Helbredsforsikring - operation minimum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredsforsikring - operation minimum"

Transkript

1 Helbredsforsikring - operation minimum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr A Aon Operation Minimum Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra januar 2010

2 Helbredsforsikring vilkår - Operation Minimum INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsdækningens ophør Hvornår dækker forsikringen? Udbetalingsperiode Hvor dækker forsikringen? Hvad er dækket af forsikringen? Dækningsoversigt Helbredsforsikring Operation Minimum Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse - kun Børn Tilvalgsdækninger Forsikring ved visse kritiske sygdomme Afvænningsdækning Generelle forsikringsbetingelser Hvad dækker forsikringen ikke? Hvor stor er forsikringssummen? Serviceniveau og kvalitet Sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Forsikringens varighed og opsigelse Hvilken selvrisiko er der? Prisen på forsikringen Hvilke muligheder er der for at klage? Hvilke definitioner er anvendt?...14 Helbredsforsikring

3 1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Forsikringsaftalen gælder mellem If og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Er forsikringstageren en virksomhed, omfatter helbredsforsikringen de ansatte eller den gruppe af ansatte, der er anført i dækningsoversigten. De ansatte i virksomheden har mulighed for at medforsikre deres ægtefælle, registrerede partner eller sambo, deres børn under 18 år, samt deres børn mellem 18 og 28 år, som er tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. Er forsikringstageren en person, omfatter helbredsforsikringen de personer, der er anført i dækningsoversigten. Personer, der er omfattet af helbredsforsikringen, betegnes som sikrede, og helbredsforsikringen kan kun omfatte: - Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. - Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Helbredsforsikringens erstatning er begrænset til det, som helbredsforsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. 1.1 FORSIKRINGSDÆKNINGENS OPHØR Med mindre andet er aftalt mellem sikrede og If, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: - Den dag forsikringsaftalen ophører - uanset årsag. - Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: - Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidigt. - Gået på alderspension, førtidspension eller efterløn. Forsikringsdækningen for eventuelt medforsikrede pårørende ophører samtidig. - Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år, eller et medforsikret barn er fyldt 28 år. - Første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn fylder 18 år, med mindre barnet er mellem 18 og 28 år og tilmeldt et SU berettiget fuldtidsstudie. - Første hovedforfaldsdag efter den dag et medforsikret barn mellem 18 og 28 år er registreret som værende frameldt et SU berettiget fuldtidsstudie. 2. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Helbredsforsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. Sikrede er omfattet af helbredsforsikringen fra det tidspunkt, hvor If har modtaget de ønskede helbredsoplysninger, og helbredsforsikringen kan godkendes uden forbehold. Hvis helbredsforsikringen kun kan tilbydes med forbehold, vil sikrede blive informeret om dette indenfor 4 uger efter, If har modtaget de ønskede helbredsoplysninger. 2.1 UDBETALINGSPERIODE Så længe sikrede er omfattet af helbredsforsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil 6 måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis dækningen er ophørt, skal anmeldelsen af sygdom eller tilskadekomst ske senest 1 måned efter dækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringens ophør er ikke omfattet af forsikringen. Helbredsforsikring

4 3. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Helbredsforsikringen dækker kun behandling i Danmark og sikrede frit vælge behandlingssted. For mere information om valg af behandlingssted se afsnit HVAD ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Helbredsforsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Derudover er der mulighed for at købe Tilvalgsdækninger til helbredsforsikringen. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 4.1 DÆKNINGSOVERSIGT De mulige dækninger ses i tabellen herunder, hvor det også ses hvilken helbredsforsikring dækningen er eller kan være relateret til: Dækninger Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse (kun børn) Helbredsforsikring Operation Minimum x x x x Tilvalgsdækninger Kritisk sygdom (x) 1 (x) 1 Afvænningsdækning (x) 1 (x) 1 Det fremgår af policen og forsikringsbeviset, hvilken type helbredsforsikring og hvilke frivillige tilvalgsdækninger, der er gældende. 1 Indgår kun, hvis den frivillige tilvalgsdækning er tilvalgt og derfor fremgår af policen og forsikringsbeviset 5. HELBREDSFORSIKRING OPERATION MI- NIMUM Helbredsforsikringen yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. 5.1 BEHANDLINGSRÅDGIVNING I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If Assistance, der yder hjælp og rådgivning. Hos If Assistance kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. If Assistance kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.2 OPERATION OG HOSPITALSOPHOLD Hvis sikrede får behov for operation eller anden behandling på hospital, skal sikrede kontakte If Assistance. If Assistance vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos If Assistance samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i afsnit 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækker helbredsforsikringen lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: - Operation og anden behandling på hospital. - Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. Helbredsforsikring

5 - Pleje og ophold på hospital. 5.3 REJSEOMKOSTNINGER OG REJSESERVICE Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra If Assistance er enig i dette, dækker helbredsforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af If Assistance samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos If Assistance. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. 5.4 REJSELEDSAGELSE - KUN BØRN Helbredsforsikringen omfatter sikrede børn under 18 år og dækker rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade. Dækning omfatter vedkommendes forældre samt op til et mindreårigt barn, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede. 6. TILVALGSDÆKNINGER Tilvalgsdækningerne er dækninger, som kan tilknyttes Operation Minimum. Det fremgår af policen og forsikringsbeviset hvilke frivillige tilvalgsdækninger, der er tilknyttet helbredsforsikringen. 6.1 FORSIKRING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME Tilvalgsdækningen kritisk sygdom yder en økonomisk kompensation til sikrede, hvis sikrede rammes af en kritisk sygdom, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Se afsnit TILVALGSDÆKNINGENS OM FANG Dækningssummen for tilvalgsdækningen fremgår af policen og udbetales til sikrede, når den dækningsberettigede kritiske sygdom første gang er diagnosticeret i den periode, hvor sikrede er omfattet af tilvalgsdækningen kritisk sygdom. Der kan kun udbetales erstatning én gang for hver af de kritiske sygdomsgrupper tilvalgsdækningen omfatter, også selv om et skadetilfælde omfatter flere eller udvikler sig til at omfatte flere, kritiske sygdomme eller sygdomsgrupper. Dækningssummen for tilvalgsdækningen kritisk sygdom er ikke indeksreguleret TILVALGSDÆKNINGEN KRITISK SYGDOM DÆKKER IKKE - Kritiske sygdomme, der diagnosticeres de første 3 måneder efter at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. (For kræft gælder særlige regler, se herunder). - Kræft, der diagnosticeres de første 6 måneder efter, at sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. - En kritisk sygdom, der er diagnosticeret inden for de sidste 7 år, før sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. For kræft gælder det, at sikrede skal have været erklæret rask og kontrolfri i 12 år inden sikrede bliver omfattet af tilvalgsdækningen. - Hvis sikrede dør, inden der er rejst skriftligt krav om erstatning. - Hvis diagnosen er stillet efter, at tilvalgs dækningen er ophørt for sikrede. - Hvis skriftligt krav om erstatning ikke er fremsendt 6 måneder efter, at sikrede ikke længere er omfattet af tilvalgsdækningen. Dette gælder dog ikke, hvis årsagen til forsinkelsen ikke kan lægges sikrede til last KRITISKE SYGDOMME (SYGDOMSGRUPPER) 1. Kræft 2. Døvhed 3. Blindhed 4. Organtransplantationer, større 5. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 6. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Helbredsforsikring

6 7. Følger efter hjerne- eller hjernehinde betændelse 1 8. Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren) 9. Hjerteklapkirurgi 10. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) 11. Hjerte/kar operation (bypass/pci operation) 12. Svulster, visse godartede i hjerne og rygmarv 13. HIV infektion som følge af blodtransfusion 14. HIV infektion som følge af arbejdsbetinget smitte 15. AIDS 16. Nyresvigt 17. Muskelsvind 18. Alzheimers sygdom 19. Malaria - Plasmodium falciparum 20. Dissemineret sklerose 21. Creutzfeldt - Jacobs sygdom (CJD) 22. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 23. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) 24. Japansk encefalitis (Japansk hjerne betændelse) 25. Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid 1 Herunder meningitis (Pusholdig), hjernebetændelse som følge af malaria og bid af flåt. 1. KRÆFT Ondartet (malign) svulst (tumor) der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i patologisk anatomi (Vævsundersøgelse) - Alle former for hudkræft, herunder Kaposis sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). - Alle ikke infiltrerende forstadier til kræft (Carcinoma in situ eller Dysplasi) - Hodgkin s syndrom stadie I og kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II - Kræft opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus (HIV). 2. DØVHED Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor øre, næse og hals. 3. BLINDHED Totalt, permanent og irreversibelt tab af synet på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. 4. STØRRE ORGANTRANSPLANTATIONER Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor sikrede er organmodtager. Operationen skal være planlagt og sikrede skal være optaget på venteliste til transplantation. 5. SÆKFORMET UDVIDELSE AF HJERNENS PULS- ÅRER ELLER AV-MALFORMATION Der bekræftes på grundlag af røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), CT eller MR skanning. Derudover skal sikrede være accepteret på venteliste til at få, eller have fået, udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. UNDTAGET FRA DÆKNINGEN Helbredsforsikring

7 Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 6. HJERNEBLØDNING ELLER BLODPROP I HJERNEN (APOPLEKSI) En læsion af hjerne eller hjernestamme, der medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af nervesystemet af mere end 24 timers varighed, som følge af infarkt forårsaget af emboli eller trombose, en subaraknoidalblødning eller af et intracerebralt hæmatom. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT eller MR), samt have medført udfaldssymptomer i minimum 6 måneder. Såfremt hjernescanningen ikke påviser en egentlig blodprop, vil erstatning alligevel blive udbetalt, hvis alle symptomer indikerer at der har været en eller flere blodprop(per), samt at de neurologiske udfaldssymptomer har været til stede i minimum 6 måneder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor neuromedicin eller neurokirurgi. 7. FØLGER EFTER HJERNE- ELLER HJERNEHINDE- BETÆNDELSE Sikrede der får vedvarende betydelige neurologiske følger af infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ved: - Rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein. Dette kan være suppleret med en CT eller MR scanning. - Fund af mikrober i spinalvæsken ved en spinalvæskeundersøgelse. 8. AORTA SYGDOM (SYGDOM I HOVEDPULSÅREN) Bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme). Omfattet er også tillukning af aorta (aortaokklusion) samt aortadissektion med ruptur i aortas indre lag. Diagnosen skal være stillet ved enten ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/ MRscanning eller eventuelt ved aortografi. Aorta skal lokalt være udvidet til over 5 cm i diameter, eller der skal være en ruptur i aortas indre lag med blødning ind i aortavæggen. Aortaokklusionen diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MRangiografi. 9. HJERTEKLAPKIRURGI Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig, mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 10. BLODPROPPER I HJERTET (HJERTEINFARKT) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på mindst to af følgende tre kriterier: 1. Sygehistorie med typiske vedvarende brystsmerter. 2. Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt. 3. Samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest TnT og CK-MB. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. 11. HJERTEKAROPERATION (BYPASS/PCI OPERA- TION) Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts. Helbredsforsikring

8 Ballonudvidelse (PCI operation) -hvad enten dette er med eller uden stentanlæggelse - sidestilles med operation. Diagnosen skal være medicinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operationen være gennemført, før udbetaling kan ske. 12. VISSE GODARTEDE SVULSTER I HJERNE OG RYGMARV Godartede svulster i hjerne og rygmarv, eller i disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en invaliditetsgrad på mindst 30 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Forsikringssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes eller når det er endeligt fastlagt, at operation ikke kan gennemføres fordi tilstand er inoperabel. 13. HIV-INFEKTION SOM FØLGE AF BLODTRANSFU- SION Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling, der er modtaget efter helbredsforsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af helbredsforsikringen. 14. HIV-INFEKTION SOM FØLGE AF ARBEJDSBE- TINGET SMITTE Omfatter personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller uheldsmæssig udsættelse for smitte på slimhinderne, inficeres med HIV. været udsat for smitte, efterfulgt af en positiv HIV test inden for de næste 12 måneder. 15. AIDS Erhvervet immundefektsyndrom efter erhvervelse af en sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Det skal kunne dokumenteres, at sikrede er blevet smittet med HIV i helbredsforsikringens gyldighedsperiode. 16. NYRESVIGT Nyresvigt i en sværhedsgrad, så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten peritonealdialyse eller hæmodialyse iværksættes. Alternativt at der foretages nyretransplantation. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor nefrologi. Ved planlagt operation er det et krav, at sikrede er accepteret på venteliste. 17. MUSKELSVIND Progressiv muskeldystrofi af en af typerne Facio-scapulo-humeral dystrofi, Limbgirdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb), Charot-Marie-Tooth eller Inklusionslegeme myositis. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 18. ALZHEIMERS SYGDOM Degenerativ sygdom i hjernen karakteriseret ved fremadskridende hukommelsestab og tab af evnen til tænkning, sprog og problemløsninger. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, samt at en negativ HIV test er påvist inden for den første uge efter, at sikrede har Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationale anerkendte kriterier for Alzheimers demens samt tegn på progression af cerebral atrofi ved scanning. Helbredsforsikring

9 UNDTAGET FRA DÆKNINGEN Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som til eksempel ved Huntingtons chorea, Parkinsons sygdom, og demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar, traume eller infektioner. Sporadisk optrædende CJD med hastigt progredierende (fremadskridende) demens og myoklonier, der er ledsaget af varierende omfang af cerebellare, visuelle, pyramidale og ekstrapyramidale symptomer, forårsaget af gliose og neurotab i hjernen. 19. MALARIA Plasmodium falciparum: Alvorlige komplikationer til infektion af Plasmodium falciparum parasitten med blivende følger. For at diagnosticere de alvorlige komplikationer, skal andre sygdomme være udelukket. Der skal tages udstrygning ved mere end et anfald og der skal være konstateret øget antal parasitter i blodet -i udstrygningen skal mindst 5 % af de røde blodlegemer være inficeret med P. falciparum, (hyperparasitiæmi) med komplikationer til infektioner (lungebetændelse aspireret og/eller sepsis (urinvejsinfektioner). De neurologiske følger skal have været til stede i mere end tre måneder og vurderet og bekræftet af neurologiske speciallæger. Det er en betingelse, at almindeligt anerkendte forebyggende regler og medicinering har været fulgt og kan dokumenteres. 20. DISSEMINERET SKLEROSE En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne tilfælde af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling, og der skal have været én eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose. Diagnosen skal være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: 1. Forhøjet IgG indeks i hjernerygmarvsvæsken. 2. Forlænget latens ved VEP (ikke nok, hvis der kun er affektion af nervus opticus). 3. Typiske forandringer ved MR-scanning af hjernen med multiple affektioner af den hvide substans. 21. CREUTZFELDT-JACOBS SYGDOM (CJD) Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling på baggrund af WHOs diagnostiske kriterier for sikker eller sandsynlig CJD, dvs. neuropatalogisk verificerede tilfælde eller tilfælde med progredierende demens i kombination med karakteristiske EEG og mindst to af følgende kliniske tegn: 1. Myoklonier 2. Visuelle eller cerebellare symptomer. 3. Pyramidale/ekstrapyramidalesymptomer 4. Akinetisk mutisme Biopsi af hjernevæv kan kræves for sikring af diagnose. 22. AMYOTROFISK LATERALSKLEROSE (ALS) En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af det centrale perifere nervesystem. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 23. PARKINSONS SYGDOM (PARALYSIS AGITANS) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi og være bekræftet ved elektromyografi (EMG). 24. JAPANSK ENCEFALITIS (HJERNEBETÆNDELSE) Japansk hjernebetændelse med alvorlige og blivende neurologiske følger. Det er en betingelse, at anerkendt vaccinationsprogram har været fulgt og kan dokumenteres. Helbredsforsikring

10 Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, CT-/MR- scanning. De neurologiske følger skal have været tilstede i mere end tre måneder og været vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. 25. BORRELIAINFEKTION I NERVESYSTEM EFTER FLÅTBID Langvarig eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, hvorfra der er fortaget borreliaspecifikke antistofundersøgelser, der bekræfter diagnosen. Alternativt ved CT/MR scanning mv. De neurologiske følger skal have været til stede i minimum 3 måneder og være vurderet og bekræftet af speciallæge indenfor neurologi. 6.2 AFVÆNNINGSDÆKNING Hvis sikrede bliver diagnosticeret for en dækningsberettiget afhængighed, dækker denne tilvalgsdækning udgifter til afvænning af afhængigheden. Se i afsnit hvilke afhængigheder, der er omfattet af tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækningen kan kun omfatte ansatte i en virksomhed, hvor det er virksomheden, der er forsikringstager. De ansattes medforsikrede pårørende kan ikke tilbydes denne tilvalgsdækning TILVALGSDÆKNINGENS OMFANG Tilvalgsdækningen dækker med indtil kr. udgifter til lægeordineret afvænning fra ukontrollabel afhængighed af: - Alkohol - Narkotika (rusmidler der er omfattet af lov om euforiserende stoffer) - Receptpligtig medicin (jf. lov om læge midler) - Spil (diagnosticeret med diagnosen ludomani). Der dækkes for et afvænningsforløb i forsikringsperioden, og behandlingen skal være ordineret af egen læge eller lægen fra If Assistance. Selve behandlingen samt behandlingsstedet skal godkendes af og aftales med If Assistance inden behandling, ophold eller lignende påbegyndes TILVALGSDÆKNINGEN DÆKKER IKKE - De første 6 måneder efter, at den sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. - Hvis den sikrede havde en bestående afhængighed, der er omfattet af tilvalgs dækningen, inden vedkommende blev omfattet af tilvalgsdækningen. - Tidligere afhængige personer, der får tilbagefald af en dækningsberettiget afhængighed, medmindre det kan dokumenteres, at den oprindelige afhængighed ligger mere end 8 år tilbage i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor sikrede blev omfattet af tilvalgsdækningen. 7. GENERELLE FORSIKRINGSBETINGELSER De generelle forsikringsbetingelser er gældende for Operation Minimum samt eventuelle frivillige tilvalgsdækninger. 7.1 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? 1. Al akutbehandling og transport ved pludselig opstået sygdom, eller hvis sikrede kommer ud for en ulykke. Her henvises til: - Egen læge eller lægevagt - ALARM Al behandling, der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes helbred, herunder livsforlængende behandling i en situation hvor man er uafvendeligt døende. Dette gælder dog ikke ydelser under afsnit Udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst, der er opstået før helbredsforsikringens ikrafttrædelse, er ikke dækket de første 2 år af forsikringsperioden. Dette gælder dog ikke afsnit 7.2.2, hvor der er angivet en anden karensperiode. 4. Behandling af kroniske lidelser og følgesygdomme til kroniske lidelser uanset hvor lang tid helbredsforsikringen har været i kraft. 5. Behandling af sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingsnedsættelse (eller følger af disse forhold), Helbredsforsikring

11 der er medfødte eller, som kan relateres til tidspunktet for sikredes fødsel eller sikredes fosterstadie. 6. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der kan tilskrives selvforskyldt legemsbeskadigelse, påvirkning af alkohol, narkotika, misbrug af medicin eller andre rusmidler. 16. Skader som følge af medicinsk fejlbehandling, der er omfattet af patientforsikringsloven. 17. Organtransplantation, organdonation og følger deraf. Dette gælder dog ikke ydelser under afsnit Fedmeoperation og behandling. 7. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, krigslignende tilstande, oprør eller borgerlige uroligheder. 8. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 9. Behandling og hjælp til personlig pleje, hvor behovet for hjælp kan tilskrives alderdom og/eller senilitet/alderdomssvækkelse (typisk hjernesygdommen senil demens). 10. Udgifter til alternative behandlingsformer og produkter, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandlinger udført af faggrupper, der ikke er autoriserede af Sundhedsstyrelsen. 11. Behandlinger i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, samt fertilitetsundersøgelser og behandlinger for barnløshed. 12. Udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, der skyldes, at sikrede ikke følger anvisninger, behandlinger og instrukser fra læge og/eller behandlingssted. 13. Sygdom eller tilskadekomst, der sker under behandling af eksperimentel karakter. 14. Behandling af sygdomme, der er omfattet af den til enhver tid gældende lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. 15. Kosmetiske behandlinger og operationer, medmindre de er medicinsk begrundet og ordineret af læge hos IF Assistance og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 19. Tandbehandling, uanset årsagen. 20. Synskorrektion (nær- og langsynethed). 21. Alle udgifter til udfærdigelse af attester, med mindre If Assistance har anmodet herom. 22. Aften- og weekendtillæg samt udgifter i forbindelse med udeblivelse fra behandling eller operation med mindre der er tale om akut krisehjælp. 23. Professionel sport. 24. Alle former for prævention, herunder sterilisation. 7.2 HVOR STOR ER FORSIKRINGSSUMMEN? Forsikringssummen er for: - Helbredsforsikring Operation Minimum kr. per person i forsikringsperioden. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. 7.3 SERVICENIVEAU OG KVALITET For at kunne tilbyde sikrede en ensartet service af høj kvalitet er styring, kontrol og opfølgning vigtige værktøjer. I relation til helbredsforsikringer opererer If med følgende målepunkter: - Valg af behandlingssted - Besvarelse af telefonopkald - Levering af serviceydelser VALG AF BEHANDLINGSSTED Sikrede kan frit vælge behandlingssted ved behandling i Danmark, som beskrevet under afsnit 3. Eneste krav er, at behandlingsstedet skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen og leve op til de kvalitetsmæssige krav som If stiller. IFS KVALITETSMÆSSIGE : Helbredsforsikring

12 Ifs interne kvalitetsmæssige krav kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens krav til behandlingssteder og skal sikre korrekt, relevant og medicinsk forsvarlig behandling i ind- og udland. I den samlede vurdering af et behandlingssted indgår blandt andet: - Klagesager med medhold hos Patientforsikringen og Patientklagenævnet - Vurdering af om, der ydes etisk og medicinsk forsvarlig behandling - Antal klager modtaget hos If, hvilket kan være klager over: - Hygiejne. - Behandling. - Kommunikation. - Overholdelse af aftaler BESVARELSE AF TELEFONOPKALD Alle telefonopkald til If Assistance vurderes hver måned efter følgende målepunkter: - 65 % af alle opkald skal besvares indenfor 30 sekunder % af alle opkald skal besvares indenfor 60 sekunder. - Maksimalt 7 % af alle opkald må mistes (opkald der mistes efter 30 sekunders ventetid) LEVERING AF SERVICEYDELSER De serviceydelser der leveres til sikrede, er underlagt målepunkter for at sikre en positiv oplevelse samt et smidigt behandlingsforløb: - Alle henvendelser fra sikrede skal besvares af personale, der er kompetente til med det samme at assistere sikrede. - Såfremt sikrede ønsker at blive ringet op, skal dette ske indenfor 60 minutter. - Indenfor de første 2 timer efter at en sag er anmeldt, skal: - Sikrede have bekræftet, at sagen er modtaget. - Sikrede modtage information om sagens videre forløb. - Der skal være truffet aftale om medicinsk behandling indenfor 2 uger, og behandlingen skal påbegyndes indenfor 3 uger, medmindre andet er aftalt. (Gælder ikke afsnit 6.7.) Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til If Assistance er modtaget. 7.4 SIKREDES FORPLIGTELSER I TILFÆLDE AF SYG- DOM ELLER TILSKADEKOMST I det følgende beskrives, hvordan sikrede skal forholde sig i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af helbredsforsikringen. Hvis sikrede ikke overholder disse forholdsregler, kan retten til erstatning og assistance bortfalde VED AKU T SYGDOM ELLER TI LSKADE- KOMST (EJ OMFATTET AF FORSIKRINGEN) Ved akut sygdom, akut forværring af sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, skal sikrede forholde sig som instrueret af læge og/eller behandlingssted eller kontakte: - Egen læge eller lægevagt - ALARM HVIS SIKREDE ØNSKER AT BENYTTE FOR- SIKRINGEN Skal sikrede kontakte If Assistance. Her kommer sikrede til at tale med en specialuddannet medarbejder, som kan råde og vejlede sikrede. I nogle tilfælde vil sikrede indledningsvist blive henvist til sin egen praktiserende læge for at få afklaret behandlingsbehovet. IF ASSISTANCE: (svarer hele døgnet) SIKREDES OPLYSNINGSPLIGT Ved enhver skade skal sikrede sørge for, at If Assistance modtager alle oplysninger om sikrede (inklusive CPR nummer) og attester, som er nødvendige for at træffe beslutning om, der er forsikringsdækning og hvilken behandlingsform, der skal benyttes. Sikrede har overfor If oplysningspligt om alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at levere dokumenter såsom sygejournaler samt at oplyse om eventuel forsikring i andet selskab IF ER BERETTIGET TIL At få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til sikredes helbredstilstand. Sikrede har pligt til at give If ret til at søge oplysninger hos disse og gøre de Helbredsforsikring

13 behandlende læger bekendt med det, som sikrede har oplyst til If. If har ret til at lade sikrede undersøge af én af If udpeget læge, ligesom If ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Omkostningerne i forbindelse hermed betales af If. 7.6 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Helbredsforsikringen er tegnet for en 1-årig periode og fortsætter for 1 år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller If med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren har i hele forsikringsperioden mulighed for at til- og framelde de personer, der er omfattet af helbredsforsikringen (sikrede) med rimeligt varsel overfor If. 7.5 HVILKE REGLER GÆLDER VED SKADEOPGØ- RELSEN? Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af helbredsforsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med If Assistance. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. Udgifterne refunderes enten direkte til behandlingsstedet eller til sikrede, hvis sikrede selv har lagt ud for udgifterne. I det tilfælde skal de originale fakturaer dog først fremsendes til If OMKOSTNINGER, DER IKKE DÆKKES Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt og godkendt af If Assistance, er ikke dækket af helbredsforsikringen. Ifs erstatningspligt er begrænset til det beløb, som ville have været afholdt ved involvering af If Assistance. Det samme gælder omkostninger til aftalte og accepterede konsultationer, behandlinger og lignende, hvor sikrede udebliver uden rettidigt afbud eller uden gyldig grund DÆKNING FRA ANDEN SIDE Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne REGRES I tilfælde af udbetalinger efter denne forsikring indtræder If i sikredes rettigheder. Ved til- eller framelding påhviler det til enhver tid forsikringstageren at informere den/de sikrede, om at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. 7.7 HVILKEN SELVRISIKO ER DER? Der er ingen selvrisiko på helbredsforsikringen. 7.8 PRISEN PÅ FORSIKRINGEN Prisen beregnes for hver sikrede person i den periode, vedkommende er omfattet af helbredsforsikringen og beregnes fra datoen for indtrædelsen BETALING Første betaling forfalder ved helbredsforsikringens ikrafttræden og senere betalinger til de anførte forfaldsdage. I forbindelse med opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr - til eksempel BS gebyr. Betales opkrævningen ikke efter påkrav, sender If en påmindelse om betaling. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at helbredsforsikringens dækning ophører, hvis helbredsforsikringen ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist, dog mindst 21 dage, der er anført i påmindelsen. Hvis If har udsendt en sådan påmindelse, er If berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr i henhold til lovgivningen INDEKSREGULERING Prisen indeksreguleres på baggrund af Det summariske lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker hvert år ved hovedforfald på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Helbredsforsikring

14 Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7.9 HVILKE MULIGHEDER ER DER FOR AT KLAGE? KUNDEOMBUDDET HOS IF Hvis sikrede ikke er tilfreds med afgørelsen af en sag i If, kan sikrede inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende sig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler sikredes klage. Sikrede kan henvende sig direkte til Kundeombuddet via vores hjemmeside www. if.dk klik på kontakt os. Sikrede er også meget velkommen til at ringe direkte til Kundeombuddet på telefon KUNDEPANELET HOS IF Hvis sikrede ikke er enig i Kundeombuddets afgørelse, kan sikrede bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskade, når der er tale om erstatningens størrelse eller medicinsk bedømmelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager hvor parterne kan kræve sagen forelagt for Stormrådet og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Sikrede kan henvende sig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Att.: Kundepanelet Sekretariatet Stamholmen 159, 2650 Hvidovre ANKENÆVNET FOR FORSIKRI NG Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om helbredsforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon , kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos If, Ankenævnets sekretariat eller forbrugerrådet. For at klagen kan behandles i Ankenævnet, må sikrede indbetale et mindre gebyr til Ankenævnets postgirokonto Gebyret tilbagebetales, hvis sikrede får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen HVILKE DEFINITIONER ER ANVENDT? AKUT BEHANDLING Er behandling for pludselig og uventet opstået sygdom eller ulykkestilfælde. Indbefattet er også pludselig og uventet forværring af eksisterende sygdomme eller følger af tidligere ulykkestilfælde. FORSIKRINGSÅR Et forsikringsår starter ved hovedforfaldsdagen og udgør en sammenhængende 12 måneders periode. HOVEDFORFALDSDAG Er den dag hvor helbredsforsikringen bliver fornyet og reguleret. IF ASSISTANCE If Assistance er tilgængelig 24 timer i døgnet hele året rundt, har tilknyttet et lægeligt beredskab og er i stand til at arrangere medicinske transporter i de tilfælde, hvor sikrede ikke kan rejse som en rask person. Dette er typisk tilfældet ved behandling i udlandet. If Assistance: (svarer hele døgnet) KRONISK SYGDOM Ved en kronisk lidelse forstås en sygdom, lidelse eller tilstand, som er vedvarende, og hvor der ikke findes en helbredende behandling. NÆRMESTE PÅRØRENDE Hvor der i disse vilkår er nævnt nærmeste pårørende, menes: - Ægtefælle, registret partner eller samlever, der bor sammen med sikrede på skadedatoen. - Egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller plejebørn. Helbredsforsikring

15 REGRES Krav om at få en udgift betalt af en anden part, til eksempel et andet forsikringsselskab. SIKREDE Er betegnelser for de personer, som kan være omfattet af helbredsforsikringen. Er man i gruppen Sikrede personer, er man som hovedregel ansat i den virksomhed, som er forsikringstager, eller også er man selv forsikringstager. Medsikrede personer er som hovedregel pårørende til sikrede personer. SKADE En sygdom eller en tilskadekomst, der er omfattet af denne forsikring. SYGDOM Sygdom er en helbredsmæssig nedbrydende tilstand, hvor det efter almindelig lægelig vurdering, er anerkendt, muligt og forsvarligt at kurere eller bedre forholdet ved en behandling. TILSKADEKOMST Fysisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller psykisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller som følge af at have oplevet, eller umiddelbart bevidnet, en tragisk hændelse. ULYKKESTILFÆLDE Ved ulykkestilfælde forstås en for sikrede pludselig ufrivillig hændelse, der forårsager personskade. PROFESSIONEL SPORT Sport der udøves mod betaling til udøveren. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence, samt opvisninger udenfor konkurrence. Helbredsforsikring

16 VIL DU VIDE MERE? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp følgende steder: If-67-10A Aon Operation Minimum Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af Postnummer: 2650 Hvidovre If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Telefon: CVR nr: Telefax: Svensk reg.nr (Finansinspektionen): Helbredsforsikring

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald 820.000 kroner 820.000 kroner 546.000 kroner 100.000

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)...4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-4, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere