ADVOKATFIRMAET GERT HALLIG Møderet for Højesteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMAET GERT HALLIG Møderet for Højesteret"

Transkript

1 Nørrebrogade København N mail: fax tlf VEDTÆGTER FOR A/B BRAGESGADE 1 & NØRREBROGADE NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Andelsboligforeningens Bragesgade 1 & Nørrebrogade Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at eje, drive og administrere ejendommen matr.nr. 859 Udenbys Klædeboe Kvarter, beliggende Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206, 2200 København N. 3 MEDLEMMER Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig eller som har eller overtager brugsretten til erhvervslokaler i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand Andelshaveren er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende Ved brugsretten til erhvervslokaler forstås at overtage erhvervet, samt at holde erhvervet i normal og forsvarlig drift Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen.

2 4 INDSKUD Indskud udgør et beløb fastsat af den stiftende generalforsamling, således som angivet vedtægternes bilag 1: note til årsregnskabet om indskud, fordelingstal m.v Indskuddet skal indbetales kontant Ved optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetaltes et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. 5 HÆFTELSE Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom En udtrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6 ANDEL Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres fordelingstal jfr. bilag Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af fordelingstallene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lokalernes lejeværdi. I givet fald erstattes bilag 1 af den tilsvarende note til det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overenstemmelse med reglerne i 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr, for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.

3 06.05 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan der mod betaling af et gebyr herfor udstedes et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7 BRUGSAFTALE Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en brugsaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som brugsaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger Boliger må udelukkende benyttes til beboelse Erhvervslokaler må alene anvendes til det i brugsaftalen resp. tidligere lejekontrakt angivne erhverv. 8 BOLIGAFGIFT Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen Boligafgiften fordeles andelshaverne imellem i forhold til den enkelte andels fordelingstal jfr. bilag Såfremt generalforsamlingen vedtager at gennemfører forbedringsarbejder, der alene kommer enkelte eller enkelte grupper af medlemmer til gode, skal der ske en omregning af fordelingstal, således at alene de medlemmer, som forbedringen måtte komme til gode, betaler forhøjet boligafgift som følge heraf I tilfælde af manglende fremmøde til arbejdsweekend kan bestyrelsen pålægge den udeblevne andelshaver at betale en kompensation, hvilken opkræves sammen med førstkommende boligafgiftsopkrævning. Dog kan der alternativt træffes aftale om andet arbejde, der erstatter kompensationen. Dette arbejde tilrettelægges af bestyrelsen. Eventuelt skyldigt beløb fratrækkes ved et eventuelt salg. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kompensationen inden for rimelighedens rammer I tilfælde af, ar en andelshaver forsømmer/glemmer trappevask, og dette ikke bringes i orden senest tre dage efter fristen for trappevasken eller den førstkommende weekend, hvis trappevasken skal udføres på en mandag eller tirsdag, kan bestyrelsen beslutte, at den pågældende andelshaver skal betale en kompensation, hvilken opkræves sammen med den førstkommende boligafgiftsopkrævning. Skyldige beløb fratrækkes ved et eventuelt salg. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kompensationen inde for rimelighedens rammer.

4 08.06 Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst fire ugers varsel, til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere. 9 VEDLIGEHOLDELSE Andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i lokalerne, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. Dog påhviler vedligeholdelse af butiksfacader o.lign. den pågældende næringsdrivende. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller område, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom loftrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør jfr FORANDRINGER En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i lokalerne. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter

5 andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest afleveres til bestyrelsen i kopi Ombygninger, der har indflydelse på opgangen (blænding af døre etc.) ikke er tilladt, uden en fagmand har tilset ombygningen og bestyrelsen skriftligt har godkendt den. 11 FREMLEJE OG FREMLÅN En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af bestyrelsen fastsatte betingelser Fremlejeaftaler skal udarbejdes skriftligt jfr. Lejelovgivningens regler og forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden fremlejemålet indgås. Bestyrelsen tager i forbindelse med aftalens godkendelse stilling til lejens størrelse. Såfremt den aftalte leje overstiger hvad bestyrelsen finder rimeligt for boligen og dens indretning, påhviler det andelshaveren som fremlejegiver at påvise, at den af ham opkrævede leje tilsvarer det lejedes værdi. Nægter bestyrelsen godkendelse af aftale, fremlejetager eller den aftalte leje, skal meddelelse herom gives andelshaveren skriftligt inden 5 uger fra anmodningen om godkendelse kom til bestyrelsens kundskab. 12 HUSORDEN Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v Husdyr må aldrig ved støj, ilde lugt besmudsning af trapper og andre fælles adgangsarealer eller på anden måde være til gene for ejendommen eller dennes øvrige beboere Det er ikke tilladt at holde hund i ejendommen. 13 OVERDRAGELSE Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig eller afstå sit erhverv, er han berettiget til at

6 overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen (jf. retningslinierne i stk ) eller som overtager brugsretten til og driften af erhvervslokalerne. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles Såfremt der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal fortrinsret til at overtage andel og bolig gives i nedenstående rækkefølge: a) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre, helsøskende eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste 3 år før overdragelsen. b) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres. c) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Hver andelshaver må indtegne én kandidat. Kandidaten slettes hvis vedkommende afslår tilbud om andel. Hvis den opskrivende andelshaver overdrager sin andel til tredjemand, slettes den kandidat, den fraflyttende andelshaver har opskrevet. Kandidater betaler et engangsgebyr for opskrivning på venteliste. Gebyrets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. d) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. 14 PRIS Prisen for andel og lokaler skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris, og er der til andelen knyttet brugsretten til en bolig højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: a) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. b) Værdien af forbedringer, jfr. 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slidtage. c) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under

7 hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. d) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B - D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Vurderingerne foretages af en af bestyrelsen udpeget vurderingsmand, der skal være bygningskyndig arkitekt eller ingeniør med særligt kendskab til prisfastsættelse af forbedringer m.v. efter nærværende regler Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. 15 FREMGANGSMÅDEN Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller

8 erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningens administrator, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt lån med henblik på frigivelse af garantiem afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 16 GARANTI FOR LÅN TIL ERHVERVELSE I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion Garantien bortfalder såfremt: a) Långiver ikke fremsender kopi af låneaftale samt oversigt over gældens nedbringelse hen over løbetiden til foreningens administrator,

9 b) Meddelelse om misligholdelse ikke er fremkommet til administrator senest 8 dage efter restancens opståen, c) Långiver ikke umiddelbart efter udløb af frist på 14 dage tager skridt til udtømmende retsforfølgning mod låntager i anledning af restancen og giver administrator meddelelse her om, d) der sker ændringer i lånets betingelser, herunder løbende ydelsers størrelse, løbetid etc., eller e) garantirekvirenten fraflytter boligen i garantens ejendom Ved garantiperiodens udløb og senest ved udgangen af den kalendermåned, hvor der er hengået 15 år fra nærværende garantierklærings dato, samt ved garantiens ophør af anden årsag jf. 5, er garantikreditor forpligtet til at frigive garantien og returnere garantierklæringen ved anbefalet brev til garanten Foreningens samlede garantiforpligtelser anføres hvert år i årsregnskabet som en note jfr. 33, stk UBENYTTEDE LOKALER Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig eller rømmet sit erhverv, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i 13, hvem der skal overtage andel og brugsret til lokalerne, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15.

10 18 DØDSFALD I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen eller videreførelsen af erhvervet Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og lokaler overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge a) Samlever, som indtil dødsfaldet har haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder, b) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder, c) Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre, d) Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og lokaler ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut Andel og lokaler skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i SAMLIVSOPHÆVELSE Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse.

11 Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til 19 stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut. 20 OPSIGELSE En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. 21 EKSKLUSION I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: a) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. b) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. 16. c) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. 9. d) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. e) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. f) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i LEDIGE LOKALER I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af lokaler, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17, 18 eller 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, afgør bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i 13, hvem der skal overtage boligen.

12 23 GENERALFORSAMLING Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt beslutning om fastsættelse af andelsværdierne indtil næste årsregnskabs godkendelse 3. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, samt eventuelt beslutning om regulering af boligafgiften 4. Forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af andelshaverne, administrator eller revisor forlanger det med angivelse af dagsorden. 24 INDKALDELSE M.V Generalforsamlingen indkaldes skriftligt på bestyrelsens foranledning med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden og administrator i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

13 24.05 Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. 25 FLERTAL Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 26 DIRIGENT M.V Med mindre generalforsamlingen bestemmer andet, fungerer administrator som generalforsamlingens dirigent Det påhviler dirigenten at foranledige det på mødet passerede protokolleret med angivelse af hovedsynspunkter og trufne beslutninger, samt at tilstille andelshaverne kopi heraf inden udgangen af den kalendermåned, der følger efter mødets afholdelse. 27 BESTYRELSE Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og

14 udføre generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen er desuden bemyndiget til enhver tid og uden særlig bemyndigelse fra generalforsamlingen at omlægge, herunder forlænge løbetiden på, foreningens lån i pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.fl., såfremt kursværdien af de nye lån med tillæg af låneomkostninger m.v. ikke overstiger kursværdien af indfriede lån på tidspunktet for omlægningens foretagelse. 28 BESTYRELSESMEDLEMMER Bestyrelsen består efter generalforsamlingens bestemmelse af 3 eller 5 medlemmer Bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling Består bestyrelsen af 3 medlemmer, er erhvervsandelene berettiget til af sin midte at udpege 1 medlem, boligandelene 1 medlem, medens det tredje medlem vælges ved almindelig stemmeflerhed frit mellem bolig- og erhvervsandelshavere eller disses myndige husstandsmedlemmer Består bestyrelsen af 5 medlemmer, er erhvervsandelene berettiget til af sin midte at udpege 2 medlem, boligandelene 2 medlem, medens det femte medlem vælges ved almindelig stemmeflerhed frit mellem bolig- og erhvervsandelshavere eller disses myndige husstandsmedlemmer Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer inden næste ordinære generalforsamling bliver mindre end 3, skal bestyrelsen konstituere yderligere bestyrelsesmedlemmer for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, således at bestyrelsen altid består af mindst 3 medlemmer Tilsvarende kan bestyrelsen konstituere yderligere bestyrelsesmedlemmer for tiden frem til næste ordinære generalforsamling, såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end det af generalforsamlingen fastsatte Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter bestyrelsesvalget har fundet sted med en formand og en næstformand. 29 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald: næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge.

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere