Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S"

Transkript

1 Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Telefax nr Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens resultat før skat udgjorde t.kr., hvilket er en fremgang på 35 pct. sammenlignet med samme periode sidste år korrigeret for engangsindtægter. Fortsat gunstig udlejningsudvikling for både bolig- og erhvervsejendomme i København og Malmø, et godt salg af ejerlejligheder kombineret med de seneste års egenkapitalfinansierede investeringer ligger til grund for fremgangen. I indeværende år udgør de samlede investeringer i ejendomme 630 mio. kr., hvoraf 475 mio. kr. dækker erhvervelse af nye ejendomme, mens den resterende del dækker investeringer i den eksisterende porteføjle. Resultatet før skat for hele 2000 opjusteres til ca. 300 mio. kr. sammenlignet med 278 mio. kr. i Side 1 af 11

2 Hoved- og nøgletal for EjendomsSelskabet Norden A/S 1. januar 30. september Resultatopgørelse (mio.kr.) Huslejeindtægter 322,3 267,0 249,5 215,0 179,3 Driftsomkostninger -131,4-107,1-100,9-81,0-70,5 Overskud ved udlejning af ejendomme 190,9 159,9 148,6 134,0 108,8 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 45,0 50,9 35,1 21,4 19,1 Ejendommenes resultat 235,9 210,8 183,7 155,4 127,9 Adm.omkostninger og afskrivninger -19,4-19,4-16,0-14,1-13,5 Resultat før finansiering 216,5 191,4 167,7 141,3 114,4 Finansieringsomkostninger -97,8-92,9-90,9-87,0-81,0 Resultat før kurs- og værdireguleringer 118,7 98,5 76,8 54,3 33,4 Værdiregulering af ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 118,7 98,5 76,8 54,3 33,4 Skat af ordinært resultat -38,0-31,5-19,0-18,5-11,4 Periodens resultat 80,7 67,0 57,8 35,8 22,0 Balance Aktiver Erhvervsejendomme 2.996, , , , ,4 Boligejendomme 694,1 578,5 546,6 405,9 350,2 Boligejendomme Malmø 598,6 251,5 0,0 0,0 0,0 Ejerlejligheder 555,3 525,7 549,3 458,3 479,7 Ejendomme i alt 4.844, , , , ,3 Andre aktiver 175,3 150,9 139,4 219,1 117,9 Likvider og fonds 612,3 687,6 436,3 101,1 136,5 Andre aktiver 787,6 838,5 575,7 320,2 254,4 Aktiver i alt 5.631, , , , ,7 Passiver Egenkapital 2.471, , , , ,3 Gæld og hensættelser 3.160, , , , ,4 Passiver i alt 5.631, , , , ,7 Side 2 af 11

3 Hoved- og nøgletal for EjendomsSelskabet Norden A/S 1. januar 30. september Ejendomsporteføljen: Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Antal m2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Total Bogført værdi pr. m2 i kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Total Nøgletal: Aktiekapital, t.kr Forrentning af egenkapital p.a. (%) 4,4 5,0 4,8 3,9 1,6 Soliditetsgrad (%) 43,9 48,4 40,9 41,7 38,3 Resultat pr. aktie (kr.) 10,0 10,7 10,7 7,9 6,1 Indre værdi pr. aktie (kr.) Direkte afkast, ejendomme, p.a. 6,8 7,6 7,2 7,0 6,6 Regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Side 3 af 11

4 Regnskabsberetning for perioden 1. januar 30. september 2000 Resultatet før skat for de første 3 kvartaler af år 2000 udgør t.kr sammenlignet med t.kr for samme periode i Fremgangen kan hovedsageligt henføres til en fremgang i overskud ved udlejning af ejendomme på 20 pct. eller ca. 30 mio. kr. Godt 60 pct. af fremgangen kan henføres til de gennemførte investeringer i Malmø, mens den resterende del kan henføres til en forbedret driftssituation i den øvrige ejendomsportefølje. Underliggende udvikler selskabets drift sig noget bedre end forventet på trods af, at finansieringsomkostningerne er belastet med godt 10 mio. kr. som følge af de betydelige investeringer i Kommunehospitalet og på Holmen, der endnu kun genererer begrænsede indtægter. Efter skat udgør resultatet t.kr sammenlignet med t.kr i 1999, svarende til en fremgang på 20 pct. Udlejningssituationen Resultatet ved udlejning udgjorde t.kr mod t.kr i Udlejningssituationen i selskabets erhvervsejendomme udvikler sig positivt. Pr. 30. september 2000 udgør tomgangen i selskabets erhvervsejendomsportefølje under 2 pct. excl. udviklingsprojekterne Frederiksholm, Kommunehospitalet og Borgmester Christiansensgade I årets første 9 måneder er indgået kontrakter omfattende m 2 med en samlet årsleje på 24,8 mio. kr. I samme periode er fraflyttet m 2 med en samlet årsleje på 12,5 mio. kr. Der kan fortsat konstateres betydelig efterspørgsel efter erhvervslokaler i København, og der pågår forhandlinger med potentielle lejere vedrørende alle selskabets ledige arealer. Side 4 af 11

5 Det tidligere Kommunehospital har fået udvidet den hidtidige fredning til nu at omfatte stort set hele komplekset. Selskabet forhandler fortsat med Københavns Universitet om leje af størstedelen af komplekset, og de planmæssige forhold søges afklaret parallelt. Udlejningen af boligejendomme i København forløber planmæssigt, og der er i årets første 9 måneder genudlejet 204 lejligheder omfattende m 2, og årslejen er forøget med 2,9 mio. kr. Antallet af ledige lejligheder i selskabets ejendomsportefølje i Malmø er reduceret betydeligt, idet tomgangen pr. 30. september 2000 nu kun udgør ca. 2 pct. mod ca. 14 pct. på tidspunktet for erhvervelserne. 25 pct. af nettoudlejningen er siden begyndelsen af maj, hvor selskabet påbegyndte en mere markant markedsføringsindsats, foregået til danskere, men også lokalt i Malmø udvises en generel stigende efterspørgsel. Salg af ejerlejligheder Avancen ved salg af ejerlejligheder og ejendomme udgjorde t.kr sammenlignet med t.kr i 1999, hvoraf t.kr var salg af anlægsejendomme. Salget af ejerlejligheder udvikler sig tilfredsstillende. I de første 9 måneder af 2000 er afhændet 113 stk. ejerlejligheder omfattende m 2 til en gennemsnitlig salgspris på kr./m 2. Salgspriserne ligger i gennemsnit knapt 9 pct. over niveauet for Finansielle forhold Finansieringsomkostningerne netto udgjorde t.kr sammenlignet med t.kr i Udviklingen i selskabets finansieringsomkostninger afspejler de forøgede investeringer i ejendomme, og selskabet har i 3. kvartal forøget den samlede belåning med 240 mio. kr. med henblik på likviditetsmæssigt at afdække kommende planlagte investeringer i den eksisterende ejendomsportefølje. Finansieringen er hjemtaget som en kombination af realkredit- og bankfinansiering. Bankfinansiering er hjemtaget som langfristet finansiering i svenske kroner med henblik på at afdække valutarisici for så vidt angår selskabets investeringer i Malmø. Side 5 af 11

6 Investeringer Pr. 30. september 2000 udgør selskabets samlede investeringer i ejendomme 4.844,3 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 385,7 mio. kr. i forhold til primo året. Heraf udgør ca. 350 mio. kr. investering i nye ejendomme, primært i Malmø. Efter 30. september 2000 har selskabet som meddelt fondsbørsen den 6. oktober 2000 erhvervet kontorejendommen Islands Brygge for 125 mio. kr. Ejendommen, der omfatter m 2, er erhvervet uden lejere af væsentlig betydning. Ejendommen er erhvervet med renovering for øje med henblik på at bringe den op til en nutidig standard for kontorlejemål. Udviklingen langs Islands Brygge er i kraftig udvikling, og en ny centralt beliggende bydel med en blanding af boliger og erhverv er under opførelse. Pr. 1. november 2000 har selskabet afhændet ejendommen Østerågade 6 i Ålborg. Ejendommen er afhændet til et afkast omkring 6 pct., og salget resulterer i en avance på ca. 4 mio. kr., der vil indgå i resultatet for 4. kvartal I forhold til ejendommens oprindelige anskaffelsessum (før værdiregulering) resulterer salget i en avance på knapt 8 mio. kr. Regnskabet er aflagt efter samme principper som i det foregående år. Fremtidsudsigter For hele år 2000 ventes et resultat før skat på ca. 300 mio. kr., hvilket er en opjustering på 45 mio. kr. i forhold til forventningerne, der fremgik af fondsbørsmeddelelsen udsendt den 14. august Resultatet sammensætter sig som et resultat før værdireguleringer på 160 mio. kr. og værdireguleringer på 139 mio. kr. Resultatet før værdireguleringer er opjusteret med godt 5 mio. kr. fortrinsvis som følge af en højere avance ved salg af ejendomme end forventet. De forventede værdireguleringer er opjusteret med 39 mio. kr., hvilket kan henføres til de fortsat høje priser på ejerlejligheder, der forklarer ca. 75 pct. af opjusteringen. De resterende 25 pct. eller ca. 10 mio. kr. kan henføres til reduceret afkastkrav i værdiansættelsen af selskabets boligejendomme på Islands Brygge. Afkastkravet er reduceret fra 6,25 pct. til 6,00 pct. Derudover er anvendt uændrede afkastkrav i forhold til værdiansættelsen i Side 6 af 11

7 Generelt kan værdireguleringerne henføres til faldende tomgang i erhvervsejendommene og stigende leje ved genudlejning samt stigende priser på ejerlejligheder. Der er ikke foretaget værdireguleringer af investeringerne i Malmø, Kommunehospitalet eller på Holmen. I de kommende år ventes resultatet før værdireguleringer at udvikle sig positivt. Den forventede indtjening fra igangværende projekter, herunder udviklingen af Kommunehospitalet og Holmen, ventes på årsbasis at bidrage med yderligere ca. 70 mio. kr. efter forrentning af planlagte investeringer på ca. 700 mio. kr. Som meddelt fondsbørsen senest den 13. november 2000 forventer selskabet inden ugens udgang at fremkomme med en redegørelse til selskabets aktionærer. Med venlig hilsen EjendomsSelskabet Norden A/S P.b.v. Peter Zobel Jens Steglich-Petersen Forman Adm. direktør Bilag I. Resultatopgørelse og balance for 3. kvartal 2000 Bilag II. Egenkapitalens udvikling 3. kvartal 2000 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Adm. direktør Jens Steglich-Petersen på tlf Side 7 af 11

8 BILAG I Resultatopgørelse for perioden 1. januar 30. september Regnskab Regnskab 1-3. kvt kvt (t.kr.) (t.kr.) Huslejeindtægter Driftsomkostninger Overskud ved udlejning af ejendomme Salgssummer ejerlejligheder og ejendomme Omkostninger ved salg Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme Ejendommenes resultat Afskrivninger Administrationsomkostninger Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før værdireguleringer Værdiregulering af ejendomme 0 0 Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Periodens resultat Side 8 af 11

9 Balance pr. 30. september Saldo Saldo Saldo Aktiver (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Materielle anlægsaktiver: Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme i Malmø Ejerlejligheder Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalinteresser i associeret virksomhed Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme: Ejerlejligheder til salg Omsætningsejendomme Tilgodehavender m.v.: Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender m.v Værdipapirer: Pantebreve Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 9 af 11

10 Balance pr. 30. september Saldo Saldo Saldo Passiver (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Egenkapital: Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Udskudt skat Hensættelser i alt Langfristet gæld: Prioritetsgæld Hensættelse til vedligeholdelse Forudbetalt leje og deposita Kreditinstitutter Langfristet gæld Kortfristet gæld: Prioritetsgæld Kreditinstitutter Andre kreditorer Udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Side 10 af 11

11 BILAG II Udviklingen i egenkapitalen Saldo Saldo Saldo (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Egenkapital 1. januar Provenu ved emission, netto Kursregulering Periodens resultat Udlodning af udbytte Egenkapital 30. september Side 11 af 11

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere