Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45"

Transkript

1 Nasdaq OMX Nikolaj Plads København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45 Fondsbørsmeddelelse Årsrapport 2014 Resumé Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2014, hvoraf følgende kan fremhæves. Årets resultat udgør et overskud på 2,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. for Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til 23,5 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. ultimo Resultatet er bedre end forventet, men negativt påvirket af Erhvervsstyrelsens påbud om at indtægtsføre de resterende nettoindtægter fra den ophørte vindmølleaktivitet på 1,4 mio. kr. i 2013 frem for som tidligere udmeldt i Indtjeningen pr. aktie for fortsættende aktiviteter er 0,26 kr. for perioden og indre værdi pr. aktie 1,18 kr. pr. 31. december Driften har været påvirket af manglende lejeindtægter, idet der i 3 af koncernens boligejendomme har været udført renoveringsopgaver, herunder indretning af nye tagboliger. Disse investeringer medfører fremover forøgede lejeindtægter fra ejendommene. Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. ultimo Der er ved værdiansættelsen af koncernens ejendomme pr. 31. december 2014 anvendt et gennemsnitligt vægtet afkastkrav på 4,86 %. Værdireguleringen udgør en tilvækst på 3,9 mio. kr. og er understøttet af, at koncernen har fået sine 4 ejendomme vurderet af en ekstern anerkendt vurderingsekspert. Prioritetsgælden udgør ultimo perioden 32,3 mio. kr. Loan to value (nettogælden i forhold til ejendomsporteføljens værdi) udgør ultimo perioden 55,41 % i forhold til 65,17 % ultimo Værdiregulering af prioritetsgæld udgør et tab på 0,2 mio. kr. Selskabet har primo 2014 erhvervet 1/3 af anparterne i Pantebrevsselskabet A/S, der formidler pantebreve m.m. Investeringen har udviklet sig positivt, om end aktiviteterne har haft et mindre omfang end planlagt. Selskabet indgik i maj 2014 aftale om at købe ejendommen Dannebrogsgade 15, 1660 København V. En del af købesum blev betalt ved udstedelse af stk. nye aktier i Copenhagen Capital A/S til kurs 1,50 kr. pr. aktie. Selskabets bestyrelse har besluttet en 3-årig strategiplan med et større opkøbsprogram for ejendomme, som skal sikre en fortsat rentabel drift i selskabet. En forudsætning for denne plan er en udvidelse af selskabets kapitalgrundlag gennem udstedelse af egen- og fremmedkapital. I november 2014 blev aktiekapitalen derfor udvidet med stk. nye aktier til kurs 1,00 pr. aktie, således at der pr. 31. december 2014 er udstedt i alt stk. aktier i selskabet. I forbindelse med kapitaludvidelsen erhvervedes ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup. For 2015 forventer Copenhagen Capital A/S et resultat på mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets investeringsejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Med venlig hilsen Copenhagen Capital A/S direktør Jesper Bak Telefon:

2 Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup CVR-nr.: Copenhagen Capital A/S Årsrapport 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2015 Som dirigent Dirigent 2

3 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSEPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN OVERBLIK KONCERNOVERSIGT OG DEFINITIONER HOVEDAKTIVITETER ÅRETS RESULTATER I FORHOLD TIL UDMELDTE FORVENTNINGER FORVENTNINGER TIL 2015 DET DANSKE EJENDOMSMARKED ULTIMO 2014 PORTEFØLJESAMMENSÆTNING OG PRISFØLSOMHED VED VÆRDIANSÆTTELSEN ØVRIGE FORHOLD FORSIKRINGSFORHOLD CORPORATE GOVERNANCE OG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE BESTYRELSESMEDLEMMER OG ØVRIGE LEDELSESHVERV SAMFUNDSANSVAR OG KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN AKTIONÆRINFORMATION KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER OPGØRELSE AF EGENKAPITAL PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTEOVERSIGT NOTER

4 SELSKABSOPLYSNINGER Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup CVR-nr.: Hjemsted: Hellerup Telefon: Internet: Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen Fondskode/ ISIN DK Navn: Copenhagen Capital Kortnavn: CPHCAP Bestyrelse Børsfuldmægtig Dag Kaj Schønberg, formand Direktør Kurt Bonnerup, bestyrelsesmedlem Direktør Jesper Bak, bestyrelsesmedlem Advokat Henrik Bjørn Oehlenschlæger, bestyrelsesmedlem Direktion Jesper Bak, direktør Revision AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S Nørre Farimagsgade København K Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 17. april 2015 kl. 14:00 på adressen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup. 4

5 LEDELSEPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Copenhagen Capital A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat, pengestrømme og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet star over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. marts 2015 Direktionen: Jesper Bak adm. direktør Bestyrelsen: Dag Kaj Schønberg Kurt Bonnerup Henrik Bjørn Oehlenschlæger bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jesper Bak bestyrelsesmedlem 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Copenhagen Capital A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Copenhagen Capital A/S for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter totalindkomstopgørelse, balance, opgørelse af egenkapital, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, den 23. marts 2015 AP Statsautoriserede Revisorer Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mads Myrtue Thomsen statsaut. revisor 6

7 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i tkr. RESULTAT Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) (1.264) (270) (1.360) (993) Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (1.248) (283) (1.377) (691) Resultat efter skat af ophørt aktivitet (16.293) (22.609) Totalindkomst i alt (16.585) (23.986) BALANCE Egenkapital Balancesum Investering i langfristede aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Kortfristede aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) (510) Antal aktier i omløb, 1000 stk PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) (87) (19.188) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (CFFI) (73.253) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (CFFF) (9.555) NØGLETAL Egenkapitalforretning (ROE) 14 % 2 % -146 % -76 % 7 % Resultat pr. aktie (EPS) (20) (30) 4 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (20) (29) 4 Indre værdi pr. aktie (BVPS) 1,18 1,14 3,46 23,33 55,04 Børskurs ultimo perioden kroner pr. aktie 1,20 1,12 6,10 11,30 33,00 Børskurs/indre værdi (P/BV) 1,02 1,14 1,76 0,48 0,60 Soliditet 37 % 38 % 7 % 29 % 46 % Loan to value 55,41 % 65,17 % Ændring markedsværdi +1/2 % afkastkrav Ændring markedsværdi -1/2 % afkastkrav Vægtet afkastkrav 4,86 % 4,63 % Definitioner og beregningsformler fremgår af note 1 under anvendt regnskabspraksis. 7

8 LEDELSESBERETNING OVERBLIK Ledelsen i Copenhagen Capital A/S har i regnskabsåret 2014 haft fokus på at positionere selskabet til vækst inden for drift og udvikling af faste ejendomme i hovedstadsområdet. Dette har resulteret i en 3-årig strategiplan med et investeringsmål på 250 mio. kr. med udgangen af regnskabsåret Strategiplanen tager udgangspunkt i udlejningsejendomme med lav tomgangsrisiko og det er derfor primært boligejendomme der er indkøbt indtil videre, men også ejendomme der udlejes til erhvervsformål kan komme i betragtning såfremt beliggenhed og stand indikerer, at der med stor sandsynlighed kan genudlejes. Copenhagen Capital har primo 2014 erhvervet 1/3 af kapitalen i Pantebrevsselskabet A/S der formidler pantebreve m.v. i forbindelse med en kapitalforhøjelse i selskabet. Købet er efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, og investeringen har udviklet sig positivt. Der er spændende perspektiver, men aktiviteterne har haft et mindre omfang end oprindeligt planlagt. Selskabets investering i vindmøller blev endeligt afsluttet med frigivelsen af den Escrow-konto, som var stillet til sikkerhed for eventuelle oplyste forpligtelser. Frigivelsen skete i februar 2014 og har været en del af resultatforventningerne til regnskabsåret Efter påbud fra Erhvervsstyrelsen skal beløbet dog indtægtsføres i regnskabsåret 2013, hvorfor sammenligningstallene er rettet i overensstemmelse hermed. I maj 2014 erhverver Copenhagen Capital A/S ejendommen Dannebrogsgade 15, 1660 København V. Ejendommen er en velbeliggende boligejendom med gode udviklingsmuligheder. Af omkostningsmæssige årsager sker erhvervelsen som en selskabsoverdragelse. Som delvis betaling udstedes stk. aktier til kurs 1,50 pr. aktie. I november 2014 indgås aftale om køb af ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup. Ejendommen er godt beliggende tæt på Hellerup station og væsentligst udlejet til beboelse. Som led i strategiplanen gennemførtes samtidigt en kapitaludvidelse på stk. aktier til kurs 1,00 pr. aktie. Udvidelsen mere end dobler aktiekapitalen i Copenhagen Capital A/S til stk. udstedte aktier. Over året er der foretaget væsentlige investeringer i ejendommene, bl.a. er der etableret tagboliger i Dannebrogsgade 15, 1660 København V og Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1273 København K samt renoveret yderligere 3 lejligheder efter boligreguleringslovens 5 stk. 2. Tomgang i byggeperioden samt forsinkelse med tagboligen i Dannebrogsgade 15, 1660 København V har medført mindre lejeindtægter end budgetteret. Investeringerne betyder fremadrettet forøgede lejeindtægter i ejendommene, og derfor er ejendommene værdireguleret positivt, selvom afkastkravet til ejendommene er fastholdt uændrede. Med overtagelse 1. januar 2015 er indkøbt yderligere en beboelsesejendom på Folkvarsvej 32 / Yrsavej 4a, 2000 Frederiksberg. Der frigøres et stort antal af lejlighederne til renovering efter boligreguleringslovens 5 stk. 2. Udbygningen af ejendomsporteføljen forventes fortsat i Efterspørgslen efter velbeliggende ejendomme er høj og priserne stigende, hvilket påvirker værdien af allerede indkøbte ejendomme positivt, men også betyder at det bliver sværere at købe ejendomme, der opfylder Copenhagen Capital A/S investeringskriterier. Som følge af den øgede aktivitet og de forventede yderligere ejendomsopkøb arbejdes der løbende med tilpasning af organisationen i Copenhagen Capital A/S. Denne proces vil blive fortsat i regnskabsåret KONCERNOVERSIGT OG DEFINITIONER Copenhagen Capital er en børsnoteret ejendoms- og servicevirksomhed, hvis aktivitet er investering i og drift og udlejning af erhvervs- og boligejendomme i København, via direkte eller indirekte ejerskab, og ud fra grundige analyser af ejendommenes muligheder, beliggenhed og stand. Ejendommene vil løbende blive moderniseret i forbindelse med f.eks. udskiftning af lejere og for at forbedre lejemålenes rentabilitet. Afkastet, der tilfalder aktionærerne, skabes gennem drift og optimering af de underliggende ejendomme. Strategien sigter mod fortsat vækst og rentabilitet baseret på begreberne kvalitet, muligheder og fokus. Copenhagen Capital investerer ikke i ejendomme alene ud fra en forventning om senere værdistigninger eller med salg for øje. En tilfredsstillende indtjeningssikkerhed opnås først og fremmest hvor 8

9 LEDELSESBERETNING genudlejningsmulighederne er rimelige og/eller ved en længere uopsigelighed fra en kunde i et større lejemål. Copenhagen Capital er organiseret på denne måde: Bestyrelse Dag Schønberg Jesper Bak Kurt Bonnerup Henrik Oehlenschlæger Direktion Jesper Bak Administration IR & IT Service & Teknik Finans Byggeri & Projekter Administration Juridisk og regnskabsmæssig håndtering af den daglige drift af Copenhagen Capitals ejendomme, herunder udarbejdelse af lejekontrakter og flyttesyn, byggeregnskaber, håndtering af lejesager og dialog med lejere og leverandører. Funktionen er p.t. outsourcet. IR og IT Kontakt til offentlige myndigheder (Finanstilsyn, Erhvervsstyrelsen m.fl.) samt NASDAQ OMX Copenhagen og kommunikation med aktionærer bl.a. via Funktionen er p.t. outsourcet. Service & Teknik Vicevært/varmemesteropgaver samt løbende mindre vedligeholdelse og reparationer. Funktionen er p.t. outsourcet. Finans Budgetter, dialog med finansieringskilder og revisorer samt generel likviditets-, økonomi- og risikostyring. Byggeri og projekter Projektering og tilsyn med løbende større og mindre byggesager, primært istandsættelse af lejligheder, men også udvendige renoveringsopgaver f.eks. udskiftning af tag, facaderenovering eller nybyggeri. 9

10 LEDELSESBERETNING I takt med at Copenhagen Capital opnår større kritisk masse vil man udvide organisationen, således at funktionerne, der i dag er outsourcet, bliver varetaget internt. Her tænkes primært på opgaverne med administration og vicevært funktioner. Copenhagen Capital A/S har etableret SPV strukturer for hver enkelt ejendom ud fra hensyn til fleksibilitet og omkostninger i købs/salgssituationer. Koncernoversigten ser pr. Statusdagen således ud: Vindmølleaktiviteterne er endeligt afviklede, og selskaberne Klimainvest Clean Wind P/S og Klimainvest Clean Wind Partners ApS er under likvidation. HOVEDAKTIVITETER Nedenfor beskrives den nuværende ejendomsportefølje. Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K Det første ejendomskøb blev foretaget den 8. juli 2013 med køb af 100 % af anparterne i Byggeselskabet af ApS, der ejer ejendommen på Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K til et forventet startafkast på 5,1 %. Ejendommen er en lille byejendom og ligger på egen grund ca. 1 km fra Rådhuspladsen og i kort gåafstand fra Kongens Nytorv og Nørreport St. Den er opført i 1852 og væsentligt ombygget i 1972 og består af 338 m2 fordelt med 260 m2 til en restaurant og 78 m2 til beboelse. Ejendommen, består af fire etager foruden kælder og tagetage. Fra kælder til og med 2. sal ligger restaurant, der har køkken i stueetagen, mens 1. og 2. sal udelukkende anvendes til selve restaurantens gæster. Øverst i ejendommen er lavet en ny lejlighed til beboelse. Ejendommen fremstår meget charmerende og i god stand udvendigt. Nørrebrogade 90, 2200 København N Dernæst fulgte købet af 100 % af anparterne i selskabet Jenka Ejendomme ApS med ejendommen Nørrebrogade 90, 2200 København N den 24. juli 2013 til et forventet startafkast på 4,5 %. Ejendommen ligger på egen grund på Nørrebro i København, ca. 2,5 km fra Rådhuspladsen. Den er opført i 1896 og består af m2 fordelt med 728 m2 til beboelse og 339 m2 til butik. Stuen er et klassisk butikslokale med stor facade mod Nørrebrogade. Den nuværende lejer benytter ligeledes 1. salen til butik. 1. salen kunne med fordel ombygges til bolig. Fra 2. til 5. sal er der to lejligheder på hver etage, og endeligt er der etableret en ny lejlighed i tagetagen på 6. sal. Facaden fremstår pæn og velholdt. 10

11 LEDELSESBERETNING Dannebrogsgade 15, 1660 København V Esthersvej 12, 2900 Hellerup Den 26. maj 2014 offentliggjorde selskabet købet af Dannebrogsgade 15 ApS med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 1660 København V. Ejendommen er en velbeliggende boligejendom, med et mindre erhvervslejemål og er overtaget den 1. januar Ejendommen er en købt til et forventet startafkast på ca. 4,25 %. Ejendommen ligger på egen grund med et areal på 349 m2. på Vesterbro i København, ca. 1,3 km fra Rådhuspladsen og består af 969 m2 fordelt med 804 m2 til beboelse og 165 m2 til butik. Den er opført i 1860 med en væsentlig til- og ombygning i Der er et mindre erhvervslokale i kælderen, som er udlejet til Konservativ Ungdom. Ellers er der boliger på fire etager samt en enkelt ny lejlighed i tagetagen. Facaden fremstår pæn og velholdt og på bagsiden er ejendommen er der adgang til grønne områder. Selskabet meddelte den 24. november 2014, at have erhvervet ejendomsselskabet Esthersvej 12 med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 2900 Hellerup til et forventet startafkast på ca. 4,1 %. Ejendommen ligger på egen grund med et areal på 349 m2. I Hellerup, ca. 6,5 km fra Københavns centrum og består af 736 m2 fordelt med 628 m2 til beboelse og 108 m2 til butik/showroom. Ejendommen er tilgængelig via Ryvangs Allé og Tuborgvej/O2. Den er opført i 1902 og om- og tilbygget i 1941, hvorefter den blev udstykket i Ejendommen har tre etager og benyttes primært til beboelse, men en del af kælderen er også anvendt til erhverv. Til ejendommen hører et grønt areal, som deles med naboerne, idet denne del er udstykket til rækkehuse bagved. Ejendommen fremstår i god stand. ÅRETS RESULTATER I FORHOLD TIL UDMELDTE FORVENTNINGER Forventningerne til resultatet for 2014 før værdireguleringer af investeringsejendomme, reguleringer af gæld til markedsværdi og skat har flere gange i regnskabsåret været udmeldt til et overskud på mellem 0,5 og 1,5 mio. kr. Forventningerne har været baseret på, at indtægterne fra frigivelse af escrow-kontoen fra afviklingen af vindmøllerne skulle indregnes i regnskabet for 2014, hvor indtægten blev afregnet. I februar måned 2015 beslutter ledelsen i Copenhagen Capital at følge Erhvervsstyrelsens påbud om at indtægtsføre de 1,4 mio. kr. fra frigivelsen af escrow-kontoen i 2013, hvor vindmøllerne blev solgt. De udmeldte forventninger skal derfor korrigeres i forhold til Erhvervsstyrelsens påbud til mellem -1,0 og 0 mio. kr. I forhold hertil er resultatet før værdireguleringer af investeringsejendomme, reguleringer af gæld til markedsværdi og skat 0,4 mio. kr. ringere end den laveste udmelding. Årsagen hertil er tomgangsleje samt flere frigjorte lejligheder end forventet samt forøgede finansielle omkostninger. FORVENTNINGER TIL 2015 Regnskabsåret 2015 vil være præget af selskabets fortsatte vækst. Copenhagen Capital A/S følger strategiplanen og er i løbende dialog med sælgere af ejendomme, finansielle partnere og selskabets større aktionærer med henblik på at balancere den videre ekspansion. Udlejningssituationen i de 4 ejendomme i behold pr. 31. december 2014 er god, og der forventes ikke nævneværdig tomgang. Der må dog forventes lejetab i den senest indkøbte ejendom på Folkvarsvej 32/Yrsavej 4a, 2000 Frederiksberg i forbindelse med renovering af lejligheder efter boligreguleringslovens 5, stk

12 LEDELSESBERETNING Koncernens lån er omlagt primo 2015 til lån med en længere varighed og til lavere renter end forventet på købstidspunktet for ejendommene. Resultatet for regnskabsåret 2015 vil være påvirket af engangsomkostninger til låneomlægningen. Der forventes øgede omkostninger til administration og compliance. Samlet forventes for 2015 et resultat før værdireguleringer og skat på mellem 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Markedet for udlejningsejendomme i hovedstadsområdet er stærkt, og der må forventes en positiv værdiregulering af ejendommene 2015 som følge af generelt lavere renter og dermed følgende lavere afkastkrav hos markedsdeltagerne. DET DANSKE EJENDOMSMARKED ULTIMO 2014 Interessen efter velbeliggende og attraktive ejendomme i København er fortsat stigende, men udbuddet kan ikke følge med efterspørgslen, hvilket kombineret med en lav rente har igangsat en opadgående prisudvikling. Copenhagen Capital A/S forventer, at denne udvikling vil fortsætte, særligt fordi der over de seneste år har været et markant fald i såvel korte som lange renter, uden at dette har haft påvirkning af markedets afkastkrav. Den forsinkede reaktion kan henføres til et overhæng af nødlidende ejendomme efter finanskrisen samt manglende finansieringslyst hos kreditgivere. På nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der en stigende interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket medfører stigende priser. Prisstigningerne er på det seneste også konstateret ved eksisterende boligejendomme. Ejendomme på Strøget i København med detail/kontor og bolig oplever tilsvarende stor investorinteresse, hvor efterspørgslen primært kommer fra udenlandske investorer. Ligeledes her ses pæne prisstigninger. Den stigende interesse på såvel boligejendomme i Københavnsområdet som ejendomme på Strøget, hvor udbuddet kan have svært ved at følge med efterspørgslen, medfører, at investorerne også har rettet blikket mod kontorejendomme i København. Det er formentligt kun et spørgsmål om tid, før efterspørgslen og prisudviklingen breder sig til periferien af København og de større byer i provinsen. 12

13 LEDELSESBERETNING PORTEFØLJESAMMENSÆTNING OG PRISFØLSOMHED VED VÆRDIANSÆTTELSEN Ejendomsporteføljen i Copenhagen Capital A/S er pr. 31. december 2014 opgjort til 60,1 mio. kr. fordelt på 4 ejendomme. Nedenfor er oplistet væsentligt nøgletal for ejendommene og samlet. Årsregnskab 2014 Værdi m2 kr./ m2 Exit yield Prioritetslån Loan to value Exit yield -0,5 % Exit yield +0,5 % tkr. % tkr. % tkr. tkr. Peder Hvitfeldts Stræde 15, København K , , Nørrebrogade 90, København N , , Dannebrogsgade 15, København V , , Esthersvej 12, Hellerup , , I alt , , Ejendomsværdierne er beregnet ud fra en DCF værdiansættelses model og understøttet af eksterne valuar vurderinger. Modellen indebærer, at der udarbejdes et budget for 10 år for den enkelte ejendom, hvor der tages højde for forudseelige ændringer i ejendommens indtægter og udgifter frem til det tidspunkt hvor ejendommens frie pengestrømme stabiliseres. Beregning af terminalværdien sker ved at kapitalisere de stabiliserede frie pengestrømme med forrentningskravet i terminalåret. Herefter diskonteres betalingsstrømmen til nutidsværdi med det estimerede aktuelle forrentningskrav inklusiv inflation. Den vigtigste faktor ved dagsværdiberegningen er forrentningskravet. Det gennemsnitlige vægtede forrentningskrav ultimo 2014 er 4,86 %. En ændring af forrentningskravet (exit yield) med -0,5 % vil medføre en positiv værdiregulering af de 4 ejendomme i behold pr. 31. december 2014 på tkr. Tilsvarende vil en ændring af forrentningskravet med + 0,5 % medføre en negativ værdiregulering af ejendommene på tkr. ØVRIGE FORHOLD Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Erhvervsstyrelsen har gennemført kontrol af selskabets årsrapport for I forbindelse hermed har Erhvervsstyrelsen påbudt selskabet, at: Indregne hele vederlaget fra salg af vindmølleaktiviteten i Ledelsen vurderede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2013, at der var usikkerhed om størrelsen af det endelige vederlag. Ledelsen valgte derfor at udskyde indregning af den del af salgsvederlaget, der var deponeret til sikkerhed for garantier og indeståelser over for køber, indtil disse var afklaret i Undlade at indregne den udskudte skatteforpligtelse vedrørende investeringsejendomme separat, når disse erhverves i form af aktier i ejendomsselskaber, som ikke anses for at være virksomhedsovertagelser Udvide omfanget af oplysninger i årsrapporten særligt vedrørende dagsværdiansættelse af koncernens investeringsejendomme, nærtstående parter og måltal for det underrepræsenterede køn Disse forhold er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens påbud indarbejdet i selskabets årsrapport for Den beløbsmæssige effekt af ændringerne er vist i note 1. 13

14 LEDELSESBERETNING FORSIKRINGSFORHOLD Alle ejendomme er forsikret til deres fulde nyværdi, med rør, svamp og insekt dækning samt huslejetabsdækning. CORPORATE GOVERNANCE OG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Selskabet har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b for regnskabsåret 2014 og offentliggjort denne på koncernens hjemmeside Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En redegørelse for arbejdet med Anbefalinger om god selskabsledelse. En beskrivelse af hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen En beskrivelse af sammensætningen af selskabets ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion. Ud over ovenstående beskrivelse er der på hjemmesiden i overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse redegjort for, hvordan selskabet opfylder Anbefalingernes enkelte punkter. Se BESTYRELSESMEDLEMMER OG ØVRIGE LEDELSESHVERV I henhold til Selskabets vedtægter punkt 5.1 består bestyrelsen af 3 til 5 medlemmer og op til 5 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder ansættelse af Direktionen, fastlæggelse af strategi, handlingsplaner, mål og budgetter og udstikker rammerne for risikostyring og kontrolprocedurer m.v. Bestyrelsen har følgende forretningsadresse: Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej Hellerup Bestyrelsens størrelse vurderes at være passende, idet Bestyrelsen med fire medlemmer er tilstrækkeligt stor til at have en nuanceret sammensætning af kompetence og erfaring og samtidig ikke er større end, at medlemmerne hurtigt kan samles. Der er ikke medarbejdervalgte medlemmer af Bestyrelsen, da Selskabet indtil nu ikke har opfyldt kravet om at have mere end 35 ansatte som anført i Selskabsloven. Bestyrelsen består i dag af følgende fire medlemmer, som alle anses for uafhængige: Dag Schønberg (formand) Henrik Oehlenschlæger Kurt Bonnerup Jesper Bak Dag Schønberg, bestyrelsesformand Dag Schønberg (f. 1961) er uddannet HD og har arbejdet med investeringer som ansat og selvstændig valueinvestor siden Dag Schønberg har været medlem af bestyrelsen i Copenhagen Capital siden april Dag Schønberg er i dag bestyrelsesformand i Dansk OTC Invest A/S samt bestyrelsesformand i Dansk OTC A/S. Desuden er Dag Schønberg bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean 14

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 15. marts 2016 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 44

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 15. marts 2016 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 44 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: 30731735 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 15. marts 2016 Copenhagen Capital

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere