Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007"

Transkript

1 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d om endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2007 Uddrag af Borgerrepræsentationens beslutningsprotokol fra mødet d

2 Bekendtgørelse af Kommuneplanstrategi 2007 Jf. Planloven 23a har Borgerrepræsentationen den og d vedtaget Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi 2007 Den tænkende storby sætter rammerne for den kommende Kommuneplan Sagsnr Dokumentnr Kommuneplanstrategien er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 18. februar, Bemærkningerne i forbindelse med offentlighedsperioden vil i vidt omfang blive vurderet bl.a. i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2007 er færdig trykt og kan rekvireres i Borgerservice og på Kommuneplanstrategien har følgende betydning: Med udgangspunkt i en vision for byens udvikling udstikkes guidelines for en helhedsorienteret planlægning af byens udvikling de kommende år. Kommuneplanstrategien danner samtidigt grundlaget for den kommende revision af den gældende kommuneplan for København. Klagevejledning De kan klage til Naturklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål i forbindelse med kommuneplanstrategien. Det fremgår af Planloven 58, stk. 1, nr. 4. Retlige spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål om kommuneplanstrategiens tilvejebringelse og forhold til planloven. Som hovedregel kan der ikke klages over indholdet. Eventuel klage skal indsendes skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra dags dato. Det fremgår af planlovens 60, stk. 1. Retssag vedrørende spørgsmål om kommuneplanstrategien skal anlægges inden 6 måneder fra dags dato. Det fremgår af planlovens 62, stk. 1. Kommuneplanstrategi 2007 er sendt ud til de relevante myndigheder jf. Planloven 23a stk. 1 og til de personer der har indsendt høringssvar i offentlighedsperioden. Der er dags dato indrykket annonce i pressen om denne bekendtgørelse. Med venlig hilsen Anne Skovbro planchef! " #### "$ ##% &'( %))%# ***

3 Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes Borgerrepræsentationen skal afslutte Kommuneplanstrategi 2007 processen, som grundlag for revision af Kommuneplan INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. At Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes samt at den videre håndtering af de indkommende høringssvar vil indgå i revision af kommuneplanen PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog Kommuneplanstrategi 2007 d. 13. december 2007 og sendte den i offentlig høring i henhold til Planloven 23a, fra den 18. februar til den 14. marts Modsat andre planer, vedtages kommuneplanstrategien før den offentlige høring jf. Planloven 23a, Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til. Med kommuneplanstrategien lægges et program for Kommuneplan 2009, og de emner, som den skal indeholde. Herved kommer politikerne tidligt ind i revisionsprocessen for revisionen af kommenplanen. Den offentlige høring fungerer dermed som en mellemfase mellem kommuneplanstrategien og selve revisionen af kommuneplanen, hvor man får mulighed for at diskutere de pejlemærker politikerne har vedtaget for revision af kommuneplanen. Til gengæld har Økonomiforvaltningen også afholdt en række debatarrangementer f.eks. Tænk nyt, Tænk blåt, The Thinking City mv. allerede inden kommuneplanstrategien blev udarbejdet og vedtaget. Her fik borgerne lejlighed til at diskutere de emner for revisionen af kommuneplanen. I forbindelse med høringsperioden efter vedtagelsen blev der d. 18. februar 2008 afholdt borgermøde, hvor udvalgte områder i strategien igen blev diskuteret, samt lanceret en interaktiv hjemmeside Den tænkende storby, hvor borgere kunne sende postkort til forvaltningen og se videoklip mv. Alt i alt har der været en god og konstruktiv debat med mange deltagere. Høringen har afstedkommet 29 høringssvar. Resume af alle høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag). LØSNING Det indstilles, at Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes endeligt, jf. Planloven 23a, stk. 5. De indkommende høringssvar ligger indenfor de målsætninger og initiativer, der er udstukket i kommuneplanstrategien. I de 29 indkommende høringssvar, er der mange generelle kommentarer til byens udvikling. På tværs af de 29 høringssvar kan det konstateres, at der er generel opbakning til planstrategien og temaerne, men flere ønsker et yderligere detaljeringsniveau på initiativer og handlinger i planstrategien flere efterspørger ligeledes en bredere klimastrategi og initiativer for en grøn by begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, nævnes som vigtige emner. Side 1 af 3

4 Økonomiforvaltningens konklusion er, at der er generel opbakning til strategiens temaer. Ønsket om en konkretisering af strategien vil ske med selve revisionen af kommuneplanen. Dertil vil høringssvarene indgå som grundlag for revision af Kommuneplan 2009, de vil blive lagt på hjemmesiden samt de vil indgå i indstillingen vedrørende forslag til Kommuneplan Emnemæssigt resume af høringssvarene: Den bæredygtige by Flere nævner begrænsning af trafikken og forbedret kollektiv trafik, som vigtige emner og peger på, at det er vigtigt, at revidering af vejnetsplanen og parkeringsnormer ikke medfører øget trafik i bydelene. Flere efterspørger ligeledes en bredere klimapolitik, med konkrete bud på, hvorledes kommunen vil nå målet om reduktion af CO 2 - udledningen. Der er dog opbakning til kommuneplanstrategiens målsætninger om CO 2 reduktion. Desuden peger enkelte på, at bæredygtigt byggeri bør gælde for alt bebyggelse i kommunen, og ikke kun for de områder, som bliver udpeget som lavenergiområder. Endeligt udtrykker enkelte bekymring for fortætning i forbindelse med boligbyggeri, særligt hvis der ikke tilføres kvarterene nye kvaliteter og tilbud. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at trafikken skal begrænses, og den kollektive trafik forbedres, hvilket både vejnetsplanen og parkeringsnormer skal bidrage til. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og opvarmning og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen vil muligheder for fortætning blive vurderet i forhold til, hvilke kvaliteter det kan tilføre de enkelte bykvarterer, således at der sikres levende og blandede byområder (Kommuneplanstrategi 2007, s. 15). Kommunen er i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2 - udledningen reduceres. Københavns kommune vil benytte de nye muligheder i Planloven til at udpege områder til lavenergi. Derudover vil alt ny bebyggelse skulle leve op til det nye bygningsreglements normer, når dette er vedtaget i Folketinget. Byen for alle Flere peger på, at det er vigtigt, at blande boligformerne (leje, andel og ejer) og blande bolig og erhverv, da det skaber liv i byrummene. Ligeledes nævner flere, at der skal satses på nye boligformer samt at der skal gøres mere for både at forebygge og nedbryde ghettoområder. Flere peger desuden på, der mangler initiativer for en grøn by, og kommer med konkrete bud på, hvor i byen der ønskes grønne områder. Under detailhandel har flere nævnt konkrete ønsker om detailhandel. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til at blande boligformer og bolig og erhverv for at skabe liv i byrummene samt at der skal satses på flere nye boligformer. Hvorledes det konkret gøres, håndteres i forbindelse med revision af kommuneplanen, bl.a. i vurderingen af fortætningspotentialet vil indgå en vurdering af, muligheden for at skabe mere blandede byområder. I forhold til forebyggelse og nedbrydning af ghettoområder, er det dog væsentligt at være opmærksom på at dele af denne indsats skal løftes af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Der sker dog Side 2 af 3

5 et samarbejde herom også i forbindelse med revisionen af Kommuneplan Den mere konkrete planlægning af grønne områder og detailhandel sker ligeledes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan Byen ned til vandet Her peger flere på, det er vigtigt, at der bliver skabt liv langs vandet og foreslår flere idrætsaktiviteter, kultur tilbud mv. Nordhavn nævnes af flere, da mange er bekymret for, at der bygges tæt, at der ikke kommer liv og at den ikke bliver bæredygtig. Økonomiforvaltningens bemærkninger Kommuneplanstrategien indeholder målsætninger for og initiativer til, at der skal skabes liv langs vandet, ved at skabe muligheder for udfoldelses og ved at udnytte de rekreative potentialer. Visionerne for Nordhavn indeholder, at Nordhavn skal være en attraktiv, bæredygtig og levende bydel, hvor der skal bygges energineutralt, kollektiv trafik og gode betingelser for cyklister. Der skal bygges boliger i alle prisklasser, og der skal bygges tæt samt skabes levende byrum og rekreative muligheder og bystrande. Den dynamiske by Her nævner flere, at de støtter op om de kreative zoner. Ligeledes peges der på, at en god arkitekturpolitik ikke er lig med højhusbebyggelse. Økonomiforvaltningens bemærkninger I arbejdet med Kommuneplanen, gennemføres en undersøgelse af effekten af de kreative zoner. I forbindelse med revision af Kommuneplanen gennemføres ligeledes en analyse af Københavns arkitekturpolitik. De indkommende forslag vurderer Økonomiforvaltningen er emner, der skal arbejdes med i den videre proces med Kommuneplanen eller i forbindelse med konkrete byudviklingsprojekter. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at kommuneplanstrategi processen afsluttes med de vedtagne målsætninger, som grundlag for revision af Kommuneplanen. Der er også indkommet kommentarer til konkrete lokalplanforslag. De henvises til høringen af disse projekter. ØKONOMI Ingen økonomi indbefattet VIDERE PROCES Efter Kommuneplanstrategi 2007 processen afsluttes, vil arbejdet med kommuneplan 2009 begynde. BILAG 1. Sagsbeskrivelse 2. Kommuneplanstrategi Hvidbog Claus Juhl / Henrik Plougmann Olsen Side 3 af 3

6 Økonomiforvaltningen NOTAT MED INDSTILLING Til ØU Bilag 1 Sagsbeskrivelse På ØU mødet den 20. maj 2008 blev sag om afslutning om kommuneplanstrategien behandlet. Sagen blev ikke godkendt. Sagsfremstillingen gengav ikke tydeligt nok, den proces, der forløber i forbindelse med behandling og vedtagelse af en kommuneplanstrategi Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Indstillingen er derfor rettet i forhold på følgende punkter: At-punktet er rettet, således at det tydeligt fremgår, at ØU med denne indstilling afslutter kommuneplanstrategi processen, og at de indkomne høringssvar indgår i de videre forløb af kommuneplanen, Der er tydeligt redegjort for at kommuneplanstrategien vedtages inden offentlig høring, jf. planloven 23 a og dens bemærkninger, Endelig er der i indstillingen redegjort for hvordan de indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde. Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

7 Økonomiforvaltningen NOTAT Hvidbog Henvendelseri forbindelsemed offentlighedsperioden forkommuneplanstrategi 2007 Der er blevetafholdtoffentlighøringfor Kommuneplanstrategi2007, fraden18. februar 2008tilden14. marts2008. Denoffentlige høringblevannonceretimetroxpressøst, Nyhedsavisen,UrbanØst,24timer,Politiken,Information,Amager Bladet,BrønshøjHusum Avis,CityAvisen,LokalavisenNørrebro Nordvest,ValbyBladet,Vanløse Bladet,Vanløse Posten,Vesterbro Bladet,ØsterbroAvisogpåDentænkende storbyśhjemmeside Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Lethare Nielsen Høringenhar afstedkommet29henvendelser. Resume ogkommentarer ogforslager gengivetidenne hvidbog. Påtværsaf de 29høringssvar kandetkonstateres,at der er generelopbakningtilplanstrategienogtemaerne,men flere ønsker etyderligere detaljeringsniveaupåinitiativer og handlinger iplanstrategien flere efterspørger ligeledesenbredere klimastrategiog initiativer for engrønby Der er ligeledesflere der nævner begrænsningaf trafikkenog forbedretkolektivtrafik,som vigtige emner. Høringssvarene giver ikke anledningtilkonkrete ændringer af Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Telefax okf.kk.dk EAN nummer

8 kommuneplanstrategien, da forslag og ideer hovedsageligt retter sig imod en konkretisering, som naturligt hører til i selve kommuneplanen, der skal udfylde kommuneplanstrategiens mål og initiativer. 1. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune mener, at der er fin overensstemmelse mellem de mål og initiativer, som er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2007 og Frederiksberg Kommunes tilsvarende kommuneplanstrategi og strategi for bæredygtig byudvikling. Frederiksberg Kommune sætter spørgsmålstegn ved, om øget vækst og fortætning generelt fører til bedre bykvalitet. De foreslår, at fortætning bør ske efter nøje vurdering af, hvilke bymæssige og funktionelle kvaliteter der opnås. De ønsker desuden, at der i forbindelse med hvert projekt, som indeholder højhuse, foretages en tilbundsgående vurdering af højhusbebyggeriets indvirkning på bymiljøet. Hovedstadens fokus på udvikling af byrum og grønne områder ser Frederiksberg Kommune positivt på. Frederiksberg Kommune er enige i, at trængslen skal begrænses ved at forbedre mulighederne for at benytte den kollektive trafik og cyklen. Store arbejdspladser i Hovedstadsregionen skal placeres stationsnært. Frederiksberg Kommune bemærker, at de ikke støtter forslag om trængselsafgifter på det nuværende grundlag. De imødeser konkretiseringen af en ny vejnetsplan men bemærker, at de ikke håber, den fører til øget trafik gennem Frederiksberg. Frederiksberg Kommune udtrykker bekymring for, at lavere parkeringsnormer i Københavns Kommune vil øge presset i Frederiksberg Kommune. De mener, at målet er, at antallet af parkeringspladser i Københavns Kommune afspejler det reelle parkeringsbehov. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig med Frederiksberg Kommune i, at fortætning skal fremme bymæssige og funktionelle kvaliteter. Der foregår allerede i dag en vurdering af højhusbyggeriets indvirkning på bymiljøet i forbindelse med højhusbebyggelse. Endvidere er Økonomiforvaltningen glade for, at Frederiksberg Kommune ligeledes mener, at trængslen skal begrænses, og at arbejdspladser skal placeres stationsnært. I forbindelse med revidering af vejnetsplanen vil Frederiksberg Kommune få mulighed for at kommentere vejnetsplanen. De nye parkeringsnormer skal både afspejle behovet og den generelle trafiksituation, herunder ønsket om at styrke brugen af kollektiv trafik, cykler samt begrænse Side 2 af 22

9 trængsel. 2. Kgs. Enghave Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg mener, at det mest presserende er at få lavet en overordnet planlægning af den omfattende byudvikling, der allerede er i gang. De peger på, at i modstrid med kommuneplanstrategien er der iværksat en stor udbygning af havneområderne i Sydhavnen uden at se på trafikale, boligsociale, miljømæssige eller andre problemer. En måde at løse problemet på er en områdefornyelses fra Bavnehøj Kvarteret til Sjællandsbroen, hvor der er fokus på de trafikale, byplanmæssige og boligsociale problemer. Endvidere er det vigtigt at lave en overordnet trafikplanlægning på tværs af bydelene, så lokale løsninger ikke får uønskede konsekvenser i de andre bydele. Kgs. Enghave Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at Tippen ikke afbrydes af store bebyggelser, så mangfoldigheden ikke reduceres. Endvidere peger de på, at det er vigtigt at se de grønne områder i sammenhæng med nabobydelene. Bemærkning Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at lave en overordnet planlægning af den byudvikling, der er i gang. Dette sker løbende og i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Den planlægning der er i gang i Sydhavnen, er vedtaget flere år før udarbejdelse af denne kommuneplanstrategi. Der er i forbindelse med udviklingen af Sydhavnen foretaget en analyse af trafikale, boligsociale og miljømæssige forhold. Der er igangsat en undersøgelse om, det kan lade sig gøre, at etablere en metro til Sydhavnen. Der er i øjeblikket gang i en proces med, at gøre ungdomsområdet i Bavnehøj mere sammenhængende og attraktivt. I forbindelse med Kommuneplan 2009 vil den overordnede trafikplanlægning blive vurderet. Økonomiforvaltningen er enig i, at Tippen er et vigtigt område, og at de grønne områder generelt skal tænkes sammen med nabobydelene. 3. Amager Øst Lokaludvalg Den bæredygtige by: Amager Øst Lokaludvalg tilslutter sig kommuneplanstrategiens mål om, at den samlede CO 2-udledning skal reduceres med 20 % i år 2015, men peger på, at der mangler en konkret handlingsplan for, hvorledes kommunen vil nå målet. En konkret handlingsplan bør indeholde alle områder, der bidrager til udledning af drivhusgasser. Amager Øst Lokaludvalg bemærker endvidere, at de initiativer og Side 3 af 22

10 mål, som er nævnt i kommuneplanstrategien, på ingen måde kan indfri målsætningen om 20 % reduktion. Amager Øst Lokaludvalg forslår, at Københavns Kommune udarbejder et bruttokatalog over diverse initiativer, som kan bidrage til at reducere den samlede CO 2-udledning og løbende inddrager såvel borgere, virksomheder og organisationer. På denne baggrund udarbejder kommunen en klimahandlingsplan, og peger på en lang række forslag. Amager Øst Lokaludvalg peger på, at kontorer bør placeres i nærheden af stationer, og at der ikke skal gives plads til bilparkering. Cykelparkering skal prioriteres, og det skal fra kommunens side kræves at nye bygninger er lavenergibyggeri. Butikker og børneinstitutioner skal være i gåafstand. Erhvervslivet skal deltage i byens samlede bestræbelser for at reducere CO 2- udslippet. Byen for alle: Her peger Amager Øst Lokaludvalg på, at alle bygninger, vejovergange og butikker skal indrettes tilgængeligt for alle og skal minimum leve op til Bygningsreglementet Lokaludvalget foreslår, at kommuneplanstrategien bør støtte udviklingen af kulturen, fastholde og udvikle byens grønne områder, støtte initiativer til nedbrydning og modvirkning af ghettodannelse samt fremme byggeriet af almene, billige boliger for alle. Endvidere finder Amager Øst Lokaludvalg det fattigt, at kommuneplanstrategien mangler visioner og initiativer for byens kulturliv. Byen ned til vandet: Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at det sikres, at boligbyggeri ikke udvikler sig til rigmandsghettoer. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalg foreslår, at København skal brandes som en storby: der sætter mennesket og miljøet i centrum hvor al unødvendig privatbilisme er væk hvor man prioriterer cyklen, og hvor der er fokus på børnefamilierne og de ældre hvor man sørger for børnene i institutionerne, og at skoler modtager tilbud om økologisk mad hvor fritid, kultur og idrætsfaciliteter modsvarer borgernes behov hvor butikkerne kan betjene befolkningens alsidige behov og Side 4 af 22

11 lægger vægt på økologiske varer som har et kreativt og bæredygtigt erhvervsliv som går ned til vandet som har attraktiv uddannelses- og forskningsmiljø. Bemærkninger Den bæredygtige by: Målet om at reducere CO 2-udledningen med 20 % i 2015, skal konkretiseret i næste fase i forbindelse med revision af Kommuneplan Kommuneplanstrategien skal sikre opbakning til målet om at reducere CO 2 udslippet. Endvidere er kommunen i gang med at udarbejde en klimapolitik, der vil indeholde konkrete forslag til hvorledes CO 2-udledningen reduceres. Økonomiforvaltningen er enig i, at større erhvervsvirksomheder skal placeres stationsnært, og der skal etableres færre p-pladser samt at cykelparkering skal prioriteres. Den politik har kommunen haft i 15 år. Økonomiforvaltningen er ligeledes enig i, at det er vigtigt, at byplanlægningen tager højde for at afstanden til børneinstitutioner skal være så kort som muligt. Københavns Kommune samarbejder allerede med nogle virksomheder mht. at reducere CO 2-udslippet. Kommunen kan ikke kræve lavenergibebyggelse medmindre, det er kommunens egen grund eller området er udpeget til lavenergiområde. Byen for alle: Alle bygninger lever op til det gældende bygningsreglement og vil når Bygningsreglement 2008 er vedtaget i Folketinget også leve op til dette. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er vigtigt at nedbryde og modvirke ghettodannelse. I kommuneplanstrategien er der opsat et mål for netop både at forebygge og nedbryde eksisterende ghettoer. Projekt Billige boliger skal være med til at fremme at alle har råd til at bo i København. Byen ned til vandet: Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal bygges boliger til mellem indkomstgruppen. Dette er bl.a. opsat som et mål i kommuneplanstrategien, Levende Nordhavn. Den dynamiske by: Amager Øst Lokaludvalgs mål for branding af København er Økonomiforvaltningen helt enig i og initiativer som der allerede arbejdes for, og vil blive arbejde videre med i den kommende kommuneplan. Side 5 af 22

12 4. 5. Østerbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi Vesterbro Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at gøre opmærksom på, at kommuneplanstrategien skal justeres ift. Agenda 21 planen. Vesterbro Lokaludvalg peger også på, at højhuse bør bl.a. af æstetiske grunde placeres perifert i forhold til den eksisterende gamle bykerne og bygges efter byøkologiske standarder. Udover de byøkologiske standarder, skal der tages hensyn til uheldige skyggevirkninger og vindforhold, ligesom højhuse bør bygges tæt på kollektiv transportmidler og uden eller meget få parkeringspladser. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på de nye parkeringsnormer, men vil gøre opmærksom på nødvendigheden af en fuldrevidering af vejnettet på Vesterbro pga. udbygningen af Carlsberg. Endvidere peger Vesterbro Lokaludvalg på, at det er nødvendigt at revidere vejnetsplanen medhenblik på nedprioritering af et stort antal gader til boliggader med deraf følgende hastighedsnedsættelse og trafikhindringer. Vesterbro Lokaludvalg så gerne, at der i kommuneplanstrategien stod opført et mål for bevarelse og udvikling af eksisterende grønne arealer samt forøgelse af grønne arealer. Endvidere ser Vesterbro Lokaludvalg med beklagelse, at havnetunnelen optræder som et konkret mål. Godsbaneterrænet ser lokaludvalget gerne indskrives i kommuneplanstrategien, som et kommende rekreativt område. Vesterbro Lokaludvalg ser positivt på kommuneplanstrategiens initiativer og mål ifm. iværksættere, men mener, at det er nødvendigt at sikre overkommelig husleje og sikre bevarelse af restområder, der kan renoveres. Tilslut ønsker Vesterbro Lokaludvalg, at lokaludvalgene får forvaltningsmæssige kompetencer. Bemærkninger Agenda 21 planen revideres ligeledes hvert 4. år, og dermed sikres en justering af den i forhold til kommuneplanen. Endvidere vil miljøvurderingen af kommuneplanen blive vurderet ift. målene i Agenda 21 planen. Side 6 af 22

13 Økonomiforvaltningen er enig i, at der skal tages højde for skyggevirkninger og vindforhold når der bygges højhuse samt at de skal placeres primært i nye byudviklingsområder og stationsnært. Det blev bl.a. fremhævet i oplægget til debat om højhuse i København. Økonomiforvaltningen har noteret, at Vesterbro Lokaludvalg er positive over for nye parkeringsnormer og revidering af vejnetsplanen. Vejnetsplanen vil bl.a. belyse mulighederne for at ned klassificere nogle veje, hermed på Vesterbro. Mht. havnetunnelen er den ikke beskrevet som et mål, men som et forhold, der skal redegøres for. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelse og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Godsbaneterrænet som rekreativt område, vil blive vurderet i det videre arbejde med Kommuneplan Formålet med de kreative zoner er, at erhvervslejemålet er lavt, netop så iværksættere får nemmere ved at starte virksomhed op. I forbindelse med Kommuneplan 2009 gennemføres en evaluering af effekten af de kreative zoner, og hvilke initiativer der er behov for fremover. Lokaludvalgene vil blive hørt i den videre proces med udarbejdelsen af Kommuneplan Amager Vest Lokaludvalg Overordnet set mener Amager Vest Lokaludvalg, at der er for meget fokus på vækst i metropolen og på initiativer i nye byudviklingsområder. Den bæredygtige by: Amager Vest Lokaludvalg peger på, at infrastrukturen skal vurders, før man begynder at udvikle nye bydele. Endvidere undrer det Amager Vest Lokaludvalg, at det grønne element ikke er nævnt mere i kommuneplanstrategien. Byen for alle: Amager Vest Lokaludvalg mener, at der skal tænkes nyt ifht. realiseringen af de Billige boliger, at ghettodannelse skal undgås og der skal bygges blandede boliger. Endvidere peger de på, at foreningslivet skal tilgodeses mere, og at der i kommuneplanstrategien ikke er meget om en grøn by. Side 7 af 22

14 Byen ned til vandet: Amager Vest Lokaludvalg savner, konkrete bud på funktioner, der giver mere liv i havnen. Den dynamiske by: Her peger Amager Vest Lokaludvalg på, at der i Metropolzonen savnes målsætninger og konkrete forslag på indhold. Ligeledes savner lokaludvalget konkrete bud på, hvorledes man i Københavns Universitets campusområder vil skabe liv og symbiose med erhvervslivet. De foreslår, der skal etableres mindre butikker, caféer og gallerier i campusområderne. Bemærkninger Den bæredygtige by: Infrastrukturen vurderes altid i forbindelse med konkrete planforslag, herunder hvilke konsekvenser det har for vejnettet, cykelstier og den kollektive transport. Byen for alle: I kommuneplanstrategien er der opsat initiativer for nedbrydning og forebyggelse af ghettodannelse samt vigtigheden af blandede boligformer. Økonomiforvaltningen er enig i, at foreningslivet skal tilgodeses, hvilket vi vil arbejde med i den videre proces med Kommuneplan I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Byen ned til vandet: De konkrete bud på hvorledes der skal skabes mere liv langs vandet, vil blive præsenteret i Kommuneplan Den dynamiske by: Der er siden udarbejdelsen af kommuneplanstrategien udarbejdet konkrete forslag til indhold i Metropolzonen. Disse kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside. Ligeledes er der løbende dialog med Københavns Universitet vedr. hvorledes der skal skabes liv og samarbejde med erhvervslivet. Den konkretisering sker først i næste fase, som er revision af kommuneplanen. 7. Vanløse Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg vil gerne bidrage, inden for alle fire temaer i kommuneplanstrategien, med borgerinddragelse og med udviklingen af de fire temaer i den kommende bydelsplan. De ønsker ligeledes, at inddrage kulturelle, sociale og andre samfundsmæssige aspekter og ser gerne, at Vanløse Lokaludvalg bliver inddraget aktivt i arbejdet med Kommuneplan Side 8 af 22

15 Bemærkning I arbejdet med Kommuneplan 2009, vil alle lokaludvalgene blive inddraget i processen Bispebjerg Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi ValbyLokaludvalg Valby Lokaludvalg tilkendegiver sin bekymring for, at byfortætning ikke nødvendigvis fører til bæredygtighed i forbindelse med boligbyggeri. De foreslår, at hvor der ønskes en høj bebyggelsesprocent, bør dette tilføres området øget værdi i form af kultur- og/eller idrætstilbud samt grønne områder. Valby Lokaludvalg mener desuden, at trafik skal være det overordnede tema i Kommuneplan Temaet skal både dække trafikafvikling og kollektiv trafik. Trafikafviklingen bør indtænkes i de enkelte projekter og i den kommende kommuneplan. Valby Lokaludvalg nævner også, at der bør indgå mål og initiativer for eksisterende grønne områder i nye byudviklingsområder. Endvidere skal vandsport og adgang til vandet indgå i Kommuneplan Bemærkninger En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2 udslip samt giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Trafik er et vigtigt emne i den kommende kommuneplan både begrænsning af biltrafikken og forbedring af den kollektive trafik og cykelforhold. I kommuneplanstrategien er der opsat mål for bevarelses og udvikling af grønne arealer, Byen for alle, pladser og parker. Der arbejdes videre med det i Kommuneplan Ryvang Lokalråd Den bæredygtige by: Ryvang Lokalråd er ikke enig i, at der er en sammenhæng mellem en bæredygtig by og en tættere by og peger på, at en bæredygtig by også handler om livskvalitet i form af gode boligkvarterer med tilstrækkeligt lys og luft. I forbindelse med Nordhavn peger Ryvang Lokalråd på, at det er Side 9 af 22

16 vigtigt, at der skabes liv langs vandet, og at der ikke bygges tæt samt at der eksperimenteres med bilfrie områder. Lokalrådet så gerne, at der blev indført flere økonomiske styringsinstrumenter såsom road pricing og en betalingsring. Ligeledes peges der på økonomiske styringsinstrumenter ifm. bilparkering. Ryvang Lokaludvalg ser gerne, at vejforbindelsen mellem Nordhavnen og Helsingørmotorvejen anlægges i tunnel på den fulde strækning. Desuden ønsker Ryvang Lokaludvalg en stiforbindelse i forsættelse af Strandpromenaden frem til Tuborg Havn. Til sidste peger Ryvang Lokalråd på, at der endnu ikke er skabt plangrundlag og budgetteret med midler til etablering af det lovede kulturhus på Ydre Østerbro. Bemærkninger Økonomiforvaltningen er enig i, at en bæredygtig by handler om mere end miljø. Det handler også om gode boligkvarterer, hvor der er tilstrækkeligt luft og lys. En tættere by er på mange måder med til at gøre byen mere bæredygtig. Den bruger mindre energi til transport og har et lavere CO 2-udslip, da det giver et større kundegrundlag for kollektiv trafik. Endvidere gør en tæt by det muligt at producere fjernvarme som er samfundsøkonomisk rentabelt. Det er ikke nødvendigvis i modstrid med at skabe gode boligkvarterer. Kvarterer som byggeforeningshuse, har en tæthed på ca %, Havnestaden på 110 % og nogle steder i middelalderbyen på 400 %. Så den konkrete udformning har stor betydning for kvaliteten. I udviklingen af Nordhavn er en af visionerne, at der skal være liv langs vandet, og at det skal være en bæredygtig by. Derfor skal der også bygges tæt jf. ovenstående. Økonomiforvaltningen er enig i, at det er en god ide at indføre trængselsafgifter, hvilket der også arbejdes på i forbindelse med Kommuneplan Ligeledes arbejdes der på nye parkeringsnormer. I løbet af foråret 2008 udarbejdes et skitseforslag for kulturhuset over, hvad man kan forvente på baggrund af den hidtil afsatte finansiering. Borgerrepræsentationen skal derefter tage stilling til projektets videre forløb. 11. Vejdirektoratet Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til Kommuneplanstrategi 2007, idet Vejdirektoratet ikke vurderer, at der er medtaget Side 10 af 22

17 forhold, der kan vurderes konkret i forhold til nuværende og planlagte hovedlandevejsanlæg. 12. Københavns Stiftsøvrighed Københavns Stiftsøvrighed nævner, at ved at fortætte byen og bygge bygninger der er højere end hidtil vil kirketårnene ikke være de højeste mere. Hvis kirkerne i de nye bydele skal placeres, så de markerer sig bedst muligt, må det blive med andre midler end højden. Københavns Stiftsøvrighed foreslår, at man skal tilstræbe en placering ved bydelens centrale plads eller ved havnefronten. Bemærkninger Økonomiforvaltningen vil tage det med i det videre arbejde med Kommuneplan NCC Property Development A/S NCC Property Development foreslår, at der placeres en møbelbutik på m 2 i Ørestad Business Center, der med sin placering umiddelbart syd for Ørestad Station og motorvejen har optimal tilgængelighed. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Efter de nye detailhandels bestemmelser i planloven skal møbelbutikker som udgangspunkt placeres i bymidten. 14. Arkitekt,Jan Kofoed Jan Kofoed ønsker en renovering af Rådhuspladsen, så den lever op til sin centrale rolle. Bilerne og den offentlige trafik skal føres under pladsen, så pladsen udvides og bliver et bedre byrum, hvor der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang. Der var vedlagt to bilag om fremtidens Rådhusplads. Bemærkninger Københavns Kommune er ved at udarbejde et undersøgelsesprogram for nedgravning af H. C. Andersens Boulevard. Undersøgelsesprogrammet skal forlægges politikerne i foråret Schaumann Schaumann ønsker, at der i det videre arbejde med Kommuneplan 2009 bliver mulighed for at indarbejde særligt pladskrævende Side 11 af 22

18 butikker i stueetagen langs Sydhavnsgade. Bemærkninger I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. 16. Vattenfall A/S Vattenfall udtrykker ønske om, at der i forbindelsen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 kan skabes mulighed for, at Amagerværket kan udvide den eksisterende kraftværksgrund ved at etablere et opfyldningsareal på ca m 2. Udvidelsen af Amagerværket skyldes, at Vattenfall vil gå over til at anvende biobrændsel i stedet for kul. Bemærkning I forbindelse med det videre arbejde med Kommuneplan 2009 skal der udpeges beliggenhed af tekniske anlæg og VVM pligtige anlæg. I denne forbindelse vil det blive vurderet om det er muligt at etablere et opfyldningsareal. 17. Steen & Strøm Danmark A/S Steen & Strøm Danmark ejer / administrerer flere shoppingcentre i Københavns Kommune, bl.a. skandinaviens største shoppingscenter Fields i Ørestad City. Steen & Strøm ønsker, at den fremtidige detailhandelsstrategi både skal tage hensyn til udviklingstendenserne inden for detailhandlen (større butikker, større specialisering, koncentration og internationalisering)og tilgodese visionerne om at fastholde den gode decentrale forsyningsstruktur i Københavns Kommune. Steen & Strøm peger på, at planlægningen forsat skal ske ud fra grundtanken om en statusmæssig differentiering af detailhandelsstrukturen, hvor visse centerområder bliver stærkere og henvender sig til et større kundegrundlag, mens andre centerområder betjener et mere lokalt opland. Steen & Strøm foreslår, at: De regionale centerområder - Københavns City og Ørestad City - sikres gennem vide vækstrammer såvel mht. areal som butiksstørrelser for at Københavns position som det overordnede butiks-, forlystelses- og kulturcenter i Danmark og i Øresundsregionen fastholdes. De etablerede bydelscentre sikres udvidede rammer for Side 12 af 22

19 udvikling af detailhandelen - specielt i de stationsnære områder og omkring brogaderne/-områderne i København. De lokale centerområder udenfor knudepunkterne i eksisterende såvel som nye bydele sikres muligheder for at skabe en fornuftig decentral forsyning - specielt omkring dagligvareforsyningen. Steen & Strøm peger endvidere på, at fastsættelse af maksimale butiksstørrelser fortsat bør indgå som styringsværktøj i kommunens detailhandelsplanlægning, men anvendes og administreres med respekt for den statusmæssige differentiering af centerområderne. Særligt skal udviklingen i de to regionale centre sikres gennem færrest muligt restriktioner. Steen & Strøm ønsker, at der i Kommuneplan 2009 skabes rammer for en yderligere udbygning af detailhandelen i Ørestad City. Dette er en forudsætning for at kunne realisere Daniel Libeskinds ambitiøse helhedsplan for området, der tager afsæt i at skabe et levende by- og handelsmiljø. Helhedsplanen forudsætter en reorganisering af Fields sydlige facade samt etablering af nye kommercielle byfunktioner. Bemærkninger Økonomiforvaltningen finder, at der overordnet set er overensstemmelse mellem Københavns Kommunes og Steen & Strøms ønsker om at udvikle en balanceret detailhandelsstruktur i København med en god decentral butiksforsyning og stærke regionale udbudspunkter. I forbindelse med revisionen af kommunens detailhandelsstruktur i Kommuneplan 2009 vil Københavns Kommunes bymidter, bydelscentre og lokalcentre blive udpeget og afgrænset, ligesom der vil blive udlagt arealer til butikker der forhandler særligt pladskrævende varer m.m. Der vil endvidere blive fastlagt maksimale butiksstørrelser i de udpegede områder under hensyn til de respektive centerområders status. De største butikker vil således kunne etableres i kommunens bymidter, herunder de regionalt orienterede centerområder. Ændring af Planloven har fastlagt nye butiksstørrelser. For udvalgsvarer 2000 m 2 og for dagligvarer 3500 m Københavns Bymuseum Københavns Bymuseum ser positivt på flere aspekter af kommuneplanstrategien bl.a. højhusstrategien og udpegning af kulturmiljøer. Københavns Bymuseum mener, at det er godt med Side 13 af 22

20 en højhusstrategi, så byplanlægningen ikke foregå tilfældigt og hovedløst. Det er derfor vigtigt, at der ikke laves højhuse uden for de angivne områder i Højhusstrategien, som tilfældet er med Krimsvej. Endvidere ser Københavns Bymuseum positivt på, at Københavns kulturarv kortlægges, men er i tvivl om, hvad der menes og ønsker at blive inddraget aktivt i processen. De peger også på, at en kortlægning af kulturmiljøet ligeledes er nyttig i forhold til udviklingen af Metropolzonen og Indre By. Bemærkninger Kortlægning af Københavns kulturarv er et nyt emne i den kommende kommuneplan, og der er derfor ingen faste rammer for udformningen. Københavns Bymuseum vil blive inddraget i forbindelse med høringsperioden. 19. Friluftsrådet Friluftsrådet udtrykker stor bekymring over ideen om at udvikle det tilgrænsende erhvervsområde ved Krimsvej til intensiv nybebyggelse og højhuse. Friluftsrådet mener ikke, at det pågældende område tidligere har indgået i de lokaliseringer, hvor Strategi for byens profil peger på muligheder for højhusbyggeri. De mener, at intensiv og højt byggeri vil gå imod hovedideen bag strandparken og opfordre Københavns Borgerrepræsentation til at sikre, at baglandet til Amager Strandpark byplanlægges så det passer til det nuværende kystlandskabsprofil. Bemærkninger Økonomiudvalget har godkendt et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for Krimsvej. Der er lagt vægt på en varieret bebyggelse fra 2 til 21 etager med stor gennemsigtelighed, der vil give megen gennemsyn og lys til den omkringliggende bebyggelse og Amager Strandpark. Friluftsrådet henvises til debatten om dette forslag. 20. Grønnere København NU! Grønnere København NU udtrykker deres bekymring for om der i forbindelse med lukning af Nørrebrogade er taget højde for konsekvenserne. De mener, at en lukning vil give overbelastning af de omkringliggende veje. Grønnere København NU er positive overfor udvidelsen af metroen, men på grund af de lange udsigter, foreslår de, at kommunen undersøger muligheden for etablering af en letbane i København. Grønnere København Nu er positive over for Side 14 af 22

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY. 8 Tænk grønt. 20 Tænk nyt. 16 Tænk blåt. 12 Tænk mangfoldigt 24 KOMMUNEPLAN 2009

INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY. 8 Tænk grønt. 20 Tænk nyt. 16 Tænk blåt. 12 Tænk mangfoldigt 24 KOMMUNEPLAN 2009 INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY 8 Tænk grønt DEN BÆREDYGTIGE BY 12 Tænk mangfoldigt BYEN FOR ALLE 16 Tænk blåt BYEN NED TIL VANDET 20 Tænk nyt DEN DYNAMISKE BY 24 KOMMUNEPLAN 2009 26 KOMMUNEPLAN-

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Den tænkende storby Københavns Kommuneplan 2009. Hovedstruktur

Den tænkende storby Københavns Kommuneplan 2009. Hovedstruktur Den tænkende storby Københavns Kommuneplan 2009 Hovedstruktur Kommuneplan 2009 hove Dstru Ktur udarbejdet af: Hovedstrukturen er udarbejdet af en gruppe med repræsen - tanter fra de relevante forvaltninger

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn NOTAT Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn Corporate Social Responsibility (CSR)-politikken udstikker rammerne for By & Havns samfundsansvar. Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere