Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan."

Transkript

1 U V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse af et motel med 20 værelser i landsbyen Brøns i Skærbæk Kommune (K). Ejendommen blev i tiden fra 15. november 1986 til 15. maj 1987 og i tiden fra 6. august 1992 til 10. marts 1996 benyttet som asylcenter. I 1995 blev ejendommens anvendelse i en kommuneplan fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål. Den 7. juli 1997 blev ejendommen atter taget i brug som asylcenter, og lejeren, Dansk Flygtningehjælp, benyttede ejendommen indtil den 5. februar Da Udlændingestyrelsen i begyndelsen af 2000 ønskede på ny at etablere asylcenter på ejendommen og orienterede K herom i februar 2000, nedlagde K i medfør af planlovens 14 forbud mod anvendelsen uden forudgående lokalplanlægning. Ejerne af ejendommen påklagede den 18. april 2000 forbuddet til Naturklagenævnet N. K udarbejdede herefter en lokalplan, som kun omfattede den omhandlede ejendom, og hvori ejendommens anvendelse blev fastlagt til helårsbeboelse. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 8. februar Den 22. marts 2001 bestemte N, at forbuddet havde hjemmel i planlovens 14. Da det viste sig, at det i N's afgørelse ved en fejl var lagt til grund, at der på ejendommen var i alt 124 lejligheder, blev sagen genoptaget, og N traf den 28. maj 2001 en ny afgørelse, hvorefter K ikke havde haft hjemmel til at nedlægge forbud, eftersom ejerne på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse havde en umiddelbar ret, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2, til at anvende ejendommen som asylcenter. Lokalplanen kunne derfor ikke hindre den ønskede anvendelse. Ejendommen blev herefter af Udlændingestyrelsen taget i brug som asylcenter. K anlagde i november 2001 retssag mod N med påstand om, at N skulle anerkende, at afgørelsen af 28. maj 2001 var ugyldig. Landsretten lagde til grund, at K var bekendt med ejendommens benyttelse i de forskellige perioder, og at K undlod at gribe ind heroverfor. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at ejendommen, i hvert fald da den sidste periode som asylcenter ophørte i 1998, lovligt kunne anvendes som asylcenter, uanset om ibrugtagningen i 1986 af ejendommen til dette formål måtte have krævet landzonetilladelse. Landsretten lagde herved vægt på, at K anså asylcentrets placering i landsbyen som problematisk og derfor havde anledning til og retlig mulighed for at gribe ind. Efter planlovens 56, stk. 2, bortfalder en ret til at benytte en ejendom på en måde, som er i strid med en lokalplan, når retten ikke har været udnyttet i en periode på 3 år. >> 1096 >> Vurderingen efter denne bestemmelse af, om den pr. 1. april 2000 påtænkte anvendelse af ejendommen som asylcenter var en fortsættelse af den hidtidige udnyttelse af ejendommen, svarer til vurderingen efter planlovens 35, stk. 1, af, om der er sket ændring i anvendelsen af en ejendom. Det fremgik af lejeaftalerne, at lejeren både i perioden 6. august 1992 til 10. marts 1996 og i perioden 7. juli 1997 til 5. februar 1998 disponerede over hele centret, og at begge lejemål var tidsubegrænsede. I forhold til ejerne havde det beroet på tilfældige omstændigheder, hvor længe og i hvilket omfang lejeren faktisk havde udnyttet sin ret til at bruge hele centret. Landsretten fandt, at de ændrede lejevilkår i udkastet til lejekontrakt pr. 1. april 2000, herunder den 10-årige uopsigelighedsperiode, ikke indebar en ændring af ejendommen i planlovmæssig henseende. Herefter, og idet ejendommen havde været i brug som asylcenter inden for de sidste 3 år, før sagsøgeren nedlagde forbuddet, var retten til at udnytte ejendommen til dette formål ikke bortfaldet i medfør af planlovens 56, stk. 2. Da anvendelsen af ejendommen som asylcenter derfor ikke kunne hindres ved en lokalplan, havde betingelserne i planlovens 14 for at nedlægge forbud ikke været opfyldt. N blev herefter frifundet. V.L.D. 28. februar 2003 i sag 4. afd. B (Sigrid Ballund, Henrik Estrup, Jan Strange (kst.)). Skærbæk Kommune (adv. Mogens Moe, København) mod Naturklagenævnet (Km.adv. v/adv. Casper Hauberg Andreasen, København).

2 Under denne sag, der er anlagt den 27. november 2001, har sagsøgeren, Skærbæk Kommune, nedlagt følgende endelige påstande: Principalt: Sagsøgte, Naturklagenævnet, skal anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 28. maj 2001 om et asylcenter i Brøns er ugyldig, således at sagsøgerens afgørelse af 22. marts 2000 om forbud efter planlovens 14 mod anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter fortsat står ved magt. Subsidiært: Sagsøgte skal anerkende, at retten til fortsat at anvende Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter alene har et omfang svarende til en gennemsnitlig belægning på ikke over 31 personer pr. døgn regnet over et år. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder: I 1972 meddelte Sønderjyllands Amt landzonetilladelse til opførelse af et motel med 20 værelser i landsbyen Brøns i Skærbæk kommune. Brøns Feriecenter åbnede i Ejendommen har siden 1982 tilhørt Else Jacobsen m.fl. og har forud for sagsøgerens forbud af 22. marts 2000 været anvendt som asylcenter i 3 perioder. Ejendommen blev første gang benyttet som asylcenter fra 15. november 1986 til 15. maj Den var derefter på ny i brug som asylcenter i perioden fra 6. august 1992 til 10. marts Af lejekontrakten af 6. august 1992 mellem ejerne og Direktoratet for Udlændinge fremgår blandt andet følgende:»... Lejemålet omfatter hele ejendommen, der ifølge udlejers opgørelse udgør et samlet etageareal på m² og grundareal m². 2 Lejemålet begynder den 6. august 1992, og er uopsigeligt for begge parter indtil den 31. januar 1993, hvorefter det kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 3 Det lejede skal benyttes til indkvartering af gennemsnitligt ca. 110 asylansøgere og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andre formål. Lejer har dog ret til at fremleje det lejede til tilsvarende formål. Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at det lejede lovligt kan anvendes til det angivne formål. 4 Den årlige leje er fastsat til kr. I 1995 blev ejendommens anvendelse i en kommuneplan fastlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål. Den 7. juli 1997 blev ejendommen atter taget i brug som asylcenter. Lejeaftalen blev indgået ved et brev af 7. juli 1997 fra ejerne til Dansk Flygtningehjælp, hvori det blandt andet hedder:»med henvisning til vore telefonsamtaler, skal jeg hermed bekræfte vor aftale om, at Ejerforeningen Brøns Ferie- og Kursuscenter stiller 21 lejligheder til Deres disposition med virkning fra 1. juli 1997 og indtil videre. Lejlighederne er - bortset fra tæpper og gardiner - ryddet for møbler og indbo. Det leverer De selv. Vi har aftalt, at De betaler kr ,- pr. person pr. dag, og De minimum betaler for 10 lejligheder pr. dag. Ejerforeningen dækker alle med driften forbundne >> 1097 >> omkostninger, dvs. el, vand, varme, renovation osv., og de med driften forbundne reparationer og vedligeholdelse. Ejerforeningen har ansat Jørgen Nissen til at føre tilsyn med ejendommen og jeg beder Dem om at henvende Dem til ham såfremt der opstår problemer. (Deres medarbejder Arne Nielsen og Jørgen Nissen har allerede udvekslet telefonnumre ved et møde på ejendommen, torsdag den 26. juni). De udarbejder ved månedens afslutning en opgørelse over antallet af benyttede lejligheder og det tilknyttede antal personer som De sender til undertegnede, og samtidig overfører De betalingen til Ejerforeningens bankkonto. Kontonummeret oplyses snarest.

3 Dansk Flygtningehjælp benyttede ejendommen indtil den 5. februar På baggrund af oplysninger om lejeindtægten har parterne beregnet, at den gennemsnitlige belægning i perioden var ca. 31 personer. I begyndelsen af 2000 ønskede Udlændingestyrelsen igen at etablere asylcenter på ejendommen. Udlændingestyrelsen forhandlede lejevilkår med ejerne, og af et udkast til lejekontrakt fremgår blandt andet følgende vilkår:»... 1 Det lejede: Udlejer, udlejer hermed til lejer erhvervslokaler Brøns Feriecenter, beliggende Tingvej 39 A og B, 6180 Skærbæk. Bruttoetageareal ca m² Stk. 2. Det lejede skal anvendes til husning af asylansøgere og dertil relaterede aktiviteter Ikrafttræden/overtagelse: Det lejede overtages af lejeren den Opsigelse/ophør: Lejeforholdet er aftalt til at være uopsigeligt indtil den Lejemålet skal indtil denne dato betragtes som værende aftalt uopsigeligt jf. erhvervslejelovens 61, stk. 6. Lejeforholdet kan efter den opsiges af lejer eller udlejer med 3 måneders varsel. 4. Betaling af leje, varme, drift og el m.m. Den årlige leje udgør kr ,-,... Lejer betaler alle udgifter vedrørende brugen af det lejede Vedligeholdelse: Den indvendige vedligeholdelse og fornyelse af det lejede påhviler lejer. Stk. 2. Den udvendige bygningsvedligeholdelse påhviler lejer Særlige bestemmelser: Det er en forudsætning for lejer ved lejeaftalens indgåelse, at lejer kan bruge ejendommen som asylcenter. Såfremt planmæssige eller andre forhold skulle forhindre dette, er lejer berettiget til at ophæve lejeaftalen straks uden, at udlejer kan gøre noget krav gældende mod lejer. Stk. 2. Udlejer er forpligtet til aktivt at medvirke til, at lejer ikke forhindres i udnyttelsen af ejendommen som asylcenter.

4 Stk. 3. Lejer har i hele lejeperioden ret til at købe det lejede matr. nr. 173 og 629 Brøns, hvori det lejede er beliggende til overtagelse straks. Prisen er kr I februar 2000 orienterede Udlændingestyrelsen sagsøgeren om planerne for igen at etablere asylcenter på ejendommen. Efter at have korresponderet med Udlændingestyrelsen herom, besluttede sagsøgeren den 21. marts 2000 at nedlægge forbud mod anvendelse af ejendommen som asylcenter. Forbudet blev meddelt ved brev af 22. marts 2000, som lyder således:»nedlæggelse af 14 forbud mod anvendelse af Brøns Ferie- og kursuscenter til asylcenter beliggende Tingvej 39A og B, matr. nr. 173 og 629 Brøns by, Brøns. Det meddeles herved, at Skærbæk Byråd i møde den 21. marts 2000 har besluttet, at der i medfør af planlovens 14 nedlægges forbud mod anvendelse af ejendommen Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter uden forudgående lokalplanlægning, og at forbudet tinglyses på ejendommen. Forbudet er gældende fra den 23. marts 2000 og indtil en eventuel ophævelse, dog senest til den 22. marts Baggrunden for Byrådets beslutning er Udlændingestyrelsen meddelelse til Skærbæk Kommune om, at styrelsen agter at erhverve Brøns Ferie- og Kursuscenter med henblik på at anvende ejendommen til fremtidig permanent asylcenter som midlertidig opholdssted for personer, medens deres forhold undersøges m.h.p. asyl i Danmark. Udlændingestyrelsen har foreløbigt oplyst, at ejendommen påregnes anvendt til ca. 100 asylansøgere. >> 1098 >> Skærbæk Kommune har i brev til udlændingestyrelsen den 17. feb. meddelt, at den påtænkte anvendelse er så vidtgående en påvirkning og belastning af lokalsamfundet Brøns, at dette efter Skærbæk Kommunes vurdering som minimum kræver udarbejdelse af en lokalplan. Udlændingestyrelsen har på baggrund af Skærbæk Kommunes brev bedt Kammeradvokaten om en udtalelse til Skærbæk Kommunes vurdering om lokalplanpligt. Kammeradvokaten har udtalt, at den påtænkte anvendelse ikke efter hans opfattelse kræver udarbejdelse af en lokalplan. Det er dog fortsat Skærbæk Kommunes vurdering, at den påtænkte permanente anvendelse kræver udarbejdelse af en lokalplan. Efter planlovens 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres med en lokalplan. Forbudet kan højest nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbudet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbudets gyldighed. Ejerne af ejendommen påklagede den 18. april 2000 forbudet til sagsøgte. Sagsøgeren udarbejdede derefter lokalplan nr. 503, som kun omfattede den omhandlede ejendom, og hvori ejendommens anvendelse blev fastlagt til helårsbeboelse. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 8. februar 2001 og offentliggjort den 13. februar Den 22. marts 2001 traf sagsøgte en afgørelse i sagen, hvori det blev bestemt, at det påklagede forbud havde hjemmel i planlovens 14. I afgørelsen var det imidlertid ved en fejl lagt til grund, at der på ejendommen var i alt 124 lejligheder. Ejerne anmodede derfor den 2. april 2001 om genoptagelse af sagen, hvorefter sagsøgte den 28. maj 2001 traf en ny afgørelse. Heri hedder det blandt andet:»... Supplerende sagsfremstilling. Skærbæk Kommune har under sagens behandling for Naturklagenævnet henvist til, at Folketinget ved lov nr. 270/1993 midlertidigt indsatte 3a i planloven, hvorefter miljø- og energiministeren fik adgang til at fritage konkrete projekter vedrørende etablering af indkvarteringssteder for asylansøgere og flygtninge fra det tidligere Jugoslavien for at overholde planlovens almindelige regler om tilvejebringelse af planer m.v. Kommunen har anført, at anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter er sket i den periode, hvor ministeren med hjemmel i den nu ophævede 3a har kunnet tilsidesætte planlovens almindelige planprocedurer. Efter kommunens opfattelse var der reelt ikke nogen mulighed for at imødegå Udlændingestyrelsens lejlighedsvise anvendelse af centret som asylcenter, eftersom de centrale myndigheder med hjemmel i planlovens 3a ville have kunnet fastholde anvendelsen af den iværksatte benyttelse, hvis der var indgivet klage over det. Det er derfor kommunens vurdering, at den tidligere

5 anvendelse til asylcenter ikke kan skabe retligt grundlag for fortsat anvendelse med henvisning til planlovens 56, stk. 2. Kommunen har endvidere anført, at etablering af et permanent asylcenter det pågældende sted er et lokalplanpligtigt projekt. Afgørelse Genoptagelse af en klagesag, hvori Naturklagenævnet har truffet afgørelse kan kun ske, hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodning om genoptagelse fremkommer relevante, faktiske oplysninger, som nævnet ikke var bekendt med ved sagens afgørelse, og som må antages at ville have haft væsentlig betydning for sagens afgørelse. På baggrund af ejernes oplysning om, at centeret består af i alt 21 lejligheder og ikke som af nævnet antaget 124 lejligheder genoptages sagen til fornyet behandling. Det er anført i Naturklagenævnets afgørelse af 22. marts 2001:»Ifølge det af klager oplyste må det lægges til grund for Naturklagenævnets afgørelse, at ejendommen Brøns Ferie- og Kursuscenter siden den 10. marts 1996 og frem til forbudets nedlæggelse den 22. marts 2000 kun i en kortvarig periode fra den 7. juli 1997 til den 5. februar 1998 har været benyttet til indkvartering af flygtninge. Hertil kommer, at anvendelsen af centret i denne periode har været mere ekstensiv, idet lejeren ifølge lejeaftalen alene har haft 21 ud af ejendommens 124 lejligheder på ejendommen stillet til rådighed. Denne kortvarige og ekstensive anvendelse kan ikke anses som en sådan fortsættelse af den i 1996 ophørte brug af ejendommen, at den kan give ejerne af ejendommen en ubetinget ret til i 2000 at genoptage den hidtidige anvendelse, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2.«Det har således været afgørende for Naturklagenævnet, at anvendelsen i perioden fra juli 1997 til februar 1998 har været både kortvarig og ekstensiv. Når det i overensstemmelse med det af ejer dokumenterede og af kommunen bekræftede må lægges til grund for afgørelsen, at lejemålet i den pågældende periode har omfattet alle lejligheder i centret, må anvendelsen anses for at være en fortsættelse af den i 1996 ophørte brug af ejendommen. Ejerne havde således i marts 2000, hvor forbudet efter planlovens 14 blev nedlagt, en umiddelbar ret til at genoptage den hidtidige anvendelse, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2. Uanset om etablering af et permanent asylcenter på dette sted måtte anses for at medføre pligt til at >> 1099 >> udarbejde lokalplan, kan kommunen ikke nu stille krav om udarbejdelse af lokalplan for et asylcenter efter, at centret har været anvendt som sådant i perioden fra 6. august 1992 til 10. marts Det gør i denne forbindelse ingen forskel, om kommunens undladelse af at stille krav om udarbejdelse af lokalplan skyldtes en forventning hos kommunen om, at Miljø- og Energiministeren sandsynligvis ville ønske at fastholde anvendelsen på ejendommen til asylcenter og derfor måtte forventes at ville bringe planlovens 3a i anvendelse. Det må i denne forbindelse i øvrigt konstateres, at centret blev anvendt til asylansøgere fra den 6. august 1992, hvilket er mere end et halvt år før 8. maj 1993, hvor planlovens 3a trådte i kraft. Eftersom ejerne af ejendommen havde en umiddelbar ret, jf. princippet i planlovens 56, stk. 2, til at anvende Brøns Ferie- og Kursuscenter som asylcenter på tidspunktet for forbudets nedlæggelse den 22. marts 2000, har Skærbæk kommune ikke haft hjemmel til at nedlægge det påklagede forbud. Det betyder, at lokalplan nr. 503 ikke kan hindre den af ejeren ønskede anvendelse. Efter denne afgørelse har Udlændingestyrelsen taget ejendommen i brug som asylcenter. Af en cirkulæreskrivelse af 6. juli 2001 fra Sønderjyllands Amt til samtlige kommunalbestyrelser i Sønderjylland fremgår, at kompetencen til at meddele landzonetilladelser i landsbyer afgrænset i en kommuneplan har været overført til kommunerne. I skrivelsen, der er modtaget af sagsøgeren den 9. juli 2001, meddeles det, at dette fremover kun gælder landsbyafgrænsninger, der fremgår af kommuneplanens hovedstrukturdel. Det er oplyst, at sagsøgeren i overensstemmelse hermed har haft landzonekompetencen i Brøns fra offentliggørelsen af kommuneplanen den 3. oktober 1995 til 9. juli Forud for domsforhandlingen er der som anticiperet bevisoptagelse den 19. december 2002 afgivet vidneforklaring af Jørn Nissen. Af retsbogen fremgår følgende forklaring: Jørn Nissen forklarede, at han er født og opvokset i Brøns, men at han i 1989 flyttede til Haderslev. I 1999 flyttede han tilbage til Brøns. I midten af halvfjerdserne fik hans hustru tilknytning til Brøns Ferieog Kursuscenter som leder. Da blev stedet drevet som et ferie- og kursuscenter. Han hjalp til på centret

6 som teknisk medhjælper, men var ikke ansat. Centret blev anvendt som ferie- og kursuscenter indtil 1986, hvor Dansk Flygtningehjælp lejede sig ind. Hans hustru fortsatte da med at være tilknyttet centret, men hans tilknytning til centret ophørte på dette tidspunkt. Dansk Flygtningehjælp anvendte ejendommen til beboelse for asylansøgere, hvis asylsag var færdigbehandlet, hvorfor de pågældende kun skulle opholde sig på centret, indtil de kunne få en lejlighed. Fra 1988 til 1992 blev centret anvendt til lejrskole for folkeskoleelever. Hans hustru var i denne periode fortsat ansat, men han havde ingen tilknytning til centret. Det viste sig, at det ikke var rentabelt at drive ferie- og kursuscenter på stedet, og ejendommen var i 1992 noget forfalden. I 1992 blev centret i stedet taget i brug som beboelse for asylansøgere, idet Dansk Røde Kors lejede sig ind i centret. Han blev ansat den 1. maj 1992 af ejeren af centret for at klargøre bygningerne til Dansk Røde Kors, som rykkede ind den 1. august Fra den 1. august 1992 blev han ansat midlertidigt af Dansk Røde Kors som teknisk medarbejder, men forskellige omstændigheder medførte, at han forblev ansat indtil udgangen af april Lederen af centret under Dansk Røde Kors' lejemål var Erik Jepsen. Mens Røde Kors lejede centret, boede der udlændinge, som lige var ankommet til Danmark, og havde søgt om asyl. De opholdt sig så på centret, mens deres asylansøgning blev behandlet. Deres opholdsperiode var af meget varierende længde, idet behandlingen af asylansøgninger i denne periode tog fra 2 måneder til 4 år. I den periode, hvor Dansk Røde Kors havde lejemålet,»stuvede«man omkring 6 personer ind i hver lejlighed, hvilket medførte, at der ofte boede omkring 120 mennesker på centret, idet der er 20 lejligheder. Det var somaliere, som lige var ankommet til Danmark, der boede på centret i denne periode, og de fungerede ikke så godt med lokalbefolkningen. Der kom klager fra lokalbefolkningen over beboerne til lederen af asylcentret, og han videregav, så vidt vidnet ved, klagerne til Dansk Røde Kors, medmindre der var tale om klager over bagatelagtige forhold. Det var mest beboernes støjende adfærd og færden på fremmed ejendom, der blev klaget over. I 1996 opsagde Røde Kors lejemålet, fordi de ikke længere havde behov for beboelsespladserne på centret, og vidnet hjalp herefter - som ansat af ejeren - med at rydde op efter lejerne. I 1997 manglede ejeren af ejendommen lejeindtægter fra ejendommen, og omkring april 1997 lejede Dansk Flygtningehjælp på ny centret, som herefter igen kom til at fungere som beboelse for udlændinge, hvis asylansøgninger var færdigbehandlede, således at de alene skulle vente på at få en lejlighed»ude i samfundet«. De tidsrum, hvor udlændingene i denne periode boede på centret, var meget forskellige. I 1997 og 1998 boede der mellem 30 og 80 udlændinge på centret, men antallet af beboere varierede meget. I 1997 og 1998 var der ingen klager over beboerne fra lokalbefolkningen. Det kan skyldes, at det i denne periode var familier, der boede på centret, i modsætning til perioden fra 1992 til 1996, hvor der boede mange enlige somaliske mænd, der ofte gik i byen. I 1998 ophørte lejemålet med Dansk Flygtningehjælp, idet de ikke længere havde behov for centret, men allerede en måned efter gjorde >> 1100 >> han klar til et nyt lejemål, som Røde Kors indgik med ejerne. Der var da stor modstand i lokalbefolkningen mod at centret skulle anvendes som asylcenter, og centret genåbnede først i I 2000 gik han på efterløn, men han har fortsat en vis tilknytning til centret, hvor han afløser efter behov. Røde Kors anvender også i dag centret til beboelse for asylansøgere. Der er plads til 84 beboere på centret, og han mener, at det er fyldt op. Forevist bilag D, skrivelse af 7. juli 1997, hvor Dansk Flygtningehjælp indgår aftale med ejerforeningen Brøns Ferie- og Kursuscenter, har vidnet forklaret, at han ikke havde noget med lejebetalingerne at gøre. Dette henhørte under Jørgen Vinge, og vidnet vil tro, at denne fra Gram Flygtningecenter har fået tilsendt regnskaber over indbetalingerne. Under domsforhandlingen er afgivet følgende forklaringer: Niels-Ejnar Bech har forklaret, at han siden 1986 har været kommuneingeniør i Skærbæk Kommune. Han er ansvarlig for planlovssager. Der bor 400 personer i Brøns. Der var ikke problemer, da centret første gang var asylcenter i Kommunen reagerede ikke, da det i 1992 blev taget i brug igen. Det var en situation, hvor Danmark skulle modtage et stort antal flygtninge, og det var uklart, hvilken betydning det havde planmæssigt for lokalområdet. Senere kom der en særlig regel i planlovens 3 a, som indebar, at miljøministeren kunne tilsidesætte planlovens procedure. Han har senere set afgørelser, hvor kommuner har klaget og er blevet underkendt. Det ville derfor formentlig have været forgæves at gøre indsigelse mod asylcentret i Brøns, og desuden fik de oplyst, at det kun var midlertidigt. Han ved, at kommunen i perioden 1992 til 1996 modtog klager over somalierne i Brøns, men det blev ikke drøftet i relation til hans arbejdsområde, og de overvejede ikke at gribe ind i planmæssig henseende. I perioden 1997 til 1998 overvejede de heller ikke planmæssig indgriben, for de vidste, at det kun var midlertidigt. I 2000 meddelte Udlændingestyrelsen borgmesteren, at styrelsen ville købe centret i Brøns og lave permanent asylcenter. Kommunen kunne ikke acceptere et permanent asylcenter på det sted og besluttede at anvende planlovens 14. Kommunen lagde megen vægt på, at ejendommens status som asylcenter ville blive ændret fra midlertidig til permanent. Efter at byrådet havde truffet beslutning om forbud, blev der den 5. april 2000 holdt et møde, hvori Kammeradvokaten og Udlændingestyrelsen deltog. Det var hans indryk, at Udlændingestyrelsen var fast besluttet på, at centret i Brøns skulle benyttes som asylcenter. Kommunen tilbød en alternativ placering på en grund nær Skærbæk, idet kommunens holdning var, at man var forpligtet til at medvirke til at løse flygtningeproblemet. De fik ikke noget svar på dette tilbud. I lokalplanen blev ejendommen udlagt til boligformål. Centret kan sagtens

7 ombygges til boliger. Nu er centret taget i brug igen, og han ved, at det har givet problemer ligesom tidligere. Peter Adolf Petersen har forklaret, at han var medlem af byrådet i Skærbæk fra 1978 til 2001, og fra 1990 til 2001 var han borgmester. Kommunen blev ikke spurgt, før centret i Brøns blev taget i brug som asylcenter i Det blev meddelt telefonisk, at der ville komme flygtninge. Det blev sagt, at det var midlertidigt. Han fik ikke at vide, hvor lang perioden ville blive, og han spurgte heller ikke. De gjorde ikke noget ved det, for de stolede på, at det kun var midlertidigt. Centret blev brugt til somaliere, og det gav betydeligt mere uro, end man havde regnet med. Borgerne var utilfredse med, at der var larm og uro, og at beboerne på centret ikke havde respekt for beplantningen i haverne. I slutningen af perioden var købmanden og servicestationen nødt til at forbyde asylansøgerne adgang. Hver gang der blev klaget, ringede han til centret. Han fik også da at vide, at det jo kun var midlertidigt. Der kom fortsat jævnligt klager, indtil flygtningene flyttede ud i Centret blev sat til salg, og kommunen fik det tilbudt, men prisen var for høj. I 1997 begyndte det på samme måde med et telefonopkald om, at der ville komme flygtninge dagen efter. De fik oplyst, at det kun var midlertidigt og gjorde ikke noget ved det. Han blev ringet op af Udlændingestyrelsen den 14. februar 2000 om, at styrelsen ville lave et permanent asylcenter i Brøns med plads til 100 personer. Politikerne i kommunen var enige om, at der var behov for ordnede forhold, og de traf beslutning om forbud. De fik ikke»flyttet noget«i forhold til Udlændingestyrelsen, da de holdt møde med dem den 5. april Den 17. april 2000 deltog Udlændingestyrelsen og Røde Kors i et møde i Brøns, hvor 130 borgere var til stede. Kommunen gav udtryk for, at man kunne acceptere en belægning på 40 asylansøgere i Brøns, og at man ville lave en lokalplan til det formål. De tilbød også en grund til et asylcenter i Skærbæk, da kommunen gerne ville tage sin del af flygtningene. Kai Nielsen har forklaret, at han er født og opvokset i Brøns. Siden 1976 har han været nabo til centret. Før var det et stille og roligt område, og der fandt næsten ingen aktiviteter sted på centret. Det blev brugt til ferieophold og kurser. Når der var kurser, boede der kun én person i hvert værelse. Det blev første gang asylcenter i Det var forholdsvist roligt, i hvert fald i forhold til hvor han bor. Der var aldrig lys i alle vinduerne, så der var kun delvis belægning. Derefter stod det tomt indtil 1992, hvor der pludselig skete en kraftig indkvartering. Hele centret blev fyldt med somaliske flygtninge. Han talte med Else Nissen, som sagde, det var midlertidigt, og at hun ikke vidste, hvor længe hun havde arbejde på centret. De så tiden an. Efterhånden påvirkede det stemningen i byen mere og mere. Flygtningene gik rundt i >> 1101 >> flok, og der var mange unge mænd. Det virkede trykkende, næsten truende. Der skete hærværk på sportspladsen, og der var konfrontationer mellem somalierne og andre unge. Han har ikke selv klaget, for han har ikke personligt haft noget at klage over. Problemerne aftog i det sidste år af perioden, hvor belægningen var mindre, og der var mindre støj. I 1996 stod centret tomt igen, og de håbede, det ville blive brugt til noget andet, men i 1997 var der pludselig igen aktivitet. Nu var det bosniere, og centret var denne gang kun halvfyldt. Der var ikke så mange unge, og der var ikke så meget støj som i den tidligere periode. Han kom med i 12-mandsgruppen, som er en sammenslutning af foreningerne i Brøns sogn. Der er en repræsentant for hver forening. De koordinerer arrangementer i Brøns og danner en fælles front i forhold til offentlige myndigheder. Han var med til mødet i Brøns den 17. april mandsgruppens oplæg var, at der højst måtte være en belægning på 25 personer på centret. 40 kunne de dog også have accepteret. Det var hans oplevelse, at beslutningen om at etablere asylcenter til 100 personer da var truffet. Nu er der igen asylansøgere, og der er fuld belægning. Man kan se, at der bor flere personer i hver lejlighed, og at det er familier med små børn. De færdes meget udenfor, og der er meget støj. Else Hansen har forklaret, at hun har boet i Brøns siden Centret startede som feriecenter i 1976, men der var ikke tilstrækkelig belægning, og det kom på tvangsauktion. Der var ikke megen aktivitet. Hun kan ikke huske noget særligt fra asylcenterperioden i I 1992 var det overvældende, da flygtningene kom, og befolkningstallet steg med 25 %. Flygtningene udviste en anderledes og mere støjende adfærd, end beboerne i Brøns var vant til. Sportspladsen overtog de næsten, og banerne blev ødelagt. Der blev klaget mundtligt, men der skete intet. Man kunne ikke råbe ledelsen op. Der blev også sendt en skriftlig klage. De ville ikke opfattes som racister og ville gerne være ordentlige mod de fremmede, men de syntes ikke, at de fremmede opførte sig ordentligt overfor dem. De oprettede 12- mandsgruppen, men de kunne ikke gøre ret meget. Hun er gruppens talsmand. I 1996, da asylansøgerne var væk, fik de tilbudt at købe ejendommen. De forhandlede købesummen ned, men de kunne ikke skaffe pengene. De tænkte ikke på at kontakte kommunen om at købe ejendommen. I 1997 til 1998 boede der familier, og det kunne de godt leve med. Niels Jacobsen har forklaret, at han sammen med tre andre ejer Brøns Ferie- og Kursuscenter. Da de overtog det, var det bortforpagtet til restaurant og ferieformål, men det løb ikke rundt. De prøvede at udleje gennem et sommerhusbureau, men ejendommen var ikke velegnet til ferieformål. Derfor kom de i kontakt med Udlændingestyrelsen. Siden midt i 80'erne har ejendommen ikke været anvendt til andre formål end midlertidig bolig for flygtninge. Han antog, at når en offentlig myndighed vil oprette et flygtningecenter, så undersøger myndigheden selv, om det er lovligt. Det faldt ham ikke ind at kontakte

8 amt eller kommune om det. Der har været lidt omtale af flygtningecentret i pressen, men han har aldrig modtaget klager. I 2000 henvendte Udlændingestyrelsen sig igen. Ejendommen skulle sættes i stand, og Udlændingestyrelsen ville derfor være sikre på at have den i 10 år for at retfærdiggøre investeringerne. Udlændingestyrelsen rettede henvendelse til kommunen. Det resulterede i, at kommunen tinglyste et forbud. Han var chokeret over, at kommunen kunne forbyde, at ejendommen blev brugt til det formål, som den har været brugt til i de sidste mange år. På grund af forbudet blev lejekontrakten ikke underskrevet. Lejemålet begyndte først 1 til 1½ år senere, end det skulle have gjort, og ejerne har rejst erstatningskrav mod kommunen for deres tab i den periode. Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at anvendelse af ejendommen som asylcenter ikke er i overensstemmelse med landzonetilladelsen fra Ibrugtagning af ejendommen som asylcenter med så mange beboere, som tilfældet var, krævede utvivlsomt en ny zonetilladelse. Man kan ikke ved at etablere fuldbyrdede kendsgerninger vinde ret til en bestemt brug af en ejendom. Sagsøgte kan derfor ikke påberåbe sig, at sagsøgeren har udvist passivitet ved ikke at påtale den manglende landzonetilladelse. De tre perioder før februar 2000, hvor ejendommen har været anvendt som asylcenter, havde til formål at afhjælpe nødssituationer. Det var ikke meningen, at brugen af ejendommen skulle være andet end midlertidig, idet periodernes længde blev bestemt af Udlændingestyrelsens skiftende behov. Brugen har samlet kun omfattet 4½ år i løbet af en periode på 14 år. I 1997, hvor ejendommen senest blev anvendt som asylcenter, var der endvidere kun en moderat belægning. Udlændingestyrelsens hensigt i februar 2000 var derimod at etablere et permanent asylcenter, som i hvert fald skulle eksistere i 10 år og have et belæg på 100 personer. Denne mere intensive anvendelse giver en mærkbart større påvirkning af miljøet i landsbyen, og derfor er det i planlovens forstand en ændret anvendelse, som ikke er berettiget i medfør af planlovens 56, stk. 2. Hensynet til miljøet i en landsby er ifølge retspraksis et af de hensyn, planloven skal varetage. Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at det må være det faktiske belæg indenfor de sidste tre år, som i givet fald danner normen for den vundne ret. Den omstændighed, at hele ejendommen og dermed alle værelserne ligesom tidligere er lejet ud til Udlændingestyrelsen, er således uden betydning. >> 1102 >> Sagsøgte har gjort gældende, at ejerne af ejendommen har haft ret til at udleje ejendommen til asylcenter. Det er et offentligt formål og dermed i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er muligt, at landzonetilladelse skulle have været søgt inden den første periode som asylcenter i 1986, men sagsøgeren kan ikke ved at henvise til kravet om landzonetilladelse påberåbe sig, at ejerens ret efter planlovens 56, stk. 2, er fortabt. Sagsøgeren er selv tilsynsmyndighed og har i 14 år ikke foretaget sig noget på trods af, at man i forbindelse med hver ibrugtagning som asylcenter var opmærksom herpå og anså det for et problem. Uændret anvendelse i relation til planlovens 56, stk. 2, må forstås på samme måde som i relation til lovens 35. Både i perioden fra 1992 til 1996 og i periode 1997 til 1998 var hele centret udlejet, men belægningen har været varierende. I perioden mellem 1992 og 1996 var belægningen 110 personer og i perioder endnu flere. Det fremgår af Jørn Nissens forklaring, at der også i den sidste periode undertiden var fuld belægning på 80 personer. Der er derfor ikke tale om en ændring i intensiteten, når Udlændingestyrelsen nu vil bruge centret til 100 personer. Lejekontrakterne var i begge perioder tidsubegrænsede. De gav dermed ret til permanent benyttelse, og det beror på tilfældige forhold, at benyttelsen faktisk blev midlertidig. At der aftales 10 års uopsigelighed er derfor heller ikke en planlovsmæssigt relevant ændring. Med hensyn til sagsøgerens subsidiære påstand har sagsøgte gjort gældende, at en imødekommelse af denne påstand reelt vil betyde, at den maksimalt tilladte belægning reduceres væsentligt i forhold til den tidligere anvendelse. En sådan begrænsning, der i virkeligheden ville indebære en lukning af asylcentret, ville være i strid med planlovens regler om, at en lokalplan ikke kan gribe ind i en hidtidig lovlig anvendelse. Landsrettens begrundelse og resultat: Der er mellem parterne enighed om, at Brøns Ferie- og Kursuscenter har været anvendt som asylcenter i perioderne fra 15. november 1986 til 15. maj 1987, fra 6. august 1992 til 10. marts 1996 og fra 7. juli 1997 til 5. februar Efter Niels-Ejnar Bechs og Peter Adolf Petersens forklaringer kan det lægges til grund, at sagsøgeren var bekendt med ejendommens benyttelse i de forskellige perioder, og at sagsøgeren undlod at gribe ind heroverfor. Under disse omstændigheder finder landsretten, at ejendommen, i hvert fald da den sidste periode som asylcenter ophørte i 1998, lovligt kunne anvendes som asylcenter, uanset om ibrugtagningen i 1986 af ejendommen til dette formål måtte have krævet landzonetilladelse. Landsretten lægger herved vægt på, at sagsøgeren anså asylcentrets placering i landsbyen Brøns som problematisk og derfor havde anledning til og retlig mulighed for at gribe ind. Efter planlovens 56, stk. 2, bortfalder en ret til at benytte en ejendom på en måde, som er i strid med en lokalplan, når retten ikke har været udnyttet i en periode på tre år. Vurderingen efter denne bestemmelse af, om den pr. 1. april 2000 påtænkte anvendelse af Brøns Ferie- og Kursuscenter som

9 asylcenter var en fortsættelse af den hidtidige udnyttelse af ejendommen, svarer til vurderingen efter planlovens 35, stk. 1, af, om der er sket ændring i anvendelsen af en ejendom. Det fremgår af lejeaftalerne, at lejeren både i perioden 6. august 1992 til 10. marts 1996 og i perioden 7. juli 1997 til 5. februar 1998 disponerede over hele centret, og at begge lejemål var tidsubegrænsede. I forhold til ejerne af ejendommen har det beroet på tilfældige omstændigheder, hvor længe og i hvilket omfang lejeren faktisk har udnyttet sin ret til at bruge hele centret. Landsretten finder, at de ændrede lejevilkår i udkastet til lejekontrakt pr. 1. april 2000, herunder den 10-årige uopsigelighedsperiode, ikke indebærer en ændring i anvendelsen af ejendommen i planlovsmæssig henseende. Herefter, og idet ejendommen har været i brug som asylcenter inden for de sidste 3 år, før sagsøgeren den 22. marts 2000 nedlagde forbud, er retten til at udnytte ejendommen til dette formål ikke bortfaldet i medfør af planlovens 56, stk. 2. Da anvendelsen af ejendommen som asylcenter derfor ikke kunne hindres ved en lokalplan, har betingelserne i planlovens 14 for at nedlægge forbud ikke været opfyldt. Da det af sagsøgeren i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat, tager landsretten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Naturklagenævnet frifindes

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder:

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder: AO 1 Otto Hede ejede en grund beliggende i landzone ved vestkysten uden for sommerhusområde. Grunden havde været i familiens eje i over 100 år, og der havde altid været placeret en eller anden form for

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1702002 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Tine Vuust og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1702-14:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS

NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS NOTAT VEDRØRENDE ÆRTEKILDEVEJ 16 RINGSTED SYGEHUS Hellerup, den 2. oktober 2015 1. INDLEDNING Jeg er blevet bedt om at give vurdering af, om hvorvidt Ringsted Kommunes tilladelse i 2012 til at etablere

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk)

Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø (sendt pr. mail til lnlk@us.dk) Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk ESKEBJERGVEJ 7 (5762)

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere