsentation, som afviste, at driftsudgifterne skulle være steget i et sådan omfang, at der ville være grundlag for at gennemføre "masseforhøjelse af huslejen.". Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at ministeriet fandt det meget ønskeligt, om huslejeforhøjelser kunne undgås, men samtidig var ministeriet af den opfattelse, at forhøjelser undtagelsesvis burde kunne gennemføres med huslejenævnets godkendelse, hvis driftsudgifterne for en ejendom var steget i et sådant omfang, at lejeforhøjelse var nødvendig, for at ejendommens drift kunne betale sig. Det fremgik ikke nærmere af bemærkningerne, hvad der skulle forstås ved en "rimelig leje", men det fremgik, at vurderingen skulle tage udgangspunkt i, om stigninger i driftsudgifterne havde medført, at lejeindtægten ikke længere kunne "udbringe et rimeligt vederlag til ejeren". 10

13 Når der ses bort fra forbedringer, tager vurderingen således ikke udgangspunkt i den enkelte lejligheds værdi, men derimod i om stigninger i driftsudgifter har bragt udlejerens afkast under et rimeligt niveau og dermed nødvendiggjort forhøjelse af huslejen. Loven trådte i kraft den , og var alene tiltænkt gyldighed indtil , men blev samtidig med lov om henstand med pantegæld forlænget til Ved lov af blev loven endvidere ændret således, at opsigelse fra ejerens side i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner i alle tilfælde kun kunne ske med huslejenævnets samtykke. Men allerede inden både ændringen og forlængelsen var trådt i kraft, fremsattes forslag til revision af huslejeloven. Revisionen resulterede i en ny lov om fastsættelse af husleje - lov nr. 72 af Lovens område udvidedes til også at omfatte udlejede værelser og videreførte systemet med huslejenævn - dog således, at enhver aftale om lejeforhøjelse, som blev indgået efter lovforslagets fremsættelse, skulle godkendes af huslejenævnet. Huslejenævnet skulle ved afgørelsen tage udgangspunkt i, hvad der efter et skøn ville være en rimelig leje under normale forhold med tillæg for den stigning i driftsudgifterne, der påvistes eller af nævnet skønnedes at have fundet sted. Forrentningen beregnedes ud fra ejendommen værdi under normale forhold. Ligeledes skulle forbedringer, som gennemførtes imod lejerens ønske og medførte en væsentlig forhøjelse af lejen, forelægges for nævnet til godkendelse. Med loven videreførtes restriktionerne vedrørende opsigelser med den udvidelse, at også andre kommuner kunne indføre dem. Samtidig indførtes krav om nævnsgodkendelse ved sammenlægning af lejligheder samt forbud imod dusør. Baggrunden for ændringerne var især en række henvendelser fra huslejenævn samt en undersøgelse vedrørende huslejenævnssager, som pegede på, at en stramning af opsigelsesreglerne var påkrævet for at undgå, at kravet om nævnsgodkendelse af lejeforhøjelser blev illusorisk. Loven ophørte den , men forlængedes til ved lov nr. 589 af , der samtidig skærpede reglerne om opsigelse i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner og andre 11

14 kommuner, som indførte reglerne, således at opsigelse kun kunne godkendes, såfremt ejeren selv skulle bruge lejligheden. Skærpelsen indebar i praksis, at der indførtes udlejningstvang. Sideløbende hermed blev der ved lov nr. 18 af forlænget ved lov nr. 597 af indført forbud imod nedrivning af beboelsesejendomme og forbud imod at tage beboelseslejligheder i brug til andet end beboelse. Ved lov nr. 401 af om fastsættelse af husleje videreførtes de hidtidige restriktioner med virkning indtil Med loven ændredes grundlaget for nævnets godkendelse af huslejens størrelse, idet der herefter skulle tages udgangspunkt i den leje, der omkring den betaltes for lignende lejligheder i det pågældende kvarter eller tilsvarende kvarter med et tillæg på mindst 10 pct. af lejen for stigninger i driftsudgifter, herunder et passende vederlag for ejerens eget arbejde. Samtidig indførtes forbud imod opsigelse fra ejeren i alle kommuner, hvor der var nedsat huslejenævn, medmindre godkendelse forelå. Huslejenævnssystemet udbyggedes med et såkaldt overnævn på amtsplan. Overnævnets afgørelser var således, som huslejenævnenes afgørelser hidtil havde været, endelige. Reglerne videreførtes i det væsentlige ved lov nr. 598 af om fastsættelse af husleje med den tilføjelse, at tillægget udgjorde 20 pct., når ejendommen og lejligheden var vel vedligeholdt -dog kun 15 pct., når den indvendige vedligeholdelse påhvilede lejeren. Loven gjaldt indtil Med disse ændringer synes der at være sket et skift i lejefastsættelsen fra regler, som i et vist omfang knyttede sig til ejendommens driftsudgifter - herunder afkast af ejendommens værdi - med klare paralleller til nutidens omkostningsbestemte husleje, til regler, som tog udgangspunkt i en form for lejeværdi nemlig lejen for sammenlignelige lejligheder omkring med et skønsmæssigt ansat procenttillæg i forhold til vedligeholdelsesstanden. Med lov nr. 150 af vedrørende boligforholdene tog loven yderligere form af en egentlig lejelov, idet der i loven ud over regler om lejeregulering og opsigelse samledes en række yderligere bestemmelser om pensionatsvirksomhed, forbud imod nedrivning, skattelempelser, tilskud og finansiering. Loven bestod nu af 50 paragraffer. 12

15 Loven fik hermed yderligere karakter af mere permanent regulering, uanset at det i loven var fastsat, at den gjaldt indtil , og dermed fortsat var en midlertidig foranstaltning. For så vidt angik reglerne om lejeregulering videreførtes det hidtidige princip dog således, at procenttillægget forhøjedes til 30 pct., henholdsvis 20 pct., samt at udlejere ved lejeforhold, hvor vedligeholdelsen påhvilede udlejeren, blot til huslejenævnet skulle anmelde lejeforhøjelser med tillæg på indtil 30 pct., som gennemføres med kontraktmæssigt varsel. Det påhvilede herefter lejeren at anmode nævnet om at vurdere og eventuelt nedsætte sådanne forhøjelser. For så vidt angik aftaler om lejeforhøjelser, som var indgået efter den , herunder ved nyt lejemåls indgåelse, skulle disse dog godkendes af huslejenævnet. Ved lov nr. 168 af gennemførtes en række ændringer, som bl.a. indebar, at procentsatserne forhøjedes til 35 pct., hhv. 25 pct., og at udlejere fik fuld dækning for udgiftsstigninger, der vedrørte forhøjede ejendomsskatter siden 1914 samt for fremtiden. Endvidere kunne aftale om lejeforhøjelse som følge af ekstraordinære reparationer indgås uden huslejenævnets godkendelse. Ligeledes kunne aftale om lejeforhøjelser i bestående lejeforhold indgås uden nævnets godkendelse, indtil nyt lejemål blev indgået. Disse ændringer indebar lempelser i de lejemæssige restriktioner som udtryk for, at den ekstraordinære situation, som 1. verdenskrig og tiden umiddelbart efter udgjorde, efterhånden ansås for at være aftagende. Regelsættet videreførtes i stort set uforandret udformning frem til Den almennyttige boligsektor. I slutningen af 1. verdenskrig gennemførtes en lov af , hvorefter der kunne ydes støtte til både privat og socialt boligbyggeri, dels i form af statslån, dels i form af tilskud. I årene blev den offentlige støtte alene ydet i form af lån gennem Statsboligfonden, der blev oprettet ved lov nr. 551 af

16 1.2.2 Økonomiske og samfundsmæssige betragtninger. Som motiver hos lovgiver til indførelse af lejeregulering kan der formentligt peges på en blanding af socialpolitisk begrundede hensyn og frygt for, at der kunne opstå social uro som følge af den udhuling af lønnen, der bl.a. havde baggrund i udefrakommende prisstigninger. De usikre forhold under krigen, herunder den nye lejeregulering, reducerede igangsættelserne af privat udlejningsbyggeri. Reguleringen af huslejens højde - gennem maksimalpriser - sammenholdt med stigende varepriser og lønninger, hvilket gjorde boligen relativt billigere, indebar en voksende boligefterspørgsel. Samtidig øgedes indvandringen fra landet til byen, først og fremmest København, på baggrund heraf fjernedes den reserve af ledige boliger, der var etableret i årene forud for 1. verdenskrig, således at man for årene efter 1916 taler om bolignød. I begyndelsen af 1920érne kom der igen gang i byggeriet, hvilket skyldtes flere forhold: For det første havde Københavns Kommune allerede i 1917 set sig nødsaget til selv at gå i gang med at bygge små lejligheder, og da krigen var forbi, tog dette byggeri fart. For det andet nedsatte Nationalbanken i flere tempi renten, og endelig kan der for det tredje nævnes oprettelsen af Statens Boligfond i I stedet for de hidtidige støtteformer til mindrebemidlede grupper i form af tilskud og kontante tilskud, udstedte boligfonden lån i form af obligationer. Alt i alt betød udviklingen i første halvdel af 1920érne, at der blev halet ind på bolignøden. Ud over at byggeaktiviteten var forholdsvis stor, var befolkningens vækst og vandringen fra land til by ligeledes mindre end i de foregående årtier Lovgivningen Den private udlejningssektor. Med lov nr. 83 af om boligforholdene gennemførtes en række yderligere væsentlige lempelser af regelsættet. 14

17 Som et væsentligt moment fastsattes at ejendomme, som var påbegyndt opført efter , samt lejligheder og lokaler, som indrettedes efter denne dato, ikke omfattedes af loven. For så vidt angik huslejenævnssystemet begrænsedes dette til kun at gælde for Københavns, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby kommuner. For disse kommuner videreførtes nævnenes kompetence med den tilføjelse, at nævnet eller overnævnet - såfremt det blev godtgjort, at lejen var blevet stående på et særligt lavt niveau - kunne tillade, at lejen forhøjedes til et passende beløb efter ejendommens beliggenhed og vedligeholdelsesstand. Nye lejekontrakter og ændringer i gældende lejekontrakter skulle fortsat anmeldes til nævnet, der skulle påse, at kontraktens bestemmelser ikke var ubillige. I det omfang nævnet vurderer, at der ved ændringer forelå udnyttelse, kunne nævnet indbringe sagen for retten på den forurettede parts (lejerens) vegne. Reglerne om opsigelse videreførtes, dog således at udlejerens ret til at opsige udvidedes i en række tilfælde. Reglerne om udlejningstvang og nedrivningsforbud videreførtes ligeledes og kunne besluttes indført også i andre kommuner. Herudover gjaldt for hele landet regler om såkaldt "huslejeåger". Reglerne indebar, at lejenedsættelse kunne gennemføres ved retten, hvis lejen "står i misforhold til det udlejedes værdi.". Retten kunne endvidere forkaste en opsigelse, som ansås for at være foranlediget af lejenedsættelse eller af sagsanlæg herom. Udgangspunktet for rettens vurdering skulle være, at den leje, som senest den var gyldigt vedtaget i lejeforholdet, var rimelig. Dog kunne retten nedsætte lejen, hvis den oversteg det niveau, som efter rettens skøn i den pågældende kommune anså for rimelig. Loven afløstes med virkning fra af lov nr. 133 af angående lejemål om visse boliger og forretningslokaler, der kun fandt anvendelse på ejendomme, som var påbegyndt opført før den , og lejligheder og lokaler, som var indrettet før denne dato. Loven indebar en yderligere lempelse af de gældende lejerestriktioner, idet lejefastsættelsen for fremtiden alene knyttedes til "det udlejedes værdi". 15

18 Loven angav således, at lejen kunne nedsættes, hvis den stod i misforhold til det udlejedes værdi, nemlig til et beløb, som af retten fandtes rimeligt under hensyntagen til det udlejedes beliggenhed, art, hidtidige leje og vedligeholdelsesstand sammenholdt med den i kommunen for boliger og lokaler af tilsvarende beskaffenhed almindelige leje. For forretningslokalers vedkommende skulle retssag anlægges inden 2 år efter, at lejekontrakten eller aftale om lejeforhøjelse var indgået. For øvrige lejemål var denne frist 1 år. For Københavns, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby kommuner fastsattes en række overgangsbestemmelser, hvorefter lejeforhold for lejemål med 5 værelser og derunder kunne fortsættes uforandret for visse forretningslokalers vedkommende indtil oktober flyttedag 1934 og for øvrige lejemåls vedkommende indtil oktober flyttedag Loven indeholdt ud over de nævnte lejereguleringsbestemmelser kun regler om beskyttelse imod opsigelse i forbindelse med sag om lejenedsættelse og bestod af i alt 8 paragraffer. Loven indeholdt i modsætning til de foregående love ingen bestemmelse, som begrænsede lovens gyldighedsperiode, og den antog således karakter af en permanent lovgivning. Loven bevarede sin gyldighed indtil , hvor lov nr. 54 af om leje trådte i kraft. Denne første egentlige lejelov havde karakter af en mere permanent regulering af forholdet imellem lejere og udlejere. Den varslede hermed afslutningen på en periode med midlertidig regulering af lejeforholdene med baggrund i ekstraordinære samfundsmæssige forhold. For så vidt angik selve lejedannelsen havde lovgivningen udviklet sig hen imod et system, som i vidt omfang svarer til anvendelse af den retlige standard "det lejedes værdi", der kendes i dag. Grundlaget for dette system havde tilsyneladende ikke været gjort til genstand for grundigere overvejelser, idet det hverken i lovforslag eller i afgivne betænkninger i perioden nærmere var angivet, hvad der mere præcist lå i denne reguleringsmekanisme. Med lov nr. 54 af om leje antog lejelovgivningen en helt ny form. 16

19 På grundlag af bl.a. den udvikling, lejelovgivningen havde undergået i andre europæiske lande, var loven indrettet i overensstemmelse med det forløb, som lejeforhold i almindelighed gennemløber. Den begyndte således med regler om lejerens overtagelse af det lejede, herefter regler, som fandt anvendelse på forholdet i lejeperioden, og afslutter med regler om lejeforholdets ophør. Regelsættet tog udgangspunkt i parternes aftale således, at reglerne var udfyldende i forhold til aftalen (tilbagefaldsvirkning). I en række tilfælde var det dog fastsat, at bestemte regler ikke kunne fraviges ved aftale, typisk til skade for lejeren. Reglerne om lejenedsættelse, opsigelse og ophævelse var blandt de væsentlige regler, som var ufravigelige (præceptive). I forhold til de hidtidige regler indebar loven på en rækkes områder en betydelig deregulering af forholdet imellem lejer og udlejer. Loven tog formentlig sigte på en normalisering af forholdene på boligområdet med henblik på en tilnærmelse til et friere lejeboligmarked. Loven indeholdt ikke bestemmelser af egentlig lejereguleringsmæssig karakter - altså bestemmelser, som nøjere fastsatte lejen. Derimod videreførtes reglerne om "misforholdsleje" således, at lejeren kunne forlange lejenedsættelse, hvis retten ved en af lejeren anlagt sag skønnede, at udlejeren havde betinget sig eller oppebar en leje, hvis størrelse stod i misforhold til det lejedes værdi. Rettens skøn skulle som efter de hidtidige regler tage hensyn til det lejedes beliggenhed, art, tidligere lejenedsættelser og vedligeholdelsesstand, sammenholdt med den i kommunen almindelige leje for boliger og lokaler af tilsvarende beskaffenhed. Til bestemmelsen var knyttet en 10-årig fredningsperiode for nye lejemål, således at der først kunne anlægges sag om lejenedsættelse 10 år efter ejendommens opførelse eller lejlighedens indretning. Med loven genindførtes i princippet fri gensidig opsigelse, dog således at lejeforhold, som ikke lovligt var bragt til ophør inden et år efter lejeaftalens indgåelse, var uopsigelige i yderligere to år bortset fra nogle i loven nærmere angivne tilfælde. Samtidig hermed vedtoges lov nr. 55 af om beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom, der indeholdt regler af begrænset betydning om lejeregulering og opsigelse. Loven omfattede kun de såkaldt erhvervsbeskyttede lejemål. 17

20 Loven gjaldt principielt for hele landet, men havde umiddelbart kun virkning for ejendomme, som var beliggende i København, Frederiksberg eller Gentofte kommuner, en købstadskommune med over indbyggere eller en af disse kommuners forstæder. Indenrigsministeren kunne endvidere efter indstilling fra den pågældende kommunalbestyrelse bestemme, at loven skulle gælde for andre købstadskommuner og bymæssige bebyggelser. Efter loven kunne opsigelse, der blev afgivet af udlejer efter 1 år fra lejeaftalens indgåelse, indbringes for en voldgiftsret. Voldgiftsretten kunne, hvis forlig ikke kunne opnås, enten bestemme, at lejeforholdet skulle fortsætte uopsigeligt i indtil 5-8 år på nærmere af retten fastsatte vilkår, eller at lejemålet skulle ophøre eventuelt med en af voldgiftsretten udmålt erstatning. Ved lov nr. 372 af gennemførtes en ændring af den egentlige lejelov, hvorved opsigelsesfristerne for lejemål beliggende i Københavns og Frederiksberg kommuner forlængedes Den almennyttige boligsektor. I perioden fandtes ingen bestemmelser om offentlig støtte til boligbyggeriet. Statens støtte til boligbyggeriet blev genoptaget ved lov nr. 128 af Det blev i denne lov fastsat som betingelse for at opnå støtte, at boligselskabets vedtægter var godkendt af Indenrigsministeriet, og endvidere indførtes selvfinansieringsprincippet i form af en byggefond. Støtten til byggeriet blev ydet som statslån loven var i princippet gældende indtil den neden for omtalte lov fra 1946, dog med nogle ændringer i 1938 og Økonomiske og samfundsmæssige betragtninger. Generelt kan siges, at lejelovgivningen i perioden udviklede sig fra en midlertidig regulering med udgangspunkt i en ekstraordinær situation - hvor den mulige mangel på boliger bl.a. forventedes at gøre regulering påkrævet - til en mere permanent lovgivning. Samtidig skete der en vis liberalisering af lejefastsættelsesreglerne. Sidstnævnte må især ses på baggrund af den almindelige prisudvikling. I 1926 var der nået en situation, hvor både detailpriser, husleje og byg- 18

21 geomkostninger var i balance. Nyopført byggeri kunne med andre ord udlejes til en husleje, svarende til lejen i den eksisterende boligmasse 1. Tilsvarende steg forbruget i faste priser i årene med i gennemsnit 2,5 pct. årligt (dog med et fald fra 1931 til 1932), hvilket bl.a. er baggrunden for stigningen i boligefterspørgslen i 1930érne - og det stigende boligbyggeri. Den tiltagende urbanisering som følge af bl.a. afvandringen fra landbruget var endvidere af betydning for boligbyggeriet i byerne. Væksten i boligbyggeriet fra midten af 1920érne var især baseret på privat byggeri, idet kommunernes og den almennyttige boligsektors rolle som bygherre var beskeden. Boligdækningsgraden steg fra begyndelsen af 1930érne, og hertil kom, at der omkring 1930 skete et teknologisk gennembrud med forbedringer i boligbyggeriets tekniske og installationsmæssige forhold. Byggeboomet i 1930éme betød, at der op til 2. verdenskrigs udbrud var et vist antal ledige lejligheder i de fleste større byer. Konsekvenserne af ovennævnte var bl.a., at ældre boliger ikke kunne udlejes til de tilladte huslejer, og at huslejereguleringen i realiteten mistede sin betydning Lovgivningen Den private udlejningssektor. Foranlediget af 2. verdenskrigs udbrud gennemførtes en række midlertidige ændringer af loven, som indeholdt detaljerede regler med det formål at begrænse udlejers adgang til at gennemføre lejeforhøjelser og til at afgive opsigelse. Baggrunden herfor var bl.a., at der antoges ikke at forefindes den nødvendige boligreserve, og en forventning om, at boligknapheden ville forøges som følge af de særlige omstændigheder. Reglerne, herunder reglerne om lejefastsættelse, antog herefter på ny i højere grad karakter af restriktionsbestemmelser i modsætning til den priskontrolfunktion, som loven oprindelig tog udgangspunkt i. 1 Jf. "Boligmætning og huslejespænd - et debatoplæg", Betænkning afgivet d. 1. juli 1993 af Udvalget til belysning af udviklingen på boligmarkedet i de kommende år. 19

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. LBK nr 1710 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/19444

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere