POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader"

Transkript

1 POREBETON - et naturligt valg Opstillingsvejledning for HD-plader

2 For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En transportvogn, som kan flytte hele paller. En rundsav, eventuelt en båndsav. En håndsav med hårdtmetaltænder. En "limske", som sikrer, at der påføres den rigtige limmængde. Et slibebræt til afretning af de vandrette fuger. En stor gummihammer til justering af pladerne. En lang lodstok til alle hjørner og T-samlinger. En slibemaskine (Rokamat) til overfladefinish. Slibebræt kan anvendes. Murpap, PF 0 eller iht. projektmaterialet. Korrosionsfaste murbindere til Porebeton. TEGNING NR. 1 For at komme i gang etableres der "galger" af mm høje plader på soklens hjørner. Der lægges ca. 15 mm afstandsklodser under hjørnerne for at sikre plads til et lag murpap og en mørtelfuge, (KC //700 eller Murcem bl. 1: 5) under bagmure og skillevægge. Der sættes snore på galgerne, svarende til bygningsmålet på udvendig side af bagmurene. Herefter mures/ opstilles første pladerække nøjagtigt efter snorene. Kontroller, at de enkelte plader står helt lodret. De lodrette fuger skal limes med tyndfugelim. TEGNING NR. 2 Når nederste pladerække af bagmuren er opstillet, fortsættes med nederste pladerække af alle skillevæggene. Dette foregår efter en snor med udgangspunkt i nederste bagmursskiftes overside. Denne pladerække opstilles ligesom bagmuren på murpap og en mørtelfuge. Når dette er afsluttet, er hele grundplanen fra plantegningen overført til husets sokkel. Da dette er grundlaget for resten af opstillingsarbejdet, er det vigtigt, at opstillingen er udført med stor præcision m.h.t. lod/vage og mål. TEGNING NR. 3 2

3 Herefter opstilles hjørnerne i forbandt som vist på tegningen, tre/fire pladerækker i højden, så de kan bruges som udgangspunkt for opstillingen af bagmurene. Der bruges en snor, med udgangspunkt i hjørnernes vandrette fuger, der sikrer et vandret forløb i opstillingen. Under opstillingsforløbet er det muligt at regulere fugetykkelsen ca. 2 mm, så pladernes overkant følger snoren helt nøjagtigt. Husk, at skillevæggene skal forbindes med bagmuren under opstillingen. NB. Der skal isættes korrosionsfaste murbindere i.h.t. murværksnormen. (Se plan for placering af bindere side 8) TEGNING NR. 4 Alle samlinger skal udføres i "forbandt". Det vil sige, at pladerne skal gribe ind i hinanden i alle hjørner og "Tsamlinger", hvor bagmure og skillevægge mødes. (Se tegn. nr. 4, 5 og 6). Der må aldrig forekomme gennemgående lodrette fuger i væggene. Der er ikke noget specielt krav til forskydningen i forbandtet, men man bør tilstræbe, at forskydningen mellem de lodrette fuger ikke er mindre end 1 mm. NB. Alle fuger skal være fyldt med tyndfugelim. Overskydende limrester afskrabes inden afhærdningen. TEGNING NR. 5 Det forudsættes, at skillevæggene monteres i forbindelse med bagmuren. Disse skal afsluttes med en aftrapning som vist på tegningen. Skillevægsaftrapningerne vil senere danne grundlag for opstillingen af skillevæggene, og de vil også virke som en del af den nødvendige vindafstivning i opstillingsfasen. Når de første tre/fire pladerækker er opstillet, fortsættes, stadig med udgangspunkt i hjørnerne, opstillingen af de sidste pladerækker. Ved at opdele arbejdsgangen på denne måde mindskes risikoen for vindskader under arbejdet. TEGNING NR. 6 3

4 Ved vinduer og udvendige døre skal der afsluttes med "false". Det vil sige, at de lodrette afslutninger her drejes mod facaden, så der dannes en afslutning mod hulmuren. Bredden af falsene vil fremgå af plantegningen. Falsene og bagmuren limes i forbandt. Falsene og bagmuren afsluttes øverst med en udskæring til bjælkerne, som skal bære tagkonstruktionen. Udskæringerne udføres, inden pladerne sættes på plads. (Se tegn. nr. 7) TEGNING NR. 7 Den fortsatte opstilling sker med udgangspunkt i skillevægsaftrapningerne. Som kontrol bør der, hvor det er muligt, trækkes snor for at styre retningen og det vandrette forløb. Lod og vage kontrolleres løbende med et vaterpas. TEGNING NR. 8 Når alle bagmure og skillevægge er opstillet, skal bjælkerne over vinduer og udvendige døre oplægges. Bjælkerne oplægges i udskæringer, som sikrer at bjælken får samme vederlag i begge ender. Udskæringerne udføres under opstillingen. I den ene side skæres et hak, der svarer til vederlaget. I den modsatte side bortskæres et ekstra stykke, så der er plads til at afslutte med "Sidste plade" (se tegning nr. 13). Bjælkerne må aldrig afkortes! TEGNING NR. 9 4

5 Ved indvendige døre i ikke bærende vægge anvendes "Overliggere". Ud over dette er de ikke bærende. Ved indvendige døre i ikke bærende vægge anvendes bjælker. Vederlaget må dog ikke være under 100 mm. Sørg for, at der altid limes grundigt ved både bjælker og overliggere. TEGNING NR mm Inden spærene rejses, et det meget vigtigt, at alle væggene afsluttes øverst med en rem (min. 25 x 100 mm). 10 mm Remmen fastgøres forsvarligt i.h.t. projektmaterialet. Remmens funktion er, ud over at danne grundlag for spærene, at sikre, at påvirkningerne fra vind bliver jævnt fordelt til alle bagmure og skillevægge. Der skal være min. 10 mm luft mellem alle remsamlinger og stød. TEGNING NR. 11 Først når spærene er rejst, afstivet, fastgjort og lægtet, kan gavltrekanterne opstilles. Pladerne opstilles i forbandt i en højde svarende til overkant spær/underside taglægter. Pladerne tilskæres inden montagen. Under opstillingen fastgøres gavltrekanterne løbende til tagkonstruktionen (gavlspæret). TEGNING NR. 12 5

6 Under hele arbejdsgangen vil det være nødvendigt at afslutte en pladerække med en "sidste plade". Dette gøres således: Mål hullet, hvor sidste plade skal anbringes. Skær en plade, så den passer stramt i hullet. Af pladens ene ende skæres en kile, som er ca. 100 mm i den brede ende, og ca. 80 mm i den smalle ende. Pladen limes (1) på plads i hullet, kilen (2) påføres lim på begge sider og i den smalle ende, og trykkes på plads i mellemrummet. TEGNING NR. 13 Som afslutning på opstillingen skal pladerne kantspartles og slibes. Det vil sige, at samlingerne spartles med en spartelmasse som MBK s anvisninger, blad nr. 2296/97. Den maksimale stigning på plane flader er 1 mm jævnt spring pr. 100 mm flade. Det vil sige, at der anvendes en min. 100 mm bred spartel. Efter kantspartlingen slibes de spartlede overflader, evt. med en Rokamat Universal slibemaskine, monteret med slibepapir korn, eller karborundumsten nr. 80. Der kan også anvendes slibebræt. Efter slibningen kan der forekomme lunker, som maksimalt må være 5 mm målt på en 0 mm retskede. TEGNING NR. 14 Lodret snit i stueetage I forbindelse med opførelse af rækkehuse og dobbelthuse skal der udføres lejlighedsskel som brand- og lydisolation. Der skal være udført en speciel sokkel, hvor lejlighedsskellet skal placeres (se tegn. nr. 18). Den første halvdel af dobbeltvæggen opstilles som normalt. Herefter opsættes min. 75 mm mineraluld klasse 39, som evt. fastholdes ved hjælp af lim, der påføres umiddelbart før mineralulden trykkes fast på væggen. For at opnå den rette lyddæmpning er det vigtigt, at mineralulden fastlimes meget nøjagtigt uden afstand og uden nogen limrester mellem mineraluldspladerne. Der må ikke være nogen fast forbindelse mellem væggene. TEGNING NR. 15 6

7 Lodret snit i stueetage Herefter opstilles anden halvdel af væggen. Væggen opstilles ligesom den første halvdel, men man skal være opmærksom på, at der ikke løber tyndfugelim ind i hulrummet og ind imellem mineraluldspladerne. Dette kan danne "bro" mellem de to væghalvdele og nedsætte lydisolationen væsentligt. TEGNING NR. 16 Væggen skal fortsættes helt til undersiden af tagdækningen. Lodret snit i tagrum I loftrummet skal væggen fastgøres til "spærfod", "hanebånd" og "spærhoved". Afstanden mellem væggens øverste afslutning og tagdækningen skal tætnes. Dette udføres normalt af anden entreprenør. Evt. brandkamserstatning udføres af anden entreprenør. TEGNING NR. 17 Fuge Vandret snit i sokkel Vandret snit i facade og lydvæg Lodret snit ved sokkel i lejlighedsskel Hvor lejlighedsskellet skal opsættes, skal soklen/terrændækket udføres, så trinstøj m.m. ikke overføres til nabolejligheden. Soklen skal derfor, i mindst mm under terrændækket, holdes adskilt, og terrændækket skal også adskilles. (Se lodret snit). Adskillelsen skal være min. mm, og den skal føres 1 mm ud i randsoklen. (Se vandret snit i sokkel). Adskillelsen skal renses og isoleres med min. mm terrænbatts, inden opstillingen påbegyndes. Bagvæggene skal også holdes adskilte, og der skal en blød fuge i facademuren for at undgå lydoverførsel. (Se vandret snit i facade og lydvæg). TEGNING NR. 18 7

8 Placering af Murbindere Ved bagmure anvendes korrosionsfaste murbindere. Mængden og dimensioneringen fastsættes ifølge murværksnormen. Binderne slås med en hammer ned i pladernes limflader. Hvor der ikke kan anvendes almindelige murbindere, som f.eks. ved bjælker, skal der anvendes indboringsbindere, som kan skrues fast. Husk altid en ekstra lodret binderrække ud for skillevægge. Omkring døre og vinduer og ved murafslutninger skal der placeres tætsiddende binderrækker. Vinterforanstaltninger Porebetonpladen kan anvendes i vinterperioden. Det er nødvendigt at holde alle åbnede paller grundigt tildækket for at undgå fugtopsugning. Limens frysepunkt kan dog sænkes til anvendelse ned til minus 3 o C ved at tilsætte blandingsvandet denatureret sprit. Tyndfugelimen kan anvendes ned til +5 o C, men er ikke anvendelig i perioder med vedvarende frost. Afhærdningen af limen finder kun sted ved en temperatur over +5 o C Måltolerancer for porebetonplader og -bjælker Produkt Tykkelse Højde Længde Plader +/- 1 mm +/- 1 mm +/- 1 mm Bjælker -0,5 +/- 1 mm - 0,5 +/- 1 mm + 0/-3 mm Målafvigelser fra basismål for fugetykkelse < 3 mm iht. Tabel 3.2.4, DS 414, 4. udgave Middelværdi af 10 målinger skal ligge i intervallet. Højst 2 af enkeltmålene må ligge unden for intervallet +/- 2 mm. 8

9 Beslag Samlebeslag: Anvendes, hvor der ikke er mulighed for at opnå forbandt se tegning 5. Beslaget fastgøres med min. 40 mm skruer med fladt hoved. Beslaget anvendes ved hvert skifte. monteres med min. 40 mm skruer. Hvor fjederbeslaget anvendes ved lodrette vægge, vil der opstå en fuge på ca. 10 mm, der skal efterfuges. Vinkelbeslag: Skal anvendes, hvor en ny porebetonvæg støder op mod en eksisterende væg, og hvor opbygning i forbandt ikke er mulig. Vinkelbeslaget må kun anvendes i konstruktioner, hvor både den nye og den "gamle" væg og evt. gulvet er helt stabilt. Vinkelbeslaget fastgøres først til den lodrette "gamle" væg og herefter i lejefugen på porebetonpladen. Der limes normalt efter at vinkelbeslaget er monteret. Det er specielt ved brusevinger meget vigtigt at udvise stor om-hu med fastgørelse til eksisterende vægge. 2 mm 1 Samlebeslag 70 mm 70 mm 2 Vinkelbeslag Fjederbeslag: Anvendes som ved vinkelbeslag, hvor der er muligheder for bevægelighed i konstruktionen. Fjederbeslag kan endvidere anvendes ved montage ved loft og gulv, hvor bevægelighed er mulig. Det er af stor betydning, at man kender graden af bevægelighed i såvel gulv som loft, før man monterer den nye porebetonvæg. Det kan være nødvendigt at tage en fagmand med på råd før montage. Specielt ved montage på bevægelige gulvkonstruktioner skal der tages hensyn til langtidsnedbøjningen. Fjederbeslaget 220 mm Ved montage i vådrum henvises til Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside eller Moland Byggevarer A/S. 3 Fjederbeslag Tyndfugelim HD Tyndfugelim er en cementbaseret specielt fremstillet lim, der oprøres og anvendes efter brugsanvisning. UNDERLAG Limfladerne skal være rene, og fri for støv og skæresmuld. BRUGSANVISNING HD Tyndfugelim drysse under omrøring i vandet. Lad blanding stå i ca. 5 min. Herefter har limen en smidig konsistens, som er let at bearbejde efter endt omrøring. Limen skal være så tyktflydende, at rillerne efter udlægning med limskeen ikke flyder sammen. HD Tyndfugelim kan anvendes ved temperaturer over 5 o C og skal opbevares tørt. RENGØRING Rengøring foretages med vand, varmt vand er at foretrække. VINTERFORANSTALTNING Ved temperaturer lavere end +5 o C, og ved risiko for minusgrader i de første døgn, bruges HD Tyndfugelim-Vinter, som indeholder frostsikring. Dette erstatter ikke normale vinderforanstaltninger. Moland anbefaler og lagerfører HD Tyndfugelim-Vinter fra oktober til marts, da afbinding og hærdning af den almindelig tyndfugelim stopper ved temperaturer under +5 o C. TEKNISKE DATA Arbejdstemperatur: Blandingsforhold: Anvendelsestid: +5 o C - + o C 5 kg HD Tyndfugelim til ca /4 liter vand 25 kg HD Tyndfugelim til ca. 6 liter vand Ca. 2 timer ARBEJDSTEKNIK HD Tyndfugelim påføres blokkens lodrette og vandrette kanter med speciel limske, hvis bredde passer til blokkens tykkelse. Limskeen giver med sin konstruktion den korrekte fugetykkelse, 2-3 mm. Opbevaring: Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset

10 Tyk. mm Højde mm Lgd. mm Stk. pr. palle Vægt kg pr. stk. Limforbrug kg/stk. Tun nummer HD plader PPW 4 1) med håndtag * * 75 * 75 * 125 * 125 * 1 * 1 * * * 1 * /1 pl 48-1 /1 pl - 1 /2 pl 90-1 /1 pl 48-1 /2 pl 45-1 /1 pl - 1 /2 pl 36-1 /1 pl 18-1 /2 pl 60-1 /1 pl - 1 /2 pl 48-1 /1 pl - 1 /2 pl 42-1 /1 pl - 1 /2 pl 8,3 12,5 12,5 8,3 8,3 16,6 16,6 20,7 20,7 12,4 12,4 14,5 14,5 16,6 16,6 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,45 0,45 0,55 0,55 0,35 0,35 0,45 0,45 0, 0, Smigskårne 45 o * 75 12,5 16,6 0,35 0, HD blokke PPW med håndtag * 1 * 0 * 0 * ,0 14,4 18,0 21,9 0,40 0,55 0,70 0, HD porebeton tilskæringsstk. uarmeret * ,8, Reolkryds Universalbue halv Universalbue halv Rottehul Rottehul * 75 * 75 6,4 3,8 5,8 5,8 8, Beton bjælker 17 kn/m * = lager Skive

11 Tyk. mm Højde mm Lgd. mm Stk. pr. palle Vægt kg pr. stk. Tun nummer Porebeton bjælker bærende 18 kn/m 1) 15 kn/m * 1 * 1 * 1 * 1 1 * * * * * 1 * Porebeton overliggere Til skillevægge - ikke bærende! *Tyndfugelim ps á 5 kg *Tyndfugelim ps á 25 kg *Reparationslim dk á 5 kg *Reparationslim tb á 0 ml *Frostpulver pk á 4 kg *Bølgesøm pk á 100 stk *Fjederbeslag pk á stk *Fjederbeslag pk á stk *Samlebeslag pk á stk *Vinkelbeslag pk á stk *Murbinder rivfri Ø 3 mm- mm pk. á stk *Murbinder rivfri Ø 3 mm-0 mm pk. á stk *Murbinder rivfri Ø 3 mm-290 mm pk. á stk *Murbinder rivfri Ø 4 mm-0 mm pk. á stk *Limspartel GDS bøjbar *Limske Rustfri *Limske Rustfri *Limske Rustfri *Limske Rustfri *Slibebræt m/velcro *Slibepapir m/velcro korn *Slibepapir m/velcro korn *HD pallevogn * = lager Skive

12 Drift og vedligeholdelse Fastgørelse i porebeton Porebeton vægge er søm- og skruefaste, så der kan anvendes alt lige fra almindelige søm og skruer, plastpluks med skruer, til lim- og ekspansionsankre og gennemgående bolte. Alt afhængig af hvilket emne der ønskes fastgjort. Mindre reparationer i porebeton I tidens løb an der opstå skader på væggen. Disse skader, kan hvis de er større repareres med grov spartelmasse, og hvis de er mindre tilsvarende med fin spartelmasse. Huller eller skader der er opstået i vådrum, skal repareres med cement baseret spartelmasse, eller lignende vandgast produkt. Arbejdsinstruktion kan rekvireres. Overflader Slidte overflader kan males eller tapetseres. Gammelt tapet skal fjernes, hvorefter ny behandling kan foretages - her gælder det om at følge malerfagets og leverandørens behandlingsanvisnings specifikationer. Opstår der behov for yderligere informationer omkring porebeton væggene - ring venligst til os. Sikkerhed Indånding: Øjenkontakt: Førstehjælp: Ved fortsatte gener: Skærestøv kan medføre halsirritation. Skærestøv kan medføre risiko for øjenskader. Har du fået skærestøv i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt vand. Søg læge Personlige værnemidler Vi anbefaler at bruge beskyttelsesbriller og støvmaske i forbindelse med skære- og slibearbejde i porebeton. Anvender du rundsav, anbefaler vi, at den får påmonteret en støvsuger. God fornøjelse! Moland er en danskejet virksomhed, der sælger trægulve, træplejemidler, indvendige døre, glasuldisolering, gipspladeprodukter og porebeton til byggematerialeforhandlere. Kvalitet og sortimentsbredde er vigtige parametre i et stadigt mere konkurrencepræget marked. På disse områder er Moland særdeles godt rustet. Men måske endnu mere betydningsfuldt er det, at Moland navnet er kendt for ekstremt korte leveringstider, et højt serviceniveau, troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt humør - vi gør nemlig ikke tingene mere kompliceret end nødvendigt. Så forhør dig om Molands produkter - det er et naturligt valg. trægulve. træpleje. døre. isolering. gips - et naturligt valg. porebeton moland byggevarer a/s. strandvejen 16. dk-7800 skive. tlf fax /4

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere , 2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

helt frit Læg terrassen

helt frit Læg terrassen Terrasser af træ og sten æg terrassen helt frit Somme tider er havens bedste plads et lunt hjørne, andre steder ved en storslået udsigt. Her bygger vi en flot træterrasse, der kan ligge helt fri af huset.

Læs mere

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 5800 3528 1860 3093 6052 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Håndværktøj samt tilbehør

Håndværktøj samt tilbehør Håndværktøj samt tilbehør Nr. 07796 Fixertang m/stop Max. godstykkelse : 0,8 mm Max. udladning : 12 mm Nr. 07802 Fixertang to-hånds. En virkelig god fixertang til de store opgaver, hvor man skal nå højt

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Montagevejledning Habila 900

Montagevejledning Habila 900 Montagevejledning Habila 900 Februar 2012 1 DOWN 1 Tjek at højde og bredde svarer til målspecifikationen. 2 Tjek at omkringliggende konstruktion er ret, i vinkel, skruefast og udført tilstrækkelig stabil.

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Flot skueplads Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Enkel, flad, praktisk: Dette konsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Den perfekte scene til dit tv. 1 Indledning

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Montage af Ytong Elementer [GHT]

Montage af Ytong Elementer [GHT] Montage af Ytong Elementer [GHT] 12-2016 Side: 2/5 Generelt Opbevaring af elementer Elementer skal aflæsses og opbevares på jævnt og plant underlag. Elementer leveres indpakkede i folie og bør først udpakkes,

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Davidsen terrasseoverdækning

Davidsen terrasseoverdækning Davidsen terrasseoverdækning Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 206) - Terrasseoverdækning - medium: Davidsen varenummer: 936398 - Terrasseoverdækning - large: Davidsen varenummer:

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Tilbehør til fermacell Powerpanel H 2 O

Tilbehør til fermacell Powerpanel H 2 O 18 + Bit stk. nr. nr. Powerpanel H 2 O Skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler 500 stk Pakker á 500 stk. 79120 5241713 Ca. 19 stk. pr. m 2 til vægge.

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende.

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. Ståltagrender Rodena ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Den elegante løsning, hvor teglsten på facaden kombineres med ivarclick en elegant materiale kontrast. Stern og udhæng

Læs mere