Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret Danmark Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Havneholmen Odense S København V 5750 Ringe Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr.: Mail: E-post: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 19 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål 4 956,0 3) institutioner 1 58,1 1 pr. påbeg. 60 m 2 16,8 1 pr. påbeg. 60 m 2 1,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 19 1/5 3,8 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,6 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 588,6.

2 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Der har været mindre udgifter til mødeudgifter, kontorhold, kontorlokaleudgifter, revsion samt større renteindtægter end budgetteret. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Kommentar: Egenkapitalen i forhold til målsætningen. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013/14 givet et afkast på 2,56% Afkastet specificeres således: u Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,91%. u Urealiseret kursgevinst på kr. svarende til en forrentning på 0,65%. Boligorganisationen har uddelt renter til: u Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 2,28%. u Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 2,28%. u Arbejdskapitalen på samlet kr svarende til en forrentning på 2,28%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Boligforeningen har udarbejdet en prioritet liste om, hvilke typer arbejder, der støttes fra træknings-retten.

3 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Boligforeningen er godt i gang med at gennemgå det nye målsætningsprogram. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 7 personer, hvoraf de 7 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2013/14 holdt 9 møder.

4 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: u u u u u u u Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år

5 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2013/ /13 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed D E E C B C A D B B A C D A C B I alt Rating Afdeling 01 er ratet D, som følge af at afdelingen har en høj fraflytningsprocent og udlejningen i afdelingen går lidt træg. Derudover har afdelingen en forholdsvis høj husleje. Organisationsbestyrelsen har stor fokus på udlejningssituationen i boligforeningen, som er et fast punkt på dagsordenen. Samtidig med er boligforeningen netop i gang med at udarbejde en markedsføringsstrategi for at sætte fokus på de tiltag, der kan medvirke til større kendskab til boligforeningen og få flere medlemmer på ventelisten. Afdeling 02 er ratet E og har fremsendt en ansøgning til Landsbyggefonden, da afdelingen trænger til en gennemgribende renovering. Afdelingen har en dårlig økonomi, og der bliver kun udført de absolut nødvendigste arbejder i afdelingen. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og afventer nu endeligt tilsagn om midler. Afdeling 03 har netop sendt en ansøgning til Landsbyggefonden, der har meddelt, at de vil besigtige afdelingen i efteråret Der skal også her ske en gennemgribende renovering af afdelingen. Afdeling 10 er ratet D, som følge af den forholdsvis høje fraflytningsprocent i afdelingen samtidig med at det er blevet lidt vanskeligere end tidligere at leje ud i afdelingen. Afdelingen har et opsamlet underskud på knap kr som skal afvikles over kommende budgetter.

6 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Udlejningsproblemer Der er ikke de store vanskeligheder ved at leje boliger ud i Ringe by, mens de omkringliggende byer, og især landsbyerne, ikke har imponerende ventelister.

7 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom) Afskrivninger, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt

8 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

9 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Inventar EDB-anlæg Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 23) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr) Passiver Egenkapital Boligorganisationsandele Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

11 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Personaleudgifter Møder Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Andre udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Administration af kortvaskerier Andre tillægsydelser Forretningsførelse i alt

12 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance Telefon EDB-service m.m Hjemmeside Forsikring bestyrelsesansvar m.v Småanskaffelser inventar Kontorholdsudgifter i alt Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.) 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Kontorlokaleudgifter i alt Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar EDB Afskrivninger, driftsmidler i alt Særlige aktiviteter Markedsføring Særlige aktiviteter i alt

13 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) 8 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Køb af 2 biler Besigtigelsetur Tilskud fra dispositions fond til afd helhedsplan Tilskud fra dispositions fond til afd selskabslokale Tilskud fra dispositions fond til afd antenne Ekstraordinære udgifter i alt

14 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,801 4,850 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Administration plastickortvaskerier Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Indmeldelse/kontingent Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt

15 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 2,56 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster) Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 2,28 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 2,28 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitalen) Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 79,050 0,000 0, Ekstraordinære indtægter Køb af 2 biler Tilskud fra disp. fond til afd helhedsplan Tilskud fra disp. fond til afd selskabslokale Tilskud fra dispositions fond til afd antenne Ekstraordinære indtægter i alt

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Inventar Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 30. september Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 30. september Inventar, bogført værdi pr. 30. september EDB-anlæg Anskaffelsessum pr. 1. oktober Tilgang i året 0 38 Anskaffelsessum pr. 30. september Af- og nedskrivninger pr. 1. oktober Af- og nedskrivning i året Af- og nedskrivninger pr. 30. september EDB-anlæg, bogført værdi pr. 30. september

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Driftsstøttelån Afdeling Gavl/Vandinstalationer Afdeling Oprindelig finansiering Afdeling Oprindelig finansiering/facaderenovering Afdeling m.m Vinduesudskiftning Afdeling Deiftsstøtte/Udskiftning af køkken og bad Afdeling m.m Renovering af fælleshuset Afdeling Akutbolig/ Indkøb af Stiga, redskabsbærer Afdeling Driftsstøttelån Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. oktober Årets indbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 30. september

18 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdelinger i drift i alt Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Damhusvej 3 - grundværdi Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt Bankbeholdning Bank Bankbeholdning i alt Boligorganisationsandele Boligorganisationsandele pr. 1. oktober Tilgang i perioden Boligorganisationsandele pr. 30. september

19 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. oktober Tilgang: 3. Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, afdeling Tilskud, afdeling Tilskud, afdeling Tilskud, afdeling Tilskud, afdeling Tilskud til tab ved: Lejeledighed Fraflyttere Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Indbetalinger til nybyggerifonden Saldo pr. 30. september Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 16) Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 30. september

20 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. oktober Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 30. september 2014 ekskl Saldo pr. 30. september Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 30. september

21 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. september 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/ /13 (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt

22 Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1)) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5)

23 Forretningsfører: København, den 7. januar 2015 Boligkontoret Danmark Lars Lehmann Forvaltningsdirektør

24 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til øverste myndighed i Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Faaborg-Midtfyn for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

25 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Holblk, den 7. januar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor

26 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Som dirigent: Dato Formand:

27 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret Danmark Tinghøj Allé 2 Sivlandvænget 27B Havneholmen Odense S København V 5750 Ringe Telefon: Telefon: Telefon: Telefa: Telefa: Telefa: CVR-nr Mail: Vejledning Besvarelser med "Ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen "Irrelevant". Noter Spørgsmål Boligorganisationen Sæt kryds Ja Nej Irrelevant 1. Giver indtægter fra byggesagshonorar sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? 2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) b. Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger c. Løbende retssager d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser. e. Andre forhold? 1 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/ henlæggelseskontoen til dækning af afdelingens tab som følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?

28 SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Noter Spørgsmål Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Afdelinger Sæt kryds Ja Nej Irrelevant 9. Er der afdelinger: 2 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger det opsamlede underskud og underfinansiering? 3 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investering i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? b. Løbende retssager? c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? d. Aktiverede projekteringsudgifter e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? f. Andre forhold? 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 5 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse? 6 b. Istandsættelse ved fraflytning? 7 c. Tab ved fraflytninger? 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere