Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007"

Transkript

1 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d om endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2007 Uddrag af Borgerrepræsentationens beslutningsprotokol fra mødet d

2 Bekendtgørelse af Kommuneplanstrategi 2007 Jf. Planloven 23a har Borgerrepræsentationen den og d vedtaget Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi 2007 Den tænkende storby sætter rammerne for den kommende Kommuneplan Sagsnr Dokumentnr Kommuneplanstrategien er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 18. februar, Bemærkningerne i forbindelse med offentlighedsperioden vil i vidt omfang blive vurderet bl.a. i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2007 er færdig trykt og kan rekvireres i Borgerservice og på Kommuneplanstrategien har følgende betydning: Med udgangspunkt i en vision for byens udvikling udstikkes guidelines for en helhedsorienteret planlægning af byens udvikling de kommende år. Kommuneplanstrategien danner samtidigt grundlaget for den kommende revision af den gældende kommuneplan for København. Klagevejledning De kan klage til Naturklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål i forbindelse med kommuneplanstrategien. Det fremgår af Planloven 58, stk. 1, nr. 4. Retlige spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål om kommuneplanstrategiens tilvejebringelse og forhold til planloven. Som hovedregel kan der ikke klages over indholdet. Eventuel klage skal indsendes skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra dags dato. Det fremgår af planlovens 60, stk. 1. Retssag vedrørende spørgsmål om kommuneplanstrategien skal anlægges inden 6 måneder fra dags dato. Det fremgår af planlovens 62, stk. 1. Kommuneplanstrategi 2007 er sendt ud til de relevante myndigheder jf. Planloven 23a stk. 1 og til de personer der har indsendt høringssvar i offentlighedsperioden. Der er dags dato indrykket annonce i pressen om denne bekendtgørelse. Med venlig hilsen Anne Skovbro planchef! " #### "$ ##% &'( %))%# ***

3 Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes Borgerrepræsentationen skal afslutte Kommuneplanstrategi 2007 processen, som grundlag for revision af Kommuneplan INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. At Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes samt at den videre håndtering af de indkommende høringssvar vil indgå i revision af kommuneplanen PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog Kommuneplanstrategi 2007 d. 13. december 2007 og sendte den i offentlig høring i henhold til Planloven 23a, fra den 18. februar til den 14. marts Modsat andre planer, vedtages kommuneplanstrategien før den offentlige høring jf. Planloven 23a, Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til. Med kommuneplanstrategien lægges et program for Kommuneplan 2009, og de emner, som den skal indeholde. Herved kommer politikerne tidligt ind i revisionsprocessen for revisionen af kommenplanen. Den offentlige høring fungerer dermed som en mellemfase mellem kommuneplanstrategien og selve revisionen af kommuneplanen, hvor man får mulighed for at diskutere de pejlemærker politikerne har vedtaget for revision af kommuneplanen. Til gengæld har Økonomiforvaltningen også afholdt en række debatarrangementer f.eks. Tænk nyt, Tænk blåt, The Thinking City mv. allerede inden kommuneplanstrategien blev udarbejdet og vedtaget. Her fik borgerne lejlighed til at diskutere de emner for revisionen af kommuneplanen. I forbindelse med høringsperioden efter vedtagelsen blev der d. 18. februar 2008 afholdt borgermøde, hvor udvalgte områder i strategien igen blev diskuteret, samt lanceret en interaktiv hjemmeside Den tænkende storby, hvor borgere kunne sende postkort til forvaltningen og se videoklip mv. Alt i alt har der været en god og konstruktiv debat med mange deltagere. Høringen har afstedkommet 29 høringssvar. Resume af alle høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag). LØSNING Det indstilles, at Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes endeligt, jf. Planloven 23a, stk. 5. De indkommende høringssvar ligger indenfor de målsætninger og initiativer, der er udstukket i kommuneplanstrategien. I de 29 indkommende høringssvar, er der mange generelle kommentarer til byens udvikling. På tværs af de 29 høringssvar kan det konstateres, at der er generel opbakning til planstrategien og temaerne, men flere ønsker et yderligere detaljeringsniveau på initiativer og handlinger i planstrategien flere efterspørger ligeledes en bredere klimastrategi og initiativer for en grøn by begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, nævnes som vigtige emner. Side 1 af 3

4 Økonomiforvaltningens konklusion er, at der er generel opbakning til strategiens temaer. Ønsket om en konkretisering af strategien vil ske med selve revisionen af kommuneplanen. Dertil vil høringssvarene indgå som grundlag for revision af Kommuneplan 2009, de vil blive lagt på hjemmesiden samt de vil indgå i indstillingen vedrørende forslag til Kommuneplan Emnemæssigt resume af høringssvarene: Den bæredygtige by Flere nævner begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, som vigtige emner og peger på, at det er vigtigt, at revidering af vejnetsplanen og parkeringsnormer ikke medfører øget trafik i bydelene. Flere efterspørger ligeledes en bredere klimapolitik, med konkrete bud på, hvorledes kommunen vil nå målet om reduktion af CO 2 - udledningen. Der er dog opbakning til kommuneplanstrategiens målsætninger om CO 2 reduktion. Desuden peger enkelte på, at bæredygtigt byggeri bør gælde for alt bebyggelse i kommunen, og ikke kun for de områder, som bliver udpeget som lavenergiområder. Endeligt udtrykker enkelte bekymring for fortætning i forbindelse med boligbyggeri, særligt hvis der ikke tilføres kvarterene nye kvaliteter og tilbud. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at trafikken skal begrænses, og den kollektive trafik forbedres, hvilket både vejnetsplanen og parkeringsnormer skal bidrage til. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og opvarmning og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen vil muligheder for fortætning blive vurderet i forhold til, hvilke kvaliteter det kan tilføre de enkelte bykvarterer, således at der sikres levende og blandede byområder (Kommuneplanstrategi 2007, s. 15). Kommunen er i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2 - udledningen reduceres. Københavns kommune vil benytte de nye muligheder i Planloven til at udpege områder til lavenergi. Derudover vil alt ny bebyggelse skulle leve op til det nye bygningsreglements normer, når dette er vedtaget i Folketinget. Byen for alle Flere peger på, at det er vigtigt, at blande boligformerne (leje, andel og ejer) og blande bolig og erhverv, da det skaber liv i byrummene. Ligeledes nævner flere, at der skal satses på nye boligformer samt at der skal gøres mere for både at forebygge og nedbryde ghettoområder. Flere peger desuden på, der mangler initiativer for en grøn by, og kommer med konkrete bud på, hvor i byen der ønskes grønne områder. Under detailhandel har flere nævnt konkrete ønsker om detailhandel. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til at blande boligformer og bolig og erhverv for at skabe liv i byrummene samt at der skal satses på flere nye boligformer. Hvorledes det konkret gøres, håndteres i forbindelse med revision af kommuneplanen, bl.a. i vurderingen af fortætningspotentialet vil indgå en vurdering af, muligheden for at skabe mere blandede byområder. I forhold til forebyggelse og nedbrydning af ghettoområder, er det dog væsentligt at være opmærksom på at dele af denne indsats skal løftes af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Der sker dog Side 2 af 3

5 et samarbejde herom også i forbindelse med revisionen af Kommuneplan Den mere konkrete planlægning af grønne områder og detailhandel sker ligeledes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan Byen ned til vandet Her peger flere på, det er vigtigt, at der bliver skabt liv langs vandet og foreslår flere idrætsaktiviteter, kultur tilbud mv. Nordhavn nævnes af flere, da mange er bekymret for, at der bygges tæt, at der ikke kommer liv og at den ikke bliver bæredygtig. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at der skal skabes liv langs vandet, ved at skabe muligheder for udfoldelses og ved at udnytte de rekreative potentialer. Visionerne for Nordhavn indeholder, at Nordhavn skal være en attraktiv, bæredygtig og levende bydel, hvor der skal bygges energineutralt, kollektiv trafik og gode betingelser for cyklister. Der skal bygges boliger i alle prisklasser, og der skal bygges tæt samt skabes levende byrum og rekreative muligheder og bystrande. Den dynamiske by Her nævner flere, at de støtter op om de kreative zoner. Ligeledes peges der på, at en god arkitekturpolitik ikke er lig med højhusbebyggelse. Økonomiforvaltningens bemærkninger I arbejdet med Kommuneplanen, gennemføres en undersøgelse af effekten af de kreative zoner. I forbindelse med revision af Kommuneplanen gennemføres ligeledes en analyse af Københavns arkitekturpolitik. De indkommende forslag vurderer Økonomiforvaltningen er emner, der skal arbejdes med i den videre proces med Kommuneplanen eller i forbindelse med konkrete byudviklingsprojekter. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at kommuneplanstrategi processen afsluttes med de vedtagne målsætninger, som grundlag for revision af Kommuneplanen. Der er også indkommet kommentarer til konkrete lokalplanforslag. De henvises til høringen af disse projekter. ØKONOMI Ingen økonomi indbefattet VIDERE PROCES Efter Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes, vil arbejdet med kommuneplan 2009 begynde. BILAG 1. Sagsbeskrivelse 2. Kommuneplanstrategi Hvidbog Claus Juhl / Henrik Plougmann Olsen Side 3 af 3

6 Økonomiforvaltningen NOTAT MED INDSTILLING Til ØU Bilag 1 Sagsbeskrivelse På ØU mødet den 20. maj 2008 blev sag om afslutning om kommuneplanstrategien behandlet. Sagen blev ikke godkendt. Sagsfremstillingen gengav ikke tydeligt nok, den proces, der forløber i forbindelse med behandling og vedtagelse af en kommuneplanstrategi Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Indstillingen er derfor rettet i forhold på følgende punkter: At-punktet er rettet, således at det tydeligt fremgår, at ØU med denne indstilling afslutter kommuneplanstrategi processen, og at de indkomne høringssvar indgår i de videre forløb af kommuneplanen, Der er tydeligt redegjort for at kommuneplanstrategien vedtages inden offentlig høring, jf. planloven 23 a og dens bemærkninger, Endelig er der i indstillingen redegjort for hvordan de indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde. Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

7 Økonomiforvaltningen NOTAT Hvidbog Henvendelseri forbindelsemed offentlighedsperioden forkommuneplanstrategi 2007 Der er blevetafholdtoffentlighøringfor Kommuneplanstrategi2007, fraden18. februar 2008tilden14. marts2008. Denoffentlige høringblevannonceretimetroxpressøst, Nyhedsavisen,UrbanØst,24timer,Politiken,Information,Amager Bladet,BrønshøjHusum Avis,CityAvisen,LokalavisenNørrebro Nordvest,ValbyBladet,Vanløse Bladet,Vanløse Posten,Vesterbro Bladet,ØsterbroAvisogpåDentænkende storbyśhjemmeside Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Høringenhar afstedkommet29henvendelser. Resume ogkommentarer ogforslager gengivetidenne hvidbog. Påtværsaf de 29høringssvar kandetkonstateres,at der er generelopbakningtilplanstrategienogtemaerne,men flere ønsker etyderligere detaljeringsniveaupåinitiativer og handlinger iplanstrategien flere efterspørger ligeledesenbredere klimastrategiog initiativer for engrønby Der er ligeledesflere der nævner begrænsningaf trafikkenog forbedretkolektivtrafik,som vigtige emner. Høringssvarene giver ikke anledningtilkonkrete ændringer af Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax okf.kk.dk EAN nummer

8 kommuneplanstrategien, da forslag og ideer hovedsageligt retter sig imod en konkretisering, som naturligt hører til i selve kommuneplanen, der skal udfylde kommuneplanstrategiens mål og initiativer. 1. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune mener, at der er fin overensstemmelse mellem de mål og initiativer, som er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2007 og Frederiksberg Kommunes tilsvarende kommuneplanstrategi og strategi for bæredygtig byudvikling. Frederiksberg Kommune sætter spørgsmålstegn ved, om øget vækst og fortætning generelt fører til bedre bykvalitet. De foreslår, at fortætning bør ske efter nøje vurdering af, hvilke bymæssige og funktionelle kvaliteter der opnås. De ønsker desuden, at der i forbindelse med hvert projekt, som indeholder højhuse, foretages en tilbundsgående vurdering af højhusbebyggeriets indvirkning på bymiljøet. Hovedstadens fokus på udvikling af byrum og grønne områder ser Frederiksberg Kommune positivt på. Frederiksberg Kommune er enige i, at trængslen skal begrænses ved at forbedre mulighederne for at benytte den kollektive trafik og cyklen. Store arbejdspladser i Hovedstadsregionen skal placeres stationsnært. Frederiksberg Kommune bemærker, at de ikke støtter forslag om trængselsafgifter på det nuværende grundlag. De imødeser konkretiseringen af en ny vejnetsplan men bemærker, at de ikke håber, den fører til øget trafik gennem Frederiksberg. Frederiksberg Kommune udtrykker bekymring for, at lavere parkeringsnormer i Københavns Kommune vil øge presset i Frederiksberg Kommune. De mener, at målet er, at antallet af parkeringspladser i Københavns Kommune afspejler det reelle parkeringsbehov. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig med Frederiksberg Kommune i, at fortætning skal fremme bymæssige og funktionelle kvaliteter. Der foregår allerede i dag en vurdering af højhusbyggeriets indvirkning på bymiljøet i forbindelse med højhusbebyggelse. Endvidere er Økonomiforvaltningen glade for, at Frederiksberg Kommune ligeledes mener, at trængslen skal begrænses, og at arbejdspladser skal placeres stationsnært. I forbindelse med revidering af vejnetsplanen vil Frederiksberg Kommune få mulighed for at kommentere vejnetsplanen. De nye parkeringsnormer skal både afspejle behovet og den generelle trafiksituation, herunder ønsket om at styrke brugen af kollektiv trafik, cykler samt begrænse Side 2 af 22

9 trængsel. 2. Kgs. Enghave Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at det mest presserende er at få lavet en overordnet planlægning af den omfattende byudvikling, der allerede er i gang. De peger på, at i modstrid med kommuneplanstrategien er der iværksat en stor udbygning af havneområderne i Sydhavnen uden at se på trafikale, boligsociale, miljømæssige eller andre problemer. En måde at løse problemet på er en områdefornyelses fra Bavnehøj Kvarteret til Sjællandsbroen, hvor der er fokus på de trafikale, byplanmæssige og boligsociale problemer. Endvidere er det vigtigt at lave en overordnet trafikplanlægning på tværs af bydelene, så lokale løsninger ikke får uønskede konsekvenser i de andre bydele. Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at Tippen ikke afbrydes af store bebyggelser, så mangfoldigheden ikke reduceres. Endvidere peger de på, at det er vigtigt at se de grønne områder i sammenhæng med nabobydelene. Bemærkning Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at lave en overordnet planlægning af den byudvikling, der er i gang. Dette sker løbende og i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Den planlægning der er i gang i Sydhavnen, er vedtaget flere år før udarbejdelse af denne kommuneplanstrategi. Der er i forbindelse med udviklingen af Sydhavnen foretaget en analyse af trafikale, boligsociale og miljømæssige forhold. Der er igangsat en undersøgelse om, det kan lade sig gøre, at etablere en metro til Sydhavnen. Der er i øjeblikket gang i en proces med, at gøre ungdomsområdet i Bavnehøj mere sammenhængende og attraktivt. I forbindelse med Kommuneplan 2009 vil den overordnede trafikplanlægning blive vurderet. Økonomiforvaltningen er enig i, at Tippen er et vigtigt område, og at de grønne områder generelt skal tænkes sammen med nabobydelene. 3. Amager Øst Lokaludvalg Den bæredygtige by: Amager Øst Lokaludvalg tilslutter sig kommuneplanstrategiens mål om, at den samlede CO 2-udledning skal reduceres med 20 % i år 2015, men peger på, at der mangler en konkret handlingsplan for, hvorledes kommunen vil nå målet. En konkret handlingsplan bør indeholde alle områder, der bidrager til udledning af drivhusgasser. Amager Øst Lokaludvalg bemærker endvidere, at de initiativer og Side 3 af 22

10 mål, som er nævnt i kommuneplanstrategien, på ingen måde kan indfri målsætningen om 20 % reduktion. Amager Øst Lokaludvalg forslår, at Københavns Kommune udarbejder et bruttokatalog over diverse initiativer, som kan bidrage til at reducere den samlede CO 2-udledning og løbende inddrager såvel borgere, virksomheder og organisationer. På denne baggrund udarbejder kommunen en klimahandlingsplan, og peger på en lang række forslag. Amager Øst Lokaludvalg peger på, at kontorer bør placeres i nærheden af stationer, og at der ikke skal gives plads til bilparkering. Cykelparkering skal prioriteres, og det skal fra kommunens side kræves at nye bygninger er lavenergibyggeri. Butikker og børneinstitutioner skal være i gåafstand. Erhvervslivet skal deltage i byens samlede bestræbelser for at reducere CO 2- udslippet. Byen for alle: Her peger Amager Øst Lokaludvalg på, at alle bygninger, vejovergange og butikker skal indrettes tilgængeligt for alle og skal minimum leve op til Bygningsreglementet Lokaludvalget foreslår, at kommuneplanstrategien bør støtte udviklingen af kulturen, fastholde og udvikle byens grønne områder, støtte initiativer til nedbrydning og modvirkning af ghettodannelse samt fremme byggeriet af almene, billige boliger for alle. Endvidere finder Amager Øst Lokaludvalg det fattigt, at kommuneplanstrategien mangler visioner og initiativer for byens kulturliv. Byen ned til vandet: Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at boligbyggeri ikke udvikler sig til rigmandsghettoer. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at København skal brandes som en storby: der sætter mennesket og miljøet i centrum hvor al unødvendig privatbilisme er væk hvor man prioriterer cyklen, og hvor der er fokus på børnefamilierne og de ældre hvor man sørger for børnene i institutionerne, og at skoler modtager tilbud om økologisk mad hvor fritid, kultur og idrætsfaciliteter modsvarer borgernes behov hvor butikkerne kan betjene befolkningens alsidige behov og Side 4 af 22

11 lægger vægt på økologiske varer som har et kreativt og bæredygtigt erhvervsliv som går ned til vandet som har attraktiv uddannelses- og forskningsmiljø. Bemærkninger Den bæredygtige by: Målet om at reducere CO 2-udledningen med 20 % i 2015, skal konkretiseret i næste fase i forbindelse med revision af Kommuneplan Kommuneplanstrategien skal sikre opbakning til målet om at reducere CO 2 udslippet. Endvidere er kommunen i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2-udledningen reduceres. Økonomiforvaltningen er enig i, at større erhvervsvirksomheder skal placeres stationsnært, og der skal etableres færre p-pladser samt at cykelparkering skal prioriteres. Den politik har kommunen haft i 15 år. Økonomiforvaltningen er ligeledes enig i, at det er vigtigt, at byplanlægningen tager højde for at afstanden til børneinstitutioner skal være så kort som muligt. Københavns Kommune samarbejder allerede med nogle virksomheder mht. at reducere CO 2-udslippet. Kommunen kan ikke kræve lavenergibebyggelse medmindre, det er kommunens egen grund eller området er udpeget til lavenergiområde. Byen for alle: Alle bygninger lever op til det gældende bygningsreglement og vil når Bygningsreglement 2008 er vedtaget i Folketinget også leve op til dette. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at nedbryde og modvirke ghettodannelse. I kommuneplanstrategien er der opsat et mål for netop både at forebygge og nedbryde eksisterende ghettoer. Projekt Billige boliger skal være med til at fremme at alle har råd til at bo i København. Byen ned til vandet: Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal bygges boliger til mellem indkomstgruppen. Dette er bl.a. opsat som et mål i kommuneplanstrategien, Levende Nordhavn. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalgs mål for branding af København er Økonomiforvaltningen helt enig i og initiativer som der allerede arbejdes for, og vil blive arbejde videre med i den kommende kommuneplan. Side 5 af 22

12 4. 5. Østerbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi Vesterbro Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at gøre opmærksom på, at kommuneplanstrategien skal justeres ift. Agenda 21 planen. Vesterbro Lokaludvalg peger også på, at højhuse bør bl.a. af æstetiske grunde placeres perifert i forhold til den eksisterende gamle bykerne og bygges efter byøkologiske standarder. Udover de byøkologiske standarder, skal der tages hensyn til uheldige skyggevirkninger og vindforhold, ligesom højhuse bør bygges tæt på kollektiv transportmidler og uden eller meget få parkeringspladser. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på de nye parkeringsnormer, men vil gøre opmærksom på nødvendigheden af en fuldrevidering af vejnettet på Vesterbro pga. udbygningen af Carlsberg. Endvidere peger Vesterbro Lokaludvalg på, at det er nødvendigt at revidere vejnetsplanen medhenblik på nedprioritering af et stort antal gader til boliggader med deraf følgende hastighedsnedsættelse og trafikhindringer. Vesterbro Lokaludvalg så gerne, at der i kommuneplanstrategien stod opført et mål for bevarelse og udvikling af eksisterende grønne arealer samt forøgelse af grønne arealer. Endvidere ser Vesterbro Lokaludvalg med beklagelse, at havnetunnelen optræder som et konkret mål. Godsbaneterrænet ser lokaludvalget gerne indskrives i kommuneplanstrategien, som et kommende rekreativt område. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på kommuneplanstrategiens initiativer og mål ifm. iværksættere, men mener, at det er nødvendigt at sikre overkommelig husleje og sikre bevarelse af restområder, der kan renoveres. Tilslut ønsker Vesterbro Lokaludvalg, at lokaludvalgene får forvaltningsmæssige kompetencer. Bemærkninger Agenda 21 planen revideres ligeledes hvert 4. år, og dermed sikres en justering af den i forhold til kommuneplanen. Endvidere vil miljøvurderingen af kommuneplanen blive vurderet ift. målene i Agenda 21 planen. Side 6 af 22

13 Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal tages højde for skyggevirkninger og vindforhold når der bygges højhuse samt at de skal placeres primært i nye byudviklingsområder og stationsnært. Det blev bl.a. fremhævet i oplægget til debat om højhuse i København. Økonomiforvaltningen har noteret, at Vesterbro Lokaludvalg er positive over for nye parkeringsnormer og revidering af vejnetsplanen. Vejnetsplanen vil bl.a. belyse mulighederne for at ned klassificere nogle veje, hermed på Vesterbro. Mht. havnetunnelen er den ikke beskrevet som et mål, men som et forhold, der skal redegøres for. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelse og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Godsbaneterrænet som rekreativt område, vil blive vurderet i det videre arbejde med Kommuneplan Formålet med de kreative zoner er, at erhvervslejemålet er lavt, netop så iværksættere får nemmere ved at starte virksomhed op. I forbindelse med Kommuneplan 2009 gennemføres en evaluering af effekten af de kreative zoner, og hvilke initiativer der er behov for fremover. Lokaludvalgene vil blive hørt i den videre proces med udarbejdelsen af Kommuneplan Amager Vest Lokaludvalg Overordnet set mener Amager Vest Lokaludvalg, at der er for meget fokus på vækst i metropolen og på initiativer i nye byudviklingsområder. Den bæredygtige by: Amager Vest Lokaludvalg peger på, at infrastrukturen skal vurders, før man begynder at udvikle nye bydele. Endvidere undrer det Amager Vest Lokaludvalg, at det grønne element ikke er nævnt mere i kommuneplanstrategien. Byen for alle: Amager Vest Lokaludvalg mener, at der skal tænkes nyt ifht. realiseringen af de Billige boliger, at ghettodannelse skal undgås og der skal bygges blandede boliger. Endvidere peger de på, at foreningslivet skal tilgodeses mere, og at der i kommuneplanstrategien ikke er meget om en grøn by. Side 7 af 22

14 Byen ned til vandet: Amager Vest Lokaludvalg savner, konkrete bud på funktioner, der giver mere liv i havnen. Den dynamiske by: Her peger Amager Vest Lokaludvalg på, at der i Metropolzonen savnes målsætninger og konkrete forslag på indhold. Ligeledes savner lokaludvalget konkrete bud på, hvorledes man i Københavns Universitets campusområder vil skabe liv og symbiose med erhvervslivet. De foreslår, der skal etableres mindre butikker, caféer og gallerier i campusområderne. Bemærkninger Den bæredygtige by: Infrastrukturen vurderes altid i forbindelse med konkrete planforslag, herunder hvilke konsekvenser det har for vejnettet, cykelstier og den kollektive transport. Byen for alle: I kommuneplanstrategien er der opsat initiativer for nedbrydning og forebyggelse af ghettodannelse samt vigtigheden af blandede boligformer. Økonomiforvaltningen er enig i, at foreningslivet skal tilgodeses, hvilket vi vil arbejde med i den videre proces med Kommuneplan I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Byen ned til vandet: De konkrete bud på hvorledes der skal skabes mere liv langs vandet, vil blive præsenteret i Kommuneplan Den dynamiske by: Der er siden udarbejdelsen af kommuneplanstrategien udarbejdet konkrete forslag til indhold i Metropolzonen. Disse kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside. Ligeledes er der løbende dialog med Københavns Universitet vedr. hvorledes der skal skabes liv og samarbejde med erhvervslivet. Den konkretisering sker først i næste fase, som er revision af kommuneplanen. 7. Vanløse Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg vil gerne bidrage, inden for alle fire temaer i kommuneplanstrategien, med borgerinddragelse og med udviklingen af de fire temaer i den kommende bydelsplan. De ønsker ligeledes, at inddrage kulturelle, sociale og andre samfundsmæssige aspekter og ser gerne, at Vanløse Lokaludvalg bliver inddraget aktivt i arbejdet med Kommuneplan Side 8 af 22

15 Bemærkning I arbejdet med Kommuneplan 2009, vil alle lokaludvalgene blive inddraget i processen Bispebjerg Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi ValbyLokaludvalg Valby Lokaludvalg tilkendegiver sin bekymring for, at byfortætning ikke nødvendigvis fører til bæredygtighed i forbindelse med boligbyggeri. De foreslår, at hvor der ønskes en høj bebyggelsesprocent, bør dette tilføres området øget værdi i form af kultur- og/eller idrætstilbud samt grønne områder. Valby Lokaludvalg mener desuden, at trafik skal være det overordnede tema i Kommuneplan Temaet skal både dække trafikafvikling og kollektiv trafik. Trafikafviklingen bør indtænkes i de enkelte projekter og i den kommende kommuneplan. Valby Lokaludvalg nævner også, at der bør indgå mål og initiativer for eksisterende grønne områder i nye byudviklingsområder. Endvidere skal vandsport og adgang til vandet indgå i Kommuneplan Bemærkninger En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Trafik er et vigtigt emne i den kommende kommuneplan både begrænsning af biltrafikken og forbedring af den kollektive trafik og cykelforhold. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Der arbejdes videre med det i Kommuneplan Ryvang Lokalråd Den bæredygtige by: Ryvang Lokalråd er ikke enig i, at der er en sammenhæng mellem en bæredygtig by og en tættere by og peger på, at en bæredygtig by også handler om livskvalitet i form af gode boligkvarterer med tilstrækkeligt lys og luft. I forbindelse med Nordhavn peger Ryvang Lokalråd på, at det er Side 9 af 22

16 vigtigt, at der skabes liv langs vandet, og at der ikke bygges tæt samt at der eksperimenteres med bilfrie områder. Lokalrådet så gerne, at der blev indført flere økonomiske styringsinstrumenter såsom road pricing og en betalingsring. Ligeledes peges der på økonomiske styringsinstrumenter ifm. bilparkering. Ryvang Lokaludvalg ser gerne, at vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Helsingørmotorvejen anlægges i tunnel på den fulde strækning. Desuden ønsker Ryvang Lokaludvalg en stiforbindelse i forsættelse af Strandpromenaden frem til Tuborg Havn. Til sidste peger Ryvang Lokalråd på, at der endnu ikke er skabt plangrundlag og budgetteret med midler til etablering af det lovede kulturhus på Ydre Østerbro. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig i, at en bæredygtig by handler om mere end miljø. Det handler også om gode boligkvarterer, hvor der er tilstrækkeligt luft og lys. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2-udslip, da det giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Endvidere gør en tæt by det muligt at producere fjernvarme som er samfundsøkonomisk rentabelt. Det er ikke nødvendigvis i modstrid med at skabe gode boligkvarterer. Kvarterer som byggeforeningshuse, har en tæthed på ca %, Havnestaden på 110 % og nogle steder i middelalderbyen på 400 %. Så den konkrete udformning har stor betydning for kvaliteten. I udviklingen af Nordhavn er en af visionerne, at der skal være liv langs vandet, og at det skal være en bæredygtig by. Derfor skal der også bygges tæt jf. ovenstående. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er en god ide at indføre trængselsafgifter, hvilket der også arbejdes på i forbindelse med Kommuneplan Ligeledes arbejdes der på nye parkeringsnormer. I løbet af foråret 2008 udarbejdes et skitseforslag for kulturhuset over, hvad man kan forvente på baggrund af den hidtil afsatte finansiering. Borgerrepræsentationen skal derefter tage stilling til projektets videre forløb. 11. Vejdirektoratet Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi 2007, idet Vejdirektoratet ikke vurderer, at der er medtaget Side 10 af 22

17 forhold, der kan vurderes konkret i forhold til nuværende og planlagte hovedlandevejsanlæg. 12. Københavns Stiftsøvrighed Københavns Stiftsøvrighed nævner, at ved at fortætte byen og bygge bygninger der er højere end hidtil vil kirketårnene ikke være de højeste mere. Hvis kirkerne i de nye bydele skal placeres, så de markerer sig bedst muligt, må det blive med andre midler end højden. Københavns Stiftsøvrighed foreslår, at man skal tilstræbe en placering ved bydelens centrale plads eller ved havnefronten. Bemærkninger Økonomiforvaltningen vil tage det med i det videre arbejde med Kommuneplan NCC Property Development A/S NCC Property Development foreslår, at der placeres en møbelbutik på m 2 i Ørestad Business Center, der med sin placering umiddelbart syd for Ørestad Station og motorvejen har optimal tilgængelighed. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Efter de nye detailhandels bestemmelser i planloven skal møbelbutikker som udgangspunkt placeres i bymidten. 14. Arkitekt,Jan Kofoed Jan Kofoed ønsker en renovering af Rådhuspladsen, så den lever op til sin centrale rolle. Bilerne og den offentlige trafik skal føres under pladsen, så pladsen udvides og bliver et bedre byrum, hvor der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang. Der var vedlagt to bilag om fremtidens Rådhusplads. Bemærkninger Københavns Kommune er ved at udarbejde et undersøgelsesprogram for nedgravning af H. C. Andersens Boulevard. Undersøgelsesprogrammet skal forlægges politikerne i foråret Schaumann Schaumann ønsker, at der i det videre arbejde med Kommuneplan 2009 bliver mulighed for at indarbejde særligt pladskrævende Side 11 af 22

18 butikker i stueetagen langs Sydhavnsgade. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. 16. Vattenfall A/S Vattenfall udtrykker ønske om, at der i forbindelsen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 kan skabes mulighed for, at Amagerværket kan udvide den eksisterende kraftværksgrund ved at etablere et opfyldningsareal på ca m 2. Udvidelsen af Amagerværket skyldes, at Vattenfall vil gå over til at anvende biobrændsel i stedet for kul. Bemærkning I forbindelse med det videre arbejde med Kommuneplan 2009 skal der udpeges beliggenhed af tekniske anlæg og VVM pligtige anlæg. I denne forbindelse vil det blive vurderet om det er muligt at etablere et opfyldningsareal. 17. Steen & Strøm Danmark A/S Steen & Strøm Danmark ejer / administrerer flere shoppingcentre i Københavns Kommune, bl.a. skandinaviens største shoppingscenter Fields i Ørestad City. Steen & Strøm ønsker, at den fremtidige detailhandelsstrategi både skal tage hensyn til udviklingstendenserne inden for detailhandlen (større butikker, større specialisering, koncentration og internationalisering)og tilgodese visionerne om at fastholde den gode decentrale forsyningsstruktur i Københavns Kommune. Steen & Strøm peger på, at planlægningen forsat skal ske ud fra grundtanken om en statusmæssig differentiering af detailhandelsstrukturen, hvor visse centerområder bliver stærkere og henvender sig til et større kundegrundlag, mens andre centerområder betjener et mere lokalt opland. Steen & Strøm foreslår, at: De regionale centerområder - Københavns City og Ørestad City - sikres gennem vide vækstrammer såvel mht. areal som butiksstørrelser for at Københavns position som det overordnede butiks-, forlystelses- og kulturcenter i Danmark og i Øresundsregionen fastholdes. De etablerede bydelscentre sikres udvidede rammer for Side 12 af 22

19 udvikling af detailhandelen - specielt i de stationsnære områder og omkring brogaderne/-områderne i København. De lokale centerområder udenfor knudepunkterne i eksisterende såvel som nye bydele sikres muligheder for at skabe en fornuftig decentral forsyning - specielt omkring dagligvareforsyningen. Steen & Strøm peger endvidere på, at fastsættelse af maksimale butiksstørrelser fortsat bør indgå som styringsværktøj i kommunens detailhandelsplanlægning, men anvendes og administreres med respekt for den statusmæssige differentiering af centerområderne. Særligt skal udviklingen i de to regionale centre sikres gennem færrest muligt restriktioner. Steen & Strøm ønsker, at der i Kommuneplan 2009 skabes rammer for en yderligere udbygning af detailhandelen i Ørestad City. Dette er en forudsætning for at kunne realisere Daniel Libeskinds ambitiøse helhedsplan for området, der tager afsæt i at skabe et levende by- og handelsmiljø. Helhedsplanen forudsætter en reorganisering af Fields sydlige facade samt etablering af nye kommercielle byfunktioner. Bemærkninger Økonomiforvaltningen finder, at der overordnet set er overensstemmelse mellem Københavns Kommunes og Steen & Strøms ønsker om at udvikle en balanceret detailhandelsstruktur i København med en god decentral butiksforsyning og stærke regionale udbudspunkter. I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Der vil endvidere blive fastlagt maksimale butiksstørrelser i de udpegede områder under hensyn til de respektive centerområders status. De største butikker vil således kunne etableres i kommunens bymidter, herunder de regionalt orienterede centerområder. Ændring af Planloven har fastlagt nye butiksstørrelser. For udvalgsvarer 2000 m 2 og for dagligvarer 3500 m Københavns Bymuseum Københavns Bymuseum ser positivt på flere aspekter af kommuneplanstrategien bl.a. højhusstrategien og udpegning af kulturmiljøer. Københavns Bymuseum mener, at det er godt med Side 13 af 22

20 en højhusstrategi, så byplanlægningen ikke foregå tilfældigt og hovedløst. Det er derfor vigtigt, at der ikke laves højhuse uden for de angivne områder i Højhusstrategien, som tilfældet er med Krimsvej. Endvidere ser Københavns Bymuseum positivt på, at Københavns kulturarv kortlægges, men er i tvivl om, hvad der menes og ønsker at blive inddraget aktivt i processen. De peger også på, at en kortlægning af kulturmiljøet ligeledes er nyttig i forhold til udviklingen af Metropolzonen og Indre By. Bemærkninger Kortlægning af Københavns kulturarv er et nyt emne i den kommende kommuneplan, og der er derfor ingen faste rammer for udformningen. Københavns Bymuseum vil blive inddraget i forbindelse med høringsperioden. 19. Friluftsrådet Friluftsrådet udtrykker stor bekymring over ideen om at udvikle det tilgrænsende erhvervsområde ved Krimsvej til intensiv nybebyggelse og højhuse. Friluftsrådet mener ikke, at det pågældende område tidligere har indgået i de lokaliseringer, hvor Strategi for byens profil peger på muligheder for højhusbyggeri. De mener, at intensiv og højt byggeri vil gå imod hovedideen bag strandparken og opfordre Københavns Borgerrepræsentation til at sikre, at baglandet til Amager Strandpark byplanlægges så det passer til det nuværende kystlandskabsprofil. Bemærkninger Økonomiudvalget har godkendt et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for Krimsvej. Der er lagt vægt på en varieret bebyggelse fra 2 til 21 etager med stor gennemsigtelighed, der vil give megen gennemsyn og lys til den omkringliggende bebyggelse og Amager Strandpark. Friluftsrådet henvises til debatten om dette forslag. 20. Grønnere København NU! Grønnere København NU udtrykker deres bekymring for om der i forbindelse med lukning af Nørrebrogade er taget højde for konsekvenserne. De mener, at en lukning vil give overbelastning af de omkringliggende veje. Grønnere København NU er positive overfor udvidelsen af metroen, men på grund af de lange udsigter, foreslår de, at kommunen undersøger muligheden for etablering af en letbane i København. Grønnere København Nu er positive over for Side 14 af 22

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere