Bilag indsigelser til kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016"

Transkript

1 Bilag indsigelser til kommuneplan Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Green Wave A/S v/ Steen Richard Andersen Tømrervænget Næstved Green Wave A/S ønsker at føre erhvervs- og boligbyggeri på arealet ved Eventyrvej - Fantasy World. Arealet er ca m 2. Yderligere ønsker Green Wave at købe kommunalt areal på m 2 i området. Tanken er at opføre Danmarks længste erhvervsbyggeri på 700 m, der udformes som en "grøn bølge" med facade mod motorvejen og en græsklædt støjvold mod nord. Erhvervsbygningen fungerer lydbarriere for et nyt boligområde med ca. 200 boliger af forskellige typer og størrelser. Boligområdet tænkes indrettet som et ressort, dvs. at det indhegnes og overvåges med video og portvagt, og man skal have adgangskort for at komme ind - alt med henblik på at skabe tryghed. I tilknytning til boligerne tænkes etableret en række serviceordninger så som børnepasning, lektiehjælp, fritidsaktiviteter, festlokaler, kantine, skadestue mv. Erhvervsbyggeriet tænkes at indeholde kontorerhverv, lagerlokaler, fitnesscenter, restauranter mv. Bygningen opføres i 3 etager og kan rumme ca m 2. Restauranten skal ud over à la carte kunne fungere som kantine for hele erhvervsdelen, hvor man regner med, at der vil være ca personer. Området har indtil nu været udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomhed, administration og forlystelsespark. Bebyggelsesprocenten har været fastlagt til max. 25. Ifølge kommuneplan var intentionen at "åbne mulighed for, at den eksisterende virksomhed Fantasy World kan udvide sin fremstillings-virksomhed og samtidig udbygge udstillingsaktiviteterne væsentligt. Der kan inden for området anlægges en forlystelsespark med legearealer mv." Efter at Fantasy World lukkede, har ejer og forskellige developere overvejet andre anvendelsesmuligheder, især boliger, men også kulturelle/ rekreative funktioner så som golfhotel har været overvejet. Arealet ligger bag eksisterende og planlagte villakvarterer langs Holbækvej og vejbetjenes via Eventyrvej, ca. 700 m fra krydset Holbækvej/ Roskildevej. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at arealet er velegnet til boligformål og/eller kulturelle og rekreative funktioner, men ikke til fremstillingserhverv og lignende, som skaber tung trafik og eventuel anden form for støjbelastning. Ved anvendelse til boliger og lignende forudsættes naturligvis anlagt støjvold mod motorvejen. Kommuneplan omfatter kun områder, som er med i den gældende regionplan (bortset fra to mindre arealer ved Fælledvej og Benløse Skel, som Miljøcentret har accepteret inddraget i kommune-planen nu). Den fremtidige erhvervsudvikling vil være et af hoved-temaerne i kommuneplan 2009, som både skal indeholde en overordnet strategi for erhvervsudviklingen og forslag til konkret lokalisering af forskellige erhvervstyper. En måde at understøtte regeringens overordnede mål om en bæredygtig vækst vil være at sikre, at kontor-arbejdspladser så vidt muligt lokaliseres i nærheden af en station, så der er god tilgængelighed med kollektiv transport. Ønsket om en stationsnær placering har også været gennemgående blandt de virksomheder, som inden for de seneste år er flyttet til Ringsted med kontorarbejdspladser. Virksomheder inden for servicesektoren, f.eks.

2 ejendomsmægler og revisor, efterspørger typisk en synlig placering i nær tilknytning til områder med butikker og andre centerfunktioner. Kommuneplan åbner mulighed for omdannelse af ældre erhvervskvarterer og ekstensivt udnyttede arealer omkring stationen til blandede byfunktioner, herunder kontorarbejdspladser. Alene i Odinsvejkvarteret vil der kunne indpasses ca m 2, svarende til op mod arbejdspladser inden for kontor og serviceerhverv. På det gamle godsbaneareal syd for stationen vil der ligeledes kunne opføres kontorbyggeri. I Klosterparken er der en uudnyttet rummelighed på lidt over m 2, svarende til mellem og kontorarbejdspladser (afhængigt af, i hvor stort omfang muligheden for indpasning af butikker til pladskrævende varegrupper udnyttes). I hele kommunen er der i dag skønsmæssigt anslået ca kontorarbejdspladser. Heri er ikke medregnet kontorer i tilknytning til fremstillingsvirksomheder, en groshandel og lignende, som typisk er placeret i industriområder. Arealet ved Fantasy World ligger tæt ved motorvejen, men forholdsvis langt fra stationen, og den trafikale beliggenhed er derfor ikke specielt velegnet til kontorarbejdspladser. I forslaget til kommuneplan er området foreslået udlagt til blandet boligbyggeri i form af parcelhuse, tæt-lav og etageboliger. Bebyggelse må opføres i 3 etager, og bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Ud fra erfaringstal for andre områder med blandet bebyggelse skønnes det private og kommunale areal tilsammen at kunne rumme boliger. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer at det vil være hensigts-mæssigt at åbne mulighed for opførelse af en børneinstitution i området. I så fald bliver boligantallet lidt mindre. I henhold til de generelle rammer for boligområder i Ringsted og Benløse kan der i boligområder indpasses fælles anlæg så som børneinstitution, varmecentral og lignende. Den af Green Wave foreslåede bebyggelse har en bebyggelsesprocent på over 50. De boligtyper, der vises i projektet, er anderledes end det, der hidtil er blevet bygget i Ringsted. Med en bearbejdning af bebyggelsesplanen, hvor støjvolden indgår i et grønt område, er der grundlag for et attraktivt boligområde. Side 2 af 10

3 Green Wave foreslår, at området indrettes som et ressort med adgangskontrol og portnervagt. Indtil nu har kommunen generelt lagt vægt på, at nye boligområder udbygges med en blanding af boligtyper og ejerformer og med en tæt sammenhæng til den omgivende by, for eksempel i form af offentligt tilgængelige stiforbindelser. Den nærmere indretning og karakter af området forudsættes det, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med lokalplanlægningen. Forvaltningen foreslår, at det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige bolig-typer, gerne med tilhørende fællesfunktioner i form af café, motionsrum og lignende. Endvidere foreslås det tilføjet i kommuneplanen, at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal reserveres areal til en børneinstitution i området. Forvaltningen indstiller, at anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 5B22 suppleres med følgende: e. I forbindelse med lokalplanlægning skal der reserveres areal til en børneinstitution inden for området. det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige boligtyper, gerne med tilhørende fællesfunktioner som café, motionsrum og lignende. 2 Landmålergården I/S, Mellem Broerne Ringsted 1. tv. (på vegne af Brian Nielsen, Gyrstinge Bygade 10B) Brian Nielsen driver tømrervirksomhed på Sorøvej 168 A. Samtidig lejer han erhvervslokaler ud samme sted. Området er omfattet af rammebestemmelserne for område EL4, som åbner mulighed for erhverv og bolig i tilknytning hertil. Brian Nielsen ønsker at opføre en bolig i tilknytning til virksomheden, blandt andet for at kunne holde opsyn. Der er ikke rummelighed til at opføre en bolig på grunden, men da Brian Nielsen også ejer grunden, som grænser op til EL4, foreslår han, at området udvides til at omfatte også denne ejendom. Ifølge planlovens landzonebestemmelser kan han ikke få tilladelse til at opføre en bolig i landzone. Både område EL4 og ejendommen Sorøvej 168 ligger i landzone. Sorøvej 168 har et areal på ca m 2. Der vil derfor tale om en mindre justering af afgrænsningen af område EL4. Forvaltningen vurderer, at det ligger inden for kommunens kompetence at justere afgrænsningen. Forvaltningen foreslår, at ændringsforslaget imødekommes. Forvaltningen indstiller, at afgrænsningen af område EL4 ændres til også at omfatte ejendommen Sorøvej 168. Side 3 af 10

4 3 Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V 1. Er betænkelig ved en forhøjelse af bebyggelses-procenten fra 90 til 110 for alle ejendomme langs strøggaderne, og ved at der åbnes generel mulighed for at indrette boliger i uudnyttede tagetager. Efter Kulturarvsstyrelsens opfattelse vil det svække Byrådets muligheder for at fastholde intentionen om at bevare det værdifulde kulturmiljø og de bevaringsværdige bygninger i Ringsted bymidte. 2. Har i redegørelserne for landsbyerne bemærket overskriften: Fredede bygninger og anlæg. Der kan i disse landsbyer være tale om forskellige frednings- og beskyttelseslovgivning, nemlig efter den kirkelige lovgivning, naturbeskyttelsesloven og lov om bygningsfredning. Som eksempel nævnes Vigersted. 3. Vigersted Kirkelades adresse er Vigerstedvej 2a. I redegørelsen er Vigersted Bygade 31 angivet som fredet. Det antages at bero på en fejl. 4. I forbindelse med behandling af forslag til regionplan har styrelsen udtrykt betænkelighed ved vindmøllerne i Eskilstrup, som vil blive placeret i de to kulturmiljøer Fredsgårde og Kagstrup. Side 4 af 10 Ad 1 Ved at åbne mulighed for indretning af tagboliger, ombygning og mindre tilføjelser til den eksisterende bebyggelse skabes bedre vilkår for bevaring af det eksisterende kulturmiljø. I store dele af bykernen er de eksisterende bebyggelsesprocenter væsentligt højere end 100. Ved indretning af boliger i tagetager udnyttes de eksisterende bygnings-rammer, hvilket set i et bæredygtighedsperspektiv er bedre end at inddrage nye arealer til ny bebyggelse. Samtidig giver det grundlag for at fastholde en bymidte med en passende andel af boliger og en befolkningstæthed, der giver grundlag for handels- og kulturliv. Indretningen vurderes altid individuelt med henblik på at sikre blandt andet gode friarealforhold. Forvaltningen indstiller, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad 2 Forvaltningen er opmærksom på, at det drejer sig om forskellige love. Forvaltningen indstiller, at det i redegørelserne til landsbyer med fredede/beskyttede bygninger og anlæg præciseres, hvilken type fredning/beskyttelse det drejer sig om. Ad 3 Det er en fejl. Forvaltningen indstiller, at Vigersted Bygade 31 rettes til Vigerstedvej 2A. Ad 4 For de områder, som i regionplanen er udpeget til vindmøller, udarbejdes der i øjeblikket VVM-redegørelse for konkrete projekter til opsætning af nye vindmøller. Det er tanken, at en række mindre vindmøller forskellige steder i kommunen nedtages og erstattes af færre, men større møller. Det er et led i den moderniseringsplan, som Folketinget har vedtaget. I VVM-redegørelsen vil der blive grundigt redegjort for vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne.

5 Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 4 Søren Ejlekær Nielsen Ejlekærgårdsvej Ringsted Bemærker, at Farendløse stationsby både er præsenteret som byzonelandsby og som landzoneby. I den endelige plan kan byen kun være repræsenteret ét sted. Henviser til tidligere fremsendt forslag til placering af jordbrugsparceller og parcelhusgrunde i den sydøstlige del af byen ved Ejlekærgårdsvej og den nordlige del ved Præstbrovej. Foreslår, at det tilføjes i kommuneplanen, at Farendløse Stationsby kan afsluttes med jordbrugsparceller mod nord og syd. Farendløse stationsby præsenteres som kommende byzonelandsby i afsnittet om byzonelandsbyer, mens Farendløse kirkeby præsenteres i afsnittet om landzonelandsbyer. Her viser kortet hele Farendløse, hvilket var nødvendigt for at vise rammeområder for jordbrugsparceller. Hvis stationsbyen som foreslået havde skiftet status til byzonelandsby, skulle kortet på s. 123 rettes, så område 11B5 ikke fremstod som liggende inden for landzonelandsbyens afgrænsning. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod zoneændringen, er det imidlertid ikke aktuelt at fjerne landsbyafgrænsningen fra kortet. Til gengæld skal kortet på s. 123 ændres til, at område 11B5 i stedet hedder L9 ligesom resten af Farendløse (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Selv om statusændring af Farendløse stationsby på grund af miljø-centrets indsigelse ikke kan ske nu, vil det være mest hensigtsmæssigt at fastholde muligheden for en statusændring i kommuneplan Hvis der udstykkes yderligere jordbrugsparceller langs landsbyens afgrænsning, reduceres de fremtidige udviklingsmuligheder. Søren Ejlekær har mulighed for at udstykke enkelte parcelhusgrunde ved Præstbrovej inden for landsbyens afgrænsning. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 5 DSB Ejendomme Kalvebod Brygge 32 København V DSB ejer arealer omkring Ringsted Station omfattet af rammebestemmelser for område 1D11 og 3F2 i henholdsvis Bymidten og Ringsted Syd. Generelt ser DSB positivt på mulighederne for i samarbejde med Ringsted Kommune at udvikle området. 1. DSB ser positivt på at forbedre forbindelsen mellem Ringsted Syd, Bymidten og Ringsted Øst. På længere sigt i form af to terminaladgange, nemlig en nordlig forbindelse ved Ringsted Station til Bymidten og en sydlig forbindelse til Ringsted Syd og byomdannelses-området ved Odinsvej. Mener, at en samlet trafik-, vej- og stiplan for dette område er påkrævet. Side 5 af 10 Ad 1 Forvaltningen er enig i at en samlet planlægning af området er påkrævet, og at DSB skal inddrages i denne planlægning. Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad. 2 Det er i modstrid med detailhandelsplanen at etablere butikker i området syd for Ringsted Station. Muligheden var inde i overvejelserne i forbindelse med detailhandelsplanlægningen, men Byrådet besluttede dengang at prioritere en udvidelse af bykernen mod nord (Ringstedet). Begrundelsen var blandt andet, at det er uhensigtsmæssigt at sprede

6 2. Kommuneplanforslaget åbner mulighed for, at der opføres m 2 bebyggelse syd for banen i område 3F2. DSB mener, at bestemmelserne for område 3F2 skal udvides til at omfatte anvendelse til center- og boligformål, hvis man skal sikre grundlaget for en udvikling i overensstemmelse med kommuneplan-forslaget. Under henvisning til temaplan for detailhandel foreslås det, at området gøres til en del af bykernen og får del i den nuværende ramme til nybyggeri og omdannelse. centerfunktionerne ud over et meget stort område, dels trafikalt, dels for fastholdelse/ tiltrækning af små specialvarebutikker og særlige serviceerhverv. Forvaltningen finder ikke, at området er egnet til boligformål på grund af den nære beliggenhed til jernbanen og stationen, hvor det vil være vanskeligt at sikre boliger mod støj og rystelser. Det vil være mere velegnet til kontorarbejdspladser, serviceerhverv mv. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 6 Havreholm Gård P. Ulrich Larsen Havreholmsvej Ringsted Foreslår, at bebyggelse og arealer i Balstrup overføres til byzone, og at landbrugsarealerne mod nord mellem Balstrup og Østre Ringvej også overføres til byzone. Begrundelsen er, at området ønskes udviklet, og at beboelsen på Havreholm ønskes frastykket. For området ved Balstrup er der behov for en nærmere planlægning, hvor der tages stilling til anvendelse, afgrænsning mellem bolig- og erhvervsområder mv. Forvaltningen foreslår, at der i efteråret igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes ideer og forslag til områdets anvendelse. Herefter kan der enten udarbejdes et kommuneplantillæg for området, eller rammer for områdets anvendelse mv. kan indarbejdes i kommuneplan Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes forslag og ideer til områdets fremtidige anvendelse, afgrænsning mellem boliger og erhverv mv. 7 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøcentret ophæver regionplanretningslinierne og vedrørende rammeområde 5B20 og 5B21 i Benløse og godkender den ønskede justering af rammeområde 10B5 i Kværkeby under forudsætning af, at Byrådet vedtager den del af planforslaget, der vedrører de tre områder. Gør indsigelse mod, at Farendløse stationsby ændres til byzonelandsby. Ændringen er i uoverensstemmelse med Regionplan og foregriber kommunens planlægning vedrørende bymønster. Det statslige mål er, at der sker en modernisering af det eksisterende bymønster, at der er forskel på land og by, at der skal være en klar grænse mellem land og by, samt at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Det er også et krav til den kommunale planlægning, at udvikling af bymønster skal basere sig på strategiske overvejelser i forhold til en Side 6 af 10 Indsigelsen betyder, at Farendløse stationsby ikke kan ændre status før i forbindelse den kommende revision af kommuneplanen i Forvaltningen indstiller, at afsnittet om Farendløse stationsby som byzonelandsby udtages af planen område 5B11 ændres til område L9 svarende til kommuneplan

7 afbalanceret regional udvikling. Miljøcentret vurderer derfor, at ændringer af bymønster i form af konvertering af landzonelandsby til byzone tidligst kan foretages i forbindelse med den næste samlede kommuneplanrevision. 8 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet bemærker, at der i ny ramme for område 5B21 i Benløse (Fælledvej) bestemmes, at der skal anlægges en støjvold langs motorvejen. Der er pålagt en byggelinie langs motorvejen, og eventuel realisering af anlæg på byggelinien kræver dispensation i henhold til vejloven. Vejdirektoratet bemærker også, at kommunen og direktoratet fortsat drøfter de fremtidige udviklingsplaner sydøst for Ringsted ved Høm, idet der er arealreservation til et eventuelt fremtidigt vejanlæg mellem Vetterslev og Høm. Disse planer fremgår ikke af det fremsendte kommuneplanforslag. Endelig bemærkes, at konkrete tiltag på det kommunale vejnet, der får betydning for det rutenummererede vejnet, forudsættes fremsendt til særskilt høring i Vejcenter Sjælland. Forvaltningen er opmærksom på, at der er en byggelinie langs motorvej, og at Vejdirektoratet skal høres om voldanlæg langs motorvejen. Forvaltningen er opmærksom på, at der fortsat pågår forhandling om den mere præcise linieføring af omfartsvej om Høm. Arealreservationen er med i regionplanen. Ved kommuneplanrevision 2009 skal regionplanens temaer og udpegninger vedrørende det åbne land revideres og indarbejdes i kommuneplanen. Ligeledes skal kommuneplanens hovedstruktur, herunder trafikstrukturen, revideres. Indtil 2009 er det Miljøcenter Roskilde, der har kompetencen til at ændre eller ophæve en arealreservationen i regionplanen. Den netop gennemførte planrevision - kommuneplan vedrører ikke kommunens hovedstruktur, men kun rammerne for anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder, som kommunen er inddelt i (f.eks. en karré i bymidten eller et boligkvarter i en landsby). Bortset fra to områder i Benløse og nogle småjusteringer i forbindelse med et par landsbyer beskæftiger kommuneplan sig kun med arealer, der allerede var kommuneplanlagt, inden kommunalreformen trådte i kraft. Først ved den kommende kommuneplanrevision i 2009 har kommunen kompetence til at ændre forhold, som er fastlagt i regionplanen. Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 9 Gilla Pommer og Lars Erik Hansen Farendløsevej Ringsted Under henvisning til, at Farendløse stationsby i kommuneplanforslaget skal ændre status til byzone-landsby, ønsker Gilla Pommer og Lars Erik Hansen, at landbrugsbygningerne Farendløsevej 39 forbliver i landzone, idet der er landbrugspligt på ejendommen. Afgrænsningen foreslås ændret. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod statusændring af Farendløse stationsby, er der ikke grundlag for at ændre afgrænsning af landsbyen på nuværende tidspunkt (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Side 7 af 10

8 Tekniske/ redaktionelle ændringer Forvaltningen er blevet opmærksom på en række mindre fejl, som skal rettes i den endelige udgave af kommuneplan Det drejer sig blandt andet om teksten vedrørende område BL4 - det nye boligområde Hallingebjerg ved Valsømagle. Med kommuneplantillæg nr. 19 blev området i februar 2005 udlagt som nyt boligområde BL4 med følgende bestemmelser: a. Området fastlægges til jordbrugsformål og boligformål. Der må endvidere etableres mindre butikker til områdets daglige forsyning og mindre håndværksvirksomheder uden nabogener. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må ikke opføres højere end 8,5 m. d. Området skal forblive i landzone. Som led i den netop gennemførte planrevision er samtlige kommuneplantillæg blevet indarbejdet I kommuneplan Da områder med betegnelsen BL i kommune-planen normalt betyder jordbrugsparceller, er område BL4 ved en fejl anført med de bestemmelser, som gælder for jordbrugsparceller. Det skal rettes, så der anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19, og som lokalplanen for området er baseret på. I den trykte udgave af kommuneplan var der ved en fejl brugt ordet "landzonelandsbyer" i overskrifterne vedrørende byzonelandsbyer. I den elektroniske udgave af kommuneplanforslaget var angivet korrekt betegnelse. I forbindelse med, at nogle af kortene i kommuneplanen allerede er blevet digitaliseret, er signaturen vedrørende fredning samt signaturen "overføres til byzone" forsvundet. Det skyldes, at kommunen skal anvende systemet Plan DK af hensyn til indberetning af data i en landsdækkende kortdatabase, og dette system indeholder ikke direkte mulighed for at anvende skravering, som har været benyttet på de hidtidige kommuneplankort. Forvaltningen indstiller, at Område BL 4 får sit eget afsnit på s Her anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19. I den trykte udgave af kommuneplanen rettes overskrifter vedrørende byzonelandsbyer. På den endelige udgave af kort anføres en signaturer for "område, der skal overføres til byzone" samt "fredning". På side 15 rettes Jernbanegade til Jernbanevej. På side 124 ændres område L16 (Allindemaglegård) til L22. På side 121 indsættes nyt afsnit L22 med teksten fra kommuneplantillægget. Kort over Torpet indsættes på side 125. På side 46 ændres område 4B18 nord for Køgevej (Højbogård) til 4B19. På side 51 indsættes nyt afsnit 4B19 med teksten fra kommuneplantillægget. Område 3E9 udgår af kortet på side 34. Området udgør herefter en del af 3E3. På side 38, 1. spalte, indsættes 3E10 i overskriften: Område 3E2, 3E3 og 3E10 Punkt b) ændres til: b. I område 3E10 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Side 8 af 10

9 I et kommuneplantillæg fra 2004 er Allindemaglegård afgrænset som nyt rammeområde L16. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at L16 i forvejen var anvendt i Haraldsted. Områdets nummer ændres derfor til L22, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til boligformål. b. Boliger må kun indrettes i eksisterende bygninger. c. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevarings-bestemmelser, som sikrer bevaringsværdige bygninger beskrevet i Ringsted Kommuneatlas (udgivet år 2000). d. Ved lokalplanlæging skal det sikres, at det i regionplanen udpegede kulturmiljø omkring Allindemaglegård bevares. e. Området skal forblive i landzone. Med boligtemaplan 2005 blev Torpet afgrænset som landzonelandsby L21. I forslag til kommuneplan er L21 med i tekstafsnittet, men kortet er faldet ud. I et kommuneplantillæg fra 2003 er et boligområde ved Højbogård afgrænset som nyt rammeområde 4B18. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at 4B18 i forvejen var anvendt til et område ved Skovgården. Områdets nummer ændres derfor til 4B19, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til etageboliger. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 9 m. d. Mindst 10 % af grundarealet skal anlægges som større, samlede fælles lege- og opholdsarealer. e. Der skal fastlægges nærmere bestemmelser om sikring af udendørs og indendørs støjniveauer. Side 9 af 10

10 På kort over Ringsted Syd er der angivet et delområde 3E9, som det ikke længere er aktuelt at have som selvstændigt delområde. Indholdsmæssigt er det dækket af teksten for område 3E3. På side 38 er angivet bestemmelser for område 3E2 og 3E3 - Erhverv ved Bragesvej og Haslevvej. De indeholder blandt andet følgende punkt : b. I område 3E3 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Bestemmelsen er kommet ind i forbindelse med kommuneplantillæg for et område ved Jættevej, hvor en del af 3E3 blev afgrænset som nyt område 3E10. Teksten til punkt b. skal derfor rettes, så den refererer til 3E10. Side 10 af 10

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere