Bilag indsigelser til kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016"

Transkript

1 Bilag indsigelser til kommuneplan Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Green Wave A/S v/ Steen Richard Andersen Tømrervænget Næstved Green Wave A/S ønsker at føre erhvervs- og boligbyggeri på arealet ved Eventyrvej - Fantasy World. Arealet er ca m 2. Yderligere ønsker Green Wave at købe kommunalt areal på m 2 i området. Tanken er at opføre Danmarks længste erhvervsbyggeri på 700 m, der udformes som en "grøn bølge" med facade mod motorvejen og en græsklædt støjvold mod nord. Erhvervsbygningen fungerer lydbarriere for et nyt boligområde med ca. 200 boliger af forskellige typer og størrelser. Boligområdet tænkes indrettet som et ressort, dvs. at det indhegnes og overvåges med video og portvagt, og man skal have adgangskort for at komme ind - alt med henblik på at skabe tryghed. I tilknytning til boligerne tænkes etableret en række serviceordninger så som børnepasning, lektiehjælp, fritidsaktiviteter, festlokaler, kantine, skadestue mv. Erhvervsbyggeriet tænkes at indeholde kontorerhverv, lagerlokaler, fitnesscenter, restauranter mv. Bygningen opføres i 3 etager og kan rumme ca m 2. Restauranten skal ud over à la carte kunne fungere som kantine for hele erhvervsdelen, hvor man regner med, at der vil være ca personer. Området har indtil nu været udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomhed, administration og forlystelsespark. Bebyggelsesprocenten har været fastlagt til max. 25. Ifølge kommuneplan var intentionen at "åbne mulighed for, at den eksisterende virksomhed Fantasy World kan udvide sin fremstillings-virksomhed og samtidig udbygge udstillingsaktiviteterne væsentligt. Der kan inden for området anlægges en forlystelsespark med legearealer mv." Efter at Fantasy World lukkede, har ejer og forskellige developere overvejet andre anvendelsesmuligheder, især boliger, men også kulturelle/ rekreative funktioner så som golfhotel har været overvejet. Arealet ligger bag eksisterende og planlagte villakvarterer langs Holbækvej og vejbetjenes via Eventyrvej, ca. 700 m fra krydset Holbækvej/ Roskildevej. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at arealet er velegnet til boligformål og/eller kulturelle og rekreative funktioner, men ikke til fremstillingserhverv og lignende, som skaber tung trafik og eventuel anden form for støjbelastning. Ved anvendelse til boliger og lignende forudsættes naturligvis anlagt støjvold mod motorvejen. Kommuneplan omfatter kun områder, som er med i den gældende regionplan (bortset fra to mindre arealer ved Fælledvej og Benløse Skel, som Miljøcentret har accepteret inddraget i kommune-planen nu). Den fremtidige erhvervsudvikling vil være et af hoved-temaerne i kommuneplan 2009, som både skal indeholde en overordnet strategi for erhvervsudviklingen og forslag til konkret lokalisering af forskellige erhvervstyper. En måde at understøtte regeringens overordnede mål om en bæredygtig vækst vil være at sikre, at kontor-arbejdspladser så vidt muligt lokaliseres i nærheden af en station, så der er god tilgængelighed med kollektiv transport. Ønsket om en stationsnær placering har også været gennemgående blandt de virksomheder, som inden for de seneste år er flyttet til Ringsted med kontorarbejdspladser. Virksomheder inden for servicesektoren, f.eks.

2 ejendomsmægler og revisor, efterspørger typisk en synlig placering i nær tilknytning til områder med butikker og andre centerfunktioner. Kommuneplan åbner mulighed for omdannelse af ældre erhvervskvarterer og ekstensivt udnyttede arealer omkring stationen til blandede byfunktioner, herunder kontorarbejdspladser. Alene i Odinsvejkvarteret vil der kunne indpasses ca m 2, svarende til op mod arbejdspladser inden for kontor og serviceerhverv. På det gamle godsbaneareal syd for stationen vil der ligeledes kunne opføres kontorbyggeri. I Klosterparken er der en uudnyttet rummelighed på lidt over m 2, svarende til mellem og kontorarbejdspladser (afhængigt af, i hvor stort omfang muligheden for indpasning af butikker til pladskrævende varegrupper udnyttes). I hele kommunen er der i dag skønsmæssigt anslået ca kontorarbejdspladser. Heri er ikke medregnet kontorer i tilknytning til fremstillingsvirksomheder, en groshandel og lignende, som typisk er placeret i industriområder. Arealet ved Fantasy World ligger tæt ved motorvejen, men forholdsvis langt fra stationen, og den trafikale beliggenhed er derfor ikke specielt velegnet til kontorarbejdspladser. I forslaget til kommuneplan er området foreslået udlagt til blandet boligbyggeri i form af parcelhuse, tæt-lav og etageboliger. Bebyggelse må opføres i 3 etager, og bebyggelsesprocenten er fastsat til 30. Ud fra erfaringstal for andre områder med blandet bebyggelse skønnes det private og kommunale areal tilsammen at kunne rumme boliger. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer at det vil være hensigts-mæssigt at åbne mulighed for opførelse af en børneinstitution i området. I så fald bliver boligantallet lidt mindre. I henhold til de generelle rammer for boligområder i Ringsted og Benløse kan der i boligområder indpasses fælles anlæg så som børneinstitution, varmecentral og lignende. Den af Green Wave foreslåede bebyggelse har en bebyggelsesprocent på over 50. De boligtyper, der vises i projektet, er anderledes end det, der hidtil er blevet bygget i Ringsted. Med en bearbejdning af bebyggelsesplanen, hvor støjvolden indgår i et grønt område, er der grundlag for et attraktivt boligområde. Side 2 af 10

3 Green Wave foreslår, at området indrettes som et ressort med adgangskontrol og portnervagt. Indtil nu har kommunen generelt lagt vægt på, at nye boligområder udbygges med en blanding af boligtyper og ejerformer og med en tæt sammenhæng til den omgivende by, for eksempel i form af offentligt tilgængelige stiforbindelser. Den nærmere indretning og karakter af området forudsættes det, at Byrådet tager stilling til i forbindelse med lokalplanlægningen. Forvaltningen foreslår, at det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige bolig-typer, gerne med tilhørende fællesfunktioner i form af café, motionsrum og lignende. Endvidere foreslås det tilføjet i kommuneplanen, at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal reserveres areal til en børneinstitution i området. Forvaltningen indstiller, at anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 5B22 suppleres med følgende: e. I forbindelse med lokalplanlægning skal der reserveres areal til en børneinstitution inden for området. det meddeles Green Wave, at kommunen vil se positivt på et revideret forslag til bebyggelsesplan for forskellige boligtyper, gerne med tilhørende fællesfunktioner som café, motionsrum og lignende. 2 Landmålergården I/S, Mellem Broerne Ringsted 1. tv. (på vegne af Brian Nielsen, Gyrstinge Bygade 10B) Brian Nielsen driver tømrervirksomhed på Sorøvej 168 A. Samtidig lejer han erhvervslokaler ud samme sted. Området er omfattet af rammebestemmelserne for område EL4, som åbner mulighed for erhverv og bolig i tilknytning hertil. Brian Nielsen ønsker at opføre en bolig i tilknytning til virksomheden, blandt andet for at kunne holde opsyn. Der er ikke rummelighed til at opføre en bolig på grunden, men da Brian Nielsen også ejer grunden, som grænser op til EL4, foreslår han, at området udvides til at omfatte også denne ejendom. Ifølge planlovens landzonebestemmelser kan han ikke få tilladelse til at opføre en bolig i landzone. Både område EL4 og ejendommen Sorøvej 168 ligger i landzone. Sorøvej 168 har et areal på ca m 2. Der vil derfor tale om en mindre justering af afgrænsningen af område EL4. Forvaltningen vurderer, at det ligger inden for kommunens kompetence at justere afgrænsningen. Forvaltningen foreslår, at ændringsforslaget imødekommes. Forvaltningen indstiller, at afgrænsningen af område EL4 ændres til også at omfatte ejendommen Sorøvej 168. Side 3 af 10

4 3 Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V 1. Er betænkelig ved en forhøjelse af bebyggelses-procenten fra 90 til 110 for alle ejendomme langs strøggaderne, og ved at der åbnes generel mulighed for at indrette boliger i uudnyttede tagetager. Efter Kulturarvsstyrelsens opfattelse vil det svække Byrådets muligheder for at fastholde intentionen om at bevare det værdifulde kulturmiljø og de bevaringsværdige bygninger i Ringsted bymidte. 2. Har i redegørelserne for landsbyerne bemærket overskriften: Fredede bygninger og anlæg. Der kan i disse landsbyer være tale om forskellige frednings- og beskyttelseslovgivning, nemlig efter den kirkelige lovgivning, naturbeskyttelsesloven og lov om bygningsfredning. Som eksempel nævnes Vigersted. 3. Vigersted Kirkelades adresse er Vigerstedvej 2a. I redegørelsen er Vigersted Bygade 31 angivet som fredet. Det antages at bero på en fejl. 4. I forbindelse med behandling af forslag til regionplan har styrelsen udtrykt betænkelighed ved vindmøllerne i Eskilstrup, som vil blive placeret i de to kulturmiljøer Fredsgårde og Kagstrup. Side 4 af 10 Ad 1 Ved at åbne mulighed for indretning af tagboliger, ombygning og mindre tilføjelser til den eksisterende bebyggelse skabes bedre vilkår for bevaring af det eksisterende kulturmiljø. I store dele af bykernen er de eksisterende bebyggelsesprocenter væsentligt højere end 100. Ved indretning af boliger i tagetager udnyttes de eksisterende bygnings-rammer, hvilket set i et bæredygtighedsperspektiv er bedre end at inddrage nye arealer til ny bebyggelse. Samtidig giver det grundlag for at fastholde en bymidte med en passende andel af boliger og en befolkningstæthed, der giver grundlag for handels- og kulturliv. Indretningen vurderes altid individuelt med henblik på at sikre blandt andet gode friarealforhold. Forvaltningen indstiller, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad 2 Forvaltningen er opmærksom på, at det drejer sig om forskellige love. Forvaltningen indstiller, at det i redegørelserne til landsbyer med fredede/beskyttede bygninger og anlæg præciseres, hvilken type fredning/beskyttelse det drejer sig om. Ad 3 Det er en fejl. Forvaltningen indstiller, at Vigersted Bygade 31 rettes til Vigerstedvej 2A. Ad 4 For de områder, som i regionplanen er udpeget til vindmøller, udarbejdes der i øjeblikket VVM-redegørelse for konkrete projekter til opsætning af nye vindmøller. Det er tanken, at en række mindre vindmøller forskellige steder i kommunen nedtages og erstattes af færre, men større møller. Det er et led i den moderniseringsplan, som Folketinget har vedtaget. I VVM-redegørelsen vil der blive grundigt redegjort for vindmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne.

5 Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 4 Søren Ejlekær Nielsen Ejlekærgårdsvej Ringsted Bemærker, at Farendløse stationsby både er præsenteret som byzonelandsby og som landzoneby. I den endelige plan kan byen kun være repræsenteret ét sted. Henviser til tidligere fremsendt forslag til placering af jordbrugsparceller og parcelhusgrunde i den sydøstlige del af byen ved Ejlekærgårdsvej og den nordlige del ved Præstbrovej. Foreslår, at det tilføjes i kommuneplanen, at Farendløse Stationsby kan afsluttes med jordbrugsparceller mod nord og syd. Farendløse stationsby præsenteres som kommende byzonelandsby i afsnittet om byzonelandsbyer, mens Farendløse kirkeby præsenteres i afsnittet om landzonelandsbyer. Her viser kortet hele Farendløse, hvilket var nødvendigt for at vise rammeområder for jordbrugsparceller. Hvis stationsbyen som foreslået havde skiftet status til byzonelandsby, skulle kortet på s. 123 rettes, så område 11B5 ikke fremstod som liggende inden for landzonelandsbyens afgrænsning. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod zoneændringen, er det imidlertid ikke aktuelt at fjerne landsbyafgrænsningen fra kortet. Til gengæld skal kortet på s. 123 ændres til, at område 11B5 i stedet hedder L9 ligesom resten af Farendløse (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Selv om statusændring af Farendløse stationsby på grund af miljø-centrets indsigelse ikke kan ske nu, vil det være mest hensigtsmæssigt at fastholde muligheden for en statusændring i kommuneplan Hvis der udstykkes yderligere jordbrugsparceller langs landsbyens afgrænsning, reduceres de fremtidige udviklingsmuligheder. Søren Ejlekær har mulighed for at udstykke enkelte parcelhusgrunde ved Præstbrovej inden for landsbyens afgrænsning. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 5 DSB Ejendomme Kalvebod Brygge 32 København V DSB ejer arealer omkring Ringsted Station omfattet af rammebestemmelser for område 1D11 og 3F2 i henholdsvis Bymidten og Ringsted Syd. Generelt ser DSB positivt på mulighederne for i samarbejde med Ringsted Kommune at udvikle området. 1. DSB ser positivt på at forbedre forbindelsen mellem Ringsted Syd, Bymidten og Ringsted Øst. På længere sigt i form af to terminaladgange, nemlig en nordlig forbindelse ved Ringsted Station til Bymidten og en sydlig forbindelse til Ringsted Syd og byomdannelses-området ved Odinsvej. Mener, at en samlet trafik-, vej- og stiplan for dette område er påkrævet. Side 5 af 10 Ad 1 Forvaltningen er enig i at en samlet planlægning af området er påkrævet, og at DSB skal inddrages i denne planlægning. Forvaltningen indstiller, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Ad. 2 Det er i modstrid med detailhandelsplanen at etablere butikker i området syd for Ringsted Station. Muligheden var inde i overvejelserne i forbindelse med detailhandelsplanlægningen, men Byrådet besluttede dengang at prioritere en udvidelse af bykernen mod nord (Ringstedet). Begrundelsen var blandt andet, at det er uhensigtsmæssigt at sprede

6 2. Kommuneplanforslaget åbner mulighed for, at der opføres m 2 bebyggelse syd for banen i område 3F2. DSB mener, at bestemmelserne for område 3F2 skal udvides til at omfatte anvendelse til center- og boligformål, hvis man skal sikre grundlaget for en udvikling i overensstemmelse med kommuneplan-forslaget. Under henvisning til temaplan for detailhandel foreslås det, at området gøres til en del af bykernen og får del i den nuværende ramme til nybyggeri og omdannelse. centerfunktionerne ud over et meget stort område, dels trafikalt, dels for fastholdelse/ tiltrækning af små specialvarebutikker og særlige serviceerhverv. Forvaltningen finder ikke, at området er egnet til boligformål på grund af den nære beliggenhed til jernbanen og stationen, hvor det vil være vanskeligt at sikre boliger mod støj og rystelser. Det vil være mere velegnet til kontorarbejdspladser, serviceerhverv mv. Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 6 Havreholm Gård P. Ulrich Larsen Havreholmsvej Ringsted Foreslår, at bebyggelse og arealer i Balstrup overføres til byzone, og at landbrugsarealerne mod nord mellem Balstrup og Østre Ringvej også overføres til byzone. Begrundelsen er, at området ønskes udviklet, og at beboelsen på Havreholm ønskes frastykket. For området ved Balstrup er der behov for en nærmere planlægning, hvor der tages stilling til anvendelse, afgrænsning mellem bolig- og erhvervsområder mv. Forvaltningen foreslår, at der i efteråret igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes ideer og forslag til områdets anvendelse. Herefter kan der enten udarbejdes et kommuneplantillæg for området, eller rammer for områdets anvendelse mv. kan indarbejdes i kommuneplan Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en forudgående høring, hvor der indkaldes forslag og ideer til områdets fremtidige anvendelse, afgrænsning mellem boliger og erhverv mv. 7 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Miljøcentret ophæver regionplanretningslinierne og vedrørende rammeområde 5B20 og 5B21 i Benløse og godkender den ønskede justering af rammeområde 10B5 i Kværkeby under forudsætning af, at Byrådet vedtager den del af planforslaget, der vedrører de tre områder. Gør indsigelse mod, at Farendløse stationsby ændres til byzonelandsby. Ændringen er i uoverensstemmelse med Regionplan og foregriber kommunens planlægning vedrørende bymønster. Det statslige mål er, at der sker en modernisering af det eksisterende bymønster, at der er forskel på land og by, at der skal være en klar grænse mellem land og by, samt at undgå spredt bebyggelse i det åbne land. Det er også et krav til den kommunale planlægning, at udvikling af bymønster skal basere sig på strategiske overvejelser i forhold til en Side 6 af 10 Indsigelsen betyder, at Farendløse stationsby ikke kan ændre status før i forbindelse den kommende revision af kommuneplanen i Forvaltningen indstiller, at afsnittet om Farendløse stationsby som byzonelandsby udtages af planen område 5B11 ændres til område L9 svarende til kommuneplan

7 afbalanceret regional udvikling. Miljøcentret vurderer derfor, at ændringer af bymønster i form af konvertering af landzonelandsby til byzone tidligst kan foretages i forbindelse med den næste samlede kommuneplanrevision. 8 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet bemærker, at der i ny ramme for område 5B21 i Benløse (Fælledvej) bestemmes, at der skal anlægges en støjvold langs motorvejen. Der er pålagt en byggelinie langs motorvejen, og eventuel realisering af anlæg på byggelinien kræver dispensation i henhold til vejloven. Vejdirektoratet bemærker også, at kommunen og direktoratet fortsat drøfter de fremtidige udviklingsplaner sydøst for Ringsted ved Høm, idet der er arealreservation til et eventuelt fremtidigt vejanlæg mellem Vetterslev og Høm. Disse planer fremgår ikke af det fremsendte kommuneplanforslag. Endelig bemærkes, at konkrete tiltag på det kommunale vejnet, der får betydning for det rutenummererede vejnet, forudsættes fremsendt til særskilt høring i Vejcenter Sjælland. Forvaltningen er opmærksom på, at der er en byggelinie langs motorvej, og at Vejdirektoratet skal høres om voldanlæg langs motorvejen. Forvaltningen er opmærksom på, at der fortsat pågår forhandling om den mere præcise linieføring af omfartsvej om Høm. Arealreservationen er med i regionplanen. Ved kommuneplanrevision 2009 skal regionplanens temaer og udpegninger vedrørende det åbne land revideres og indarbejdes i kommuneplanen. Ligeledes skal kommuneplanens hovedstruktur, herunder trafikstrukturen, revideres. Indtil 2009 er det Miljøcenter Roskilde, der har kompetencen til at ændre eller ophæve en arealreservationen i regionplanen. Den netop gennemførte planrevision - kommuneplan vedrører ikke kommunens hovedstruktur, men kun rammerne for anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder, som kommunen er inddelt i (f.eks. en karré i bymidten eller et boligkvarter i en landsby). Bortset fra to områder i Benløse og nogle småjusteringer i forbindelse med et par landsbyer beskæftiger kommuneplan sig kun med arealer, der allerede var kommuneplanlagt, inden kommunalreformen trådte i kraft. Først ved den kommende kommuneplanrevision i 2009 har kommunen kompetence til at ændre forhold, som er fastlagt i regionplanen. Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. 9 Gilla Pommer og Lars Erik Hansen Farendløsevej Ringsted Under henvisning til, at Farendløse stationsby i kommuneplanforslaget skal ændre status til byzone-landsby, ønsker Gilla Pommer og Lars Erik Hansen, at landbrugsbygningerne Farendløsevej 39 forbliver i landzone, idet der er landbrugspligt på ejendommen. Afgrænsningen foreslås ændret. Da Miljøcenter Roskilde har gjort indsigelse mod statusændring af Farendløse stationsby, er der ikke grundlag for at ændre afgrænsning af landsbyen på nuværende tidspunkt (se bemærkninger til indsigelse nr. 7). Forvaltningen indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Side 7 af 10

8 Tekniske/ redaktionelle ændringer Forvaltningen er blevet opmærksom på en række mindre fejl, som skal rettes i den endelige udgave af kommuneplan Det drejer sig blandt andet om teksten vedrørende område BL4 - det nye boligområde Hallingebjerg ved Valsømagle. Med kommuneplantillæg nr. 19 blev området i februar 2005 udlagt som nyt boligområde BL4 med følgende bestemmelser: a. Området fastlægges til jordbrugsformål og boligformål. Der må endvidere etableres mindre butikker til områdets daglige forsyning og mindre håndværksvirksomheder uden nabogener. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må ikke opføres højere end 8,5 m. d. Området skal forblive i landzone. Som led i den netop gennemførte planrevision er samtlige kommuneplantillæg blevet indarbejdet I kommuneplan Da områder med betegnelsen BL i kommune-planen normalt betyder jordbrugsparceller, er område BL4 ved en fejl anført med de bestemmelser, som gælder for jordbrugsparceller. Det skal rettes, så der anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19, og som lokalplanen for området er baseret på. I den trykte udgave af kommuneplan var der ved en fejl brugt ordet "landzonelandsbyer" i overskrifterne vedrørende byzonelandsbyer. I den elektroniske udgave af kommuneplanforslaget var angivet korrekt betegnelse. I forbindelse med, at nogle af kortene i kommuneplanen allerede er blevet digitaliseret, er signaturen vedrørende fredning samt signaturen "overføres til byzone" forsvundet. Det skyldes, at kommunen skal anvende systemet Plan DK af hensyn til indberetning af data i en landsdækkende kortdatabase, og dette system indeholder ikke direkte mulighed for at anvende skravering, som har været benyttet på de hidtidige kommuneplankort. Forvaltningen indstiller, at Område BL 4 får sit eget afsnit på s Her anføres de bestemmelser, som blev fastlagt i kommuneplantillæg nr. 19. I den trykte udgave af kommuneplanen rettes overskrifter vedrørende byzonelandsbyer. På den endelige udgave af kort anføres en signaturer for "område, der skal overføres til byzone" samt "fredning". På side 15 rettes Jernbanegade til Jernbanevej. På side 124 ændres område L16 (Allindemaglegård) til L22. På side 121 indsættes nyt afsnit L22 med teksten fra kommuneplantillægget. Kort over Torpet indsættes på side 125. På side 46 ændres område 4B18 nord for Køgevej (Højbogård) til 4B19. På side 51 indsættes nyt afsnit 4B19 med teksten fra kommuneplantillægget. Område 3E9 udgår af kortet på side 34. Området udgør herefter en del af 3E3. På side 38, 1. spalte, indsættes 3E10 i overskriften: Område 3E2, 3E3 og 3E10 Punkt b) ændres til: b. I område 3E10 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Side 8 af 10

9 I et kommuneplantillæg fra 2004 er Allindemaglegård afgrænset som nyt rammeområde L16. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at L16 i forvejen var anvendt i Haraldsted. Områdets nummer ændres derfor til L22, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til boligformål. b. Boliger må kun indrettes i eksisterende bygninger. c. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bevarings-bestemmelser, som sikrer bevaringsværdige bygninger beskrevet i Ringsted Kommuneatlas (udgivet år 2000). d. Ved lokalplanlæging skal det sikres, at det i regionplanen udpegede kulturmiljø omkring Allindemaglegård bevares. e. Området skal forblive i landzone. Med boligtemaplan 2005 blev Torpet afgrænset som landzonelandsby L21. I forslag til kommuneplan er L21 med i tekstafsnittet, men kortet er faldet ud. I et kommuneplantillæg fra 2003 er et boligområde ved Højbogård afgrænset som nyt rammeområde 4B18. I forbindelse med, at alle kommuneplanområder lægges ind på elektronisk kort, er forvaltningen blevet opmærksom på, at 4B18 i forvejen var anvendt til et område ved Skovgården. Områdets nummer ændres derfor til 4B19, mens bestemmelserne fra kommuneplantillægget overføres uændret til kommuneplan : a. Området skal anvendes til etageboliger. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 9 m. d. Mindst 10 % af grundarealet skal anlægges som større, samlede fælles lege- og opholdsarealer. e. Der skal fastlægges nærmere bestemmelser om sikring af udendørs og indendørs støjniveauer. Side 9 af 10

10 På kort over Ringsted Syd er der angivet et delområde 3E9, som det ikke længere er aktuelt at have som selvstændigt delområde. Indholdsmæssigt er det dækket af teksten for område 3E3. På side 38 er angivet bestemmelser for område 3E2 og 3E3 - Erhverv ved Bragesvej og Haslevvej. De indeholder blandt andet følgende punkt : b. I område 3E3 må der desuden planlægges for ét legeland eller lignende, evt. med tilknyttet café. Bestemmelsen er kommet ind i forbindelse med kommuneplantillæg for et område ved Jættevej, hvor en del af 3E3 blev afgrænset som nyt område 3E10. Teksten til punkt b. skal derfor rettes, så den refererer til 3E10. Side 10 af 10

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

3: Rammebestemmelser. Kommuneplan 2009-2020

3: Rammebestemmelser. Kommuneplan 2009-2020 3: Rammebestemmelser Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts 2009. Der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere