Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl Billedsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen"

Transkript

1 Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn og Said Hussein, Alice Brødbæk Fra administrationen Margrete Pump, Lene Vennits, Niels Bonne Rasmussen, Michael Willer-Jensen, Anne Mette F. Svendsen. Maja Didic og Marit Rostgaard-Bruun Gæst: Pia Søndergaard, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. november Sager til beslutning Godkendelse af afdelingens regnskaber for 2013/ s regnskab for 2013/ Revisionsprotokol Forvaltningsrevision Budgetforslag for 2015/ Årsberetning Forretningsorden for s repræsentantskabsmøde /32

2 9. Repræsentantskabsmøde Samarbejdsaftale med Urbania Opførelse af ungdomsboliger på Eksercerpladsen i Ørestad Toften II Hjemfald Herlevhuse Frasalg af erhvervslokalerne på Lille Torv i Tingbjerg Finansiering af facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave Dispensation for tab ved fraflytning og forhøjelse af beboerindskud Udlejningsftalen Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen Kollektiv individuel modernisering i Fynshuse Følgegruppemedlemmer til helhedsplan for Sallinghus Flytning af ejendomskontor i Sjællandshuse Sager til orientering Status på nybyggerier Voldboligerne status på udskiftning af tag og vinduer Abildgården status på udskiftning af varmesystem Husordensovertrædelser når kun en enkelt beboer klager Orientering om lancering af Psykiatrilinjen Ny Boligaftale Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1-7: Komprimerede regnskaber... 3 Bilag 8: Afdelinger med væsentlige over- eller underskud... 3 Bilag 9: Afdelinger med akkumulerede underskud... 3 Bilag 10-13: Regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og regnskabsmøde... 3 Bilag 14: Revideret regnskab for 2013/ Bilag 15-20: Råbalancer for Herlev Åhuse, Sølund, Toften II, samt Strandlodsvej familieboliger, plejeboliger og serviceareal... 5 Bilag 21: Revisionsprotokollat... 5 Bilag 22: Forvaltningsrevision... 6 Bilag 23: Læsevejledning til forvaltningsrevision... 6 Bilag 24: Budgetforslag for 2015/ Bilag 25: Årsberetning... 7 Bilag 26: Forretningsorden... 7 Bilag 27: Foreløbig dagsorden... 8 Bilag 28: Samarbejdsaftale med Urbania Bilag 29: Organogram Bilag 30: Rollefordeling Bilag 31: Orientering om hjemfald Bilag 32: Urevideret byggeregnskab /32

3 Bilag 33: Notat fra tilfredshedsgrupperne Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 24. november 2014 godkendes og underskrives. Med understregning af at punkt 20 også gælder renovering af stigstrenge godkendte organisationsbestyrelsen referatet. Sager til beslutning 2. Godkendelse af afdelingens regnskaber for 2013/14 Som bilag 1-7 foreligger resultatopgørelser for samtlige afdelinger i komprimeret form. Vedlagt som bilag 8 er en oversigt over afdelinger med væsentlige over- eller underskud og som bilag 9 afdelinger med akkumulerede underskud. Som bilag vedlægges de fulde regnskaber for de afdelinger, der ikke har en afdelingsbestyrelse og ikke holder regnskabsmøde: Kastrupvej Ungdomsboliger, Himmerlandshuse, Absalonhus og Bonderupgård Plejeboliger. Der er enkelte regnskaber, der endnu ikke er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Hvis der fortsat er afdelinger, der endnu ikke har meldt tilbage inden 9. januar 2015, vil deres regnskab blive eftersendt til organisationsbestyrelsens behandling på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne for 2013/2014. Bilag 1-7: Komprimerede regnskaber Bilag 8: Afdelinger med væsentlige over- eller underskud Bilag 9: Afdelinger med akkumulerede underskud Bilag 10-13: Regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og regnskabsmøde Kjeld Poulsen ønskede, at sager til inkasso fremadrettet bliver opgjort pr. m ², således at udgiften kan sammenlignes afdelingerne imellem. Lene Vennits oplyste, at administrationen er i gang med at udarbejde en analyse af årsagerne til tab på fraflytninger. 3/32

4 Lene Vennits præciserede, at kommunen dækker tomgangsleje og mislighold, øvrige tab skal dækkes af afdelingen. På spørgsmål fra Bjarne Krohn om hvorfor så mange afdelinger kom ud med et overskud, oplyste Lene Vennits, at der ikke budgetteres med overskud og at administrationen forsøger at ramme udgiftsniveauet, hvilket kan være vanskeligt på grund af ændringer i afgifter, løbende vedligeholdelse og renteindtægter. Princippet om balanceleje er ufravigeligt. Administrationen vil udarbejde en analyse af årsager til tab ved fraflytninger. Område 1-4: Blev godkendt af organisationsbestyrelsen. Område 5: Administrationen vil på næste organisationsbestyrelsesmøde vende tilbage med afklaring af, hvorvidt Teglværkshavnens overskud skal anvendes til at afvikle underskud. Område 6: Blev godkendt af organisatonsbestyrelse uden kommentarer. Område 7: Tab ved fraflytninger er et obs-punkt i afdeling IV og V. Bilag 8: Glumsøparken har større lejeindtægter end budgetteret, idet lejestigningen blev iværksat før lånene blev hjemtaget og disse blev billigere end forudsat. Mindre lønudgifter i forbindelse med oprettelse af driftsfællesskaber er begyndt at slå igennem. Bilag 9: Teglværkshavnens overskud kan henføres til overskud på driften, mindre fællesudgifter samt indtægter fra. Dog har der været tab på p-pladser. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 3. s regnskab for 2013/2014 Det reviderede organisationsregnskab for 2013/2014 samt sideaktiviteter foreligger som bilag 14. Råbalancer er vedlagt som bilag Det reviderede regnskab udviser et overskud på kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet til forelæggelse for repræsentantskabsmødet. 4/32

5 Bilag 14: Revideret regnskab for 2013/2014 Bilag 15-20: Råbalancer for Herlev Åhuse, Sølund, Toften II, samt Strandlodsvej familieboliger, plejeboliger og serviceareal Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 4. Revisionsprotokol Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 1. august juli 2014 er vedlagt som bilag 21. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender revisionsprotokollen (siderne inklusive) til fremlæggelse for repræsentantskabet i forbindelse med behandling af organisationsregnskabet. Bilag 21: Revisionsprotokollat Hvad angår punkt 3.3, vil administrationen sikre, at forholdet bringes i orden og at det følger KAB s intruks for området. Administrationen udarbejder et beslutningsoplæg, der skal sikre, at beboerdemokraterne fremadrettet kan få dækket rejseudgifter betalt via rejsekort. Lene Vennits oplyste, at alle afdelinger har aflagt regnskab for rådighedsbeløb. Revisionen vil korrigere pkt. side 3612 til rpræsentantskabsmødet. Revisionen oplyste, at det ikke bør give anledning til bekymring, når revisionen skriver at forholdet bringes i orden i næste regnskabsår i forbindelse med kommentarer om over/underfinansiering i afdelingerne. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 5. Forvaltningsrevision Vedlagt som bilag 22 er en forvaltningsrevisionsrapport, der måler på fire temaer: Økonomiske nøgletal, udlejning og ventelister, beboerklagenævnssager og personaleadministration. Der vil blive en mundtlig gennemgang af rapporten på mødet med en benchmarking til andre KAB-administrerede selskaber. 5/32

6 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionsrapporten til efterretning og overvejer, om der skal træffes nogen foranstaltninger på baggrund heraf. Bilag 22: Forvaltningsrevision Bilag 23: Læsevejledning til forvaltningsrevision Anne Mette Svendsen oplyste, at henlæggelsesniveauet bør afspejle to-tre gange det gennemsnitlige (over 10 år) forbrug på langtidsplanen og henlæggelserne bør ses i lyset af afdelingernes vedligeholdelsestilstand. Ole Lagoni bad om at få tabellerne fremsendt som regneark. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 6. Budgetforslag for 2015/2016 Der foreligger et udkast til budgetforslag (bilag 24), der udviser en budgetreserve på kr. og forudsætter en indlånsrente/udlånsrente til afdelingerne til markedsrenten, som er sat til 1,44 %. Der er forudsat et nettoadministrationsbidrag på kr. pr. lejemålsenhed, svarende til en nedsættelse af administrationsbidraget på 2,6% i forhold til indeværende års budget. Der gøres opmærksom på, at der udover nettoadministrationsbidraget opkræves 565 kr. pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden, mens opkrævningen til arbejdskapitalen er sat i bero, da beholdningen i arbejdskapitalen ligger over det anbefalede niveau. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgetforslaget til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 24: Budgetforslag for 2015/2016 Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 7. Årsberetning 2014 Udkast til teksten til s årsberetning 2014 er vedlagt som bilag 25. En version i layoutudkast med billeder vil blive eftersendt og præsenteret på organisationsbestyrelsesmødet. 6/32

7 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 25: Årsberetning Hvad angår driftsfællesskaber bør det præciseres, hvad der menes med, at kontoret skal op af kælderen. Said Hussein ønskede tilføjet, at der vil ske en erfaringsdeling, når projektet om dialogbaseret beboerdemokrati i Utterslevhuse er tilendebragt. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 8. Forretningsorden for s repræsentantskabsmøde Som bilag 26 vedlægges den gældende forretningsorden for repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 26: Forretningsorden Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 9. Repræsentantskabsmøde 2015 Som bilag 27 vedlægges den foreløbige dagsorden for repræsentantskabsmødet med angivelse af hvilke valg, der skal foretages samt hvilke personer, der er på valg. Kjeld Poulsen har meddelt, at han genopstiller som næstformand for. Ole Lagoni, Alice Brødbæk og Stig Torp Kaspersen har også tilkendegivet, at de modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer. Flemming Balle modtager genvalg som medlem med særlig viden om de sagsområder, der til enhver tid er indeholdt i s målsætnings- og handlingsprogram jf. 10, 4 i vedtægterne. Fristen for indsendelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet er den 15. januar 2015, kl. 12. Såfremt der indkommer forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, vil de blive videresendt til organisationsbestyrelsen. 7/32

8 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender punkterne på den foreløbige dagsorden som udgangspunkt for udarbejdelsen af den endelige dagsorden og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Bilag 27: Foreløbig dagsorden Det blev præciseret, at suppleanterne også har ønsket at genopstille. Organisationsbestyrelsen indstiller alle ordinærere medlemmer til genvalg. Omkring de to forslag, der var indkommet fra afdelingerne Wittenberghus og Bellahøj, havde organisationsbestyrelsen følgende bemærkninger: Wittenberghus 1. Ikke muligt i henhold til aftale indgået med Københavns Kommune. 2. Det bør forklares, hvordan ventelisteprincippet hænger sammen. Det blev besluttet, at der skal udformes en mere forståelig forklaring på hjemmesiden. Bellahøj 1.Forslaget skal vurderes juridisk. 2. Kan sættes til afstemning. 3. Skal vurderes juridisk Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 10. Samarbejdsaftale med Urbania Urbania er en forening med det formål at skabe en nytænkende boligform i byen. Urbania har haft kontakt til fsb med henblik på en samarbejdsaftale om opførelse af en bæredygtig afdeling. Det "løb ud i sandet" og derfor har Urbania henvendt sig til KAB. Vision Urbanias vision er at skabe et hus (en boligafdeling), hvis bæredygtighed er på højde med de mest miljø- og ressourceansvarlige boformer. Urbania ønsker at skabe et hus, der understøtter den moderne livsstil i byen. Et hus, der har plads til forskellighed og er inkluderende både for husets beboere og for lokalmiljøet. Urbania vil skabe et hus, der har en arkitektonisk kvalitet, der underbygger det sociale samvær beboerne imellem og udfordrer den traditionelle boform. Urbania ønsker at bo i et urbant, bæredygtigt og socialt bofællesskab, der inspirerer omgivelserne. 8/32

9 Urbanias vision spiller på en række centrale punkter bæredygtighed, fællesskab og fælles ansvar godt sammen med 's målsætningsprogram. Alle, der kan tilslutte sig Urbanias værdigrundlag, er velkomne til at melde sig ind i UrbaniaCPH. Foreningen har i dag 160 kontingentbærende medlemmer. Bygherre Hvis og Urbania indgår en samarbejdsaftale og finder en konkret byggemulighed, så er bygherre med ansvar for projektets gennemførelse. Foreningen Urbania vil have indflydelse på udvikling og realisering af det konkret projekt, primært gennem følgegruppen. I forbindelse med nybyggerier er der normalt ikke en predefineret interessegruppe som i renoveringssager, hvor afdelingen melder medlemmer ind til følgegruppen. Det vil der være, såfremt der indgås aftale om, at skal opføre en "Urbania afdeling". Dvs at medlemmer af Urbania vil indgå i følgegruppen. Beauvaisgrunden Foreningen Urbania har været aktiv i lokalplanprocessen angående Beauvaisgrunden, som ligger på højre side ved indkørslen fra Lyngbyvej til Hans Knudsens Plads. Overborgmesteren har tilkendegivet, at han bifalder foreningens vision om at bo bæredygtigt i København med en høj grad af social ansvarlighed. Overborgmesteren har i en mail til Urbanias formand Anders Olsen oplyst, at lokalplanen for Beauvaisgrunden II har været på dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 24. november. Udvalget besluttede, at forvaltningerne skal kigge på lokalplanen igen for at se på muligheden for, om et Urbania boligprojekt kan lade sig gøre. Forvaltningerne har fået frem til februar 2015 til at vurdere planerne på ny. Advokatkontoret Foldschack & Forchammer er rådgiver for Urbania, tilsvarende er Kuben Management. Der er udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale mellem Urbania og. Udkast til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. Økonomi De økonomiske forhold for er lig økonomien i andre nybyggerisager. Det betyder også, at alene 's medlemmer af følgegruppen oppebærer honorar efter de sædvanlige retningslinjer, idet det er, der har det juridiske ansvar for projektet. En samarbejdsaftale med Urbania vil give en unik mulighed for at realisere et boligprojekt med et meget stort fokus på miljømæssig og social bæredygtighed. Københavns Kommune er interesseret i projektet, fordi det kan blive et demonstrationsprojekt, som kan fremstå som et bæredygtighedsvartegn ved indgangen til København. 9/32

10 Da der ser ud til at tegne sig en mulighed for, at inden for en overskuelig fremtid vil kunne blive bygherrer på et "Urbania"-projekt indstilles det, at organisationsbestyrelsen tiltræder samarbejdsaftalen med Urbania. Bilag 28: Samarbejdsaftale med Urbania Bilag 29: Organogram Bilag 30: Rollefordeling På forespørgsel blev der orienteret om, at fsb s organisationsbestyrelse ikke havde ønsket at indgå en samarbejdsaftale med Urbania. Urbania har forstået og tiltrådt, at almenboligloven skal følges i forbindelse med opførelse, udlejning mv, men man udfordrer det traditionelle byggeri ved at anvende flere m2 til fælleslokaler. Lene Vennits præciserede, at dette skal ske på en måde, så Urbania senere vil kunne omdannes til almindelige famlieboliger. Ellen Højgaard Jensen fandt, at projektet var interessant og sympatisk, fordi det centrale og det egentligt nye er bæredygtigt fællesskab. Der bør ske mindre præciseringer bl.a. om økonomisk ansvar i aftalegrundlaget, som herefter udsendes til organisationsbestyrelsen til fornyet godkendelse. 11. Opførelse af ungdomsboliger på Eksercerpladsen i Ørestad På bestyrelsesmødet i august måned blev der givet en fyldig orientering om projektet og om omstændighederne i den relativt komplicerede samarbejdsmodel mellem og selskabet Calum Ejendomsinvest. Ligeledes blev der orienteret om den udbyggede og komplicerede garantimodel som pålægger Calum Ejendomsinvest en række vidtgående forpligtelser. På baggrund af orienteringen besluttede bestyrelsen at gå videre med projektet. De konkrete beslutninger gik på at iværksætte et nyt byggeri, etablere en ny afdeling, erhverve grund og byggerettigheder, antage KAB som forretningsfører, fremsendelse af skema A ansøgning, bevilling af kr. som risikovilligt udlæg for bygherrerådgivning samt juridisk rådgivning frem til etablering af byggekredit efter godkendt skema A. Status januar 2015 Der blev indsendt skema A ansøgning på 245 ungdomsboliger med tilhørende fælles opholdsarealer ultimo august Boligstørrelserne har været genstand for megen opmærksomhed, da dette projekt er baseret på boligstørrelser fra 35 m 2 op til de maksimale 50 m 2, på trods af at kommunen alene ønsker boliger på m 2. Vi har argumenteret for at de større boliger er fornuftige og kan bebos af par, hvilket kommunen har forståelse for og accepteret. 10/32

11 Efter en lang behandlingstid er ansøgningen nu godkendt i de respektive politiske udvalg og senest i Borgerrepræsentationen medio december Vi har fået en skema A godkendelse tilsendt ved skrivelse af 16. december Finansiering og udlæg I mellemtiden har vi arbejdet hårdt på at etablere den nødvendige finansiering, da vi allerede kort tid efter skema A s godkendelse skal deponere hele grundkøbesummen inkl. udgifter til byggemodning m.v. alt i alt et beløb af 129 mio. kr. Deponeringen skal stå frem til efter godkendelsen af skema B, hvor den afløses af et byggelån. For at låne de 129 mio. kr. skal betale en udlånsrente som endnu ikke er endeligt fastsat. For at deponere beløbet modtager tilsvarende en indlåns rente. Ydermere vil vi fra administrationens side anmode kommunen om at indbetale grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen meget tidligt i forløbet. Dette beløb udgør ca. 31 mio. kr. og vil nedskrive lånebehovet fra 129 mio. kr. til 98 mio. kr. Hvis der opstår en situation, hvor sagen af den ene eller anden årsag ikke kan opnå skema B godkendelse og må opgives (for højt licitationsresultat eller lign.), vil hele deponeringsbeløbet falde tilbage til långivende bank. I den periode hvor deponeringen er aktiv, altså fra januar 2015 til endelig afklaring af skema B (forventet juli 2015), skal stå inde for betalingen af de påløbne renter. Tilsvarende vil der opnås en indlånsrente på deponeringskontoen som kan modregnes, men der vil være en resulterende rentemarginal som som selskab må tage risikoen for. Det må vi forvente at långivende bank vil kræve af. Denne rentemarginal skønnes at blive på mellem 1,5-2,0 % og beregnes af det resulterende deponeringsbeløb på ca. 98 mio. kr. i en periode af ca. ½ år, svarende til mellem kr. og kr. De samlede udlæg på sagen er således: - Advokatudgifter til LETT for indgåelse af købsaftale og drøftelse af finansieringsmuligheder m.v. fra april/maj 2014 til og med december 2014, ca kr. Beløbet indfinansieres i sagen såfremt den gennemføres eller afholdes af KAB såfremt sagen ikke gennemføres - Bygherrerådgiver fra skema A og frem til og med skema B godkendelse ca kr. Beløbet er godkendt som risikovilligt udlæg på s møde den 18. august Rentemarginal som nævnt ovenfor på ca kr. såfremt sagen må opgives før skema B, ellers indfinansieres det i sagen 11/32

12 Således forventes det, at s samlede risikovillige udlæg inden skema B udgør ca. 1,5 mio. kr. for en sag med en samlet anskaffelsessum på 313 mio. kr. Tidsplan Følgende er forudsat i aftalen med Calum (gentagelse fra august mødet): - Godkendelse af skema A i december md. 2014, er opnået - Programmering og udbudsmateriale udarbejdes frem til marts Udbud i totalentreprise marts april Skema B-godkendes august Byggestart 1. september Byggeri færdigt ultimo december 2016 Tidsplanen skal revideres i januar/februar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - bevilliger et yderligere risikovilligt udlæg fra arbejdskapitalen på rentemarginalen som nævnt ovenfor i størrelsesordenen 1 mio. kr. - nedsætter en følgegruppe for sagen - tager orienteringen til efterretning Said Hussein og Bjarne Krohn blev udpeget til at sidde i følgegruppen. Udlægget blev bevilget og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Toften II I 2013 flyttede 10 beboere ind i s nye afdeling Toften. Allerede ved indflytningen ønskede Københavns Kommune at etablere yderligere fem skæve boliger til den nyopførte afdeling. Administrationen har på denne baggrund arbejdet for at skabe det økonomiske og fysiske grundlag for denne udvidelse. Status På baggrund af organisationsbestyrelsens ønske er udvidelsen med de fem nye boliger blevet tilført et fælleshus til beboerne. Erfaringerne fra den eksisterende fælles bygning er, at fællesrummet er for småt og derfor ikke kan rumme de aktiviteter, der kan være med til at styrke afdelingen. Ligeledes har administrationen stillet krav om en øget bemanding til afdelingen, som Københavns Kommune har efterkommet. Københavns Kommune har igangsat sam-matrikulering af de tilstødende arealer til den eksisterende afdeling. Der er ligeledes foretaget miljøundersøgelser for forurening af grunden, som viser mindre forekomster af forurening, men langt under niveauet af forureningsniveauet i den eksisterende afdeling. Entreprenøren AGJ Pitzner har ligeledes 12/32

13 afgivet en samlet pris for håndværkerudgifter, som ligger inden for den samlede økonomiske ramme for projektet. Det er aftalt med Københavns Ejendomme, at der laves en ny samlet lejeaftale for hele bebyggelsen på minimim 32 år, hvilket er med til at sikre finansieringen. Kommunen har i øvrigt forpligtet sig til at støtte projektet økonomisk og accepteret den fulde anvisningsret og -pligt til de fem boliger. Økonomi Københavns Kommune har godkendt den samlede økonomi og projektets disponering af boligernes fælles faciliteter og øvrige arealer. Af nedenstående omkostninger fremgår de udgifter, der vil være forbundet med gennemførelsen af projektet. Teknisk rådgivning Byggesagshonorar Administrative omkostninger Håndværkerudgifter Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr kr. Finansiering Et af de væsentligste grundlag for gennemførelse af projektet er, at Socialministeriet er interesseret i at støtte projektet med pr. bolig samt for fælleshus, som det fremgår nedenfor. Socialministeriet Kommunens bidrag Beboerindskud ( kr. pr. bolig) Realkreditlån 30 år kr kr kr kr. Yderligere tilfører kr. i gavetilskud fra, som er overført fra Toften I (det første projekt). 13/32

14 Husleje I denne beregning indgår en besparelse på personaleomkostningerne, fordi Københavns Kommune stiller en social vicevært til rådighed for afdelingen. Årlige ydelse på lån pr. m² / år. Årlig ydelse på driftsudgifter pr. m² / år. I alt pr. m² / år. I alt leje / måned for pr. bolig 407 kr. 482 kr. 889 kr kr. Tidsplan Det er forventningen, at entreprenøren allerede kan starte sin produktion i marts måned Projektet forventes afleveret og klar til indflytning omkring 1. august Under forudsætning af en endelig godkendelse og støttetilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indstilles det, - at organisationsbestyrelsen godkender projektets økonomi og indhold - at administrationen på denne baggrund kan igangsætte AGJ Pitzner som totalentreprenør. Niels Bonne Rasmussen oplyste, at den fremtidige husleje vil beløbe sig til 3150 kr. pr. md., hvilket skyldes, at der forventes større driftsudgifter. Huslejen vil således matche de øvrige boliger. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 13. Hjemfald Herlevhuse På linje med Københavneraftalen fra 2000 er der nu lavet en samlet aftale for Københavns omegnskommuner. Det er en kompliceret sag, der har været forhandlet gennem flere år. Aftalen ligner meget den, der blev indgået i 2000 og som var meget omfattende for som helhed. Som eneste -afdeling er Herlevhuse omfattet af den nye aftale. Aftalen giver en rabat på 80,5 % i forhold til listeprisen. Hjemfaldsbeløbet, der aktuelt for Herlevhuse er opgjort til kr., bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Ydelserne betales løbende af s dispositionsfond og der opkræves et bidrag hertil i afdelingen. Dette bliver enten 2, 3, 4, kr. eller 10, 20, 30 kr. pr. kvadratmeter pr. år, indfaset over tre år. Det underskud, der fremkommer på arrangementet, finansieres løbende ved optagelse af lån i Landsbyggefonden. Efter at lånet er afviklet, betaler beboerne fortsat til afvikling således, at dispositionsfonden i princippet friholdes for betalinger. Dette kan ændre sig, hvis 14/32

15 dispositionsfonden får store midler til rådighed. Ganske som i den eksisterende Københavneraftale. Der er således ikke direkte økonomiske konsekvenser for s dispositionsfond, arbejdskapital eller andet. Den endelige godkendelse af aftalen skal træffes af øverste myndighed s repræsentantskab. Den generelle delegation af kompetence til erhvervelse eller salg af fast ejendom omfatter ikke denne godkendelse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og beslutter at indstille den til repræsentantskabets godkendelse. Bilag 31: Orientering om hjemfald Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og indstillede den til repræsentantskabets godkendelse. 14. Frasalg af erhvervslokalerne på Lille Torv i Tingbjerg Innovater A/S har kontaktet KAB, fordi de er interesseret i at erhverve 's erhvervslokaler beliggende på Ruten 6 m.fl. Innovater ønsker at nedrive erhvervsbygningen og opføre nye erhvervslokaler, et større til en dagligvarekæde og nogle mindre til de levedygtige detailbutikker, som ligger på adressen i dag. Da den eksisterende bygning indeholder et selskabslokale, skal der for købers regning opføres et nyt selskabslokale, som overdrages vederlagsfrit til boligorganisationen/afdelingen. Innovater har accepteret dette. Om Innovater Innovater A/S udvikler og udbyder ejendomsprojekter i Danmark, hvor det primære fokus er på detailhandelsbranchen inden for dagligvarebutikker. Innovater har i KAB-regi indgået en betinget købsaftale på et stykke jord i Lundegården i Ballerup opførelse af butikker afventer endelig vedtagelse af lokalplan. Pt. er Innovater bl.a. i gang med følgende projekter: - I samarbejde med Momentum Research & Development udvikling af 1. etape af Kulturhavn Gilleleje. Byggeriet omfatter ca m2, fordelt på butikker til Irma, Fakta, Nordea, Danbolig, lægecenter, tandlægehus og FDB Møbler. På 2. sal er 6 penthouseejerlejligheder solgt - opførsel af en butik til Irma på ca. 759 m2 på Nærumvænge Torv. Butikken kommer til at læne sig op ad den nye flagskibsbutik i Axelborg, København V, som åbnede i august 2014 med betjent slagterafdeling og nedkølet osteafdeling. 15/32

16 Areal, pris mv. Det samlede areal, som overdrages, hvis handlen gennemføres, er ca m 2 med en forventet byggetilladelse til opførelse af etage m 2. Hvis der kan opnås tilladelse til en højere bebyggelsesprocent, skal der erlægges en tillægskøbesum. Købesummen forventes at blive omkring 6,5 mio. kr., herfra skal trækkes ca. 1,5 mio. kr. til opførelse af et selskabslokale til 80 personer. Dvs. at 's salgsprovenu bliver ca. 5 mio. kr., herfra skal trækkes diverse salgsomkostninger. har tilkendegivet, at en del af dette salgsprovenu kan tilfalde afdelingen. Handlen er som nævnt betinget af, at samtidig med underskrivelse af den betingede købsaftale indgår aftale om, at Innovater opfører et nyt festlokale. Festlokalet vil blive mellem 150 og 175 m 2 med en have på ca. 100 m 2, toiletter og køkken. Afdelingen vil få indflydelse på udformning og indretning. Da Innovater erhverver grunden med bygninger, er det Innovaters ansvar at opsige/genhuse de eksisterende lejere. Afhændelse Afhændelse af matriklen - del nr. 2 af matr. nr Ruten 6 m.fl. som er ca m 2, kræver organisationsbestyrelsens tilslutning samt kommunal og ministeriel godkendelse. Det er væsentligt, at projektet har opbakning i afdelingen. Derfor har der været en dialog om eventuelt frasalg med den fælles afdelingsbestyrelses forretningsudvalg. De er positive overfor et salg. Afhændelsen bør ikke virke som en hæmsko for partnerskabsaftalen om udvikling af Tingbjerg. Derfor skal der indskrives en "fortætningsklausul" i købsaftalen. På købers side er handlen betinget af, at servitutter, forurening mv. ikke er til hinder for købers projekt samt at der foreligger en bindende aftale med køber og den påtænkte dagligvarerkæde. Potentialerne Butikstorvet på Ruten er nedslidt og afdelingen har ikke henlagt tilstrækkeligt med midler til vedligeholdelse/renovering. Udlejningen af lejemålene er ikke stabil nye forretninger har generelt en kort levetid, hvilket bevirker tomgangsleje. Enkelte forretninger slagteren, frisøren m.fl. er levedygtige og dem skal der værnes om i projektet. Lille Torv er indgangen til Tingbjerg og det ville være dejligt, hvis området kunne få en "ansigtsløftning" i form af nye mere attraktive butikker. Afdelingen mister lejeindtægter, men samtidig reduceres udgifterne (balanceleje). Der har været iværksat en række tiltag for at se, om man kunne tiltrække nye næringsdrivende, hvilket har været vanskeligt indenfor de givne rammer. Dette projekt kan derfor være den gnist, der skal til, for at starte revitaliseringen af Tingbjergs byliv. 16/32

17 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der indgås en betinget købsaftale med Innovater. Købsaftalen skal forhandles endeligt på plads og kommunen samt ministeriet skal godkende denne. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der kan indgås betinget købsaftale. 15. Finansiering af facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave På organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2014 behandlede organisationsbestyrelsen det ureviderede byggeregnskab for facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave. en var, at skulle godkende et midlertidigt lån fra arbejdskapitalen til dækning af udgifterne, indtil forhandlingerne med kommunen om at stille garanti for et realkreditlån var afsluttet. Det var imidlertid organisationsbestyrelsens holdning, at sagen måtte afklares med kommunen og at der alternativt måtte optages et banklån med deraf følgende huslejekonsekvens. Punktet blev dermed udskudt til senere afklaring. Kommunen har imellemtiden meddelt, at den ikke kan stille garanti for et lån. Byggeregnskab Ifølge byggeregnskabet pr. 20. september 2013 er den samlede anskaffelsessum på kr. Håndværkerudgifter udgør kr. Påregnet finansiering for byggesagen er kr. af afdelingens henlæggelser, egenfinansiering på kr. og resten af beløbet på kr. skal nu finansieres med et banklån. Så snart der er optaget et banklån, vil regnskabet blive revideret. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der optages et banklån til dækning af den u finansierede del af udgifterne svarende til kr. samt at organisationsbestyrelsen godkender det ureviderede regnskab. Bilag 32: Urevideret byggeregnskab Der skal foretages en mindre korrektion, idet der køres med underskud. Beløbet vil således blive afskrevet over 10 år og uden rente. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 17/32

18 16. Dispensation for tab ved fraflytning og forhøjelse af beboerindskud Folketinget vedtog i marts 2013 en ny lov, hvorefter boligorganisationens dispositionsfond skal dække tab ved fraflytning, der samlet set overstiger 313 kr. (2013-sats) pr. lejemålsenhed. På organisationsbestyrelsesmødet den 24. april 2013 besluttede organisationsbestyrelsen, at der skulle søges dispensation for denne lov med henvisning til en lav beholdning i dispositionsfonden. Vi har modtaget svar på ansøgningen fra Københavns Kommune, hvorefter der gives dispensation indtil den 31. juli 2016, hvorefter har mulighed for at søge på ny. En betingelse for dispensationen er dog, at udnytter sin kompetence efter den almene lejelovs 48, stk. 2 til at forhøje beboerindskud for de lejemål, hvor beboerindskuddet er lavere end beløbet opgjort efter den almene lejelovs 48, stk. 2. Beløbet er i 2015 fastsat til 229 kr. pr. m 2 og reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. Beboerindskuddet foreslås således reguleret til 229 kr. pr. m 2 for alle lejemål i, der er opsagt pr. den 1. marts 2015 eller opsiges derefter. Reguleringen vil kun have virkning for lejemål, hvor indskuddet ikke allerede overstiger 229 kr. pr. m 2. Beboerindskuddet i er i dag 200 kr. pr. m 2 i de fleste afdelinger bortset fra i de nyere afdelinger, hvor afdelingens samlede beboerindskud skal udgøre 2 % af anskaffelsessummen. Nedenfor ses eksempler på konsekvensen for lejemål af forskellig størrelse i tre forskellige afdelinger. En ældreboligafdeling, en familieboligafdeling af ældre dato og en familieboligafdeling af nyere dato. I den sidste kolonne vises, hvor mange måneders husleje, der kan dækkes af det nye indskud. Valbyholm m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nyt indskud 86, , ,5 76, , ,5 67, , ,5 58, , ,4 48, , ,3 18/32

19 Skyttevænget m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nyt indskud , , , , , ,1 57, , ,3 53, , ,1 Sejlhuset m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nuværende beboerindskud 104, , ,0 101, , , , ,9 93, , ,9 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regulering af beboerindskud til 229 kr. pr. m 2 fra den 1. marts 2015 og at beboerindskuddet fremadrettet reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 17. Udlejningsftalen På organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2015 traf organisationsbestyrelsen beslutning om hovedparten af de punkter i udlejningsaftalen, det er overladt til de enkelte boligorganisationer at træffe beslutning om, heriblandt spørgsmålet om andelen af fleksibel udlejning for hver enkelt afdeling. Vi har imellemtiden fået en tilbagemelding fra kommunen om, at de indstiller at andelen for Bellahøj I-II hæves fra 3/9 til 4/9 fleksibel udlejning på baggrund af den uro, der har været i 19/32

20 området over sommeren. Forvaltningskommissionen har behandlet spørgsmålet og indstiller at organisations betyrelsen følger kommunens anbefaling. Vi har ydermere fået besked om, at organisationsbestyrelsen kan beslutte fordelingen mellem de to beboergrupper, der indgår i A-kriteriet for fleksibel udlejning: Personer i beskæftigelse og studerende. Der vil blive en nærmere uddybning på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - fastlægger andelen af fleksibel udlejning for Bellahøj I-II til 4/9 - drøfter og beslutter, hvilken fordeling, der skal ske mellem de to grupper, der indgår i A- kriteriet for fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning for Bellahøj I & II. Blev godkendt. Der blev omdelt et notat med forskellige forslag til udmøntning af fleksibel udlejning: På grund af sagns kompleksitet blev der truffet en foreløbig beslutning om, at A-kriteriet (fordelingen mellem beskæftigede og studerende) og B-kriteriet (fordelingen mellem seniorer og skilsmisseramte) fordeles således: A-kriterium: 1/2 Beskæftigelse 1/6 Uddannelse B-kriterium: 1/6 Senior 1/6 Skilsmisse Endelig beslutning træffes på næste organisationsbestyrelsesmøde. 18. Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen I 2012 blev der gennemført en tilfredshedsundersøgelse i blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I løbet af 2013 arbejdede to arbejdsgrupper med at udlede anbefalinger med udgangspunkt i undersøgelsens resultater. Arbejdsgrupperne anbefalede at organisationsbestyrelsen skulle følge op på de iværksatte initiativer og vurdere om de er passende. Det blev desuden foreslået at gennemføre en ny undersøgelse i Anbefalingerne blev præsenteret og godkendt af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet i januar Vedlagt som bilag 33 er notatet fra arbejdsgrupperne. De anbefalede initiativer er markeret med rødt. Opfølgningen er markeret med blåt. 20/32

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl , på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl , på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. januar 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. januar 2013, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 10. januar 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Kjeld Poulsen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere