INGO MORTENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGO MORTENSEN 05 82 53 00 05 82 66 99 05 82 76 00"

Transkript

1 SE INGO MORTENSEN Hafniahus II Foldegade Vejle Matr.nr. 458 a Ve ile byqrunde (stempel: ,-) J.nr.: ^vviidvwnva^ /vfrn EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Akt: Ska. (udfyldes REDU Postbox 258 Telefax Giro ^v:- E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Mortensen. Viggo Friis Mortensen Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Milter Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE, Cand. jur. Søren Daugaard Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Egon Hammer Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Ingo Mortensen II - Foldegajdgr3&r3r7ARK^ 7100 Vejle ^' I PARTERNE fev M c' V V N v Q --'TNI ifej>ldvtnnvq«5k udlejer herved til A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland GLOSTRUP medundertegnede: STARLEATHER.ApS Knabrostræde 1 a I, 1210 København K Unrnl BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG MØDERET WiøDERfr.F. FOR HØJESTERET FOR LÅKDtRET RÅDHUSCENTRET VOJENS - TLF et erhvervslejemål i den udlejer tilhorende ejendom, Lejemålets adresse er NØRREGADE 35", 7100 VEJLE. Lejemålet indgåes på følgende nærmere vilkår: -4JIX89 i 2097 II DET LEJEDE VILKÅR AL'Gfls ij SEP89 j & Lejemålet udgør en del af den udlejer tilhørende ovenfor nævnte faste ejendom. Lejemålet har et samlet areal på ca. 229 m2. Lejemålet er indtegnet på vedhæftede rids. Såfremt een af parterne ønsker det opmåles det lejede areal af landinspektør. BESKIKKET AF INDUSTRI/HANDELSMINISTERIET SOM EJENDOMSMÆGLER. MEDLEM AF DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING (MDE)

2 2. Det lejede afleveres som det forefandtes ved besigtigelsen, dog foranstalter og bekoster udlejeren følgende: a. Butiksdør udskiftes med glasdør i type som guldsmedens. b. Fordampningsmålere eller tilvarende på varmeinstallationerne. Det forbeholdes at opdele ejendommen i flere hovedenheder - bestående af flere lejemål - men med særskilte målere og med selvstændig aflæsning af det enkelte lejemål. Der foretages også måling af varmtvandsforbrug. Koldt -vand beregnes enten efter måler eller efter aftapningsenheder. c. Lejeren udtager tæpper til en kvm-pris på kr 100,- pålagt og excl. moms hos udlejerens sædvanlige leverandør. d. Der foretages forsvarlig aflukning af trappegang mod loft. Når det fulde depositum er erlagt - jvf har lejeren ret til for egen regning mod at indhente relevante myndigheders godkendelse og iøvrigt at lade arbejderne udføre efter disses forskrifter at foretage omforandringer af lejemålets 1. sals arealer i aftalt omfang - d.v.s. at nedtage ikke-bærende skillevægge, flytte det menterede Trinette til andet rum. 3. Alle øvrige indretninger og installationer foretages af lejeren. Dette gælder f.eks.: 1. EDB-installationer, herunder jordspyd 2. Ventilation 3. Belysning Der henvises til afsnit VII nedenfor vedr. udlejers samtykke. 4 (udgår). 5 De på området værende parkeringspladser må ikke benyttes af lejeren eller dennes personale, hverken til korttids- eller langtidsparkering.

3 SV Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Der må ikke uden udlejers samtykke placeres udvendige affaldscontainere el.1.. Det øvrige gadeområde er udlagt som gågade/gågadelignende areal og må heller ikke anvendes til nogen form for parkering. Udlejer forbeholder sig ret til at lade indføre regler for varetransport på dette areal, svarende til byens øvrige gågadeområder med begrænsede af- og pålæsningsperioder. III DET LEJEDES ANVENDELSE " 6. Det lejede må kun anvendes til handel m. lædervarer detail. Anvendelse^ til andet formål kræver udlejers skriftlige samtykke. IV LEJEMÅLETS IKRAFTTRÆDEN - LEJEPERIODEN 7 Nærværende lejekontrakt træder i kraft med virkning pr. den , jvf. dog den nedenfor nævnte betingelse. 8 Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i en periode af 10 år regnet fra lejemålets begyndelse. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden overgår det på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår. Lejemålet kan fra lejerens side opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. V LEJEN, ANDRE YDELSER OG DEPOSITUM 9 Den årlige leje er aftalt til kr 800,- pr. kvm for 1. salen (207 kvm) samt kr 1.300,- pr. kvm for stueetagen (22 kvm) - eller ialt: kr ,- skriver kroner: eethundredenitifiretusindetohundrede 0/100 med tillæg af moms. Lejen erlægges månedsvis forud hver den første i måneden. Første måneds leje erlægges senest d Desuden tillægges lejen det til enhver tid gældende arbejdsmarkedsbidrag p.t. 2,5%.

4 I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 150,- pr. kvm for 1. salen samt kr 300,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 75,- pr. kvm for 1. salen samt på kr 150,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. 10 Der er aftalt en fast regulering af lejen med et tillæg på 4^ af foregående års leje. Lejen reguleres een gang årligt. Første regulering sker pr. 1. maj 1992 på grundlag af årslejen for tiden til Udlejer forbeholder sig ret til at kræve regulering af lejen i medfør Lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., kap. 2, 3, 6 og Lejeren afholder selv udgiften til det lejedes forsyning med el, varme og varmt vand, kraft samt renovation - lejeren tilmeldes som forbruger overfor de respektive forsyningsselskaber. Som ovenfor anført etableres der selvstændige målere eller aflæsningsmulighed vedr. disse forsyninger - evt. bortset fra koldt vand. Under varmeregnskabet medtages også afskrivninger på varmeinstallationerne. Desuden betaler lejeren bidrag til den nedenfor anførte centerforening. Dette bidrag er også pligtig pengeydelse i lejeforholdet - jvf. lejelovens 93 stk. 1, litra a og stk Forfalder leje eller andet vederlag, som påhviler lejeren til betaling på en helligdag, en lørdag eller på en grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende søgnedag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest den 3. søgnedag efter forfaldsdagen, eller hvis denne søgnedag er en lørdag, den følgende søgnedag. 13 Som almindeligt depositum indbetaler lejer til udlejer kr ,50

5 Akt: Skabnr. (udfyldes af dommerkontoret) skriver kroner Tretinitusindeeethundredeogtretisyv 50/100 med tillæg af moras. Ved kontraktens underskrift indbetaler lejeren 1/3 heraf. Den yderligere 1/3 og den sidste tredjedel indbetales den Depositum skal indestå som sikkerhed for enhver af lejerens forpligtelser ifølge lejeloven og nærværende lejekontrakt, såvel under lejemålets beståen som ved dets ophør tilligemed betaling af pligtige pengeydelser, vedligeholdelse og istandsættelse samt enhver anden forpligtelse. Skulle der under lejemålets beståen ske forbrug af depositummet - helt eller delvist - er lejeren som pligtig pengeydelse for- '. ' v v

6 piigtet til på ar.::rdring at foretage supplerende indbetaling. Udlejer kan kræve opregulering af. depositummet hvert tredje år med kontant indbetaling, således at depositummet svarer til tre måneders husleje på det pågældende tidspunkt. Første regulering kan kræves pr. 1. januar 1992, og derefter pr. 1. januar VI OVERTAGELSE - TILSTAND - ERKLÆRINGER 14. Det lejede overtages ved lejemålets begyndelse færdiggjort i den tilstand som anfør: i 3. Lejemålet overtages som sådant nyistandsat. 15. Udlejer erklærer, at det lejede ved dets færdiggøreise vil opfylde de almindelige bygge- og brandmæssige krav af generel karakter i lovgivningen til sådanne lokaler. Det præciseres, at udlejer ikke har undersøgt, hvorvidt der stilles specielle eller skærpede krav, som følge af den af lejeren planlagte benyttelse af lokalerne. Lejeren er pligtig selv at afklare alle sådanne forhold samt opfylde 'den overfor myndighederne. Dette gæider ethvert krav fra sundhedsmyndighederne, skærpede krav fra brandmyndighederne.'krav til yderligere toiiet- eller personalefaciliteter m.v. VII SKILTNING - 3YGNINGSFORANDRINGER 16. Opsætning af udvendige skilte eller anden form for udvendig reklame ua for det lejede skal godkendes af udlejer. Udlejer vil bl.a. betinge sig, at skiltning ikke er til gene for de øvrige lejere eller for publikum. Ligeledes kræves opsætning-af markiser, automater eller noget, som hels: andet på eller ved ejendommens facade udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra udlejer. Lejers benyttelse i øvrigt af grundarealet ud for de lejede lokaler bl.a. til henstillen af salgsvarer, skilte m.v. kræver i hvert enkelt tilfælde udlejers godkendelse. En sådan godkendelse vil altid, uanset hvorvidt den er mundtlig eller skriftlig, udtalt eller stiltiende, være en konkret aftale, der når som helst kan inddrages eller ændres, idet den ikke er en del af nærværende lejekontrakt, men en konkret aftale om benyttelse af et ubebygget grundareal. Enhver udgift ::i opsætning og retablering ved nedtagning betales af lejeren. 17. Lejeren er berettiget til at foretage sådanne bygningsmæssige forandringer cg ombygninger indenfor de iejede iokaiers rammer, herunder etablering af nye skillevægge, som af lejeren skønnes nødvendige og/eller hen- -;«...,.-»««iaa of ^nsvn fj driften. Flytning 3f eksisterende skillevægge

7 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Ved lejemålets ophor kan udiejer kræve retablering af eventuelle foretagne ombygninger, såfremt dette skannes nødvendigt af hensyn til den fortsatte brug. Det bemærkes dog, at der ved vurderingen heraf skal lægges vægt på den hidtidige drift i bygningerne, og at der ikke kan kræves retablering af indretninger eller omforandringer. som skannes rimelige ud fra ejendommens anvendelse på ophørstidspunktet. Eventuelt retabieringskrav fra udlejer skal fremsendes skriftligt overfor lejeren inden lejemålets ophor, ved opsigelse fra en af parternes side dog senest 3, skriver tre, måneder efter opsigelsens afsenaeise. Lejeren er berettiget Lejeren må aldrig foretage ændringer eller udfore arbejder på bygningens udvendige facade, ligesom iejeren også skai have samtykke til etablering af. ventilationskanaler. 18. De af lejeren således foretagne forandringer eller ombygninger skal udføres på håndværksmæssig korrekt måde og under anvendelse af absolut gode og lovlige materialer. Ved en ombygning skal udlejer, inden lejeren går i gang med en forandring, have arbejdet forevist til godkendelse. Det samme gælder efter færdiggørelsen, og såfremt det ikke er udfort i overensstemmelse med de netop anførte foreskrifter, kan udlejer kræve omgående udbedring heraf inden for en nærmere angivet frist. Såfremt det efter fristens udløb stadig ikke er udført korrekt, kan udiejer kræve retablering. VIII VEDLIGEHOLDELSE - RENHOLDELSE 19. Under lejemålets beståen har lejeren den indvendige vedligeholdelse af det lejede. Under lejerens vediigehoideisespiigt hører cgså pligt til al indvendig maiing og hvidtning, samt pligt til vedligeholdelse og fornyelse af låse. nøgler, vinduer, døre. yderdøre, vandhaner, varmehaner, termostater, el-afbrydere, el-kontakter, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og lignende indretninger og installationer. Lejeren er desuden via sit medlemskab af den nedenfor anførte centerforening pligtig at deltage i ren- og vedligeholdelsen samt snerydningen af de under området (matr. nr a. 462 a. 462 c og 491 a) hørende gader. porte, pladser og andre friarealer, samt drift, vedligeholdelse og reparation af den udvendige gadebelysning. Eventuel udvendig beplantning, borde og bænke, samt eventuel forsikringspræmie vedr. disse forhold. Lejerforeningen skai også stå for betaling af fælles el vedr. gadebelysning, trappebelysning, drift af cirkulationsmaier m.v.; som bliver etableret under en fælles målerenhed. Ejerforeningen kan også beslutte, at der skai etableres et overvågningssystem. IX FREMLEJE- OG AFSTÅELSESRET 20. Der tilkommer lejer fremleje- og afståelsesret til lejemalet som helhed; Af den lejeren tillagte afståelsesret følger, at en eventuel ny lejer, der indtræder i lejemålet i henhold til afståelsesretten, således indtræder i samtlige lejerens rettigheder og forpligtelser, herunder de udvidede rettigheder, bl.a. uopsigelighed, fremieje.-afståelsesret og indtrædeisesret. Den indtrædende iejer cpnår ikke andre ener bedre'retrig-

8 heder end den tidligere ejer. Der må ikke ske fremleje til en højre lejeafgift i fremiejemålet end i hovedlejemålet. Parterne, det vil sige udiejer samt den indtrædende og den udtrædende lejer, er forpligtet til at underskrive en erklæring, hvorefter den nye lejer overtager rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en sådan afståelse. Den tidligere lejer er dog ikke frigjort fra sine forpligtelser, inden sådan skriftlig erklæring er underskrevet, og desuden betinget af. at der ikke er nogen form for restance på underskrifttidspunktet elier overtagelsestidspunktet, såfremt dette ligger senere. Ved afståeise er det dog en betingelse, at der ikke fra udlejers side kan fremsættes væsentlige og objektive indvendinger mod den indtrædende lejers økonomiske, faglige eller personlige forhold. Udlejer kan kræve, at det af den tidligere lejer stillede depositum forhøjes til et beløb svarende til 6, skriver seks. måneders leje på afståelsestidspunktet. Indbetaling af differencebeiobet er en betingelse for afståelsen. Der kan kun ske afståeise til en sådan benyteise som anført i 6. INDTRÆDELSESRET 21 Lejeren er berettiget til med virkning for udlejer at meddele indtrædeisesret til et pengeinstitut til finansiering af lejerens drift/anlægsudgifter vedr. den af lejeren i de lejede lokaler drevne virksomhed, men ikke til anden finansiering. Lejeren er desuden berettiget til ved salg af den af lejer i de lejede lokaler drevne virksomhed til en ny lejer at forbeholde sig genindtrædelsesret. dog alene til sikring af købsvederiaget, herunder evt. gæidseller pantebrev. Den indtrædeisesberettigede har således ret til at indtræde i lejemålet i lejerens sted på de i nærværende bestemmelse beskrevne vilkår: 1 ved en indtrædelse indgår den berettigede fuldt ud i samtlige de lejeren tilkommende rettigheder og forpligteiser, med samme ret til at videreoverdrage disse rettigheder ved fremleje, eller afståelse. Indtrædelsen medfører også forpligtelse til at berigtige eventuelle restancer eller andre former for misligholdelse af lejemålet, således at der principielt ikke opnås bedre rettigheder end lejerenhavde. Den indtrædende er på begæring pligtig at underskrive en erklæring om at være indtrådt i lejemålet som ny lejer. 2 Såfremt indtrædelsesretten tillægges flere i en fastlagt prioritetsorden bemærkes det, at indtrædelsesretten kan gøres gældende af de berettigede i den anførte prioritetsorden, således at en bedre prioritet er fortrinsberettiget til at gøre retten gældende i forhold til en efterstående eller til at fortrænge een af en' efterstående påberåbt eller iværksat ret. Hvis der ikke i indtrædelsesretten er fastsat en bestemt prioritetsorden, afgøres spørgsmålet ud fra en tidsprioritet (anmeldelsen hos udlejer) in efterstående indtrædeisesret er dog berettiget til at bibeholde en iværksat indtræaelse eiier fortrænge een af en forud-

9 Akt: Skab hr. (udfyldes af dommerkontoret) påtager sig forpligtelsen til - så længe indtrædelsesretten gæider - at betale ydelserne på den foranstående prioritet. Denne gælder uanse:, hvorvidt den foranstående prioritet måtte være opsagt som følg«af misligholdelse. Det er dog en betingelse, at den efterstående også tilsvarer den foranstående eventuelle øvrige udlæg vedr. husleje, omkostninger m.v. som den foranstående måtte have afholdt i forbindelse med indtrædelsen. 3 Såfremt indtrædeise gores gældende efter de i denne bestemmeise anførte regler, skal len berettigede give - foruden lejer og udlejer - evt. øvrige indtrædeisesberettigeae skriftlig meddelelse ved anbefalet brev om at retten ønskes gjort gældende, samt orientere om baggrunden herfor. Udlejer skal kræve dokumentation for at indtrædelse kan ske. idet udlejer ved mangience dokumentation er både berettiget og forpligtet til at modsætte sig den berettigedes indtrædelse i lejemålet. 4 Indtrædelsesretten kan gøres gældende i tilfælde af misligholdelse af lejemålet (litra A) og ved misligholdelse af den berettigedes ved indtrædelsesretten sikrede fordring (litra B). A Misligholdelse af lejekontrakten 1 Såfremt lejeren uaviser en sådan misligholdelse af lejemålet, at dette berettiget er ophævet af udlejer., jfr. lejelovens kapitel XIV - dette gæider også hvis lejemålet er ophævet på grund af manglende betaling af lejen skal udlejer give den/de anmeldte indtrædelsesberettigede skriftlig underretning om misligholdelsen (det er en betingelse, at udlejer er gjort bekendt med rettens beståen samt rettighedshavers navn og adresse) samt at denne er gjort gsidende som ophæveisesgrund. Såfremt misligholdeisen er blevet afværget eller fornøden sikkerhed herfor stillet (misligholdelse med betaling af pengeydelser kan dog ikke afværges ved sikkerhedsstillelse) enten af lejeren eller af een af de berettigede inden 8. skriver otte, dage efter meddelelsens modtageise, kan udlejer ikke påberåbe sig misligholdelsen som ophæveisesgrund. Er afværgelsen sket ved een af de berettigedes foranstaltning, er den pågældende berettiget til at kræve sig tillagt lejemålet. I forhold til lejeren betragtes han som indtrådt i udlejerens ret med hensyn :ii påberåbelse af misligholdeisen. 2. Såfremt lejemålet opsiges af lejeren, elier det af hvilken som helst anden grund skulle ophore, er udlejer på samme måde som under litra A-l beskrevet forpligtet til straks at give de berettigede skriftlig underretning herom, og disse er berettiget til på samme måde indenfor samme frist at erxiære, at de ønsker at indtræde i lejemålet. 3 Indrømmelse af henstand mea betaling af leje i mere end 3 måneder kan xur. ske mea de berettigedes skriftlige samtykke.

10 Såfremt den berettigede i sin egenskab af krediter/panthaver i henhold til gæidsaftaiens/pantebrevets bestemmelser måtte foretage retsforfølgning mod pantet efter, at dette retmæssigt er opsagt eller iøvrigt i henhoid hertil overtager dette, er den pågældende berettiget til at indtræde i lejemålet, uanset dette ikke er misligholdt. Det er dog en betingelse, at den berettigede foreviser et sådant dokument, som i medfør af retsplejelovens 478 nr. 1, 2, 4, 5 eller 6 ville kunne tjene som'udlægsfundament. 5. Lejeren kan begrænse indtrædeisesrettens omfang og rækkevidde i forhold til den enkeite indtfædelsesberettigede. 6 Såfremt een af de berettigede har gjort sin indtrædeisesret gældende, uanset af hvilken årsag, udloser det de ovriges rettigheder, jfr. pkt. 2. der kan gøres gældende når som helst i rettighedspenoden. En foranstående berettiget kan dog kræve, at en efterstående berettiget senest 1 måned efter, at meddeleise i medfør af pkt. 3 er afsendt, erklærer hvorvidt han ønsker at gøre sin ret gældende, idet den ellers anses for endeligt bortfaldet. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædende har erklæret at ville overtage gælden i.h.t. den efterstående panteret. Såfremt restancer straks erlægges, og så længe de løbende ydelser betales, er den pågældende afskåret fra at gøre sin ret gældende. 7 Indtrædeisesretten bortfalder, foruden den i pkt. 6 nævnte situation ved fordringens/pantets indfrielse, eller såfremt en pantésikret fordring tvangsreaiiseres uden. at den berettigede opnår dækning helt elier delvist. Såfremt en indtrædelse er iværksat i.h.:. pkt. 4 litra B ophører retten, såfremt lejeren indfrier den sikrede fordring. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædelsesberettigede har afstået lejeretten. Sådan afståelse kan den berettigede i forhoid til lejeren dog tidligst foretage l, skriver een. måned efter overtageisen. Ændringer i lejekontrakten, bortset fra andringer, som direkte måtte være nævnt i kontrakten eller tilknyttede dokumenter, kan ikke ske uden samtykke fra de berettigede. Såfremt ændringerne ikke blot i uvæsentligt omfang forringer lejerens eller de berettigedes retsstilling. Ændringer der medfører en bedre retsstilling, kræver dog ikke samtykke. En indtrædeisesret kan som anført medceies både ved nærværende kon trakts oprettelse og under beståen. TINGLYSNING - BYRDER - CENTERFORENING S 22. Nærværende lejekontrakt med de heri indeholdte udvidede rettigheder vil være at tinglyse servitutstiftende på den uaiejede ejenaom matr. nr. (tejli bygrunde med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter og byrder samt mea respekt af de tinglyste hæftelser cg senere reiåning af reaikreaitmidler eller andre offentlige lån.

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Påtaleberettiget : henhoid til servitutten af.den til enhver tid værende iejer. 23. Udlejer oplyser, at der er tinglyst folgende servitutter på ejendommen* Udlejer oplyser desuden, at der som led i projektets gennemførelse skal etableres yderligere servitutter vedrorende bl.a. gensidig færdselsop-g hoidsret, offentlig adgang, parkeringsareal m.v. samt andre krav. so m måtte blive krævet af kommunen, eller som måtte følge af projektet. Lejekontrakten rykker uden særskilt påtegning for sådanne servitutter, når der blot af udlejer angives, at servitutterne begæres tinglyst med prioritet forud for lejekontrakten i medfor af nærværende bestemmelse. 24. Lejeren er pligtig at være medlem af en centerforening for områdets, øvrige lejere eller brugere. Centerforeningens vedtægter udarbejdes af udlejer. " Centerforeningens opgave er, at varetage medlemmernes fælles interesser og administrere deres forpligtelser med hensyn til de ovenfor under 19 stk 2 anførte forhold. Udlejer er "født"- ikke bidragspligtigt medlem af foreningen, og i de første 2, skriver to, år udpeger udiejer foreningens administrator. Bidraget til ejerforeningen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, lydende således, at indbetalingerne og budgetteringen administreres af Centerforeningen. De indgåede beløb indsættes på en s'æriig konto i udlejers navn, men således, at de kun må anvendes til de angivne formål og således, at udbetalingerne foreståes af foreningens bestyrelse på udiejers vegne. 25. Under henvisning til lejelovens 30. stk 3 bemærkes, at udlejer har fri ret til udlejning ril et hvilket som helst formål. Udlejer har dog aftalt med lejeren af HC SPORT og med lejeren af HC Radio v/jørgen Hansen. at så længe disse respektive lejemål består, ikke må ske udlejning til andre henholdsvis egentlige sportsforretninger eller radio- og TV-forretninger i de fire udlejer tilhørende ejendomme i området, (undtaget dog vedr. p.t. DER-Radio). OMKOSTNINGER 26. Omkostningerne ved lejekontraktens opretteise afholdes af udiejer og omkostningerne ved lejekontraktens stempling og tinglysning afholdes af lejeren. '.^ BETINGELSE Nærværenae lejekontrakts ikrafttræaen er fra udlejers side betinget af, at lejer inaen den aftalte ikrafttræaeisesaato cetaler første måneds nusieje. -.a.-nnarijpp ^?r anforte aeoositum.

12 som udlejer: A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland 11, 2600 GLOSTRUP Glostrup, den elskabet, i-c-'' :/'-n^q / O 7^ - 2^0. y.?j som lejer: STARLEATHER ApS Knabrostræde 1 a I 1210 KØBENHAVN K Vejle, den i =) /( f fa PORT i OAoeos*? FORVBJtECWILRET - h JULI r 0/ y Q^yyu/tån INDFØRT I DAGBOGEN FOR VEJLE CIVILRET 2 5 SEP INDFØRT S DAGBOGEN FOR VEJliS CIVILRET - 9 ri^o^<c ^^z <z^ * c

13

14

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Dato: August 2016 J.nr. NST-5232-00542 Tidsbegrænset lejekontrakt (Sonneruphus) mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

SAMEJEDEKLARATION /9/9-3/6. 600 2129 AD/sn. Matr.nr. 145 b Helsingør Bygrunde. Beliggende: Kongensgade 12 A 3000 Helsingør

SAMEJEDEKLARATION /9/9-3/6. 600 2129 AD/sn. Matr.nr. 145 b Helsingør Bygrunde. Beliggende: Kongensgade 12 A 3000 Helsingør /9/9-3/6 c E 600 2129 AD/sn Matr.nr. 145 b Helsingør Bygrunde Beliggende: Kongensgade 12 A 3000 Helsingør Anmelder: Advokat Anders Drachmann Stengade 57 3000 Helsingør SAMEJEDEKLARATION Undertegnede ASX

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G Matr.nr.: XXXX Christianshavns Kvarter, København Ejerl.nr.: XX Beliggenhed: XXXX XXXX København K A F T A L E O M L E J E A F L O F T S R U M Underskrevne: Ejerforeningen Aladdin Burmeristersgade 3 1429

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer)

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer) Dato: 11-01-17 J.nr. NST-5232-00558 Tidsbegrænset Lejekontrakt mellem Naturstyrelsen Hovedstaden (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Parterne T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Denne tidsbestemte fremlejekontrakt på erhvervsvilkår

Læs mere