Bilag indsigelser til kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016"

Transkript

1 Bilag indsigelser til kommuneplan Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Green Wave A/S v/ Steen Richard Andersen Tømrervænget Næstved Green Wave A/S ønsker at føre erhvervs- og boligbyggeri på arealet ved Eventyrvej - Fantasy World. Arealet er ca m 2. Yderligere ønsker Green Wave at købe kommunalt areal på m 2 i området. Tanken er at opføre Danmarks længste erhvervsbyggeri på 700 m, der udformes som en "grøn bølge" med facade mod motorvejen og en græsklædt støjvold mod nord. Erhvervsbygningen fungerer lydbarriere for et nyt boligområde med ca. 200 boliger af forskellige typer og størrelser. Boligområdet tænkes indrettet som et ressort, dvs. at det indhegnes og overvåges med video og portvagt, og man skal have adgangskort for at komme ind - alt med henblik på at skabe tryghed. I tilknytning til boligerne tænkes etableret en række serviceordninger så som børnepasning, lektiehjælp, fritidsaktiviteter, festlokaler, kantine, skadestue mv. Erhvervsbyggeriet tænkes at indeholde kontorerhverv, lagerlokaler, fitnesscenter, restauranter mv. Bygningen opføres i 3 etager og kan rumme ca m 2. Restauranten skal ud over à la carte kunne fungere som kantine for hele erhvervsdelen, hvor man regner med, at der vil være ca personer. Området har indtil nu været udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomhed, administration og forlystelsespark. Bebyggelsesprocenten har været fastlagt til max. 25. Ifølge kommuneplan var intentionen at "åbne mulighed for, at den eksisterende virksomhed Fantasy World kan udvide sin fremstillings-virksomhed og samtidig udbygge udstillingsaktiviteterne væsentligt. Der kan inden for området anlægges en forlystelsespark med legearealer mv." Efter at Fantasy World lukkede, har ejer og forskellige developere overvejet andre anvendelsesmuligheder, især boliger, men også kulturelle/ rekreative funktioner så som golfhotel har været overvejet. Arealet ligger bag eksisterende og planlagte villakvarterer langs Holbækvej og vejbetjenes via Eventyrvej, ca. 700 m fra krydset Holbækvej/ Roskildevej. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at arealet er velegnet til boligformål og/eller kulturelle og rekreative funktioner, men ikke til fremstillingserhverv og lignende, som skaber tung trafik og eventuel anden form for støjbelastning. Ved anvendelse til boliger og lignende forudsættes naturligvis anlagt støjvold mod motorvejen. Kommuneplan omfatter kun områder, som er med i den gældende regionplan (bortset fra to mindre arealer ved Fælledvej og Benløse Skel, som Miljøcentret har accepteret inddraget i kommune-planen nu). Den fremtidige erhvervsudvikling vil være et af hoved-temaerne i kommuneplan 2009, som både skal indeholde en overordnet strategi for erhvervsudviklingen og forslag til konkret lokalisering af forskellige erhvervstyper. En måde at understøtte regeringens overordnede mål om en bæredygtig vækst vil være at sikre, at kontor-arbejdspladser så vidt muligt lokaliseres i nærheden af en station, så der er god tilgængelighed med kollektiv transport. Ønsket om en stationsnær placering har også været gennemgående blandt de virksomheder, som inden for de seneste år er flyttet til Ringsted med kontorarbejdspladser. Virksomheder inden for servicesektoren, f.eks.

2 ejendomsmægler og revisor, efterspørger typisk en synlig placering i nær tilknytning til områder med butikker og andre centerfunktioner. Kommuneplan åbner mulighed for omdannelse af ældre erhvervskvarterer og ekstensivt udnyttede arealer omkring stationen til blandede byfunktioner, herunder kontorarbejdspladser. Alene i Odinsvejkvarteret vil der kunne indpasses ca m 2, svarende til op mod arbejdspladser inden for kontor og serviceerhverv. På det gamle godsbaneareal syd for stationen vil der ligeledes kunne opføres kontorbyggeri. I Klosterparken er der en uudnyttet rummelighed på lidt over m 2, svarende til mellem og kontorarbejdspladser (afhængigt af, i hvor stort omfang muligheden for indpasning af butikker til pladskrævende varegrupper udnyttes). I hele kommunen er der i dag skønsmæssigt anslået ca kontorarbejdspladser. Heri er ikke medregnet kontorer i tilknytning til fremstillingsvirksomheder, en groshandel og lignende, som typisk er placeret i industriområder. Arealet ved Fantasy World ligger tæt ved motorvejen, men forholdsvis langt fra stationen, og den trafikale beliggenhed er derfor ikke specielt velegnet til kontorarbejdspladser. I forslaget til kommuneplan er området foreslået udlagt til blandet boligbyggeri i form af parcelhuse, tæt-lav og etageboliger. Bebyggelse må opføres i 3 etager, og bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Ud fra erfaringstal for andre områder med blandet bebyggelse skønnes det private og kommunale areal tilsammen at kunne rumme boliger. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer at det vil være hensigts-mæssigt at åbne mulighed for opførelse af en børneinstitution i området. I så fald bliver boligantallet lidt mindre. I henhold til de generelle rammer for boligområder i Ringsted og Benløse kan der i boligområder indpasses fælles anlæg så som børneinstitution, varmecentral og lignende. Den af Green Wave foreslåede bebyggelse har en bebyggelsesprocent på over 50. De boligtyper, der vises i projektet, er anderledes end det, der hidtil er blevet bygget i Ringsted. Med en bearbejdning af bebyggelsesplanen, hvor støjvolden indgår i et grønt område, er der grundlag for et attraktivt boligområde. Side 2 af 10

3 Green Wave foreslår, at området indrettes som et ressort med adgangskontrol og portnervagt. Indtil nu har kommunen generelt lagt vægt på, at nye boligområder udbygges med en blanding af boligtyper og ejerformer og med en tæt sammenhæng til den omgivende by, for eksempel i form af offentligt tilgængelige stiforbindelser. Den nærmere indretning og karakter af området forudsættes det, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med lokalplanlægningen. Forvaltningen foreslår, at det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige bolig-typer, gerne med tilhørende fællesfunktioner i form af café, motionsrum og lignende. Endvidere foreslås det tilføjet i kommuneplanen, at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal reserveres areal til en børneinstitution i området. Forvaltningen indstiller, at anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 5B22 suppleres med følgende: e. I forbindelse med lokalplanlægning skal der reserveres areal til en børneinstitution inden for området. det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige boligtyper, gerne med tilhørende fællesfunktioner som café, motionsrum og lignende. 2 Landmålergården I/S, Mellem Broerne Ringsted 1. tv. (på vegne af Brian Nielsen, Gyrstinge Bygade 10B) Brian Nielsen driver tømrervirksomhed på Sorøvej 168 A. Samtidig lejer han erhvervslokaler ud samme sted. Området er omfattet af rammebestemmelserne for område EL4, som åbner mulighed for erhverv og bolig i tilknytning hertil. Brian Nielsen ønsker at opføre en bolig i tilknytning til virksomheden, blandt andet for at kunne holde opsyn. Der er ikke rummelighed til at opføre en bolig på grunden, men da Brian Nielsen også ejer grunden, som grænser op til EL4, foreslår han, at området udvides til at omfatte også denne ejendom. Ifølge planlovens landzonebestemmelser kan han ikke få tilladelse til at opføre en bolig i landzone. Både område EL4 og ejendommen Sorøvej 168 ligger i landzone. Sorøvej 168 har et areal på ca m 2. Der vil derfor tale om en mindre justering af afgrænsningen af område EL4. Forvaltningen vurderer, at det ligger inden for kommunens kompetence at justere afgrænsningen. Forvaltningen foreslår, at ændringsforslaget imødekommes. Forvaltningen indstiller, at afgrænsningen af område EL4 ændres til også at omfatte ejendommen Sorøvej 168. Side 3 af 10

4 3 Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V 1. Er betænkelig ved en forhøjelse af bebyggelses-procenten fra 90 til 110 for alle ejendomme langs strøggaderne, og ved at der åbnes generel mulighed for at indrette boliger i uudnyttede tagetager. Efter Kulturarvsstyrelsens opfattelse vil det svække Byrådets muligheder for at fastholde intentionen om at bevare det værdifulde kulturmiljø og de bevaringsværdige bygninger i Ringsted bymidte. 2. Har i redegørelserne for landsbyerne bemærket overskriften: Fredede bygninger og anlæg. Der kan i disse landsbyer være tale om forskellige frednings- og beskyttelseslovgivning, nemlig efter den kirkelige lovgivning, naturbeskyttelsesloven og lov om bygningsfredning. Som eksempel nævnes Vigersted. 3. Vigersted Kirkelades adresse er Vigerstedvej 2a. I redegørelsen er Vigersted Bygade 31 angivet som fredet. Det antages at bero på en fejl. 4. I forbindelse med behandling af forslag til regionplan har styrelsen udtrykt betænkelighed ved vindmøllerne i Eskilstrup, som vil blive placeret i de to kulturmiljøer Fredsgårde og Kagstrup. Side 4 af 10 Ad 1 Ved at åbne mulighed for indretning af tagboliger, ombygning og mindre tilføjelser til den eksisterende bebyggelse skabes bedre vilkår for bevaring af det eksisterende kulturmiljø. I store dele af bykernen er de eksisterende bebyggelsesprocenter væsentligt højere end 100. Ved indretning af boliger i tagetager udnyttes de eksisterende bygnings-rammer, hvilket set i et bæredygtighedsperspektiv er bedre end at inddrage nye arealer til ny bebyggelse. Samtidig giver det grundlag for at fastholde en bymidte med en passende andel af boliger og en befolkningstæthed, der giver grundlag for handels- og kulturliv. Indretningen vurderes altid individuelt med henblik på at sikre blandt andet gode friarealforhold. Forvaltningen indstiller, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad 2 Forvaltningen er opmærksom på, at det drejer sig om forskellige love. Forvaltningen indstiller, at det i redegørelserne til landsbyer med fredede/beskyttede bygninger og anlæg præciseres, hvilken type fredning/beskyttelse det drejer sig om. Ad 3 Det er en fejl. Forvaltningen indstiller, at Vigersted Bygade 31 rettes til Vigerstedvej 2A. Ad 4 For de områder, som i regionplanen er udpeget til vindmøller, udarbejdes der i øjeblikket VVM-redegørelse for konkrete projekter til opsætning af nye vindmøller. Det er tanken, at en række mindre vindmøller forskellige steder i kommunen nedtages og erstattes af færre, men større møller. Det er et led i den moderniseringsplan, som Folketinget har vedtaget. I VVM-redegørelsen vil der blive grundigt redegjort for vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne.

5 Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 4 Søren Ejlekær Nielsen Ejlekærgårdsvej Ringsted Bemærker, at Farendløse stationsby både er præsenteret som byzonelandsby og som landzoneby. I den endelige plan kan byen kun være repræsenteret ét sted. Henviser til tidligere fremsendt forslag til placering af jordbrugsparceller og parcelhusgrunde i den sydøstlige del af byen ved Ejlekærgårdsvej og den nordlige del ved Præstbrovej. Foreslår, at det tilføjes i kommuneplanen, at Farendløse Stationsby kan afsluttes med jordbrugsparceller mod nord og syd. Farendløse stationsby præsenteres som kommende byzonelandsby i afsnittet om byzonelandsbyer, mens Farendløse kirkeby præsenteres i afsnittet om landzonelandsbyer. Her viser kortet hele Farendløse, hvilket var nødvendigt for at vise rammeområder for jordbrugsparceller. Hvis stationsbyen som foreslået havde skiftet status til byzonelandsby, skulle kortet på s. 123 rettes, så område 11B5 ikke fremstod som liggende inden for landzonelandsbyens afgrænsning. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod zoneændringen, er det imidlertid ikke aktuelt at fjerne landsbyafgrænsningen fra kortet. Til gengæld skal kortet på s. 123 ændres til, at område 11B5 i stedet hedder L9 ligesom resten af Farendløse (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Selv om statusændring af Farendløse stationsby på grund af miljø-centrets indsigelse ikke kan ske nu, vil det være mest hensigtsmæssigt at fastholde muligheden for en statusændring i kommuneplan Hvis der udstykkes yderligere jordbrugsparceller langs landsbyens afgrænsning, reduceres de fremtidige udviklingsmuligheder. Søren Ejlekær har mulighed for at udstykke enkelte parcelhusgrunde ved Præstbrovej inden for landsbyens afgrænsning. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 5 DSB Ejendomme Kalvebod Brygge 32 København V DSB ejer arealer omkring Ringsted Station omfattet af rammebestemmelser for område 1D11 og 3F2 i henholdsvis Bymidten og Ringsted Syd. Generelt ser DSB positivt på mulighederne for i samarbejde med Ringsted Kommune at udvikle området. 1. DSB ser positivt på at forbedre forbindelsen mellem Ringsted Syd, Bymidten og Ringsted Øst. På længere sigt i form af to terminaladgange, nemlig en nordlig forbindelse ved Ringsted Station til Bymidten og en sydlig forbindelse til Ringsted Syd og byomdannelses-området ved Odinsvej. Mener, at en samlet trafik-, vej- og stiplan for dette område er påkrævet. Side 5 af 10 Ad 1 Forvaltningen er enig i at en samlet planlægning af området er påkrævet, og at DSB skal inddrages i denne planlægning. Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad. 2 Det er i modstrid med detailhandelsplanen at etablere butikker i området syd for Ringsted Station. Muligheden var inde i overvejelserne i forbindelse med detailhandelsplanlægningen, men Byrådet besluttede dengang at prioritere en udvidelse af bykernen mod nord (Ringstedet). Begrundelsen var blandt andet, at det er uhensigtsmæssigt at sprede

6 2. Kommuneplanforslaget åbner mulighed for, at der opføres m 2 bebyggelse syd for banen i område 3F2. DSB mener, at bestemmelserne for område 3F2 skal udvides til at omfatte anvendelse til center- og boligformål, hvis man skal sikre grundlaget for en udvikling i overensstemmelse med kommuneplan-forslaget. Under henvisning til temaplan for detailhandel foreslås det, at området gøres til en del af bykernen og får del i den nuværende ramme til nybyggeri og omdannelse. centerfunktionerne ud over et meget stort område, dels trafikalt, dels for fastholdelse/ tiltrækning af små specialvarebutikker og særlige serviceerhverv. Forvaltningen finder ikke, at området er egnet til boligformål på grund af den nære beliggenhed til jernbanen og stationen, hvor det vil være vanskeligt at sikre boliger mod støj og rystelser. Det vil være mere velegnet til kontorarbejdspladser, serviceerhverv mv. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 6 Havreholm Gård P. Ulrich Larsen Havreholmsvej Ringsted Foreslår, at bebyggelse og arealer i Balstrup overføres til byzone, og at landbrugsarealerne mod nord mellem Balstrup og Østre Ringvej også overføres til byzone. Begrundelsen er, at området ønskes udviklet, og at beboelsen på Havreholm ønskes frastykket. For området ved Balstrup er der behov for en nærmere planlægning, hvor der tages stilling til anvendelse, afgrænsning mellem bolig- og erhvervsområder mv. Forvaltningen foreslår, at der i efteråret igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes ideer og forslag til områdets anvendelse. Herefter kan der enten udarbejdes et kommuneplantillæg for området, eller rammer for områdets anvendelse mv. kan indarbejdes i kommuneplan Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes forslag og ideer til områdets fremtidige anvendelse, afgrænsning mellem boliger og erhverv mv. 7 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøcentret ophæver regionplanretningslinierne og vedrørende rammeområde 5B20 og 5B21 i Benløse og godkender den ønskede justering af rammeområde 10B5 i Kværkeby under forudsætning af, at Byrådet vedtager den del af planforslaget, der vedrører de tre områder. Gør indsigelse mod, at Farendløse stationsby ændres til byzonelandsby. Ændringen er i uoverensstemmelse med Regionplan og foregriber kommunens planlægning vedrørende bymønster. Det statslige mål er, at der sker en modernisering af det eksisterende bymønster, at der er forskel på land og by, at der skal være en klar grænse mellem land og by, samt at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Det er også et krav til den kommunale planlægning, at udvikling af bymønster skal basere sig på strategiske overvejelser i forhold til en Side 6 af 10 Indsigelsen betyder, at Farendløse stationsby ikke kan ændre status før i forbindelse den kommende revision af kommuneplanen i Forvaltningen indstiller, at afsnittet om Farendløse stationsby som byzonelandsby udtages af planen område 5B11 ændres til område L9 svarende til kommuneplan

7 afbalanceret regional udvikling. Miljøcentret vurderer derfor, at ændringer af bymønster i form af konvertering af landzonelandsby til byzone tidligst kan foretages i forbindelse med den næste samlede kommuneplanrevision. 8 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet bemærker, at der i ny ramme for område 5B21 i Benløse (Fælledvej) bestemmes, at der skal anlægges en støjvold langs motorvejen. Der er pålagt en byggelinie langs motorvejen, og eventuel realisering af anlæg på byggelinien kræver dispensation i henhold til vejloven. Vejdirektoratet bemærker også, at kommunen og direktoratet fortsat drøfter de fremtidige udviklingsplaner sydøst for Ringsted ved Høm, idet der er arealreservation til et eventuelt fremtidigt vejanlæg mellem Vetterslev og Høm. Disse planer fremgår ikke af det fremsendte kommuneplanforslag. Endelig bemærkes, at konkrete tiltag på det kommunale vejnet, der får betydning for det rutenummererede vejnet, forudsættes fremsendt til særskilt høring i Vejcenter Sjælland. Forvaltningen er opmærksom på, at der er en byggelinie langs motorvej, og at Vejdirektoratet skal høres om voldanlæg langs motorvejen. Forvaltningen er opmærksom på, at der fortsat pågår forhandling om den mere præcise linieføring af omfartsvej om Høm. Arealreservationen er med i regionplanen. Ved kommuneplanrevision 2009 skal regionplanens temaer og udpegninger vedrørende det åbne land revideres og indarbejdes i kommuneplanen. Ligeledes skal kommuneplanens hovedstruktur, herunder trafikstrukturen, revideres. Indtil 2009 er det Miljøcenter Roskilde, der har kompetencen til at ændre eller ophæve en arealreservationen i regionplanen. Den netop gennemførte planrevision - kommuneplan vedrører ikke kommunens hovedstruktur, men kun rammerne for anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder, som kommunen er inddelt i (f.eks. en karré i bymidten eller et boligkvarter i en landsby). Bortset fra to områder i Benløse og nogle småjusteringer i forbindelse med et par landsbyer beskæftiger kommuneplan sig kun med arealer, der allerede var kommuneplanlagt, inden kommunalreformen trådte i kraft. Først ved den kommende kommuneplanrevision i 2009 har kommunen kompetence til at ændre forhold, som er fastlagt i regionplanen. Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 9 Gilla Pommer og Lars Erik Hansen Farendløsevej Ringsted Under henvisning til, at Farendløse stationsby i kommuneplanforslaget skal ændre status til byzone-landsby, ønsker Gilla Pommer og Lars Erik Hansen, at landbrugsbygningerne Farendløsevej 39 forbliver i landzone, idet der er landbrugspligt på ejendommen. Afgrænsningen foreslås ændret. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod statusændring af Farendløse stationsby, er der ikke grundlag for at ændre afgrænsning af landsbyen på nuværende tidspunkt (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Side 7 af 10

8 Tekniske/ redaktionelle ændringer Forvaltningen er blevet opmærksom på en række mindre fejl, som skal rettes i den endelige udgave af kommuneplan Det drejer sig blandt andet om teksten vedrørende område BL4 - det nye boligområde Hallingebjerg ved Valsømagle. Med kommuneplantillæg nr. 19 blev området i februar 2005 udlagt som nyt boligområde BL4 med følgende bestemmelser: a. Området fastlægges til jordbrugsformål og boligformål. Der må endvidere etableres mindre butikker til områdets daglige forsyning og mindre håndværksvirksomheder uden nabogener. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må ikke opføres højere end 8,5 m. d. Området skal forblive i landzone. Som led i den netop gennemførte planrevision er samtlige kommuneplantillæg blevet indarbejdet I kommuneplan Da områder med betegnelsen BL i kommune-planen normalt betyder jordbrugsparceller, er område BL4 ved en fejl anført med de bestemmelser, som gælder for jordbrugsparceller. Det skal rettes, så der anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19, og som lokalplanen for området er baseret på. I den trykte udgave af kommuneplan var der ved en fejl brugt ordet "landzonelandsbyer" i overskrifterne vedrørende byzonelandsbyer. I den elektroniske udgave af kommuneplanforslaget var angivet korrekt betegnelse. I forbindelse med, at nogle af kortene i kommuneplanen allerede er blevet digitaliseret, er signaturen vedrørende fredning samt signaturen "overføres til byzone" forsvundet. Det skyldes, at kommunen skal anvende systemet Plan DK af hensyn til indberetning af data i en landsdækkende kortdatabase, og dette system indeholder ikke direkte mulighed for at anvende skravering, som har været benyttet på de hidtidige kommuneplankort. Forvaltningen indstiller, at Område BL 4 får sit eget afsnit på s Her anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19. I den trykte udgave af kommuneplanen rettes overskrifter vedrørende byzonelandsbyer. På den endelige udgave af kort anføres en signaturer for "område, der skal overføres til byzone" samt "fredning". På side 15 rettes Jernbanegade til Jernbanevej. På side 124 ændres område L16 (Allindemaglegård) til L22. På side 121 indsættes nyt afsnit L22 med teksten fra kommuneplantillægget. Kort over Torpet indsættes på side 125. På side 46 ændres område 4B18 nord for Køgevej (Højbogård) til 4B19. På side 51 indsættes nyt afsnit 4B19 med teksten fra kommuneplantillægget. Område 3E9 udgår af kortet på side 34. Området udgør herefter en del af 3E3. På side 38, 1. spalte, indsættes 3E10 i overskriften: Område 3E2, 3E3 og 3E10 Punkt b) ændres til: b. I område 3E10 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Side 8 af 10

9 I et kommuneplantillæg fra 2004 er Allindemaglegård afgrænset som nyt rammeområde L16. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at L16 i forvejen var anvendt i Haraldsted. Områdets nummer ændres derfor til L22, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til boligformål. b. Boliger må kun indrettes i eksisterende bygninger. c. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevarings-bestemmelser, som sikrer bevaringsværdige bygninger beskrevet i Ringsted Kommuneatlas (udgivet år 2000). d. Ved lokalplanlæging skal det sikres, at det i regionplanen udpegede kulturmiljø omkring Allindemaglegård bevares. e. Området skal forblive i landzone. Med boligtemaplan 2005 blev Torpet afgrænset som landzonelandsby L21. I forslag til kommuneplan er L21 med i tekstafsnittet, men kortet er faldet ud. I et kommuneplantillæg fra 2003 er et boligområde ved Højbogård afgrænset som nyt rammeområde 4B18. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at 4B18 i forvejen var anvendt til et område ved Skovgården. Områdets nummer ændres derfor til 4B19, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til etageboliger. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 9 m. d. Mindst 10 % af grundarealet skal anlægges som større, samlede fælles lege- og opholdsarealer. e. Der skal fastlægges nærmere bestemmelser om sikring af udendørs og indendørs støjniveauer. Side 9 af 10

10 På kort over Ringsted Syd er der angivet et delområde 3E9, som det ikke længere er aktuelt at have som selvstændigt delområde. Indholdsmæssigt er det dækket af teksten for område 3E3. På side 38 er angivet bestemmelser for område 3E2 og 3E3 - Erhverv ved Bragesvej og Haslevvej. De indeholder blandt andet følgende punkt : b. I område 3E3 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Bestemmelsen er kommet ind i forbindelse med kommuneplantillæg for et område ved Jættevej, hvor en del af 3E3 blev afgrænset som nyt område 3E10. Teksten til punkt b. skal derfor rettes, så den refererer til 3E10. Side 10 af 10

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:07

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:07 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den 10-09-2007 Mødetidspunkt: 18:30-19:07 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Tjørnevej Syrenvej Rolighedsve M Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 August 2017 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej

Læs mere

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Kommuneplan 2013 Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Høringssvar Emner Forvaltningens forslag til ændringer 1 Naturstyrelsen Fingerplan 2013 Stationsnære kerneområder Detailhandel OSD områder

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Marts 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 24.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere