Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter"

Transkript

1 Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK

2 Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen Beskrivelse: I dette notat gennemgås lovgivningen og reglerne for nettoafregning med hensyn til betaling af offentlige forpligtelser og betaling af el tariffer. Der opsummeres undervejs i notatet. Kontakt: 2

3 Opsummering Decentrale kraftvarmeværker sammenproducerer el og varme. Elektriciteten sælges normalt via en produktionsbalanceansvarlig til elnettet og den elektricitet der forbruges i kraftvarmeanlægget købes fra elnettet af forbrugsbalanceansvarlige. Denne konstruktion opstod i forbindelse med kraftvarmeværkernes etablering, idet det var en betingelse for at kunne modtage elproduktionstilskud, at elektriciteten blev solgt og afregnet med elsystemet. Spørgsmålet er, om afregningsformen fortsat er nødvendig for kraftvarmeværker, efter at de decentrale kraftvarmeanlæg ikke længere modtager tilskud baseret på elektricitet solgt til nettet. De tariffer, der betales for den egen producerede og forbrugte elektricitet, er i dag en økonomisk belastning for kraftvarmeværkerne. Betaling af tariffer for den egen producerede og anvendte elektricitet er ikke nødvendigvis bundet op på modtagelse af en ydelse fra elnettet når elektriciteten ikke leveres til og modtages fra det kollektive elnet. Produktion af elektricitet til eget forbrug i f.eks. eldrevne varmepumper uden betaling af el systemets tariffer (nettoafregning) kan medføre en attraktiv varmepris og en meget høj samlet effektivitet på det kombinerede kraftvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. I dette notat gennemgås lovgivningen og reglerne for nettoafregning med hensyn til betaling af offentlige forpligtelser og betaling af el tariffer. Der opsummeres undervejs i notatet. 3

4 Hvordan tolkes nettoafregning af offentlige forpligtigelser? Elforsyningsloven 1 bemyndiger i 8a Klima- energi og bygningsministeren til at fastsætte regler om, at el forbrugere der helt eller delvist selv producerer den elektricitet, de selv forbruger, under nærmere angivne betingelser, kun skal betale pristillæg af elektricitet 2, som aftages fra det kollektive elforsyningsnet. Elforsyningsloven giver dermed ministeren bemyndigelse til at udforme regler for nettoafregning (Nettoafregningsbekendtgørelsen 3 ). Herunder om egenproducenter skal betale offentlige forpligtelser (PSO-tarif) af elektricitet produceret til eget forbrug. 8b i elforsyningsloven giver ministeren samme bemyndigelse for så vidt angår egetforbrug at elektricitet produceret i egne små vedvarende anlæg (solceller, hustandsmøller mv.). Ministeren bemyndiges i elforsyningslovens 28 til at fastlægge regler om indholdet og udførslen af de opgaver som påhviler Energinet.dk (omtalt som Offentlige forpligtelser). Denne bemyndigelse uddybes i 85a, 88 stk. 1, 90 og 92 i elforsyningsloven. Lovgivningen vedrører alene betaling af offentlige forpligtelser i form af PSO-tariffen for egenproducenter. Nettoafregningsbekendtgørelsen vedrører derfor alene PSO-tariffen. Da 8a blev indført i år 2000 af daværende Miljø- og energiminister var der bemærkninger til lovforslaget, som blev fremsat og vedtaget i forbindelse med indførelsen af nettoafregning for egenproducenter. Det blev bl.a. beskrevet, at der kun kan modtages elproduktionstilskud for den el der afregnes (sælges) til elnettet. Det betyder at der ikke både kan opnås elproduktionstilskud og nettoafregning af den egenproducerede elektricitet samtidig. I bemærkningerne til lovforslaget handler det om industrielle egenproducenters elproduktion og nettoafregning af denne, såfremt der ikke modtages elproduktionstilskud. Det fremgår ikke af bemærkningerne om decentrale kraftvarmeværkers egen elproduktion er omfattet, selv om de i afgiftsmæssig henseende betragtes som industrielle pga. momsfritagelsen. Det nævnes at minikraftvarmeanlæg og andre miljøvenlige el produktionsanlæg der direkte, fysisk forsyner producenten med elektricitet vil kunne nettoafregne, men hverken minikraftvarmeanlæg eller miljøvenlige el produktionsanlæg defineres nærmere. Det store fokus på de industrielle (underforstået procesvirksomheders) kraftvarmeproduktion skyldes formentlig, at de decentrale kraftvarmeværker på daværende tidspunkt modtog elproduktionstilskud. Derfor var overvejelser om eventuel nettoafregning for decentrale kraftvarmeværker irrelevant. Der blev derfor ikke dengang taget stilling til decentrale kraftvarmeproducenters mulighed for nettoafregning lovgivningsmæssigt. Elproduktionstilskud er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi 4. Reglerne for tildeling af produktionstilskud blev ændret i 2013, hvor elforsyningsloven i 58 stk 8 1 LBK nr 1329 af 25/11/ Her er udeladt den del af lovteksten som henviser til hvilke pristillæg der kan nettoafregnes og som er indeholdt i PSO-tariffen 3 BEK nr 1032 af 26/08/ LBK nr 1330 af 25/11/2013 4

5 ændrede elproduktionstilskud til grundbeløb. I de år der er gået siden indførslen af 8a i elforsyningsloven er der sket det, at kraftvarmeanlæggene er blevet sekundære hos de decentrale fjernvarmeværker. Kraftvarmeanlæggene vil fremover køre mindre end timer om året med henblik på levering af el til nettet. Under nuværende forudsætninger vil en del værker formentligt blive lukket i de kommende år. En anden mulighed vil være at kraftvarmeanlæggene delvist kan forsyne egne varmepumper med elektricitet såfremt de kan nettoafregnes. I det sidste tilfælde betyder det, at kraftvarmeproduktionen i endnu højere grad end tidligere kommer til at ligne den industrielle kraftvarmeproduktion. Spørgsmålet bliver dermed om de decentrale kraftvarmeanlægs elforbrug vil kunne omfattes af nettoafregningsprincippet? Grøn Energi tvivler på, at den udmøntning lovgivningen har fået, er i overensstemmelse med elforsyningsloven og EU s statsstøtteregler. Udmøntningen diskriminerer decentrale kraftvarmeværker, både bestemte kraftvarmeteknologier ogw virksomhedstyper diskrimineres. Der pågår via bruttoafregningen endvidere en krydssubsiduering mellem decentral kraftvarmeproduktion og vedvarende el produktionsteknologier, idet kraftvarmeværkerne betaler PSO-tarif på den egenproducerede og fysisk anvendte elektricitet. De decentrale kraftvarmeværker kommer dermed til at betale konkurrenternes tilskud for den egenproducerede elektricitet med forringede konkurrencevilkår som følge. Hvad siger bekendtgørelsen om nettoafregning af PSO-tariffen? I nettoafregningsbekendtgørelsens 2 og 3 defineres begrebet nettoafregning og hvem nettoafregningen omfatter. I 3 stk. 1 anføres, at en nettoafregnet producent fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet. I praksis medfører denne formulering, at egenproducenten betaler en forholdsvis lav PSO tarif, som historisk har ligget mellem 1 og 2 øre/kwh. En egenproducent defineres i 2 nr. 1: Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Ovenstående formulering rejser nogle fortolkningsmæssige spørgsmål, dels om et kraftvarmeanlæg er elforbruger og dels om et kraftvarmeanlæg producerer elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Er et kraftvarmeanlæg en elforbruger? For at svare på spørgsmålet må der skelnes mellem to typer elforbrug på kraftvarmeanlægget. Elforbrug til kraftvarme og almindeligt elforbrug. Den elektricitet der medgår til at producere kraftvarme bør fradrages den producerede elektricitet på kraftvarmeanlægget jvf. definition i Energinet.dk s Bilag til Forskrift E 5, idet energi forbrugt til energiproduktion snarere er et tab eller et procesforbrug ved elproduktion end et almindeligt elforbrug. Den målte elproduktion fra kraftvarmeanlægget bør ikke indeholde dette egetforbrug og kan derfor ikke betegnes som et elforbrug. 5 Bilag til forskrift E - Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter.pdf 5

6 Hvis et kraftvarmeværk alene har elforbrug til kraftvarme vil det dermed ikke være omfattet af definitionen egenproducent. Kraftvarmeanlæg har ofte andet elforbrug end til kraftvarmeproduktion i form af f.eks. elforbrug på kedler, elforbrug til pumpning af fjernvarmevand og andet elforbrug udenfor kraftvarmeanlægget. Dette elforbrug ligner forbrug, som enhver virksomhed eller borger kan have. Det burde derfor medføre, at kraftvarmeværket kan betegnes som elforbruger for så vidt angår elforbrug til andet end kraftvarmeproduktion 6. Producerer kraftvarmeanlægget varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug? Den anden del af definitionen af egenproducent vedrører formålet med elproduktionen. Hvis formålet med kraftvarmeproduktionen er at producere elektricitet der helt dækker egetforbrug, kan det tolkes således, at egenproduktionen blot skal være større end egetforbruget for at være omfattet af definitionen, idet formålet med kraftvarmeproduktionen både kan være helt at dække egetforbrug, såvel som salg til elnettet. En anden fortolkning kunne være, at egenproduktionen skal være i samme størrelsesorden som egetforbruget, dvs. lig med eller lidt større end egetforbruget for at være omfattet af definitionen af, at formålet er helt at dække eget energiforbrug. En tredje fortolkning kunne være, at kraftvarmeanlæg skal producere både el og varme med henblik på eget forbrug for at kunne betragtes som egenproducent. På varmesiden rejser det samme spørgsmål sig som de to første fortolkninger ovenfor, idet et kraftvarmeværk har et egetforbrug af varme til bl.a. stilstands- og rumopvarmning på samme vis som der er et egetforbrug af elektricitet. Egetforbrug af varme, om end andelen er lille i forhold til varmeleveringen til varmenettet, dækkes helt af kraftvarmeanlæggets varmeproduktion. Lov om elforsyning 8 a. omtaler kun egetforbrug af elektricitet, hvorimod nettobekendtgørelsen anvender en bredere formulering af eget energiforbrug. Nettobekendtgørelsens ændrede formulering i forhold til elforsyningsloven kan fortolkningsmæssigt medføre, at en kraftvarmeproducent både skal dække egetforbrug af elektricitet og varme for at kunne defineres som egenproducent. Nettobekendtgørelsens bredere formulering får betydning, da Energinet.dk i sin tolkning ikke definerer centrale- og decentrale kraftvarmeværker som egenproducenter (Bilag til Forskrift E). Sætningen delvis at dække eget energiforbrug i nettoafregningsbekendtgørelsen bør svare til den situation, hvor egenproduktionen er mindre end forbruget. Denne situation er ikke aktuel for decentrale kraftvarmeanlæg på el- eller varmesiden. Bekendtgørelsen kommer ikke nærmere ind på, om det er første, anden eller tredje af ovenstående fortolkninger, der skal lægges til grund for at fastlægge, om decentrale kraftvarmeværker kan anses for at være egenproducenter. Spørgsmålet om fortolkningen bliver aktuel, idet kraftvarmeanlæg fremover bliver sekundær varmeproduktionskilde, hvor formålet med kraftvarmeanlægget og kraftvarmeanlæggets fortsatte eksistens og økonomi er betinget af levering af systemydelser 6 Se Energinet.dk s forskrift D1 om afregningsmåling, kapitel 7. 6

7 samt back-up til elsystemet, og ikke som tidligere levering af varme med henblik på kollektiv forsyning. Det er derfor spørgsmålet, om decentrale kraftvarmeanlæg via deres ændrede rolle fremover vil være dækket af definitionerne. Nettoafregningsbekendtgørelsens 3 definerer hvilke egenproducenter der er omfattes af nettoafregningsreglerne. Her er der anført i stk. 2: Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over kw for solcelleanlæg, kw for vindmøller og kw for kraftvarmeanlæg nævnt i nr. 1 eller 2. Bestemmelsen medfører at decentrale kraftvarmeanlæg, såfremt anlægget efter 2 nr. 1 falder ind under definitionen egenproducent kan nettoafregne. Hvad siger Energinet.dk s retningslinjer? Energinet.dk har udgivet retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter af juni 2010 (Bilag til Forskrift E). Denne forskrift henviser til nettoafregningsbekendtgørelsens 2 nr. 1 samt 3, stk. 3 og 4, dvs. den omhandler PSO-tariffen jf. tidligere gennemgang. Hovedreglen i kapitel 4.1 følger nettoafregningsbekendtgørelsen og lov om elforsyning 8 a frem til sidste sætning hvor der formuleres en konklusion: Hverken centrale kraftværker, almindelige decentrale kraftvarmeanlæg, der primært er opført med henblik på kollektiv varmeforsyning, eller affaldsforbrændingsanlæg kan betragtes som egenproducenter. I forhold til elforsyningsloven er ovenstående formulering en fejlfortolkning, idet afslaget på nettoafregning begrundes i at formålet er varmeforsyning, som ikke er det kriterie der lægges til grund for nettoafregningen i elforsyningsloven. Fortolkningen i forskriften er tillige på kanten i forhold til nettoafregningsbekendtgørelsen, da kraftvarmeværker helt dækker eget forbrug af både elektricitet og varme og derfor burde falde ind under definitionen på en egenproducent. Energinet.dk har i kapitel 5 defineret 5 nettoafregningsgrupper på timebasis. Decentrale kraftvarmeværker er det gruppe 1 og gruppe 2 som har betydning: For Gruppe 1: Decentrale anlæg hvis elproduktion sælges på markedsvilkår Gruppe 2: Decentrale anlæg, hvis elproduktion er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59a og sælges til lovbestemte priser (3-ledstariffen) Decentrale fjernvarmebaserede kraftvarmeværker kan både befinde sig i gruppe 1 og gruppe 2. Det forventes at gruppe 2 udgår i 2015 sammen med bortfald af 3-ledstariffen som afregningsform. I det følgende fokuseres derfor primært på gruppe 1. 7

8 Opsummering om nettoafregning af offentlige forpligtigelser Ifølge elforsyningsloven er det ikke entydigt, om decentrale kraftvarmeanlæg, der helt eller delvist producerer elektricitet til eget elforbrug, kan nettoafregne PSO-tariffen. Det afgørende punkt for denne nettoafregning af PSO-tariffen er, om kraftvarmeværket kan anses for at være egenproducent. Elforsyningsloven og nettoafregningsbekendtgørelse har ikke samme definition af egenproducent. Det er Grøn Energi s fortolkning, at decentrale kraftvarmeanlæg kan anses for værende egenproducenter, såfremt elproduktion til egetforbrug ikke medfører levering og modtagelse af ydelser fra det kollektive elforsyningsnet. Formålet med elproduktionen vil være helt at dække eget elforbrug samt salg til elnettet. Lovgivningen angiver ikke betingelser for størrelsen af egetforbruget, ej heller betingelser for størrelsen af egetforbruget i forhold til leveringen til det kollektive elforsyningsnet. Idet de decentrale kraftvarmeanlæg har ændret status fra at være grundlastalæg til at være spidslastanlæg for elsystemet, burde de som følge af dette kunne defineres som egenproducenter. 8

9 Hvordan tolkes nettoafregning af system-, transmissions- og distributionstariffer? Systemtariffer, transmissionstariffer og distributionstariffer (net- og systemtariffer) reguleres efter elforsyningslovens b, hvor det gennemgående princip er, at prisfastsættelsen skal ske efter, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Det gennemgående princip er, at der kun kan opkræves tariffer for de ydelser der leveres og til omkostninger som køberkategorierne giver anledning til. I det omfang den egen producerede og forbrugte elektricitet ikke er en ydelse, der leveres af transmissions- og net- og transmissionsselskaberne, må følgen være, at der ikke kan opkræves betaling herfor 7. I bemærkningerne til 8a i elforsyningsloven er der skrevet om tarifferne: Det skal understreges, at det ikke, bortset fra udgifter til den miljøvenlige elproduktion, med lovforslaget er tanken at reducere egenproducenters pligt til som alle andre forbrugere at betale for de ydelser, som modtages fra det kollektive net. Der er dermed ikke i lovgivningen og bekendtgørelsen hjemmel til at opkræve systemtariffer, transmissionstariffer og distributionstariffer af den egenproducerede og forbrugte elektricitet med mindre denne elektricitet først afregnes med henblik på at modtage elproduktionstilskud. I praksis kan det forekomme, at et kraftvarmeanlæg producerer elektricitet på et højt spændingsniveau, som leveres til det offentlige net. Forbruget af elektricitet er på et lavere spændingsniveau, som hentes fra nettet. I dette tilfælde benytter kraftvarmeanlægget det kollektive net til at få transformeret spændingen om til det spændingsniveau forbruget af elektricitet ligger på. I eksemplet modtages en ydelse fra det offentlige elnet, hvorfor kraftvarmeanlægget ikke kan anskues som en egenproducent. Hvis kraftvarmeværket via egen transformator ændrer spændingen til egne installationer og forbrug uden at elektriciteten fødes ud på det offentlige net, vil kraftvarmeværket være egenproducent. Opsummering af nettoafregning af system-, transmissionsog distributionstariffer Elforsyningsloven fastlægger at systemtarif, transmissionstarif og distributionstarif kun kan opkræves såfremt elnettet leverer en ydelse til forbrugeren. Det medfører, at egen elproduktion som forbliver i produktions- og forbrugsanlægget ikke kan pålægges disse tariffer. 7 Se også afsnit om Afregningsmåling i Energinet.dk s markedsforskrift D1 9

10 Hvordan tolkes afregningsmålinger Dette kapitel omhandler hvorledes Energinet.dk i praksis fortolker ovenstående love og bekendtgørelser til retningslinjer i forbindelse med afregning af decentrale kraftvarme. Forskrift D1: Afregningsmåling af marts 2013 fra Energinet.dk, beskriver afregningsmåling for produktion (elproduktion). For at forstå principperne definerer Energinet.dk to forskellige tilslutningsmetoder, direkte tilsluttede anlæg og installationstilsluttede anlæg (Kapitel 7). For begge tilslutningstyper gælder, at de omhandler tilsluttede anlæg der ikke er nettoafregnede. For nettoafregnede anlæg findes beskrivelsen af afregningsmålingen i Energinet.dk s Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter (Bilag til Forskrift E). Direkte tilsluttede anlæg Figure 1: Direkte tilsluttet anlæg med et målepunkt I figur 1 defineres nettoproduktionen M1 som generatorproduktionen (bruttoproduktionen af el) minus egetforbruget af el til el- og kraftvarmeproduktion. Egetforbrug er i denne sammenhæng det forbrug, der er nødvendigt for at holde produktionsanlægget producerende eller driftsklart. Til egetforbrug henregnes: Forbrug til miljøanlæg på værket. Forbrug til værksteder, folke- og administrationsbygninger, der er brug for til det nødvendige driftspersonale. Forbrug til kulplads, pramme og opvarmning af olieledninger. Forbrug til brændselshåndteringsanlæg. 10

11 Figure 2: Direkte tilsluttet anlæg med et målepunkt Forbrug i hjælpedampkedler, herunder elkedler, hvor ikke bruges til fjernvarme. Ledningstab frem til målepunktet i nettet. Til egetforbrug henregnes ikke: Forbrug til fjernvarmecirkulationspumper (med den funktion at pumpe varmen ud til varmeforbrugerne). Forbrug til opladepumper og varme-spidslastkedler. Byggepladsstrøm. Leverancer til funktionærboliger. Leverancer til sideordnet aktivitet Dette almindelige elforbrug, som ikke kan henregnes til egetforbrug til elproduktion, skal bære sin andel af omkostningerne ved offentlige forpligtelser. Denne definition gælder for alle værker, men er i praksis mest relevant for centrale værker. I figur 2 antages det at produktion og forbrug kører over den samme skinne. Der betales derfor ikke PSO-tarif samt net- og systemtariffer for egetforbruget. I begge de to viste eksempler modtages der ikke ydelser fra elnettet. I figur 3 er vist et eksempel hvor den egenproducerede elektricitet leveres til det kollektive net for at blive transformeret om til det spændingsniveau, som er nødvendig for egetforbruget. Figuren er ikke en del af Energinet.dk s forskrift D1. 11

12 Figure 3: Direkte tilsluttet anlæg som anvender nettet til transformering. Denne figur er ikke en del af Energinet.dk s forskrift. Grøn Energi s bemærkninger til Direkte tilsluttede anlæg Vejledningen (Forskrift D1) tager ikke højde for at egetforbruget i visse tilfælde kan være på et andet spændingsniveau end elproduktionen, hvilket ikke er noget problem, såfremt elproducenten har egen transformer før måler M0 og M1 jf. figur 1. Hvis opkoblingen er som vist i figur 3, så modtager det direkte tilsluttede anlæg reelt set en ydelse fra det kollektive net. For PSO-tariffen er det fortolkningen, at der fortsat ikke i den situation betales for egetforbrug til elproduktion. Derimod bør der i nedenstående eksempel betales net- og systemtariffer. Installationstilsluttede anlæg Figure 4: Et installationstilsluttet anlæg. 12

13 I installationstilsluttede anlæg skal der som for det direkte tilsluttede anlæg alene sendes forbrug og produktion (M0 og M1) til Data-Hub en. Det anlæg som er vist i figur 4 har både et almindeligt forbrug og et forbrug knyttet til kraftvarmeproduktionen. Forbruget skal i visse tilfælde opdeles i almindeligt forbrug (M0 ) og egetforbrug under stilstand (M0 ) hvilket er nærmere beskrevet i forskriften. Hvis anlægget anvender elektricitet til almindeligt forbrug og egetforbrug til elproduktion, som enten overstiger egenproduktionen, eller som følge af kraftvarmeværkets stilstand, betales i sagens natur både PSO-tarif såvel som net- og systemtariffer på timebasis for den elektricitet der modtages fra nettet. Figure 5: Et installationstilsluttet anlæg hvor kraftvarme enheden er tilsluttet direkte til det kollektive forsyningsnet. I figur 5 er vist et anlæg hvor selve kraftvarmeanlægget er tilsluttet direkte til det kollektive forsyningsnet. Grøn Energi s bemærkninger til installationstilsluttede anlæg Da afsnittet om installationstilsluttede anlæg er kortfattet og henviser til Direkte tilsluttede anlæg må gælde samme vilkår for egetforbrug til elproduktion for så vidt angår PSO-tariffen samt net- og systemtariffer, dvs. der betales ikke PSO-tarif og kun net- og systemtariffer i det omfang der modtages en ydelse fra det kollektive net. For det almindelige elforbrug fremgår det ovenfor, at der skal betales PSO-tarif. Det fremgår ikke, hvorvidt der skal betales for net- og systemtariffer af det almindelige forbrug når kraftvarmeanlægget kører, dvs. når det almindelige elforbrug dækkes helt af egen elproduktion og der ikke modtages ydelser fra det kollektive elnet. Modtages der ikke ydelser fra det kollektive net, er det Grøn Energi s fortolkning, at der ikke skal betales net- og systemtariffer. Hvis det almindelige elforbrug er på et andet spændingsniveau (som f.eks. i figur 5), således at det kollektive net anvendes til transformering af elektriciteten modtages der en ydelse. I dette tilfælde bør der betales for net- og systemydelser. 13

14 Nettoafregning af anlæg i gruppe 1 og 2 De to grupper blev defineret på side 7 i henhold til definitionen i Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter kapitel 6.1, 6.2 og 6.4 (Bilag til Forskrift E). Definitionen af et direkte anlæg er lidt anderledes i forskriften om nettoafregning (Bilag til forskift E) i forhold til forskrift D1 om afregningsmåling. I nettoafregningens definition af direkte anlæg kan der godt forekomme både egetforbrug til elproduktion såvel som almindeligt elforbrug (se figur 6). Figure 6: Et direkte tilsluttet anlæg hvor både egetforbrug til elproduktion og almindeligt elforbrug er på samme spændingsniveau. For et installationstilsluttet anlæg som vist i figur 7 er valgt nogenlunde samme layout som i figur 6 under afsnittet installationstilsluttede anlæg bortset fra at målingerne M0 og M0 ikke er vist, dvs. det antages at M3 måler egetforbrug, når kraftvarmeanlægget ikke producerer tilstrækkeligt elektricitet eller står stille. I figur 7 gælder at for den nettoafregnede egenproducent betales PSO-tarif, nettarif og systemtarif af nettolevering fra nettet. Der betales tillige en reduceret PSO-tarif af egenproduktionen, dvs. det almindelige elforbrug der dækkes af egen elproduktion. For egetforbrug til elproduktion betales ingen tariffer. Grøn Energi s bemærkninger til nettoafregning Nettoafregningen adskiller fra almindelig afregningsmåling ved, at det almindelige elforbrug ved nettoafregning pålægges en nedsat PSO-tarif. Det er usikkert om denne nedsatte PSO-tarif kan opretholdes, hvis elproduktionen leveres til nettet på et andet spændingsniveau end det almindelige elforbrug modtages fra det kollektive elforsyningsnet. Definitionen af direkte og installationstilsluttede anlæg er uklar i Energinet.dk s vejledning om nettoafregning i forhold til forskriften afregningsmåling. 14

15 Figure 7: Intallationstilsluttet anlæg hvor der er både eget forbrug og almindeligt elforbrug men hvor det kollektive net ikke anvendes. Opsummering af afregningsmåling Energinet.dk s forskrifter om Afregningsmåling (forskrift D1) og nettoafregning af egenproducenter (Bilag til forskrift E) er meget utydelige for så vidt angår den situation, hvor egenproduktion og forbrug ikke sker på samme spændingsniveau samt med hensyn til forskellen mellem direkte- og installationstilsluttede anlæg. Der betales ikke PSO,- net- og systemtariffer på eget elforbrug til elproduktion uanset om der nettoafregnes eller afregnes almindeligt. Der betales nedsat PSO-tarif for almindeligt elforbrug for nettoafregnede elproducenter. I forskrift om nettoafregning er det tydeligt, at der ikke skal betales net- og systemtariffer for egenproduktion til almindeligt elforbrug mens dette er utydeligt i forskrift om afregningsmåling. Der betales PSO,- net- og systemtariffer for elektricitet leveret fra det kollektive elnet til forbrug i et fjernvarmeværk, når elproduktionen er i stilstand eller elforbruget overstiger elproduktionen. 15

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1)

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1) Til Høringsparter (bilag 1) Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 23. juni 2016 STO/IAL 1. Ny tarifering i 2017 Energinet.dk vil i 2017 ændre den gældende tarifering

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes. Elforsyning Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Statoil Refining Denmark A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 1. Indledning... 1 2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostninger... 1 3. Konklusioner... 3 4. Afslutning...

Læs mere

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Kommer der gang i de store eldrevne varmepumper, hvis PSO-tariffen fjernes? Christian Holmstedt Hansen Source: By Kuebi = Armin Ku belbeck Grøn Energi

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedr. ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion

Høringsnotat vedr. ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 6. september 2016 IAL/STO Energinet.dk har i peroden den 23. juni 2015 til den 15.

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

ELTRANSMISSIONSTARIFFEN

ELTRANSMISSIONSTARIFFEN ELTRANSMISSIONSTARIFFEN Findes der et bedre alternativ end den nuværende? Astrid Buhr Broge Dansk Fjernvarmes temadag om tariffer 25/01/2018 1/24/2018 1 1 DEN NUVÆRENDE TARIFMODEL OG ENERGINETS OMKOSTNINGSSTRUKTUR

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 1 I medfør af 2 a, 8 a, stk. 2, 58, stk. 11, 58 a, stk. 5, 58 b, stk. 5, 64, 65, stk. 1 og 4, 68 a, stk. 1, 78, stk.

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Afregningsmodellens formål Sikre de 92 deltagere i den fælles elforsyning en andel i indtægten fra solcelleanlægget

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw 12-10-2012 s2012-640-d2012 5363-7.0 Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw Vejledning: Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw side 2 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 8 Øvrige

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere