INGO MORTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGO MORTENSEN 05 82 53 00 05 82 66 99 05 82 76 00"

Transkript

1 SE INGO MORTENSEN Hafniahus II Foldegade Vejle Matr.nr. 458 a Ve ile byqrunde (stempel: ,-) J.nr.: ^vviidvwnva^ /vfrn EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Akt: Ska. (udfyldes REDU Postbox 258 Telefax Giro ^v:- E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Mortensen. Viggo Friis Mortensen Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Milter Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE, Cand. jur. Søren Daugaard Indehaver Statsaut. ejendomsmægler MDE Egon Hammer Indehaver Statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE EDC-Ejendomsmæglerfirmaet Ingo Mortensen II - Foldegajdgr3&r3r7ARK^ 7100 Vejle ^' I PARTERNE fev M c' V V N v Q --'TNI ifej>ldvtnnvq«5k udlejer herved til A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland GLOSTRUP medundertegnede: STARLEATHER.ApS Knabrostræde 1 a I, 1210 København K Unrnl BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG MØDERET WiøDERfr.F. FOR HØJESTERET FOR LÅKDtRET RÅDHUSCENTRET VOJENS - TLF et erhvervslejemål i den udlejer tilhorende ejendom, Lejemålets adresse er NØRREGADE 35", 7100 VEJLE. Lejemålet indgåes på følgende nærmere vilkår: -4JIX89 i 2097 II DET LEJEDE VILKÅR AL'Gfls ij SEP89 j & Lejemålet udgør en del af den udlejer tilhørende ovenfor nævnte faste ejendom. Lejemålet har et samlet areal på ca. 229 m2. Lejemålet er indtegnet på vedhæftede rids. Såfremt een af parterne ønsker det opmåles det lejede areal af landinspektør. BESKIKKET AF INDUSTRI/HANDELSMINISTERIET SOM EJENDOMSMÆGLER. MEDLEM AF DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING (MDE)

2 2. Det lejede afleveres som det forefandtes ved besigtigelsen, dog foranstalter og bekoster udlejeren følgende: a. Butiksdør udskiftes med glasdør i type som guldsmedens. b. Fordampningsmålere eller tilvarende på varmeinstallationerne. Det forbeholdes at opdele ejendommen i flere hovedenheder - bestående af flere lejemål - men med særskilte målere og med selvstændig aflæsning af det enkelte lejemål. Der foretages også måling af varmtvandsforbrug. Koldt -vand beregnes enten efter måler eller efter aftapningsenheder. c. Lejeren udtager tæpper til en kvm-pris på kr 100,- pålagt og excl. moms hos udlejerens sædvanlige leverandør. d. Der foretages forsvarlig aflukning af trappegang mod loft. Når det fulde depositum er erlagt - jvf har lejeren ret til for egen regning mod at indhente relevante myndigheders godkendelse og iøvrigt at lade arbejderne udføre efter disses forskrifter at foretage omforandringer af lejemålets 1. sals arealer i aftalt omfang - d.v.s. at nedtage ikke-bærende skillevægge, flytte det menterede Trinette til andet rum. 3. Alle øvrige indretninger og installationer foretages af lejeren. Dette gælder f.eks.: 1. EDB-installationer, herunder jordspyd 2. Ventilation 3. Belysning Der henvises til afsnit VII nedenfor vedr. udlejers samtykke. 4 (udgår). 5 De på området værende parkeringspladser må ikke benyttes af lejeren eller dennes personale, hverken til korttids- eller langtidsparkering.

3 SV Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Der må ikke uden udlejers samtykke placeres udvendige affaldscontainere el.1.. Det øvrige gadeområde er udlagt som gågade/gågadelignende areal og må heller ikke anvendes til nogen form for parkering. Udlejer forbeholder sig ret til at lade indføre regler for varetransport på dette areal, svarende til byens øvrige gågadeområder med begrænsede af- og pålæsningsperioder. III DET LEJEDES ANVENDELSE " 6. Det lejede må kun anvendes til handel m. lædervarer detail. Anvendelse^ til andet formål kræver udlejers skriftlige samtykke. IV LEJEMÅLETS IKRAFTTRÆDEN - LEJEPERIODEN 7 Nærværende lejekontrakt træder i kraft med virkning pr. den , jvf. dog den nedenfor nævnte betingelse. 8 Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i en periode af 10 år regnet fra lejemålets begyndelse. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden overgår det på lejelovens almindelige opsigelsesvilkår. Lejemålet kan fra lejerens side opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. V LEJEN, ANDRE YDELSER OG DEPOSITUM 9 Den årlige leje er aftalt til kr 800,- pr. kvm for 1. salen (207 kvm) samt kr 1.300,- pr. kvm for stueetagen (22 kvm) - eller ialt: kr ,- skriver kroner: eethundredenitifiretusindetohundrede 0/100 med tillæg af moms. Lejen erlægges månedsvis forud hver den første i måneden. Første måneds leje erlægges senest d Desuden tillægges lejen det til enhver tid gældende arbejdsmarkedsbidrag p.t. 2,5%.

4 I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 150,- pr. kvm for 1. salen samt kr 300,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. I tiden til ydes en reduktion i lejen på kr 75,- pr. kvm for 1. salen samt på kr 150,- pr. kvm for stueetagen - dvs. en samlet reduktion på kr ,-. 10 Der er aftalt en fast regulering af lejen med et tillæg på 4^ af foregående års leje. Lejen reguleres een gang årligt. Første regulering sker pr. 1. maj 1992 på grundlag af årslejen for tiden til Udlejer forbeholder sig ret til at kræve regulering af lejen i medfør Lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., kap. 2, 3, 6 og Lejeren afholder selv udgiften til det lejedes forsyning med el, varme og varmt vand, kraft samt renovation - lejeren tilmeldes som forbruger overfor de respektive forsyningsselskaber. Som ovenfor anført etableres der selvstændige målere eller aflæsningsmulighed vedr. disse forsyninger - evt. bortset fra koldt vand. Under varmeregnskabet medtages også afskrivninger på varmeinstallationerne. Desuden betaler lejeren bidrag til den nedenfor anførte centerforening. Dette bidrag er også pligtig pengeydelse i lejeforholdet - jvf. lejelovens 93 stk. 1, litra a og stk Forfalder leje eller andet vederlag, som påhviler lejeren til betaling på en helligdag, en lørdag eller på en grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende søgnedag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest den 3. søgnedag efter forfaldsdagen, eller hvis denne søgnedag er en lørdag, den følgende søgnedag. 13 Som almindeligt depositum indbetaler lejer til udlejer kr ,50

5 Akt: Skabnr. (udfyldes af dommerkontoret) skriver kroner Tretinitusindeeethundredeogtretisyv 50/100 med tillæg af moras. Ved kontraktens underskrift indbetaler lejeren 1/3 heraf. Den yderligere 1/3 og den sidste tredjedel indbetales den Depositum skal indestå som sikkerhed for enhver af lejerens forpligtelser ifølge lejeloven og nærværende lejekontrakt, såvel under lejemålets beståen som ved dets ophør tilligemed betaling af pligtige pengeydelser, vedligeholdelse og istandsættelse samt enhver anden forpligtelse. Skulle der under lejemålets beståen ske forbrug af depositummet - helt eller delvist - er lejeren som pligtig pengeydelse for- '. ' v v

6 piigtet til på ar.::rdring at foretage supplerende indbetaling. Udlejer kan kræve opregulering af. depositummet hvert tredje år med kontant indbetaling, således at depositummet svarer til tre måneders husleje på det pågældende tidspunkt. Første regulering kan kræves pr. 1. januar 1992, og derefter pr. 1. januar VI OVERTAGELSE - TILSTAND - ERKLÆRINGER 14. Det lejede overtages ved lejemålets begyndelse færdiggjort i den tilstand som anfør: i 3. Lejemålet overtages som sådant nyistandsat. 15. Udlejer erklærer, at det lejede ved dets færdiggøreise vil opfylde de almindelige bygge- og brandmæssige krav af generel karakter i lovgivningen til sådanne lokaler. Det præciseres, at udlejer ikke har undersøgt, hvorvidt der stilles specielle eller skærpede krav, som følge af den af lejeren planlagte benyttelse af lokalerne. Lejeren er pligtig selv at afklare alle sådanne forhold samt opfylde 'den overfor myndighederne. Dette gæider ethvert krav fra sundhedsmyndighederne, skærpede krav fra brandmyndighederne.'krav til yderligere toiiet- eller personalefaciliteter m.v. VII SKILTNING - 3YGNINGSFORANDRINGER 16. Opsætning af udvendige skilte eller anden form for udvendig reklame ua for det lejede skal godkendes af udlejer. Udlejer vil bl.a. betinge sig, at skiltning ikke er til gene for de øvrige lejere eller for publikum. Ligeledes kræves opsætning-af markiser, automater eller noget, som hels: andet på eller ved ejendommens facade udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra udlejer. Lejers benyttelse i øvrigt af grundarealet ud for de lejede lokaler bl.a. til henstillen af salgsvarer, skilte m.v. kræver i hvert enkelt tilfælde udlejers godkendelse. En sådan godkendelse vil altid, uanset hvorvidt den er mundtlig eller skriftlig, udtalt eller stiltiende, være en konkret aftale, der når som helst kan inddrages eller ændres, idet den ikke er en del af nærværende lejekontrakt, men en konkret aftale om benyttelse af et ubebygget grundareal. Enhver udgift ::i opsætning og retablering ved nedtagning betales af lejeren. 17. Lejeren er berettiget til at foretage sådanne bygningsmæssige forandringer cg ombygninger indenfor de iejede iokaiers rammer, herunder etablering af nye skillevægge, som af lejeren skønnes nødvendige og/eller hen- -;«...,.-»««iaa of ^nsvn fj driften. Flytning 3f eksisterende skillevægge

7 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Ved lejemålets ophor kan udiejer kræve retablering af eventuelle foretagne ombygninger, såfremt dette skannes nødvendigt af hensyn til den fortsatte brug. Det bemærkes dog, at der ved vurderingen heraf skal lægges vægt på den hidtidige drift i bygningerne, og at der ikke kan kræves retablering af indretninger eller omforandringer. som skannes rimelige ud fra ejendommens anvendelse på ophørstidspunktet. Eventuelt retabieringskrav fra udlejer skal fremsendes skriftligt overfor lejeren inden lejemålets ophor, ved opsigelse fra en af parternes side dog senest 3, skriver tre, måneder efter opsigelsens afsenaeise. Lejeren er berettiget Lejeren må aldrig foretage ændringer eller udfore arbejder på bygningens udvendige facade, ligesom iejeren også skai have samtykke til etablering af. ventilationskanaler. 18. De af lejeren således foretagne forandringer eller ombygninger skal udføres på håndværksmæssig korrekt måde og under anvendelse af absolut gode og lovlige materialer. Ved en ombygning skal udlejer, inden lejeren går i gang med en forandring, have arbejdet forevist til godkendelse. Det samme gælder efter færdiggørelsen, og såfremt det ikke er udfort i overensstemmelse med de netop anførte foreskrifter, kan udlejer kræve omgående udbedring heraf inden for en nærmere angivet frist. Såfremt det efter fristens udløb stadig ikke er udført korrekt, kan udiejer kræve retablering. VIII VEDLIGEHOLDELSE - RENHOLDELSE 19. Under lejemålets beståen har lejeren den indvendige vedligeholdelse af det lejede. Under lejerens vediigehoideisespiigt hører cgså pligt til al indvendig maiing og hvidtning, samt pligt til vedligeholdelse og fornyelse af låse. nøgler, vinduer, døre. yderdøre, vandhaner, varmehaner, termostater, el-afbrydere, el-kontakter, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og lignende indretninger og installationer. Lejeren er desuden via sit medlemskab af den nedenfor anførte centerforening pligtig at deltage i ren- og vedligeholdelsen samt snerydningen af de under området (matr. nr a. 462 a. 462 c og 491 a) hørende gader. porte, pladser og andre friarealer, samt drift, vedligeholdelse og reparation af den udvendige gadebelysning. Eventuel udvendig beplantning, borde og bænke, samt eventuel forsikringspræmie vedr. disse forhold. Lejerforeningen skai også stå for betaling af fælles el vedr. gadebelysning, trappebelysning, drift af cirkulationsmaier m.v.; som bliver etableret under en fælles målerenhed. Ejerforeningen kan også beslutte, at der skai etableres et overvågningssystem. IX FREMLEJE- OG AFSTÅELSESRET 20. Der tilkommer lejer fremleje- og afståelsesret til lejemalet som helhed; Af den lejeren tillagte afståelsesret følger, at en eventuel ny lejer, der indtræder i lejemålet i henhold til afståelsesretten, således indtræder i samtlige lejerens rettigheder og forpligtelser, herunder de udvidede rettigheder, bl.a. uopsigelighed, fremieje.-afståelsesret og indtrædeisesret. Den indtrædende iejer cpnår ikke andre ener bedre'retrig-

8 heder end den tidligere ejer. Der må ikke ske fremleje til en højre lejeafgift i fremiejemålet end i hovedlejemålet. Parterne, det vil sige udiejer samt den indtrædende og den udtrædende lejer, er forpligtet til at underskrive en erklæring, hvorefter den nye lejer overtager rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en sådan afståelse. Den tidligere lejer er dog ikke frigjort fra sine forpligtelser, inden sådan skriftlig erklæring er underskrevet, og desuden betinget af. at der ikke er nogen form for restance på underskrifttidspunktet elier overtagelsestidspunktet, såfremt dette ligger senere. Ved afståeise er det dog en betingelse, at der ikke fra udlejers side kan fremsættes væsentlige og objektive indvendinger mod den indtrædende lejers økonomiske, faglige eller personlige forhold. Udlejer kan kræve, at det af den tidligere lejer stillede depositum forhøjes til et beløb svarende til 6, skriver seks. måneders leje på afståelsestidspunktet. Indbetaling af differencebeiobet er en betingelse for afståelsen. Der kan kun ske afståeise til en sådan benyteise som anført i 6. INDTRÆDELSESRET 21 Lejeren er berettiget til med virkning for udlejer at meddele indtrædeisesret til et pengeinstitut til finansiering af lejerens drift/anlægsudgifter vedr. den af lejeren i de lejede lokaler drevne virksomhed, men ikke til anden finansiering. Lejeren er desuden berettiget til ved salg af den af lejer i de lejede lokaler drevne virksomhed til en ny lejer at forbeholde sig genindtrædelsesret. dog alene til sikring af købsvederiaget, herunder evt. gæidseller pantebrev. Den indtrædeisesberettigede har således ret til at indtræde i lejemålet i lejerens sted på de i nærværende bestemmelse beskrevne vilkår: 1 ved en indtrædelse indgår den berettigede fuldt ud i samtlige de lejeren tilkommende rettigheder og forpligteiser, med samme ret til at videreoverdrage disse rettigheder ved fremleje, eller afståelse. Indtrædelsen medfører også forpligtelse til at berigtige eventuelle restancer eller andre former for misligholdelse af lejemålet, således at der principielt ikke opnås bedre rettigheder end lejerenhavde. Den indtrædende er på begæring pligtig at underskrive en erklæring om at være indtrådt i lejemålet som ny lejer. 2 Såfremt indtrædelsesretten tillægges flere i en fastlagt prioritetsorden bemærkes det, at indtrædelsesretten kan gøres gældende af de berettigede i den anførte prioritetsorden, således at en bedre prioritet er fortrinsberettiget til at gøre retten gældende i forhold til en efterstående eller til at fortrænge een af en' efterstående påberåbt eller iværksat ret. Hvis der ikke i indtrædelsesretten er fastsat en bestemt prioritetsorden, afgøres spørgsmålet ud fra en tidsprioritet (anmeldelsen hos udlejer) in efterstående indtrædeisesret er dog berettiget til at bibeholde en iværksat indtræaelse eiier fortrænge een af en forud-

9 Akt: Skab hr. (udfyldes af dommerkontoret) påtager sig forpligtelsen til - så længe indtrædelsesretten gæider - at betale ydelserne på den foranstående prioritet. Denne gælder uanse:, hvorvidt den foranstående prioritet måtte være opsagt som følg«af misligholdelse. Det er dog en betingelse, at den efterstående også tilsvarer den foranstående eventuelle øvrige udlæg vedr. husleje, omkostninger m.v. som den foranstående måtte have afholdt i forbindelse med indtrædelsen. 3 Såfremt indtrædeise gores gældende efter de i denne bestemmeise anførte regler, skal len berettigede give - foruden lejer og udlejer - evt. øvrige indtrædeisesberettigeae skriftlig meddelelse ved anbefalet brev om at retten ønskes gjort gældende, samt orientere om baggrunden herfor. Udlejer skal kræve dokumentation for at indtrædelse kan ske. idet udlejer ved mangience dokumentation er både berettiget og forpligtet til at modsætte sig den berettigedes indtrædelse i lejemålet. 4 Indtrædelsesretten kan gøres gældende i tilfælde af misligholdelse af lejemålet (litra A) og ved misligholdelse af den berettigedes ved indtrædelsesretten sikrede fordring (litra B). A Misligholdelse af lejekontrakten 1 Såfremt lejeren uaviser en sådan misligholdelse af lejemålet, at dette berettiget er ophævet af udlejer., jfr. lejelovens kapitel XIV - dette gæider også hvis lejemålet er ophævet på grund af manglende betaling af lejen skal udlejer give den/de anmeldte indtrædelsesberettigede skriftlig underretning om misligholdelsen (det er en betingelse, at udlejer er gjort bekendt med rettens beståen samt rettighedshavers navn og adresse) samt at denne er gjort gsidende som ophæveisesgrund. Såfremt misligholdeisen er blevet afværget eller fornøden sikkerhed herfor stillet (misligholdelse med betaling af pengeydelser kan dog ikke afværges ved sikkerhedsstillelse) enten af lejeren eller af een af de berettigede inden 8. skriver otte, dage efter meddelelsens modtageise, kan udlejer ikke påberåbe sig misligholdelsen som ophæveisesgrund. Er afværgelsen sket ved een af de berettigedes foranstaltning, er den pågældende berettiget til at kræve sig tillagt lejemålet. I forhold til lejeren betragtes han som indtrådt i udlejerens ret med hensyn :ii påberåbelse af misligholdeisen. 2. Såfremt lejemålet opsiges af lejeren, elier det af hvilken som helst anden grund skulle ophore, er udlejer på samme måde som under litra A-l beskrevet forpligtet til straks at give de berettigede skriftlig underretning herom, og disse er berettiget til på samme måde indenfor samme frist at erxiære, at de ønsker at indtræde i lejemålet. 3 Indrømmelse af henstand mea betaling af leje i mere end 3 måneder kan xur. ske mea de berettigedes skriftlige samtykke.

10 Såfremt den berettigede i sin egenskab af krediter/panthaver i henhold til gæidsaftaiens/pantebrevets bestemmelser måtte foretage retsforfølgning mod pantet efter, at dette retmæssigt er opsagt eller iøvrigt i henhoid hertil overtager dette, er den pågældende berettiget til at indtræde i lejemålet, uanset dette ikke er misligholdt. Det er dog en betingelse, at den berettigede foreviser et sådant dokument, som i medfør af retsplejelovens 478 nr. 1, 2, 4, 5 eller 6 ville kunne tjene som'udlægsfundament. 5. Lejeren kan begrænse indtrædeisesrettens omfang og rækkevidde i forhold til den enkeite indtfædelsesberettigede. 6 Såfremt een af de berettigede har gjort sin indtrædeisesret gældende, uanset af hvilken årsag, udloser det de ovriges rettigheder, jfr. pkt. 2. der kan gøres gældende når som helst i rettighedspenoden. En foranstående berettiget kan dog kræve, at en efterstående berettiget senest 1 måned efter, at meddeleise i medfør af pkt. 3 er afsendt, erklærer hvorvidt han ønsker at gøre sin ret gældende, idet den ellers anses for endeligt bortfaldet. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædende har erklæret at ville overtage gælden i.h.t. den efterstående panteret. Såfremt restancer straks erlægges, og så længe de løbende ydelser betales, er den pågældende afskåret fra at gøre sin ret gældende. 7 Indtrædeisesretten bortfalder, foruden den i pkt. 6 nævnte situation ved fordringens/pantets indfrielse, eller såfremt en pantésikret fordring tvangsreaiiseres uden. at den berettigede opnår dækning helt elier delvist. Såfremt en indtrædelse er iværksat i.h.:. pkt. 4 litra B ophører retten, såfremt lejeren indfrier den sikrede fordring. Dette gælder dog ikke såfremt den indtrædelsesberettigede har afstået lejeretten. Sådan afståelse kan den berettigede i forhoid til lejeren dog tidligst foretage l, skriver een. måned efter overtageisen. Ændringer i lejekontrakten, bortset fra andringer, som direkte måtte være nævnt i kontrakten eller tilknyttede dokumenter, kan ikke ske uden samtykke fra de berettigede. Såfremt ændringerne ikke blot i uvæsentligt omfang forringer lejerens eller de berettigedes retsstilling. Ændringer der medfører en bedre retsstilling, kræver dog ikke samtykke. En indtrædeisesret kan som anført medceies både ved nærværende kon trakts oprettelse og under beståen. TINGLYSNING - BYRDER - CENTERFORENING S 22. Nærværende lejekontrakt med de heri indeholdte udvidede rettigheder vil være at tinglyse servitutstiftende på den uaiejede ejenaom matr. nr. (tejli bygrunde med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter og byrder samt mea respekt af de tinglyste hæftelser cg senere reiåning af reaikreaitmidler eller andre offentlige lån.

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Påtaleberettiget : henhoid til servitutten af.den til enhver tid værende iejer. 23. Udlejer oplyser, at der er tinglyst folgende servitutter på ejendommen* Udlejer oplyser desuden, at der som led i projektets gennemførelse skal etableres yderligere servitutter vedrorende bl.a. gensidig færdselsop-g hoidsret, offentlig adgang, parkeringsareal m.v. samt andre krav. so m måtte blive krævet af kommunen, eller som måtte følge af projektet. Lejekontrakten rykker uden særskilt påtegning for sådanne servitutter, når der blot af udlejer angives, at servitutterne begæres tinglyst med prioritet forud for lejekontrakten i medfor af nærværende bestemmelse. 24. Lejeren er pligtig at være medlem af en centerforening for områdets, øvrige lejere eller brugere. Centerforeningens vedtægter udarbejdes af udlejer. " Centerforeningens opgave er, at varetage medlemmernes fælles interesser og administrere deres forpligtelser med hensyn til de ovenfor under 19 stk 2 anførte forhold. Udlejer er "født"- ikke bidragspligtigt medlem af foreningen, og i de første 2, skriver to, år udpeger udiejer foreningens administrator. Bidraget til ejerforeningen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, lydende således, at indbetalingerne og budgetteringen administreres af Centerforeningen. De indgåede beløb indsættes på en s'æriig konto i udlejers navn, men således, at de kun må anvendes til de angivne formål og således, at udbetalingerne foreståes af foreningens bestyrelse på udiejers vegne. 25. Under henvisning til lejelovens 30. stk 3 bemærkes, at udlejer har fri ret til udlejning ril et hvilket som helst formål. Udlejer har dog aftalt med lejeren af HC SPORT og med lejeren af HC Radio v/jørgen Hansen. at så længe disse respektive lejemål består, ikke må ske udlejning til andre henholdsvis egentlige sportsforretninger eller radio- og TV-forretninger i de fire udlejer tilhørende ejendomme i området, (undtaget dog vedr. p.t. DER-Radio). OMKOSTNINGER 26. Omkostningerne ved lejekontraktens opretteise afholdes af udiejer og omkostningerne ved lejekontraktens stempling og tinglysning afholdes af lejeren. '.^ BETINGELSE Nærværenae lejekontrakts ikrafttræaen er fra udlejers side betinget af, at lejer inaen den aftalte ikrafttræaeisesaato cetaler første måneds nusieje. -.a.-nnarijpp ^?r anforte aeoositum.

12 som udlejer: A/S af 29. NOVEMBER 1961 Naverland 11, 2600 GLOSTRUP Glostrup, den elskabet, i-c-'' :/'-n^q / O 7^ - 2^0. y.?j som lejer: STARLEATHER ApS Knabrostræde 1 a I 1210 KØBENHAVN K Vejle, den i =) /( f fa PORT i OAoeos*? FORVBJtECWILRET - h JULI r 0/ y Q^yyu/tån INDFØRT I DAGBOGEN FOR VEJLE CIVILRET 2 5 SEP INDFØRT S DAGBOGEN FOR VEJliS CIVILRET - 9 ri^o^<c ^^z <z^ * c

13

14

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer)

QJwcoikMiféeo^Di] BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG. A/S Handelsselskabet Danmark reg. nr. 110.335. C. & A. Danmark A/S Dyrkøb 3 1166 København K (som lejer) QJwcoikMiféeo^Di] Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) BJARNE DITLEVSEN ERIK BERG STEMPELMÆRKE RETTEN I HADERSLEV 5 JJ KUN GYLDIGT MCD AFSTf MPIING A' DOMMERKONTORETS HASStKONT«OLAFTARAT D. 546019

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere