Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007"

Transkript

1 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d om endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2007 Uddrag af Borgerrepræsentationens beslutningsprotokol fra mødet d

2 Bekendtgørelse af Kommuneplanstrategi 2007 Jf. Planloven 23a har Borgerrepræsentationen den og d vedtaget Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi 2007 Den tænkende storby sætter rammerne for den kommende Kommuneplan Sagsnr Dokumentnr Kommuneplanstrategien er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 18. februar, Bemærkningerne i forbindelse med offentlighedsperioden vil i vidt omfang blive vurderet bl.a. i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2007 er færdig trykt og kan rekvireres i Borgerservice og på Kommuneplanstrategien har følgende betydning: Med udgangspunkt i en vision for byens udvikling udstikkes guidelines for en helhedsorienteret planlægning af byens udvikling de kommende år. Kommuneplanstrategien danner samtidigt grundlaget for den kommende revision af den gældende kommuneplan for København. Klagevejledning De kan klage til Naturklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål i forbindelse med kommuneplanstrategien. Det fremgår af Planloven 58, stk. 1, nr. 4. Retlige spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål om kommuneplanstrategiens tilvejebringelse og forhold til planloven. Som hovedregel kan der ikke klages over indholdet. Eventuel klage skal indsendes skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra dags dato. Det fremgår af planlovens 60, stk. 1. Retssag vedrørende spørgsmål om kommuneplanstrategien skal anlægges inden 6 måneder fra dags dato. Det fremgår af planlovens 62, stk. 1. Kommuneplanstrategi 2007 er sendt ud til de relevante myndigheder jf. Planloven 23a stk. 1 og til de personer der har indsendt høringssvar i offentlighedsperioden. Der er dags dato indrykket annonce i pressen om denne bekendtgørelse. Med venlig hilsen Anne Skovbro planchef! " #### "$ ##% &'( %))%# ***

3 Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes Borgerrepræsentationen skal afslutte Kommuneplanstrategi 2007 processen, som grundlag for revision af Kommuneplan INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. At Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes samt at den videre håndtering af de indkommende høringssvar vil indgå i revision af kommuneplanen PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog Kommuneplanstrategi 2007 d. 13. december 2007 og sendte den i offentlig høring i henhold til Planloven 23a, fra den 18. februar til den 14. marts Modsat andre planer, vedtages kommuneplanstrategien før den offentlige høring jf. Planloven 23a, Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til. Med kommuneplanstrategien lægges et program for Kommuneplan 2009, og de emner, som den skal indeholde. Herved kommer politikerne tidligt ind i revisionsprocessen for revisionen af kommenplanen. Den offentlige høring fungerer dermed som en mellemfase mellem kommuneplanstrategien og selve revisionen af kommuneplanen, hvor man får mulighed for at diskutere de pejlemærker politikerne har vedtaget for revision af kommuneplanen. Til gengæld har Økonomiforvaltningen også afholdt en række debatarrangementer f.eks. Tænk nyt, Tænk blåt, The Thinking City mv. allerede inden kommuneplanstrategien blev udarbejdet og vedtaget. Her fik borgerne lejlighed til at diskutere de emner for revisionen af kommuneplanen. I forbindelse med høringsperioden efter vedtagelsen blev der d. 18. februar 2008 afholdt borgermøde, hvor udvalgte områder i strategien igen blev diskuteret, samt lanceret en interaktiv hjemmeside Den tænkende storby, hvor borgere kunne sende postkort til forvaltningen og se videoklip mv. Alt i alt har der været en god og konstruktiv debat med mange deltagere. Høringen har afstedkommet 29 høringssvar. Resume af alle høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag). LØSNING Det indstilles, at Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes endeligt, jf. Planloven 23a, stk. 5. De indkommende høringssvar ligger indenfor de målsætninger og initiativer, der er udstukket i kommuneplanstrategien. I de 29 indkommende høringssvar, er der mange generelle kommentarer til byens udvikling. På tværs af de 29 høringssvar kan det konstateres, at der er generel opbakning til planstrategien og temaerne, men flere ønsker et yderligere detaljeringsniveau på initiativer og handlinger i planstrategien flere efterspørger ligeledes en bredere klimastrategi og initiativer for en grøn by begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, nævnes som vigtige emner. Side 1 af 3

4 Økonomiforvaltningens konklusion er, at der er generel opbakning til strategiens temaer. Ønsket om en konkretisering af strategien vil ske med selve revisionen af kommuneplanen. Dertil vil høringssvarene indgå som grundlag for revision af Kommuneplan 2009, de vil blive lagt på hjemmesiden samt de vil indgå i indstillingen vedrørende forslag til Kommuneplan Emnemæssigt resume af høringssvarene: Den bæredygtige by Flere nævner begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, som vigtige emner og peger på, at det er vigtigt, at revidering af vejnetsplanen og parkeringsnormer ikke medfører øget trafik i bydelene. Flere efterspørger ligeledes en bredere klimapolitik, med konkrete bud på, hvorledes kommunen vil nå målet om reduktion af CO 2 - udledningen. Der er dog opbakning til kommuneplanstrategiens målsætninger om CO 2 reduktion. Desuden peger enkelte på, at bæredygtigt byggeri bør gælde for alt bebyggelse i kommunen, og ikke kun for de områder, som bliver udpeget som lavenergiområder. Endeligt udtrykker enkelte bekymring for fortætning i forbindelse med boligbyggeri, særligt hvis der ikke tilføres kvarterene nye kvaliteter og tilbud. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at trafikken skal begrænses, og den kollektive trafik forbedres, hvilket både vejnetsplanen og parkeringsnormer skal bidrage til. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og opvarmning og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen vil muligheder for fortætning blive vurderet i forhold til, hvilke kvaliteter det kan tilføre de enkelte bykvarterer, således at der sikres levende og blandede byområder (Kommuneplanstrategi 2007, s. 15). Kommunen er i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2 - udledningen reduceres. Københavns kommune vil benytte de nye muligheder i Planloven til at udpege områder til lavenergi. Derudover vil alt ny bebyggelse skulle leve op til det nye bygningsreglements normer, når dette er vedtaget i Folketinget. Byen for alle Flere peger på, at det er vigtigt, at blande boligformerne (leje, andel og ejer) og blande bolig og erhverv, da det skaber liv i byrummene. Ligeledes nævner flere, at der skal satses på nye boligformer samt at der skal gøres mere for både at forebygge og nedbryde ghettoområder. Flere peger desuden på, der mangler initiativer for en grøn by, og kommer med konkrete bud på, hvor i byen der ønskes grønne områder. Under detailhandel har flere nævnt konkrete ønsker om detailhandel. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til at blande boligformer og bolig og erhverv for at skabe liv i byrummene samt at der skal satses på flere nye boligformer. Hvorledes det konkret gøres, håndteres i forbindelse med revision af kommuneplanen, bl.a. i vurderingen af fortætningspotentialet vil indgå en vurdering af, muligheden for at skabe mere blandede byområder. I forhold til forebyggelse og nedbrydning af ghettoområder, er det dog væsentligt at være opmærksom på at dele af denne indsats skal løftes af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Der sker dog Side 2 af 3

5 et samarbejde herom også i forbindelse med revisionen af Kommuneplan Den mere konkrete planlægning af grønne områder og detailhandel sker ligeledes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan Byen ned til vandet Her peger flere på, det er vigtigt, at der bliver skabt liv langs vandet og foreslår flere idrætsaktiviteter, kultur tilbud mv. Nordhavn nævnes af flere, da mange er bekymret for, at der bygges tæt, at der ikke kommer liv og at den ikke bliver bæredygtig. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at der skal skabes liv langs vandet, ved at skabe muligheder for udfoldelses og ved at udnytte de rekreative potentialer. Visionerne for Nordhavn indeholder, at Nordhavn skal være en attraktiv, bæredygtig og levende bydel, hvor der skal bygges energineutralt, kollektiv trafik og gode betingelser for cyklister. Der skal bygges boliger i alle prisklasser, og der skal bygges tæt samt skabes levende byrum og rekreative muligheder og bystrande. Den dynamiske by Her nævner flere, at de støtter op om de kreative zoner. Ligeledes peges der på, at en god arkitekturpolitik ikke er lig med højhusbebyggelse. Økonomiforvaltningens bemærkninger I arbejdet med Kommuneplanen, gennemføres en undersøgelse af effekten af de kreative zoner. I forbindelse med revision af Kommuneplanen gennemføres ligeledes en analyse af Københavns arkitekturpolitik. De indkommende forslag vurderer Økonomiforvaltningen er emner, der skal arbejdes med i den videre proces med Kommuneplanen eller i forbindelse med konkrete byudviklingsprojekter. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at kommuneplanstrategi processen afsluttes med de vedtagne målsætninger, som grundlag for revision af Kommuneplanen. Der er også indkommet kommentarer til konkrete lokalplanforslag. De henvises til høringen af disse projekter. ØKONOMI Ingen økonomi indbefattet VIDERE PROCES Efter Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes, vil arbejdet med kommuneplan 2009 begynde. BILAG 1. Sagsbeskrivelse 2. Kommuneplanstrategi Hvidbog Claus Juhl / Henrik Plougmann Olsen Side 3 af 3

6 Økonomiforvaltningen NOTAT MED INDSTILLING Til ØU Bilag 1 Sagsbeskrivelse På ØU mødet den 20. maj 2008 blev sag om afslutning om kommuneplanstrategien behandlet. Sagen blev ikke godkendt. Sagsfremstillingen gengav ikke tydeligt nok, den proces, der forløber i forbindelse med behandling og vedtagelse af en kommuneplanstrategi Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Indstillingen er derfor rettet i forhold på følgende punkter: At-punktet er rettet, således at det tydeligt fremgår, at ØU med denne indstilling afslutter kommuneplanstrategi processen, og at de indkomne høringssvar indgår i de videre forløb af kommuneplanen, Der er tydeligt redegjort for at kommuneplanstrategien vedtages inden offentlig høring, jf. planloven 23 a og dens bemærkninger, Endelig er der i indstillingen redegjort for hvordan de indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde. Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

7 Økonomiforvaltningen NOTAT Hvidbog Henvendelseri forbindelsemed offentlighedsperioden forkommuneplanstrategi 2007 Der er blevetafholdtoffentlighøringfor Kommuneplanstrategi2007, fraden18. februar 2008tilden14. marts2008. Denoffentlige høringblevannonceretimetroxpressøst, Nyhedsavisen,UrbanØst,24timer,Politiken,Information,Amager Bladet,BrønshøjHusum Avis,CityAvisen,LokalavisenNørrebro Nordvest,ValbyBladet,Vanløse Bladet,Vanløse Posten,Vesterbro Bladet,ØsterbroAvisogpåDentænkende storbyśhjemmeside Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Høringenhar afstedkommet29henvendelser. Resume ogkommentarer ogforslager gengivetidenne hvidbog. Påtværsaf de 29høringssvar kandetkonstateres,at der er generelopbakningtilplanstrategienogtemaerne,men flere ønsker etyderligere detaljeringsniveaupåinitiativer og handlinger iplanstrategien flere efterspørger ligeledesenbredere klimastrategiog initiativer for engrønby Der er ligeledesflere der nævner begrænsningaf trafikkenog forbedretkolektivtrafik,som vigtige emner. Høringssvarene giver ikke anledningtilkonkrete ændringer af Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax okf.kk.dk EAN nummer

8 kommuneplanstrategien, da forslag og ideer hovedsageligt retter sig imod en konkretisering, som naturligt hører til i selve kommuneplanen, der skal udfylde kommuneplanstrategiens mål og initiativer. 1. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune mener, at der er fin overensstemmelse mellem de mål og initiativer, som er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2007 og Frederiksberg Kommunes tilsvarende kommuneplanstrategi og strategi for bæredygtig byudvikling. Frederiksberg Kommune sætter spørgsmålstegn ved, om øget vækst og fortætning generelt fører til bedre bykvalitet. De foreslår, at fortætning bør ske efter nøje vurdering af, hvilke bymæssige og funktionelle kvaliteter der opnås. De ønsker desuden, at der i forbindelse med hvert projekt, som indeholder højhuse, foretages en tilbundsgående vurdering af højhusbebyggeriets indvirkning på bymiljøet. Hovedstadens fokus på udvikling af byrum og grønne områder ser Frederiksberg Kommune positivt på. Frederiksberg Kommune er enige i, at trængslen skal begrænses ved at forbedre mulighederne for at benytte den kollektive trafik og cyklen. Store arbejdspladser i Hovedstadsregionen skal placeres stationsnært. Frederiksberg Kommune bemærker, at de ikke støtter forslag om trængselsafgifter på det nuværende grundlag. De imødeser konkretiseringen af en ny vejnetsplan men bemærker, at de ikke håber, den fører til øget trafik gennem Frederiksberg. Frederiksberg Kommune udtrykker bekymring for, at lavere parkeringsnormer i Københavns Kommune vil øge presset i Frederiksberg Kommune. De mener, at målet er, at antallet af parkeringspladser i Københavns Kommune afspejler det reelle parkeringsbehov. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig med Frederiksberg Kommune i, at fortætning skal fremme bymæssige og funktionelle kvaliteter. Der foregår allerede i dag en vurdering af højhusbyggeriets indvirkning på bymiljøet i forbindelse med højhusbebyggelse. Endvidere er Økonomiforvaltningen glade for, at Frederiksberg Kommune ligeledes mener, at trængslen skal begrænses, og at arbejdspladser skal placeres stationsnært. I forbindelse med revidering af vejnetsplanen vil Frederiksberg Kommune få mulighed for at kommentere vejnetsplanen. De nye parkeringsnormer skal både afspejle behovet og den generelle trafiksituation, herunder ønsket om at styrke brugen af kollektiv trafik, cykler samt begrænse Side 2 af 22

9 trængsel. 2. Kgs. Enghave Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at det mest presserende er at få lavet en overordnet planlægning af den omfattende byudvikling, der allerede er i gang. De peger på, at i modstrid med kommuneplanstrategien er der iværksat en stor udbygning af havneområderne i Sydhavnen uden at se på trafikale, boligsociale, miljømæssige eller andre problemer. En måde at løse problemet på er en områdefornyelses fra Bavnehøj Kvarteret til Sjællandsbroen, hvor der er fokus på de trafikale, byplanmæssige og boligsociale problemer. Endvidere er det vigtigt at lave en overordnet trafikplanlægning på tværs af bydelene, så lokale løsninger ikke får uønskede konsekvenser i de andre bydele. Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at Tippen ikke afbrydes af store bebyggelser, så mangfoldigheden ikke reduceres. Endvidere peger de på, at det er vigtigt at se de grønne områder i sammenhæng med nabobydelene. Bemærkning Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at lave en overordnet planlægning af den byudvikling, der er i gang. Dette sker løbende og i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Den planlægning der er i gang i Sydhavnen, er vedtaget flere år før udarbejdelse af denne kommuneplanstrategi. Der er i forbindelse med udviklingen af Sydhavnen foretaget en analyse af trafikale, boligsociale og miljømæssige forhold. Der er igangsat en undersøgelse om, det kan lade sig gøre, at etablere en metro til Sydhavnen. Der er i øjeblikket gang i en proces med, at gøre ungdomsområdet i Bavnehøj mere sammenhængende og attraktivt. I forbindelse med Kommuneplan 2009 vil den overordnede trafikplanlægning blive vurderet. Økonomiforvaltningen er enig i, at Tippen er et vigtigt område, og at de grønne områder generelt skal tænkes sammen med nabobydelene. 3. Amager Øst Lokaludvalg Den bæredygtige by: Amager Øst Lokaludvalg tilslutter sig kommuneplanstrategiens mål om, at den samlede CO 2-udledning skal reduceres med 20 % i år 2015, men peger på, at der mangler en konkret handlingsplan for, hvorledes kommunen vil nå målet. En konkret handlingsplan bør indeholde alle områder, der bidrager til udledning af drivhusgasser. Amager Øst Lokaludvalg bemærker endvidere, at de initiativer og Side 3 af 22

10 mål, som er nævnt i kommuneplanstrategien, på ingen måde kan indfri målsætningen om 20 % reduktion. Amager Øst Lokaludvalg forslår, at Københavns Kommune udarbejder et bruttokatalog over diverse initiativer, som kan bidrage til at reducere den samlede CO 2-udledning og løbende inddrager såvel borgere, virksomheder og organisationer. På denne baggrund udarbejder kommunen en klimahandlingsplan, og peger på en lang række forslag. Amager Øst Lokaludvalg peger på, at kontorer bør placeres i nærheden af stationer, og at der ikke skal gives plads til bilparkering. Cykelparkering skal prioriteres, og det skal fra kommunens side kræves at nye bygninger er lavenergibyggeri. Butikker og børneinstitutioner skal være i gåafstand. Erhvervslivet skal deltage i byens samlede bestræbelser for at reducere CO 2- udslippet. Byen for alle: Her peger Amager Øst Lokaludvalg på, at alle bygninger, vejovergange og butikker skal indrettes tilgængeligt for alle og skal minimum leve op til Bygningsreglementet Lokaludvalget foreslår, at kommuneplanstrategien bør støtte udviklingen af kulturen, fastholde og udvikle byens grønne områder, støtte initiativer til nedbrydning og modvirkning af ghettodannelse samt fremme byggeriet af almene, billige boliger for alle. Endvidere finder Amager Øst Lokaludvalg det fattigt, at kommuneplanstrategien mangler visioner og initiativer for byens kulturliv. Byen ned til vandet: Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at boligbyggeri ikke udvikler sig til rigmandsghettoer. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at København skal brandes som en storby: der sætter mennesket og miljøet i centrum hvor al unødvendig privatbilisme er væk hvor man prioriterer cyklen, og hvor der er fokus på børnefamilierne og de ældre hvor man sørger for børnene i institutionerne, og at skoler modtager tilbud om økologisk mad hvor fritid, kultur og idrætsfaciliteter modsvarer borgernes behov hvor butikkerne kan betjene befolkningens alsidige behov og Side 4 af 22

11 lægger vægt på økologiske varer som har et kreativt og bæredygtigt erhvervsliv som går ned til vandet som har attraktiv uddannelses- og forskningsmiljø. Bemærkninger Den bæredygtige by: Målet om at reducere CO 2-udledningen med 20 % i 2015, skal konkretiseret i næste fase i forbindelse med revision af Kommuneplan Kommuneplanstrategien skal sikre opbakning til målet om at reducere CO 2 udslippet. Endvidere er kommunen i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2-udledningen reduceres. Økonomiforvaltningen er enig i, at større erhvervsvirksomheder skal placeres stationsnært, og der skal etableres færre p-pladser samt at cykelparkering skal prioriteres. Den politik har kommunen haft i 15 år. Økonomiforvaltningen er ligeledes enig i, at det er vigtigt, at byplanlægningen tager højde for at afstanden til børneinstitutioner skal være så kort som muligt. Københavns Kommune samarbejder allerede med nogle virksomheder mht. at reducere CO 2-udslippet. Kommunen kan ikke kræve lavenergibebyggelse medmindre, det er kommunens egen grund eller området er udpeget til lavenergiområde. Byen for alle: Alle bygninger lever op til det gældende bygningsreglement og vil når Bygningsreglement 2008 er vedtaget i Folketinget også leve op til dette. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at nedbryde og modvirke ghettodannelse. I kommuneplanstrategien er der opsat et mål for netop både at forebygge og nedbryde eksisterende ghettoer. Projekt Billige boliger skal være med til at fremme at alle har råd til at bo i København. Byen ned til vandet: Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal bygges boliger til mellem indkomstgruppen. Dette er bl.a. opsat som et mål i kommuneplanstrategien, Levende Nordhavn. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalgs mål for branding af København er Økonomiforvaltningen helt enig i og initiativer som der allerede arbejdes for, og vil blive arbejde videre med i den kommende kommuneplan. Side 5 af 22

12 4. 5. Østerbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi Vesterbro Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at gøre opmærksom på, at kommuneplanstrategien skal justeres ift. Agenda 21 planen. Vesterbro Lokaludvalg peger også på, at højhuse bør bl.a. af æstetiske grunde placeres perifert i forhold til den eksisterende gamle bykerne og bygges efter byøkologiske standarder. Udover de byøkologiske standarder, skal der tages hensyn til uheldige skyggevirkninger og vindforhold, ligesom højhuse bør bygges tæt på kollektiv transportmidler og uden eller meget få parkeringspladser. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på de nye parkeringsnormer, men vil gøre opmærksom på nødvendigheden af en fuldrevidering af vejnettet på Vesterbro pga. udbygningen af Carlsberg. Endvidere peger Vesterbro Lokaludvalg på, at det er nødvendigt at revidere vejnetsplanen medhenblik på nedprioritering af et stort antal gader til boliggader med deraf følgende hastighedsnedsættelse og trafikhindringer. Vesterbro Lokaludvalg så gerne, at der i kommuneplanstrategien stod opført et mål for bevarelse og udvikling af eksisterende grønne arealer samt forøgelse af grønne arealer. Endvidere ser Vesterbro Lokaludvalg med beklagelse, at havnetunnelen optræder som et konkret mål. Godsbaneterrænet ser lokaludvalget gerne indskrives i kommuneplanstrategien, som et kommende rekreativt område. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på kommuneplanstrategiens initiativer og mål ifm. iværksættere, men mener, at det er nødvendigt at sikre overkommelig husleje og sikre bevarelse af restområder, der kan renoveres. Tilslut ønsker Vesterbro Lokaludvalg, at lokaludvalgene får forvaltningsmæssige kompetencer. Bemærkninger Agenda 21 planen revideres ligeledes hvert 4. år, og dermed sikres en justering af den i forhold til kommuneplanen. Endvidere vil miljøvurderingen af kommuneplanen blive vurderet ift. målene i Agenda 21 planen. Side 6 af 22

13 Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal tages højde for skyggevirkninger og vindforhold når der bygges højhuse samt at de skal placeres primært i nye byudviklingsområder og stationsnært. Det blev bl.a. fremhævet i oplægget til debat om højhuse i København. Økonomiforvaltningen har noteret, at Vesterbro Lokaludvalg er positive over for nye parkeringsnormer og revidering af vejnetsplanen. Vejnetsplanen vil bl.a. belyse mulighederne for at ned klassificere nogle veje, hermed på Vesterbro. Mht. havnetunnelen er den ikke beskrevet som et mål, men som et forhold, der skal redegøres for. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelse og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Godsbaneterrænet som rekreativt område, vil blive vurderet i det videre arbejde med Kommuneplan Formålet med de kreative zoner er, at erhvervslejemålet er lavt, netop så iværksættere får nemmere ved at starte virksomhed op. I forbindelse med Kommuneplan 2009 gennemføres en evaluering af effekten af de kreative zoner, og hvilke initiativer der er behov for fremover. Lokaludvalgene vil blive hørt i den videre proces med udarbejdelsen af Kommuneplan Amager Vest Lokaludvalg Overordnet set mener Amager Vest Lokaludvalg, at der er for meget fokus på vækst i metropolen og på initiativer i nye byudviklingsområder. Den bæredygtige by: Amager Vest Lokaludvalg peger på, at infrastrukturen skal vurders, før man begynder at udvikle nye bydele. Endvidere undrer det Amager Vest Lokaludvalg, at det grønne element ikke er nævnt mere i kommuneplanstrategien. Byen for alle: Amager Vest Lokaludvalg mener, at der skal tænkes nyt ifht. realiseringen af de Billige boliger, at ghettodannelse skal undgås og der skal bygges blandede boliger. Endvidere peger de på, at foreningslivet skal tilgodeses mere, og at der i kommuneplanstrategien ikke er meget om en grøn by. Side 7 af 22

14 Byen ned til vandet: Amager Vest Lokaludvalg savner, konkrete bud på funktioner, der giver mere liv i havnen. Den dynamiske by: Her peger Amager Vest Lokaludvalg på, at der i Metropolzonen savnes målsætninger og konkrete forslag på indhold. Ligeledes savner lokaludvalget konkrete bud på, hvorledes man i Københavns Universitets campusområder vil skabe liv og symbiose med erhvervslivet. De foreslår, der skal etableres mindre butikker, caféer og gallerier i campusområderne. Bemærkninger Den bæredygtige by: Infrastrukturen vurderes altid i forbindelse med konkrete planforslag, herunder hvilke konsekvenser det har for vejnettet, cykelstier og den kollektive transport. Byen for alle: I kommuneplanstrategien er der opsat initiativer for nedbrydning og forebyggelse af ghettodannelse samt vigtigheden af blandede boligformer. Økonomiforvaltningen er enig i, at foreningslivet skal tilgodeses, hvilket vi vil arbejde med i den videre proces med Kommuneplan I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Byen ned til vandet: De konkrete bud på hvorledes der skal skabes mere liv langs vandet, vil blive præsenteret i Kommuneplan Den dynamiske by: Der er siden udarbejdelsen af kommuneplanstrategien udarbejdet konkrete forslag til indhold i Metropolzonen. Disse kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside. Ligeledes er der løbende dialog med Københavns Universitet vedr. hvorledes der skal skabes liv og samarbejde med erhvervslivet. Den konkretisering sker først i næste fase, som er revision af kommuneplanen. 7. Vanløse Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg vil gerne bidrage, inden for alle fire temaer i kommuneplanstrategien, med borgerinddragelse og med udviklingen af de fire temaer i den kommende bydelsplan. De ønsker ligeledes, at inddrage kulturelle, sociale og andre samfundsmæssige aspekter og ser gerne, at Vanløse Lokaludvalg bliver inddraget aktivt i arbejdet med Kommuneplan Side 8 af 22

15 Bemærkning I arbejdet med Kommuneplan 2009, vil alle lokaludvalgene blive inddraget i processen Bispebjerg Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi ValbyLokaludvalg Valby Lokaludvalg tilkendegiver sin bekymring for, at byfortætning ikke nødvendigvis fører til bæredygtighed i forbindelse med boligbyggeri. De foreslår, at hvor der ønskes en høj bebyggelsesprocent, bør dette tilføres området øget værdi i form af kultur- og/eller idrætstilbud samt grønne områder. Valby Lokaludvalg mener desuden, at trafik skal være det overordnede tema i Kommuneplan Temaet skal både dække trafikafvikling og kollektiv trafik. Trafikafviklingen bør indtænkes i de enkelte projekter og i den kommende kommuneplan. Valby Lokaludvalg nævner også, at der bør indgå mål og initiativer for eksisterende grønne områder i nye byudviklingsområder. Endvidere skal vandsport og adgang til vandet indgå i Kommuneplan Bemærkninger En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Trafik er et vigtigt emne i den kommende kommuneplan både begrænsning af biltrafikken og forbedring af den kollektive trafik og cykelforhold. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Der arbejdes videre med det i Kommuneplan Ryvang Lokalråd Den bæredygtige by: Ryvang Lokalråd er ikke enig i, at der er en sammenhæng mellem en bæredygtig by og en tættere by og peger på, at en bæredygtig by også handler om livskvalitet i form af gode boligkvarterer med tilstrækkeligt lys og luft. I forbindelse med Nordhavn peger Ryvang Lokalråd på, at det er Side 9 af 22

16 vigtigt, at der skabes liv langs vandet, og at der ikke bygges tæt samt at der eksperimenteres med bilfrie områder. Lokalrådet så gerne, at der blev indført flere økonomiske styringsinstrumenter såsom road pricing og en betalingsring. Ligeledes peges der på økonomiske styringsinstrumenter ifm. bilparkering. Ryvang Lokaludvalg ser gerne, at vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Helsingørmotorvejen anlægges i tunnel på den fulde strækning. Desuden ønsker Ryvang Lokaludvalg en stiforbindelse i forsættelse af Strandpromenaden frem til Tuborg Havn. Til sidste peger Ryvang Lokalråd på, at der endnu ikke er skabt plangrundlag og budgetteret med midler til etablering af det lovede kulturhus på Ydre Østerbro. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig i, at en bæredygtig by handler om mere end miljø. Det handler også om gode boligkvarterer, hvor der er tilstrækkeligt luft og lys. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2-udslip, da det giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Endvidere gør en tæt by det muligt at producere fjernvarme som er samfundsøkonomisk rentabelt. Det er ikke nødvendigvis i modstrid med at skabe gode boligkvarterer. Kvarterer som byggeforeningshuse, har en tæthed på ca %, Havnestaden på 110 % og nogle steder i middelalderbyen på 400 %. Så den konkrete udformning har stor betydning for kvaliteten. I udviklingen af Nordhavn er en af visionerne, at der skal være liv langs vandet, og at det skal være en bæredygtig by. Derfor skal der også bygges tæt jf. ovenstående. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er en god ide at indføre trængselsafgifter, hvilket der også arbejdes på i forbindelse med Kommuneplan Ligeledes arbejdes der på nye parkeringsnormer. I løbet af foråret 2008 udarbejdes et skitseforslag for kulturhuset over, hvad man kan forvente på baggrund af den hidtil afsatte finansiering. Borgerrepræsentationen skal derefter tage stilling til projektets videre forløb. 11. Vejdirektoratet Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi 2007, idet Vejdirektoratet ikke vurderer, at der er medtaget Side 10 af 22

17 forhold, der kan vurderes konkret i forhold til nuværende og planlagte hovedlandevejsanlæg. 12. Københavns Stiftsøvrighed Københavns Stiftsøvrighed nævner, at ved at fortætte byen og bygge bygninger der er højere end hidtil vil kirketårnene ikke være de højeste mere. Hvis kirkerne i de nye bydele skal placeres, så de markerer sig bedst muligt, må det blive med andre midler end højden. Københavns Stiftsøvrighed foreslår, at man skal tilstræbe en placering ved bydelens centrale plads eller ved havnefronten. Bemærkninger Økonomiforvaltningen vil tage det med i det videre arbejde med Kommuneplan NCC Property Development A/S NCC Property Development foreslår, at der placeres en møbelbutik på m 2 i Ørestad Business Center, der med sin placering umiddelbart syd for Ørestad Station og motorvejen har optimal tilgængelighed. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Efter de nye detailhandels bestemmelser i planloven skal møbelbutikker som udgangspunkt placeres i bymidten. 14. Arkitekt,Jan Kofoed Jan Kofoed ønsker en renovering af Rådhuspladsen, så den lever op til sin centrale rolle. Bilerne og den offentlige trafik skal føres under pladsen, så pladsen udvides og bliver et bedre byrum, hvor der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang. Der var vedlagt to bilag om fremtidens Rådhusplads. Bemærkninger Københavns Kommune er ved at udarbejde et undersøgelsesprogram for nedgravning af H. C. Andersens Boulevard. Undersøgelsesprogrammet skal forlægges politikerne i foråret Schaumann Schaumann ønsker, at der i det videre arbejde med Kommuneplan 2009 bliver mulighed for at indarbejde særligt pladskrævende Side 11 af 22

18 butikker i stueetagen langs Sydhavnsgade. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. 16. Vattenfall A/S Vattenfall udtrykker ønske om, at der i forbindelsen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 kan skabes mulighed for, at Amagerværket kan udvide den eksisterende kraftværksgrund ved at etablere et opfyldningsareal på ca m 2. Udvidelsen af Amagerværket skyldes, at Vattenfall vil gå over til at anvende biobrændsel i stedet for kul. Bemærkning I forbindelse med det videre arbejde med Kommuneplan 2009 skal der udpeges beliggenhed af tekniske anlæg og VVM pligtige anlæg. I denne forbindelse vil det blive vurderet om det er muligt at etablere et opfyldningsareal. 17. Steen & Strøm Danmark A/S Steen & Strøm Danmark ejer / administrerer flere shoppingcentre i Københavns Kommune, bl.a. skandinaviens største shoppingscenter Fields i Ørestad City. Steen & Strøm ønsker, at den fremtidige detailhandelsstrategi både skal tage hensyn til udviklingstendenserne inden for detailhandlen (større butikker, større specialisering, koncentration og internationalisering)og tilgodese visionerne om at fastholde den gode decentrale forsyningsstruktur i Københavns Kommune. Steen & Strøm peger på, at planlægningen forsat skal ske ud fra grundtanken om en statusmæssig differentiering af detailhandelsstrukturen, hvor visse centerområder bliver stærkere og henvender sig til et større kundegrundlag, mens andre centerområder betjener et mere lokalt opland. Steen & Strøm foreslår, at: De regionale centerområder - Københavns City og Ørestad City - sikres gennem vide vækstrammer såvel mht. areal som butiksstørrelser for at Københavns position som det overordnede butiks-, forlystelses- og kulturcenter i Danmark og i Øresundsregionen fastholdes. De etablerede bydelscentre sikres udvidede rammer for Side 12 af 22

19 udvikling af detailhandelen - specielt i de stationsnære områder og omkring brogaderne/-områderne i København. De lokale centerområder udenfor knudepunkterne i eksisterende såvel som nye bydele sikres muligheder for at skabe en fornuftig decentral forsyning - specielt omkring dagligvareforsyningen. Steen & Strøm peger endvidere på, at fastsættelse af maksimale butiksstørrelser fortsat bør indgå som styringsværktøj i kommunens detailhandelsplanlægning, men anvendes og administreres med respekt for den statusmæssige differentiering af centerområderne. Særligt skal udviklingen i de to regionale centre sikres gennem færrest muligt restriktioner. Steen & Strøm ønsker, at der i Kommuneplan 2009 skabes rammer for en yderligere udbygning af detailhandelen i Ørestad City. Dette er en forudsætning for at kunne realisere Daniel Libeskinds ambitiøse helhedsplan for området, der tager afsæt i at skabe et levende by- og handelsmiljø. Helhedsplanen forudsætter en reorganisering af Fields sydlige facade samt etablering af nye kommercielle byfunktioner. Bemærkninger Økonomiforvaltningen finder, at der overordnet set er overensstemmelse mellem Københavns Kommunes og Steen & Strøms ønsker om at udvikle en balanceret detailhandelsstruktur i København med en god decentral butiksforsyning og stærke regionale udbudspunkter. I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Der vil endvidere blive fastlagt maksimale butiksstørrelser i de udpegede områder under hensyn til de respektive centerområders status. De største butikker vil således kunne etableres i kommunens bymidter, herunder de regionalt orienterede centerområder. Ændring af Planloven har fastlagt nye butiksstørrelser. For udvalgsvarer 2000 m 2 og for dagligvarer 3500 m Københavns Bymuseum Københavns Bymuseum ser positivt på flere aspekter af kommuneplanstrategien bl.a. højhusstrategien og udpegning af kulturmiljøer. Københavns Bymuseum mener, at det er godt med Side 13 af 22

20 en højhusstrategi, så byplanlægningen ikke foregå tilfældigt og hovedløst. Det er derfor vigtigt, at der ikke laves højhuse uden for de angivne områder i Højhusstrategien, som tilfældet er med Krimsvej. Endvidere ser Københavns Bymuseum positivt på, at Københavns kulturarv kortlægges, men er i tvivl om, hvad der menes og ønsker at blive inddraget aktivt i processen. De peger også på, at en kortlægning af kulturmiljøet ligeledes er nyttig i forhold til udviklingen af Metropolzonen og Indre By. Bemærkninger Kortlægning af Københavns kulturarv er et nyt emne i den kommende kommuneplan, og der er derfor ingen faste rammer for udformningen. Københavns Bymuseum vil blive inddraget i forbindelse med høringsperioden. 19. Friluftsrådet Friluftsrådet udtrykker stor bekymring over ideen om at udvikle det tilgrænsende erhvervsområde ved Krimsvej til intensiv nybebyggelse og højhuse. Friluftsrådet mener ikke, at det pågældende område tidligere har indgået i de lokaliseringer, hvor Strategi for byens profil peger på muligheder for højhusbyggeri. De mener, at intensiv og højt byggeri vil gå imod hovedideen bag strandparken og opfordre Københavns Borgerrepræsentation til at sikre, at baglandet til Amager Strandpark byplanlægges så det passer til det nuværende kystlandskabsprofil. Bemærkninger Økonomiudvalget har godkendt et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for Krimsvej. Der er lagt vægt på en varieret bebyggelse fra 2 til 21 etager med stor gennemsigtelighed, der vil give megen gennemsyn og lys til den omkringliggende bebyggelse og Amager Strandpark. Friluftsrådet henvises til debatten om dette forslag. 20. Grønnere København NU! Grønnere København NU udtrykker deres bekymring for om der i forbindelse med lukning af Nørrebrogade er taget højde for konsekvenserne. De mener, at en lukning vil give overbelastning af de omkringliggende veje. Grønnere København NU er positive overfor udvidelsen af metroen, men på grund af de lange udsigter, foreslår de, at kommunen undersøger muligheden for etablering af en letbane i København. Grønnere København Nu er positive over for Side 14 af 22

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. november 2017 Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by 1. Kommuneplan 2015 Grøn boligby Sammenhængende by Kvalitet i byen Sammen om vækst og arbejdspladser Greater Copenhagen 2. Væsentlige ændringer Retningslinjer Rammer

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Hvidbog forudgående offentlighed på Svanemøllens Kaserne

Hvidbog forudgående offentlighed på Svanemøllens Kaserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 3 Hvidbog forudgående offentlighed på Svanemøllens Kaserne Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har anmodet om lokalplan

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 2014 med svarfrist den 15. maj 2014.

Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 2014 med svarfrist den 15. maj 2014. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Indre By Lokaludvalg er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr Dokumentnr Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer

Bilag 5. Sagsnr Dokumentnr Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 5 Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer Forslag til Kommuneplan 2015 indeholder retningslinjer for de emner, der

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune Vida Christeller Center for Byplanlægning Fingerplanen Kommuneplan 2015 1. Grøn boligby 6. Infrastruktur 2. Sammenhængende by 5. Greater Copenhagen 3. Kvalitet

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere