Vindmølleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32-2009 Vindmølleplan"

Transkript

1 Vindmølleplan Status Plannavn Baggrund og formål Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold Kladde Vindmølleplan I Haderslev Kommune er det besluttet at udarbejde en vindmølleplan som et tillæg til kommuneplanen for udpegning af områder, hvor der kan planlægges nærmere for opstilling af vindmøller. Det gældende plangrundlag for vindmøller skal ajourføres for at opfylde de aktuelle behov og ønsker for opstilling af tidssvarende vindmøller, og for at nå regeringens klimamålsætninger. Vindmølleplanen omhandler alene store vindmøller med en totalhøjde fra 120 til 150 meter, som kræver særskilt planlægning. Kommuneplantillægget omfatter 8 områder spredt over hele Haderslev Kommune. Områdernes afgrænsninger og beliggenhed er vist på kortet herunder. De eksisterende forhold for hver enkelt område er nærmere forklaret i vedhæftede vindmølleplan. Billede Indhold Kommuneplantillægget udpeger 8 nye vindmølleområder og fastsætter rammebestemmelser for dem. I tilfælde af at vindmølleområderne kommer til at ligge i to eller tre lokalområder, navngives kommuneplanrammen efter det største delområdes lokalområdenavn og nummer. Tillægget aflyser to eksisterende rammer for lokalplanlægning (12.40.TA.01 og TA.01) og en del af ramme EH.01. 1/15

2 I tillægget fastsættes nye retningslinjer for vindmøller Kommuneplan 2009 Med dette tillæg erstattes retningslinjerne og tilhørende redegørelser for vindmøller, og der fastsættes rammer for lokalplanlægning af de nye vindmølleområder. Ændringer og tilføjelser til retningslinjerne, som følge af vindmøllecirkulæret, består af en præcisering af kravene til vindmøllernes harmoniforhold, afstand til naboer, veje, baner og andre vindmøller, maksimal totalhøjde på 150 meter, samt hensynet til landskabet mm. Desuden fastlægges en mindste totalhøjde på 120 meter. Der er udpeget følgende nye vindmølleområder i Haderslev Kommune: 101 Kastrup Enge - rammeområde TA Styding - rammeområde TA Bramdrup - rammeområde TA Krejsel - rammeområde TA Strandelhjørn - rammeområde TA Nustrup Bæk - rammeområde TA Sode - rammeområde TA Nybøl - rammeområde TA.03. I forbindelse med de nye udpegninger aflyses to eksisterende rammer: TA.01 og TA.01 idet de fremover vil indgå i de nyudpegede vindmølleområder. Desuden ændres afgrænsningen for rammeområde EH.01, idet den vestlige del af arealet i den nuværende ramme overføres til TA.02. Der fastlægges følgende nye retningslinjer for vindmøller: Opstilling og udskiftning af vindmøller. Der kan kun opstilles vindmøller indenfor de udpegede vindmølleområder. Vindmøller skal altid opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk mønster. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Vindmøllerne indenfor det enkelte område skal have samme udseende (størrelse, farvevalg), og vingerne den samme omdrejningssretning og hastighed. Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Vindmøller må ikke opstilles før det ved nærmere undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af vindmøller ikke giver anledning til luftfartshindringer. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år beregnet som reel skyggetid. Reklamer må ikke placeres på møllerne. Dog kan et mindre logo placeres på rotorhuset. Forudsætning for opsætning af vindmøller er at de eksisterende vindmøller indenfor den nære landskabelige påvirkningszone fjernes. Den nære landskabelige påvirkningszone skal fastlægges i VVMen for de konkrete projekter. Der kan ikke 2/15

3 opstilles vindmøller eller genopstilles eksisterende vindmøller udenfor kommuneplanlagte vindmølleområder. Undtagelsesvis gælder, at der ved havari af nyere (under 6 år fra idriftsættelsen) vindmøller (ikke mini og husstandsvindmøller) uden for kommuneplanlagte vindmølleområder, undtagelsesvis kan gives tilladelse til udskiftning (genopstilling), hvis der ikke er andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, der taler imod. De eksisterende vindmølleområder: TA.01, TA.01 og TA.01 fortsætter med samme rammebestemmelser, men er dog underlagt de nye retningslinjer Forhold til flysikkerhed. Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsespladser. Statens Lufthavnsvæsen skal høres hvis vindmølleområder placeres nærmere end 12 km fra civile flyvepladser Forhold til overordnede veje. Ved overordndede veje forståes veje i trafikklasse 1 og 2. Placeringen af alle typer vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må ikke placeres nærmere vejen end 1,7 gange møllens totalhøjde, og vindmøller må ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Dog kan vindmøller opstilles i en afstand i en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde såfremt der ikke er hensyn der taler imod, herunder trafikale som landskabelige hensyn Forebyggelse af miljøkonflikter. Støjkonsekvensområder skal fastlægges i forbindelse med den konkrete planlægning for de enkelte vindmølleområder og respekteres. Ved opstilling af nye vindmøller skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer på nabogrunde eller nabobeboelser. Ved opførelse af ny bolig bebyggelse eller udlægning af arealer til støjfølsom arealvendelse, nærmere end 6 gange den maksimale totalhøjde for vindmøllerne i området, regnet fra områdegrænsen skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer Radiokædeforbindelser. Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokædeforbindelser eller maritime anlæg Vindmøller ude af drift. Vindmøller, som har været ude af drift i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Der skal i lokalplanen eller landzonetilladelsen optages bestemmelser om at tinglyse krav om tilbageførsel til landbrugsformål såfremt dette er et krav. 3/15

4 Anden planlægning Statslige interesser: De statslige målsætninger og statslige krav til den kommunale planlægning for vindmøller fremgår af pkt. 5.3 i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Der er redegjort for målsætningerne i planen. Kommunens vindmølleudpegninger bidrager positivt til statens målsætninger. Indeholdt i vindmølleplanens retningslinjer og redegørelse er: Vindmøllecirkulærets krav til placering af vindmøller. Overholdelse af støjgrænserne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Vindmølleprojekter skal sendes til Trafikstyrelsen mht. lufttrafikkens sikkerhed. Vindmølleplanen afstemmes med nabokommunerne. Landsplandirektiver, Statslige Sektorplaner ( 11 e, stk. 1, nr. 3), Regional Udviklingsplan ( 11 e, stk. 1, nr. 2), Regional Råstofplan ( 11 e, stk. 1, nr. 6), Kommuneplanlægning i nabokommuner ( 11 e, stk. 1, nr. 8) Miljøvurdering Idet der er udarbejdet en miljøscreening for hver af de 8 nye vindmølleområder fremgår miljøscreeningerne af den vedhæftede pdf. Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse: EH TA TA.01 Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: TA TA TA TA TA EH TA TA TA.01 4/15

5 Erhvervsområde Moltrup Landevej Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus EH.01 Erhvervsområde Moltrup Landevej Erhvervsområde Industri Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etageantal og bygningshøjde Max etager: 3 Miljøklasse Min: 4 Max: 7 Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Erhvervsområde til logistikcenter, d.v.s. logistik-, distributions-, administrationsog lagervirksomhed med stort behov for motorvejsnær lokalisering. Der må ikke placeres boliger i området. Erhvervsbyggeri, overvejende som store bygningvolumener, med lager og distribution samt administration m.m. i tilknytning hertil. Afstand til naboskel skal mindst svare til højden af de bygninger, som ønskes placeret nær skel og skal mindst være 4 m. Hovedparten af bebyggelsen skal placeres øst for skovbyggelinien. Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen på den enkelte grund skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Der skal Generelle rammer Lokalplaner inden for området: Listen over lokalplaner er vejledende. Status Kladde Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 5/15

6 Opholds- og friarealer Trafikbetjening og parkering Særlige bestemmelser overvejende arbejdes med materialernes naturfarver og dæmpede jordfarver. Anvendes glas- og pladematerialer, skal uhensigtsmæssige reflekser bl.a. i forhold til motorvejstrafikanterne undgås. Skiltning, lysinstallationer, herunder oplysning af bygninger eller bygningsdele og lignende, må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Inden for motorvejens byggeliniebelagte arealer må der ikke reklameres, f.eks. ved skiltning, flagning eller lignende og der må ikke etableres udstilling eller oplag ligesom arealerne ikke må anvendes til parkering. Der skal sikres udendørs opholdsarealer i et omfang, som svarer til antal arbejdspladser og områdets karakter. Friarealer skal gennem en samlet planlægning udformes i naturlig sammenhæng og harmoni med det omgivende landskab, f.eks. gennem etablering af lunde, afgræsningsarealer og naturligt udformede regnvandsbassiner. Området skal trafikbetjenes fra Moltrup Landevej. Der kan også etableres stiforbindelse fra Moltrup Bygade ved områdets sydlige afgrænsning. Der skal i planlægningen arbejdes for en offentligt tilgængelig stiforbindelse gennem området. Der kan kun etableres én indkørsel til området fra Moltrup Landevej og den skal placeres mindst 100 m fra nedkørselsrampen til motorvejen, Der skal sikres det fornødne antal parkeringspladser til såvel personbiler som til lastbiler, sammenholdt med antal beskæftigede og antal lastbiler, i princippet 1 parkeringsplads pr. arbejdsplads for så vidt angår personbiler. Der skal etableres en min. 25 m bred beplantningszone langs skel mod motorvej E45. Den eksisterende karakteristiske beplantning langs områdets grænse mod motorvejen og mod Moltrup Bygade skal bevares. 6/15

7 Skovbrynene mod vest skal respekteres. Der skal etableres en minimum 10 m bred beplantningszone mod Moltrup Landevej og der skal etableres lunde, der slører bebyggelsen i indblikszonerne. Det skal sandsynliggøres, at indretningen og anvendelsen af området kan ske på en harmonisk måde under størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier. Gennem valget af bygningsfacadernes materialer skal der søges opnået en så neutral indpasning i landskabet som muligt. Der skal gennemføres en konkret registrering af dyre- og planteliv i området således, at en eventuel forekomst af beskyttede arter i de eksisterende vandhuller sikres. Lokalplanlægningen skal tage stilling til placering og udformning af eventuelle erstatningbiotoper, hvis beskyttede vandhuller/søer ønskes nedlagt. Beskyttede sten- og jorddiger langs skel mod syd og vest skal bevares. Der skal stilles de nødvendige vilkår til sikring af beskyttelsen af grundvandsbeskyttelsen. Der skal tages stilling til den konkrete udformning af adgangsforholdene af hensyn til trafiksikkerheden. Søjbeskyttelseszone på 150 m langs med motorvejen og 50 m langs med Moltrup Landevej. 7/15

8 Teknisk anlæg ved Bramdrup, Haderslev Generelle rammer Lokalplaner inden for området: Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.02 Teknisk anlæg ved Bramdrup, Haderslev Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: By- og landzone Fremtidig: By- og landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 3 og maksimalt 10 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Listen over lokalplaner er vejledende. Status Kladde Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 8/15

9 Teknisk anlæg ved Krejsel, Haderslev Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.03 Teknisk anlæg ved Krejsel, Haderslev Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 4 og maksimalt 12 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 9/15

10 Teknisk anlæg ved Kastrup Enge, Gram Generelle rammer Lokalplaner inden for området: Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.02 Teknisk anlæg ved Kastrup Enge, Gram Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 25 og maksimalt 96 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-5). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Ved delvis realisering skal udbygningen ske fra øst mod vest. Listen over lokalplaner er vejledende. Status Kladde Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 10/15

11 Teknisk anlæg ved Sode Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.03 Teknisk anlæg ved Sode Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 3 og maksimalt 16 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 11/15

12 Teknisk anlæg ved Strandelhjørn, Bevtoft Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.01 Teknisk anlæg ved Strandelhjørn, Bevtoft Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 3 og maksimalt 9 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Begrænsing af skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 12/15

13 Teknisk anlæg ved Styding, Hammelev Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.01 Teknisk anlæg ved Styding, Hammelev Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 3 og maksimalt 26 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 13/15

14 Teknisk anlæg Nustrup Bæk Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.01 Teknisk anlæg Nustrup Bæk Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 3 og maksimalt 8 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 14/15

15 Teknisk anlæg ved Nybøl, Gram Status Kladde Generelle rammer Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Etageantal og bygningshøjde Miljøklasse Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Særlige bestemmelser TA.03 Teknisk anlæg ved Nybøl, Gram Tekniske anlæg Vindmølleanlæg Eksisterende: Landzone Fremtidig: Landzone Min: 5 Max: 7 Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til 4 og maksimalt 8 vindmøller mellem 120 m og 150 m højde, samt teknikhuse. Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Dette rammeområde er oprettet ved: Vindmølleplan 15/15

16 Vindmølleplan Kommuneplantillæg

17 Indhold Forord 3 Indledning 4 Baggrund og forudsætninger 5 Målsætninger 5 Status - vindmøller 5 Plangrundlag 5 VE-loven 6 Øvrig lovgivning 7 Forhold til øvrig planlægning 9 Ikke-teknisk resumé af miljøvurderingen 10 Planlægningsproces 11 Vind- og størrelsesforhold 12 Retningslinjer 15 Opstilling og udskiftning af vindmøller 15 Redegørelse 19 Landskab, natur og vindkraft 19 Afgrænsning af vindmølleområderne 19 Særlige hensyn 20 Særlig redegørelse for landskab og vindmøller 21 Beskrivelse af rammeområder 26 Vindmølleområder Kastrup enge 0201 Styding 0202 Bramdrup 0203 Krjsel 0301 Strandelhjørn 0302 Nustrup Bæk 0401 Sode 0402 Nybøl Miljørapport 45 Indhold 45

18 Udkast forord En plan for vindmøller Haderslev Byråd ønsker at leve op til regeringens og Folketingets mål om og krav til, at Danmark på sigt gennem en omlægning til Vedvarende Energikilder (VE9 skal gøre vores energiforsyning fri af fossile brændstoffer. Vi ønsker her i Haderslev kommune at være på forkant med denne udvikling ved at vise rettidig omhu og sikre vores andel i en vedvarende energiforsyning. I Haderslev kommune har vi allerede etableret nogle af Danmarks største solvarmeanlæg, herudover er der mange private solcelleanlæg, kraftvarmeværket ved Knokbjerg ombygges så der kan fyres med flis og nord for Bevtoft er vi ved at planlægge for et biogasanlæg. På trods af disse tiltag skal vi stadig finde plads til nye energianlæg. Vindmøller vil også i fremtiden udgøre en væsentlig del af elforsyningen, der med omlægningen fra forssile brændstoffer forventes at tredoble elforbruget i Danmark. I Haderslev kommune gennemfører vi derfor en planlægningsproces, der skal afdække, hvor vi kan placere de nye store vindmøller under hensyn til de omkring boende og miljøet. I dette forslag til kommuneplantillæg for vindmølleplan er der udpeget en række mulige vindmølleområder - HVOR der kan opstilles møller - med rammer for den videre planlægning - HVORLEDES - og angivet overordnede retningslinier for HVORDAN vindmøllerne kan opstilles. Ved udpegningen af få områder til opstilling af møller i grupper eller parker, kan de nuværende møller i kommunen over en årrække blive fjernet til fordel for større og mere effektive møller. Det vil således over tid resultere i, at møllerne vil komme til at stå samlet og på væsentlig færre lokaliteter end i dag. Forslaget til vindmølleplanen indeholder information om grundlaget for planlægningsarbejdet inklusiv en miljørapport samt beskrivelse af det videre forløb. Forslaget er til debat i de næste 8 uger og høringssvarene vil indgå og bidrage til den videre kvalificering af forlaget inden det kan vedtages endeligt. Jens Christian Gjesing Borgmester.

19 Indledning Om dette forslag til en vindmølleplan Hermed udsendes Forslag til vindmølleplan for Haderslev Kommune til offentlig høring i 8 uger. I Haderslev Kommune er det besluttet at udarbejde en vindmølleplan - et tillæg til kommuneplanen for udpegning af områder, hvor der kan planlægges nærmere for opstilling af vindmøller. Det gældende plangrundlag for vindmøller skal ajourføres for at opfylde de aktuelle behov og ønsker for opstilling af tidssvarende vindmøller, og for at nå regeringens klimamålsætninger En vindmølleplan giver en overordnet koordinering af kommunens fremtidige vindmølleopstillinger. Planen udpeger egnede lokaliteter, og fastsætter overordnede rammer og retningslinjer for områdernes udnyttelse og nærmere planlægning. Som en del af planlægningsarbejdet er der udarbejdet en miljørapport, hvor planens væsentlige miljømæssige konsekvenser er vurderet. Vindmølleplanen giver ikke i sig selv lov til at opstille vindmøller. For hvert enkelt rammeområde som udpeges, skal der efterfølgende gennemføres en vurdering af virkningen på miljøet kaldet VVM og et konkret planlægnings- og analysearbejde, som med visualiseringer, støj- og skyggeberegninger mv. redegør for den præcise opstilling af vindmøller i området som ender i en lokalplan. I den forbindelse vil der blive gennemført endnu en offentlig høring. Vindmølleplanen omhandler alene store vindmøller med en totalhøjde fra 100 til 150 meter, som kræver særskilt planlægning. Husstandsmøller og alle andre møller under 25 meter kræver ikke særskilt planlægning og er derfor ikke medtaget i denne plan. Strategi for vindmølleplanlægningen De aktuelt mest efterspurgte møller har en totalhøjde på mindst 125 meter, og kommunerne kan planlægge for vindmøller på op til 150 meter. Møller af denne størrelse er meget effektive, men har også en stor indvirkning på omgivelserne. Gennem planlægningsprocessen skal der således findes en balance mellem landskabshensyn, hensynet til klimamålsætninger og hensynet til naboer. For at undgå unødige gener, har planlægningsprocessen sigtet efter at samle vindmølleudbygningen på nogle få, hensigtsmæssige lokaliteter og sikre en effektiv udnyttelse af de valgte områder. Af samme årsag er vindmøller under 100 meter fravalgt, da de ikke giver den bedste udnyttelse af vindmølleområderne, og har for lille udbytte i forhold til møllernes indvirkning på landskabet. Gennem planlægningsprocessen er vindmølleområderne valgt blandt samtlige kommunens potentielle lokaliteter. 4

20 Baggrund og forudsætninger Eksempel Hvis kommunens nuværende 64 små og mellemstore vindmøller på sigt erstattes eksempelvis af 13 nye, store vindmøller giver det forventeligt et udbytte på mindst samme antal MWh/år. Hvis vi halvverer antallet af vindmøller fra de 64 til 32 nye store vindmøller vil Haderslev ca. kunne tredoble sit nuværende udbytte af vindkraft. Kapacitet Elektricitet måles typisk i watt (W), kilowatt (kw) megawatt (MW) osv., hvor 1 MW svarer til kw eller 1 mio. W. En vindmøllekapacitet på f.eks. 2 MW betyder at møllen vil producere 2 MW pr. time ved maximal drift. Produktion Vi har set på de nye store vindmøller med en totalhøjde på meter og med en kapacitet på henholdsvis 2,3 MW og 3,0 MW se skema under miljøvurdering. I forhold til de eksisterende vindmøller i kommunen, kan der med de nye, højere vindmøller forventes en væsentlig højere udnyttelsesgrad. Målsætninger Haderslev Kommune ønsker at være med til at sikre en reduktion af CO 2 -emission. Dette skal blandt andet ske igennem fokus på vedvarende energikilder. I forbindelse med energiforliget marts 2012 indgået i folketinget er der sat et mål om, at el over en årrække skal erstatte fossile brændstoffer og der forventes derfor en tredobling af elforbruget over de kommende år. Derfor ønsker vi i Haderslev kommune at sætte et mål om, at størstedelen af kommunens samlede elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2021, samt at vi er gearet til også at kunne være selvforsynende i fremtiden ved at vise rettidig omhu. For at opnå dette mål er det afgørende at indtænke vindmøller. Med kommuneplantillægget åbnes der mulihed for at stille vindmøller op i op til 8 områder og med en mulig samlet kapacitet på op til ca. 400 MW. Status - vindmøller Der findes i dag ca. 64 vindmøller i kommunen. Møllerne er spredt ud på mange lokaliteter. Nogle står enkeltvis, nogle i nærheden af andre, og andre i samlede formationer. Størstedelen af vindmøllerne forventes at være udtjente inden for de næste år. Vindmøllerne varierer i størrelse fra 0,15 til 1,3 MW med en samlet kapacitet på cirka 42 MW. Kommunens største vindmøller står ved Knokbjerg, syd for Marstrup. Opstillingen er fra 2001 og består af to vindmøller på 1,3 MW. Møllerne har en navhøjde på 46 meter, rotordiameter på 60 meter og dermed en totalhøjde på 76 meter. Plangrundlag Den gældende vindmølleplanlægning for Haderslev Kommune er indeholdt i Kommuneplan 2009 ( De hidtidige retningslinjer for opstilling af vindmøller forhindrer ikke i sig selv nærmere planlægning for nye vindmøller. Der er dog behov for at supplere med nye retningslinjer for at tage højde for de seneste års udvikling af vindmøllernes teknologi og især størrelse, samt for de løbende revideringer af lovgivning mv. Der er 4 områder der ligger kommuneplanrammer for: Området ved Hyrup/Sode, område ved Jegerup/Sommersted, område ved Olufkær og område på Katrup Enge. 5

21 VE-loven VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), blev vedtaget i 2008, og indeholder fire ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller. Den grønne ordning Kommunen kan søge om tilskud fra den grønne ordning til fremme af anlægsarbejder, der styrker landskabelige eller rekreative værdier samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Den grønne fond består af puljemidler, som alle elforbrugere bidrager til. Et beløb fra puljen, svarende til kr. pr. installeret MW, øremærkes kommunen, hvor vindmøllen opstilles. Køberetsordningen Køberetsordningen sikrer, at mindst 20 % af vindmølleprojekters værdi udbydes som ejerandele i nærområdet. Borgere, som er fyldt 18 år med enten fast bopæl inden for 4,5 km fra opstillingsstedet eller som bor i den kommune vindmøllen opstilles i kan købe andele. Den grønne ordning (VE-loven) En typisk vindmølleopstilling på f.eks. 4 stk. 2,3 MV vindmøller udløser et engangsbeløb på kr. til initiativer i kommunen og nærområdet. Puljen administreres af Energinet.dk. På kan findes eksempler på, hvad puljemidlerne kan anvendes til. Værditabsordningen Værditabsordningen giver mulighed for erstatning af værditabet på naboejendomme til de nye vindmøller, hvis værdiforringelsen er på mere end én procent af ejendommens værdi. Den pågældende vindmølleejer er forpligtet til at annoncere og afholde et offentligt møde om vindmølleprojektet. På mødet skal det blandt andet gennemgås, hvilke ejendomme, der er omfattet af værditabsordningen. Garantiordningen Ordningen giver mulighed for garantistilling på op til kr. til lokale vindmøllelaug og vindmølleinitiativer (mindst 10 personer), som ønsker at optage lån til forundersøgelser til vindmølleprojekter. 6

22 Links - lovgivning mv. Links til lovgivning og øvrig information om planlægning for vindmøller kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: (Vindmøllesekretariatet) Vindmøllecirkulæret i kommuneplanen I vindmøllecirkulæret er bestemmelser for hensynet til såvel udnyttelsen af vindressourcen, som hensynet til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Cirkulæret fastsætter eksempelvis, at kommunerne kan planlægge for møller op til 150 meters totalhøjde og ikke nærmere boliger end 4 gange vindmøllens totalhøjde. I denne vindmølleplan sikres vindmøllecirkulærets bestemmelser i retningslinjen Opstilling og udskiftning af vindmøller. Øvrig lovgivning Planlægningen for vindmøller sker efter en række lovtekster mv. De vigtigste beskrives herunder. Planloven Bekendtgørelse om lov om planlægning, nr. 937 af 24. september Efter Planloven skal kommuneplanen bl.a. indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg og arealanvendelsen m.v. jf. 11a. For vindmøller skal dette ske i henhold til Vindmøllecirkulæret. Vindmøllecirkulæret Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, nr af 22. maj 2009 Vindmøllecirkulæret er målrettet kommunernes planlægning for store vindmøller, og fastsætter efter Planlovens 3 de overordnede regler, som skal sikres i kommuneplanens retningslinjedel. Cirkulæret skal ses i sammenhæng med rapporterne Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land fra foråret 2007, og Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af vindmøller i det åbne land. Rapporterne gennemgår og illustrerer bl.a. konsekvenserne af opstilling af meter høje møller i forskellige landskabstyper Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 936 af 24. september I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vindmølleplanen vurderes og samles i en miljørapport. Miljørapporten er sammen med miljøscreeninger vedlagt vindmølleplanen. Støjbekendtgørelsen Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr af 14. december Støjbekendtgørelsen fastlægger de gældende grænseværdier for støjbelastningen for de nærmeste naboer. VVM-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs påvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 15. december I forbindelse med den videre planlægning for de enkelte vindmølleområder skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for det konkrete projekt, herunder visualiseringer, støj- og skyggeberegninger mv. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Liste over Miljøministeriets/ Naturstyrelsens aktuelle statslige initiativer samt mål og krav til kommunernes overordnede planlægning for byudvikling, åbent land, tekniske anlæg mv. Se på næste side. 7

23 Vindmøller Statslige mål Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. Det er derfor et statsligt mål at fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. Kommunerne er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanerne med til at sikre opfyldelsen af disse mål. Der er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod Målsætningerne frem mod 2020 er dog kun et skridt på vejen mod målet om uafhængighed af fossile brændsler. Den fremadrettede proces vil indebære en langsigtet omstilling på en række områder: Både den centrale og den decentrale energiproduktion vil skulle omstilles til VE (vind, biomasse og andre effektive energikilder) i et tæt, internationalt samarbejde Det danske samfund vil i langt højere grad end hidtil skulle baseres på elektricitet frem for andre typer energi Danmark har forpligtet sig til et mål om 30 % vedvarende energi i år Det er regeringens mål, at Danmark i 2050 er uafhængigt af olie, gas og kul. Dette skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler. Krav til den kommunale planlægning Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (Vindmøllecirkulæret) har til formål, at udpegningen af vindmølleområder skal ske i den overordnede planlægning og indeholder en række bestemmelser, der bl.a. skal sikre varetagelse af hensynet til naboer samt landskabelige hensyn i planlægningsarbejdet for vindmøller. Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller. Ved opstilling af vindmøller skal støjkravene i ovennævnte bekendtgørelse overholdes. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Opførelsen af anlægget må ikke påbegyndes, før sagen er behandlet, og der af Trafikstyrelsen er udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Vindmøller må ikke placeres således, at de er i konflikt med de højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser. Trafikstyrelsen kan nedlægge forbud eller stille krav om afmærkning af høje genstande. De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartsradionavigationsanlæg skal respekteres, og der kan ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan udsætte luftfartens sikkerhed for fare, uden at sådanne projekter har været forelagt Trafikstyrelsen. Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner. Krav til planlægningen i kystnærhedszonen Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Vindforhold er en funktionel begrundelse. Lokalisering af vindmøller på baggrund af en funktionel begrundelse om vindgode forhold forudsætter en nærmere afvejning over for natur- og landskabsinteresserne i kystnærhedszonen. Vindmøller i kystnærhedszonen lokaliseres efter hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen. Se afsnit

24 Forhold til øvrig planlægning Statslige interesser De statslige målsætninger og statslige krav til den kommunale planlægning for vindmøller fremgår af pkt. 5.3 i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Der er redegjort for målsætningerne i planen. Kommunens vindmølleudpegninger bidrager positivt til statens målsætninger. Indeholdt i vindmølleplanens retningslinjer og redegørelse er: Vindmøllecirkulærets krav til placering af vindmøller Overholdelse af støjgrænserne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller Vindmølleprojekter skal sendes til Trafikstyrelsen mht. lufttrafikkens sikkerhed Kommuneplan 2009 Med Vindmølleplan - Tillæg til Kommuneplan 2009 erstattes retningslinjerne til og med og tilhørende redegørelser for vindmøller. De hidtidige retningslinjer og redegørelse er del af kommuneplan for Haderslev Ændringer og tilføjelser til retningslinjerne, som følge af vindmøllecirkulæret, består af en præcisering af kravene til vindmøllernes harmoniforhold, afstand til naboer, veje, baner og andre vindmøller, maksimal totalhøjde på 150 meter, samt hensynet til landskabet mm. Desuden fastlægges en mindste totalhøjde på 100 meter. 9

25 Ikke-teknisk resumé af miljøvurderingen Vindmøller er en af de vigtigste teknologier til rådighed for at nå Kommunes og Danmarks målsætninger om reduktion af CO 2 -emission. Uden planlægning for nye vindmøller vil vindmøllernes bidrag med vedvarende energi inden for en kort årrække forsvinde. Nye moderne vindmøller er store og effektive, men størrelsen gør dem også meget synlige i landskabet. Ved screeninger af landskabet for særlige hensyn og bindinger i forhold til boliger, natur, kulturmiljøer, værdifulde landskaber mv. kan udpeges områder til opstilling af vindmøller der er hensigtsmæssige til formålet. I vindmølleplanens 8 rammeområder kan der potentielt opstilles mellem 28 og 4 store vindmøller. Da de eksisterende vindmøller i Kommunen af forskellige årsager vil blive nedtaget i takt med at der sættes nye møller op, vil det i praksis sige, at der ikke vil blive flere møller, men formentlig lidt færre. Samtidig vil der ske en oprydning i landskabet således at møllerne vil stå færre steder. Ud over de landskabelige påvirkninger, er visuelle gener, skyggekast og støj de væsentligste gener ved vindmøller. I vindmølleplanens udlæg af vindmølleområder tages der indledningsvist højde for disse gener, men påvirkningsgraden er afhængig af møllernes konkrete størrelse og den eksakte placering. En mere detaljeret miljøvurdering kan derfor først foretages på enkeltprojektniveau i den senere planlægning. Til miljørapporten og den videre planlægning er fastlagt afværgende foranstaltninger for de miljømæssige konfliktsituationer, som udpegningen af vindmølleområderne forårsager. Fremadrettet skal der ske en overvågning af planlægningen, opstillingen, driften og nedtagningen af vindmøller. Dette sker gennem VVM-processen og kommunens tilsyn. 10

26 Planlægningsproces Høring af forslag Vindmølleplanen kommer i offentlig høring i 8 uger efter Byrådets godkendelse af forslaget. Herefter gennemgår og vurderer Byrådet alle de indkomne høringssvar, hvorefter indholdet i den endelige vindmølleplan kan fastlægges. Der forventes en endelig politisk vedtagelse af vindmølleplanen, som et tillæg til kommuneplanen, i slutningen af Planlægningen hidtil - indkaldelse af forslag og ideer Forud for forslaget har der i 2010 været en debatfase med indkaldelse af forslag og ideer. Debatoplæget indeholdt bl.a. en bruttoliste over 24 mulige vindmølleområder. Der har også været afholdt borgermøde d.25.maj 2011 med stor deltagelse. Der indkom 127 debatindlæg i debatperioden, herunder 5 forslag til nye områder og i alt 10 konkrete vindmølleprojekter. I projektforslagene indgår primært møller på 2,3 eller 3,0 MW og en totalhøjde på meter. De indkomne ideer og forslag er vurderet af Byrådet og indgår som en del af baggrunden for forslaget til vindmølleplanen. Det videre forløb Da planlægningen er foretaget som en frasorteringsproces med udgangspunkt i hele kommunen, forventes det ikke, at der til vindmølleplanen tilføjes flere vindmølleområder end indeholdt i dette forslag. Listen over vindmølleområder kan til gengæld nå at blive reduceret. Det kan ikke udelukkes, at der senere vil blive planlagt for andre/ yderligere vindmølleområder end dem i denne vindmølleplan. Vindmølleplanen giver ikke i sig selv mulighed for at opstille vindmøller, men der kan søges tilladelse til at opsætte vindmøller efter planen. Der skal dertil først udarbejdes et kommuneplantillæg for den konkrete udnyttelse af det enkelte vindmølleområde, som nærmere redegør for møllernes præcise antal og placering, opstilling og påvirkning på omgivelserne. Der skal herudover udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet og en lokalplan for området. Der vil ligeledes blive gennemført endnu en offentlig høring, før de kan udnyttes. Endelig vil opstilling af vindmøller kræve en særskilt VVM-tilladelse og en byggetilladelse. 11

27 Vind- og størrelsesforhold Vindenergikort (100 m højde) Vindenergi W/m^2 Middelvind m/sec 12

28 2 x 3 x 4 x 5 x Figur 1. Indbyrdes afstand. Vindmøllerne i det enkelte vindmølleområde skal fremstå som en klart sammenhængende enhed. En indbyrdes afstand mellem vindmøllerne på 3-4 x rotordiameteren virker mest harmonisk. Ved afstande over 5 x rotordiameteren fremstår møllerne ikke længere som en enhed. 1:0,9 1:1,2 1:1,5 Figur 2. Harmoniforhold. Forholdet mellem vindmøllernes tårnhøjde og vingefang er afgørende for, hvordan møllerne opfattes i landskabet. Moderne, høje vindmøller på op til 150 meter totalhøjde har mere rolige bevægelser og en mere slank karakter end ældre modeller, og kan bære længere arme. Det mest harmoniske forhold opnås omkring 1:1,1 eller 1:1,2, hvor rotordiameteren er % større end tårnhøjden. Ved forhold større end 1:1,3 kan vingerne virke overdimensionerede, særligt i landskaber, hvor mølletårnet er delvist skjult af landskabselementer (terrænforhold, skove mv.). Kilde: Miljøministeriets rapport Store vindmøller i det åbne land fra

29 14

30 Retningslinjer Opstilling og udskiftning af vindmøller Nye vindmølleområder Der er i Haderslev Kommune udpeget følgende nye vindmølleområder: Vindmølleområder i planen. Der er udlagt følgende nye rammerområder i Haderslev Kommune: Ramme Nr. Nr. Navn Max antal møller 150 m effekt (3MW pr mølle) Bemærkninger TA Kastrup Enge Nærhed af Nybøl TA Styding 4(1) 12 (2) Nærhed af Bramdrup TA Bramdrup 4 12 Nærhed af Krejsel og Styding TA Krejsel 5 15 Nærhed af Bramdrup TA Strandelhjørn TA Nustrup Bæk TA Sode TA Nybøl 5 15 Nærhed af Kastrup enge (1)Ved opkøb af en ejendom kan der stå ca 8 møller (2)Der kan opstilles m møller a 2,3 MW ~ 25,5 MW Vindmøller skal altid opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk mønster. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. 15

31 Vindmøllerne inden for det enkelte område skal have samme udseende (størrelse, farvevalg), og vingerne den samme omdrejningsretning og hastighed. Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Vindmøller må ikke opstilles før det ved nærmere undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af vindmøller ikke giver anledning til luftfartshindringer. Skyggekast skal begrænses til maksismalt 10 timer /år beregnet som reel skyggetid. Reklamer må ikke placeres på møllerne. Dog kan et mindre logo (x m2) placeres på rotorhuset. Den nære landskabelige påvirkningszone skal fastlægges i VVM en for de konkrete projekter. Eksisterende vindmølleområder som fortsætter uændret : a: Ved Olufkær sydøst for Haderslev by med 3 vindmøller med en maksimal totalhøjde på cirka 80 meter. Rammeområde TA TA.01 b: Nord for Jegerup i en gruppe på 4 vindmøller med en maksimal navhøjde på 46 m og en maksimal totalhøjde på 75 meter. Rammeområde TA.01 Disse møller vil kunne fortsætte på uændrede vilkår: Vindmøller skal altid opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk mønster. Vindmøller skal opstilles på en lige linje eller i 2 eller flere parallelle linjer. En gruppe skal fremstå samlet og klart afgrænset i forhold til andre vindmøller. Vindmøllerne skal have samme udseende, og vingerne den samme omdrejningsretning og hastighed. Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2. Vindmøller må ikke placeres, før det ved nærmere undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af vindmøller ikke giver anledning til luftfartshindringer. I den øvrige del af kommunen (uden for både gamle og nye vindmølleområder): Der kan ikke opstilles vindmøller eller genopstilles eksisterende vindmøller uden for kommuneplanlagte vindmølleområder. Undtagelsesvis gælder at der ved havari af nyere (under 6 år fra idriftsættelsen) vindmøller (ikke mini og husstandsvindmøller) uden for kommuneplanlagte vindmølleområder, kan gives tilladelse til udskiftning (genopstilling), hvis der ikke er andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, der taler imod. 16

32 3.1.2 Forhold til flysikkerhed Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsespladser. Statens Lufthavnsvæsen skal høres hvis vindmølleområder placeres nærmere end 12 km fra civile flyvepladser Forhold til overordnede veje Ved overordndede veje forståes veje i trafikklasse 1 og 2 Placeringen af alle typer vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må ikke placeres nærmere vejen end 1,7 gange møllens totalhøjde, og vindmøller må ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Dog kan vindmøller opstilles i en afstand i en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde såfremt der ikke er hensyn der taler imod, herunder trafikale som landskabelige hensyn Forebyggelse af miljøkonflikter Støjkonsekvensområder skal fastlægges i forbindelse med den konkrete planlægning for de enkelte vindmølleområder og respekteres. Ved opstilling af nye vindmøller skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer på nabogrunde eller nabobeboelser. Ved opførelse af ny bolig bebyggelse eller udlægning af arealer til støjfølsom arealvendelse, nærmere end 6 gange den maksimale totalhøjde for vindmøllerne i området, regnet fra områdegrænsen skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer Radiokædeforbindelser Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokædeforbindelser eller maritime anlæg Vindmøller ude af drift Vindmøller, som har været ude af drift i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Der skal i lokalplanen eller landzonetilladelsen optages bestemmelser om at tinglyse krav om tilbageførsel til landbrugsformål såfremt dette er et krav. 17

33 18

34 Redegørelse Landskab, natur og vindkraft Opstilling af vindmøller kan kun ske indenfor et vindmølleområde udpeget i kommuneplanen. Opstilling uden for kommuneplanens vindmølleområder kræver supplerende planlægning. Vindmølleområder skal udpeges så alle væsentlige hensyn efter kommuneplanens øvrige temaer for det åbne land respekteres. Opstilling af vindmøller skal desuden ske på baggrund af en lokalplan og VVM-redegørelse, der redegør for de konkrete landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og jordbrugsmæssige interesser, samt redegør for påvirkninger med støj og skyggekast på nabobeboelser. Vindmøller skal enkeltvis og sammen gives et harmonisk udseende. Vindmøllergrupperne skal koordineres med øvrige møller, tekniske anlæg mv, så grupperne optræder tydeligt adskilte i landskabet. For at opnå en stor andel vindkraft og samtidig undgå unødig indvirkning fra vindmøllerne på landskab og natur, må vindmøller ikke opstilles enkeltvis, men skal samles i grupper med mindst 3 møller, og helst flere. Desuden er fastsat en mindste totalhøjde på vindmøllerne på 100 meter, så områderne ikke udbygges med møller med relativt lavt udbytte af vindkraft i forhold til den landskabelige påvirkning som alle vindmøller har. Den maksimale totalhøjde på 150 meter er den største kommunen kan planlægge for. Retningslinjer Retningslinjerne udgør en del af kommunens bindende administrationsgrundlag. I sagsbehandlingen skal dog altid indgå en konkret vurdering. Redegørelse Til retningslinjerne er der tilknyttet en redegørelse. I redegørelsesdelen uddybes retningslinjernes baggrund og hensigt. Denne redegørelsestekst erstatter redegørelsen i kommuneplan for haderslev kommune dk Afgrænsning af vindmølleområderne Visuelle gener Afstand til naboer reguleres af vindmøllecirulæret og herunder at afstanden til nærmeste nabos udendørs opholdsarealer altid skal være mindst 4 gange møllens totalhøjde. Undtaget herfra er kun ejere af vindmøllen, hvor ejerskabet har et omfang, som giver væsentlig indflydelse på møllens drift. Støj Der skal altid tages udgangspunkt i en afstand på 4 x møllens totalhøjde til overholdelse af grænseværdierne for støj ved boligbebyggelser og anden støjfølsom anvendelse (jfr cirkulæret). Den præcise afstand påkrævet fastsættes på baggrund af det konkrete projekt ved den videre planlægning (VVM). Støjgrænserne i forhold til fritliggende boliger er oftest varetaget i afstandskravet på 4 gange møllens totalhøjde. Skov Der er efter praksis for vindmølleplanlægning taget udgangspunkt i en afstand på 30 meter til fredskov, hvilket er mindre end naturbeskyttelseslovens 300-meter skovbyggelinje. Afstandskravet fastsættes mere præcist i forbindelse med en eventuel dispensation på baggrund af det konkrete projekt ved den videre planlægning for det enkelte vindmølleområde (VVM). Veje og baner Vindmøller må som udgangspunkt ikke placeres nærmere veje og baner end 1,7 gange møllens totale højde. En arbejdsgruppe nedsat af Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet og Miljøministeriet har præciseret, at dette ikke er en forbudszone, men en planlægningszone hvor møller kan opstilles, hvis en række trafikale og planlægningsmæssige forhold tages i betragtning. 19

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse Vedtagelse Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. marts 2012. Forslaget blev offentliggjort den 25.april 2012. Planen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslaget til kommuneplantillæg

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg 23 til Kommuneplan 2010-2021. Vedtaget i Kolding Byråd den 21. november 2011. Kolding Kommune VINDMØLLEPLAN

Vindmølleplan. Tillæg 23 til Kommuneplan 2010-2021. Vedtaget i Kolding Byråd den 21. november 2011. Kolding Kommune VINDMØLLEPLAN KOV0_Våben_Rød VINDMØLLEPLAN Vindmølleplan Tillæg 23 til Kommuneplan 2010-2021 Vedtaget i Kolding Byråd den 21. november 2011 Kommuneplan 2010-2021 - Temaplan for vindmøller Kolding Kommune Indhold Forord

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel

Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Kommuneplantillæg 21-2009 Boligområde Gammel Hørregårdsvej Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode PDF Forslag Kommuneplantillæg

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008 Indhold Indledning 3 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere