Orientering fra Miljøstyrelsen Nr Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001"

Transkript

1 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

2

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING STABILISERING AFVANDING YDERLIGERE BEHANDLING 14 4 SLUTDISPONERING 15 5 SLAMKVALITET KVALITETSKRAV NÆRINGSSALTE TUNGMETALLER MILJØFREMMEDE STOFFER UDVIKLING 19 6 REFERENCER 21 BILAG A Indberetningsskema BILAG B Data fra BILAG C Data fra BILAG D Udvikling

4 4

5 Forord Miljøstyrelsen har udarbejdet denne rapport på baggrund af data, amterne har indsamlet fra kommunerne. Rapporten indeholder oplysninger om spildevandsslam fra kommunale og private danske renseanlæg for både 2000 og Herudover er der i rapporten, inden for udvalgte områder, vist en udvikling fra 1995 til Oplysninger om spildevandsslam fra de danske renseanlæg blev første gang indsamlet af Miljøstyrelsen i Rapporteringen vedrørende disse oplysninger skete i form af en Orientering fra Miljøstyrelsen i 1989 (Miljøstyrelsen, 1989). Data vedrørende spildevandsslam for 1997 og 1999 har Miljøstyrelsen udgivet i rapportform (Miljøstyrelsen, 1999 og Miljøstyrelsen, 2001), hvor rapporten fra 1999 indeholder en udvikling i slammængderne, behandlingsformer samt indholdet af stoffer i spildevandsslammet for året 1987 samt perioden Disse publikationer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside under udgivelser. 5

6 6

7 Sammenfatning Denne rapport indeholder en opgørelse over spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg for både 2000 og Mængden af produceret spildevandsslam opgjort i tørvægt for 2001 var på cirka tons. Den samlede mængde slam opgjort i tørstof har i perioden fra 1995 til 2001 svinget mellem tons og tons. Fordelingen af slammængden inden for slambehandlingsformer opgjort i tørstof er fra 1995 til 2001 overordnet uændret, dog har der fra 1999 været en tendens til, at andelen af slam afvandet med centrifuge er steget til fordel for sibåndspressemetoden. Inden for slutdisponering af slammet er andelen til landbruget faldet frem mod En mulig forklaring på faldet inden for slutdisponeringen til landbrug, kan tilskrives den usikkerhed, der har været omkring bortskaffelse af slam på landbrugsjord som følge af skærpede krav til slammets kvalitet. For kvælstof, fosfor og kalium i 2001 er den estimerede stofmængde i den samlede mængde af slam på henholdsvis t, t og 762 t, hvor cirka halvdelen slutdisponeres til landbrugsjord. Hovedårsagen til at slutdisponeringen "Andet" er steget væsentligt de sidste par år er, dels at tørret spildevandsslam brændes i cementovne og dels at slammet indgår som råmateriale i en forbrændingsproces som producerer sandblæsningsmidler. For tungmetallerne findes en overordnet faldende tendens i de vægtede gennemsnitlige koncentrationer fra 1995 frem til For de miljøfremmede stoffer tegner det samme billede sig. For NPE har faldet i den vægtede gennemsnitskoncentration fra 1997 frem til 2001 været på over 65 %, hvilket bl.a. er et resultat af de frivillige aftaler der i slutningen at firserne blev indgået med industrien om at reducere anvendelsen af NPE i produkterne. Herudover er der i 2000 blevet indgået endnu en frivillig aftale med industrien, hvor der arbejdes hen mod at gå væk fra anvendelsen af LAS. Aftalen er imidlertidig stadig så ny, at der endnu ikke kan ses en effekt på udviklingen inden for stoffet. 7

8 8

9 1 Indledning Denne rapport indeholder en bearbejdning af data baseret på oplysninger for både 2000 og Udformningen af indberetningsskemaet fremgår af bilag A. Indberetningerne omfatter oplysninger fra kommunale renseanlæg samt private renseanlæg for husspildevand med en kapacitet større end 30 personækvivalenter (i det følgende betegnet PE), dog undtaget nedsivningsanlæg. Opgørelsen omfatter derfor også den slammængde, der stammer fra ordninger for tømning af septiktanke og andre mindre anlæg i den udstrækning slammet tilføres renseanlæg større end 30 PE. Slam fra virksomheder med egen spildevandsrensning, betegnet som industrislam, indgår ikke i opgørelsen. Ej heller den del af slammet fra de ovennævnte tømningsordninger som ikke tilføres kommunale renseanlæg. Slammængden er opgjort i både tons vådvægt og i tons tørstof, som i det følgende forkortes til henholdsvis VV og TS. Mængden af slam i vådvægt betegner den totale vægt af slam inklusiv dets vandindhold, mens slammængden i tørvægt kun angiver vægten af tørstoffet, hvilket er en beregnet størrelse. Rapporten er udarbejdet af Christa Nielsen (dataindlægning) og Mette Wolstrup Pedersen (rapportering). 9

10 10

11 2 Renseanlæg og slammængder Opgørelser for 2000 og 2001 over indberettede renseanlæg med en kapacitet større end 30 PE fremgår af nedenstående tabel 2.1. Registrerede anlæg Indberettede anlæg Anlæg som tilfører alt slam til andet anlæg Tabel 2.1 Opgørelser over registrerede og indberettede anlæg. Anlæg med slambehandling Over halvdelen af renseanlæggene leverer alt slam til et andet anlæg, hvorfra den videre behandling finder sted, derfor er de følgende beregninger og opgørelser udelukkende baseret på anlæg med slambehandling. Den samlede indberettede slammængde fremgår af bilag og Ved manglende indberetninger af TS bliver denne beregnet på grundlag af erfaringstal om TS pr. PE for en given rensetype samt belastningen af anlægget. I 2000 udgjorde den beregnede mængde 250 t og i t, dette forholdsvis store spring i den beregnede mængde skyldes et stort antal anlæg i Viborg amt, hvor slammængderne ikke er opgivet. Den samlede slammængde fremgår af nedenstående tabel 2.2. Slammængde TS (t) Slammængde VV (t) Tabel 2.2 Mængden af slam i tons opgjort i både TS og VV. I 2000 og 2001 var der henholdsvis 775 og 670 anlæg som transporterede slammet videre til et andet anlæg, dog udgjorde den transporterede mængde i 2000 og 2001 kun henholdsvis 5 % og 6 % af den samlede mængde TS. I 2001 er indberettet data for 253 anlæg med en kapacitet på større end 5000 PE. Disse anlæg behandler hovedparten af slammængden, med 95 % af den samlede mængde TS. Den samme procentandel gør sig gældende for Belastningen af renseanlæggene var i 2000 og 2001 på henholdsvis 8,2 millioner PE og 7,8 millioner PE hvilket giver en årlig gennemsnitlig slamproduktion pr. PE på henholdsvis 19,4 kg TS og 20,3 kg TS. Forskellen på de to år tilskrives dog stort set usikkerheder på de indberettede data. Produktion af slam i VV har i perioden fra 1995 til 2001 været jævnt stigende, startende i 1995 med en årlig mængde på 1,16 millioner tons. Den jævne stigning i den producerede mængde slam i VV skyldes sandsynligvis udbygningen af en række renseanlæg til forbedret behandling i denne periode. Den samlede mængde TS har i samme periode svinget mellem tons og tons. 11

12 12

13 3 Slambehandling 3.1 Stabilisering Overordnet kan stabilisering af slam inddeles i to processer, biologisk og kemisk. De biologiske processer omfatter anaerob stabilisering hvor slammet udrådner i rådnetank og aerob stabilisering som sker ved langtidsbeluftning af slammet. De kemiske processer indbefatter kalkstabilisering hvor tilsætning af hydratkalk finder sted. I bilag til samt til er angivet mængderne af både VV og TS fordelt på slamstabiliseringsmetoder, ydermere er antallet af anlæg inden for de enkelte metoder vist. I tabel 3.1 er den procentvise andel af TS fordelt på slamstabiliseringsmetoder for både 2000 og 2001 vist. En bemærkning vedrørende usikkerheden af disse opgørelser bør nævnes i denne sammenhæng, da begrebet stabilisering ikke er entydigt defineret. Hvis renseanlægget ikke er forsynet med en rådnetank, en slamluftningstank eller hvis slammet ikke tilsættes kalk kan det være vanskeligt at afgøre hvorvidt slammet er stabiliseret eller ej, derfor kan en del af tallene være baseret på et skøn. Anaerob (%) Aerob (%) Kalk (%) Ingen (%) Ukendt (%) I alt (%) ,8 43,5 7,6 6 0, ,3 6,3 5 0,4 100 Tabel 3.1 Mængden af slam opgjort i % af den samlede mængde TS inden for forskellige stabiliseringsmetoder. Fordelingen inden for slamstabiliseringen i TS fra 1995 til 2001 er overordnet uændret, hvilket også afspejles i tallene fra g 2001 hvor fordelingen stort set er identisk. Cirka 90 % af slammet behandles biologisk med en ligelig fordeling inden for anaerob og aerob stabilisering, 6-8 % stabiliseres med kalk og 5-6 % har ingen eller ukendt stabilisering. 3.2 Afvanding Afvanding af slam medfører en væsentlig reduktion i mængden, som herefter skal håndteres yderligere på anlægget eller borttransporteres. Afvand-ingen må derfor anses for at være et centralt led i slambehandlingen på et renseanlæg. Til afvanding af slammet anvendes mekanisk separering omfattende centrifugering og filtrering (filter, sibånd og bed). Centrifuge (%) Filter (%) Sibånd (%) Bed (%) Andet (%) Ingen (%) Ukendt (%) I alt (%) ,3 14,6 29,4 1,4 2, , ,3 1,9 2 6,3 0,3 100 Tabel 3.2 Fordelingen af slam opgjort i % af den samlede mængde TS inden for forskellige afvandingsmetoder. 13

14 Fra 1995 til 2001 er fordelingen i slamafvandingensmetoder opgjort i TS uændret, hvilket også kan ses af tallene fra 2000 og 2001, hvor fordelingerne stort set er identiske. Dog har der fra 1999 været en tendens til, at andelen af slam afvandet med centrifuge er steget til fordel for sibåndspressemetoden. Af bilag samt og tabel 3.2 fremgår det, at cirka halvdelen af slammængden i TS afvandes med centrifuge, % afvandes med sibåndspresse, % med filterpresse. Både slambed og anden afvanding står for en andel på cirka 2 %. Af bilag fremgår det, at kun en tredjedel af anlæggene i 2001 afvander slammet. Den manglende afvanding skal dog hovedsageligt tilskrives de små anlæg, da det af tabel fremgår, at kun 6-7 % af den samlede slammængde opgjort i TS ikke afvandes. 3.3 Yderligere behandling På en række anlæg er der ud over stabilisering og afvanding foretaget en yderligere behandling af slammet før det slutdeponeres. Yderligere behandling omfatter hygiejnisering, mineralisering, kompostering, tørring og forbrænding samt anden behandling. Anden behandling består hovedsageligt af kalktilsætning. Kompostering eller hygiejnisering af slammet tilskrives en opbevaringstid af slammet på 3 til 6 måneder. For anlæg med mineralisering af slammet påregnes en opbevaringstid på cirka 10 år. En generel stigning er tilfældet inden for de tre behandlingsmetoder kompostering, hygiejnisering og mineralisering startende i 1995 med en andel af den samlede mængde slam på 2,5 %. I 2000 havde de tre behandlingsmetoder en andel af den samlede mængde TS på 8,5 %, hvilket for 2001 var 11 %. Af bilag og fremgår det dog, at cirka 65 % af den samlede mængde TS for både 2000 og 2001 ikke blev behandlet yderligere på renseanlæggene. 14

15 4 Slutdisponering Den grundlæggende fordeling af slammængderne på slutdisponeringsområder fremgår i bilag og samt og 2.4.2, hvor både VV og TS for 2000 og 2001 er opgivet. I princippet findes der overordnet fem slutdisponeringskategorier, disse er at finde i bilag og samt og Her er mineralisering tilføjet som slutdisponeringskategori, da den endelige slutdisponering for slam fra et mineraliseringsanlæg ikke er kendt før om en vis årrække. Herudover indbefatter slutdisponeringskategorien Landbrug mm både skovbrug, gartneri, park, privat have, biogasanlæg samt kompost. Forbrænding indeholder både intern og ekstern forbrænding. Kategorien Andet indeholder ligeledes også kategorien uoplyst. For 2001 blev 53 % af den samlede mængde TS slutdisponeret på landbrugsjord mm. Andelen af TS som mineraliseres udgør 7 %, forbrænding udgør 24 %, losseplads udgør 5 % og andet udgør 12 %. Stort set de samme procentsatser er gældende for En udvikling fra 1995 til 2001 inden for de fem overordnede slutdisponeringer er afbilledet i nedenstående figur % af slammængde i TS Landbrug mm Forbrænding Losseplads Mineralisering Andet Figur 4.1 Slutdisponering opgjort i % af TS fra 1995 til 2001 Generelt er andelen af TS til landbrug faldet frem mod En mulig forklaring på faldet inden for landbrug kan tilskrives den usikkerhed der har været omkring bortskaffelse af slam på landbrugsjord som følge af skærpede krav til slammets kvalitet. Hovedårsagen til at slutdisponeringen "Andet" er steget væsentligt de sidste par år er, dels at tørret spildevandsslam brændes i cementovne og dels at slammet indgår som råmateriale i en forbrændingsproces som producerer sandblæsningsmidler. 15

16 16

17 5 Slamkvalitet I dette kapitel er der hovedsageligt fokuseret på slamkvaliteten for Oplysninger om slamkvaliteten for 2000 findes i bilagene til Der er i bilagene til beregnet slammængder, estimeret stofmængde, stofmængder for den undersøgte mængde slam og vægtede gennemsnitskoncentrationer for hele den undersøgte slammængde samt for den undersøgte slam disponeret til landbrug. Det skal her noteres, at mængderne varierer en del som funktion af, at ikke alle anlæg har oplyst koncentrationer for alle tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 5.1 Kvalitetskrav Genanvendelsen af slam på landbrugsjord er underlagt bekendtgørelsen om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (Bekendtgørelse, 2000). I bekendtgørelsen er fastlagt grænseværdier for en række tungmetaller og afskæringsværdier for de organiske, miljøfremmede stoffer LAS (lineære alkylbenzensulfonater), NPE (nonylphenol og nonylphenolethoxylater), DEHP (diethylhexylphthalat) samt visse PAH er (polycykliske, aromatiske hydrocarboner). De fire miljøfremmede stoffer blev først ført til listen over stoffer som skal undersøges ved slutdisponering på landbrugsjord i Af tabellerne fremgår det, at grænseværdien for cadmium og alle afskæringsværdierne er halveret i 2000 med undtagelse af NPE. Afskæringsværdien for NPE er dog midlertidig frem til 1. juli 2002 med en fastsættelse på 30 mg/kg TS. Herefter vil afskæringsværdien være 10 mg/kg TS. Cadmium Kviksølv Bly Nikkel Gældende til d. 30. juni Gældende fra d. 1. juli Tabel 5.1. Grænseværdier i mg/kg total fosfor Krom Zink Kobber Tabel 5.2. Grænseværdier i mg/kg TS LAS PAH NPE DEHP Gældende til d. 30. juni Gældende fra d. 1. juli Gældende fra d. 1. juli Tabel 5.3. Afskæringsværdier for miljøfremmede stoffer i mg/kg TS. 5.2 Næringssalte Koncentrationer af kvælstof, fosfor og kalium i den undersøgte mængde spildevandsslam og i den undersøgte mængde disponeret til landbrug angivet 17

18 som funktion af den procentvise slammængde for 2000 og 2001 er at finde i bilagene og samt og For kvælstof, fosfor og kalium er den vægtede gennemsnitlige koncentration i hele den undersøgte slammængde for 2001 henholdsvis 43,7 kg/ton TS, 31,5 kg/ton TS og 4,8 kg/ton TS. Den estimerede stofmængde i den samlede mængde af slam for kvælstof, fosfor og kalium i 2001 er på henholdsvis t, t og 762 t. Koncentrationerne i den undersøgte slam disponeret til landbrugsjord er stort set identiske med koncentrationerne i hele den undersøgte mængde spildevandsslam. De undersøgte mængder af kvælstof, fosfor og kalium udbragt på landbrugsjord er henholdsvis t, t og 242 t. 5.3 Tungmetaller I bilag og samt og findes koncentrationer angivet som funktion af den procentvise slammængde, vægtede gennemsnit, undersøgte stofmængder, estimeret stofmængder samt mængden af slam undersøgt i 2000 og 2001 for tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly, nikkel, krom, zink, kobber og arsen. I nedenstående tabel 5.5 er koncentrationer for 2001 opgivet som vægtede gennemsnit i den undersøgte mængde spildevandsslam samt i den undersøgte mængde disponeret til landbrugsjord. Vægtede gennemsnitlige konc. i mg/kg total fosfor Hele undersøgte mængde slam Undersøgte mængde slam disponeret til landbrug Cadmium Kviksølv 42,4 38 Bly Nikkel Tabel 5.5 Vægtede gennemsnitlige koncentrationer i mg/kg total fosfor for 2001 i hhv. hele den undersøgte mængde slam og den undersøgte slam disponeret til landbrug. Vægtede gennemsnitlige konc. i mg/kg TS Hele undersøgte mængde slam Undersøgte mængde slam disponeret til landbrug Krom 28,1 22,3 Zink Kobber Arsen 10,7 11,8 Tabel 5.6 Vægtede gennemsnitlige koncentrationer i mg/kg TS for 2001 i hhv. Hele den undersøgte mængde slam og den undersøgte slam disponeret til landbrug. Ved at sammenholde koncentrationerne som funktion af den procentvise slammængde i bilag og med grænseværdierne for tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly og nikkel for 2001 ses det, at over 95 % af den undersøgte slammængde ikke overskrider grænseværdierne for hverken cadmium, kviksølv, bly eller nikkel. I den undersøgte slammængde disponeret til landbrug tegner det samme billede sig som for hele den undersøgte slammængde. Over 95 % af den 18

19 undersøgte slammængde disponeret til landbrug overskrider ikke grænseværdierne for de fire tungmetaller. For tungmetallerne krom, zink og kobber er det under 1 % af mængden af det undersøgte slam som har overskridelser af grænseværdierne, hvilket derfor også er tilfældet for det undersøgte slam disponeret til landbrug. 5.4 Miljøfremmede stoffer Koncentrationer angivet som funktion af den procentvise slammængde, vægtede gennemsnit, slammængden, den undersøgte stofmængde samt den estimerede stofmængde undersøgt i 2000 og 2001 for LAS, PAH, NPE og DEHP er at finde i bilag og samt og I bilagene er opgørelserne opgjort for både den samlede undersøgte slammængde samt mængden disponeret til landbrug. De vægtede gennemsnitlige koncentrationer for 2001 er angivet i nedenstående tabel 5.7 for både hele den undersøgte mængde slam samt i den undersøgte mængde disponeret til landbrug. Vægtede gennemsnitlige konc. i mg/kg TS Hele undersøgte mængde slam Undersøgte mængde slam disponeret til landbrug LAS PAH 1,8 1,5 NPE 11,7 6,9 DEHP 19,3 15 Tabel 5.7 Vægtede gennemsnitlige koncentrationer i mg/kg TS for 2001 i hhv. hele den undersøgte mængde slam og den undersøgte mængde disponeret til landbrug. Når koncentrationerne som funktion af den procentvise slammængde for 2001 sammenstilles med afskæringsværdierne for de fire miljøfremmede stoffer fremgår det, at 18,8 % af den undersøgte slammængde har LAS koncentrationer som overskrider afskæringsværdien. For PAH, NPE og DEHP er det henholdsvis 10,5 %, 12 % og 1,6 %. For de undersøgte slammængder disponeret til landbrug er overskridelserne mindre. 14,7 % af slammængden har LAS koncentrationer som overskrider afskæringsværdien. For PAH, NPE og DEHP er der overskridelser af afskæringsværdierne på henholdsvis 5,7 %, 1,3 % og 1,2 % af slammængden. Afskæringsværdien for NPE er midlertidig sat til 30 mg/kg TS og er fra 1. juli 2002 blevet nedsat til 10 mg/kg TS. Hvis den nye afskæringsværdi for NPE anvendes for 2001 vil 34 % af den undersøgte slammængde have NPE koncentrationer der overskrider afskæringsværdien. For den undersøgte mængde disponeret til landbrug vil der være overskridelser af afskæringsværdien i 18,3 % af slammet. 5.5 Udvikling En opgørelse over udviklingen i slammængderne, stofmængderne og de vægtede gennemsnitlige koncentrationer for tungmetallerne cadmium, bly, chrom, kviksølv, nikkel, kobber og zink fra 1995 til 2001 er at finde i bilagene til For arsen findes ingen anlæg som har indberettet koncentrationer og mængder for slam i hele perioden. Udviklingen fra 1997 til 19

20 2001 for de miljøfremmede stoffer LAS, PAH, NPE og DEHP findes i bilag til Ved opgørelsen over udviklingen er der kun anvendt renseanlæg som har indberettet data i alle årene, derfor varierer antallet af anlæg en del stofferne i mellem. Antallet af renseanlæg som har indberettet for det enkelte stof i hele perioden er angivet i tabelteksten. For tungmetallerne findes en overordnet faldende tendens i de vægtede gennemsnitlige koncentrationer fra 1995 frem til 2001 på mellem 13 % og 53 %. For de miljøfremmede stoffer tegner det samme billede sig med fald i de vægtede gennemsnitlige koncentrationer på mellem 15 % og 66 %, dog med LAS som afviger, hvor faldet fra 1997 til 2001 kun har været på 0,5 %. Ses der dog bort fra året 1997 vil faldet være mere realistisk på 28 %. For NPE har faldet i den vægtede gennemsnitskoncentration fra 1997 frem til 2001 været på over 65 %, hvilket bl.a. er et resultat af de frivillige aftaler der i slutningen at firserne blev indgået med industrien om at reducere anvendelsen af NPE i produkterne. Herudover er der i 2000 blevet indgået endnu en frivillig aftale med industrien, hvor der arbejdes hen mod at gå væk fra anvendelsen af LAS. Aftalen er imidlertidig stadig så ny, at der endnu ikke kan ses en effekt på udviklingen inden for stoffet. 20

21 6 Referencer Bekendtgørelse (2000): Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Bekendtgørelse , nr. 49. Miljøstyrelsen (1989): Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 10, Miljøstyrelsen (1999): Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i Miljøprojekt, nr. 473, Miljøstyrelsen (2001): Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 3, Miljøstyrelsens rapporter findes på under udgivelser. 21

22 22

23 Bilag A Indberetningsskema 1. Identifikation Renseanlægsnavn Renseanlægsnummer Kommunenavn Amt Rensetype og belastning i PE i 1998 Indberetningskema for produktion, behandling og anvendelse af spildevandsslam i 2000 og Slammængde Slammængde produceret på renseanlægget i 1999 inkl. slam tilført anlægget fra andre renseanlæg og septiktanke m.v. angivet i ton vådvægt efter endt behandling på renseanlæg. Slammets gennemsnitlige tørstofindhold efter endt behandling på renseanlæg Produceret slammængde i 1999 i tørstof c = a * b /100 Slammængde i tørstof fjernet fra renseanlægget i 1999 såfremt denne mængde afviger fra produceret mængde. Den fjernede mængde kan være både større og mindre end den producerede, afhængig af lagerforhold Slamlagerkapacitet på renseanlægget angivet i måneders kapacitet til den produceret slammængde. a) b) c) d) e) ton vådvægt % ton tørstof ton tørstof måneder 3. Slamstabilisering Såfremt der anvendes flere stabiliseringsmetoder angives a) Anaerob (rådnetank) % den procentvise fordeling af slammængderne b) Aerob (langtidsbeluftning) % c) Kalk % d) Ingen % 4. Slamafvanding Såfremt der anvendes flere afvandingsmetoder angives a) Centrifuge % den procentvise fordeling af slammængderne. b) Filterpresse % Såfremt rubrikken andet afkrydses angives arten c) Sibåndspresse % her: d) Slambed % e) Andet % f) Ingen % 5. Yderligere slambehandling på renseanlægget Såfremt der anvendes flere metoder angives den a) Kontrolleret kompostering % procentvise fordeling af slammængderne. b) Kontrolleret hygiejnisering % Såfremt rubrikken andet afkrydses angives arten c) Slammineraliseringsanlæg % her: d) Tørring % e) Forbrænding % f) Andet % 23

24 side 2 af skema 6. Slamkvalitet Gennemsnit af de i 2000/2001 udtagne prøver anføres pr. kg tørstof for de stoffer hvor der foreligger prøver. Stofparameter Gennem snit Typiske konc. a) Total kvælstof g/kg ts 40 Såfremt der foreligger analyser af andre end de nævnte b) Total Fosfor g/kg ts 30 stoffer angives resultatet tillige med måleenhed. Kopi af c) Kalium g/kg ts 2,5 analyseblanket kan evt. vedlægges. d) Cadmium mg/kg ts 1,5 Bemærk at næringsstofferne N,P og K skal angives i en e) Kviksølv mg/kg ts 1,2 anden enhed end tungmetallerne. f) Bly mg/kg ts 70 g) Nikkel mg/kg ts 20 1 mg/kg ts = 1g/ton ts h) Krom mg/kg ts 25 1 g/kg ts = 0,1% i) Zink mg/kg ts 750 j) Kobber mg/kg ts 260 k) Arsen mg/kg ts 5 l) LAS mg/kg ts 2600 m) PAH mg/kg ts 6 n) NPE mg/kg ts 50 o) DEHP mg/kg ts Slammets slutdisponering Såfremt der anvendes flere disponeringsmetoder angives a) Afsat til landbrugsjord % den procentvise fordeling af slammængderne. b) Afsat til skovbrug % c) Afsat til gartneri % Såfremt slammet køres til et mellemlager med henblik på d) Afsat til parkdrift % senere afsætning til landbrugsjord, skovbrug osv. udfyldes e) Afsat til private haver % rubrikken for den aktuelle slutdisponering. f) Til andet renseanlæg % g) Til losseplads/fyldplads % h) Til ekstern forbrænding % Såfremt en af rubrikkerne i),j) eller k) udfyldes, vil slam- i) Til fælles biogasanlæg % met også optræde på et indberetningsskema fra den på- j) Til komposteringsanlæg % gældende behandler hvis endelig disponering er jordbrug k) Til anden behandling % 8. Hvis slammet tilføres andet renseanlæg (pkt. f), losseplads (pkt. g) eller eksternt forbrændingsanlæg (pkt. h) angives navn og for renseanlæg også nummer her: Såfremt slammet slutdisponeres uden for hjemstedsamt angives navn på amt hvor slammet slutdisponeres, og såfremt der er tale om flere amter angives også fordelingen af slammængderne

25 Bilag B Data fra 2001 Bilag Amtsvis indberettede slammængder i tons og tørstofprocenter, Amtnavn Slammængde i VV Slammængde i TS Gennemsnit i TS % Københavns kom ,5 København ,4 Frederiksborg ,4 Roskilde ,0 Vestsjælland ,1 Storstrøm ,4 Bornholm ,3 Fyn ,6 Sønderjylland ,0 Ribe ,4 Vejle ,9 Ringkøbing ,4 Århus ,6 Viborg ,9 Nordjylland ,5 Total ,6 Bilag Slamstabilisering i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

26 Bilag Slamstabilisering i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Amtsvis antal indberetninger for slamstabilisering, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

27 Bilag Afvandingsformer i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Tabel Afvandingsformer i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

28 Bilag Amtsvis antal indberetninger for afvandingsformer, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom. 2 2 København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Yderligere behandlingsformer i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliseri ng Komposteri ng Tørring Forbrændin g Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

29 Bilag Yderligere behandlingsformer i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliserin g Komposterin g Tørring Forbrænding Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Amtsvis antal indberetninger for yderligere behandlingsformer, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliserin g Komposterin g Tørring Forbrænding Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

30 Bilag Slutdisponering i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Landbrug Skovbru g Gartneri Park Privat have Losseplad s Forbr. ext. Biogas Kompost Andet Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Slutdisponering i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Landbrug Skovbru g Gartneri Park Privat have Losseplad s Forbr. ext. Biogas Kompost Andet Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

31 Bilag Slutdisponering inkl. mineralisering opgivet i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Landbrug mm Forbrænding int. Forbrænding ext. Losseplads Mineraliserin g Andet mm Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland I alt Total Bilag Slutdisponering inkl. mineralisering opgivet i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Landbrug mm Forbrænding int. Forbrænding ext. Losseplads Mineraliserin g Andet mm I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

32 Bilag Koncentrationer i hele den undersøgte slammængde som funktion af den procentvise slammængde (g/kg TS), Fraktil Kvælstof Fosfor Kalium Undersøgte slammængde i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i tons Vægtede gennemsnitskonc. i kg/ton 43,7 31,5 4,8 Estimeret stofmængde i den samlede mængde slam i tons Bilag Koncentrationer i den undersøgte slammængde disponeret til landbrug som funktion af den procentvise slammængde (g/kg TS), Fraktil Kvælstof Fosfor Kalium , , , , , , , , , , ,5 Undersøgte slammængde i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i tons Vægtede gennemsnitskonc. i kg/ton 43,5 28,9 4,9 32

33 Bilag Koncentrationer i hele den undersøgte slammængde som funktion af den procentvise slammængde (mg/kg TS), Fraktil Cadmium Kviksølv Bly Nikkel Krom Zink Kobber Arsen 5 0,6 0, ,1 10 0,7 0, ,8 20 0,8 0, ,0 30 1,0 0, ,1 40 1,1 0, ,5 50 1,3 1, ,7 60 1,5 1, ,0 70 2,0 1, ,2 80 2,2 1, ,5 90 3,0 2, ,7 95 3,6 2, ,4 Undersøgte slammængde i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i kg Vægtede gennemsnitskonc. i 2,2 1,2 59,9 26,3 28, ,7 mg/kg Estimeret stofmængde i den samlede mængde slam i kg Bilag Koncentrationer i den undersøgte slammængde disponeret til landbrug som funktion af den procentvise slammængde (mg/kg TS), Fraktil Cadmium Kviksølv Bly Nikkel Krom Zink Kobber Arsen 5 0,3 0, ,4 10 0,6 0, ,8 20 0,8 0, ,9 30 0,9 0, ,0 40 1,0 0, ,1 50 1,1 0, ,2 60 1,2 0, ,3 70 1,4 1, ,9 80 1,7 1, ,7 90 2,0 1, ,5 95 2,3 1, ,8 Undersøgte slammængden i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i kg Vægtede gennemsnitskonc. i mg/kg ,4 0,9 45,2 25,2 22, ,8 33

34 Bilag Koncentrationer i mg/kg total fosfor i hele den undersøgte slammængde som funktion af den procentvise slammængde, Fraktil Cadmium Kviksølv Bly Nikkel Undersøgte slammængde i tons TS Vægtede gennemsnitskonc. i mg/kg total fosfor 51 42, Bilag Koncentrationer i mg/kg total fosfor i den undersøgte slammængde disponeret til landbrug som funktion af den procentvise slammængde, Fraktil Cadmium Kviksølv Bly Nikkel 5 9,2 11, ,7 13, ,8 19, ,3 23, ,3 26, ,4 29, ,7 34, ,9 37, ,0 38, ,3 50, ,7 68, Undersøgte slammængde i tons TS Vægtede gennemsnitskonc. i mg/kg total fosfor

35 Bilag Koncentrationer i hele den undersøgte slammængde som funktion af den procentvise slammængde (mg/kg TS), Fraktil LAS PAH NPE DEHP ,2 0,8 3, ,4 1,2 6, ,6 1,6 8, ,9 2,4 11, ,0 3,7 14, ,3 5,0 18, ,6 8,4 20, ,0 14,0 22, ,0 21,0 30, ,0 32,0 39, ,8 34,3 41,0 Undersøgte slammængde i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i kg Vægtede gennemsnitskonc. i mg/kg 690 1,8 11,7 19,3 Estimeret stofmængde i den samlede mængde slam i kg Bilag Koncentrationer i den undersøgte slammængde disponeret til landbrug som funktion af den procentvise slammængde (mg/kg TS), Fraktil LAS PAH NPE DEHP ,2 0,7 3, ,4 1,0 5, ,6 1,4 7, ,8 2,0 9, ,0 2,6 11, ,0 3,9 14, ,2 5,1 18, ,6 8,3 18, ,0 10,0 20, ,6 20,8 24, ,4 21,0 31,7 Undersøgte slammængden i tons TS Stofmængden i det undersøgte slam i kg Vægtede gennemsnitskonc. i mg/kg 468 1,5 6,9 15,0 35

36 Bilag C Data fra 2000 Bilag Amtsvis indberettede slammængder i tons og tørstofprocenter, Amtnavn Slammængde i VV Slammængde i TS Gennemsnit i TS % Københavns kom ,1 København ,1 Frederiksborg ,4 Roskilde ,9 Vestsjælland ,1 Storstrøm ,4 Bornholm ,4 Fyn ,0 Sønderjylland ,0 Ribe ,4 Vejle ,4 Ringkøbing ,3 Århus ,4 Viborg ,7 Nordjylland ,2 Total ,3 Bilag Slamstabilisering i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg

37 Nordjylland Total Bilag Slamstabilisering i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Amtsvis antal indberetninger for slamstabilisering, Amtnavn Anaerob Aerob Kalk Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

38 Bilag Afvanding i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Uoplyst I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Afvanding i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Uoplyst I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

39 Bilag Amtsvis antal indberetninger for afvandingssformer, Amtnavn Centrifuge Filter Sibånd Slambed Andet Ingen Uoplyst I alt Københavns kom. 2 2 København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Yderligere behandlingsformer i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliserin g Komposterin g Tørring Forbrænd ing Andet Ingen Uoplyst I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

40 Bilag Yderligere behandlingsformer i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliserin g Komposterin g Tørring Forbrænding Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Amtsvis antal indberetninger for yderligere disponeringsformer, Amtnavn Hygiejniseri ng Mineraliserin g Komposterin g Tørring Forbrænding Andet Ingen Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

41 Bilag Slutdisponering i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Landbrug Skovbru g Gartneri Park Privat have Losseplad s Forbr. ext. Biogas Kompost Andet Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total Bilag Slutdisponering i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Landbrug Skovbru g Gartneri Park Privat have Losseplad s Forbr. ext. Biogas Kompost Andet Ukendt I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

42 Bilag Slutdisponering inkl. mineralisering opgivet i tons TS fordelt på amter, Amtnavn Landbrug mm Forbrænding int. Forbrænding ext. Losseplads Mineraliserin g Andet mm Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total I alt Bilag Slutdisponering inkl. mineralisering opgivet i tons VV fordelt på amter, Amtnavn Landbrug mm Forbrænding int. Forbrænding ext. Losseplads Mineraliserin g Andet mm I alt Københavns kom København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Total

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2005 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 11 2 RENSEANLÆG

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Miljøprojekt Nr. 711 2002 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2000 Affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder Claus Petersen ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Miljøprojekt Nr. 858 2003 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Århus Kommune Natur og Miljø Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Natur og Miljøchef 25. april Århus Kommune Natur og Miljø Vision Udgangspunkt: Bæredygtig udvikling Mest miljø for borgernes penge

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 8 og nr. 11, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1, 16, stk. 1 og 2, 19, stk. 5, 44, stk. 1,

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling...

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS

Margrethe Askegaard SEGES, Økologi MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS Madaffald, seminar og møde, Dansk Affaldsforening Silkeborg, 8. juni 2016 Margrethe Askegaard SEGES, Økologi mga@seges.dk MADAFFALD HAR VÆRDI FOR OS ØKOLOGIEN I DANMARK VOKSER Det økologiske areal i Danmark

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Bilag 2 Slamdisponering

Bilag 2 Slamdisponering 30.11.07/22.02.08 107 1495 Assens Kommune Fremtidig spildevandsstruktur - Planlægning 1 af 12 Bilag 2 Slamdisponering Fremtidig spildevandsstruktur Planlægning Assens Kommune Februar 2008 30.11.07/22.02.08

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det?

Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? Biogødning (spildevandsslam) - Hvad består det af? Hvorfor skal det bruges? Hvordan håndteres det? EnviNa-kursus d. 28. oktober 2015 i Horsens v./ Miljøfaglig konsulent Erik E. Olesen, HedeDanmark Konklusion

Læs mere

Transport og slutdisponering af spildevandsslam

Transport og slutdisponering af spildevandsslam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af spildevandsslam SVARSKRIVELSE NO. 1 VEDR.: SLAMKVALITET M.M. 1.1 Indledning Dette rettelsesbrev no. 1 er offentliggjort den 10.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer

Biogasanlægget. - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne. Bruno Sander Nielsen. Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Økologikongres 2013 C5: Recirkulering af næringsstoffer Biogasanlægget - vejen til fuld recirkulering af næringsstofferne Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas Hvem er Brancheforeningen?

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Oplæg ved: Christian Ege Leif Bach Jørgensen Det Økologiske Råd Projekt om anvendelse af kildesorteret organisk

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000 Punktkilder 1999 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt J.nr. mst-703-00015 Den 3. april 2008 Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 191 (alm. del) stillet af Folketingets

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001. Punktkilder 2000. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001. Punktkilder 2000. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Punktkilder 2000 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Risikoen for jord- og grundvandsforurening. afvanding og deponering af spildevandsslam på renseanlæg

Risikoen for jord- og grundvandsforurening. afvanding og deponering af spildevandsslam på renseanlæg Frederiksborg Amt og Amternes Videncenter for Jordforurening Risikoen for jord- og grundvandsforurening forårsaget af afvanding og deponering af spildevandsslam på renseanlæg Rapport Januar 2006 Frederiksborg

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi 1 Hvem er jeg? Maja Rasmussen (MAJR) Kontor: Aarhus/Holstebro Områder: Undersøgelse

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt

Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Seminar Foreningen for danske biogasanlæg 7. december 2015: KOD et godt og sikkert produkt Oplæg ved: Christian Ege Leif Bach Jørgensen Det Økologiske Råd Projekt om anvendelse af kildesorteret organisk

Læs mere

Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7)

Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7) Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7) Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 er vist i nedenstående tabel 1, hvor forbruget af de enkelte gødninger er angivet i 1.000. Til belysning

Læs mere

Håndtering af spildevandsslam

Håndtering af spildevandsslam Håndtering af spildevandsslam Katalog over metoder til behandling og slutdisponering DANVA VEJLEDNING NR. 82, JUNI 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Udgiver: Håndtering af spildevandsslam

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7

Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7 Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7 3. RENSEANLÆG...11 3.1 RESULTATER... 11 3.1.1 Antal, størrelsesfordeling og renseniveau...11 3.1.2 Tilledning til renseanlæggene...13 3.1.3 Antal prøver og analyser...16

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Grundvandsressourcen. Nettonedbør

Grundvandsressourcen. Nettonedbør Grundvandsressourcen En vurdering af grundvandsressourcens størrelse samt påvirkninger af ressourcen som følge af ændringer i eksempelvis klimaforhold og arealanvendelse har stor betydning for planlægningen

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12 FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere