Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan."

Transkript

1 U V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse af et motel med 20 værelser i landsbyen Brøns i Skærbæk Kommune (K). Ejendommen blev i tiden fra 15. november 1986 til 15. maj 1987 og i tiden fra 6. august 1992 til 10. marts 1996 benyttet som asylcenter. I 1995 blev ejendommens anvendelse i en kommuneplan fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål. Den 7. juli 1997 blev ejendommen atter taget i brug som asylcenter, og lejeren, Dansk Flygtningehjælp, benyttede ejendommen indtil den 5. februar Da Udlændingestyrelsen i begyndelsen af 2000 ønskede på ny at etablere asylcenter på ejendommen og orienterede K herom i februar 2000, nedlagde K i medfør af planlovens 14 forbud mod anvendelsen uden forudgående lokalplanlægning. Ejerne af ejendommen påklagede den 18. april 2000 forbuddet til Naturklagenævnet N. K udarbejdede herefter en lokalplan, som kun omfattede den omhandlede ejendom, og hvori ejendommens anvendelse blev fastlagt til helårsbeboelse. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 8. februar Den 22. marts 2001 bestemte N, at forbuddet havde hjemmel i planlovens 14. Da det viste sig, at det i N's afgørelse ved en fejl var lagt til grund, at der på ejendommen var i alt 124 lejligheder, blev sagen genoptaget, og N traf den 28. maj 2001 en ny afgørelse, hvorefter K ikke havde haft hjemmel til at nedlægge forbud, eftersom ejerne på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse havde en umiddelbar ret, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2, til at anvende ejendommen som asylcenter. Lokalplanen kunne derfor ikke hindre den ønskede anvendelse. Ejendommen blev herefter af Udlændingestyrelsen taget i brug som asylcenter. K anlagde i november 2001 retssag mod N med påstand om, at N skulle anerkende, at afgørelsen af 28. maj 2001 var ugyldig. Landsretten lagde til grund, at K var bekendt med ejendommens benyttelse i de forskellige perioder, og at K undlod at gribe ind heroverfor. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at ejendommen, i hvert fald da den sidste periode som asylcenter ophørte i 1998, lovligt kunne anvendes som asylcenter, uanset om ibrugtagningen i 1986 af ejendommen til dette formål måtte have krævet landzonetilladelse. Landsretten lagde herved vægt på, at K anså asylcentrets placering i landsbyen som problematisk og derfor havde anledning til og retlig mulighed for at gribe ind. Efter planlovens 56, stk. 2, bortfalder en ret til at benytte en ejendom på en måde, som er i strid med en lokalplan, når retten ikke har været udnyttet i en periode på 3 år. >> 1096 >> Vurderingen efter denne bestemmelse af, om den pr. 1. april 2000 påtænkte anvendelse af ejendommen som asylcenter var en fortsættelse af den hidtidige udnyttelse af ejendommen, svarer til vurderingen efter planlovens 35, stk. 1, af, om der er sket ændring i anvendelsen af en ejendom. Det fremgik af lejeaftalerne, at lejeren både i perioden 6. august 1992 til 10. marts 1996 og i perioden 7. juli 1997 til 5. februar 1998 disponerede over hele centret, og at begge lejemål var tidsubegrænsede. I forhold til ejerne havde det beroet på tilfældige omstændigheder, hvor længe og i hvilket omfang lejeren faktisk havde udnyttet sin ret til at bruge hele centret. Landsretten fandt, at de ændrede lejevilkår i udkastet til lejekontrakt pr. 1. april 2000, herunder den 10-årige uopsigelighedsperiode, ikke indebar en ændring af ejendommen i planlovmæssig henseende. Herefter, og idet ejendommen havde været i brug som asylcenter inden for de sidste 3 år, før sagsøgeren nedlagde forbuddet, var retten til at udnytte ejendommen til dette formål ikke bortfaldet i medfør af planlovens 56, stk. 2. Da anvendelsen af ejendommen som asylcenter derfor ikke kunne hindres ved en lokalplan, havde betingelserne i planlovens 14 for at nedlægge forbud ikke været opfyldt. N blev herefter frifundet. V.L.D. 28. februar 2003 i sag 4. afd. B (Sigrid Ballund, Henrik Estrup, Jan Strange (kst.)). Skærbæk Kommune (adv. Mogens Moe, København) mod Naturklagenævnet (Km.adv. v/adv. Casper Hauberg Andreasen, København).

2 Under denne sag, der er anlagt den 27. november 2001, har sagsøgeren, Skærbæk Kommune, nedlagt følgende endelige påstande: Principalt: Sagsøgte, Naturklagenævnet, skal anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 28. maj 2001 om et asylcenter i Brøns er ugyldig, således at sagsøgerens afgørelse af 22. marts 2000 om forbud efter planlovens 14 mod anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter fortsat står ved magt. Subsidiært: Sagsøgte skal anerkende, at retten til fortsat at anvende Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter alene har et omfang svarende til en gennemsnitlig belægning på ikke over 31 personer pr. døgn regnet over et år. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder: I 1972 meddelte Sønderjyllands Amt landzonetilladelse til opførelse af et motel med 20 værelser i landsbyen Brøns i Skærbæk kommune. Brøns Feriecenter åbnede i Ejendommen har siden 1982 tilhørt Else Jacobsen m.fl. og har forud for sagsøgerens forbud af 22. marts 2000 været anvendt som asylcenter i 3 perioder. Ejendommen blev første gang benyttet som asylcenter fra 15. november 1986 til 15. maj Den var derefter på ny i brug som asylcenter i perioden fra 6. august 1992 til 10. marts Af lejekontrakten af 6. august 1992 mellem ejerne og Direktoratet for Udlændinge fremgår blandt andet følgende:»... Lejemålet omfatter hele ejendommen, der ifølge udlejers opgørelse udgør et samlet etageareal på m² og grundareal m². 2 Lejemålet begynder den 6. august 1992, og er uopsigeligt for begge parter indtil den 31. januar 1993, hvorefter det kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 3 Det lejede skal benyttes til indkvartering af gennemsnitligt ca. 110 asylansøgere og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andre formål. Lejer har dog ret til at fremleje det lejede til tilsvarende formål. Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at det lejede lovligt kan anvendes til det angivne formål. 4 Den årlige leje er fastsat til kr. I 1995 blev ejendommens anvendelse i en kommuneplan fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål. Den 7. juli 1997 blev ejendommen atter taget i brug som asylcenter. Lejeaftalen blev indgået ved et brev af 7. juli 1997 fra ejerne til Dansk Flygtningehjælp, hvori det blandt andet hedder:»med henvisning til vore telefonsamtaler, skal jeg hermed bekræfte vor aftale om, at Ejerforeningen Brøns Ferie- og Kursuscenter stiller 21 lejligheder til Deres disposition med virkning fra 1. juli 1997 og indtil videre. Lejlighederne er - bortset fra tæpper og gardiner - ryddet for møbler og indbo. Det leverer De selv. Vi har aftalt, at De betaler kr ,- pr. person pr. dag, og De minimum betaler for 10 lejligheder pr. dag. Ejerforeningen dækker alle med driften forbundne >> 1097 >> omkostninger, dvs. el, vand, varme, renovation osv., og de med driften forbundne reparationer og vedligeholdelse. Ejerforeningen har ansat Jørgen Nissen til at føre tilsyn med ejendommen og jeg beder Dem om at henvende Dem til ham såfremt der opstår problemer. (Deres medarbejder Arne Nielsen og Jørgen Nissen har allerede udvekslet telefonnumre ved et møde på ejendommen, torsdag den 26. juni). De udarbejder ved månedens afslutning en opgørelse over antallet af benyttede lejligheder og det tilknyttede antal personer som De sender til undertegnede, og samtidig overfører De betalingen til Ejerforeningens bankkonto. Kontonummeret oplyses snarest.

3 Dansk Flygtningehjælp benyttede ejendommen indtil den 5. februar På baggrund af oplysninger om lejeindtægten har parterne beregnet, at den gennemsnitlige belægning i perioden var ca. 31 personer. I begyndelsen af 2000 ønskede Udlændingestyrelsen igen at etablere asylcenter på ejendommen. Udlændingestyrelsen forhandlede lejevilkår med ejerne, og af et udkast til lejekontrakt fremgår blandt andet følgende vilkår:»... 1 Det lejede: Udlejer, udlejer hermed til lejer erhvervslokaler Brøns Feriecenter, beliggende Tingvej 39 A og B, 6180 Skærbæk. Bruttoetageareal ca m² Stk. 2. Det lejede skal anvendes til husning af asylansøgere og dertil relaterede aktiviteter Ikrafttræden/overtagelse: Det lejede overtages af lejeren den Opsigelse/ophør: Lejeforholdet er aftalt til at være uopsigeligt indtil den Lejemålet skal indtil denne dato betragtes som værende aftalt uopsigeligt jf. erhvervslejelovens 61, stk. 6. Lejeforholdet kan efter den opsiges af lejer eller udlejer med 3 måneders varsel. 4. Betaling af leje, varme, drift og el m.m. Den årlige leje udgør kr ,-,... Lejer betaler alle udgifter vedrørende brugen af det lejede Vedligeholdelse: Den indvendige vedligeholdelse og fornyelse af det lejede påhviler lejer. Stk. 2. Den udvendige bygningsvedligeholdelse påhviler lejer Særlige bestemmelser: Det er en forudsætning for lejer ved lejeaftalens indgåelse, at lejer kan bruge ejendommen som asylcenter. Såfremt planmæssige eller andre forhold skulle forhindre dette, er lejer berettiget til at ophæve lejeaftalen straks uden, at udlejer kan gøre noget krav gældende mod lejer. Stk. 2. Udlejer er forpligtet til aktivt at medvirke til, at lejer ikke forhindres i udnyttelsen af ejendommen som asylcenter.

4 Stk. 3. Lejer har i hele lejeperioden ret til at købe det lejede matr. nr. 173 og 629 Brøns, hvori det lejede er beliggende til overtagelse straks. Prisen er kr I februar 2000 orienterede Udlændingestyrelsen sagsøgeren om planerne for igen at etablere asylcenter på ejendommen. Efter at have korresponderet med Udlændingestyrelsen herom, besluttede sagsøgeren den 21. marts 2000 at nedlægge forbud mod anvendelse af ejendommen som asylcenter. Forbudet blev meddelt ved brev af 22. marts 2000, som lyder således:»nedlæggelse af 14 forbud mod anvendelse af Brøns Ferie- og kursuscenter til asylcenter beliggende Tingvej 39A og B, matr. nr. 173 og 629 Brøns by, Brøns. Det meddeles herved, at Skærbæk Byråd i møde den 21. marts 2000 har besluttet, at der i medfør af planlovens 14 nedlægges forbud mod anvendelse af ejendommen Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter uden forudgående lokalplanlægning, og at forbudet tinglyses på ejendommen. Forbudet er gældende fra den 23. marts 2000 og indtil en eventuel ophævelse, dog senest til den 22. marts Baggrunden for Byrådets beslutning er Udlændingestyrelsen meddelelse til Skærbæk Kommune om, at styrelsen agter at erhverve Brøns Ferie- og Kursuscenter med henblik på at anvende ejendommen til fremtidig permanent asylcenter som midlertidig opholdssted for personer, medens deres forhold undersøges m.h.p. asyl i Danmark. Udlændingestyrelsen har foreløbigt oplyst, at ejendommen påregnes anvendt til ca. 100 asylansøgere. >> 1098 >> Skærbæk Kommune har i brev til udlændingestyrelsen den 17. feb. meddelt, at den påtænkte anvendelse er så vidtgående en påvirkning og belastning af lokalsamfundet Brøns, at dette efter Skærbæk Kommunes vurdering som minimum kræver udarbejdelse af en lokalplan. Udlændingestyrelsen har på baggrund af Skærbæk Kommunes brev bedt Kammeradvokaten om en udtalelse til Skærbæk Kommunes vurdering om lokalplanpligt. Kammeradvokaten har udtalt, at den påtænkte anvendelse ikke efter hans opfattelse kræver udarbejdelse af en lokalplan. Det er dog fortsat Skærbæk Kommunes vurdering, at den påtænkte permanente anvendelse kræver udarbejdelse af en lokalplan. Efter planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres med en lokalplan. Forbudet kan højest nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbudet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbudets gyldighed. Ejerne af ejendommen påklagede den 18. april 2000 forbudet til sagsøgte. Sagsøgeren udarbejdede derefter lokalplan nr. 503, som kun omfattede den omhandlede ejendom, og hvori ejendommens anvendelse blev fastlagt til helårsbeboelse. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 8. februar 2001 og offentliggjort den 13. februar Den 22. marts 2001 traf sagsøgte en afgørelse i sagen, hvori det blev bestemt, at det påklagede forbud havde hjemmel i planlovens 14. I afgørelsen var det imidlertid ved en fejl lagt til grund, at der på ejendommen var i alt 124 lejligheder. Ejerne anmodede derfor den 2. april 2001 om genoptagelse af sagen, hvorefter sagsøgte den 28. maj 2001 traf en ny afgørelse. Heri hedder det blandt andet:»... Supplerende sagsfremstilling. Skærbæk Kommune har under sagens behandling for Naturklagenævnet henvist til, at Folketinget ved lov nr. 270/1993 midlertidigt indsatte 3a i planloven, hvorefter miljø- og energiministeren fik adgang til at fritage konkrete projekter vedrørende etablering af indkvarteringssteder for asylansøgere og flygtninge fra det tidligere Jugoslavien for at overholde planlovens almindelige regler om tilvejebringelse af planer m.v. Kommunen har anført, at anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter er sket i den periode, hvor ministeren med hjemmel i den nu ophævede 3a har kunnet tilsidesætte planlovens almindelige planprocedurer. Efter kommunens opfattelse var der reelt ikke nogen mulighed for at imødegå Udlændingestyrelsens lejlighedsvise anvendelse af centret som asylcenter, eftersom de centrale myndigheder med hjemmel i planlovens 3a ville have kunnet fastholde anvendelsen af den iværksatte benyttelse, hvis der var indgivet klage over det. Det er derfor kommunens vurdering, at den tidligere

5 anvendelse til asylcenter ikke kan skabe retligt grundlag for fortsat anvendelse med henvisning til planlovens 56, stk. 2. Kommunen har endvidere anført, at etablering af et permanent asylcenter det pågældende sted er et lokalplanpligtigt projekt. Afgørelse Genoptagelse af en klagesag, hvori Naturklagenævnet har truffet afgørelse kan kun ske, hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodning om genoptagelse fremkommer relevante, faktiske oplysninger, som nævnet ikke var bekendt med ved sagens afgørelse, og som må antages at ville have haft væsentlig betydning for sagens afgørelse. På baggrund af ejernes oplysning om, at centeret består af i alt 21 lejligheder og ikke som af nævnet antaget 124 lejligheder genoptages sagen til fornyet behandling. Det er anført i Naturklagenævnets afgørelse af 22. marts 2001:»Ifølge det af klager oplyste må det lægges til grund for Naturklagenævnets afgørelse, at ejendommen Brøns Ferie- og Kursuscenter siden den 10. marts 1996 og frem til forbudets nedlæggelse den 22. marts 2000 kun i en kortvarig periode fra den 7. juli 1997 til den 5. februar 1998 har været benyttet til indkvartering af flygtninge. Hertil kommer, at anvendelsen af centret i denne periode har været mere ekstensiv, idet lejeren ifølge lejeaftalen alene har haft 21 ud af ejendommens 124 lejligheder på ejendommen stillet til rådighed. Denne kortvarige og ekstensive anvendelse kan ikke anses som en sådan fortsættelse af den i 1996 ophørte brug af ejendommen, at den kan give ejerne af ejendommen en ubetinget ret til i 2000 at genoptage den hidtidige anvendelse, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2.«Det har således været afgørende for Naturklagenævnet, at anvendelsen i perioden fra juli 1997 til februar 1998 har været både kortvarig og ekstensiv. Når det i overensstemmelse med det af ejer dokumenterede og af kommunen bekræftede må lægges til grund for afgørelsen, at lejemålet i den pågældende periode har omfattet alle lejligheder i centret, må anvendelsen anses for at være en fortsættelse af den i 1996 ophørte brug af ejendommen. Ejerne havde således i marts 2000, hvor forbudet efter planlovens 14 blev nedlagt, en umiddelbar ret til at genoptage den hidtidige anvendelse, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2. Uanset om etablering af et permanent asylcenter på dette sted måtte anses for at medføre pligt til at >> 1099 >> udarbejde lokalplan, kan kommunen ikke nu stille krav om udarbejdelse af lokalplan for et asylcenter efter, at centret har været anvendt som sådant i perioden fra 6. august 1992 til 10. marts Det gør i denne forbindelse ingen forskel, om kommunens undladelse af at stille krav om udarbejdelse af lokalplan skyldtes en forventning hos kommunen om, at Miljø- og Energiministeren sandsynligvis ville ønske at fastholde anvendelsen på ejendommen til asylcenter og derfor måtte forventes at ville bringe planlovens 3a i anvendelse. Det må i denne forbindelse i øvrigt konstateres, at centret blev anvendt til asylansøgere fra den 6. august 1992, hvilket er mere end et halvt år før 8. maj 1993, hvor planlovens 3a trådte i kraft. Eftersom ejerne af ejendommen havde en umiddelbar ret, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2, til at anvende Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter på tidspunktet for forbudets nedlæggelse den 22. marts 2000, har Skærbæk kommune ikke haft hjemmel til at nedlægge det påklagede forbud. Det betyder, at lokalplan nr. 503 ikke kan hindre den af ejeren ønskede anvendelse. Efter denne afgørelse har Udlændingestyrelsen taget ejendommen i brug som asylcenter. Af en cirkulæreskrivelse af 6. juli 2001 fra Sønderjyllands Amt til samtlige kommunalbestyrelser i Sønderjylland fremgår, at kompetencen til at meddele landzonetilladelser i landsbyer afgrænset i en kommuneplan har været overført til kommunerne. I skrivelsen, der er modtaget af sagsøgeren den 9. juli 2001, meddeles det, at dette fremover kun gælder landsbyafgrænsninger, der fremgår af kommuneplanens hovedstrukturdel. Det er oplyst, at sagsøgeren i overensstemmelse hermed har haft landzonekompetencen i Brøns fra offentliggørelsen af kommuneplanen den 3. oktober 1995 til 9. juli Forud for domsforhandlingen er der som anticiperet bevisoptagelse den 19. december 2002 afgivet vidneforklaring af Jørn Nissen. Af retsbogen fremgår følgende forklaring: Jørn Nissen forklarede, at han er født og opvokset i Brøns, men at han i 1989 flyttede til Haderslev. I 1999 flyttede han tilbage til Brøns. I midten af halvfjerdserne fik hans hustru tilknytning til Brøns Ferieog Kursuscenter som leder. Da blev stedet drevet som et ferie- og kursuscenter. Han hjalp til på centret

6 som teknisk medhjælper, men var ikke ansat. Centret blev anvendt som ferie- og kursuscenter indtil 1986, hvor Dansk Flygtningehjælp lejede sig ind. Hans hustru fortsatte da med at være tilknyttet centret, men hans tilknytning til centret ophørte på dette tidspunkt. Dansk Flygtningehjælp anvendte ejendommen til beboelse for asylansøgere, hvis asylsag var færdigbehandlet, hvorfor de pågældende kun skulle opholde sig på centret, indtil de kunne få en lejlighed. Fra 1988 til 1992 blev centret anvendt til lejrskole for folkeskoleelever. Hans hustru var i denne periode fortsat ansat, men han havde ingen tilknytning til centret. Det viste sig, at det ikke var rentabelt at drive ferie- og kursuscenter på stedet, og ejendommen var i 1992 noget forfalden. I 1992 blev centret i stedet taget i brug som beboelse for asylansøgere, idet Dansk Røde Kors lejede sig ind i centret. Han blev ansat den 1. maj 1992 af ejeren af centret for at klargøre bygningerne til Dansk Røde Kors, som rykkede ind den 1. august Fra den 1. august 1992 blev han ansat midlertidigt af Dansk Røde Kors som teknisk medarbejder, men forskellige omstændigheder medførte, at han forblev ansat indtil udgangen af april Lederen af centret under Dansk Røde Kors' lejemål var Erik Jepsen. Mens Røde Kors lejede centret, boede der udlændinge, som lige var ankommet til Danmark, og havde søgt om asyl. De opholdt sig så på centret, mens deres asylansøgning blev behandlet. Deres opholdsperiode var af meget varierende længde, idet behandlingen af asylansøgninger i denne periode tog fra 2 måneder til 4 år. I den periode, hvor Dansk Røde Kors havde lejemålet,»stuvede«man omkring 6 personer ind i hver lejlighed, hvilket medførte, at der ofte boede omkring 120 mennesker på centret, idet der er 20 lejligheder. Det var somaliere, som lige var ankommet til Danmark, der boede på centret i denne periode, og de fungerede ikke så godt med lokalbefolkningen. Der kom klager fra lokalbefolkningen over beboerne til lederen af asylcentret, og han videregav, så vidt vidnet ved, klagerne til Dansk Røde Kors, medmindre der var tale om klager over bagatelagtige forhold. Det var mest beboernes støjende adfærd og færden på fremmed ejendom, der blev klaget over. I 1996 opsagde Røde Kors lejemålet, fordi de ikke længere havde behov for beboelsespladserne på centret, og vidnet hjalp herefter - som ansat af ejeren - med at rydde op efter lejerne. I 1997 manglede ejeren af ejendommen lejeindtægter fra ejendommen, og omkring april 1997 lejede Dansk Flygtningehjælp på ny centret, som herefter igen kom til at fungere som beboelse for udlændinge, hvis asylansøgninger var færdigbehandlede, således at de alene skulle vente på at få en lejlighed»ude i samfundet«. De tidsrum, hvor udlændingene i denne periode boede på centret, var meget forskellige. I 1997 og 1998 boede der mellem 30 og 80 udlændinge på centret, men antallet af beboere varierede meget. I 1997 og 1998 var der ingen klager over beboerne fra lokalbefolkningen. Det kan skyldes, at det i denne periode var familier, der boede på centret, i modsætning til perioden fra 1992 til 1996, hvor der boede mange enlige somaliske mænd, der ofte gik i byen. I 1998 ophørte lejemålet med Dansk Flygtningehjælp, idet de ikke længere havde behov for centret, men allerede en måned efter gjorde >> 1100 >> han klar til et nyt lejemål, som Røde Kors indgik med ejerne. Der var da stor modstand i lokalbefolkningen mod at centret skulle anvendes som asylcenter, og centret genåbnede først i I 2000 gik han på efterløn, men han har fortsat en vis tilknytning til centret, hvor han afløser efter behov. Røde Kors anvender også i dag centret til beboelse for asylansøgere. Der er plads til 84 beboere på centret, og han mener, at det er fyldt op. Forevist bilag D, skrivelse af 7. juli 1997, hvor Dansk Flygtningehjælp indgår aftale med ejerforeningen Brøns Ferie- og Kursuscenter, har vidnet forklaret, at han ikke havde noget med lejebetalingerne at gøre. Dette henhørte under Jørgen Vinge, og vidnet vil tro, at denne fra Gram Flygtningecenter har fået tilsendt regnskaber over indbetalingerne. Under domsforhandlingen er afgivet følgende forklaringer: Niels-Ejnar Bech har forklaret, at han siden 1986 har været kommuneingeniør i Skærbæk Kommune. Han er ansvarlig for planlovssager. Der bor 400 personer i Brøns. Der var ikke problemer, da centret første gang var asylcenter i Kommunen reagerede ikke, da det i 1992 blev taget i brug igen. Det var en situation, hvor Danmark skulle modtage et stort antal flygtninge, og det var uklart, hvilken betydning det havde planmæssigt for lokalområdet. Senere kom der en særlig regel i planlovens 3 a, som indebar, at miljøministeren kunne tilsidesætte planlovens procedure. Han har senere set afgørelser, hvor kommuner har klaget og er blevet underkendt. Det ville derfor formentlig have været forgæves at gøre indsigelse mod asylcentret i Brøns, og desuden fik de oplyst, at det kun var midlertidigt. Han ved, at kommunen i perioden 1992 til 1996 modtog klager over somalierne i Brøns, men det blev ikke drøftet i relation til hans arbejdsområde, og de overvejede ikke at gribe ind i planmæssig henseende. I perioden 1997 til 1998 overvejede de heller ikke planmæssig indgriben, for de vidste, at det kun var midlertidigt. I 2000 meddelte Udlændingestyrelsen borgmesteren, at styrelsen ville købe centret i Brøns og lave permanent asylcenter. Kommunen kunne ikke acceptere et permanent asylcenter på det sted og besluttede at anvende planlovens 14. Kommunen lagde megen vægt på, at ejendommens status som asylcenter ville blive ændret fra midlertidig til permanent. Efter at byrådet havde truffet beslutning om forbud, blev der den 5. april 2000 holdt et møde, hvori Kammeradvokaten og Udlændingestyrelsen deltog. Det var hans indryk, at Udlændingestyrelsen var fast besluttet på, at centret i Brøns skulle benyttes som asylcenter. Kommunen tilbød en alternativ placering på en grund nær Skærbæk, idet kommunens holdning var, at man var forpligtet til at medvirke til at løse flygtningeproblemet. De fik ikke noget svar på dette tilbud. I lokalplanen blev ejendommen udlagt til boligformål. Centret kan sagtens

7 ombygges til boliger. Nu er centret taget i brug igen, og han ved, at det har givet problemer ligesom tidligere. Peter Adolf Petersen har forklaret, at han var medlem af byrådet i Skærbæk fra 1978 til 2001, og fra 1990 til 2001 var han borgmester. Kommunen blev ikke spurgt, før centret i Brøns blev taget i brug som asylcenter i Det blev meddelt telefonisk, at der ville komme flygtninge. Det blev sagt, at det var midlertidigt. Han fik ikke at vide, hvor lang perioden ville blive, og han spurgte heller ikke. De gjorde ikke noget ved det, for de stolede på, at det kun var midlertidigt. Centret blev brugt til somaliere, og det gav betydeligt mere uro, end man havde regnet med. Borgerne var utilfredse med, at der var larm og uro, og at beboerne på centret ikke havde respekt for beplantningen i haverne. I slutningen af perioden var købmanden og servicestationen nødt til at forbyde asylansøgerne adgang. Hver gang der blev klaget, ringede han til centret. Han fik også da at vide, at det jo kun var midlertidigt. Der kom fortsat jævnligt klager, indtil flygtningene flyttede ud i Centret blev sat til salg, og kommunen fik det tilbudt, men prisen var for høj. I 1997 begyndte det på samme måde med et telefonopkald om, at der ville komme flygtninge dagen efter. De fik oplyst, at det kun var midlertidigt og gjorde ikke noget ved det. Han blev ringet op af Udlændingestyrelsen den 14. februar 2000 om, at styrelsen ville lave et permanent asylcenter i Brøns med plads til 100 personer. Politikerne i kommunen var enige om, at der var behov for ordnede forhold, og de traf beslutning om forbud. De fik ikke»flyttet noget«i forhold til Udlændingestyrelsen, da de holdt møde med dem den 5. april Den 17. april 2000 deltog Udlændingestyrelsen og Røde Kors i et møde i Brøns, hvor 130 borgere var til stede. Kommunen gav udtryk for, at man kunne acceptere en belægning på 40 asylansøgere i Brøns, og at man ville lave en lokalplan til det formål. De tilbød også en grund til et asylcenter i Skærbæk, da kommunen gerne ville tage sin del af flygtningene. Kai Nielsen har forklaret, at han er født og opvokset i Brøns. Siden 1976 har han været nabo til centret. Før var det et stille og roligt område, og der fandt næsten ingen aktiviteter sted på centret. Det blev brugt til ferieophold og kurser. Når der var kurser, boede der kun én person i hvert værelse. Det blev første gang asylcenter i Det var forholdsvist roligt, i hvert fald i forhold til hvor han bor. Der var aldrig lys i alle vinduerne, så der var kun delvis belægning. Derefter stod det tomt indtil 1992, hvor der pludselig skete en kraftig indkvartering. Hele centret blev fyldt med somaliske flygtninge. Han talte med Else Nissen, som sagde, det var midlertidigt, og at hun ikke vidste, hvor længe hun havde arbejde på centret. De så tiden an. Efterhånden påvirkede det stemningen i byen mere og mere. Flygtningene gik rundt i >> 1101 >> flok, og der var mange unge mænd. Det virkede trykkende, næsten truende. Der skete hærværk på sportspladsen, og der var konfrontationer mellem somalierne og andre unge. Han har ikke selv klaget, for han har ikke personligt haft noget at klage over. Problemerne aftog i det sidste år af perioden, hvor belægningen var mindre, og der var mindre støj. I 1996 stod centret tomt igen, og de håbede, det ville blive brugt til noget andet, men i 1997 var der pludselig igen aktivitet. Nu var det bosniere, og centret var denne gang kun halvfyldt. Der var ikke så mange unge, og der var ikke så meget støj som i den tidligere periode. Han kom med i 12-mandsgruppen, som er en sammenslutning af foreningerne i Brøns sogn. Der er en repræsentant for hver forening. De koordinerer arrangementer i Brøns og danner en fælles front i forhold til offentlige myndigheder. Han var med til mødet i Brøns den 17. april mandsgruppens oplæg var, at der højst måtte være en belægning på 25 personer på centret. 40 kunne de dog også have accepteret. Det var hans oplevelse, at beslutningen om at etablere asylcenter til 100 personer da var truffet. Nu er der igen asylansøgere, og der er fuld belægning. Man kan se, at der bor flere personer i hver lejlighed, og at det er familier med små børn. De færdes meget udenfor, og der er meget støj. Else Hansen har forklaret, at hun har boet i Brøns siden Centret startede som feriecenter i 1976, men der var ikke tilstrækkelig belægning, og det kom på tvangsauktion. Der var ikke megen aktivitet. Hun kan ikke huske noget særligt fra asylcenterperioden i I 1992 var det overvældende, da flygtningene kom, og befolkningstallet steg med 25 %. Flygtningene udviste en anderledes og mere støjende adfærd, end beboerne i Brøns var vant til. Sportspladsen overtog de næsten, og banerne blev ødelagt. Der blev klaget mundtligt, men der skete intet. Man kunne ikke råbe ledelsen op. Der blev også sendt en skriftlig klage. De ville ikke opfattes som racister og ville gerne være ordentlige mod de fremmede, men de syntes ikke, at de fremmede opførte sig ordentligt overfor dem. De oprettede 12- mandsgruppen, men de kunne ikke gøre ret meget. Hun er gruppens talsmand. I 1996, da asylansøgerne var væk, fik de tilbudt at købe ejendommen. De forhandlede købesummen ned, men de kunne ikke skaffe pengene. De tænkte ikke på at kontakte kommunen om at købe ejendommen. I 1997 til 1998 boede der familier, og det kunne de godt leve med. Niels Jacobsen har forklaret, at han sammen med tre andre ejer Brøns Ferie- og Kursuscenter. Da de overtog det, var det bortforpagtet til restaurant og ferieformål, men det løb ikke rundt. De prøvede at udleje gennem et sommerhusbureau, men ejendommen var ikke velegnet til ferieformål. Derfor kom de i kontakt med Udlændingestyrelsen. Siden midt i 80'erne har ejendommen ikke været anvendt til andre formål end midlertidig bolig for flygtninge. Han antog, at når en offentlig myndighed vil oprette et flygtningecenter, så undersøger myndigheden selv, om det er lovligt. Det faldt ham ikke ind at kontakte

8 amt eller kommune om det. Der har været lidt omtale af flygtningecentret i pressen, men han har aldrig modtaget klager. I 2000 henvendte Udlændingestyrelsen sig igen. Ejendommen skulle sættes i stand, og Udlændingestyrelsen ville derfor være sikre på at have den i 10 år for at retfærdiggøre investeringerne. Udlændingestyrelsen rettede henvendelse til kommunen. Det resulterede i, at kommunen tinglyste et forbud. Han var chokeret over, at kommunen kunne forbyde, at ejendommen blev brugt til det formål, som den har været brugt til i de sidste mange år. På grund af forbudet blev lejekontrakten ikke underskrevet. Lejemålet begyndte først 1 til 1½ år senere, end det skulle have gjort, og ejerne har rejst erstatningskrav mod kommunen for deres tab i den periode. Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at anvendelse af ejendommen som asylcenter ikke er i overensstemmelse med landzonetilladelsen fra Ibrugtagning af ejendommen som asylcenter med så mange beboere, som tilfældet var, krævede utvivlsomt en ny zonetilladelse. Man kan ikke ved at etablere fuldbyrdede kendsgerninger vinde ret til en bestemt brug af en ejendom. Sagsøgte kan derfor ikke påberåbe sig, at sagsøgeren har udvist passivitet ved ikke at påtale den manglende landzonetilladelse. De tre perioder før februar 2000, hvor ejendommen har været anvendt som asylcenter, havde til formål at afhjælpe nødssituationer. Det var ikke meningen, at brugen af ejendommen skulle være andet end midlertidig, idet periodernes længde blev bestemt af Udlændingestyrelsens skiftende behov. Brugen har samlet kun omfattet 4½ år i løbet af en periode på 14 år. I 1997, hvor ejendommen senest blev anvendt som asylcenter, var der endvidere kun en moderat belægning. Udlændingestyrelsens hensigt i februar 2000 var derimod at etablere et permanent asylcenter, som i hvert fald skulle eksistere i 10 år og have et belæg på 100 personer. Denne mere intensive anvendelse giver en mærkbart større påvirkning af miljøet i landsbyen, og derfor er det i planlovens forstand en ændret anvendelse, som ikke er berettiget i medfør af planlovens 56, stk. 2. Hensynet til miljøet i en landsby er ifølge retspraksis et af de hensyn, planloven skal varetage. Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at det må være det faktiske belæg indenfor de sidste tre år, som i givet fald danner normen for den vundne ret. Den omstændighed, at hele ejendommen og dermed alle værelserne ligesom tidligere er lejet ud til Udlændingestyrelsen, er således uden betydning. >> 1102 >> Sagsøgte har gjort gældende, at ejerne af ejendommen har haft ret til at udleje ejendommen til asylcenter. Det er et offentligt formål og dermed i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er muligt, at landzonetilladelse skulle have været søgt inden den første periode som asylcenter i 1986, men sagsøgeren kan ikke ved at henvise til kravet om landzonetilladelse påberåbe sig, at ejerens ret efter planlovens 56, stk. 2, er fortabt. Sagsøgeren er selv tilsynsmyndighed og har i 14 år ikke foretaget sig noget på trods af, at man i forbindelse med hver ibrugtagning som asylcenter var opmærksom herpå og anså det for et problem. Uændret anvendelse i relation til planlovens 56, stk. 2, må forstås på samme måde som i relation til lovens 35. Både i perioden fra 1992 til 1996 og i periode 1997 til 1998 var hele centret udlejet, men belægningen har været varierende. I perioden mellem 1992 og 1996 var belægningen 110 personer og i perioder endnu flere. Det fremgår af Jørn Nissens forklaring, at der også i den sidste periode undertiden var fuld belægning på 80 personer. Der er derfor ikke tale om en ændring i intensiteten, når Udlændingestyrelsen nu vil bruge centret til 100 personer. Lejekontrakterne var i begge perioder tidsubegrænsede. De gav dermed ret til permanent benyttelse, og det beror på tilfældige forhold, at benyttelsen faktisk blev midlertidig. At der aftales 10 års uopsigelighed er derfor heller ikke en planlovsmæssigt relevant ændring. Med hensyn til sagsøgerens subsidiære påstand har sagsøgte gjort gældende, at en imødekommelse af denne påstand reelt vil betyde, at den maksimalt tilladte belægning reduceres væsentligt i forhold til den tidligere anvendelse. En sådan begrænsning, der i virkeligheden ville indebære en lukning af asylcentret, ville være i strid med planlovens regler om, at en lokalplan ikke kan gribe ind i en hidtidig lovlig anvendelse. Landsrettens begrundelse og resultat: Der er mellem parterne enighed om, at Brøns Ferie- og Kursuscenter har været anvendt som asylcenter i perioderne fra 15. november 1986 til 15. maj 1987, fra 6. august 1992 til 10. marts 1996 og fra 7. juli 1997 til 5. februar Efter Niels-Ejnar Bechs og Peter Adolf Petersens forklaringer kan det lægges til grund, at sagsøgeren var bekendt med ejendommens benyttelse i de forskellige perioder, og at sagsøgeren undlod at gribe ind heroverfor. Under disse omstændigheder finder landsretten, at ejendommen, i hvert fald da den sidste periode som asylcenter ophørte i 1998, lovligt kunne anvendes som asylcenter, uanset om ibrugtagningen i 1986 af ejendommen til dette formål måtte have krævet landzonetilladelse. Landsretten lægger herved vægt på, at sagsøgeren anså asylcentrets placering i landsbyen Brøns som problematisk og derfor havde anledning til og retlig mulighed for at gribe ind. Efter planlovens 56, stk. 2, bortfalder en ret til at benytte en ejendom på en måde, som er i strid med en lokalplan, når retten ikke har været udnyttet i en periode på tre år. Vurderingen efter denne bestemmelse af, om den pr. 1. april 2000 påtænkte anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som

9 asylcenter var en fortsættelse af den hidtidige udnyttelse af ejendommen, svarer til vurderingen efter planlovens 35, stk. 1, af, om der er sket ændring i anvendelsen af en ejendom. Det fremgår af lejeaftalerne, at lejeren både i perioden 6. august 1992 til 10. marts 1996 og i perioden 7. juli 1997 til 5. februar 1998 disponerede over hele centret, og at begge lejemål var tidsubegrænsede. I forhold til ejerne af ejendommen har det beroet på tilfældige omstændigheder, hvor længe og i hvilket omfang lejeren faktisk har udnyttet sin ret til at bruge hele centret. Landsretten finder, at de ændrede lejevilkår i udkastet til lejekontrakt pr. 1. april 2000, herunder den 10-årige uopsigelighedsperiode, ikke indebærer en ændring i anvendelsen af ejendommen i planlovsmæssig henseende. Herefter, og idet ejendommen har været i brug som asylcenter inden for de sidste 3 år, før sagsøgeren den 22. marts 2000 nedlagde forbud, er retten til at udnytte ejendommen til dette formål ikke bortfaldet i medfør af planlovens 56, stk. 2. Da anvendelsen af ejendommen som asylcenter derfor ikke kunne hindres ved en lokalplan, har betingelserne i planlovens 14 for at nedlægge forbud ikke været opfyldt. Da det af sagsøgeren i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat, tager landsretten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Naturklagenævnet frifindes

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere