Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8"

Transkript

1 Forsikringsvilkår nr Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax forsikringsselskab Hjemmeside: CVR.nr:

2 Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring Emne: Side 100 INDLEDNING 110 Indtegning og ikrafttræden Hvem er sikret? FORSIKRINGSFORMER 210 Fuld- og nyværdiforsikring Dagsværdiforsikring Sumforsikring Første-risikoforsikring HVILKE GENSTANDE DÆKKES? HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 Bygningsbrandforsikring Bygningsbrandforsikring dækker ikke Forsikring mod anden bygningsbeskadigelse Forsikring mod anden bygningsbeskadigelse dækker ikke Svampe- og insektskadeforsikring Svampe- og insektskadeforsikring dækker ikke FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT Selvrisiko Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring ved offentlige myndigheders krav Særlige regler ved varmt arbejde FORHOLD I SKADETILFÆLDE 610 Begrænsning af skade Anmeldelse af skade Opgørelse af skade Erstatningsopgørelse ved forskellige forsikringsformer Erstatningens udbetaling Panthavers interesser Voldgift UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN 710 Restværdiforsikring, der udløses ved en skadegrad på 50 pct Kortslutningsforsikring Udvidet jordskadedækning Forsikring for bygning under opførelse eller ombygning Huslejetabsforsikring Husejeransvarsforsikring Emne: Side Side 2

3 770 Glasforsikring Udvidet glasforsikring for erhvervslokaler Sanitetsforsikring Udvidet sanitetsforsikring for erhvervslokaler Rørskadeforsikring for skjulte rør Forsikring mod rørskade på stikledninger SÆRLIGE UDVIDELSER FOR BEBOELSESEJENDOMME 810 Nøgleforsikring for beboelsesejendomme Vasketøjsforsikring for beboelsesejendomme ANDRE SÆRLIGE UDVIDELSER 910 Udvidet huslejetab Løsøreforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Retshjælpsforsikring Foreningsansvar GENERELLE BETINGELSER 1010 Undtagelser Forhold under forsikringens løbetid Vedtægt Lovgivning m.v ORDFORKLARING Side 3

4 100 INDLEDNING 110 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN 111 Indtegning sker på grundlag af en af Købstædernes Forsikring foretaget vurdering, ved selvangivelse eller ved andet forsikringsgrundlag efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen. 112 Indtegning af bygninger før eller under opførelse sker efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder for forsikring af bygninger under ombygning. 113 Når vurderingsforretning, selvangivelse eller andet forsikringsgrundlag er modtaget, udstedes police. 114 Købstædernes Forsikrings risiko indtræder, hvis ikke andet er aftalt, på det tidspunkt, hvor vurdering er foretaget eller andet forsikringsgrundlag er modtaget af Købstædernes Forsikrings hovedkontor. 120 HVEM ER SIKRET? 121 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 122 I perioder, hvor der på ejendommen foregår byggearbejder, er byggeriets entreprenører tillige sikret, hvis forsikringstageren i henhold til en entreprisekontrakt er forpligtiget til at oprette en forsikring. I så fald er byggeriets entreprenører dækket i tilfælde af brand-, storm- og skypumpeskader på det eller de objekter, byggearbejdet omfatter. 123 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning ansatte medhjælp, jf. punkt FORSIKRINGSFORMER 210 FULD- OG NYVÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til fuld- og nyværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede. For fuldog nyværdiforsikring gælder ingen forsikrings-sum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet. Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen efter bestemmelserne om indeksreguleret dagsværdiforsikring, jf. punkt DAGSVÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret dagsværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug For indeksreguleret dagsværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet. 230 SUMFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret sumforsikring er dækket med maksimalt den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, og som fremgår af policen Er en bygnings dagsværdi større end den indeksregulerede forsikringssum, nedsættes erstatningen i forholdet mellem den indeksregulerede forsikringssum og den til enhver tid værende dagsværdi (forsikringsværdi). 240 FØRSTE-RISIKOFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret førsterisikoforsikring er dækket som ved fuldog nyværdiforsikring, dog maksimalt med den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren. Underforsikring kan ikke gøres gældende Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. Side 4

5 300 HVILKE GENSTANDE DÆKKES? 310 Hvilke bygninger er dækket De på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive fundament indtil en dybde af en meter under jordlinje eller en meter under kældergulv Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdækninger og vindmøller er kun forsikret mod brandskade (punkt 410). 311 Hvilke bygningsgenstande er dækket Uden særskilt angivelse i policen er følgende omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren, jf. Forsikring & Pensions vejledning af februar Andre genstande m.v. end de nævnte er kun medforsikret, for så vidt de udtrykkeligt er anført i policen. Genstande nævnt i punkt til , der ikke er fastmonteret på bygning, er kun omfattet af forsikring mod anden bygningsbeskadigelse (punkt 430 og 440), såfremt skaden er en følge af en dækningsberettiget bygningsskade Faste el-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke sikringer, lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer Glas eller ruder af andet materiale, sanitet, markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder er kun dækket mod brandskade (punkt 410). Glas eller ruder af andet materiale kan dog medforsikres mod anden skade end brandskade ved tegning af glasforsikring, se punkt 770 og punkt 775. Wc-kummer og cisterner er endvidere dækket mod frostsprængning (punkt 434). Yderligere dækning for sanitet kan etableres ved tegning af sanitetsforsikring (punkt 780 og punkt 785) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit deraf samt beredskabsmateriel Antenner samt anlæg til hybridnet til ikke erhvervsmæssig brug, flagstænger, gårdbelægninger, grundvandspumper, murede hegn, tårn- og facadeure samt nedgravede svøm-mebassiner inkl. eventuel overdækning Stakitter, plankeværker og andre hegn, dog ikke levende hegn, er dækket mod brandskade (punkt 410) Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværks-mæssige værdi, medmindre andet er aftalt Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, med indtil kr. (indeks 2014) Haveanlæg i det omfang, forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning; det vil for buske og træer sige ikke over fire år gamle planter. Sådan erstatning kan højst andrage 1 pct. af bygningernes samlede forsikringssum, respektive nybygningsværdi. Der kan dog altid ydes indtil kr. (indeks 2014) Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Særlig indretning af legepladser beliggende på den forsikrede ejendoms matr. nr., med indtil kr. (indeks 2014). Side 5

6 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 BYGNINGSBRANDFORSIKRING Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 411 Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Lynnedslag, herunder overspænding /induktion eller andre elektriske fænomener, foreligger, når lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, i hvilke de forsikrede genstande beror Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer. 412 Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, dækkes ikke. 413 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 414 Tørkogning af kedler til rumopvarmning af beboelsesbygninger samt andre kedler, der overvejende anvendes til rumopvarmning, med højst 120 kw ( kcal/h) indfyrings-effekt. 415 Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 420 BYGNINGSBRANDFORSIKRING DÆKKER IKKE Skade, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning Skade ved kortslutning, induktion, overspænding eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Kortslutningsskader kan dog meddækkes ved tegning af tillægsforsikring, se punkt Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 431 Tilfældig udstrømning af vand fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer samt akvarier, vandsenge og beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, men ikke skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank og de under punkt og punkt nævnte anlæg, genstande og beholdere skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede rum, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade ved udsivning, bortset fra de under punkt 432 nævnte tilfælde. 432 Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, Side 6

7 men ikke varme- og sanitetsinstallationer, udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede rum, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade som følge af udsivning fra rør i tanke, kedler, beholdere og lignende Udgifter til reparation af utætheder i forsikrede rør, udgifter til sporing af utætheder samt udgifter til reparation af ubeskadigede bygningsdele, som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rørskade, kan meddækkes ved tegning af rørskadeforsikring for skjulte rør, se punkt 790, samt forsikring mod rørskade på stikledninger, se punkt Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade som følge af nedbør og vand, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. 434 Frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningen vand, centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer, wc-kummer og cisterner, men ikke frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum, der ikke er udlejede medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, udgifter til optøning. 435 Snetryk og haglskade, der beskadiger de forsikrede bygninger og bygningsgenstande, 436 Storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. 437 Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri. 438 Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger de forsikrede bygninger eller bygningsgenstande Dørsprængning, hvorved forstås den direkte skade på dør og karm som følge af, at politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lignende myndighed sprænger døre for at komme ind i bygning eller rum Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald. Såfremt politi, Falck, læge etc. skaffer sig adgang til bolig ved opbrydning af lukker, dækkes skader opstået herved. Medfører en beboers død i lejlighed omkostninger til særlig rengøring eller udskiftning af bygningsdele, er disse tillige dækket med indtil kr. pr. skadesbegivenhed røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer, Side 7

8 440 FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGS- BESKADIGELSE DÆKKER IKKE Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller Svampe- og insektskade medmindre sådan risiko udtrykkeligt er medforsikret på policen, og da i henhold til de under Svampe- og insektskadeforsikring (punkt 450) anførte betingelser, herunder begrænsninger og undtagelser Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt SVAMPE- OG INSEKTSKADEFORSIK- RING Hvilke genstande dækkes? Se punkt Hvilke genstande dækkes ikke? Skade på verandaer, terrasser, udestuer, altaner, svalegange, garager, carporte, skure eller lignende af træ Skade på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælke-lag Skade på alle bygningsdele under terrænniveau Skade i synligt eller skjult bindingsværk, og skade der udbreder sig derfra Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, for eksempel udvendige trapper, balkoner, solafskærmning, pergolaer og plankeværker Skade på sternbeklædning, vindskeder og de tilhørende dæklister Skade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender Hvilke skader erstattes? Direkte skade forårsaget af angreb af træog murødelæggende svampe og insekter i de forsikrede genstande, når angrebet har svækket træ- eller murværkets bæreevne Det er en betingelse, at skaden er observeret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør Det er en betingelse, at skaden skyldes, at opfugtning af træet er sket utilsigtet, og at skaden er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i relation til de skadede bygningsdeles normalt forventede resterende levetid. 452 Skadeopgørelse De samlede erstatningsbeløb kan i hele forsikringstiden ikke overstige i alt kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for hver af skadearterne svampeskade og insektskade Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 460 SVAMPE- OG INSEKTSKADE- FORSIKRING DÆKKER IKKE Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller Skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Skade, der kun har misfarvning til følge Side 8

9 som for eksempel blåsplint eller skimmelsvamp Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT SELVRISIKO Af enhver skade, der henhører under punkt 400 bærer sikrede en selvrisiko på kr. (indeks 2014). 520 FØLGEUDGIFTER Ud over de under punkt 400 nævnte skader, dækker forsikringen endvidere: 521 Skader, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede skader. 522 Forsikrede genstande, der bortkommer under en skade. 523 Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. 524 Nødvendige udgifter til oprydning af forsikrede genstande efter en skade For udgifter til oprydning af forurenede genstande gælder særlige regler, se punkt Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 525 Såfremt en af forsikringen omfattet skadebegivenhed medfører forurening af det forsikrede, dækkes nødvendige udgifter til oprydning, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen Dækningen ydes på førsterisikobasis og er begrænset til 20 pct. af bygningernes samlede forsikringsgrundlag, dog maksimalt kr. (indeks 2014). Der kan dog altid ydes indtil kr. (indeks2014) pr.skadebegivenhed Dækningen omfatter ikke - rensning af jord, - forurening efter en ikke dækningsberettiget skade, - forurening efter siveskader, - forurening efter gamle depoter i jord Det er en betingelse for at yde dækning for oprydning af forurenede genstande, at offentlige myndigheder stiller krav om oprydning m.v. i kraft af gældende lovgivning. 530 FORØGEDE BYGGEUDGIFTER Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed dækkes forøgede byggeudgifter, som ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningen kan højst andrage 20 pct. af den skadede bygnings eller bygningslitras forsikringsgrundlag Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af alder og brug ikke overstiger 30 pct. af nyværdien, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og Side 9

10 udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. 540 RESTVÆRDIFORSIKRING VED OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS KRAV Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pct. af nyværdien Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen. 550 SÆRLIGE REGLER VED VARMT ARBEJDE Er der sket en brandskade, har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det Særlig selvrisiko Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisbyrde, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, der i øvrigt måtte gælde for forsikringen Den særlige på kr. vil dog ikke gælde hvis: a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (som skal rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller b) forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtbekæmpelse og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder, tilvirkningsprocesser med videre. 600 I TILFÆLDE AF SKADE 610 BEGRÆNSNING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til begrænse skaden, ligesom Købstædernes Forsikring er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 620 ANMELDELSE AF SKADE 621 I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest sende anmeldelse til Købstædernes Forsikring indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. Indbrudstyveri og hærværksskader i forbindelse hermed skal endvidere straks anmeldes til politiet. 622 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af for- sikrede genstande ikke finde sted, før Købstædernes Forsikring har givet sit samtykke dertil. 623 Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til Købstædernes Forsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst Erstatningspligt eller erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Købstædernes Forsikrings samtykke, og Købstædernes Forsikring træffer alene bestemmelse om sagens behandling. 630 OPGØRELSE AF SKADE 631 Skadevurdering foretages efter regler, der fastsættes af bestyrelsen Side 10

11 632 Skaden anses for total, når den forsikrede bygning er fuldstændig ødelagt, eller når de på grunden tilbageværende dele af bygningen overvejende er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan bibeholdes, når bygningen skal bringes i samme stand, som før skaden indtraf. I andre tilfælde betragtes skaden som partiel. 633 Købstædernes Forsikring er berettiget til at istandsætte en beskadiget bygning, at istand-sætte eller ombytte beskadigede genstande og til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før skaden. 634 Ved erstatningsfastsættelse kan i intet tilfælde benyttes priser for dyrere materialer og genstande end i den skadede bygning og højst priser for standardmaterialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs. at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder). 635 Beskadigelse af kosmetisk art, samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. 636 Hvis de beskadigede bygninger eller dele deraf forud for skaden var bestemt til nedbrydning eller udskiftning, fastsættes erstatningen til værdien af bygningsmaterialerne med fradrag af nedbrydningsomkostningerne Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes desuden en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog i intet tilfælde overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, såfremt skaden var blevet udbedret. 637 For bygninger, der henligger forladte, og hvor Købstædernes Forsikring har accepteret denne risiko, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 638 Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen Værdien af brugbare rester beregnes efter samme regler, som den egentlige skadeserstatning Såfremt resterne ikke kan anvendes til genopførelse, eller såfremt gældende forskrifter er til hinder herfor, og dispensation fra forskrifterne ikke kan opnås, ansættes de brugbare rester til den værdi, som de har til andet formål Forsikringstageren er forpligtet til at overtage anvendelige rester. 640 ERSTATNINGSOPGØRELSE VED FOR- SKELLIGE FORSIKRINGSFORMER 641 Fuld- og nyværdiforsikring I skadetilfælde fastsættes erstatningen for fuld- og nyværdiforsikrede bygninger til det beløb, som det uden unødigt ophold vil koste at istandsætte bygningen eller ved totalskade på samme sted og med gængs byggemåde at opføre en bygning svarende til den nedbrændte, jf. i øvrigt punkt Fradrag for forringelse på grund af alder og brug skal dog ske, hvis forringelsen af det beskadigede samlet overstiger 30 pct. af nyværdien for dette, eller hvis erstatningen udbetales kontant, se også punkt Dagsværdiforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret dagsværdiforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring, men her foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 643 Sumforsikring Ved totalskade på en sumforsikret bygning fastsættes erstatningen til bygningens forsikringssum, dog højst til bygningens dagsværdi (forsikringsværdi) Ved partiel skade fastsættes erstatningen til det beløb, som vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. Hvis der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen i forholdet mellem forsikrings-sum og forsik- Side 11

12 ringsværdi. 644 Første-risikoforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret første-risikoforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring Erstatningen kan dog ikke overstige forsikringssummen. 650 ERSTATNINGENS UDBETALING 651 Før en erstatning kan komme til udbetaling, må forsikringstageren godtgøre over for Købstædernes Forsikring, at de ødelagte bygninger m.v. er genopført eller istandsat Hvis der er fastsat et erstatningsbeløb må forsikringstageren desuden godtgøre, at udgifterne til genopførelse eller istandsættelse andrager eller overstiger det fastsatte erstatningsbeløb. Er dette ikke tilfældet nedsættes erstatningen tilsvarende. 652 Mindre erstatningsbeløb kan efter Købstædernes Forsikrings direktions bestemmelser udbetales uden dokumentation for anvendelsen. 653 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. 660 PANTHAVERS INTERESSER En erstatning kan udbetales til nybygning uden for skadestedet, til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte eller til fri rådighed (se punkt 653), såfremt panthavere og andre i ejendommen berettigede, samtykker heri. 670 VOLDGIFT 671 Såvel forsikringstageren som Købstædernes Forsikring er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, og Købstædernes Forsikring vælger den anden. 672 Voldgiftsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og handelsretten. 673 Voldgiftsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestem-melser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 674 Hver af parterne betaler den af ham valgte voldgiftsmand. Udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 700 UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN 701 De i punkt anførte udvidelser af forsikringen er kun gældende, såfremt det af policen fremgår, at forsikringen er udvidet med den pågældende dækning. 702 Efter særlig begæring kan forsikringen udvides med forsikringer for andet tilbehør, herunder inventar, maskiner, tekniske anlæg og andet driftsmateriel, der er fast forbundet med bygninger, hvis tilbehøret tilhører forsikring-tageren. 703 Efter særlig begæring kan forsikringen udvidet med udgifter til pilotering. 710 RESTVÆRDIFORSIKRING VED EN SKADEGRAD PÅ 50 PCT Forsikringen dækker værdien af anvendelige rester af en bygning efter en af forsikringen dækket skade under forudsætning af, - at den pågældende bygning (litra) er skadet mindst 50 pct. af nyværdien, - at resterne fra denne bygning (litra) nedrives inden 2 år fra skadens dato og - at erstatningen anvendes til nyt byggeri Erstatningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeserstatning. Den Side 12

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere