TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen"

Transkript

1 TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den geografiske inddeling af den offentlige sektor. Begge reformer har tillige indebåret, at fordelingen af de offentlige opgaver er blevet revideret, ligesom de finansielle relationer inden for den offentlige sektor ved begge reformer har undergået betydningsfulde ændringer. I Danmark taler man om struktur- opgave- og byrdefordelingsreformer. Sideløbende eller efterfølgende den egentlige reform er der taget hul på andre administrative emner ud fra NPM inspirerede tankegange. Måden, hvorpå reformerne er blevet til på, er forskellig. I nogen grad gælder dette også indholdet. Dog er der også klare, fælles træk. I denne artikel forsøges uddraget nogle karakteristika ved de to reformer, deres indhold, mål og antagelige resultater. En vis usikkerhed med hensyn til resultaterne er der naturligvis, når den seneste reform er blot tre år gammel. Kommunalreformen i Kommunalreformen bruges almindeligvis som betegnelse for det kompleks af reformer af struktur, opgaver og byrdefordeling, som blev gennemført med virkning fra 1970 og som blev implementeret i de følgende år. Det startede imidlertid i Sverige og Norge. I Danmark var der beskeden debat og mest blandt særligt interesserede i 1940`rne og 1950`rne, men uden større folkelig bredde. Det var først og fremmest i hovedstadsområdet, at indlemmelser af omegnskommuner i centerkommunen København skabte politisk debat og tilsvarende omkring omegnskommunerne til de hurtigst voksende bymæssige kommuner i provinsen. Først i 1958 var der politisk opbakning til at man nedsatte en kommunallovskommission. Men kommissoriet var snævert. Det var de kommunale styrelseslove, man skulle se på og om muligt komme med forslag til moderniseringer. Reformer af opgaver og byrder skulle man ikke beskæftige sig med, selv om især byrdefordelingen gang på gang havde været det emne, som fik en offentlig debat om større kommuner til at blusse op. Kommissionen afsluttede sit arbejde i Frem til 1969 blev der arbejdet med de konkrete sammenlægninger, således at en ny struktur så dagens lys i Kommissionens nedsættelse blev af en del kommuner opfattet som et signal om, at der nu ville komme til at ske sammenlægninger af kommuner. Ad frivillighedens vej blev der fra 1963 til 1966

2 lagt 354 kommuner sammen til 105 nye kommuner. Kommissionen udarbejdede flere konkrete planer for sammenlægninger rundt om i landet. Det vigtige overordnede princip for sammenlægninger var, at sammenhængende byområder burde udgøres af een kommune. For det andet at man kom op på en befolkningsmæssig størrelse i kommunerne, som ville muliggøre, at man kunne overlade kommunerne flere opgaver og mere indflydelse på opgavernes løsning ud fra lokale hensyn. Strukturkommissionen reformen. Grænsedragningerne fra 1970 blev med få undtagelser nogenlunde accepteret af befolkningen. Man vænnede sig forholdsvis hurtigt til nye naboer, nye kommunenavne og nye hovedstæder. Når talen senere kom ind på emnet større kommuner, blev der som regel givet udtryk tilfredshed med resultaterne fra 1970, - selv hvor disse var blevet opnået gennem heftige forudgående lokale stridigheder. Dette gjaldt dog ikke på det regionale niveau. Kort efter amternes dannelse i 1970 kom der debat om deres berettigelse og det rimelige i, at to skatteudskrivende myndigheder var blevet udvidet til tre. En række dårlige sager igennem den følgende snes år, og en hyppigt forekommende modvilje i amterne mod at ville forandre på sundhedsområdet, førte jævnligt til kritik af amterne. Var 16 sygehusmyndigheder ikke lige i overkanten i en geografisk struktur som den danske, lød det gentagne gange i den offentlige debat. I 1988 begyndte det for alvor at brænde på. Statsminister Poul Schluter meldte ud, at kommuner nok var et mere passende antal end de eksisterende 277 og det amtskommunale niveau kunne undværes. Men både venner og fjender blandt de øvrige politiske partier meldte pas. Man var ikke indstillet på forandringer og Det konservative Folkeparti forblev i de følgende år ret alene med sine tanker om færre kommuner og ingen amter, men det lå hele tiden i luften at noget kunne komme til at ske. I 2002 kom den ligeledes borgerlige statsminister Anders Fogh Rasmussen med en melding om, at regeringen havde til hensigt at nedsætte en strukturkommission og efter blot to år (jfr. de otte år for kommunallovskommissionen) kom denne med sin betænkning. I efteråret 2005 var en ny lovgivning udmøntet i bekendtgørelser etc. og den nye kommunale inddeling trådte i kraft fra januar Ligheder og forskelle. I tabellen nedenfor er vist udviklingen i antallet af kommuner i Danmark fra 1960 til i dag. Ved reformen i 1970 var der kun 11 af kommunerne uden for hovedstadsområdet, som fortsatte i uændret skikkelse. I 2007 blev 65 kommuner dannet ved sammenlægninger, mens 33 kommuner af

3 de nu 98 kommuner består uændrede. Det gælder næsten helt igennem i hovedstadsområdet, som ellers i mange år har været udpeget som kandidatområde nummer 1 til reformer af strukturen. Men her skete der stor set ingenting i Hvor der i 1970 forsvandt 800 kommuner, blev det i 2007 til, at 179 kommuner forsvandt Antal kommuner Det er flere vigtige forskelle på dengang og nu. Kommunalreformen (den geografiske inddeling) blev gennemført af et såkaldt bredt flertal i Folketinget. Strukturreformen har regeringen fået gennemført med støtte fra Dansk Folkeparti. Udover partiet Venstre er Socialdemokraterne det store kommuneparti, men partiet står uden for den seneste reform. Den største kommune er Pct. - op til 25 pct. større 18 - mellem 25 pct. og 50 pct. større 14 - mellem 50 pct. og 75 pct. større 8 - mellem 75 pct. og 100 pct. større 18 - op til seks gange større 22 - over 6 gange så stor 6 I alt 100 Som det anes af tabellen ovenfor er resultatet blevet gennemsnitligt meget større kommuner. Den gennemsnitlige kommune har nu omkring indbyggere Antal amter (16) 0 Anm. Fra 1970 var der 14 amtskommuner, men København og Frederiksberg var både kommune og amtskommune og dermed begge sygehuskommuner.

4 Fra 2007 er der 5 såkaldte regionskommuner og ingen amter. Amter har Danmark haft siden I kommunallovskommissionen sad der repræsentanter for alle de politiske partier, der var repræsenteret i Folketinget. Strukturkommissionen var sammensat af interessegrupper og en form for eksperter, men helt uden politikere. Det betød blandt andet at de afgørende politiske forhandlinger kunne gennemføres alene på politiske synspunkter og uden for kommissionen. Ingen af de besluttende hæftede for, hvad der stod i kommissionens betænkning og det fik stor betydning for processen hen imod et politisk forlig. Forventningerne varierede da også. I 1970 mente f.eks. Socialistisk Folkeparti, at kommuner ikke burde have under ca indbyggere, men i 2007 kunne partiet ikke tilslutte sig det nuværende gennemsnit på indbyggere. Socialdemokraterne mente ligeledes i 1970 at sammenlægningerne ikke var omfattende nok. Sammenlægninger forudsås at ville fortsætte på frivillig basis hen imod indbyggere som minimum. Også de konservative pegede i 1970 på, at enhederne måtte blive større end det man nu gennemførte. Strukturreformen har endnu ikke ført til tilsvarende udmeldinger om holdbarheden fra de politiske partier. Jeg vover den forklaring, at geografiske reformer af denne art ikke er godt politisk stof. Kun få tror på de positive effekter, mens mange gerne ser en tilbagevenden til det historisk kendte. De undersøgelser, som er blevet gennemført, peger ret entydigt i retning af skuffelser i befolkningen. Undersøgelser har vist, at halvdelen af de adspurgte mener, at den offentlige service er blevet ringere og at forventningerne ikke er blevet indfriet. Dette gælder især de politiske meldinger om mere effektivitet som følge af de større enheder. Derimod synes en del politikere og topembedsmænd i kommunerne (ca. 25 pct.), at administrationen i høj grad er blevet mere effektiv, men godt 70 pct. kan ikke svinge sig højere op end uændret eller i nogen grad mere effektiv. En del har peget på, at de større og friske enheder med en renvasket politisk tavle kunne komme frem til en større effektivitet gennem upopulære beslutninger om lukninger af skoler, daginstitutioner, rådhuse etc., som de gamle enheder var kørt fast i. Når flere enheder blev slået sammen, forelå der en form for ny situation, hvor især skolestrukturen kunne tages op til en mere fordomsfri debat. I nogen grad er dette også sket. Især i en række af de økonomisk mest nødlidende kommuner. På den anden side er det også en kendsgerning, at den demografiske og geografiske udvikling flere steder faktisk har affødt et presserende behov for tilpasninger på især skoleområdet. Situationen på skoleområdet er meget lig den i 1970, hvor det var en ny folkeskolelov (1958), som stillede øgede krav til undervisningen i primært landområder, som var med til at nødvendiggøre de større kommuner med centralskoler. Som nævnt foregik der op til reformen i 1970 en række mere eller mindre frivillige sammenlægninger. Det samme var tilfældet i 2007, hvor to kommuner på Ærø forenedes samt de fem kommuner på Bornholm.

5 Forud for reformen i 1970 blev der varmet op til lokale debatter om sammenlægninger i og med, at kommissionen fremlagde en række konkrete skitser til, hvordan man kunne tænke sig at realisere ideen om et byområde som en kommune. I modsætning hertil holdt strukturkommissionen sig til mere generelle hensyn og ideer og i nogen grad i modstridende retninger. Et mål om indbyggere som minimum gik længe i debatten som det ønskelige ud fra en effektivitetssynsvinkel, men der fremkom aldrig en overbevisende dokumentation for, at dette tal skulle være den optimale kommunestørrelse. Hverken for de allerede kommunale opgaver, eller de flere opgaver som man forventede at de nye og større kommuner skulle tage sig af. Fakta herom kom i øvrigt først på banen meget sendt i sammenlægningsprocessen. Den noget luftige debat om, at større enheder skulle dannes for at man kunne få en højere grad af kommunal effektivitet i opgaveløsninger førte til, at man mange steder gik i gang med at finde de mest ønskværdige partnere i nabolaget. I den første del af processen skete det ud fra et krav om, at de eksisterende kommuner ikke kunne deles op i mindre enheder. Det skulle være en fusion af hele kommuner, hvilket krav ikke alle vegne forekom særligt hensigtsmæssigt. Resultatet er da også en smule løjerligt. Afstanden i befolkningstal mellem de største og de mindste kommuner er den samme som forud for strukturreformen, selv om gennemsnittet er endt med større kommunale enheder. Flere af de mindre kommuner overlevede ved, at der midt under processen politisk blev lanceret en såkaldt musefældeklausul. Mindre kommuner kunne forblive små mod at indgå forpligtende aftaler på specielle typer af opgaver med større kommuner. Det vil sige netop den form for kommunale fællesskaber, som man gjorde alt for at slippe af med ved reformen i 1970 på grund af dårlige erfaringer med fælleskommunale arrangementer. Når flere var ansvarlige for den samme opgave, var der reelt ingen ansvarlige og det kan diskuteres, hvor demokratisk hensigtsmæssigt det er at have kommunalpolitisk ansvar på andres vegne. Men flere af de mindre kommuner overlevede på denne mulighed. Politisk havde det den behagelighed, at knasterne i forbindelse med sammenlægninger til en vis grad kunne undgås. Man undgik at skulle presse eller tvinge kommuner sammen. Helt undgås kunne det dog ikke. En fhv. indenrigsminister måtte på turne og svejse de genstridige sammen, - en form for frivillig tvang. Exit amter For især de konservative var en fjernelse af amterne et must. Mere uklart var det, hvad der skulle erstatte amterne som sygehus og sundhedsansvarlig myndighed. Nogle pegede på et statsligt sundhedsvæsen og andre på en form for selvejende virksomheder. Også kommunale fællesskaber var inde i billedet. Udviklingen i Norge omkring fylkerne blev der også skelet til i den danske debat. Amter eller ej og hvor mange, var der ligeledes politisk strid om ved reformen i Flere modeller var på bordet og det endelige resultat blev en kompromis i Folketinget og indførelse af en

6 egen skatteudskrivning for amterne, som lige siden har været lagt for had. Det skortede ikke på spådomme om en kortvarig eksistens for de nydannede amter. Samme spådom gælder i dag for de nyoprettede regionskommuner, hvoraf der er blevet dannet 5. Der er således tale om meget store enheder. Både i geografisk udstrækning (danske forhold) og befolkningsmæssigt. Spådomme om en snarlig død baserer sig på den manglende økonomiske selvstændighed og en forventelig langt stærkere statslig styring af sygehusstruktur og indsatsområder, hvilket udviklingen den seneste tid har bekræftet. Sygehusstrukturen er sat til debat. Regionernes opgaver er driften af sygehusvæsnet med ganske få yderligere opgaver. Driften finansieres ved et for alle gældende sundhedsbidrag på 8 pct. af den personlige indkomst, et bloktilskud fra staten og en aktivitetsrelateret betaling fra kommunerne. Forebyggende foranstaltninger på sundhedsområdet er blevet en kommunal opgave og betalingsmodellen skal gøre kommunerne interesserede i at satse på forebyggelse. Finansieringsmodellen er blevet udsat for megen kritik. Det væsentligste argument er her de folkevalgte regionernes manglende adgang til at udskrive skat. Uden en form for selvstændig skatteudskrivning frygtes det, at enhver for kritik af beslutninger og resultater vil blive mødt med råbet: Send flere penge. Udpegningen af regions-hovedstæder har sin helt egen historie. Regeringen og dens støtter omkring reformen valgte byer, som af en eller anden grund trængte til lidt støtte og et politisk skulderklap. F.eks. må man i midtjylland se Århus, som den største by, forbigået til fordel for Viborg og hovedstadsregionen styres nu fra Hillerød. Ændret fordeling af opgaver. Både kommunalreformen i 1970 og strukturreformen 2007 blev krydret med politiske løfter om flere opgaver, når kommunerne først var blevet større. Decentralisering synes at være et plus-ord, men når det kommer til det konkrete, ændres holdningen ofte. Men det blev til langt flere opgaver for kommunerne efter reformen i 1970, end det er tilfældet med 2007 reformen. I 1970 handlede det primært om, at give kommunerne den centrale rolle på det sociale område. I sociale kredse var der en udbredt skepsis over for kommuner og deres præstationer. De mange små kommuner havde slet ikke kunnet leve op til den vækst i social velfærd, som tog fart i gennem 1960`rne. En stor kommission, socialreformkommissionen, lagde op til meget vidtgående ændringer på det sociale og sundhedsmæssige område. Strukturelle såvel som indholdsmæssige. Den offentlige sygesikring blev gennemført og vi fik en bistandslov. Herudover fik kommuner og amter langt mere vidtgående beføjelser omkring udøvelse af skøn. Kommunerne skulle vurdere behov og konkret rette ydelserne mod at dække disse behov.

7 Som nævnt overtog kommunerne ved den nye reform opgaver omkring forebyggelse på sundhedsområdet, men det er opgaver, hvis omfang ligger langt fra den første reform. Herudover er det alene mindre betydende funktioner, som de nye kommuner skal i kast med. Flere af dem er af rent administrativ karakter (f.eks. udlevering af pas) og er uden noget lokalpolitisk indhold. Man vil kunne betegne dem som udslag af dekoncentration mere end det er decentralisering. I forhold til 1970 er det væsentliste nok etablering af nye jobcentre i arbejdsmarkedspolitikken. At føre den statslige og den kommunale anvisning af job sammen har været politisk ønsketænkning igennem mange år, men især socialdemokraterne har været imod en kommunalisering på arbejdsmarkedet. Nu etableres en hybrid, hvor den kommunale og statslige kundekreds (hhv. ledige på kontanthjælp og arbejdsløse forsikrede) skal behandles under samme tag. Tidligere tiders tredeling af opgaverne på vejområdet er nu todelt mellem staten og kommunerne. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem de administrative ændringer på skatteområdet og reformerne. I 1970 lykkedes det kommunerne at fastholde opgaven som ligningsmyndighed, men for fem år siden gik man over til en statslig skatteforvaltning. Som det fremgår af de sidst nævnte eksempler på opgaveændringer, er der centraliseret fuldt så meget, som der er blevet decentraliseret. Mange vil hævde, at de større og færre enheder har skabt bedre muligheder for at de centrale myndigheder kan få indblik i de lokale forhold og har fået lettere ved at gribe ind lokalt. Det være sig i konkrete sager eller formelt mere liberalt ved at alliere sig med Kommunernes Landsforening (KL) i fastlæggelsen af rammer for lokalstyret. Byrdefordelingen.. Reformerne i 1970 og 2007 af de finansielle relationer mellem staten og kommuner og amter har til fælles, at de blev gennemført efter meget grundige forarbejder. Reformen fra 1970 var banebrydende i den forstand, at der blev opstillet klare mål for en total forvandling af de statslige tilskud til kommunerne og mellem kommunerne indbyrdes. Som det også er tilfældet i dag, afholdt kommunerne langt over halvdelen af de offentlige udgifter, men opkrævede kun en fjerdel i lokal skat. Den overvejende del af kommunernes udgifter var berettigede til refusion fra staten og denne dækkede omkring en fjerdel af udgifterne. Adskillelsen mellem den besluttende og den betalende myndighed betragtedes som en væsentlig forklaring på vanskelighederne med at styre de offentlige udgifter. Staten kunne ikke nægte at refundere de udgifter, som kommunerne allerede havde afholdt. Men de automatiske refusioner var en forholdsvis enkel metode til at finansiere de små kommuner på. Hvad man ikke kunne stille direkte krav om, kunne man i stedet lokke kommunerne til at gøre. Med kommunalreformen var situationen blevet en anden.

8 Det nye og banebrydende princip blev, at den myndighed, der havde hovedansvaret, skulle afholde udgiften og på områder, hvor ansvaret var delt, skulle man helst undgå refusionssatser på over 50. Og så var mere udligning et bredt politisk krav. Et andet vigtigt princip var det såkaldte totalbalance princip. Hvad der blev sparet skulle kompenseres og grundstenen til de generelle tilskud blev dermed lagt. De generelle tilskud eller bloktilskuddet kunne hæves og sænkes alt efter de merudgifter eller besparelsesmuligheder, der opstod som følge af ny lovgivning eller ændringer i bekendtgørelser og cirkulærer. En gang om året gjorde man status. Ændringer i de finansielle relationer giver altid ballade og 2007 reformen var ingen undtagelse. Men det noteres med tilfredshed, at den nye reform fortsætter ad de samme principielle linjer, som blev stukket ud i Derfor også påpegningen af, at den delte finansiering på sygehusområdet samt afskaffelsen af den regionale skat ikke er lige efter lærebogen, når kompetence og økonomisk ansvar skal hænge sammen. Reformerne af byrdefordelingen fra 2007 indeholder en udbygning af den teknificering af tilskudssystemerne, som er pågået over en lang årrække. Det nye udligningssystem er baseret på en opgørelse af, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Der udlignes herefter på basis af størrelsen af det beregnede over- ellert underskud. Nyt er det, at man overgår fra en mellemkommunal udligning til en ordning, hvor staten har hovedansvaret for at udjævne forskellene mellem kommunerne. Samtidig måtte man politisk sande, at det ikke er muligt gennem ordninger baseret på generelle principper at nå frem til en acceptabel politisk udligning mellem kommunerne. Der er, - også efter de større enheder, en gruppe af kommuner, som er så ringe stillet økonomisk, at særlige tilskudseller andre former for hjælpeordninger er påkrævede. Også efter at udligningsniveauet er blevet hævet, jfr. tabellen nedenfor. Udligningsniveau før og efter 2007-reformen Før reformen Efter reformen Landsudligning 45 pct. 58 pct. Hovedstadsudligning 40 pct. 27 pct. Svagt beskatningsgrundlag 40 pct... Særligt ugunstigt stillede.. 32 pct.

9 Implementeringen. De to store reformer har til fælles, at de har været dyre at implementere. Også mere omkostningstunge, end man forventede. Man har lært, at IT kan billiggøre håndtering af store datamængder. Det havde man ikke i Til gengæld er det overraskende vanskeligt at ændre på den slags systemer. Gang på gang har man måttet sande, at bestående IT løsninger nærmest determinerer, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Det er dyrt at sammenlægge, selv om det er besparelser der stilles i udsigt. Men besparelser bliver på den meget lange bane. Der skal forenkles og fornyes i den administrative top og hvad enten der er tale om tjenestemands eller overenskomstansatte chefer, koster det dyrt at afskedige, og at finde nye er heller ikke billigt, ligesom der går en del tid med indkøring i en ny organisation. Én stor kommune er ikke nødvendigvis ensbetydende med en samlet administration på eet sted. Der har ved begge reformer kunnet konstaterede em tendens til at gå meget langsom frem hvad angår fuld integration. Ofte bevares de gamle rådhuse. De gøres til borgercentre og/eller forvaltningerne forbliver spredt på de gamle lokaliteter. I hvert fald for en tid. Ved reformen i 1970 fulgte bygning af mange nye rådhuse. Det er der ikke rigtig råd til i dag, men udviklingen var frygtet. Udviklingen i 1970`rne kan i nogen grad forsvares med henvisning til de flere kommunale opgaver og at der i mange kommuner ikke havde været en professionel administration og dermed heller ikke noget, der berettiget kunne kaldes for et rådhus. Sideløbende fornyelser. Reformen i 1970 blev fulgt af nye budget- og regnskabssystemer i kommuner, ligesom flerårsbudgetter og former for planlægning blev et krav til alle kommuner reformen gennemføres i en periode, hvor der i høj grad eksperimenteres med nydannelser af NPM -agtig karakter. På flere serviceområder er gennemført forskellige former for frit valg for borgerne. Det gælder f.eks. valg af sygehus, skole, daginstitution. Kvalitetsstandarder, benchmarking, mål og rammestyring, produktivitetskrav, evaluering, udlicitering, offentlig-privat samarbejde og forskellige former for fri konkurrence er konkrete eksempler på moderniteten for øjeblikket. Det er klart at de mange bolde i luften gør det vanskeligt at isolere effekten af blot et enkelt af de mange tiltag, herunder den nye struktur isoleret set. Og hvad så? Og dog kan der gøres nogle iagttagelser omkring den form for reformer.

10 Det er ikke vinder -emner for de politiske partier. Der spørges til formålet og de løse løfter om en bedre fremtid kommer ikke hjem. Hvor bliver besparelserne og den bedre service dog af? Det er jo gået id en modsatte retning vil mange hævde. Forbedringerne synes i hvert fald på den korte bane at skulle vejes op imod betydelige nyinvesteringer i personer, materiel, bygninger etc. Med 2007 reformen har der været talt meget om, at det var regeringens behov for i situationen at vise reformagtig gennemslagskraft mere, end det var faglige og økonomiske hensyn, som var forklaring på reformen. Synspunktet støttes i nogen grad af den kendsgerning, at der var en del forvirring om, hvad man egentlig ville opnå. Den søgte idealmodel på en effektiv kommune findes ikke, men kommunerne skulle gerne ende med at blive større. Dog ikke nødvendigvis alle, men hvor mange så? Reformerne bygger på en generel opfattelse af, at decentralisering er noget positivt. Men så enkelt er det ikke. I Danmark er der blevet gennemført en betydelig udligning mellem kommunerne via kriterierne for tildeling af bloktilskud, jfr. tidligere herom. Den kommunale skatteudskrivning varierer i dag langt mindre, end det var tilfældet efter reformen i Befolkningen betaler med andre ord tæt på ensartede skatteprocenter. Hvorfor så ikke forlange ensartet service, uanset hvor man bor? Jfr. landets geografiske størrelse. Der er områder, hvor variationer ikke opfattes som en plusværdi. Ligningseffektivitet, miljøindsats og sundhed er oplagte eksempler på områder, hvor store lokale variationer ikke falder i god jord. Der er positive eksternaliteter knyttet til f.eks. undervisning og sociale indsatser. Der er nu brug for en periode, hvor man i ro og mag kan diskutere lokalstyrets fortræffeligheder på visse områder, uden at der samtidig er en dagsorden om, at der partout skal laves om. Koste hvad det vil. Eller forandring for forandringens egen skyld. Der er med andre ord brug for en pause til at tænke i og finde ud, hvad der samfundsøkonomisk er bedst til lokal varetagelse og hvor centrale bestemmelser gør fyldest. Palle Mikkelsen Forskningsleder, cand.polit. Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling.

11

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU?

HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU? PI XI BOG I NFORMATI ONOM UDLI GNI NGSI NDSATSEN HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU? Kampagnen har til formål at sikre en mere retfærdig landsudligning. I hovedstaden vil vi gerne

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen

Danske erfaringer efter kommunalreformen. Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen Danske erfaringer efter kommunalreformen Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Eksempler på nye kommuner Generelle udviklingstrends (uanset reform) Praktiske

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen

Danske erfaringer efter kommunalreformen Danske erfaringer efter kommunalreformen Landkommune uden center Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Formål med strukturreform Kommunesammenlægningen på Lolland

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance

Bedre Balance. - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Bedre Balance - de centrale pointer - 62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet bakker op om Bedre Balance Baggrund og anledning Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Finansieringsudvalgets seminar

Finansieringsudvalgets seminar Finansieringsudvalgets seminar Mandag d. 26. april 2010 Tak fordi vi måtte komme. 1 Mariagerfjord Kommunes analyser: Der er en sammenhæng mellem Geografisk struktur (rejsetid) Økonomiske vilkår (Krevi)

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

Strukturkommissionen. Præsentation af betænkningen. Ved formand Johannes Due

Strukturkommissionen. Præsentation af betænkningen. Ved formand Johannes Due Præsentation af betænkningen Ved formand Johannes Due Der er behov for en reform af den offentlige sektors struktur Kommissionens opgave At udarbejde et beslutningsgrundlag for ændringer i rammerne for

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Bedre Balance - de centrale pointer -

Bedre Balance - de centrale pointer - Bedre Balance - de centrale pointer - KORA-analyse Ressourcepres: Beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag (inkl. udligning). Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto

Læs mere

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ]

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Internt notatark 2011 Kolding Kommune Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Centralforvaltningen Kvalitet og indkøb Kvalitet og controlling Dato 6. september 2011

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

14. marts 2006. Jørgen Grønnegård Christensen Kirkeministeriet 9.3.2006. Dias 1

14. marts 2006. Jørgen Grønnegård Christensen Kirkeministeriet 9.3.2006. Dias 1 Jørgen Grønnegård Christensen Kirkeministeriet 9.3.2006 Dias 1 Hvad virker i den offentlige sektor? God offentlig styring regulerer, hvordan beslutninger bliver truffet opgaver bliver løst inden for overordnede

Læs mere

KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET

KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET 17. november 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721/30687095 KOMMUNAL VELFÆRD OG ØKONOMISK STABILISERING TRUET Når kommunerne fra august 2009 overtager udgifterne til dagpenge mv., er der risiko

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen

Evaluering af kommunalreformen N O T A T 26-02-2013 Evaluering af kommunalreformen Regeringen har i overensstemmelse med sit regeringsgrundlag iværksat en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner,

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Baggrunden for strukturreformen og vurdering af resultatet

Baggrunden for strukturreformen og vurdering af resultatet Baggrunden for strukturreformen og vurdering af resultatet DASAM Årsmøde 2005 Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet I. Sygehuskommissionen (januar 1997) Udfordringer i Sygehusvæsenet -Så bort fra

Læs mere

Det nye Danmark. -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner. Gnosjö Den 2.

Det nye Danmark. -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner. Gnosjö Den 2. Det nye Danmark -Baggrunden for kommunalreformen -- De nye kommuner og de nye regioner -- Demokratiet i de nye kommuner Gnosjö Den 2. november 2005 Chefkonsulent Michel Weber, KL Kontor for Økonomiske

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere