VEDTÆGTER December 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER December 2005"

Transkript

1 J.nr sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé København Ø T F København Århus Moskva

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn, hjemsted og formål Andelshavere Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse - indvendig og udvendig Forandringer Udlejning og fremleje Husorden Overdragelse Dødsfald Samlivsophævelse Opsigelse Overdragelsessum Fremgangsmåde ved salg Garanti for andelshaveres lån Eksklusion Ledige boliger/erhvervslokaler A. Ledige lokaler i kælder Generalforsamling Indkaldelser mv Flertal Dirigent mv Bestyrelse Bestyrelsesmøder Tegningsret Administration Regnskab Revision Opløsning / 22

3 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Andelsboligforeningens ("foreningens") navn er A/B Østbanehus. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen beliggende Ringkøbinggade 7-15/Østbanegade /Middelfartsgade 12-18/Holstebrogade 8-12, 2100 København Ø, matr.nr. 4653, 5635, 5633 og 5637, alle Udenbys Klædebo Kvarter, København. 2. Andelshavere 2.1 Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med optagelsen som andelshaver overtager brugsretten til en bolig og flytter ind i foreningens ejendom eller i overensstemmelse med disse vedtægter driver forretning fra forretningslokaler i foreningens ejendom, jf. dog pkt Andelshaveren skal betale det til enhver tid fastsatte indskud, jf. pkt Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Ved at flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. 2.3 Lejere, der havde brugsret til boliger i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som andelshavere efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens afgørelse kan på førstkommende ordinære generalforsamling af lejeren forelægges til generalforsamlingens afgørelse. 2.4 Hver andelshaver må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog pkt Erhverv må kun drives fra boligandele, i det omfang det er tilladt efter offentligretlige forskrifter samt med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Såfremt en boligandelshaver ønsker at drive erhverv fra sin boligandel, skal han skriftligt rette henvendelse til bestyrelsen herom. 3 / 22

4 3. Indskud 3.1 For beboere, der ved stiftelsen indtræder som andelshavere, udgør indskuddet kr. 500,00 pr. kvadratmeter for den lejlighed, den pågældende beboer har brugsret til. Indskuddet skal betales kontant, idet andelshavere dog er berettiget til at modregne, hvad der ved stiftelsen eller optagelsen indestår som depositum eller forudbetaling eller på indvendig vedligeholdelseskonto. 3.2 Ved optagelse af nye andelshavere efter stiftelsen betales det indskud, der kan godkendes af bestyrelsen i henhold til pkt. 16. Beløb indestående på indvendig vedligeholdelseskonti tilfalder i så tilfælde foreningen. 4. Hæftelse 4.1 En andelshaver hæfter alene med sit indskud for de forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog pkt Hvis generalforsamlingen har besluttet, at der skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne kun personligt og solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. 4.3 En andelshaver eller dennes bo hæfter efter pkt. 4.1 og pkt. 4.2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og hermed er indtrådt i forpligtelsen. 5. Andel 5.1 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 5.2 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i ved tvangssalg, dog med de ændringer der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 B. 5.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 A. 4 / 22

5 5.4 For andelene udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Andelshaveren skal selv afholde eventuelle udgifter ved genanskaffelse af nyt andelsbevis. 6. Boligaftale 6.1 Foreningen opretter en boligaftale med hver andelshaver. Boligaftalen indeholder bestemmelser om boligens brug mv. 6.2 Overtrædelse af boligaftalen kan medføre eksklusion af andelshaveren i henhold til bestemmelserne i pkt Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt for beboelseslejemål med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 7. Boligafgift 7.1 Boligafgiften fastsættes med bindende virkning for alle foreningens andelshavere af generalforsamlingen. 7.2 Boligafgiften skal fastsættes ud fra boligens andel af foreningens samlede antal kvadratmeter, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse svarer til forholdet mellem boligernes indbyrdes værdi. 7.3 Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder på foreningens ejendom skal være mulighed for at gennemføre dette som fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften, som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde, tid, mødested, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere. 5 / 22

6 8. Vedligeholdelse - indvendig og udvendig 8.1 Al indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg, fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsesforpligtelse omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 8.2 En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår sådanne lokaler og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige flader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. 8.3 En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingens bestemmelse pålægges andelshaverne. 8.4 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt efter pkt. 8.1, pkt. 8.2 og pkt. 8.3, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan foreningen efter beslutning fra bestyrelsen lade vedligeholdelsesarbejderne udføre for andelshaverens regning, og andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i pkt. 19. Dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. 8.5 Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. 9. Forandringer 9.1 Andelshaveren må ikke foretage udvendige forandringer med mindre bestyrelsen forudgående har givet sit skriftlige samtykke. 9.2 En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer indvendig i boligen/erhvervslokalet. Forandringer skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger 6 / 22

7 inden forandringerne iværksættes. Bestyrelsen kan gøre indsigelse mod udførelsen af anmeldte forandringer i henseende til forandringernes lovlighed, forsvarlighed eller hensigtsmæssighed i forhold til fremtidige andelshavere. Bestyrelsen skal i så fald meddele retningslinier for, hvorledes forandringerne kan tillades gennemført. 9.3 Bestyrelsens eventuelle indsigelser mod anmeldte forandringer skal meddeles andelshaveren senest 3 uger efter anmeldelsen og iværksættelse af forandringerne skal i så fald udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. 9.4 Andelshaveren skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. 9.5 Såfremt byggetilladelse er påkrævet til gennemførelse af forandringen, skal denne indhentes af andelshaveren for egen regning og forelægges bestyrelsen inden arbejdet sættes i gang. Efterfølgende skal endelig ibrugtagningstilladelse forevises for bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for lovligheden af forandringen. 9.6 Sammenlægning af beboelseslejligheder og/eller erhvervslokaler kan ske efter bestyrelsens og kommunens godkendelse og efter gældende regler. Bestyrelsen er berettiget til at stille vilkår i forbindelse med meddelelse af godkendelse, herunder krav til andelshaveren om den sammenlagte lejligheds udseende efter sammenlægningen, garantistillelse for projektets gennemførelse, tidsfrist for sammenlægningens gennemførelse mv. 10. Udlejning og fremleje 10.1 Andelshaveren er ikke berettiget til at fremleje sin bolig/sit erhvervslokale, med mindre bestyrelsen giver sit skriftlige samtykke hertil, jf. dog pkt Bestyrelsen skal dog, medmindre særlige grunde taler imod, give samtykke, såfremt andelshaveren af særlige grunde - såsom sygdom, forretningsrejse, studieophold eller midlertidig forflyttelse - midlertidigt må fraflytte boligen for en kortere periode på maksimalt 2 år, jf. dog pkt Som en undtagelse til pkt kan folkepensionister/førtidspensionister, som er berettigede til boligydelse i medfør af lovbekendtgørelse om individuel boligstøtte, og som ved foreningens stiftelse er indtrådt som andelshavere i foreningen, overdrage andelen 7 / 22

8 til et barn eller en forælder af vedkommende pensionist, og herefter fortsat bo i lejligheden som fremlejetagere uden tidsbegrænsning og uden at opfylde de i pkt nævnte betingelser. Undtagelsen er betinget af, at andelen overdrages til vedkommendes barn eller forælder inden den 31. december 2003, ligesom der inden denne dato skal oprettes en fremlejekontrakt, som skal være uopsigelig fra barnets/forældernes side, og som skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af lejerens (pensionistens) fraflytning eller død ophæves ovennævnte særregel, og andelshaveren (barnet/forælderen) er herefter fuldt ud omfattet af nærværende vedtægters bestemmelser, herunder i relation til beboelsespligt og begrænsning i fremlejemuligheder. Såfremt andelshaveren herefter ikke inden 3 måneder fra lejerens fraflytning/død enten er flyttet ind i ejendommen eller i henhold til pkt. 12 har meddelt bestyrelsen, at andelen ønskes overdraget, kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren og iværksætte overdragelse af andelen, jf. pkt Udover de i 10, stk. 1 anførte grunde skal bestyrelsen give tilladelse til fremleje/udlån i op til 2 år ad gangen, såfremt vedkommende andelshaver har boet i foreningen i mindst 1 år Fremleje af højst halvdelen af boligens beboelsesrum kan tillades med bestyrelsens samtykke, på de af bestyrelsen fastsatte betingelser Andelshaveren er under fremleje/udlån ansvarlig over for foreningen, herunder for at fremlejetageren/låneren overholder vedtægter og husorden. 11. Husorden 11.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle andelshavere, fastsætte husorden for andelshaverne, herunder om husdyrhold mv., jf. dog pkt Bestående rettigheder om husdyrhold mv. kan ikke bortfalde før efter dyrets død En andelshaver med behov herfor har dog altid ret til at holde førerhund, selv om øvrige andelshavere er afskåret fra husdyrhold. 12. Overdragelse 12.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, skal han skriftligt rette henvendelse til bestyrelsen herom. Overdragelsen skal herefter ske efter følgende rækkefølge: 8 / 22

9 a. Til personer, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. b. Til andre andelshavere i foreningen med henblik på sammenlægning med andelshaverens egen bolig. Vedkommende andelshaver er forpligtet til at følge de retningslinjer, der måtte være udarbejdet af bestyrelsen/administrator vedrørende sammenlægning, ligesom det er vedkommende andelshavers ansvar, at sammenlægningen udføres lovligt. c. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen ("Intern Venteliste"). Den først indtegnede på listen går forud for andre. Ved oprettelsen af Intern Venteliste indtegnes samtlige andelshavere (som har brugsret til beboelseslejligheder, men ikke andelshavere, som har brugsret til erhvervslokaler i foreningen) efter anciennitet. Ancienniteten regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen fra andelshaveren om at blive optegnet på ventelisten. Modtager bestyrelsen flere begæringer samme dag, trækker bestyrelsen lod om, hvilken andelshaver, der skal stå først, og resultatet meddeles herefter de pågældende andelshavere. Alle begæringer om optagelse på Intern Venteliste, der modtages i de første 4 uger efter foreningens stiftelse, betragtes som modtaget "samme dag", således at der efter de 4 ugers forløb trækkes lod om den individuelle rækkefølge på ventelisten blandt indkomne begæringer. Intern Venteliste ajourføres løbende i takt med, at beboelseslejlighederne sælges, således at det til enhver tid er en betingelse for at være indtegnet på den Interne Venteliste, at man er andelshaver. Intern Venteliste føres af et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Fortrinsretten i henhold til andet punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver (gælder dog ikke andelshavere, der med bestyrelsens samtykke overtager en lejlighed med henblik på sammenlægning med sin egen lejlighed). d. Til personer, der ikke er andelshavere, som er indtegnet på en Ekstern Venteliste hos foreningen. Andele tilbydes personer på Ekstern Venteliste efter anciennitet, som regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen om optagelse på listen, jf. princippet i pkt c. Andelshavere kan maksimalt lade 2 personer indtegne på Ekstern Venteliste. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere regler for Ekstern Venteliste Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, både for så vidt angår erhverv og bolig. Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles. 9 / 22

10 12.3 Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse efter pkt Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, jf. pkt. 12.1, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i pkt En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal skriftligt begrunde en eventuel nægtelse Ved overdragelse af erhvervslokaler skal den nye andelshaver forud for indgåelsen af overdragelsesaftalen godkendes af bestyrelsen. 13. Dødsfald 13.1 Dør andelshaveren har ægtefællen/registreret partner ret til at fortsætte medlemskab af foreningen og beboelse af boligen Ønsker ægtefællen/registreret partner ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i pkt at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig Efterlades der ikke ægtefælle/registreret partner, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter pkt og pkt. 13.2, skal overdragelse ske ved fortrinsret i følgende rækkefølge: a. Personer, der beboede boligen ved andelshaverens dødsfald og som i mindst 2 år forud for dødsfaldet havde fælles bolig med andelshaveren. b. Personer, der af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død. c. Personer, med hvem andelshaveren var beslægtet i lige op- eller nedadgående linie samt biologiske søskende. 10 / 22

11 13.4 Ved overdragelse i henhold til pkt finder reglerne i pkt. 16, pkt. 17 og pkt. 18 tilsvarende anvendelse Boligen skal overtages efter reglerne i pkt. 13.1, pkt eller fraflyttes senest den 1. i måneden, der indtræder næst efter 3-måneders dagen for andelshaverens dødsfald. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder pkt tilsvarende anvendelse. 14. Samlivsophævelse 14.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab af foreningen og beboelse af boligen Reglen i pkt finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 1 år før samlivsophævelsen. 15. Opsigelse 15.1 Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen/erhvervslokalet, men kan alene udtræde efter reglerne i pkt. 12 og 14 om overdragelse af andel. 16. Overdragelsessum 16.1 Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, der desuden skal godkende eventuelle aftaler efter pkt. 12. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelige pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: a. Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris (andelens areal x kvadratmeterpris) med eventuel prisudvikling, som fastsat på den seneste afholdte generalforsamling forud for salget. Denne pris er gældende for tiden indtil næste årlige generalforsamling, såfremt generalforsamlingen ikke forinden træffer beslutning om regulering af værdien. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af regler i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. 11 / 22

12 b. Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. c. Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slidtage. d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektivt prisnedslag under hensyntagen hertil Værdiansættelse og fradrag efter pkt. 16.1, litra b-d, fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ("ABF") som vejledende. Ligeledes ansættes værdien af eget arbejde efter de af ABF fastsatte retningslinier Såfremt der samtidig med overdragelsen af andel og brugsret til bolig/erhvervslokale overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhververen skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige fastsatte vilkår for overdragelsen Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar, og løsøre foretages af en af andelsboligforeningen udpeget vurderingsmand, der skal være sagkyndig og uvildig, på grundlag af en fortegnelse over udførte forbedringer udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt i henhold til andelsboligforeningsloven Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren og erhververen eller bestyrelsen om fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar, løsøre eller eventuelt pristillæg eller prisnedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål tvisten angår, og som udpeges af ABF. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges en part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften Bestyrelsen skal ikke godkende prisen ved overdragelse af erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet en beboelsesret. 12 / 22

13 17. Fremgangsmåde ved salg 17.1 Mellem overdrageren og erhververen oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhververen have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelle pristillæg eller prisnedslag for vedligeholdelsesstand. Såfremt der aftales et nedslag i den pris, der kunne godkendes efter pkt. 16, skal det af specifikationen fremgår, på hvilke poster nedslag er givet. Erhververen skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse ( 5), om adgangen til at hæve aftalen ( 16, stk. 1) eller kræve prisen nedsat ( 16, stk. 3) og om straf ( 15, stk. 1) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrageren og/eller erhververen opkræve et gebyr i forbindelse med overdragelsen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til Andelsboligbogen samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshaver og ved tvangssalg eller tvangsauktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav mod overdrageren i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen Krav om erstatning eller prisafslag for eventuelle mangler ved andelslejligheden/erhvervslokalet, dennes vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar eller løsøre, der er overtaget i forbindelse med overtagelsen af andelen skal senest 14 dage efter erhververens faktiske overtagelse af boligen/erhvervslokalet fremsættes overfor besty- 13 / 22

14 relsen. I tilfælde af, at erhververen overfor bestyrelsen fremsætter krav som ovenfor anført skal bestyrelsen snarest muligt indkalde erhververen og overdrageren til senest inden en uge efter at indsigelsen er fremsat overfor bestyrelsen at foretage en besigtigelse af andelen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et beløb ved afregningen overfor overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom, forlig eller på anden bindende måde mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i pkt. 17.3, pkt og pkt. 17.5, skal afregnes senest 4 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 18. Garanti for andelshaveres lån 18.1 I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald afgive skriftligt påkrav til andelshaveren om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristen udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i pkt. 19 om eksklusion Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 forudgående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 19. Eksklusion 19.1 I følgende tilfælde kan bestyrelsen ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret af bolig til ophør: a. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. 14 / 22

15 b. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket andelsboligforeningen har stillet sikkerhed/ydet garanti, jf. pkt.18. c. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. pkt. 8. d. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. e. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af foreningen. f. Såfremt en andelshaver groft overtræder øvrige vedtægtsbestemmelser. g. Såfremt en andelshaver groft overtræder husordenen. h. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet Efter eksklusion af andelshaveren, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig i henhold til bestemmelserne i pkt. 20, jf. pkt Ledige boliger/erhvervslokaler 20.1 Hvis en hidtil udlejet lejlighed bliver ledig, hvis en andelshaver har mistet sin indstillingsret i medfør af pkt eller hvis en andelshaver har opgivet indstillingsretten skal bestyrelsen efter reglerne i pkt søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i foreningen i overensstemmelse med pkt Såfremt ingen personer indstilles i medfør af pkt. 12.1, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen/erhvervslokalet. 20 A Ledige lokaler i kælder 20 A.1 Der kan disponeres over ledige rum i kælderen efter følgende rækkefølge: a. Af bestyrelsen såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at anvende rummet til bestyrelseslokale, eller til brug for formål i foreningens interesse. b. Af andelshavere. c. Af lejere. 20 A.2 Der oprettes en venteliste for andelshavere og lejere. Andelshavere går forud for lejere på ventelisten. Bestyrelsen kan fastsætte principper for ventelistens udformning. 15 / 22

16 20 A.3 Hvis der indgås aftale mellem foreningen og en andelshaver eller en lejer om brug af et kælderlokale, betragtes aftalen som en lejeaftale, og lejelovens regler er gældende for forholdet. Foreningen v/bestyrelse eller administrator opkræver leje for benyttelsen. Det er til enhver tid foreningens bestyrelse, der fastsætter lejen. 21. Generalforsamling 21.1 Generalforsamlingen er andelsboligforeningens højeste myndighed Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, eventuel revisionsberetning, godkendelse af årsregnskab og eventuel beslutning om ændring af prisen pr. kvadratmeter 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor i det omfang disse afgår 7. Eventuelt 21.3 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det. Med indkaldelsen skal følge en angivelse af dagsordenen. 22. Indkaldelser mv Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlinger senest 21 dage før afholdelsen. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 8 dage før afholdelsen Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Et emne kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det er nævnt i indkaldelsen eller såfremt andelshaverne ved omdelt tillæg til dagsordenen senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at emnet kommer til behandling. 16 / 22

17 22.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, samt at stille forslag har enhver andelshaver, dennes ægtefælle/samlever eller dennes myndige husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede har ret til at lade sig ledsage af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator, andelsboligforeningens advokat og revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen Hver andel har én stemme, uanset antallet af deltagere i generalforsamlingen pr. andelshaver i henhold til pkt En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, andet myndigt husstandsmedlem, bestyrelsen eller en anden andelshaver. En andelshaver kan kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Bestyrelsen kan udøve stemmeret i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. 23. Flertal 23.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/5 af samtlige stemmer er tilstede, med mindre andet fremgår af pkt. 23.3, pkt og pkt Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i pkt. 23.3, pkt og pkt Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere en 15 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder, der overstiger 15% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Fuldmagt givet til den første generalforsamling gælder kun til den anden generalforsamling såfremt der i fuldmagten specifikt er taget stilling dertil Ændring af bestemmelsen i vedtægternes pkt. 4.2 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter personligt. 17 / 22

18 23.5 Forslag om salg af foreningens ejendom eller del heraf, eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige andelsboligforeningens stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige andelsboligforeningens stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås flertal fra 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de på denne generalforsamling repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Fuldmagt givet til den første generalforsamling gælder kun til den anden generalforsamling, såfremt der i fuldmagten specifikt er taget stilling dertil. 24. Dirigent mv Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent Dirigenten udpeger en referent til at skrive referat af det på generalforsamlingen passerede. Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigenten og af hele bestyrelsen. Generalforsamlingsreferatet skal sendes til samtlige andelshavere senest én måned efter afholdelsen af generalforsamlingen. 25. Bestyrelse 25.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-7 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af andelsboligforeningen og gennemføre generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen vælger derudover for ét år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af rækkefølge for suppleanternes eventuelle indtræden i bestyrelsen Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden i løbet af en valgperiode bliver mindre en tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Dog skal bestyrelsen, som vælges på den stiftende generalforsamling, konstituere sig selv således, at halvdelen af medlemmerne (afrundet opad såfremt der til bestyrelsen vælges et ulige antal medlemmer) alene sidder for 1 år, således at bestyrelsen derefter er på valg med halvdelen af medlemmerne hvert år. Den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse vedtager selv på første bestyrelsesmøde, hvem der sidder for 1, henholdsvis 2 18 / 22

19 år. Såfremt bestyrelsen ikke kan nå til enighed herom, sker fordelingen ved lodtrækning Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/samlevere samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, og vælger af sin midte en formand samt en næstformand. 26. Bestyrelsesmøder 26.1 Bestyrelsesmøde indkaldes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse Bestyrelsen har pligt til at udarbejde referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmerne uanset deltagelse i mødet. 27. Tegningsret 27.1 Andelsboligforeningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, eller af tre andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 19 / 22

20 28. Administration 28.1 Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller et ejendomsadministrationsselskab til som administrator at varetage andelsboligforeningens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver, beføjelser og honorar Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i pkt. 28.3, pkt og pkt finder da anvendelse Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning med underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen, være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføring, opkrævning af boligafgifter, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste periodiske betalinger til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske betalinger Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor andelsboligforeningen, andelshavere og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvarsforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet. 29. Regnskab 29.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Dog løber første regnskabsår fra stiftelsen til 31. december Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator, hvis en sådan er valgt, og bestyrelsen I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til eventuel forhøjelse/nedsættelse af kvadratmeterprisen. Beslutning om reguleringen af 20 / 22

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl.

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. Andelsboligforeningen Steenstrups Allé 13 m.fl. Vedtægter for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. beliggende Steenstrups Allé 13-17, 1924 Frederiksberg C Rosenørns Allé 27 A, 1970 Frederiksberg C Rosenørns

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

A/B Mølleparken I Trige

A/B Mølleparken I Trige VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE (rev. Maj 2009) Side 1 Indholdsfortegnelse : 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. 7. Boligaftale. 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere