Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen"

Transkript

1 Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn og Said Hussein, Alice Brødbæk Fra administrationen Margrete Pump, Lene Vennits, Niels Bonne Rasmussen, Michael Willer-Jensen, Anne Mette F. Svendsen. Maja Didic og Marit Rostgaard-Bruun Gæst: Pia Søndergaard, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. november Sager til beslutning Godkendelse af afdelingens regnskaber for 2013/ s regnskab for 2013/ Revisionsprotokol Forvaltningsrevision Budgetforslag for 2015/ Årsberetning Forretningsorden for s repræsentantskabsmøde /32

2 9. Repræsentantskabsmøde Samarbejdsaftale med Urbania Opførelse af ungdomsboliger på Eksercerpladsen i Ørestad Toften II Hjemfald Herlevhuse Frasalg af erhvervslokalerne på Lille Torv i Tingbjerg Finansiering af facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave Dispensation for tab ved fraflytning og forhøjelse af beboerindskud Udlejningsftalen Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen Kollektiv individuel modernisering i Fynshuse Følgegruppemedlemmer til helhedsplan for Sallinghus Flytning af ejendomskontor i Sjællandshuse Sager til orientering Status på nybyggerier Voldboligerne status på udskiftning af tag og vinduer Abildgården status på udskiftning af varmesystem Husordensovertrædelser når kun en enkelt beboer klager Orientering om lancering af Psykiatrilinjen Ny Boligaftale Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1-7: Komprimerede regnskaber... 3 Bilag 8: Afdelinger med væsentlige over- eller underskud... 3 Bilag 9: Afdelinger med akkumulerede underskud... 3 Bilag 10-13: Regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og regnskabsmøde... 3 Bilag 14: Revideret regnskab for 2013/ Bilag 15-20: Råbalancer for Herlev Åhuse, Sølund, Toften II, samt Strandlodsvej familieboliger, plejeboliger og serviceareal... 5 Bilag 21: Revisionsprotokollat... 5 Bilag 22: Forvaltningsrevision... 6 Bilag 23: Læsevejledning til forvaltningsrevision... 6 Bilag 24: Budgetforslag for 2015/ Bilag 25: Årsberetning... 7 Bilag 26: Forretningsorden... 7 Bilag 27: Foreløbig dagsorden... 8 Bilag 28: Samarbejdsaftale med Urbania Bilag 29: Organogram Bilag 30: Rollefordeling Bilag 31: Orientering om hjemfald Bilag 32: Urevideret byggeregnskab /32

3 Bilag 33: Notat fra tilfredshedsgrupperne Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 24. november 2014 godkendes og underskrives. Med understregning af at punkt 20 også gælder renovering af stigstrenge godkendte organisationsbestyrelsen referatet. Sager til beslutning 2. Godkendelse af afdelingens regnskaber for 2013/14 Som bilag 1-7 foreligger resultatopgørelser for samtlige afdelinger i komprimeret form. Vedlagt som bilag 8 er en oversigt over afdelinger med væsentlige over- eller underskud og som bilag 9 afdelinger med akkumulerede underskud. Som bilag vedlægges de fulde regnskaber for de afdelinger, der ikke har en afdelingsbestyrelse og ikke holder regnskabsmøde: Kastrupvej Ungdomsboliger, Himmerlandshuse, Absalonhus og Bonderupgård Plejeboliger. Der er enkelte regnskaber, der endnu ikke er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Hvis der fortsat er afdelinger, der endnu ikke har meldt tilbage inden 9. januar 2015, vil deres regnskab blive eftersendt til organisationsbestyrelsens behandling på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne for 2013/2014. Bilag 1-7: Komprimerede regnskaber Bilag 8: Afdelinger med væsentlige over- eller underskud Bilag 9: Afdelinger med akkumulerede underskud Bilag 10-13: Regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og regnskabsmøde Kjeld Poulsen ønskede, at sager til inkasso fremadrettet bliver opgjort pr. m ², således at udgiften kan sammenlignes afdelingerne imellem. Lene Vennits oplyste, at administrationen er i gang med at udarbejde en analyse af årsagerne til tab på fraflytninger. 3/32

4 Lene Vennits præciserede, at kommunen dækker tomgangsleje og mislighold, øvrige tab skal dækkes af afdelingen. På spørgsmål fra Bjarne Krohn om hvorfor så mange afdelinger kom ud med et overskud, oplyste Lene Vennits, at der ikke budgetteres med overskud og at administrationen forsøger at ramme udgiftsniveauet, hvilket kan være vanskeligt på grund af ændringer i afgifter, løbende vedligeholdelse og renteindtægter. Princippet om balanceleje er ufravigeligt. Administrationen vil udarbejde en analyse af årsager til tab ved fraflytninger. Område 1-4: Blev godkendt af organisationsbestyrelsen. Område 5: Administrationen vil på næste organisationsbestyrelsesmøde vende tilbage med afklaring af, hvorvidt Teglværkshavnens overskud skal anvendes til at afvikle underskud. Område 6: Blev godkendt af organisatonsbestyrelse uden kommentarer. Område 7: Tab ved fraflytninger er et obs-punkt i afdeling IV og V. Bilag 8: Glumsøparken har større lejeindtægter end budgetteret, idet lejestigningen blev iværksat før lånene blev hjemtaget og disse blev billigere end forudsat. Mindre lønudgifter i forbindelse med oprettelse af driftsfællesskaber er begyndt at slå igennem. Bilag 9: Teglværkshavnens overskud kan henføres til overskud på driften, mindre fællesudgifter samt indtægter fra. Dog har der været tab på p-pladser. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 3. s regnskab for 2013/2014 Det reviderede organisationsregnskab for 2013/2014 samt sideaktiviteter foreligger som bilag 14. Råbalancer er vedlagt som bilag Det reviderede regnskab udviser et overskud på kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet til forelæggelse for repræsentantskabsmødet. 4/32

5 Bilag 14: Revideret regnskab for 2013/2014 Bilag 15-20: Råbalancer for Herlev Åhuse, Sølund, Toften II, samt Strandlodsvej familieboliger, plejeboliger og serviceareal Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 4. Revisionsprotokol Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet for 1. august juli 2014 er vedlagt som bilag 21. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender revisionsprotokollen (siderne inklusive) til fremlæggelse for repræsentantskabet i forbindelse med behandling af organisationsregnskabet. Bilag 21: Revisionsprotokollat Hvad angår punkt 3.3, vil administrationen sikre, at forholdet bringes i orden og at det følger KAB s intruks for området. Administrationen udarbejder et beslutningsoplæg, der skal sikre, at beboerdemokraterne fremadrettet kan få dækket rejseudgifter betalt via rejsekort. Lene Vennits oplyste, at alle afdelinger har aflagt regnskab for rådighedsbeløb. Revisionen vil korrigere pkt. side 3612 til rpræsentantskabsmødet. Revisionen oplyste, at det ikke bør give anledning til bekymring, når revisionen skriver at forholdet bringes i orden i næste regnskabsår i forbindelse med kommentarer om over/underfinansiering i afdelingerne. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 5. Forvaltningsrevision Vedlagt som bilag 22 er en forvaltningsrevisionsrapport, der måler på fire temaer: Økonomiske nøgletal, udlejning og ventelister, beboerklagenævnssager og personaleadministration. Der vil blive en mundtlig gennemgang af rapporten på mødet med en benchmarking til andre KAB-administrerede selskaber. 5/32

6 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionsrapporten til efterretning og overvejer, om der skal træffes nogen foranstaltninger på baggrund heraf. Bilag 22: Forvaltningsrevision Bilag 23: Læsevejledning til forvaltningsrevision Anne Mette Svendsen oplyste, at henlæggelsesniveauet bør afspejle to-tre gange det gennemsnitlige (over 10 år) forbrug på langtidsplanen og henlæggelserne bør ses i lyset af afdelingernes vedligeholdelsestilstand. Ole Lagoni bad om at få tabellerne fremsendt som regneark. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 6. Budgetforslag for 2015/2016 Der foreligger et udkast til budgetforslag (bilag 24), der udviser en budgetreserve på kr. og forudsætter en indlånsrente/udlånsrente til afdelingerne til markedsrenten, som er sat til 1,44 %. Der er forudsat et nettoadministrationsbidrag på kr. pr. lejemålsenhed, svarende til en nedsættelse af administrationsbidraget på 2,6% i forhold til indeværende års budget. Der gøres opmærksom på, at der udover nettoadministrationsbidraget opkræves 565 kr. pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden, mens opkrævningen til arbejdskapitalen er sat i bero, da beholdningen i arbejdskapitalen ligger over det anbefalede niveau. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgetforslaget til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 24: Budgetforslag for 2015/2016 Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 7. Årsberetning 2014 Udkast til teksten til s årsberetning 2014 er vedlagt som bilag 25. En version i layoutudkast med billeder vil blive eftersendt og præsenteret på organisationsbestyrelsesmødet. 6/32

7 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 25: Årsberetning Hvad angår driftsfællesskaber bør det præciseres, hvad der menes med, at kontoret skal op af kælderen. Said Hussein ønskede tilføjet, at der vil ske en erfaringsdeling, når projektet om dialogbaseret beboerdemokrati i Utterslevhuse er tilendebragt. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 8. Forretningsorden for s repræsentantskabsmøde Som bilag 26 vedlægges den gældende forretningsorden for repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen til forelæggelse for repræsentantskabet. Bilag 26: Forretningsorden Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 9. Repræsentantskabsmøde 2015 Som bilag 27 vedlægges den foreløbige dagsorden for repræsentantskabsmødet med angivelse af hvilke valg, der skal foretages samt hvilke personer, der er på valg. Kjeld Poulsen har meddelt, at han genopstiller som næstformand for. Ole Lagoni, Alice Brødbæk og Stig Torp Kaspersen har også tilkendegivet, at de modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer. Flemming Balle modtager genvalg som medlem med særlig viden om de sagsområder, der til enhver tid er indeholdt i s målsætnings- og handlingsprogram jf. 10, 4 i vedtægterne. Fristen for indsendelse af forslag til behandling på repræsentantskabsmødet er den 15. januar 2015, kl. 12. Såfremt der indkommer forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, vil de blive videresendt til organisationsbestyrelsen. 7/32

8 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender punkterne på den foreløbige dagsorden som udgangspunkt for udarbejdelsen af den endelige dagsorden og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Bilag 27: Foreløbig dagsorden Det blev præciseret, at suppleanterne også har ønsket at genopstille. Organisationsbestyrelsen indstiller alle ordinærere medlemmer til genvalg. Omkring de to forslag, der var indkommet fra afdelingerne Wittenberghus og Bellahøj, havde organisationsbestyrelsen følgende bemærkninger: Wittenberghus 1. Ikke muligt i henhold til aftale indgået med Københavns Kommune. 2. Det bør forklares, hvordan ventelisteprincippet hænger sammen. Det blev besluttet, at der skal udformes en mere forståelig forklaring på hjemmesiden. Bellahøj 1.Forslaget skal vurderes juridisk. 2. Kan sættes til afstemning. 3. Skal vurderes juridisk Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 10. Samarbejdsaftale med Urbania Urbania er en forening med det formål at skabe en nytænkende boligform i byen. Urbania har haft kontakt til fsb med henblik på en samarbejdsaftale om opførelse af en bæredygtig afdeling. Det "løb ud i sandet" og derfor har Urbania henvendt sig til KAB. Vision Urbanias vision er at skabe et hus (en boligafdeling), hvis bæredygtighed er på højde med de mest miljø- og ressourceansvarlige boformer. Urbania ønsker at skabe et hus, der understøtter den moderne livsstil i byen. Et hus, der har plads til forskellighed og er inkluderende både for husets beboere og for lokalmiljøet. Urbania vil skabe et hus, der har en arkitektonisk kvalitet, der underbygger det sociale samvær beboerne imellem og udfordrer den traditionelle boform. Urbania ønsker at bo i et urbant, bæredygtigt og socialt bofællesskab, der inspirerer omgivelserne. 8/32

9 Urbanias vision spiller på en række centrale punkter bæredygtighed, fællesskab og fælles ansvar godt sammen med 's målsætningsprogram. Alle, der kan tilslutte sig Urbanias værdigrundlag, er velkomne til at melde sig ind i UrbaniaCPH. Foreningen har i dag 160 kontingentbærende medlemmer. Bygherre Hvis og Urbania indgår en samarbejdsaftale og finder en konkret byggemulighed, så er bygherre med ansvar for projektets gennemførelse. Foreningen Urbania vil have indflydelse på udvikling og realisering af det konkret projekt, primært gennem følgegruppen. I forbindelse med nybyggerier er der normalt ikke en predefineret interessegruppe som i renoveringssager, hvor afdelingen melder medlemmer ind til følgegruppen. Det vil der være, såfremt der indgås aftale om, at skal opføre en "Urbania afdeling". Dvs at medlemmer af Urbania vil indgå i følgegruppen. Beauvaisgrunden Foreningen Urbania har været aktiv i lokalplanprocessen angående Beauvaisgrunden, som ligger på højre side ved indkørslen fra Lyngbyvej til Hans Knudsens Plads. Overborgmesteren har tilkendegivet, at han bifalder foreningens vision om at bo bæredygtigt i København med en høj grad af social ansvarlighed. Overborgmesteren har i en mail til Urbanias formand Anders Olsen oplyst, at lokalplanen for Beauvaisgrunden II har været på dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 24. november. Udvalget besluttede, at forvaltningerne skal kigge på lokalplanen igen for at se på muligheden for, om et Urbania boligprojekt kan lade sig gøre. Forvaltningerne har fået frem til februar 2015 til at vurdere planerne på ny. Advokatkontoret Foldschack & Forchammer er rådgiver for Urbania, tilsvarende er Kuben Management. Der er udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale mellem Urbania og. Udkast til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. Økonomi De økonomiske forhold for er lig økonomien i andre nybyggerisager. Det betyder også, at alene 's medlemmer af følgegruppen oppebærer honorar efter de sædvanlige retningslinjer, idet det er, der har det juridiske ansvar for projektet. En samarbejdsaftale med Urbania vil give en unik mulighed for at realisere et boligprojekt med et meget stort fokus på miljømæssig og social bæredygtighed. Københavns Kommune er interesseret i projektet, fordi det kan blive et demonstrationsprojekt, som kan fremstå som et bæredygtighedsvartegn ved indgangen til København. 9/32

10 Da der ser ud til at tegne sig en mulighed for, at inden for en overskuelig fremtid vil kunne blive bygherrer på et "Urbania"-projekt indstilles det, at organisationsbestyrelsen tiltræder samarbejdsaftalen med Urbania. Bilag 28: Samarbejdsaftale med Urbania Bilag 29: Organogram Bilag 30: Rollefordeling På forespørgsel blev der orienteret om, at fsb s organisationsbestyrelse ikke havde ønsket at indgå en samarbejdsaftale med Urbania. Urbania har forstået og tiltrådt, at almenboligloven skal følges i forbindelse med opførelse, udlejning mv, men man udfordrer det traditionelle byggeri ved at anvende flere m2 til fælleslokaler. Lene Vennits præciserede, at dette skal ske på en måde, så Urbania senere vil kunne omdannes til almindelige famlieboliger. Ellen Højgaard Jensen fandt, at projektet var interessant og sympatisk, fordi det centrale og det egentligt nye er bæredygtigt fællesskab. Der bør ske mindre præciseringer bl.a. om økonomisk ansvar i aftalegrundlaget, som herefter udsendes til organisationsbestyrelsen til fornyet godkendelse. 11. Opførelse af ungdomsboliger på Eksercerpladsen i Ørestad På bestyrelsesmødet i august måned blev der givet en fyldig orientering om projektet og om omstændighederne i den relativt komplicerede samarbejdsmodel mellem og selskabet Calum Ejendomsinvest. Ligeledes blev der orienteret om den udbyggede og komplicerede garantimodel som pålægger Calum Ejendomsinvest en række vidtgående forpligtelser. På baggrund af orienteringen besluttede bestyrelsen at gå videre med projektet. De konkrete beslutninger gik på at iværksætte et nyt byggeri, etablere en ny afdeling, erhverve grund og byggerettigheder, antage KAB som forretningsfører, fremsendelse af skema A ansøgning, bevilling af kr. som risikovilligt udlæg for bygherrerådgivning samt juridisk rådgivning frem til etablering af byggekredit efter godkendt skema A. Status januar 2015 Der blev indsendt skema A ansøgning på 245 ungdomsboliger med tilhørende fælles opholdsarealer ultimo august Boligstørrelserne har været genstand for megen opmærksomhed, da dette projekt er baseret på boligstørrelser fra 35 m 2 op til de maksimale 50 m 2, på trods af at kommunen alene ønsker boliger på m 2. Vi har argumenteret for at de større boliger er fornuftige og kan bebos af par, hvilket kommunen har forståelse for og accepteret. 10/32

11 Efter en lang behandlingstid er ansøgningen nu godkendt i de respektive politiske udvalg og senest i Borgerrepræsentationen medio december Vi har fået en skema A godkendelse tilsendt ved skrivelse af 16. december Finansiering og udlæg I mellemtiden har vi arbejdet hårdt på at etablere den nødvendige finansiering, da vi allerede kort tid efter skema A s godkendelse skal deponere hele grundkøbesummen inkl. udgifter til byggemodning m.v. alt i alt et beløb af 129 mio. kr. Deponeringen skal stå frem til efter godkendelsen af skema B, hvor den afløses af et byggelån. For at låne de 129 mio. kr. skal betale en udlånsrente som endnu ikke er endeligt fastsat. For at deponere beløbet modtager tilsvarende en indlåns rente. Ydermere vil vi fra administrationens side anmode kommunen om at indbetale grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen meget tidligt i forløbet. Dette beløb udgør ca. 31 mio. kr. og vil nedskrive lånebehovet fra 129 mio. kr. til 98 mio. kr. Hvis der opstår en situation, hvor sagen af den ene eller anden årsag ikke kan opnå skema B godkendelse og må opgives (for højt licitationsresultat eller lign.), vil hele deponeringsbeløbet falde tilbage til långivende bank. I den periode hvor deponeringen er aktiv, altså fra januar 2015 til endelig afklaring af skema B (forventet juli 2015), skal stå inde for betalingen af de påløbne renter. Tilsvarende vil der opnås en indlånsrente på deponeringskontoen som kan modregnes, men der vil være en resulterende rentemarginal som som selskab må tage risikoen for. Det må vi forvente at långivende bank vil kræve af. Denne rentemarginal skønnes at blive på mellem 1,5-2,0 % og beregnes af det resulterende deponeringsbeløb på ca. 98 mio. kr. i en periode af ca. ½ år, svarende til mellem kr. og kr. De samlede udlæg på sagen er således: - Advokatudgifter til LETT for indgåelse af købsaftale og drøftelse af finansieringsmuligheder m.v. fra april/maj 2014 til og med december 2014, ca kr. Beløbet indfinansieres i sagen såfremt den gennemføres eller afholdes af KAB såfremt sagen ikke gennemføres - Bygherrerådgiver fra skema A og frem til og med skema B godkendelse ca kr. Beløbet er godkendt som risikovilligt udlæg på s møde den 18. august Rentemarginal som nævnt ovenfor på ca kr. såfremt sagen må opgives før skema B, ellers indfinansieres det i sagen 11/32

12 Således forventes det, at s samlede risikovillige udlæg inden skema B udgør ca. 1,5 mio. kr. for en sag med en samlet anskaffelsessum på 313 mio. kr. Tidsplan Følgende er forudsat i aftalen med Calum (gentagelse fra august mødet): - Godkendelse af skema A i december md. 2014, er opnået - Programmering og udbudsmateriale udarbejdes frem til marts Udbud i totalentreprise marts april Skema B-godkendes august Byggestart 1. september Byggeri færdigt ultimo december 2016 Tidsplanen skal revideres i januar/februar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - bevilliger et yderligere risikovilligt udlæg fra arbejdskapitalen på rentemarginalen som nævnt ovenfor i størrelsesordenen 1 mio. kr. - nedsætter en følgegruppe for sagen - tager orienteringen til efterretning Said Hussein og Bjarne Krohn blev udpeget til at sidde i følgegruppen. Udlægget blev bevilget og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Toften II I 2013 flyttede 10 beboere ind i s nye afdeling Toften. Allerede ved indflytningen ønskede Københavns Kommune at etablere yderligere fem skæve boliger til den nyopførte afdeling. Administrationen har på denne baggrund arbejdet for at skabe det økonomiske og fysiske grundlag for denne udvidelse. Status På baggrund af organisationsbestyrelsens ønske er udvidelsen med de fem nye boliger blevet tilført et fælleshus til beboerne. Erfaringerne fra den eksisterende fælles bygning er, at fællesrummet er for småt og derfor ikke kan rumme de aktiviteter, der kan være med til at styrke afdelingen. Ligeledes har administrationen stillet krav om en øget bemanding til afdelingen, som Københavns Kommune har efterkommet. Københavns Kommune har igangsat sam-matrikulering af de tilstødende arealer til den eksisterende afdeling. Der er ligeledes foretaget miljøundersøgelser for forurening af grunden, som viser mindre forekomster af forurening, men langt under niveauet af forureningsniveauet i den eksisterende afdeling. Entreprenøren AGJ Pitzner har ligeledes 12/32

13 afgivet en samlet pris for håndværkerudgifter, som ligger inden for den samlede økonomiske ramme for projektet. Det er aftalt med Københavns Ejendomme, at der laves en ny samlet lejeaftale for hele bebyggelsen på minimim 32 år, hvilket er med til at sikre finansieringen. Kommunen har i øvrigt forpligtet sig til at støtte projektet økonomisk og accepteret den fulde anvisningsret og -pligt til de fem boliger. Økonomi Københavns Kommune har godkendt den samlede økonomi og projektets disponering af boligernes fælles faciliteter og øvrige arealer. Af nedenstående omkostninger fremgår de udgifter, der vil være forbundet med gennemførelsen af projektet. Teknisk rådgivning Byggesagshonorar Administrative omkostninger Håndværkerudgifter Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr kr. Finansiering Et af de væsentligste grundlag for gennemførelse af projektet er, at Socialministeriet er interesseret i at støtte projektet med pr. bolig samt for fælleshus, som det fremgår nedenfor. Socialministeriet Kommunens bidrag Beboerindskud ( kr. pr. bolig) Realkreditlån 30 år kr kr kr kr. Yderligere tilfører kr. i gavetilskud fra, som er overført fra Toften I (det første projekt). 13/32

14 Husleje I denne beregning indgår en besparelse på personaleomkostningerne, fordi Københavns Kommune stiller en social vicevært til rådighed for afdelingen. Årlige ydelse på lån pr. m² / år. Årlig ydelse på driftsudgifter pr. m² / år. I alt pr. m² / år. I alt leje / måned for pr. bolig 407 kr. 482 kr. 889 kr kr. Tidsplan Det er forventningen, at entreprenøren allerede kan starte sin produktion i marts måned Projektet forventes afleveret og klar til indflytning omkring 1. august Under forudsætning af en endelig godkendelse og støttetilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indstilles det, - at organisationsbestyrelsen godkender projektets økonomi og indhold - at administrationen på denne baggrund kan igangsætte AGJ Pitzner som totalentreprenør. Niels Bonne Rasmussen oplyste, at den fremtidige husleje vil beløbe sig til 3150 kr. pr. md., hvilket skyldes, at der forventes større driftsudgifter. Huslejen vil således matche de øvrige boliger. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 13. Hjemfald Herlevhuse På linje med Københavneraftalen fra 2000 er der nu lavet en samlet aftale for Københavns omegnskommuner. Det er en kompliceret sag, der har været forhandlet gennem flere år. Aftalen ligner meget den, der blev indgået i 2000 og som var meget omfattende for som helhed. Som eneste -afdeling er Herlevhuse omfattet af den nye aftale. Aftalen giver en rabat på 80,5 % i forhold til listeprisen. Hjemfaldsbeløbet, der aktuelt for Herlevhuse er opgjort til kr., bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Ydelserne betales løbende af s dispositionsfond og der opkræves et bidrag hertil i afdelingen. Dette bliver enten 2, 3, 4, kr. eller 10, 20, 30 kr. pr. kvadratmeter pr. år, indfaset over tre år. Det underskud, der fremkommer på arrangementet, finansieres løbende ved optagelse af lån i Landsbyggefonden. Efter at lånet er afviklet, betaler beboerne fortsat til afvikling således, at dispositionsfonden i princippet friholdes for betalinger. Dette kan ændre sig, hvis 14/32

15 dispositionsfonden får store midler til rådighed. Ganske som i den eksisterende Københavneraftale. Der er således ikke direkte økonomiske konsekvenser for s dispositionsfond, arbejdskapital eller andet. Den endelige godkendelse af aftalen skal træffes af øverste myndighed s repræsentantskab. Den generelle delegation af kompetence til erhvervelse eller salg af fast ejendom omfatter ikke denne godkendelse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og beslutter at indstille den til repræsentantskabets godkendelse. Bilag 31: Orientering om hjemfald Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og indstillede den til repræsentantskabets godkendelse. 14. Frasalg af erhvervslokalerne på Lille Torv i Tingbjerg Innovater A/S har kontaktet KAB, fordi de er interesseret i at erhverve 's erhvervslokaler beliggende på Ruten 6 m.fl. Innovater ønsker at nedrive erhvervsbygningen og opføre nye erhvervslokaler, et større til en dagligvarekæde og nogle mindre til de levedygtige detailbutikker, som ligger på adressen i dag. Da den eksisterende bygning indeholder et selskabslokale, skal der for købers regning opføres et nyt selskabslokale, som overdrages vederlagsfrit til boligorganisationen/afdelingen. Innovater har accepteret dette. Om Innovater Innovater A/S udvikler og udbyder ejendomsprojekter i Danmark, hvor det primære fokus er på detailhandelsbranchen inden for dagligvarebutikker. Innovater har i KAB-regi indgået en betinget købsaftale på et stykke jord i Lundegården i Ballerup opførelse af butikker afventer endelig vedtagelse af lokalplan. Pt. er Innovater bl.a. i gang med følgende projekter: - I samarbejde med Momentum Research & Development udvikling af 1. etape af Kulturhavn Gilleleje. Byggeriet omfatter ca m2, fordelt på butikker til Irma, Fakta, Nordea, Danbolig, lægecenter, tandlægehus og FDB Møbler. På 2. sal er 6 penthouseejerlejligheder solgt - opførsel af en butik til Irma på ca. 759 m2 på Nærumvænge Torv. Butikken kommer til at læne sig op ad den nye flagskibsbutik i Axelborg, København V, som åbnede i august 2014 med betjent slagterafdeling og nedkølet osteafdeling. 15/32

16 Areal, pris mv. Det samlede areal, som overdrages, hvis handlen gennemføres, er ca m 2 med en forventet byggetilladelse til opførelse af etage m 2. Hvis der kan opnås tilladelse til en højere bebyggelsesprocent, skal der erlægges en tillægskøbesum. Købesummen forventes at blive omkring 6,5 mio. kr., herfra skal trækkes ca. 1,5 mio. kr. til opførelse af et selskabslokale til 80 personer. Dvs. at 's salgsprovenu bliver ca. 5 mio. kr., herfra skal trækkes diverse salgsomkostninger. har tilkendegivet, at en del af dette salgsprovenu kan tilfalde afdelingen. Handlen er som nævnt betinget af, at samtidig med underskrivelse af den betingede købsaftale indgår aftale om, at Innovater opfører et nyt festlokale. Festlokalet vil blive mellem 150 og 175 m 2 med en have på ca. 100 m 2, toiletter og køkken. Afdelingen vil få indflydelse på udformning og indretning. Da Innovater erhverver grunden med bygninger, er det Innovaters ansvar at opsige/genhuse de eksisterende lejere. Afhændelse Afhændelse af matriklen - del nr. 2 af matr. nr Ruten 6 m.fl. som er ca m 2, kræver organisationsbestyrelsens tilslutning samt kommunal og ministeriel godkendelse. Det er væsentligt, at projektet har opbakning i afdelingen. Derfor har der været en dialog om eventuelt frasalg med den fælles afdelingsbestyrelses forretningsudvalg. De er positive overfor et salg. Afhændelsen bør ikke virke som en hæmsko for partnerskabsaftalen om udvikling af Tingbjerg. Derfor skal der indskrives en "fortætningsklausul" i købsaftalen. På købers side er handlen betinget af, at servitutter, forurening mv. ikke er til hinder for købers projekt samt at der foreligger en bindende aftale med køber og den påtænkte dagligvarerkæde. Potentialerne Butikstorvet på Ruten er nedslidt og afdelingen har ikke henlagt tilstrækkeligt med midler til vedligeholdelse/renovering. Udlejningen af lejemålene er ikke stabil nye forretninger har generelt en kort levetid, hvilket bevirker tomgangsleje. Enkelte forretninger slagteren, frisøren m.fl. er levedygtige og dem skal der værnes om i projektet. Lille Torv er indgangen til Tingbjerg og det ville være dejligt, hvis området kunne få en "ansigtsløftning" i form af nye mere attraktive butikker. Afdelingen mister lejeindtægter, men samtidig reduceres udgifterne (balanceleje). Der har været iværksat en række tiltag for at se, om man kunne tiltrække nye næringsdrivende, hvilket har været vanskeligt indenfor de givne rammer. Dette projekt kan derfor være den gnist, der skal til, for at starte revitaliseringen af Tingbjergs byliv. 16/32

17 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der indgås en betinget købsaftale med Innovater. Købsaftalen skal forhandles endeligt på plads og kommunen samt ministeriet skal godkende denne. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der kan indgås betinget købsaftale. 15. Finansiering af facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave På organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2014 behandlede organisationsbestyrelsen det ureviderede byggeregnskab for facade og gulvvarmeregulering i Tingbjerg Børnehave. en var, at skulle godkende et midlertidigt lån fra arbejdskapitalen til dækning af udgifterne, indtil forhandlingerne med kommunen om at stille garanti for et realkreditlån var afsluttet. Det var imidlertid organisationsbestyrelsens holdning, at sagen måtte afklares med kommunen og at der alternativt måtte optages et banklån med deraf følgende huslejekonsekvens. Punktet blev dermed udskudt til senere afklaring. Kommunen har imellemtiden meddelt, at den ikke kan stille garanti for et lån. Byggeregnskab Ifølge byggeregnskabet pr. 20. september 2013 er den samlede anskaffelsessum på kr. Håndværkerudgifter udgør kr. Påregnet finansiering for byggesagen er kr. af afdelingens henlæggelser, egenfinansiering på kr. og resten af beløbet på kr. skal nu finansieres med et banklån. Så snart der er optaget et banklån, vil regnskabet blive revideret. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der optages et banklån til dækning af den u finansierede del af udgifterne svarende til kr. samt at organisationsbestyrelsen godkender det ureviderede regnskab. Bilag 32: Urevideret byggeregnskab Der skal foretages en mindre korrektion, idet der køres med underskud. Beløbet vil således blive afskrevet over 10 år og uden rente. Med ovenstående kommentarer godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 17/32

18 16. Dispensation for tab ved fraflytning og forhøjelse af beboerindskud Folketinget vedtog i marts 2013 en ny lov, hvorefter boligorganisationens dispositionsfond skal dække tab ved fraflytning, der samlet set overstiger 313 kr. (2013-sats) pr. lejemålsenhed. På organisationsbestyrelsesmødet den 24. april 2013 besluttede organisationsbestyrelsen, at der skulle søges dispensation for denne lov med henvisning til en lav beholdning i dispositionsfonden. Vi har modtaget svar på ansøgningen fra Københavns Kommune, hvorefter der gives dispensation indtil den 31. juli 2016, hvorefter har mulighed for at søge på ny. En betingelse for dispensationen er dog, at udnytter sin kompetence efter den almene lejelovs 48, stk. 2 til at forhøje beboerindskud for de lejemål, hvor beboerindskuddet er lavere end beløbet opgjort efter den almene lejelovs 48, stk. 2. Beløbet er i 2015 fastsat til 229 kr. pr. m 2 og reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. Beboerindskuddet foreslås således reguleret til 229 kr. pr. m 2 for alle lejemål i, der er opsagt pr. den 1. marts 2015 eller opsiges derefter. Reguleringen vil kun have virkning for lejemål, hvor indskuddet ikke allerede overstiger 229 kr. pr. m 2. Beboerindskuddet i er i dag 200 kr. pr. m 2 i de fleste afdelinger bortset fra i de nyere afdelinger, hvor afdelingens samlede beboerindskud skal udgøre 2 % af anskaffelsessummen. Nedenfor ses eksempler på konsekvensen for lejemål af forskellig størrelse i tre forskellige afdelinger. En ældreboligafdeling, en familieboligafdeling af ældre dato og en familieboligafdeling af nyere dato. I den sidste kolonne vises, hvor mange måneders husleje, der kan dækkes af det nye indskud. Valbyholm m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nyt indskud 86, , ,5 76, , ,5 67, , ,5 58, , ,4 48, , ,3 18/32

19 Skyttevænget m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nyt indskud , , , , , ,1 57, , ,3 53, , ,1 Sejlhuset m² Nuværende indskud i kr. pr. m² Nuværende indskud i kr. Nyt indskud pr. m² Nyt indskud i kr. Forskel Leje pr. mdr. antal mdr. der kan dækkes af nuværende beboerindskud 104, , ,0 101, , , , ,9 93, , ,9 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regulering af beboerindskud til 229 kr. pr. m 2 fra den 1. marts 2015 og at beboerindskuddet fremadrettet reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 17. Udlejningsftalen På organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2015 traf organisationsbestyrelsen beslutning om hovedparten af de punkter i udlejningsaftalen, det er overladt til de enkelte boligorganisationer at træffe beslutning om, heriblandt spørgsmålet om andelen af fleksibel udlejning for hver enkelt afdeling. Vi har imellemtiden fået en tilbagemelding fra kommunen om, at de indstiller at andelen for Bellahøj I-II hæves fra 3/9 til 4/9 fleksibel udlejning på baggrund af den uro, der har været i 19/32

20 området over sommeren. Forvaltningskommissionen har behandlet spørgsmålet og indstiller at organisations betyrelsen følger kommunens anbefaling. Vi har ydermere fået besked om, at organisationsbestyrelsen kan beslutte fordelingen mellem de to beboergrupper, der indgår i A-kriteriet for fleksibel udlejning: Personer i beskæftigelse og studerende. Der vil blive en nærmere uddybning på mødet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - fastlægger andelen af fleksibel udlejning for Bellahøj I-II til 4/9 - drøfter og beslutter, hvilken fordeling, der skal ske mellem de to grupper, der indgår i A- kriteriet for fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning for Bellahøj I & II. Blev godkendt. Der blev omdelt et notat med forskellige forslag til udmøntning af fleksibel udlejning: På grund af sagns kompleksitet blev der truffet en foreløbig beslutning om, at A-kriteriet (fordelingen mellem beskæftigede og studerende) og B-kriteriet (fordelingen mellem seniorer og skilsmisseramte) fordeles således: A-kriterium: 1/2 Beskæftigelse 1/6 Uddannelse B-kriterium: 1/6 Senior 1/6 Skilsmisse Endelig beslutning træffes på næste organisationsbestyrelsesmøde. 18. Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen I 2012 blev der gennemført en tilfredshedsundersøgelse i blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I løbet af 2013 arbejdede to arbejdsgrupper med at udlede anbefalinger med udgangspunkt i undersøgelsens resultater. Arbejdsgrupperne anbefalede at organisationsbestyrelsen skulle følge op på de iværksatte initiativer og vurdere om de er passende. Det blev desuden foreslået at gennemføre en ny undersøgelse i Anbefalingerne blev præsenteret og godkendt af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet i januar Vedlagt som bilag 33 er notatet fra arbejdsgrupperne. De anbefalede initiativer er markeret med rødt. Opfølgningen er markeret med blåt. 20/32

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 18. februar 2015 Indkaldt til mødet: Bestyrelsen: Formand Aage

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere