INGO MORTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGO MORTENSEN 05 82 53 00 05 82 66 99 05 82 76 00"

Transkript

1 SE INGO MORTENSEN Hafniahus II Foldegade Vejle Matr.nr. 458 a Ve ile byqrunde (stempel: ,-) J.nr.: ^vviidvwnva^ /vfrn EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Akt: Ska. (udfyldes REDU Postbox 258 Telefax Giro ^v:- E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Mortensen. Viggo Friis Mortensen Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Milter Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE, Cand. jur. Søren Daugaard Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Egon Hammer Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Ingo Mortensen II - Foldegajdgr3&r3r7ARK^ 7100 Vejle ^' I PARTERNE fev M c' V V N v Q --'TNI ifej>ldvtnnvq«5k udlejer herved til A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland GLOSTRUP medundertegnede: STARLEATHER.ApS Knabrostræde 1 a I, 1210 København K Unrnl BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG MØDERET WiøDERfr.F. FOR HØJESTERET FOR LÅKDtRET RÅDHUSCENTRET VOJENS - TLF et erhvervslejemål i den udlejer tilhorende ejendom, Lejemålets adresse er NØRREGADE 35", 7100 VEJLE. Lejemålet indgåes på følgende nærmere vilkår: -4JIX89 i 2097 II DET LEJEDE VILKÅR AL'Gfls ij SEP89 j & Lejemålet udgør en del af den udlejer tilhørende ovenfor nævnte faste ejendom. Lejemålet har et samlet areal på ca. 229 m2. Lejemålet er indtegnet på vedhæftede rids. Såfremt een af parterne ønsker det opmåles det lejede areal af landinspektør. BESKIKKET AF INDUSTRI/HANDELSMINISTERIET SOM EJENDOMSMÆGLER. MEDLEM AF DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING (MDE)

2 2. Det lejede afleveres som det forefandtes ved besigtigelsen, dog foranstalter og bekoster udlejeren følgende: a. Butiksdør udskiftes med glasdør i type som guldsmedens. b. Fordampningsmålere eller tilvarende på varmeinstallationerne. Det forbeholdes at opdele ejendommen i flere hovedenheder - bestående af flere lejemål - men med særskilte målere og med selvstændig aflæsning af det enkelte lejemål. Der foretages også måling af varmtvandsforbrug. Koldt -vand beregnes enten efter måler eller efter aftapningsenheder. c. Lejeren udtager tæpper til en kvm-pris på kr 100,- pålagt og excl. moms hos udlejerens sædvanlige leverandør. d. Der foretages forsvarlig aflukning af trappegang mod loft. Når det fulde depositum er erlagt - jvf har lejeren ret til for egen regning mod at indhente relevante myndigheders godkendelse og iøvrigt at lade arbejderne udføre efter disses forskrifter at foretage omforandringer af lejemålets 1. sals arealer i aftalt omfang - d.v.s. at nedtage ikke-bærende skillevægge, flytte det menterede Trinette til andet rum. 3. Alle øvrige indretninger og installationer foretages af lejeren. Dette gælder f.eks.: 1. EDB-installationer, herunder jordspyd 2. Ventilation 3. Belysning Der henvises til afsnit VII nedenfor vedr. udlejers samtykke. 4 (udgår). 5 De på området værende parkeringspladser må ikke benyttes af lejeren eller dennes personale, hverken til korttids- eller langtidsparkering.

3 SV Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Der må ikke uden udlejers samtykke placeres udvendige affaldscontainere el.1.. Det øvrige gadeområde er udlagt som gågade/gågadelignende areal og må heller ikke anvendes til nogen form for parkering. Udlejer forbeholder sig ret til at lade indføre regler for varetransport på dette areal, svarende til byens øvrige gågadeområder med begrænsede af- og pålæsningsperioder. III DET LEJEDES ANVENDELSE " 6. Det lejede må kun anvendes til handel m. lædervarer detail. Anvendelse^ til andet formål kræver udlejers skriftlige samtykke. IV LEJEMÅLETS IKRAFTTRÆDEN - LEJEPERIODEN 7 Nærværende lejekontrakt træder i kraft med virkning pr. den , jvf. dog den nedenfor nævnte betingelse. 8 Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i en periode af 10 år regnet fra lejemålets begyndelse. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden overgår det på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår. Lejemålet kan fra lejerens side opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. V LEJEN, ANDRE YDELSER OG DEPOSITUM 9 Den årlige leje er aftalt til kr 800,- pr. kvm for 1. salen (207 kvm) samt kr 1.300,- pr. kvm for stueetagen (22 kvm) - eller ialt: kr ,- skriver kroner: eethundredenitifiretusindetohundrede 0/100 med tillæg af moms. Lejen erlægges månedsvis forud hver den første i måneden. Første måneds leje erlægges senest d Desuden tillægges lejen det til enhver tid gældende arbejdsmarkedsbidrag p.t. 2,5%.

4 I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 150,- pr. kvm for 1. salen samt kr 300,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 75,- pr. kvm for 1. salen samt på kr 150,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. 10 Der er aftalt en fast regulering af lejen med et tillæg på 4^ af foregående års leje. Lejen reguleres een gang årligt. Første regulering sker pr. 1. maj 1992 på grundlag af årslejen for tiden til Udlejer forbeholder sig ret til at kræve regulering af lejen i medfør Lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., kap. 2, 3, 6 og Lejeren afholder selv udgiften til det lejedes forsyning med el, varme og varmt vand, kraft samt renovation - lejeren tilmeldes som forbruger overfor de respektive forsyningsselskaber. Som ovenfor anført etableres der selvstændige målere eller aflæsningsmulighed vedr. disse forsyninger - evt. bortset fra koldt vand. Under varmeregnskabet medtages også afskrivninger på varmeinstallationerne. Desuden betaler lejeren bidrag til den nedenfor anførte centerforening. Dette bidrag er også pligtig pengeydelse i lejeforholdet - jvf. lejelovens 93 stk. 1, litra a og stk Forfalder leje eller andet vederlag, som påhviler lejeren til betaling på en helligdag, en lørdag eller på en grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende søgnedag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest den 3. søgnedag efter forfaldsdagen, eller hvis denne søgnedag er en lørdag, den følgende søgnedag. 13 Som almindeligt depositum indbetaler lejer til udlejer kr ,50

5 Akt: Skabnr. (udfyldes af dommerkontoret) skriver kroner Tretinitusindeeethundredeogtretisyv 50/100 med tillæg af moras. Ved kontraktens underskrift indbetaler lejeren 1/3 heraf. Den yderligere 1/3 og den sidste tredjedel indbetales den Depositum skal indestå som sikkerhed for enhver af lejerens forpligtelser ifølge lejeloven og nærværende lejekontrakt, såvel under lejemålets beståen som ved dets ophør tilligemed betaling af pligtige pengeydelser, vedligeholdelse og istandsættelse samt enhver anden forpligtelse. Skulle der under lejemålets beståen ske forbrug af depositummet - helt eller delvist - er lejeren som pligtig pengeydelse for- '. ' v v

6 piigtet til på ar.::rdring at foretage supplerende indbetaling. Udlejer kan kræve opregulering af. depositummet hvert tredje år med kontant indbetaling, således at depositummet svarer til tre måneders husleje på det pågældende tidspunkt. Første regulering kan kræves pr. 1. januar 1992, og derefter pr. 1. januar VI OVERTAGELSE - TILSTAND - ERKLÆRINGER 14. Det lejede overtages ved lejemålets begyndelse færdiggjort i den tilstand som anfør: i 3. Lejemålet overtages som sådant nyistandsat. 15. Udlejer erklærer, at det lejede ved dets færdiggøreise vil opfylde de almindelige bygge- og brandmæssige krav af generel karakter i lovgivningen til sådanne lokaler. Det præciseres, at udlejer ikke har undersøgt, hvorvidt der stilles specielle eller skærpede krav, som følge af den af lejeren planlagte benyttelse af lokalerne. Lejeren er pligtig selv at afklare alle sådanne forhold samt opfylde 'den overfor myndighederne. Dette gæider ethvert krav fra sundhedsmyndighederne, skærpede krav fra brandmyndighederne.'krav til yderligere toiiet- eller personalefaciliteter m.v. VII SKILTNING - 3YGNINGSFORANDRINGER 16. Opsætning af udvendige skilte eller anden form for udvendig reklame ua for det lejede skal godkendes af udlejer. Udlejer vil bl.a. betinge sig, at skiltning ikke er til gene for de øvrige lejere eller for publikum. Ligeledes kræves opsætning-af markiser, automater eller noget, som hels: andet på eller ved ejendommens facade udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra udlejer. Lejers benyttelse i øvrigt af grundarealet ud for de lejede lokaler bl.a. til henstillen af salgsvarer, skilte m.v. kræver i hvert enkelt tilfælde udlejers godkendelse. En sådan godkendelse vil altid, uanset hvorvidt den er mundtlig eller skriftlig, udtalt eller stiltiende, være en konkret aftale, der når som helst kan inddrages eller ændres, idet den ikke er en del af nærværende lejekontrakt, men en konkret aftale om benyttelse af et ubebygget grundareal. Enhver udgift ::i opsætning og retablering ved nedtagning betales af lejeren. 17. Lejeren er berettiget til at foretage sådanne bygningsmæssige forandringer cg ombygninger indenfor de iejede iokaiers rammer, herunder etablering af nye skillevægge, som af lejeren skønnes nødvendige og/eller hen- -;«...,.-»««iaa of ^nsvn fj driften. Flytning 3f eksisterende skillevægge

7 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Ved lejemålets ophor kan udiejer kræve retablering af eventuelle foretagne ombygninger, såfremt dette skannes nødvendigt af hensyn til den fortsatte brug. Det bemærkes dog, at der ved vurderingen heraf skal lægges vægt på den hidtidige drift i bygningerne, og at der ikke kan kræves retablering af indretninger eller omforandringer. som skannes rimelige ud fra ejendommens anvendelse på ophørstidspunktet. Eventuelt retabieringskrav fra udlejer skal fremsendes skriftligt overfor lejeren inden lejemålets ophor, ved opsigelse fra en af parternes side dog senest 3, skriver tre, måneder efter opsigelsens afsenaeise. Lejeren er berettiget Lejeren må aldrig foretage ændringer eller udfore arbejder på bygningens udvendige facade, ligesom iejeren også skai have samtykke til etablering af. ventilationskanaler. 18. De af lejeren således foretagne forandringer eller ombygninger skal udføres på håndværksmæssig korrekt måde og under anvendelse af absolut gode og lovlige materialer. Ved en ombygning skal udlejer, inden lejeren går i gang med en forandring, have arbejdet forevist til godkendelse. Det samme gælder efter færdiggørelsen, og såfremt det ikke er udfort i overensstemmelse med de netop anførte foreskrifter, kan udlejer kræve omgående udbedring heraf inden for en nærmere angivet frist. Såfremt det efter fristens udløb stadig ikke er udført korrekt, kan udiejer kræve retablering. VIII VEDLIGEHOLDELSE - RENHOLDELSE 19. Under lejemålets beståen har lejeren den indvendige vedligeholdelse af det lejede. Under lejerens vediigehoideisespiigt hører cgså pligt til al indvendig maiing og hvidtning, samt pligt til vedligeholdelse og fornyelse af låse. nøgler, vinduer, døre. yderdøre, vandhaner, varmehaner, termostater, el-afbrydere, el-kontakter, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og lignende indretninger og installationer. Lejeren er desuden via sit medlemskab af den nedenfor anførte centerforening pligtig at deltage i ren- og vedligeholdelsen samt snerydningen af de under området (matr. nr a. 462 a. 462 c og 491 a) hørende gader. porte, pladser og andre friarealer, samt drift, vedligeholdelse og reparation af den udvendige gadebelysning. Eventuel udvendig beplantning, borde og bænke, samt eventuel forsikringspræmie vedr. disse forhold. Lejerforeningen skai også stå for betaling af fælles el vedr. gadebelysning, trappebelysning, drift af cirkulationsmaier m.v.; som bliver etableret under en fælles målerenhed. Ejerforeningen kan også beslutte, at der skai etableres et overvågningssystem. IX FREMLEJE- OG AFSTÅELSESRET 20. Der tilkommer lejer fremleje- og afståelsesret til lejemalet som helhed; Af den lejeren tillagte afståelsesret følger, at en eventuel ny lejer, der indtræder i lejemålet i henhold til afståelsesretten, således indtræder i samtlige lejerens rettigheder og forpligtelser, herunder de udvidede rettigheder, bl.a. uopsigelighed, fremieje.-afståelsesret og indtrædeisesret. Den indtrædende iejer cpnår ikke andre ener bedre'retrig-

8 heder end den tidligere ejer. Der må ikke ske fremleje til en højre lejeafgift i fremiejemålet end i hovedlejemålet. Parterne, det vil sige udiejer samt den indtrædende og den udtrædende lejer, er forpligtet til at underskrive en erklæring, hvorefter den nye lejer overtager rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en sådan afståelse. Den tidligere lejer er dog ikke frigjort fra sine forpligtelser, inden sådan skriftlig erklæring er underskrevet, og desuden betinget af. at der ikke er nogen form for restance på underskrifttidspunktet elier overtagelsestidspunktet, såfremt dette ligger senere. Ved afståeise er det dog en betingelse, at der ikke fra udlejers side kan fremsættes væsentlige og objektive indvendinger mod den indtrædende lejers økonomiske, faglige eller personlige forhold. Udlejer kan kræve, at det af den tidligere lejer stillede depositum forhøjes til et beløb svarende til 6, skriver seks. måneders leje på afståelsestidspunktet. Indbetaling af differencebeiobet er en betingelse for afståelsen. Der kan kun ske afståeise til en sådan benyteise som anført i 6. INDTRÆDELSESRET 21 Lejeren er berettiget til med virkning for udlejer at meddele indtrædeisesret til et pengeinstitut til finansiering af lejerens drift/anlægsudgifter vedr. den af lejeren i de lejede lokaler drevne virksomhed, men ikke til anden finansiering. Lejeren er desuden berettiget til ved salg af den af lejer i de lejede lokaler drevne virksomhed til en ny lejer at forbeholde sig genindtrædelsesret. dog alene til sikring af købsvederiaget, herunder evt. gæidseller pantebrev. Den indtrædeisesberettigede har således ret til at indtræde i lejemålet i lejerens sted på de i nærværende bestemmelse beskrevne vilkår: 1 ved en indtrædelse indgår den berettigede fuldt ud i samtlige de lejeren tilkommende rettigheder og forpligteiser, med samme ret til at videreoverdrage disse rettigheder ved fremleje, eller afståelse. Indtrædelsen medfører også forpligtelse til at berigtige eventuelle restancer eller andre former for misligholdelse af lejemålet, således at der principielt ikke opnås bedre rettigheder end lejerenhavde. Den indtrædende er på begæring pligtig at underskrive en erklæring om at være indtrådt i lejemålet som ny lejer. 2 Såfremt indtrædelsesretten tillægges flere i en fastlagt prioritetsorden bemærkes det, at indtrædelsesretten kan gøres gældende af de berettigede i den anførte prioritetsorden, således at en bedre prioritet er fortrinsberettiget til at gøre retten gældende i forhold til en efterstående eller til at fortrænge een af en' efterstående påberåbt eller iværksat ret. Hvis der ikke i indtrædelsesretten er fastsat en bestemt prioritetsorden, afgøres spørgsmålet ud fra en tidsprioritet (anmeldelsen hos udlejer) in efterstående indtrædeisesret er dog berettiget til at bibeholde en iværksat indtræaelse eiier fortrænge een af en forud-

9 Akt: Skab hr. (udfyldes af dommerkontoret) påtager sig forpligtelsen til - så længe indtrædelsesretten gæider - at betale ydelserne på den foranstående prioritet. Denne gælder uanse:, hvorvidt den foranstående prioritet måtte være opsagt som følg«af misligholdelse. Det er dog en betingelse, at den efterstående også tilsvarer den foranstående eventuelle øvrige udlæg vedr. husleje, omkostninger m.v. som den foranstående måtte have afholdt i forbindelse med indtrædelsen. 3 Såfremt indtrædeise gores gældende efter de i denne bestemmeise anførte regler, skal len berettigede give - foruden lejer og udlejer - evt. øvrige indtrædeisesberettigeae skriftlig meddelelse ved anbefalet brev om at retten ønskes gjort gældende, samt orientere om baggrunden herfor. Udlejer skal kræve dokumentation for at indtrædelse kan ske. idet udlejer ved mangience dokumentation er både berettiget og forpligtet til at modsætte sig den berettigedes indtrædelse i lejemålet. 4 Indtrædelsesretten kan gøres gældende i tilfælde af misligholdelse af lejemålet (litra A) og ved misligholdelse af den berettigedes ved indtrædelsesretten sikrede fordring (litra B). A Misligholdelse af lejekontrakten 1 Såfremt lejeren uaviser en sådan misligholdelse af lejemålet, at dette berettiget er ophævet af udlejer., jfr. lejelovens kapitel XIV - dette gæider også hvis lejemålet er ophævet på grund af manglende betaling af lejen skal udlejer give den/de anmeldte indtrædelsesberettigede skriftlig underretning om misligholdelsen (det er en betingelse, at udlejer er gjort bekendt med rettens beståen samt rettighedshavers navn og adresse) samt at denne er gjort gsidende som ophæveisesgrund. Såfremt misligholdeisen er blevet afværget eller fornøden sikkerhed herfor stillet (misligholdelse med betaling af pengeydelser kan dog ikke afværges ved sikkerhedsstillelse) enten af lejeren eller af een af de berettigede inden 8. skriver otte, dage efter meddelelsens modtageise, kan udlejer ikke påberåbe sig misligholdelsen som ophæveisesgrund. Er afværgelsen sket ved een af de berettigedes foranstaltning, er den pågældende berettiget til at kræve sig tillagt lejemålet. I forhold til lejeren betragtes han som indtrådt i udlejerens ret med hensyn :ii påberåbelse af misligholdeisen. 2. Såfremt lejemålet opsiges af lejeren, elier det af hvilken som helst anden grund skulle ophore, er udlejer på samme måde som under litra A-l beskrevet forpligtet til straks at give de berettigede skriftlig underretning herom, og disse er berettiget til på samme måde indenfor samme frist at erxiære, at de ønsker at indtræde i lejemålet. 3 Indrømmelse af henstand mea betaling af leje i mere end 3 måneder kan xur. ske mea de berettigedes skriftlige samtykke.

10 Såfremt den berettigede i sin egenskab af krediter/panthaver i henhold til gæidsaftaiens/pantebrevets bestemmelser måtte foretage retsforfølgning mod pantet efter, at dette retmæssigt er opsagt eller iøvrigt i henhoid hertil overtager dette, er den pågældende berettiget til at indtræde i lejemålet, uanset dette ikke er misligholdt. Det er dog en betingelse, at den berettigede foreviser et sådant dokument, som i medfør af retsplejelovens 478 nr. 1, 2, 4, 5 eller 6 ville kunne tjene som'udlægsfundament. 5. Lejeren kan begrænse indtrædeisesrettens omfang og rækkevidde i forhold til den enkeite indtfædelsesberettigede. 6 Såfremt een af de berettigede har gjort sin indtrædeisesret gældende, uanset af hvilken årsag, udloser det de ovriges rettigheder, jfr. pkt. 2. der kan gøres gældende når som helst i rettighedspenoden. En foranstående berettiget kan dog kræve, at en efterstående berettiget senest 1 måned efter, at meddeleise i medfør af pkt. 3 er afsendt, erklærer hvorvidt han ønsker at gøre sin ret gældende, idet den ellers anses for endeligt bortfaldet. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædende har erklæret at ville overtage gælden i.h.t. den efterstående panteret. Såfremt restancer straks erlægges, og så længe de løbende ydelser betales, er den pågældende afskåret fra at gøre sin ret gældende. 7 Indtrædeisesretten bortfalder, foruden den i pkt. 6 nævnte situation ved fordringens/pantets indfrielse, eller såfremt en pantésikret fordring tvangsreaiiseres uden. at den berettigede opnår dækning helt elier delvist. Såfremt en indtrædelse er iværksat i.h.:. pkt. 4 litra B ophører retten, såfremt lejeren indfrier den sikrede fordring. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædelsesberettigede har afstået lejeretten. Sådan afståelse kan den berettigede i forhoid til lejeren dog tidligst foretage l, skriver een. måned efter overtageisen. Ændringer i lejekontrakten, bortset fra andringer, som direkte måtte være nævnt i kontrakten eller tilknyttede dokumenter, kan ikke ske uden samtykke fra de berettigede. Såfremt ændringerne ikke blot i uvæsentligt omfang forringer lejerens eller de berettigedes retsstilling. Ændringer der medfører en bedre retsstilling, kræver dog ikke samtykke. En indtrædeisesret kan som anført medceies både ved nærværende kon trakts oprettelse og under beståen. TINGLYSNING - BYRDER - CENTERFORENING S 22. Nærværende lejekontrakt med de heri indeholdte udvidede rettigheder vil være at tinglyse servitutstiftende på den uaiejede ejenaom matr. nr. (tejli bygrunde med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter og byrder samt mea respekt af de tinglyste hæftelser cg senere reiåning af reaikreaitmidler eller andre offentlige lån.

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Påtaleberettiget : henhoid til servitutten af.den til enhver tid værende iejer. 23. Udlejer oplyser, at der er tinglyst folgende servitutter på ejendommen* Udlejer oplyser desuden, at der som led i projektets gennemførelse skal etableres yderligere servitutter vedrorende bl.a. gensidig færdselsop-g hoidsret, offentlig adgang, parkeringsareal m.v. samt andre krav. so m måtte blive krævet af kommunen, eller som måtte følge af projektet. Lejekontrakten rykker uden særskilt påtegning for sådanne servitutter, når der blot af udlejer angives, at servitutterne begæres tinglyst med prioritet forud for lejekontrakten i medfor af nærværende bestemmelse. 24. Lejeren er pligtig at være medlem af en centerforening for områdets, øvrige lejere eller brugere. Centerforeningens vedtægter udarbejdes af udlejer. " Centerforeningens opgave er, at varetage medlemmernes fælles interesser og administrere deres forpligtelser med hensyn til de ovenfor under 19 stk 2 anførte forhold. Udlejer er "født"- ikke bidragspligtigt medlem af foreningen, og i de første 2, skriver to, år udpeger udiejer foreningens administrator. Bidraget til ejerforeningen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, lydende således, at indbetalingerne og budgetteringen administreres af Centerforeningen. De indgåede beløb indsættes på en s'æriig konto i udlejers navn, men således, at de kun må anvendes til de angivne formål og således, at udbetalingerne foreståes af foreningens bestyrelse på udiejers vegne. 25. Under henvisning til lejelovens 30. stk 3 bemærkes, at udlejer har fri ret til udlejning ril et hvilket som helst formål. Udlejer har dog aftalt med lejeren af HC SPORT og med lejeren af HC Radio v/jørgen Hansen. at så længe disse respektive lejemål består, ikke må ske udlejning til andre henholdsvis egentlige sportsforretninger eller radio- og TV-forretninger i de fire udlejer tilhørende ejendomme i området, (undtaget dog vedr. p.t. DER-Radio). OMKOSTNINGER 26. Omkostningerne ved lejekontraktens opretteise afholdes af udiejer og omkostningerne ved lejekontraktens stempling og tinglysning afholdes af lejeren. '.^ BETINGELSE Nærværenae lejekontrakts ikrafttræaen er fra udlejers side betinget af, at lejer inaen den aftalte ikrafttræaeisesaato cetaler første måneds nusieje. -.a.-nnarijpp ^?r anforte aeoositum.

12 som udlejer: A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland 11, 2600 GLOSTRUP Glostrup, den elskabet, i-c-'' :/'-n^q / O 7^ - 2^0. y.?j som lejer: STARLEATHER ApS Knabrostræde 1 a I 1210 KØBENHAVN K Vejle, den i =) /( f fa PORT i OAoeos*? FORVBJtECWILRET - h JULI r 0/ y Q^yyu/tån INDFØRT I DAGBOGEN FOR VEJLE CIVILRET 2 5 SEP INDFØRT S DAGBOGEN FOR VEJliS CIVILRET - 9 ri^o^<c ^^z <z^ * c

13

14

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer)

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer) QJwcoikMiféeo^Di] Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG STEMPELMÆRKE RETTEN I HADERSLEV 5 JJ KUN GYLDIGT MCD AFSTf MPIING A' DOMMERKONTORETS HASStKONT«OLAFTARAT D. 546019

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Få en god arbejdsplads fra kun kr. 2.035 + moms pr. måned, og hvis du skal bruge lidt arkiv, kan du frit vælge at leje et pænt rum fra kun kr. 490 + moms

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Information & besigtigelse Få en god arbejdsplads fra kun kr. 1.581 + moms pr. måned, og hvis du skal bruge lidt arkiv, kan du frit vælge at leje et pænt

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold.

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Lejeprospekt Lager og produktionslokaler Teglvænget 89, 7400 Herning Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Samlet areal inkl. kontor og kantine: 816 m 2 Årlig leje lager- og produktion

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere