LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx."

Transkript

1 E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig leje og lejeregulering 7. Forbrugsregnskab (varme og vand) 8. Øvrige udgifter og udgiftsarter 9. Regulering af basisleje til markedsleje 10. Vedligeholdelse og fornyelser 11. Forsikringsforhold 12. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 14. Moms 15. Konfliktløsning 16. Bilag Udlejer (Københavns Ejendomme) og lejer er begge en del af en og samme juridiske person, nemlig Københavns Kommune, og lejekontrakten er derfor ikke omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Erhvervslejeloven). Da et af formålene med etableringen af Københavns Ejendomme imidlertid er, at der skal indgås lejekontrakter på markedsvilkår, vil nærværende kontrakt og heraf følgende fortolkningsspørgsmål så vidt muligt følge principperne i Erhvervslejeloven, medmindre andet fremgår af lejekontrakten eller lejekontraktens manual. Lejekontrakten og manualen har således forrang i forhold til principperne i Erhvervslejeloven. Side 1 af 13

2 Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: og Lejer: Navn: Adresse: CVR-nr.: Pnr.: (herefter kaldet udlejer ) Navn: Adresse: Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Lejers navn Organisationsnummer.: (herefter kaldet lejer ) 1. Det lejede 1.1. Lejemålet er beliggende på matr.nr. xx, hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er xx Lejemålet opgøres i henhold til arealbekendtgørelsen, bkg. nr. 311 af ; dog opgøres lejemålets andel af adgangs- og fællesarealer som lejemålets forholdsmæssige andel af ejendommens samlede adgangs- og fællesarealer, jf Lejemålet omfatter følgende lokaler, som herefter er kaldet det lejede : 1. Etageareal ca. m 2 2. (andel af tagetage) ca. m 2 3. (andel af kælder) ca. m 2 4. (andel af fællesarealer) ca. m 2 I alt bruttoetageareal ca. m 2 Såfremt det ved en senere opmåling konstateres, at bruttoetagearealet er et andet end angivet ovenfor, reguleres leje og forbrug i nærværende kontrakt i overensstemmelse med det opmålte. Reguleringen sker pr. førstkommende 1. januar efter dokumenteret ny opmåling foreligger. Side 2 af 13

3 1.3. Ejendommens samlede bruttoetageareal er: Ejendommens samlede areal ca. m 2 heraf kælder ca. m 2 Ejendommens samlede fordelingstal: (Samlet areal kælder) + (kælder / 3 ) ca. m 2 Lejemålets samlede areal ca. m 2 heraf kælder ca. m 2 Lejemålets samlede fordelingstal: (Samlet areal kælder) + (kælder / 3 ) ca. m 2 Det lejedes fordelingsbrøk udgør således: Lejemålets samlede fordelingstal * 100 Ejendommens samlede fordelingstal ca. % Kælderarealer vægter som udgangspunkt med 1/ Lejemålets beliggenhed og udformning fremgår af vedlagte tegning bilag Lejer har brugsret til udeareal som nærmere angivet på bilag Eventuelle p-pladser lejes ved særskilt aftale. 2. Anvendelse 2.1. Det lejede skal anvendes til «Lejemålets_anvendelse» og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Forholdet til myndigheder og tredjemand 2.2. Udlejer indestår for, at anvendelsen af det lejede til det ovenfor i 2.1 angivne formål på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. 3.1, ikke strider mod lokalplan eller anden offentlig planlægning Lejer bærer ansvar og risiko for lejers konkrete anvendelse og indretning af det lejede, herunder for om antallet af personer i det lejede medfører særlige miljøkrav eller krav til brandsikkerhed m.v. Eventuel indretningsplan vedlægges som bilag Lejer har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lejedes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Udlejer skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav vedrørende det lejede og modtage kopi af de fornødne tilladelser Lejers anvendelse må ikke medføre unødige lugt-, støj-, eller lysgener eller på anden måde være til gene for øvrige lejere i ejendommen eller andre. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede, omgås dette forsvarligt Udlejer er berettiget til at udleje eller anvende andre lokaler i ejendommen til samme branche og samme anvendelse som lejers. Side 3 af 13

4 Fysiske forhold, herunder skiltning 2.7. Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning, antenner, sikring af ejendommen og lignende på ejendommens udvendige facade må kun foretages efter udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen Ændringer i det lejede må kun foretages med udlejers skriftlige godkendelse. Udlejer kan dog ikke nægte at godkende ændringer, medmindre væsentlige hensyn taler for at nægte godkendelse. Lejer er forpligtet til at følge udlejers anvisninger for så vidt angår installationer og ombygninger, når disse ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede, jf Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade, som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer, ombygninger, skilte m.v Ved fraflytning skal lejer for egen regning og risiko fjerne eventuel skiltning, flagning og anden form for reklame, markiser, solafskærmning og lignende, jf. 2.7, som lejer har anbragt/opsat på ejendommen eller overtaget fra den tidligere lejer, medmindre udlejer skriftligt frafalder kravet herom eller den nye lejer overtager forpligtelsen. Lejer har retableringspligt i det omfang fjernelse af ovennævnte udstyr m.v. medfører skader på ejendommen. Eventuelle ændringer i det lejede, herunder installationer og ombygninger, skal ikke retableres ved lejemålets ophør og overgår vederlagsfrit til udlejer, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, jf Ikrafttræden/overtagelse 3.1. Det lejede overtages af lejer den xx, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ikrafttrædelsestidspunktet Udlejer indkalder lejer til indflytningssyn, hvor det lejedes stand klarlægges. Indflytningssynet afholdes senest 14 dage efter lejemålets ikrafttræden. Herefter udarbejder udlejer en indflytningsrapport, som vedlægges eventuelle fotografier af det lejede, der er repræsentative for det lejedes stand på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. bilag 3. Udlejer udleverer et eksemplar af indflytningsrapporten og eventuelle fotografier til lejer. Lejer kan herefter ikke over for udlejer påberåbe sig fejl og mangler ved det lejede, bortset fra skjulte fejl og mangler Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen. Udbedring af sådanne mangler skal i det omfang udbedringen heraf påhviler udlejer foretages snarest muligt, dog senest 3 måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet. 4. Opsigelse/ophør 4.1. Lejeforholdet kan ikke opsiges fra udlejers side, men lejer forpligter sig til på ethvert tidspunkt at medvirke til en hensigtsmæssig lokalefordeling internt i Københavns Kommune. Side 4 af 13

5 4.2. Lejers opsigelse af lejeforholdet skal ske med 6 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned Delvis opsigelse af lejekontrakten fra lejers side kan kun ske, såfremt udlejer vurderer, at det opsagte areal udgør en genudlejelig enhed. 5. Fremleje og afståelse 5.1. Lejer har ikke fremleje- eller udlånsret, jf. dog 5.2, medmindre udlån af lejemålet er lovpligtigt I en eventuel uopsigelighedsperiode, jf. 4.1, har lejer dog ret til at fremleje eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af/udlåne det lejede til samme formål som anført i 2.1 til institutioner under eller med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Udlejers skriftlige samtykke skal indhentes forinden, og udlejer kan ikke nægte samtykke, medmindre væsentlige grunde taler herfor. Lejer skal i givet fald sende en kopi af fremlejekontrakten til udlejer Lejer har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. 6. Årlig leje og lejeregulering 6.1. Den årlige leje pr. ikrafttrædelsestidspunktet er aftalt til «Samlet_leje» kr. og er sammensat på følgende måde: a) Årlig basisleje (det lejedes andel, jf. 1.3, af 6 % af ejendommens offentlige vurdering pr /anslået vurdering.) kr. b) Årligt bidrag til udvendig vedligeholdelse (154,75 kr. pr. m 2 ) kr. c) Årligt administrationsbidrag (16,49 kr. pr. m 2 ) kr. d) Årlige driftsudgifter, jf. bilag 4 kr. Samlet årlig leje ekskl. moms kr. Tallene i punkt a) - c) er reguleret med henholdsvis 3 %, 3,3 %, 1,4 %, 2,35 %, 1,86 %, 2,16 %, 1,16 % og 1,32 % efter prisfremskrivningen i 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og Den årlige basisleje, jf. 6.1 a), er fastsat med udgangspunkt i den offentlige vurdering/årsregulering pr Er ejendommen ikke vurderet, anslås en vurdering Den til enhver tid gældende årlige basisleje og bidrag til udvendig vedligeholdelse og administration, jf. 6.1 a)-c), reguleres den 1. januar hvert år, første gang pr på grundlag af den generelle pris- og lønfremskrivning i Københavns Kommune. Reguleringen fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af det kommunale årsbudget Udlejers årlige driftsudgifter, herunder skatter og afgifter, jf. 6.1 d) og bilag 4, er fastsat pr. 1. januar Ved fremtidige ændringer i udlejers driftsudgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. For så vidt angår skatter og afgifter sker regulering som følge af stigning eller fald i ejendommens skatter og afgifter, der er fastsat eller godkendt af det offentlige, herunder nye Side 5 af 13

6 skatter og afgifter som pålægges ejendommen. Regulering såvel forhøjelse som nedsættelse kan ske både i forbindelse med ændring af skatte- og afgiftssatserne og i tilfælde af ændringer der skyldes stigning/fald i forbrug, herunder bl.a. for så vidt angår vand og renovation. Reguleringen foretages i overensstemmelse med principperne i den til enhver tid gældende lejelovgivning, p.t. erhvervslejelovens Regulering såvel forhøjelse som nedsættelse af øvrige driftsudgifter sker en gang årligt på baggrund af driftsbudget for ejendommen fremsendt inden udgangen af maj måned, og med tilbagevirkende kraft fra den 1.januar, første gang i Forbedrer udlejer det lejede med energibesparende foranstaltninger, f.eks. udskiftning af vinduer fra enkeltlags glas til termovinduer, kan udlejer forlange lejen forhøjet efter principperne om forbedringer i erhvervslejeloven. Arbejderne varsles efter principperne i erhvervslejeloven. Lejeforhøjelsen kan ske med tre måneders skriftligt varsel Senest på ikrafttrædelsestidspunktet betales leje og a conto bidrag, jf. 7.6, for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af det pågældende år Betaling sker på den til enhver tid af udlejer anviste måde Udover lejen betaler lejer sin andel af udgifterne i henhold til forbrugsregnskabet, jf. 7, samt udgifter i henhold til Lejer betaler ikke depositum eller forudbetalt leje. 7. Forbrugsregnskab (varme og vand) 7.1. Udlejer sørger for levering af varme og vand. Lejer er pligtig at aftage hele sit forbrug af varme og vand efter udlejers anvisninger, og lejer betaler herfor efter nedenstående retningslinier. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke Forbrugsregnskabet udarbejdes samlet for lokaler i ejendommen og for enheder, som har fælles varme- og/eller vandforsyning med denne. Udlejer kan indskrænke eller udvide de enheder, som har fælles varme- og/eller vandforsyning med ejendommen I vedlagte bilag 5 (Specifikation af ydelser i henhold til 7) er specificeret, hvilke udgifter, der indgår i forbrugsregnskabet. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejer derfor tillige senere kan lade indgå i forbrugsregnskabet. Nuværende eller kommende udgifter til leje/leasing af forbrugsmålere vil indgå i forbrugsregnskabet Endelig opgørelse over forbrugsudgifterne foretages en gang årligt. Tillægsbetaling og tilbagebetaling vedrørende forbrugsregnskabet reguleres over førstkommende a conto opkrævning efter udsendelsen af forbrugsregnskabet. Udlejer kan med 2 ugers skriftligt varsel omlægge forbrugsregnskabsperioden. Omlægningsperioden kan omfatte mere eller mindre end 12 måneder Forbrugsudgifterne fordeles mellem lejerne indbyrdes på grundlag af fordelingsmålere i lejemålene, i det omfang sådanne findes. Findes ingen fordelingsmålere, fordeles forbrugsudgifterne på grundlag af forholdet mellem størrelsen af det enkelte lejemåls bruttoetageareal og den samlede ejendoms bruttoetageareal, jf Side 6 af 13

7 7.6. Til dækning af forbrugsudgifterne fastsætter udlejer a conto beløb, som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf På tidspunktet for aftalens indgåelse udgør a conto beløbet kr. xx pr. år, mens a conto beløbet for el i bilag 5a udgør kr. xx pr. år Udlejer er uden ansvar for forbigående forstyrrelser i leveringen af vand og varme, men er forpligtet til hurtigst muligt at tilkalde assistance til afhjælpning af disse. 8. Øvrige udgifter og udgiftsarter 8.1. Udover lejen, jf. 6, og de i 7 nævnte udgifter skal lejeren, i det omfang det er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Elforbrug i det lejede Varmeforbrug i det lejede Vandforbrug i det lejede Bortskaffelse af virksomhedsaffald. Placeringen af affaldscontainere skal ske efter udlejers anvisning Er det ikke muligt at betale direkte til leverandøren, indgår de pågældende udgifter til el, varme og/eller vand, jf. 8.1., i forbrugsregnskabet og fordeles og reguleres i henhold til bestemmelserne i Mellem udlejer og lejer er der indgået særskilte aftaler om udførelse af [ ]. Aftalerne er vedlagt som bilag [ ]. Såfremt der skal indgås særlige aftaler fremsendes disse efterfølgende. 9. Regulering af basisleje til markedsleje 9.1. Den i 6 anførte årlige leje reguleres til markedsleje pr. 1. januar Lejen vil blive fastsat på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte lejemål Efter første regulering til markedslejen i henhold til 9.1., kan lejen hvert 4. år af både lejer og udlejer kræves reguleret til markedsleje Regulering i henhold til 9.1 og krav om regulering i henhold til 9.2 skal ske/fremsættes med 3 måneders skriftligt varsel. Eventuel indsigelse mod reguleringen skal ske skriftligt og senest 6 uger efter dateringen af kravet om regulering. Hvis parterne ikke kan opnå enighed om markedslejen, jf. 15 om konfliktløsning, fastlægges markedslejen af en af parterne i fællesskab udvalgt erhvervsmægler. Udgiften til mægleren afholdes af parterne med halvdelen hver Efter første regulering til markedslejen i henhold til 9.1 bortfalder 6.1.a-c, 6.2 og 6.3, mens resten af kontrakten uændret er gældende. Side 7 af 13

8 9.5. Efter første regulering til markedslejen i henhold til 9.1 reguleres den til enhver tid gældende årlige markedsleje hver 1. april, første gang den førstkommende 1. april efter overgangen til markedsleje, med ændringen i nettoprisindekset efter følgende formel: nugældende markedsleje x februar-indeks for indeværende år = ny markedsleje februarindeks for sidste år Den til enhver tid gældende leje skal dog stige min. 3 % ved hver regulering. Hvis Danmarks Statistik ophører med at beregne nettoprisindekset, reguleres markedslejen fremover på grundlag af et andet lignende indeks, der afspejler prisudviklingen. 10. Vedligeholdelse og fornyelser Lejer har den indvendige vedligeholdelses-, fornyelses- og renholdelsespligt af det lejede og det lejedes særinstallationer. Varetagelsen af lejers forpligtelser i henhold til denne bestemmelse kan være aftalt helt eller delvist udført af udlejer, jf Udlejer har den udvendige vedligeholdelses-, fornyelses- og renholdelsespligt af det lejede samt af fællesarealer og faciliteter. Udlejer har endvidere vedligeholdelses-, fornyelsesog renholdelsespligten af lejemålets basisinstallationer. Udlejers udgift til renholdelse medtages i driftsbudgettet og fordeles forholdsmæssigt mellem lejerne, jf Varetagelsen af udlejers forpligtelser i henhold til denne bestemmelse kan være aftalt helt eller delvist udført af lejer, jf Lejer har pligt til at sikre at det lejede til enhver tid fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standard, hvori det lejede blev overtaget på ikrafttrædelsestidspunktet Udlejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af det lejede og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand m.v Udlejer er berettiget til at iværksætte arbejder til opfyldelse af sin vedligeholdelsespligt såvel i det lejede som udenfor det lejede under behørig hensyntagen til lejer. Sådanne vedligeholdelsesarbejder kan iværksættes med 6 ugers skriftlig varsel, medmindre der er tale om uopsættelige reparationer, hvilke udlejer er berettiget til straks at iværksætte. 11. Forsikringsforhold Udlejer tegner bygnings- og brandforsikring for ejendommen Alle øvrige forsikringer, herunder løsøre- og indboforsikring, tegnes af lejer. Side 8 af 13

9 12. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler lejer at iagttage, at der er god orden i det lejede, og at dette forvaltes på en sådan måde, at udlejers og de øvrige lejers interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: at lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt, og at biler tilhørende lejer og hans personale og besøgende kun må parkeres på ejendommen efter udlejers anvisninger, jf Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig at overholde Lejer forpligter sig til at rømme lagerrum, der tillige fungerer som sikringsrum, inden for den til enhver tid gældende lovmæssige tidsramme. 13. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet, skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i velvedligeholdt, brugbar stand. Lokalerne skal være i ryddet og rengjort stand. Istandsættelsesarbejder, der påhviler lejer, skal udføres inden lejemålets ophør. Er ophørsdagen en lørdag, søndag eller helligdag, tilbageleveres det lejede den sidste hverdag forud herfor Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt lejer tilhørende løsøre, inventar, skiltning og solafskærmning m.v., jf Inden det ordinære flyttesyn, jf. 13.4, kan lejer aftale et før-flyttesyn med udlejer med henblik på at få fastlagt omfanget af lejers vedligeholdelses- og retableringsarbejder Kun hvis parterne skriftligt har aftalt, at lejers ændringer, herunder ombygninger og installationer, i det lejedes indretning skal retableres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder, som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet, jf Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er lejer afskåret fra at foretage vedligeholdelses- og retableringsarbejder i det lejede, medmindre andet aftales Udlejer kan efter afholdelse af flyttesynet, jf. 13.4, kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejderne udført for lejers regning og risiko. Udlejer indhenter et skriftligt tilbud på de påkrævede arbejder. Tilbudet forelægges lejer, og hvis lejer er uenig i tilbudets økonomiske værdi, har lejer mulighed for at indhente andet skriftligt tilbud på samme konditioner, som indeholdt i det af udlejer indhentede tilbud. Lejer forelægger sit eventuelle tilbud for udlejer senest 5 hverdage fra modtagelsen af det af udlejer indhentede tilbud. Vedligeholdelses- og retableringsarbejderne udføres herefter af den, der har givet det billigste tilbud. Alternativt kan udlejer forlange værdien af det billigste tilbud udbetalt kontant af lejer. Side 9 af 13

10 13.6. Er udbedringen af de ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 6, 7, 8 og 9 for den periode, der medgår til istandsættelsen, og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 14. Moms Udlejer er ikke p.t. frivilligt momsregistreret. Udlejer har ret til at lade sig momsregistrere både for udlejning af lejemålet og for leveringen af varme og varmt vand. Dokumentation for momsregistrering skal fremsendes til lejer senest samtidig med første huslejeopkrævning, hvor et eller flere beløb er tillagt moms Momsregistreres udlejer, kan alle ydelser og udgifter, som lejer skal betale til udlejer i henhold til denne kontrakt, blive tillagt moms, p.t. 25 %, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Momsen kan tidligst pålægges den 1. i måneden efter, at udlejer er blevet momsregistreret. 15. Konfliktløsning Tvister mellem lejer og udlejer om det lejede, herunder forståelsen og fortolkningen af nærværende kontrakt, løses i et konfliktløsningsorgan med repræsentanter fra såvel lejer som udlejer. 16. Bilag Til denne kontrakt hører følgende bilag: Bilag 1: Tegning af lejemålets beliggenhed og udformning Bilag 2: Indretningsplan Bilag 3: Indflytningsrapport med eventuelle fotografier af det lejede Bilag 4: Specifikation af årlige driftsudgifter i henhold til 6 Bilag 5: Specifikation af ydelser i henhold til 7 Kun udfyldte bilag er aktuelle. Bilag 1, tegningsmateriale fremsendes, hvis KEjd er besiddelse af materialet og bilag 2 vedlægges kun i det omfang at der er udarbejdet en indretningsplan. Lejer bekræfter at have gennemlæst og tiltrådt samtlige bilag til denne kontrakt ved underskrivelsen af denne kontrakt. Dato:... Dato:... Som udlejer: Som lejer:... Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V.... Lejers navn Side 10 af 13

11 Københavns Ejendomme Eksempel på driftsudgifter Bilag 4 Ejendommen matr. nr. xx, beliggende xx. Ved fastlæggelsen af den samlede årlige leje for lejemålet indgår de faktiske driftsudgifter i en forholdsmæssig fordeling. Opremsningen af driftsudgifter er ikke udtømmende. Der kan på den enkelte ejendom være indgået serviceaftaler som skal indgå i en forholdsmæssig fordeling. Budget for ejendommens driftsudgifter: budget 2014 budget 2014 Ejendommen xx m 2 Lejemålet xx m 2 Udgifter i henhold til Ejendomsskattebilletten 2014 kr. kr. Renholdelse, vicevært og Materialer (administrationslejemål) kr. kr. Forsikring 2014 kr. kr. El, fælles kr. kr. Fællesudgifter ejerlejlighed kr. kr. I alt kr. kr. Side 11 af 13

12 Københavns Ejendomme Bilag 5 Budget for forbrugsregnskab (varme og varmt vand) og koldt vand specifikation af de anslåede størrelser af de udgifter som lejer skal betale i henhold til lejekontraktens 7 Ejendommen matr. nr. «Lejemålets_Matr_nr_», beliggende «Beliggenhed». Budget 2014 Budget 2014 Ejendommen xx m 2 Lejemålet xx m 2 Brændselsudgift inkl. effektafgift kr. kr. ELO-rapport, energimærke, energiattest, energiplan og lign. rapporter kr. kr. Udarbejdelse af varmeregnskab kr. kr. Varmemesterløn kr. kr. Leje/Leasing af varmemålere kr. kr. Vand og vandafledningsudgift m.v. kr. kr. Leje/Leasing af vandmålere kr. kr. I alt kr. kr. Ejendommens samlede fordelingstal udgør: xx m 2. Det lejedes fordelingstal udgør: xx m 2. Lejers årlige udgift udgør herefter: Totaludgift x lejemålet = kr. Ejendommens samlede fordelingstal svarende til et a conto beløb pr. år på kr. xx som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf. kontraktens 7.3. Alle udgifter er excl. moms. Som lejer: Som udlejer: Side 12 af 13

13 Københavns Ejendomme Bilag 5a Budget for forbrugsregnskab (el) specifikation af de anslåede størrelser af de udgifter som lejer skal betale i henhold til lejekontraktens 7 og 8 Ejendommen matr. nr. xx, beliggende xx. Budget 2014 Budget 2014 Ejendommen xx m 2 Lejemålet xx m 2 El-.forbrug kr. kr. Leje/Leasing af elmålere kr. kr. I alt kr. kr. Ejendommens samlede fordelingstal udgør: xx m 2. Det lejedes fordelingstal udgør: xx m 2. Lejers årlige udgift udgør herefter: Totaludgift x lejemålet = kr. Ejendommens samlede fordelingstal svarende til et a conto beløb pr. år/kvartal/måned på kr. xx som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf. kontraktens 7.3. Alle udgifter er excl. moms. Som lejer: Som udlejer: Side 13 af 13

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Københavns Kommunes interne lejeaftale

Københavns Kommunes interne lejeaftale E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. Københavns Kommunes interne lejeaftale mellem Københavns Ejendomme som udlejer og Forvaltning som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende Parterne 1. Parterne

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12

SOLRØD KOMMUNE. Kontraktbilag 9. Materielgården. Begrænset udbud. Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Kontraktbilag 9 Materielgården Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 9.1 Lejekontrakt... 2 9.2 Administration, værksted og omklædningsrum... 8 9.3 Hal A... 26 9.4 Hal B... 28 9.5 Saltlager...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Dalgas Plads 6, 1.., 7400 Herning Tlf.: 70254052, 7403@nybolig.dk - www.nyboligerhverv.dk/herning Dato: 7. september 2017 Lejemåls nr. L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Undertegnede Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 6100 Haderslev (i det følgende kaldet udlejeren) og Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev (i det følgende kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C.

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. ERHVERVSLEJEKONTRAKT FREMLEJER: CPH:OFFICE ApS, H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C LOKALERNE: H.C. Ørsteds Vej 50 C, DK-1879 Frederiksberg C. Indhold 1. Parterne og det lejede... 3 2. Anvendelse...

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

3. juli Mellem. [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer )

3. juli Mellem. [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer ) BILAG 5 ERHVERVSLEJEKONTRAKT 3. juli 2017 Mellem [navn] [adresse] [post nr. og by] CVR nr. [nr.] (herefter udlejer ) og Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge CVR nr. 29189374 (herefter lejer ) er der dags dato

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN

VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN VERSION 1.0, DEN 1. JULI 2013 OPLÆG TIL KONCESSIONSAFTALE CAFÉ/RESTAURANT I TROMMEN 2/12 KONCESSIONSAFTALE INDHOLD 1 Parter og indhold 3 2 Baggrund 4 3 Kontraktgrundlag 4 4 Lokaliteter 4 5 Anvendelse 5

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

BELIGGENHED: Adresse Søndre Ringvej 55 2605 Brøndby 33 BF Brøndbyvester By, Brøndbyvester. Brøndby. Kontor

BELIGGENHED: Adresse Søndre Ringvej 55 2605 Brøndby 33 BF Brøndbyvester By, Brøndbyvester. Brøndby. Kontor Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Flot, repræsentativ ejendom beliggende med synlig facade mod Ringvejen Søndre Ringvej 55, 2605

Læs mere

Greve Midtby Center 5, 2670 Greve. Udlejningschef. Direkte:

Greve Midtby Center 5, 2670 Greve. Udlejningschef. Direkte: Butiklejemål i Greve Midby Center Information Godt beliggende lejemål, lige ved indgang til Centret fra toget og busserne. Stor facade som kan åbnes helt, som giver butikken en god mulighed for at stille

Læs mere

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik 2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 (i det følgende kaldet udlejer) og SOM LEJER: Navn Adresse Post By CVR (i det følgende

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Dania 38, 2. sal, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte:

Dania 38, 2. sal, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte: Kontorlejemål på 316 m² centralt i Næstved Stort og lyst kontorlejemål med central placering i Næstved. Kontorlejemål på 2. sal Centralt beliggende Mange indretningsmuligheder Lyst og indbydende Terrasse

Læs mere

Dania 38, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte:

Dania 38, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte: Information Centralt beliggende Mange indretningsmuligheder Kan lejes samlet er seperat alt efter behov 316 1.580 m2 kontorlejemål i Næstved Stort kontorlejemål i Næstved med mange muligheder fordelt på

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende)

LEJEKONTRAKT Udvidet BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttende) Druegaarden ApS Gammel Køgelandevej 869, 2665 Vallensbæk Strand CVR 1445 0378 Tlf. 4354 33 33 - Fax 4354 0488 dkl@aovp.dk Nykredit Bank: 5473 1504698 Hjemsted: Baldersbækvej 22. 2., 2635 Ishøj LEJEKONTRAKT

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

TIL LEJE. Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S. Sags nr. 155-D052 ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S. Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K

TIL LEJE. Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S. Sags nr. 155-D052 ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S. Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K TIL LEJE ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K Tlf. 33 73 04 04 Fax 33 73 04 05 cph@homeerhverv.dk www.homeerhverv.dk Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S Sags

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Torvet 1H, 3400 Hillerød. Udlejningschef. Direkte:

Torvet 1H, 3400 Hillerød. Udlejningschef. Direkte: 140 m² kontor centralt beliggende i Hillerød Information Central beliggenhed Mange indretningsmuligheder Lyse og pæne lokaler I centrum af Hillerød ligger dette hyggelige kontorlejemål, med udsigt til

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 1.239 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Kontorkomplekset Stationsparken, der ligger lige ved Glostrup Sstation, er opført i 1989 som et moderne arkitektonisk særdeles vellykket rødstensbyggeri

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 LEJEPROSPEKT Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 Stor hjørneforretning med bedste beliggenhed. Mægler: Carsten Schou Dato: 18. februar 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Store Torv 17,

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Ejby Industrivej 36, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Ejby Industrivej 36, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: Ejby Industrivej 36, 2600 Glostrup 321 m² kontor og 221 m² lager Det ledige lejemål ligger i en velholdt ejendom i et dynamisk erhvervsområde med både detailhandel, liberalt erhverv og småindustri. Kontoret,

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere