ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR & SEAS NVE Strømmen A/S CVR Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR Klageemne: V/ SEAS NVE Strømmen A/S Hovedgaden Svinninge Lejeforhold klage over slutopgørelse Etablering af kundeforhold Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Hans Christian Wenzelsen Helle Birte Jensen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der k lages over: 2. juli marts Påklaget beløb: ,86. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 11. marts E nergiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 17. januar Klageformular modtaget i ankenævn et: 7. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 8. juni Sagen behandlet på ankenævnets møde den: KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt klager har været kunde hos indklagede og derfor hæfter for betaling af kravet i sagen. I perioden 1. november 2005 til 12. september 2007 lejede klager adressen, 4300 Holbæk (lejemål 1), jf. bilag 1. I forbindelse med klagers fraflytning, flyttede klagers udlejer angiveligt selv ind i lejemål 1. Efter indklagedes oplysninger var el måleren i lejemål 1 låst inde, således, at klager ikke havde adgang til denne. Det var derfor mellem klager og udlejeren aftalt, at udlejer skulle forestå aflæsning af måleren forbindelse med flytningen. Klager lejede derefter adressen, 4300 Holbæk (lejemål 2), jf. bilag 2. Lejemål 2 befandt sig på samme ejendom, som lejemål 1. Klager fraflyttede lejemål 2 den 21. februar 2008, hvorefter en ny lejer flyttede ind. Klagers udlejer kontaktede den 21. februar 2008 indklagede angående måleraflæsninger for lejemål 1. Samme dag tilmeldte indklagede klager som kunde for lejemål 1 og 2 med tilbagevirkende kraft og sendte velkomstbreve til klager (bilag 3 og 4). Indtil dette tidspunkt havde udlejer stået registreret som kunde. Indklagede sendte derpå slutopgørelse for lejemål 1 til klagers nye adresse, jf. bilag 5.

3 Side 3 4/ Ved modtagelse af flyttemeddelelse fra klagers udlejer angående lejemål 2 (bilag 6), sendte indklagede efterfølgende slutopgørelse for lejemål 2 til klager (bilag 7). Ved e mails af 11. marts og 26. november 2008 (bilag 8) gjorde klager indsigelse mod indklagedes krav, idet klager mente, at det målte forbrug var unaturligt stort, og idet de opgjorte forbrugsperioder afveg fra de perioder, hvor klager havde beboet lejemålene. Herpå fulgte en længere korrespondance mellem klager og indklagede, hvor Klager tilbød løbende, at betale et rimeligt forbrug på forbrugsadresserne. under det bl.a. blev drøftet om klager overhovedet var kunde hos indklagede. Indklagede afviste dog klagers indsigelser og tilbud om betaling. Sagen blev efterfølgende overdraget til udenretlig inddrivelse, hvilket klager gjorde indsigelse overfor. Sagen blev derpå indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Principalt fritagelse for betaling af indklagedes krav, jf. faktura nr og , i alt kr ,86. Subsidiært betaling af et mindre beløb. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for den principale påstand gør klager gældende, at han ikke er, eller har været, kunde hos indklagede. Klager har aldrig indgået en aftale om levering af el med indklagede, Ligesom der mellem klager og klagers udlejer aldrig har foreligget aftale om klagers tilmelding til el forsyningen. Klager har ikke modtaget velkomstbreve fra indklagede. Kravet er derfor rettet mod den forkerte debitor, og klager skal fritages for betaling af el vedrørende lejemål 1 og 2. Indklagedes krav er desuden forældet. Til støtte for den subsidiære påstand gør klager gældende, at indklagedes krav er opgjort fejlagtigt. Indklagedes fakturaer nr (lejemål 1) og nr (lejemål 2), omfatter også perioder, hvor klager ikke har haft rådighed over lejemål 1 og 2.

4 Side 4 4/ Det opkrævede forbrug lyder på mere end kwh over 2 år og 2 måneder for lejemål 1. For lejemål 2 lyder forbruget på 343 kwh over 23 dage. Det påståede forbrug er unaturligt højt, hvilket i sig selv begrunder en nedsættelse af indklagedes krav. Klager har indbetalt kr , på faktura nr (lejemål 2), jf. bilag 7, hvorfor indklagedes samlede krav udgør kr ,86. Klager blev herefter opmærksom på problematikken i nærværende sag og har ikke foretaget yder ligere betaling. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Indklagede fastholder krav om fuld betaling. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at klager var kunde i forbrugsperioden. Klager var ikke tilmeldt som kunde i forbrugsperioden, men blev det da klagers udlejer tilmeldte klagers som kunde for lejemål 1 og 2 i de påståede forbrugsperioder. Indklagede har sendt velkomstbreve til klager i begge lejemål. Klager hæfter således for betaling jf. indklagedes vedtægter. Indklagedes krav er opgjort korrekt, og kravene er ikke forældede. Klager skal derfor betale kr ,86, jf. fakturanr og BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Lejekontrakt dateret den 11. oktober 2005 (Lejemål1). Bilag 2: Lejekontrakt dateret den 20. september 2007(Lejemål 2). Bilag 3: Velkomstbrev dateret den 8. januar 2010 (lejemål 1). Bilag 4: Velkomstbrev dateret den 8. januar 2010 (lejemål 2). Bilag 5: Slutopgørelse af 22. februar 2008 (lejemål 1). Bilag 6: Flyttemeddelelse af 15. marts 2008 (Lejemål 2). Bilag 7: Slutopgørelse af 27. marts 2008 (lejemål 2). Bilag 8: Klagers indsigelser af 11. marts og 26. november 2008.

5 ~ 'Iesc p'od"tls I ANE BILAG nr.: '1 Typefonnular A, 8. udgave f~ Side nr.:..2 ~ ~--~ Lejemåls nr Ol Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser I private udlejningsejendomme. Lejekontrakten indeholder en angivelse af parterne og en beskrivelse af det lejede samt lejerens betaling for lejemålet. Herudover er udlejers og lejers rettigheder og pligter i lejeforholdet reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, medmindre parterne aftaler andet. En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, medens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens 11. Autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september Aftalte fravigelser kan ikke anføres direkte i kontraktteksten (ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil. Enkelte vilkdr i den fortrykte tekst er fremhævet med kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens almin (lelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige at anføre de samme forhold i kontraktens ) l. Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Lejemålet: Det lejede er 181 en lejlighed D et enkeltværelse D en ejerlejlighed D andet:..._ Beliggenhed: Labæk 26, Baghuset th. By: 4300 Holbæk Udlejer: Navn: Adresse: 4300 Holbæk SE-nr.lreg.nr,: Lejer: 1708 København V. Areal: Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør Erhvervslokaler m.v. udgør heraf 84m 2, der består af m 2 4 værelser Brugsret til: Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt xl D Fællesvaskeri D Cykelkælder 181 Fælles gårdanlæg D Garage nr. o Loft-/kælderrum nr. D Andet:Reds kabshus Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end: beboelse.2. lejelor~oldets begyndel~e og ' op~ør. Begyndelse: Lejeforholdet begynder den O O 5 og fortsætter, indtil det opsiges. Opsigelse: Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens 11, kan lejer opsige lejeaftaler om beboelseslejligheder med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Side 1 af 13

6 4. Deposlturif ogjorudbetålt lej, "f0r19af ~.. ~,~~ ~_ ~ ~ -:.':.r-? ~,"ir '1' ~~.: ANE BILAG nr.: -1 Side nr.:.--,... n-,:.,,_.":-. ' -: "...;. ~ ~~;:;-...;.' ';;';":""'--1,. Indbetaling: Senest den betaler lejeren i alt ,00 kr., svarende til: Forudbetalt leje ,00kr. Leje m.v. for perioden: til ,00kr. Depositum ,00kr. Dørskilt kr. Afreg:ning: af vaskemaskine kr. og brændeovn til tidl lejer 1 O O O, O O kr. kr. J alt I OOkr. Første gang, der herefter skal betales husleje, er den Varme: Udlejer leverer varme og varmt vand? (sæt x) Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: D - fjernvarme/naturgas D - centralvarme med olie D - andet: Varmeregnskabsåret begynder den OJa G:V Nej Lejer sørger selv for opvarmning af lejemålet? (sæt x) GJa O Nej Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: el D - olie/petroleum andet Brændeovn D - gas D -fjernvarme/naturgas Vand: Udlejer leverer vand til lejemålet? (sætx) Hvis ja, udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere? (sæt x) Vandregnskabsåret begynder den OJa ø Nej OJa O Nej El: Udlejer leverer el til andet end varme (sæt xl OJa G Nej Udlejer leverer fælles signalforsyning, hvortil lejer skal betale bidrag Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning OJa o Nej OJa Q Nej 7. Leje.målet~Lstan~ ~~d 'in_~- og.fr~flytnlng. _ io; - Indflytning: Besigtigelse: Er lejemålet nyistandsat ved indflytningen? (sæt x) Er det aftalt, at Jejem,j/et ved /ejeforho/dets ophør lige/edes skal afleveres nyistandsat? (sæt xl Der vil ved lejeforholdets indgåelse efter fælles besigtigelse af det lejede blive udarbejdet en rapport, hvori lejemålets stand ved lejeforholdets begyndelse angives? (sæt x) QJa O Nej G) Ja O Nej GJa O Nej Side 3 af 13

7 Betales lejen ikke rettidigt, kan udlejer afgive pålcrav herom efter sidste rettidige betalingsdag og kan opkræve et gebyr herfor, som er fastsat i lejeloven. Depositum. Udlejeren kan i lejeaftalen betinge sig, at lejeren betaler et depositum til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositum kan højst svare til 3 måneders leje. Forudbetalt leje. Udlejeren kan endvidere betinge sig, at lejeren ved lejeaftalens indgåelse forud betaler et beløb, som svarer til 3 måneders leje. Sådan forudbetalt leje kan lejeren "bo op" de sidste 3 måneder af lejeperioden. Både depositum og forudbetalt leje kan kræves forholdsmæssigt forhøjet, når lejen forhøjes. Forhøjelsen kan opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som depositum og forudbetalt leje svarede til i forhold til lejen ved lejeforholdets indgåelse. Det bør fremgå specificeret af lejeopkrævningerne, hvilket beløb der udgør selve lejen, og hvilke beløb der vedrører regulering af forudbetalt leje og regulering af depositum. 's. Til,eJ ekont~kteøs S:,,r Var..Jlle~ ~add olel. l' Felterne i lejekontrakten afkrydses, dels af hensyn til oplysning om det lejede, dels af hensyn til de oplysninger, som kommunen har brug for ved en eventuel boligstøtteberegning. I ejendomme, hvor udlejer leverer varme og varmt vand, og i ejendonune, hvor betaling for vand sker efter forbrugsmålere, skal lejer som hovedregel indbetale a conto beløb til dækning af udlejers udgifter. Udgiften til ejendommens opvamming og forsyning med varmt vand kan ikke indeholdes i lejen. Det samme gælder for udgiften til vandforbrug, hvis fordelingen af udgiften sker efter målere. Dette gælder dog ikke for enkeltværelser til beboelse, hvor udgiften til opvarmning og vand kan være indeholdt i lejen. Ved vand-/varmeregnskabsårets udløb skal udlejer fremsende regnskaber for de afholdte udgifter og indbetalte a conto beløb for regnskabsperioden. Regnskabet vedrørende udgifterne til ejendonunens opvarmning og forsyning med varmt vand skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Sker leverancen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, er regnskabet dog rettidigt aflagt, hvis det er kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningsanlægget. Sker leverancen fra et kollektivt vanneforsyningsanlæg, skal varmeregnskabsåret følge varmeforsyningsanlæggets. Har lejeren betalt for lidt i a conto bidrag, kan udlejeren kræve tillægs betaling ved den første lejebetaling, der skal finde sted, når der er forløbet l måned efter, at lejeren har modtaget regnskabet. Ved a conto bidrag for varme gælder dog, at en tillægsbetaling, der overstiger 3 måneders leje, af lejer kan besluttes betalt i 3 lige store månedlige rater. Har lejeren betalt for meget i a conto bidrag, gælder for både vand- og varmeregnskaber, at det for meget betalte skal tilbagebetales til lejeren, enten kontant eller ved fradrag i første lejebetaling efter, at regnskabet er udsendt. Konuner varme- og/eller vandregnskabet for sent frem, kan udlejer ikke kræve tillægsbetaling efter regnskabet. Fremsendes varme- og/eller vandregnskabet ikke inden yderligere 2 måneder efter de nævnte frister, kan lejeren undlade at indbetale a conto bidrag, indtil lejeren har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for meget betalt varme- og/eller vandbidrag fur den afsluttede regnskabsperiode. Endelig skal det ved afkrydsning angives, om udlejeren leverer el til lejemålet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal lejeren selv sørge for at indgå aftale med en elleverandør om levering heraf. l lejekontraktens 7 skal parterne ved afkrydsning angive, om lejemålet ved lejeforholdets begyndelse er nyistandsat, og om det er aftalt, at lejeforholdet ved lejemålets ophør ligeledes skal afleveres nyistandsat. Ligeledes ved afkrydsning skal parterne angive, om det er aftalt at anvende ind- og fraflytningsrapporter. I indflytningsrapporten angives, hvordan lejemålets stand er ved indflytningen. Lejemålet skal til sin tid afleveres i samme stand, medmindre andet aftales, jf. dog nedenstående afsnit om istandsættelse ved fraflytning - indvendig. Det kan ikke aftales, at det lejede skal afleveres i bedre stand, end det var ved indflytningen. Er det lejede ikke ved overtagelsen i den stand, som lejeren ifølge aftalen kan kræve, skal lejer overfor udlejer gøre manglen gældende senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Hvis udlejer ikke reagerer, har lejer mulighed for, alt efter manglens væsentlighed for lejeforholdet, at lade manglen udbedre for udlejers regning, at kræve at udlejer betaler en erstatning, eller lejer kan hæve aftalen. Lejers mangelsbeføjelser er således afhængig af, at lejer gør brug af sin indsigelsesadgang senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Lejer hæfter ikke for manglen i forbindelse med fraflytning. Side 11 af13

8 I ESC pr.duciii ANE BILAG nr.: Typeformular A, 8. udgave Side nr.: Lejemåls nr Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser ; private udlejningsejendomme. Lejekontrakten indeholder en angivelse af parterne og en beskrivelse af det lejede samt lejerens betaling for lejemålet. Herudover er udlejers og lejers rettigheder og pligter i lejeforholdet reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, medmindre parterne aftaler andet. En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, medens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens 11. Autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september Aftalte fravigelser kan ikke anføres direkte i kontraktteksten (ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil. Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige at anføre de samme forhold i kontraktens II. Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Lejemålet: Det lejede er ~ en lejlighed D et enkeltværelse D en ejerlejlighed D andet:. Beliggenhed: Labæk 26, st. th. By: 4300 Holbæk Udlejer. Holbæk SE-nr.lreg.nr.: Lejer: Navn: Adresse: 4300 Holbæk Areal: Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør Erhvervslokaler m.v. udgør heraf 72m 2, der består af m 2 3 værelser Brugsret til: Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt xl D Fællesvaskeri D Cykelkælder ~ Fælles gårdanlæg D Garage nr. D Loft-/kælderrum nr, D Andet Benyttelse: Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end; beboelse Begyndelse: Lejeforholdet begynder den og fortsætter, indtil det opsiges. Opsigelse: Medmindre andet er aftalt og anført j kontraktens 11, kan lejer opsige lejeaftaler om beboelseslejligheder med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Side 1 af 13

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ANKENÆVNET pa ENEII.GIOMII.AOET Side NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverinos- 00 kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Lejeforholdet Klager har ifølge sagens oplysninger haft rådighed over forbrugsadresserne i perioden 1. november 2005 til 21. februar I samme periode har der været elforbrug på forbrugsadressen. Klager er dog først blevet tilmeldt som kunde hos indklagede ved klagers udlejers henvendelse til indklagede af den 21. februar Klager havde således ikke rådighed over forbrugsadresserne på dette tidspunkt. Efter 10.2 i indklagedes netbenyttelsesaftale angående hæftelse ved fraflytninger hæfter kunden for forbruget indtil kunden framelder sig, og en ny kunde bliver tilmeldt, dvs. at den/ de tidligere kunde/r hæfter for betalingen i den omtvistede forbrugsperiode. Uanset at den anvendte fremgangsmåde med udlejers tilmelding af lejere er meget almindelig på elforsyningsområdet og i de fleste situationer også er en meget praktisk fremgangsmåde. finder nævnet, at fremgangsmåden i sig selv ikke statuerer et aftaleretligt bindende kundeforhold mellem lejer og elforsyningsselskabet, uden at lejer accepterer aftalen, fx ved ikke at fremsætte indsi-

24 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRADET Side 24 4/ gelse mod et velkomstbrevs oplysninger om tilmelding som kunde og/eller ved at betale fremsendte acontoregninger og fakturaer. Nævnet finder i den forbindelse ikke, at klagers enkelte betaling for forbrug i lejemål 2 i sig selv medfører en anerkendelse af kundeforholdet. Da lejeforholdet ved udlejers tilmelding. der sker med tilbagevirkende kraft, er ophørt, og klager er fraflyttet installationsadresserne, har udlejer på ingen måde en gyldig fuldmagt eller ret til at indgå forpligtende aftaler på klagers vegne. Nævnet bemærker i øvrigt, at indklagede ikke har dokumenteret fremsendelse eller modtagelse af "velkomstbreve", da adresseoplysninger og datering i de fremlagte bilag 3 og 4, efter det oplyste, ikke er identiske med oplysningerne i de påståede oprindeligt udsendte velkomstbreve. Indklagede har herefter ikke godtgjort, at der har eksisteret et aftaleforhold mellem parterne, som kan begrunde kravet i sagen. Nævnet bemærker afslutningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om udlejer eventuelt kan kræve elforbruget betalt af klager. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag. at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. l, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stlc 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE 8600 Silkeborg. hæfter ikke for elforbrug på adresserne _ baghuset th., 4300 Holbæk og 4300 Holbæk Klager fritages følgelig for betaling af krav fra de indklagede, SEAS-NVE Net A/S & SEAS-NVE Strømmen A/S, herunder betaling af renter, rykker- og inkassogebyrer samt udenretlige inddrivelsesomkostninger.

25 ANK(N.cVNET,.4. ENEIIIGIOMIII.4.DET Side 2S SEAS-NVE Strømmen A/S betaler for begge indldagede sagsomkostninger til ankenævnet med kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 1,. Ib 2 O 1 i I

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere