Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45"

Transkript

1 Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45 Fondsbørsmeddelelse Årsrapport 2014 Resumé Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2014, hvoraf følgende kan fremhæves. Årets resultat udgør et overskud på 2,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. for Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til 23,5 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. ultimo Resultatet er bedre end forventet, men negativt påvirket af Erhvervsstyrelsens påbud om at indtægtsføre de resterende nettoindtægter fra den ophørte vindmølleaktivitet på 1,4 mio. kr. i 2013 frem for som tidligere udmeldt i Indtjeningen pr. aktie for fortsættende aktiviteter er 0,26 kr. for perioden og indre værdi pr. aktie 1,18 kr. pr. 31. december Driften har været påvirket af manglende lejeindtægter, idet der i 3 af koncernens boligejendomme har været udført renoveringsopgaver, herunder indretning af nye tagboliger. Disse investeringer medfører fremover forøgede lejeindtægter fra ejendommene. Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. ultimo Der er ved værdiansættelsen af koncernens ejendomme pr. 31. december 2014 anvendt et gennemsnitligt vægtet afkastkrav på 4,86 %. Værdireguleringen udgør en tilvækst på 3,9 mio. kr. og er understøttet af, at koncernen har fået sine 4 ejendomme vurderet af en ekstern anerkendt vurderingsekspert. Prioritetsgælden udgør ultimo perioden 32,3 mio. kr. Loan to value (nettogælden i forhold til ejendomsporteføljens værdi) udgør ultimo perioden 55,41 % i forhold til 65,17 % ultimo Værdiregulering af prioritetsgæld udgør et tab på 0,2 mio. kr. Selskabet har primo 2014 erhvervet 1/3 af anparterne i Pantebrevsselskabet A/S, der formidler pantebreve m.m. Investeringen har udviklet sig positivt, om end aktiviteterne har haft et mindre omfang end planlagt. Selskabet indgik i maj 2014 aftale om at købe ejendommen Dannebrogsgade 15, 1660 København V. En del af købesum blev betalt ved udstedelse af stk. nye aktier i Copenhagen Capital A/S til kurs 1,50 kr. pr. aktie. Selskabets bestyrelse har besluttet en 3-årig strategiplan med et større opkøbsprogram for ejendomme, som skal sikre en fortsat rentabel drift i selskabet. En forudsætning for denne plan er en udvidelse af selskabets kapitalgrundlag gennem udstedelse af egen- og fremmedkapital. I november 2014 blev aktiekapitalen derfor udvidet med stk. nye aktier til kurs 1,00 pr. aktie, således at der pr. 31. december 2014 er udstedt i alt stk. aktier i selskabet. I forbindelse med kapitaludvidelsen erhvervedes ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup. For 2015 forventer Copenhagen Capital A/S et resultat på mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Med venlig hilsen Copenhagen Capital A/S direktør Jesper Bak Telefon:

2 Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup CVR-nr.: Copenhagen Capital A/S Årsrapport 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2015 Som dirigent Dirigent 2

3 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSEPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN OVERBLIK KONCERNOVERSIGT OG DEFINITIONER HOVEDAKTIVITETER ÅRETS RESULTATER I FORHOLD TIL UDMELDTE FORVENTNINGER FORVENTNINGER TIL 2015 DET DANSKE EJENDOMSMARKED ULTIMO 2014 PORTEFØLJESAMMENSÆTNING OG PRISFØLSOMHED VED VÆRDIANSÆTTELSEN ØVRIGE FORHOLD FORSIKRINGSFORHOLD CORPORATE GOVERNANCE OG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE BESTYRELSESMEDLEMMER OG ØVRIGE LEDELSESHVERV SAMFUNDSANSVAR OG KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN AKTIONÆRINFORMATION KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER OPGØRELSE AF EGENKAPITAL PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTEOVERSIGT NOTER

4 SELSKABSOPLYSNINGER Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup CVR-nr.: Hjemsted: Hellerup Telefon: Internet: Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen Fondskode/ ISIN DK Navn: Copenhagen Capital Kortnavn: CPHCAP Bestyrelse Børsfuldmægtig Dag Kaj Schønberg, formand Direktør Kurt Bonnerup, bestyrelsesmedlem Direktør Jesper Bak, bestyrelsesmedlem Advokat Henrik Bjørn Oehlenschlæger, bestyrelsesmedlem Direktion Jesper Bak, direktør Revision AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S Nørre Farimagsgade København K Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 17. april 2015 kl. 14:00 på adressen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup. 4

5 LEDELSEPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Copenhagen Capital A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, pengestrømme og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet star over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. marts 2015 Direktionen: Jesper Bak adm. direktør Bestyrelsen: Dag Kaj Schønberg Kurt Bonnerup Henrik Bjørn Oehlenschlæger bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jesper Bak bestyrelsesmedlem 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Copenhagen Capital A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Copenhagen Capital A/S for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter totalindkomstopgørelse, balance, opgørelse af egenkapital, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, den 23. marts 2015 AP Statsautoriserede Revisorer Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mads Myrtue Thomsen statsaut. revisor 6

7 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i tkr. RESULTAT Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) (1.264) (270) (1.360) (993) Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (1.248) (283) (1.377) (691) Resultat efter skat af ophørt aktivitet (16.293) (22.609) Totalindkomst i alt (16.585) (23.986) BALANCE Egenkapital Balancesum Investering i langfristede aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Kortfristede aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) (510) Antal aktier i omløb, 1000 stk PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) (87) (19.188) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (CFFI) (73.253) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (CFFF) (9.555) NØGLETAL Egenkapitalforretning (ROE) 14 % 2 % -146 % -76 % 7 % Resultat pr. aktie (EPS) (20) (30) 4 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (20) (29) 4 Indre værdi pr. aktie (BVPS) 1,18 1,14 3,46 23,33 55,04 Børskurs ultimo perioden kroner pr. aktie 1,20 1,12 6,10 11,30 33,00 Børskurs/indre værdi (P/BV) 1,02 1,14 1,76 0,48 0,60 Soliditet 37 % 38 % 7 % 29 % 46 % Loan to value 55,41 % 65,17 % Ændring markedsværdi +1/2 % afkastkrav Ændring markedsværdi -1/2 % afkastkrav Vægtet afkastkrav 4,86 % 4,63 % Definitioner og beregningsformler fremgår af note 1 under anvendt regnskabspraksis. 7

8 LEDELSESBERETNING OVERBLIK Ledelsen i Copenhagen Capital A/S har i regnskabsåret 2014 haft fokus på at positionere selskabet til vækst inden for drift og udvikling af faste ejendomme i hovedstadsområdet. Dette har resulteret i en 3-årig strategiplan med et investeringsmål på 250 mio. kr. med udgangen af regnskabsåret Strategiplanen tager udgangspunkt i udlejningsejendomme med lav tomgangsrisiko og det er derfor primært boligejendomme der er indkøbt indtil videre, men også ejendomme der udlejes til erhvervsformål kan komme i betragtning såfremt beliggenhed og stand indikerer, at der med stor sandsynlighed kan genudlejes. Copenhagen Capital har primo 2014 erhvervet 1/3 af kapitalen i Pantebrevsselskabet A/S der formidler pantebreve m.v. i forbindelse med en kapitalforhøjelse i selskabet. Købet er efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, og investeringen har udviklet sig positivt. Der er spændende perspektiver, men aktiviteterne har haft et mindre omfang end oprindeligt planlagt. Selskabets investering i vindmøller blev endeligt afsluttet med frigivelsen af den Escrow-konto, som var stillet til sikkerhed for eventuelle oplyste forpligtelser. Frigivelsen skete i februar 2014 og har været en del af resultatforventningerne til regnskabsåret Efter påbud fra Erhvervsstyrelsen skal beløbet dog indtægtsføres i regnskabsåret 2013, hvorfor sammenligningstallene er rettet i overensstemmelse hermed. I maj 2014 erhverver Copenhagen Capital A/S ejendommen Dannebrogsgade 15, 1660 København V. Ejendommen er en velbeliggende boligejendom med gode udviklingsmuligheder. Af omkostningsmæssige årsager sker erhvervelsen som en selskabsoverdragelse. Som delvis betaling udstedes stk. aktier til kurs 1,50 pr. aktie. I november 2014 indgås aftale om køb af ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup. Ejendommen er godt beliggende tæt på Hellerup station og væsentligst udlejet til beboelse. Som led i strategiplanen gennemførtes samtidigt en kapitaludvidelse på stk. aktier til kurs 1,00 pr. aktie. Udvidelsen mere end dobler aktiekapitalen i Copenhagen Capital A/S til stk. udstedte aktier. Over året er der foretaget væsentlige investeringer i ejendommene, bl.a. er der etableret tagboliger i Dannebrogsgade 15, 1660 København V og Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1273 København K samt renoveret yderligere 3 lejligheder efter boligreguleringslovens 5 stk. 2. Tomgang i byggeperioden samt forsinkelse med tagboligen i Dannebrogsgade 15, 1660 København V har medført mindre lejeindtægter end budgetteret. Investeringerne betyder fremadrettet forøgede lejeindtægter i ejendommene, og derfor er ejendommene værdireguleret positivt, selvom afkastkravet til ejendommene er fastholdt uændrede. Med overtagelse 1. januar 2015 er indkøbt yderligere en beboelsesejendom på Folkvarsvej 32 / Yrsavej 4a, 2000 Frederiksberg. Der frigøres et stort antal af lejlighederne til renovering efter boligreguleringslovens 5 stk. 2. Udbygningen af ejendomsporteføljen forventes fortsat i Efterspørgslen efter velbeliggende ejendomme er høj og priserne stigende, hvilket påvirker værdien af allerede indkøbte ejendomme positivt, men også betyder at det bliver sværere at købe ejendomme, der opfylder Copenhagen Capital A/S investeringskriterier. Som følge af den øgede aktivitet og de forventede yderligere ejendomsopkøb arbejdes der løbende med tilpasning af organisationen i Copenhagen Capital A/S. Denne proces vil blive fortsat i regnskabsåret KONCERNOVERSIGT OG DEFINITIONER Copenhagen Capital er en børsnoteret ejendoms- og servicevirksomhed, hvis aktivitet er investering i og drift og udlejning af erhvervs- og boligejendomme i København, via direkte eller indirekte ejerskab, og ud fra grundige analyser af ejendommenes muligheder, beliggenhed og stand. Ejendommene vil løbende blive moderniseret i forbindelse med f.eks. udskiftning af lejere og for at forbedre lejemålenes rentabilitet. Afkastet, der tilfalder aktionærerne, skabes gennem drift og optimering af de underliggende ejendomme. Strategien sigter mod fortsat vækst og rentabilitet baseret på begreberne kvalitet, muligheder og fokus. Copenhagen Capital investerer ikke i ejendomme alene ud fra en forventning om senere værdistigninger eller med salg for øje. En tilfredsstillende indtjeningssikkerhed opnås først og fremmest hvor 8

9 LEDELSESBERETNING genudlejningsmulighederne er rimelige og/eller ved en længere uopsigelighed fra en kunde i et større lejemål. Copenhagen Capital er organiseret på denne måde: Bestyrelse Dag Schønberg Jesper Bak Kurt Bonnerup Henrik Oehlenschlæger Direktion Jesper Bak Administration IR & IT Service & Teknik Finans Byggeri & Projekter Administration Juridisk og regnskabsmæssig håndtering af den daglige drift af Copenhagen Capitals ejendomme, herunder udarbejdelse af lejekontrakter og flyttesyn, byggeregnskaber, håndtering af lejesager og dialog med lejere og leverandører. Funktionen er p.t. outsourcet. IR og IT Kontakt til offentlige myndigheder (Finanstilsyn, Erhvervsstyrelsen m.fl.) samt NASDAQ OMX Copenhagen og kommunikation med aktionærer bl.a. via Funktionen er p.t. outsourcet. Service & Teknik Vicevært/varmemesteropgaver samt løbende mindre vedligeholdelse og reparationer. Funktionen er p.t. outsourcet. Finans Budgetter, dialog med finansieringskilder og revisorer samt generel likviditets-, økonomi- og risikostyring. Byggeri og projekter Projektering og tilsyn med løbende større og mindre byggesager, primært istandsættelse af lejligheder, men også udvendige renoveringsopgaver f.eks. udskiftning af tag, facaderenovering eller nybyggeri. 9

10 LEDELSESBERETNING I takt med at Copenhagen Capital opnår større kritisk masse vil man udvide organisationen, således at funktionerne, der i dag er outsourcet, bliver varetaget internt. Her tænkes primært på opgaverne med administration og vicevært funktioner. Copenhagen Capital A/S har etableret SPV strukturer for hver enkelt ejendom ud fra hensyn til fleksibilitet og omkostninger i købs/salgssituationer. Koncernoversigten ser pr. Statusdagen således ud: Vindmølleaktiviteterne er endeligt afviklede, og selskaberne Klimainvest Clean Wind P/S og Klimainvest Clean Wind Partners ApS er under likvidation. HOVEDAKTIVITETER Nedenfor beskrives den nuværende ejendomsportefølje. Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K Det første ejendomskøb blev foretaget den 8. juli 2013 med køb af 100 % af anparterne i Byggeselskabet af ApS, der ejer ejendommen på Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K til et forventet startafkast på 5,1 %. Ejendommen er en lille byejendom og ligger på egen grund ca. 1 km fra Rådhuspladsen og i kort gåafstand fra Kongens Nytorv og Nørreport St. Den er opført i 1852 og væsentligt ombygget i 1972 og består af 338 m2 fordelt med 260 m2 til en restaurant og 78 m2 til beboelse. Ejendommen, består af fire etager foruden kælder og tagetage. Fra kælder til og med 2. sal ligger restaurant, der har køkken i stueetagen, mens 1. og 2. sal udelukkende anvendes til selve restaurantens gæster. Øverst i ejendommen er lavet en ny lejlighed til beboelse. Ejendommen fremstår meget charmerende og i god stand udvendigt. Nørrebrogade 90, 2200 København N Dernæst fulgte købet af 100 % af anparterne i selskabet Jenka Ejendomme ApS med ejendommen Nørrebrogade 90, 2200 København N den 24. juli 2013 til et forventet startafkast på 4,5 %. Ejendommen ligger på egen grund på Nørrebro i København, ca. 2,5 km fra Rådhuspladsen. Den er opført i 1896 og består af m2 fordelt med 728 m2 til beboelse og 339 m2 til butik. Stuen er et klassisk butikslokale med stor facade mod Nørrebrogade. Den nuværende lejer benytter ligeledes 1. salen til butik. 1. salen kunne med fordel ombygges til bolig. Fra 2. til 5. sal er der to lejligheder på hver etage, og endeligt er der etableret en ny lejlighed i tagetagen på 6. sal. Facaden fremstår pæn og velholdt. 10

11 LEDELSESBERETNING Dannebrogsgade 15, 1660 København V Esthersvej 12, 2900 Hellerup Den 26. maj 2014 offentliggjorde selskabet købet af Dannebrogsgade 15 ApS med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 1660 København V. Ejendommen er en velbeliggende boligejendom, med et mindre erhvervslejemål og er overtaget den 1. januar Ejendommen er en købt til et forventet startafkast på ca. 4,25 %. Ejendommen ligger på egen grund med et areal på 349 m2. på Vesterbro i København, ca. 1,3 km fra Rådhuspladsen og består af 969 m2 fordelt med 804 m2 til beboelse og 165 m2 til butik. Den er opført i 1860 med en væsentlig til- og ombygning i Der er et mindre erhvervslokale i kælderen, som er udlejet til Konservativ Ungdom. Ellers er der boliger på fire etager samt en enkelt ny lejlighed i tagetagen. Facaden fremstår pæn og velholdt og på bagsiden er ejendommen er der adgang til grønne områder. Selskabet meddelte den 24. november 2014, at have erhvervet ejendomsselskabet Esthersvej 12 med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 2900 Hellerup til et forventet startafkast på ca. 4,1 %. Ejendommen ligger på egen grund med et areal på 349 m2. I Hellerup, ca. 6,5 km fra Københavns centrum og består af 736 m2 fordelt med 628 m2 til beboelse og 108 m2 til butik/showroom. Ejendommen er tilgængelig via Ryvangs Allé og Tuborgvej/O2. Den er opført i 1902 og om- og tilbygget i 1941, hvorefter den blev udstykket i Ejendommen har tre etager og benyttes primært til beboelse, men en del af kælderen er også anvendt til erhverv. Til ejendommen hører et grønt areal, som deles med naboerne, idet denne del er udstykket til rækkehuse bagved. Ejendommen fremstår i god stand. ÅRETS RESULTATER I FORHOLD TIL UDMELDTE FORVENTNINGER Forventningerne til resultatet for 2014 før værdireguleringer af investeringsejendomme, reguleringer af gæld til markedsværdi og skat har flere gange i regnskabsåret været udmeldt til et overskud på mellem 0,5 og 1,5 mio. kr. Forventningerne har været baseret på, at indtægterne fra frigivelse af escrow-kontoen fra afviklingen af vindmøllerne skulle indregnes i regnskabet for 2014, hvor indtægten blev afregnet. I februar måned 2015 beslutter ledelsen i Copenhagen Capital at følge Erhvervsstyrelsens påbud om at indtægtsføre de 1,4 mio. kr. fra frigivelsen af escrow-kontoen i 2013, hvor vindmøllerne blev solgt. De udmeldte forventninger skal derfor korrigeres i forhold til Erhvervsstyrelsens påbud til mellem -1,0 og 0 mio. kr. I forhold hertil er resultatet før værdireguleringer af investeringsejendomme, reguleringer af gæld til markedsværdi og skat 0,4 mio. kr. ringere end den laveste udmelding. Årsagen hertil er tomgangsleje samt flere frigjorte lejligheder end forventet samt forøgede finansielle omkostninger. FORVENTNINGER TIL 2015 Regnskabsåret 2015 vil være præget af selskabets fortsatte vækst. Copenhagen Capital A/S følger strategiplanen og er i løbende dialog med sælgere af ejendomme, finansielle partnere og selskabets større aktionærer med henblik på at balancere den videre ekspansion. Udlejningssituationen i de 4 ejendomme i behold pr. 31. december 2014 er god, og der forventes ikke nævneværdig tomgang. Der må dog forventes lejetab i den senest indkøbte ejendom på Folkvarsvej 32/Yrsavej 4a, 2000 Frederiksberg i forbindelse med renovering af lejligheder efter boligreguleringslovens 5, stk

12 LEDELSESBERETNING Koncernens lån er omlagt primo 2015 til lån med en længere varighed og til lavere renter end forventet på købstidspunktet for ejendommene. Resultatet for regnskabsåret 2015 vil være påvirket af engangsomkostninger til låneomlægningen. Der forventes øgede omkostninger til administration og compliance. Samlet forventes for 2015 et resultat før værdireguleringer og skat på mellem 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Markedet for udlejningsejendomme i hovedstadsområdet er stærkt, og der må forventes en positiv værdiregulering af ejendommene 2015 som følge af generelt lavere renter og dermed følgende lavere afkastkrav hos markedsdeltagerne. DET DANSKE EJENDOMSMARKED ULTIMO 2014 Interessen efter velbeliggende og attraktive ejendomme i København er fortsat stigende, men udbuddet kan ikke følge med efterspørgslen, hvilket kombineret med en lav rente har igangsat en opadgående prisudvikling. Copenhagen Capital A/S forventer, at denne udvikling vil fortsætte, særligt fordi der over de seneste år har været et markant fald i såvel korte som lange renter, uden at dette har haft påvirkning af markedets afkastkrav. Den forsinkede reaktion kan henføres til et overhæng af nødlidende ejendomme efter finanskrisen samt manglende finansieringslyst hos kreditgivere. På nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der en stigende interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket medfører stigende priser. Prisstigningerne er på det seneste også konstateret ved eksisterende boligejendomme. Ejendomme på Strøget i København med detail/kontor og bolig oplever tilsvarende stor investorinteresse, hvor efterspørgslen primært kommer fra udenlandske investorer. Ligeledes her ses pæne prisstigninger. Den stigende interesse på såvel boligejendomme i Københavnsområdet som ejendomme på Strøget, hvor udbuddet kan have svært ved at følge med efterspørgslen, medfører, at investorerne også har rettet blikket mod kontorejendomme i København. Det er formentligt kun et spørgsmål om tid, før efterspørgslen og prisudviklingen breder sig til periferien af København og de større byer i provinsen. 12

13 LEDELSESBERETNING PORTEFØLJESAMMENSÆTNING OG PRISFØLSOMHED VED VÆRDIANSÆTTELSEN Ejendomsporteføljen i Copenhagen Capital A/S er pr. 31. december 2014 opgjort til 60,1 mio. kr. fordelt på 4 ejendomme. Nedenfor er oplistet væsentligt nøgletal for ejendommene og samlet. Årsregnskab 2014 Værdi m2 kr./ m2 Exit yield Prioritetslån Loan to value Exit yield -0,5 % Exit yield +0,5 % tkr. % tkr. % tkr. tkr. Peder Hvitfeldts Stræde 15, København K , , Nørrebrogade 90, København N , , Dannebrogsgade 15, København V , , Esthersvej 12, Hellerup , , I alt , , Ejendomsværdierne er beregnet ud fra en DCF værdiansættelses model og understøttet af eksterne valuar vurderinger. Modellen indebærer, at der udarbejdes et budget for 10 år for den enkelte ejendom, hvor der tages højde for forudseelige ændringer i ejendommens indtægter og udgifter frem til det tidspunkt hvor ejendommens frie pengestrømme stabiliseres. Beregning af terminalværdien sker ved at kapitalisere de stabiliserede frie pengestrømme med forrentningskravet i terminalåret. Herefter diskonteres betalingsstrømmen til nutidsværdi med det estimerede aktuelle forrentningskrav inklusiv inflation. Den vigtigste faktor ved dagsværdiberegningen er forrentningskravet. Det gennemsnitlige vægtede forrentningskrav ultimo 2014 er 4,86 %. En ændring af forrentningskravet (exit yield) med -0,5 % vil medføre en positiv værdiregulering af de 4 ejendomme i behold pr. 31. december 2014 på tkr. Tilsvarende vil en ændring af forrentningskravet med + 0,5 % medføre en negativ værdiregulering af ejendommene på tkr. ØVRIGE FORHOLD Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Erhvervsstyrelsen har gennemført kontrol af selskabets årsrapport for I forbindelse hermed har Erhvervsstyrelsen påbudt selskabet, at: Indregne hele vederlaget fra salg af vindmølleaktiviteten i Ledelsen vurderede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2013, at der var usikkerhed om størrelsen af det endelige vederlag. Ledelsen valgte derfor at udskyde indregning af den del af salgsvederlaget, der var deponeret til sikkerhed for garantier og indeståelser over for køber, indtil disse var afklaret i Undlade at indregne den udskudte skatteforpligtelse vedrørende investeringsejendomme separat, når disse erhverves i form af aktier i ejendomsselskaber, som ikke anses for at være virksomhedsovertagelser Udvide omfanget af oplysninger i årsrapporten særligt vedrørende dagsværdiansættelse af koncernens investeringsejendomme, nærtstående parter og måltal for det underrepræsenterede køn Disse forhold er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens påbud indarbejdet i selskabets årsrapport for Den beløbsmæssige effekt af ændringerne er vist i note 1. 13

14 LEDELSESBERETNING FORSIKRINGSFORHOLD Alle ejendomme er forsikret til deres fulde nyværdi, med rør, svamp og insekt dækning samt huslejetabsdækning. CORPORATE GOVERNANCE OG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Selskabet har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b for regnskabsåret 2014 og offentliggjort denne på koncernens hjemmeside Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En redegørelse for arbejdet med Anbefalinger om god selskabsledelse. En beskrivelse af hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen En beskrivelse af sammensætningen af selskabets ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion. Ud over ovenstående beskrivelse er der på hjemmesiden i overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse redegjort for, hvordan selskabet opfylder Anbefalingernes enkelte punkter. Se BESTYRELSESMEDLEMMER OG ØVRIGE LEDELSESHVERV I henhold til Selskabets vedtægter punkt 5.1 består bestyrelsen af 3 til 5 medlemmer og op til 5 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder ansættelse af Direktionen, fastlæggelse af strategi, handlingsplaner, mål og budgetter og udstikker rammerne for risikostyring og kontrolprocedurer m.v. Bestyrelsen har følgende forretningsadresse: Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup Bestyrelsens størrelse vurderes at være passende, idet Bestyrelsen med fire medlemmer er tilstrækkeligt stor til at have en nuanceret sammensætning af kompetence og erfaring og samtidig ikke er større end, at medlemmerne hurtigt kan samles. Der er ikke medarbejdervalgte medlemmer af Bestyrelsen, da Selskabet indtil nu ikke har opfyldt kravet om at have mere end 35 ansatte som anført i Selskabsloven. Bestyrelsen består i dag af følgende fire medlemmer, som alle anses for uafhængige: Dag Schønberg (formand) Henrik Oehlenschlæger Kurt Bonnerup Jesper Bak Dag Schønberg, bestyrelsesformand Dag Schønberg (f. 1961) er uddannet HD og har arbejdet med investeringer som ansat og selvstændig valueinvestor siden Dag Schønberg har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Capital siden april Dag Schønberg er i dag bestyrelsesformand i Dansk OTC Invest A/S samt bestyrelsesformand i Dansk OTC A/S. Desuden er Dag Schønberg bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean 14

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere