VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

2 PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr Version 2 Dokument nr Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH Godkendt af JVI NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 119 E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Baggrund Indledning Opbygning af planen Status på rotteområdet Organisering i den kommunale rottebekæmpelse Mål, indsatsområder og ressourcer Overordnede mål Indsatsområder Ressourcer til rotteområdet Kommunal rottebekæmpelse og tilsynsbesøg Overordnede mål og succeskriterier Tilsyn og anmeldelser Tilsyn med fødevarevirksomheder Reaktionstid ved anmeldelser Administrativ håndhævelse og påbud Kontrakt og tilsyn med privat entreprenør Kemiske bekæmpelsesmidler Overordnede mål og succeskriterier Anvendelse af det svageste virksomme aktivstof Undersøgelse af resistens Fokus på alternativer til kemiske bekæmpelsesmidler Indsats i kloakker og afløbsinstallationer Overordnede mål og succeskriterier Indsats i det offentlige kloaksystem Indsats i grundejerens afløbsinstallationer Rottesikring af kommunale ejendomme Overordnede mål og succeskriterier Rottesikring på eksisterende kommunale ejendomme Havne og kommunale genbrugsstationer Rottesikring ved byggemodning og bygning af kommunale ejendomme Sikringsordninger og privat rottebekæmpelse Overordnede mål og succeskriterier Overblik og tilsyn vedr. sikringsordninger m.v Kommunikation og IT Overordnede mål og succeskriterier IT-system og anmeldelser Anmeldepligt Rapportering til Naturstyrelsen Opfølgning og revision af planen... 19

4 1 BAGGRUND 1.1 Indledning Vesthimmerlands Kommune har med denne handlingsplan udarbejdet sit første samlede bud på den fremtidige forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen er udarbejdet med baggrund i bkg. nr. 696 af (Rottebekendtgørelsen). Med handlingsplanen ønsker Vesthimmerlands Kommune at igangsætte en målrettet og effektiv forebyggelse og bekæmpelse på rotteområdet. Samtidig skal planen efterleve nye krav omkring kemiske bekæmpelsesmidler, tilsyn med sikringsordninger mv. Området skal på den baggrund udvikles for at sikre en god borgerservice, en effektiv myndighedsvaretagelse og en balanceret drift. 1.2 Opbygning af planen Planen er opbygget med følgende hovedelementer. Kapitel 1 giver en kort indledning, baggrund og status på rotteområdet Kapitel 2 beskriver de overordnede mål og indsatsområder i handlingsplanen, samt en oversigt over det forventede ressourceforbrug Kapitel 3-8 beskriver de enkelte indsatsområder i form af konkrete indsatser og målelige succeskriterier. Kapitel 9 beskriver opfølgning og revision af planen 1.3 Status på rotteområdet Vesthimmerlands Kommune er en landkommune, som samtidig rummer en række byer og landsbyer. Rottebekæmpelsen på land og i by har forskellig karakter, idet rotterne i byerne i høj grad knytter sig til kloaksystemet, mens rotterne på landet primært lever på overfladen og i tilknytning til gårdenes produktion og lagre. Den lovpligtige tilsynsopgave ligger primært i landzone, hvor kommunen i 2011 havde ca landbrugsejendomme, ca parcelhuse og 120 virksomheder. Godt 1100 parcelhuse har fået dispensation for tilsyn på området. Herudover skal Vesthimmerlands Kommune håndtere anmeldelser omkring rotter. Der er i 2010 og 2011 indkommet på ca anmeldelser om året. Der er ikke givet egentlige påbud på området. 1

5 1.4 Organisering i den kommunale rottebekæmpelse I Vesthimmerlands Kommune varetages administration og myndighedsfunktionen på rotteområdet af Teknik & Miljøforvaltningen. Borgerservice har dog opgaven med at tage imod rotteanmeldelser (fra 1/3 2013). Samtidig har kommunen som grundejer en række forpligtelser i forhold til at rottesikre egne bygninger og installationer. Udførslen af den kommunale rottebekæmpelse varetages af et eksternt bekæmpelsesfirma, der foretager tilsynsbesøg og den konkrete rottebekæmpelse. Kommunen er dog den overordnede ansvarlige for at sikre, at borgerne modtager den forventede service. 2

6 2 MÅL, INDSATSOMRÅDER OG RESSOURCER I det følgende opstilles overordnede mål og indsatsområder for rottebekæmpelsen i Vesthimmerlands Kommune. Endvidere angives det nuværende og forventede kommunale ressourceforbrug i rottebekæmpelsen. 2.1 Overordnede mål Vesthimmerland Kommune har følgende overordnede mål omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter: A. Tilsyn og myndighedsbehandling på rotteområdet skal leve op til gældende lovkrav. B. Der udføres en effektiv kommunal rottebekæmpelse for borgere, virksomheder og offentlige institutioner. C. Forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler i rottebekæmpelsen minimeres samtidig med, at midler med det svageste aktivstof anvendes først, forudsat at der ikke er konstateret resistens. D. Der arbejdes med forebyggelse af rotteproblemer, herunder særligt etablering af rottesikring på relevante kommunale ejendomme, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. E. Kloaksystemer og afløbssystemer sikres og vedligeholdes for at holde rotterne i kloakken og minimere spredning. F. Borger og virksomheder er informeret om muligheder og pligter omkring rottebekæmpelsen. 2.2 Indsatsområder Der er opstillet 6 indsatsområder, som gennemgås i de følgende kapitler: Kommunal rottebekæmpelse og tilsynsbesøg Kemiske bekæmpelsesmidler Indsats i kloakker og afløbsinstallationer Rottesikring af kommunale ejendomme Sikringsordninger og privat rottebekæmpelse Kommunikation og IKT For hvert indsatsområde beskrives følgende: Kort introduktion til området De overordnede mål, som indsatsområdet primært understøtter, samt hvilke målelige succeskriterier, der er tilknyttet 3

7 De konkrete indsatser, der skal sikre gennemførelsen af de overordnede mål Rottebekendtgørelsen anviser en række særlige indsatsområder, der skal beskrives i handlingsplanen, hvor det er relevant. Flere af disse indsatsområder behandles kortfattet i forbindelse med de valgte indsatsområder i nærværende handlingsplan. 2.3 Ressourcer til rotteområdet Det forventede ressourceforbrug i tilknytning til gebyrfinansierede forebyggelse og bekæmpelse af rotter er sammenfattet i nedenstående tabel: Aktivitet Bekæmpelsesfirma Elektroniske fælder og anden bekæmpelse i offentlig kloak Kommunal administration Information og forebyggende indsats EDB Indtægt via gebyr Overskud/underskud Balance Efter den nye rottebekendtgørelse er ovenstående ressourceforbrug estimeret efter skøn og kan derfor godt svinge de kommende år. Herudover er der udgifter i tilknytning til egentlig myndighedsbehandling, samt de udgifter, der ligger for kommunen som grundejer. Som grundejer forventes en del udgifter i tilknytning til etablering af rottespærrer på kommunale skole, plejehjem og dagsinstitutioner. 4

8 3 KOMMUNAL ROTTEBEKÆMPELSE OG TILSYNSBESØG Vesthimmerlands Kommune får via tilsynsbesøg på ejendomme i landzone og via anmeldelser fra borgere, virksomheder og institutioner et løbende overblik over rotteforekomsten i kommunen. Kommunen er i forlængelse heraf forpligtet til at iværksætte bekæmpelse af rotter på de berørte lokaliteter. 3.1 Overordnede mål og succeskriterier De primære overordnede mål for indsatsområdet er: A. Tilsyn og myndighedsbehandling på rotteområdet skal leve op til gældende lovkrav B. Der udføres en effektiv kommunal rottebekæmpelse for borgere, virksomheder og offentlige institutioner De målelige succeskriterier er: Det kommunale tilsyn gennemføres med den krævede tilsynsfrekvens (se pkt. 3.2) Anmeldelser behandles indenfor den krævede reaktionstid (se pkt. 3.4) 3.2 Tilsyn og anmeldelser Vesthimmerlands Kommune har i 2012 undersøgt alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone for rotter. Kommunens tilsynsindsats kan herefter opdeles i to kategorier med forskellige tilsynsfrekvenser: 1. Ingen forekomst af rotter eller ingen træffes hjemme. Der foretages tilsynsbesøg hvert 2. år 2. Forekomst af rotter. Der foretages rottebekæmpelse, som følges op af tilsynsbesøg hver 6. måned. Tilsynsbesøgene fortsætter indtil der ikke forekommer rotter på ejendommen tre tilsynsbesøg i træk. Ved anmeldelse af rotter i landzone og landbrugsejendomme iværksættes ligeledes rottebekæmpelse og tilsyn, som angivet i pkt. 2. I byzoner og sommerhusområder (herunder kolonihaveområder) iværksættes rottebekæmpelse kun ved anmeldelse. Der iværksættes som udgangspunkt ikke forebyggende tilsynsindsatser i disse områder, hvilket også gælder for særlige lokaliteter som lossepladser og deponier, vildtfordringspladser m.v. Der kan dog iværksættes tilsyn, hvis særlige forhold taler herfor, herunder i tilfælde af gentagne rotteangreb. 3.3 Tilsyn med fødevarevirksomheder Der skal i øvrigt sikres den fornødne koordinering med Fødevareregionen. Eftersyn skal foretages samtidig med Fødevareregionens kontrol på fødevarevirk- 5

9 somheder. Samtidig skal der ske en gensidig underretning om forekomst af rotter og iværksat bekæmpelse af rotter. 3.4 Reaktionstid ved anmeldelser Ved anmeldelser skal kommunen sikre at tilsynsbesøgene sker indenfor en fastlagt reaktionstid. Vesthimmerland Kommune har følgende reaktionstider, der lægger sig op kravene i rottebekendtgørelsen: Anmeldelser af forekomster af rotter generelt. Entreprenøren påbegynder bekæmpelse så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter anmeldelsen om forekomst. Anmeldelser af forekomster af rotter indendørs i beboelser, institutioner og fødevarevirksomheder. Bekæmpelsen skal foretages uden ugrundet ophold. Rottebekæmpelsen skal være påbegyndt senest kl. 12:00 dagen efter anmeldelsen er modtaget. Hvis anmeldelsen modtages en fredag eller i weekenden skal rottebekæmpelsen være påbegyndt mandag inden kl. 12:00 En grundejer kan endvidere selv indgå en aftale med en autoriseret person om rottebekæmpelse udenfor kommunens åbningstid, hvis der er forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder. 3.5 Administrativ håndhævelse og påbud I forbindelse med bekæmpelse af rotter kan den enkelte grundejer få påbud om undersøgelse samt udførelse af foranstaltninger i form af rottesikring og renhold på ejendommen. Dette omfatter ligeledes ejendommens afløbsinstallationer, se afsnit 5.3. I de fleste tilfælde vil de videre nødvendige foranstaltninger på den enkelte ejendom kunne aftales direkte mellem grundejeren og rottebekæmperen. For at sikre opfølgning på disse aftaler registreres aftalen i Pestikom, hvorpå det angives, hvilke tiltag der er aftalt med grundejeren. Rottefængeren skal lave opfølgning på disse aftaler og give Vesthimmerlands Kommune besked, hvis ikke aftalerne overholdes. Såfremt manglende renholdelse og rottesikring på en ejendom nødvendiggør et påbud, tilkaldes kommunen til besigtigelse. Der er ikke meddelt påbud på området i 2010 og Kontrakt og tilsyn med privat entreprenør Den kommunale rottebekæmpelse blev udbudt i efteråret 2012 og opgaven blev vundet af A/S Mortalin. Kontraktperioden løber fra starten af 2013 til udgangen af 2016 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. 6

10 Kommunen vil sikre at den private entreprenør lever op til sine forpligtelse i kontrakten samt lever op til målsætningerne i nærværende handlingsplan. Det sker via løbende dialog, halvårlige driftsmøder, samt løbende stikprøvekontroller omkring reaktionstiden på anmeldelser m.v. og evt. via tilfredsundersøgelse. Det er vigtigt, at den private entreprenør følger en fastlagt og ensartet procedure for tilsynsbesøg og anmeldelser, der blotlægger årsagerne til rotteproblemet og på den baggrund iværksætter en effektiv rottebekæmpelse. 7

11 4 KEMISKE BEKÆMPELSESMIDLER Anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler er en integreret del rottebekæmpelsen. Udlægningen skal foretages af autoriserede personer og udelukkende med godkendte kemiske bekæmpelsesmidler. De kemiske midler til rottebekæmpelse antikoagulanter - har imidlertid en række sideeffekter i form af resistens hos rotterne, potentiel forurening af miljøet samt forgiftninger af andre dyr. Kommunen skal ifølge rottebekendtgørelsen sikre, at antikoagulanter med det svageste aktivstof anvendes først, når der ikke er resistens. Dette mindsker primært risikoen for etablering af bestande af rotter, som er resistente over de stærkere aktivstoffer. 4.1 Overordnede mål og succeskriterier Det primære overordnede mål for indsatsområdet er: C. Forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler i rottebekæmpelsen minimeres samtidig med at midler med det svageste aktivstof anvendes først, forudsat at der ikke er konstateret resistens De målelige succeskriterier er: Forbruget af kemiske midler i den kommunale rottebekæmpelse holdes på samme eller lavere niveau end i Forbruget af kemiske midler i Vesthimmerlands Kommune finder primært sted i form af det svageste aktive stof uden resistens (pt. coumatetralyl), mens øvrige aktivstoffer kun anvendes i begrænset omfang 4.2 Anvendelse af det svageste virksomme aktivstof Naturstyrelsens resistensstrategi anviser, at der skal anvendes det svageste virksomme aktivstof, hvor der ikke er konstateret resistens. I Vesthimmerlands Kommune er der, ifølge Naturstyrelsens oversigt, ikke konstateret resistens. Naturstyrelsens resistensstrategi indebærer, at coumatetralyl fremover skal være det primære aktivstof i Vesthimmerlands Kommune, idet der er tale om det svageste virksomme aktivstof, hvor der ikke er konstateret resistens i Vesthimmerlands Kommune. I Vesthimmerlands Kommune er der primært blevet anvendt aktivstoffet bromadiolon i rottebekæmpelsen i 2010 og Overordnet set skal bromadiolon først tages i anvendelse, hvis der konstateres resistens mod coumatetralyl. I den sammenhæng vil en resistens mod coumatetralyl ofte være begrænset til lokale rottebestande og en evt. anvendelse af et stærkere aktivstoffet som bromadiolon skal målrettes disse. Miljøstyrelsen har ultimo 2012 kun godkendt ét bekæmpelsesmiddel med coumatetralyl (pasta). Det godkendte bekæmpelsesmiddel kan anvendes i flere 8

12 sammenhænge. Der vil imidlertid i nogle tilfælde være behov for andre former for bekæmpelse (f.eks. giftblokke til kloakken), hvilket indebærer at godkendte bekæmpelsesmidler med bromadiolon kan tages i anvendelse. Se godkendte bekæmpelsesmidler her: ( Der forventes på sigt flere typer bekæmpelsesmidler med coumatetralyl, som dermed vil kunne dække behovet på området Vesthimmerlands Kommune vil løbende informere autoriserede personer (firmaer) på rotteområdet, der er aktive i kommunen, om hvilke aktivstoffer, der kan anvendes i kommunen i henhold til resistensstrategien. Vesthimmerlands Kommune vil når det bliver aktuelt lave en liste over ejendomme, hvor der er konstateret resistens og dermed hvilket aktivstof, der skal anvendes. Denne liste vil blive lagt på Kommunens hjemmeside, hvor autoriserede personer (firmaer) kan abonnere på siden, så de altid vil få et vide hvis der sker rettelser til listen. I den kommunale rottebekæmpelse vil Vesthimmerlands Kommune løbende holde fokus på anvendelsen af bekæmpelsesmidler via det kontraktmæssige tilsyn med det autoriserede firma, se pkt Heri inddrages indberetninger omkring forbruget af bekæmpelsesmidler via Pestikom (se kapitel 8). Ligeledes vil Vesthimmerlands holde tilsyn med forbruget af bekæmpelsesmidler hos de autoriserede personer (firmaer), der varetager sikringsordninger for grundejerne (se kapitel 7). 4.3 Undersøgelse af resistens Vesthimmerlands Kommune vil løbende vurdere eventuelle resistensproblemer i dialog med udføreren af den kommunale rottebekæmpelse, samt efter samråd med de nationale konsulenter på området. Vesthimmerlands Kommune vil få foretaget resistensundersøgelser efter behov og i øvrigt deltage i eventuelle undersøgelser foranstaltet af Naturstyrelsen på området. 4.4 Fokus på alternativer til kemiske bekæmpelsesmidler I Vesthimmerlands Kommune vil der fortsat være fokus på at minimer anvendelsen af kemiske midler ved at øge anvendelsen af alternativer virkemidler i forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Indsatsen indgår som del af de øvrige beskrevne indsatsområder i handlingsplanen. 9

13 5 INDSATS I KLOAKKER OG AFLØBSINSTALLATIONER I byområderne lever rotterne primært i kloakkerne, men de søger op til jordoverfladen for at finde føde, tørre redemuligheder m.v. Rotterne får adgang til jordoverfladen via defekte rør og brønde, manglende afpropning af ubrugte rør m.v. Dette gælder både i det offentlige kloaksystem og i grundejernes egne afløbsinstallationer. Et velholdt og tæt system er det primære værktøj til at hindre adgangen til jordoverfladen og hæmme vækstbetingelser for rotterne. Endvidere er det vigtigt, at konstaterede fejl udbedres hurtigt. Endelig ligger der en række muligheder for forebyggelse og bekæmpelse via rottespærrer i systemerne. 5.1 Overordnede mål og succeskriterier Det primære overordnede mål for indsatsområdet er: E. Kloaksystemer og afløbssystemer sikres og vedligeholdes for at holde rotterne i kloakken og minimere spredning De målelige succeskriterier er: Brud i offentlige kloaksystemer og private afløbsinstallationer udbedres indenfor maksimalt 1½ måned Områder med igangværende og planlagte kloakprojekter sikres mod indtrængende rotter i det offentlige kloaksystem, så vidt muligt inden kloakarbejdet påbegyndes Rottespærrer i form af elektroniske aflivningsfælder afprøves og vurderes som værktøj til rottebekæmpelse i det offentlige kloaksystem 5.2 Indsats i det offentlige kloaksystem Det offentlige kloaksystem er relativt nyt, idet en stor del af systemet er etableret fra 70 erne og fremefter. Kloaksystemet ejes og drives af Vesthimmerland Vand A/S, der står for løbende anlæg og drift af ca. 830 km hovedledning, ca stikledninger mv. Der i 2010 og 2011 ikke indberettet forebyggelse eller bekæmpelse af kloakrotter i hovedledninger eller stikledninger. Hvis der optræder brud o. lign. i det offentlige kloaksystem, der har betydning for udbredelsen af rotter, skal disse udbedres indenfor 1½ måned. I de kommende år gennemføres en række projekter i kloaksystemet, herunder med henblik på at omdanne fælleskloakerede områder til separatkloakering. Anlægsarbejder i kloaksystemet medfører ofte ekstra rottegener i tilstødende områder. 10

14 Vesthimmerlands Kommune vil igangsætte målrettede indsatser med rottespærrer og bekæmpelsesmidler (giftblokke) i det offentlige kloaksystem i områder med særlige behov, herunder: 1. De områder, der særligt berøres af anlægsarbejder i kloaksystemet i perioden (Iflg. spildevandsplanen - primært Aalestrup og Gedsted) 2. Områder, hvor der i øvrigt opstår behov for en målrettet indsats pga. af mange rotter 3. Områder i øvrigt, der f.eks. skal renses forud for at grundejerne etablere faste kloakspærrer mv. Vesthimmerlands Vand vil informere om relevante områder for rottebekæmpelsen og meddele om evt. anlægsarbejder. Vesthimmerland Kommune vil i dialog med Vesthimmerland Vand A/S opsætte og afprøve flytbare rottespærre i det eksisterende offentlige kloaksystem. Rottespærrer kan omfatte elektroniske aflivningsfælder såvel som spærrende anordninger. Det forventes, at 5-10 elektroniske aflivningsfælder tages i anvendelse i kommunen i den kommende periode. Erfaringer fra andre kommuner og forsyninger inddrages i planlægningen. Afprøvningen skal danne grundlag for en samlet anbefaling omkring den videre brug af rottespærrer, herunder elektroniske fælder, i kommunen inden udgangen af Anvendelse af giftblokke i kloaksystemet vil ligeledes efter aftale med Vesthimmerland Vand A/S supplere anvendelse af rottespærrer i tilknytning til de ovennævnte områder. Vesthimmerlands Kommune vil informere Vesthimmerlands Vand om den igangsatte rottebekæmpelse i de offentlige kloakker, 5.3 Indsats i grundejerens afløbsinstallationer Den enkelte grundejer har ansvar for at de private afløbsinstallationer er i god stand. En væsentlig del af rotterne lever erfaringsmæssigt i de private afløbsinstallationer og der er således løbende behov for fokus på dette område. Ved anmeldelse af rotter og kommunale tilsynsbesøg vil afløbsinstallationerne indgå som en del af undersøgelsen, som angivet i kapitel 3. Hvis der optræder brud o. lign. i det offentlige kloaksystem, der har betydning for udbredelsen af rotter, skal disse udbedres indenfor 1½ måned. Den administrative håndhævelse og påbud er beskrevet i afsnit 3.5. Der indgås dialog med Sygehus Himmerland - Farsø om, hvorvidt der skal opsættes rottespærrer i tilknytning til sygehuset. 11

15 Vesthimmerlands Kommune er som grundejer forpligtet til at opsætte rottespærrer i tilknytning til en række kommunale ejendomme. Dette behandles særskilt i kapitel 6. 12

16 6 ROTTESIKRING AF KOMMUNALE EJENDOMME Vesthimmerlands Kommune skal som grundejer rottesikre og renholde sine ejendomme, herunder egne afløbsinstallationer i form af brønde og stikledninger. I den forbindelse er kommunen blevet forpligtet til at opsætte rottespærrer ved byggemodninger og eksisterende bygninger i tilknytning til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Hertil kommer krav om opstilling af rottespærrer ved byggemodning af offentlige ejede grunde. 6.1 Overordnede mål og succeskriterier De primære overordnede mål for indsatsområdet er: D. Der arbejdes med forebyggelse af rotteproblemer, herunder særligt etablering af rottesikring på relevante kommunale ejendomme, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt E. Kloaksystemer og afløbssystemer sikres og vedligeholdes for at holde rotterne i kloakkerne og minimere spredning De målelige succeskriterier er: Rottesikring i form af rottespærrer og andre lovpligtige tiltag planlægges og etableres på relevante kommunale ejendomme inden udgangen af 2015 Rottesikring i form af rottespærrer og andre lovpligtige tiltag indgår i byggemodning og bygning af relevante kommunale ejendomme og grunde 6.2 Rottesikring på eksisterende kommunale ejendomme Vesthimmerlands Kommune vil gennemgå og analysere de kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner og på den baggrund planlægge og etablere den fornødne rottesikring, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Der er samlet set tale om en større opgave, der fordeles over en tre års periode og færdiggøres inden udgangen af Institutioner, der ligger i områder, som berøres af større anlægsarbejde i kloaksystemet prioriteres først. Dette omfatter primært byerne Aalestrup og Gedsted. Indsatsen har primært fokus på etableringen af rottespærrer, men omfatter også gennemførelsen af andre nødvendige rottesikringstiltag omkring bygningskonstruktioner, installationer samt drift og renhold, der kommer frem i løbet af gennemgangen. Rottespærrerne omfatter installation af spærrende anordninger, som fås i en række udformninger. Valget heraf afklares med udgangspunkt i erfaringerne fra andre kommuner og forsyninger. 13

17 6.3 Havne og kommunale genbrugsstationer Vesthimmerlands Kommune vil gennemgå de 4 havne i kommunen og de 4 kommunale genbrugsstationer med henblik på at planlægge og etablere den fornødne rottesikring på disse. Der etableres kun rottespærrer i det omfang, at det skønnes nødvendigt. 6.4 Rottesikring ved byggemodning og bygning af kommunale ejendomme I forbindelse med byggemodning og bygning af kommunale ejendomme skal det sikres, at installationer og bygninger lever op til bygningsreglementets og rottebekendtgørelsens krav til rottesikring. Der er særlig fokus på, at der ved byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og offentlige ejede grunde skal etableres de fornødne rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Ligeledes skal der i forbindelse med selve byggefasen være opmærksomhed omkring risikoen ved åbne kloakker samt etablering af sikre aflukninger. 14

18 7 SIKRINGSORDNINGER OG PRIVAT ROTTEBEKÆMPELSE Grundejere har mulighed for at etablere en sikringsordning omkring rotter. Den autoriserede person (firma) er herefter forpligtiget til at foretage rottebekæmpelse hos den pågældende grundejer. Dette indebærer typisk, at ejendommen gennemgåsfor fejl og mangler og kasser med bekæmpelsesmidler sættes op. Der er endvidere åbnet op for at grundejere eller lejere kan indgå aftale med en autoriseret person (firma) om rottebekæmpelse udenfor kommunens åbningstid. Dette gælder kun ved forekomst af rotte indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder. Vesthimmerlands Kommune har dog det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen. Kommunen skal modtage indberetning fra de autoriserede personer og føre tilsyn på området. Kommunen kan derfor give konkrete anvisninger om bekæmpelsen eller eventuelt helt overtage denne. 7.1 Overordnede mål og succeskriterier De primære overordnede mål for indsatsområdet er: A. Tilsyn og myndighedsbehandling på rotteområdet skal leve op til gældende lovkrav F. Borger og virksomheder er informeret om muligheder og pligter omkring rottebekæmpelsen De målelige succeskriterier er: Der er taget kontakt til og gennemført dialog med alle autoriserede personer (firmaer), der er aktive i forbindelse med sikringsordninger og rottebekæmpelse i kommunen Der foreligger de krævede indberetninger og aftaler fra de autoriserede personer (firmaer), der er aktive i kommunen 7.2 Overblik og tilsyn vedr. sikringsordninger m.v. I forbindelse med sikringsordningerne er der flere fokuspunkter for den kommunale myndighed: Overblik over sikringsordninger. Sikringsordninger skal anmeldes til kommunen. Vesthimmerlands Kommune vil holde overblik over aktive autoriserede personer (firmaer) i kommunen med anmeldte aftaler omkring sikringsordninger. Rapportering omkring en effektiv rottebekæmpelse i sikringsordningerne. Kommunen kan forlange at se rapporteringen fra sikringsordningerne i form af bygningsgennemgange og tilsynsrapporter. Tilsynet gennemfø- 15

19 res, hvor det skønnes nødvendig for en effektiv rottebekæmpelse, herunder i form af stikprøver Indberetninger af forbrug af kemiske bekæmpelsesmidler i sikringsordningerne. Kommunen holder overblik over forbruget af bekæmpelsesmidler i sikringsordningerne, som skal indberettes årligt til kommunen. Dette skal ses i sammenhæng med indsatsen i afsnit 4.2. omkring anvendelse af det svageste aktivstof Aftaler om rottebekæmpelse udenfor kommunale lukketid. Aftaler om rottebekæmpelse med en autoriseret person (firma) udenfor kommunens åbningstid fremsendes til kommunen. Kommunen holder overblik over at firmaerne lever op til kravene. Kommunen vil tage kontakt til alle autoriserede personer (firmaer) på rotteområdet, der er aktive i kommunen, for at sikre at disse lever op til deres forpligtelser i forhold til ovenstående punkter. 16

20 8 KOMMUNIKATION OG IT Vesthimmerlands Kommune skal sikre sig at borgere og virksomheder er informeret om deres muligheder og forpligtelse omkring rottebekæmpelser. Endvidere skal kommunen sikre at borgerne har let adgang til at foretage anmeldelser. Kommunen skal samtidig sikre en effektiv opgaveløsning i rottebekæmpelsen, herunder i forbindelse med de lovpligtige registreringer på området. Vesthimmerlands Kommune anvender Pestikom, der er et internetbaseret IT-system, som værktøj omkring både borgeranmeldelser og rottebekæmpelsen. Endelig skal kommunen på baggrund af de løbende registreringer m.v. foretager de årlige lovpligtige indberetninger til Naturstyrelsen. 8.1 Overordnede mål og succeskriterier De primære overordnede mål for indsatsområdet er: A. Der udføres en effektiv kommunal rottebekæmpelse for borgere, virksomheder og offentlige institutioner F. Borger og virksomheder er informeret om muligheder og pligter omkring rottebekæmpelsen De målelige succeskriterier er: Internetbaseret IT-system (pt. Pestikom) anvendes til borgeranmeldelser via internet/ tablets/mobiller, til de primære lovpligtige registreringer samt som planlægningsværktøj med GIS-værktøj Borgere og virksomheder orienteres to gange årligt om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen Naturstyrelsen modtager de årlige lovpligtige indberetninger 8.2 IT-system og anmeldelser Vesthimmerlands Kommune anvender IT-systemet i flere dele af opgaveløsningen i rottebekæmpelsen. Anvendelse af nye og eksisterende funktioner i ITsystemet kan udvikles med henblik at skabe mere effektive arbejdsgange, herunder: Borgeranmeldelser via internet og andre platforme Registreringer i rottebekæmpelsen via forskellige IT-platforme Planlægning via GIS m.v. Værktøjet giver den enkelte borgere i Vesthimmerlands Kommune adgang til anmeldelser via internettet, hvilket kan erstatte opringninger til forvaltningen. Nye 17

21 muligheder for at give borgerne adgang til anmeldelser via nye platforme, som f.eks. mobiler skal løbende afsøges. Samtidig anvendes IT-systemet løbende til registreringer i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse. Den autoriserede person (firma), der udfører rottebekæmpelsen for kommunen skal benytte IT-systemets eksisterende og kommende muligheder for at sikre en effektiv og sikker kommunikation med kommune og borgere. Dette kan på sigt omfatte besøgsrapporter i forbindelse med tilsynsbesøg, samt udfyldning af oplysningsskemaer, som er lovkrav ved d besøg, hvor der konstateres rotter. Endvidere skal der ske en indrapportering af udlagte kemiske bekæmpelsesmidler. For at sikre en langsigtet planlægning med udgangspunkt i de konkrete rotteforekomster skal mulighederne omkring GIS i Pestikom anvendes yderligere. Ligeledes skal analyser over anmeldelser, besøg, mængden af udlagte pesticider, m.m. anvendes. 8.3 Anmeldepligt Borgere og virksomheder skal løbende informeres om deres pligt til at anmelde rotter. I den forbindelse vil Vesthimmerlands Kommune to gange årligt informere via annoncering i den lokale presse. Derudover vil kommunen i den løbende dialog med autoriserede personer (firmaer), der varetager sikringsordninger (se kapitel 7), informere om anmeldepligten 8.4 Rapportering til Naturstyrelsen Der skal foretages en årlig beretning til Naturstyrelsen omkring den kommunale rottebekæmpelse. IT-systemet giver mulighed for en samlet rapportering på grundlag af de indtastede oplysninger. Der skal endvidere foretages en indberetning omkring det årlige forbrug af bekæmpelsesmidler i sikringsordningerne. Indsamling af oplysninger i forbindelse med sikringsordningerne fremgår af kapitel 7. 18

22 9 OPFØLGNING OG REVISION AF PLANEN Handlingsplanen omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal som minimum revideres hvert 3. år. I den mellemliggende periode skal der følges op på de opstillede overordnede mål og succeskriterier, såvel som den beskrevne indsats. Der foretages en samlet afrapportering til Teknik- og miljøudvalget en gang årligt, der vurderer den samlede indsats og fremdrift på området. I rapportering indgår samtidig forslag til relevante ændringer og uddybninger i forhold til den oprindelige handlingsplan. 19

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Natur og Udvikling Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Halsnæs Kommune 2013-2015 1 Baggrund... 1 1.1 Indledning...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Handlingsplanens opbygning...3 Status på rotteområdet....3 Organisering af den kommunale rottebekæmpelse...3

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3 Meddelelse fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 27 - November 2002 (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden 1. oktober 1938 haft pligt

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere