Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen"

Transkript

1 Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

2 Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen 3 Nielsen A/S. Side 111 Udsnit af DMK-BLOK gengives med tilladelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DMK-BLOK vises på baggrund af Danmarks Digitale Ortofoto, copyright Kampsax A/S. Side 139 Foto: Århus Kommunale Værker. Side 141 Skærmbilleder stammer fra TP Noise, copyright Tetra Plan A/S. Side 143 Foto: Thomas Rahbek. Øvrige illustrationer og fotos: Jens Nikolaisen, Jeppesens Tegnestue. Kort & Matrikelstyrelsen. Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Tryk: Kort & Matrikelstyrelsen 2000 ISBN: Kort & Matrikelstyrelsen

3 Indhold 1. Indledning Ejendomsretlige og administrative ejendomsdata Ejendomsbegreberne Generel karakteristik og udviklingstrend De ejendomsretlige ejendomsdata Matriklen Baggrund Matrikuleringen Matriklens bestandele Matrikelregistret Matrikelkortet Måloplysninger Fikspunktregisteret Udstykningsprocessen Begrebet»Samlet fast ejendom« Udstykningskravet De matrikulære sagstyper Den praktiserende landinspektør Afsætning af skel Matrikelkortet og private veje WEB-matriklen Anvendelse Datakvalitet Udvikling Kort & Matrikelstyrelsen 3

4 2.2. Tingbogen Baggrund Dagbogen Tingbogens opbygning Edb-tingbogen Anvendelse Kvalitet Udvikling De administrative ejendomsdata Bygnings- og boligregistret (BBR) Baggrund Hovedstruktur i BBR Stamregister Ændringsregister Historisk register Niveaudelingen i BBR Ejendomsniveauet Bygningsniveauet Niveau for bolig- og erhvervsenhed Identifikationer Ejendom Bygning Bolig- og erhvervsenhed Dataindhold Fysisk Funktionelt Administrativt Ajourføring Anvendelse Kommuner, amter og staten Forsyningsvirksomhederne Den private sektor Datakvalitet Udvikling Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) Baggrund Struktur og dataindhold ESR s ejendomme Matrikeloplysninger Kort & Matrikelstyrelsen

5 Ejeroplysninger Vurderingsoplysninger Registerforskrifter Kvalitet Udvikling Andre vurderingsregistre Begrundelsesregistret Kvalitet Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) Planregistret Baggrund Struktur og dataindhold Anvendelse Kvalitet Udvikling Krydsreferenceregistret (KRR) Netværksfunktionalitet Struktur og dataindhold Mindsteenhedsprincippet Bygninger over skel Anvendelse Udvikling Andre registre Det Centrale Personregister (CPR) Baggrund Struktur og dataindhold Boligregistret Vejregistret Anvendelse Udvikling Virksomhedsregistre Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Baggrund Hovedstruktur Identifikationer Dataindhold Anvendelse Kort & Matrikelstyrelsen 5

6 Generelt LandbrugsRegister (GLR) og Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR) Baggrund Struktur og dataindhold Anvendelse Infodatabase om geodata Adgang til ejendomsdata Adgang via registerejerne By- og Boligministeriets videregivelsesordning Udvikling Georeferencer Former Georeferencer til adresser Dansk Adresse- og Vejnetsdatabase Adresseprojektet Georeferencer til matrikulære arealer Begrænsninger Lodder Administrative parceller Bygninger Modellering af ejendomsdata Modelleringens trin Virkeligheden Begrebsmodel Den fysiske datamodel Hvorfor modellere? Logisk datamodel for ejendomsdata Anvendelseseksempler Vurdering af fast ejendom Ydelser og afgifter Kort & Matrikelstyrelsen

7 9.3. Beregning af vejtrafikstøj Statens Ejendomsinformationssystem Stikordsregister Oversigt over registrenes dataindhold Matriklen Matrikelregistret Matrikelkortet Tingbogen Bygnings- og boligregistret (BBR) Ejendom Bygning Bolig- og erhvervsenhed Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) Offentligt tilgængelige data Data, der ikke må videregives til private Begrundelsesregistret Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) Planregistret Krydsreferenceregistret Adresse-matriklenummer-bygning referencer Plan-matrikelnummer referencer CPR Vejregister Boligregister Centralt VirksomhedsRegister (CVR) Indeks over datafelter 216 Bilag 1. Logisk datamodel for ejendomsdataområdet Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 1. Indledning Vores samfund har gennem mange år opbygget data om landets ejendomme. For matriklens vedkommende er der tale om århundreder. De bruges i dag primært i offentlig forvaltning som en vigtig del af datagrundlaget i det moderne informationssamfund. Men potentialet er langt større og anvendelsen af disse data vil med udbredelsen af Geografiske Informations Systemer (GIS) 1 og Internettet nå meget længere ud ikke mindst i den private sektor og til den individuelle borger. Denne opslagsbog kan forhåbenlig bidrage til at fremme denne proces, som hæmmes af, at viden om ejendomsdata i dag er spredt og usystematisk. Det betyder, at mange påføres unødige vanskeligheder, når de ønsker at bruge disse data. Bogen sigter både mod undervisningen ved de højere læreranstalter og mod systemudviklere eller administrative fagfolk, der i praksis kommer i berøring med ejendomsdata. I GIS anvendes også mange andre data, end dem vi her beskriver først og fremmest digitale kort men også miljødata og data om naturgivne forhold. Dem må vi henvise læseren at finde oplysninger om i andre kilder. Man vil heller ikke finde beskrivelser af edbudstyr og programmel til behandling af ejendomsdata. Der findes i forvejen flere udmærkede lærebøger inden for dette emne, hvorimod der ikke hidtil har eksisteret en samlet og systematisk fremstilling om de data, der trods alt er den vigtigste komponent i de allerfleste praktiske opgaver. 1) Et Geografisk Informations System er et edb-baseret informationssystem til behandling og analyse af geografiske data. Denne definition findes i»geografisk informationsbehandling. Metoder och tillämpningar«byggforskningsrådet og ULI, Stockholm, Der findes andre definitioner af GIS, som imidlertid ikke afviger væsentligt fra den anførte. 8 Kort & Matrikelstyrelsen

9 Grundlaget for bogen er oprindeligt materiale fra undervisningen i geoinformatik ved Geografisk Institut ved Københavns Universitet, hvor forfatterne under opstarten af faget fungerede som eksterne lektorer. Fordelingen af undervisningsopgaverne afspejler sig i bogen, hvor stoffet om matriklen og tingbogen (afsnittene 2, 11.1 og 11.2) er forfattet af Knud Villemoes Hansen, medens Poul Daugbjerg har skrevet bogens øvrige afsnit og fungeret som redaktør. Under bearbejdelsen af materialet til bogen har mange kolleger og fagfolk ydet et bidrag med gennemlæsning og forslag til forbedringer. Desuden er det også i mange tilfælde deres arbejder, som vi bygger vores beskrivelser på. De skal derfor have tak for, at vi måtte trække på dem til denne bog. Læsevejledning Bogen er primært beregnet på at blive brugt som en praktisk opslagsbog for de mange samlinger af ejendomsdata og bogen er derfor bygget op omkring beskrivelser af de enkelte datasamlinger, der desuden er suppleret med detaljerede oversigter over samlingernes dataindhold. I afsnit 1 gives en oversigt over de ejendomsdata, der er omtalt i bogen. Der skelnes mellem henholdsvis ejendomsretlige og administrative ejendomsdata. Afsnittet omfatter definitioner af ejendomsbegreberne, der er grundlæggende for de efterfølgende afsnit. Afsnit 2 omfatter matriklen og tingbogen, der i modsætning til de administrative ejendomsdataregistre har en længere historisk baggrund, som der derfor redegøres for. I afsnit 3 gennemgås de administrative ejendomsdata, der er samlet under Krydsreferenceregistret, dvs. Bygnings- og boligregistret, Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem, Planregistret og Krydsreferenceregistret selv. Desuden er der medtaget kort omtale af Begrundelsesregistret og Statens Salgs- og Vurderingsregister. I afsnit 4 redegøres der for et par øvrige datasamlinger, nemlig Centralt Person Register, Centralt VirksomhedsRegister og Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister, der alle indeholder væsentlige ejendomsrelaterede data. I afsnit 5 redegøres for Infodatabasen om geodata som en ajourført oversigt over de tilgængelige stedfæstede data i Danmark, herunder også de i bogen omtalte samlinger med ejendomsdata. Afsnit 6 indeholder en kort vejledning om mulighederne for at skaffe sig adgang til ejendomsdata. Hvorledes ejendomsdata kan knyttes til digitale kort gennem georeferencer er forklaret i afsnit 7 og der gøres desuden opmærksom på nogle vigtige begrænsninger i anvendelsen af georeferencer. Afsnit 8 omhandler principperne for datamodellering, der på ejendomsdataområdet har været anvendt til udarbejdelse af den logiske datamodel for ejendomsdata, som er medtaget i bogens bilag 1. Afsnit 9 illustrerer bredden i anvendelse af ejendomsdata gennem korte beskrivelser af udvalgte anvendelseseksempler fra virkeligheden. Kort & Matrikelstyrelsen 9

10 Endelig indeholder afsnit 11 oversigter over dataindholdet i de forskellige datasamlinger. Bogen omfatter et stikordsregister i afsnit 10 og i afsnit 12 et indeks til de mange dataoplysninger, der findes spredt rundt i de forskellige datasamlinger med ejendomsdata Ejendomsretlige og administrative ejendomsdata Der bør overordnet skelnes mellem ejendomsretlige og administrative ejendomsdata ud fra den betragtning, at matriklen og tingbogen, der indeholder de ejendomsretlige ejendomsdata, begge er lovfæstede datasamlinger, hvor selve registreringen i disse datasamlinger har retlig virkning for den enkelte borger eller andre juridiske individer. For matriklens vedkommende har registreringen således betydning for en retlig afgørelse af ejendomsforholdet til jorden og dens lovlige udnyttelse. Også for tingbogens vedkommende er fastsættelse af ejendomsforholdet det juridiske formål, men derudover spiller registreringen i tingbogen en afgørende juridisk rolle for pantsætning af fast ejendom og fastsættelse af forskellige former for rådighedsindskrænkninger i form af servitutter, deklarationer mv. Registreringen i de administrative datasamlinger som f.eks. Bygnings- og boligregistret har derimod ikke i sig selv nogen retlige virkninger for den enkelte borger. Her er det administrative interesser, dvs. det offentliges mulighed for at administrere en række love og forvalte andre offentlige opgaver, der er udgangspunkt for etableringen. Vore ejendomsdata registreres helt overvejende i»registre«. Denne betegnelse dækker også almindelig sprogbrug og vil blive brugt som den gennemgående betegnelse for den enkelte datasamling uanset at der herimellem også findes et enkelt kort, nemlig matrikelkortet. I skemaet på næste side er i meget sammentrængt form vist de væsentligste af de datasamlinger, der vil blive omtalt i denne bog. 10 Kort & Matrikelstyrelsen

11 Ejendomsretlige ejendomsdata Register Registreringsenheder Beskrivende oplysninger Matriklen (kort og register) Samlede faste ejendomme Identifikation Stedfæstelse af skel Grundarealer Noteringer Tingbogen Bestemte faste ejendomme, Ejere herunder ejerlejligheder Belåning Servitutter, deklarationer mv. Administrative ejendomsdata Register Registreringsenheder Beskrivende oplysninger Det fælleskommunale Vurderingsejendomme Ejere Ejendomsdatasystem (ESR) Vurderinger Nuværende arealanvendelse Bygnings- og boligregistret (BBR) Vurderingsejendomme Adresser Bygninger Bygningsarealer Bolig- og erhvervsenheder Konstruktionsforhold Installationer Nuværende bygningsanvendelse Planregistret Planer Planlagt bygnings- og arealanvendelse Krydsreferenceregistret (KRR) Krydsreferencer Ingen Det Centrale Personregister (CPR), Veje Vejnavne- og koder Vejregistret Husnummer-intervaller Det centrale Virksomhedsregister Juridiske virksomheder Ejerforhold (CVR) Produktionssteder Brancher Byggepladser Beskæftigede Figur 1. Oversigt over de væsentligste registre med ejendomsdata. Skemaets beskrivelser af de enkelte registres dataindhold er ikke fuldstændig. Kort & Matrikelstyrelsen 11

12 1.2. Ejendomsbegreberne For at kunne arbejde med ejendomsdata fra forskellige registre, er det nødvendigt at se på, hvorledes det enkelte register definerer det ejendomsbegreb, som det baserer sin registrering på. Af historiske grunde har hvert af de»gamle«ejendomsregistre sin egen definition af, hvad en ejendom er. I skemaet overfor er vist en oversigt over, hvad ejendomsbegrebet i det enkelte register omfatter. Det har været overvejet at slå matriklen, tingbogen og Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem sammen i en ejendomsdatabank. I 1972 blev det imidlertid besluttet at bevare de tre ejendomsregistre som selvstændige registre. Fejl i ejendomsregistrene kan give betydelige ulemper i forbindelse med ejendomsdispositioner. Det er derfor pålagt tinglysningsdommerne og kommunerne at indberette uoverensstemmelser mellem tingbogen, ESR og matriklen til Kort & Matrikelstyrelsen. Praksis viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de tre ejendomsregistre. Der er dels tale om ajourføringsfejl, men der er også en gruppe af uoverensstemmelser, der skyldes, at ejendomsmassen er forskellig i de tre registre. 12 Kort & Matrikelstyrelsen

13 Det fælleskommunale Register Matrikel Tingbog Ejendomsdatasystem (ESR) Ejendomsbegreb Samlet fast ejendom Bestemt fast ejendom Vurderingsejendom (Udstykningsloven) (Tinglysningsloven) (Vurderingsloven) Kan bestå af Et matrikelnummer Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom To eller flere matrikel- Umatrikuleret ejendom Umatrikuleret ejendom numre, der er noteret Ejerlejlighed Ejerlejlighed sammen Bygning på lejet grund Bygning på lejet grund Bygning på søterritoriet Bygning på søterritoriet Fraskilt andel i fælleslod Fraskilt andel i fælleslod Arealer, der tilhører samme ejer og udgør én driftsenhed registreres som en vurderingsejendom (landbrugsejendomme, der drives sammen, registreres dog hver for sig) Ejendoms- Matrikelnummer Matrikelnummer Ejendomsnummer identifikation Matrikelnummer/ejer- (OBS: Ejendomsnumre anvendes lejlighedsnummer også til afgifts-, opkrævnings- og Den førhen til matrikel- betalingsejendomme, f.eks. en lejer, nummer xx hørende andel der skal betale vandafgift) i matrikelnummer yy Øvrige bestemte faste ejendomme har ingen fastlagt identifikation Bemærkninger: Notering af to eller flere matrikelnumre som en samlet fast ejendom betyder, at et enkelt matrikelnummer ikke kan fraskilles ejendommen uden en egentlig udstykningssag. På en samlet fast ejendom kan hvile notering om: Arbejderbolig Landbrugsejendom Landbrugsejendom uden bygninger Landbrugsejendom som familiejendom Fælleslod Figur 2. Oversigt over ejendomsbegreberne. Kort & Matrikelstyrelsen 13

14 1.3. Generel karakteristik og udviklingstrend Registrene er karakteriseret ved: - at de findes i digital form De omtalte registre findes i dag som databaser med undtagelse af Tingbogen, der er under konvertering til edb. For store dele af landet er denne konvertering allerede sket, og oplysningerne er tilgængelige i edb-form. Tingbøgerne for resten af landet vil inden for en overskuelig tidshorisont blive konverteret. - at det enkelte register er bundet til én (eller nogle få) juridisk eller administrativ opgave Data»fødes«i den pågældende opgave, for BBR s vedkommende er det f.eks. byggesagsbehandling, og det betyder, at data ofte»farves«af de specifikke retningslinier for opgaven, der dermed bliver bestemmende for omfanget og karakteren af registreringen, de anvendte definitioner og for kvaliteten af data. - at data er tidstro At registrene er knyttet til bestemte juridiske eller administrative opgaver betyder, at de ajourføres løbende i sagsbehandlingen. Men det sker naturligvis kun i den takt, som disse opgaver stiller krav om, og i denne forstand er registreringen tidstro. Ajourføringen af registrene er altså knyttet til juridiske eller administrative»hændelser«, der indebærer, at dataindholdet ajourføres post for post efterhånden som der indtræffer hændelser, der berettiger til opdatering af en tidligere registrering. - at registreringen er landsdækkende og standardiseret Anvendelse af registrene er obligatorisk for hele landet, da de jo netop er led i varetagelse af en juridisk eller administrativ opgave, fastsat i lovgivningen. Dette er i international sammenhæng særegent for Danmark og de øvrige skandinaviske lande, medens der i andre lande som regel ses lokale eller regionale registreringer af samme karakter. At vores registre er landsdækkende og dataindholdet er standardiseret har i hvertfald med den hidtidige teknologi været en forudsætning for, at det økonomisk kunne lade sig gøre at opbygge de store centrale edb-systemer og at en række tilkommende opgaver også kunne løses på grundlag af oplysningerne. - at data i registrene kan stedfæstes Oplysningerne kan stedfæstes, da de er knyttet til juridisk eller administrativt fastsatte lokaliteter, f.eks. en adresse, fysiske objekter, f.eks. bygninger, eller arealer med en kendt afgrænsning og stedfæstelse, f.eks. matrikelnumre. Det betyder, at andre oplysninger der knyttes til registeridenterne, dermed kan gives en geografisk dimension en vigtig egenskab ved udnyttelsen af ejendomsdata i GIS. - at registrene er modulære At registrene er modulære, betyder, at de dækker hver deres sagsområde (med mindre overlapninger). Det enkelte register dækker ikke alle forhold for et givet område, men netop kun en bestemt del af virkeligheden. Registrene er hen ad vejen søgt samordnet således at der på den ene side ikke er for mange overlapninger og således, at de på den anden side samlet dækker behovet for juridiske eller 14 Kort & Matrikelstyrelsen

15 administrative registerdata. Modulariteten betyder, at det decentraliserede ansvar for de enkelte dataområder kan opretholdes i overensstemmelse med princippet om, at ansvaret bør ligge hos den, der har den største interesse i oplysningerne og den daglige brug af dem. - at data er sammenhængende Oprindelig er de enkelte registre etableret som isolerede datasamlinger, men specielt gennem mange års samordningsindsats er det lykkedes at skabe en»netværksfunktionalitet«ved koordination af identifikationer, begreber og tekniske løsninger. Det betyder, at registrene i mange situationer over for brugeren fungerer som et samlet system, uanset at der bagved facaden er tale om flere selvstændige registre. På en række punkter er situationen som den er beskrevet ovenfor dog under forandring på grund af den informationsteknologiske udvikling. Vore tilvante forståelse af registre som velafgrænsede datasamlinger og deres edbsystemer skal med tiden revideres. De teknologiske rammer, som registrene hidtil har fungeret indenfor, er under hastig forandring og allerede i dag er nogle af registrene på det teknologiske plan tildels smeltet sammen. Disse registre er altså allerede i dag reduceret til juridiske eller administrative begreber. Med tiden skal vi formentlig i stedet udvikle en forståelsesramme, der lægger vægt på de virkelige geografiske objekter og deres indbyrdes fysiske, juridiske og administrative sammenhænge. Dette gælder, hvadenten der er tale om registre eller kortværker, de er blot forskellige repræsentationer af de samme objekter i virkelighedens verden. En hjælp til at opbygge en anden forståelsesramme er den begrebsmodellering, der omtales i afsnit 8. Her er en stor del af de samlede registerdata indføjet i den samme model og beskrevet med samme standard. Modellen er tilmed fremtidsrettet og er derfor retningsgivende for de forskellige parters udvikling af deres respektive registre. Det betyder til gengæld, at modellen ikke gengiver situationen, som den er i dag og derfor kan den kun delvis bruges til at finde vej rundt i de nuværende registre. Den samme informationsteknologiske udvikling, der opløser registrene, vil også overvinde en anden af vores tilvante forstillinger, nemlig adskillelsen mellem kort og registre. Der er ofte tale om beskrivelse af de samme virkelige objekter i henholdsvis kort og registre, f.eks. en bygning, men datafangstmetoder, begreber og organisatoriske arbejdsgange er stadig adskilt, så vi i dag står overfor en stor opgave med at overvinde denne kunstige adskillelse i de kommende år. Men igen er der tale om en udviklingstendens, som er på vej til at slå igennem. Den ensidige beskrivelse af registrene i denne bog er derfor kun udtryk for vores aktuelle udviklingstrin, der om nogle år vil være passé. Udviklingen inden for dette område betyder også, at beskrivelserne af dataindholdet i denne bog med tiden vil blive overhalet af virkligheden. Afslutningsvis må vi derfor råde vores læsere til i vigtige situationer at tage kontakt med de dataansvarlige på de forskellige områder for at sikre sig viden om eventuelle ændringer. Kort & Matrikelstyrelsen 15

16 2. De ejendomsretlige ejendomsdata 2.1. Matriklen Baggrund Mange lande har fra gammel tid haft en registrering af jordbesiddelser med det formål at beskatte disse ejendomme og derved skaffe penge til kongen, fyrsten eller lign. Registreringen har også haft til formål at give ejere og andre rettighedshavere over faste ejendomme omsætningsbeskyttelse og sikkerhed i private retsforhold, f.eks. registrering af ejerforhold, ejendomsgrænser, panterettigheder mv. I Danmark kaldes registeret over faste ejendomme for Matriklen (det latinske ord»matrikula«betyder fortegnelse). Ved en matrikel forstås en fortegnelse uden kortværk, og betegnelsen»matrikel«har derfor været korrekt for de tidlige matrikler, hvor der ikke eksisterede et tilhørende matrikelkortværk. I udlandet anvendes betegnelsen»kataster«(tysk) eller»cadastre«(engelsk) som betegnelse for skatteregistre over fast ejendom. Det antages, at ordet kommer fra græsk katastikhon, der betyder»linie ved linie«og dermed antyder et register med et tilhørende kortværk, der viser de registrerede enheder. Selvom den nugældende matrikel har tilknyttet et kortværk, er betegnelsen»matrikel«fortsat anvendt som navnet på det danske skatteregister over fast ejendom Matrikuleringen I Danmark har udskrivningen af skatter og afgifter i hvert fald siden den tidlige middelalder hvilet på besiddelsen eller brugen af fast ejendom. Registreringen fandt dengang sted i kirkens og godsernes jordebøger. Efter svenskekrigene og enevældens indførelse var der behov for at øge skatteudskrivningen, og dette førte til udarbejdelsen af den første danske matrikel af Grundlaget for denne matrikel var imidlertid mangelfuldt, og den blev allerede i 1688 afløst af Christian d. V s matrikel, som hvilede på en opmåling af de skattepligtige jorder. Opmålingen førte ikke til et kortværk over ejendommene, men alene til en bedre arealangivelse for de enkelte ejendomme ved at der blev opmålt en længde og nogle bredder, som gjorde det muligt at beregne arealer. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedligeholdt med hensyn til forandringer 16 Kort & Matrikelstyrelsen

17 i ejendomsforholdene, og efter udskiftningerne i slutningen af 1700-tallet var der behov for udarbejdelse af en ny matrikel. Matrikuleringsarbejdet begyndte i 1805 og opmålingen var afsluttet i Udover selve opmålingen blev jorderne sat i»hartkorn«på grundlag af areal og bonitet (jordernes dyrkningsmæssige kvalitet). Hartkornet blev derved et udtryk for jordernes ydeevne i landbrugsproduktionen og dermed skatteevne. Hartkornsansættelsen dannede grundlag for skatteudskrivningen frem til Fra dette tidspunkt blev fast ejendom beskattet efter en ansættelse til ejendoms- og grundværdi, der foretages af en offentlige vurderingsmyndighed. Matrikuleringsarbejderne omfattede i første omgang de områder i det egentlige kongerige, der skulle betale ejendomsskat, dvs. kongeriget til Kongeåen (den danske konge herskede i begyndelsen af tallet over kongeriget Danmark, en række hertugdømmer, bl.a. Slesvig og Holsten, og en række bilande, f.eks. Norge frem til 1814 og Island og Færøerne). Tilbage stod matrikuleringen af de kongerigske enklaver i hertugdømmet Slesvig. Disse enklaver blev af Dronning Margrethe I givet til bispestolen i Ribe og havde særstilling som del af det danske kongerige. Enklaverne havde kongerigsk administration og lå hovedsagelig mellem Ribe og Tønder, idet der dog også var dele af de nordfrisiske øer, der hørte til enklaverne. Matrikuleringen af enklaverne foregik , og dermed var alle kongerigske landområder matrikuleret, således at matriklen for landområder kunne træde i kraft den 1. janaur Det er denne matrikel, der løbende er blevet ajourført og således fortsat er gældende. Købstædernes bygrunde og landsbykernerne blev ikke betragtet som skattebetalende områder og var dermed ikke med i den indledende matrikulering. Det samme gjaldt staden København, der havde sin egen matrikel fra For Bornholms vedkommende trådte matriklen dog først i kraft i I perioden blev de daværende købstæder matrikuleret, således at hele det kongerigske område var dækket af matriklen. For Sønderjylland gælder det særlige forhold, at hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg ikke var omfatttet af matriklen af Da vi mistede de tre hertugdømmer i 1864, fik vi som erstatning for de kongerigske enklaver nogle områder af hertugdømmet Slesvig, nemlig otte sogne syd for Kolding (Dalby, Hejls, Stenderup, Sønder-Bjert, Taps, Vejstrup, Vonsild og Ødis), nogle områder ved Ribe samt øen Ærø. Da den gamle slesvigske plovtakstmatrikel gjaldt for de indlemmede arealer, blev de matrikuleret efter det kongerigske mønster De sønderjyske landsdele, der blev afstået i 1864, blev senere matrikuleret under prøjsisk styre, og fik derved et tysk matrikelsystem, der på forskellige områder afviger fra matriklen i kongeriget. Efter genforeningen i 1920 blev det tyske matrikelsystem videreført, men i de senere år er forskellene udlignet, således at den sønderjyske matrikel i dag er meget lig den kongerigske. Endelig bør det nævnes, at Fanø blev matrikuleret i slutningen af 1920 erne på Kort & Matrikelstyrelsen 17

18 grundlag af en skelkonstatering og en nyopmåling. På grund af manglende udskiftning af de dyrkede jorder på Fanø, var der ikke tidligere sket en matrikulering af de enkelte ejendomme på øen. I tilslutning til matrikuleringsarbejderne blev der udstedt regler, som regulerede jordomlægninger i landbruget og sikrede vedligeholdelse af matriklens oplysninger, både under forarbejdernes udførelse og efter matriklens ikrafttræden den 1. januar Efter at beskatningen af fast ejendom på grundlag af hartkornsansættelsen ophørte i 1903, har registreringen i matriklen især haft til formål at sikre registreringen af ændringer af ejendomsgrænser, herunder mål til disse. Herved er skabt et grundlag for sikring af privatretlige forhold og myndighedernes kontrol med ejendomsdannelsen og kontrol med ejendommenes brug. Det er fortsat matriklens hovedformål at tildele hver lod en entydig identifikation og definere de samlede faste ejendomme. Herved opnås, at en samlet fast ejendom kan beskrives alene ved at angive ejendommens matrikelbetegnelse i juridiske dokumenter og andre steder, og ejendommens beliggenhed i forhold til andre ejendomme er udtrykt grafisk i matrikelkortet. En længere verbal og usikker beskrivelse af ejendommen, som anvendes i visse andre lande, især engelsktalende, undgås herved. Udover registreringen i matriklen udføres der ved registreringen af matrikulære ændringer en udstykningskontrol, således at det sikres, at der ikke registreres udstykninger og andre matrikulære ændringer, hvis den kommende arealanvendelse er i strid med gældende bestemmelser. Det sker ved, at relevante myndigheder skal godkende udstykninger og andre matrikulære ændringer, inden registreringen i matriklen. Der foreligger i Danmark tre matrikler. En matrikel, der omfatter hele landet, bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner, en matrikel for Københavns kommune og en matrikel for Frederiksberg kommune. Matriklen føres af matrikelmyndigheden. Kort & Matrikelstyrelsen under By- og Boligministeriet er matrikelmyndighed uden for Københavns og Frederiksberg kommuner. De matrikulære arbejdsopgaver er delt mellem den statslige matrikelmyndighed, der fører et centralt register, og de privat praktiserende landinspektører med beskikkelse, der udfører opmålingsarbejde, skelafmærkning, høring af lokale myndigheder mv. I Københavns Kommune udøves matrikelmyndigheden af Magistraten ved stadskonduktøren og i Frederiksberg Kommune udøves matrikelmyndigheden af kommunalbestyrelsen ved stadslandinspektøren. I de to kommuner er landinspektørerne kommunalt ansatte. Matriklerne i Københavns og Frederiksberg kommuner vil ikke blive omtalt her Matriklens bestanddele Matriklen består af et register over samtlige faste ejendomme og et kortværk med tilhørende måldokumentation til skel. Matriklen omfatter kun jordarealer og indeholder oplysning om matrikelbetegnelser (identifikationer), arealstørrelse og lovbestemte noteringer om de faste ejen- 18 Kort & Matrikelstyrelsen

19 domme, f.eks. notering om landbrugspligt. Matriklen er det eneste ejendomsregister, der er tilknyttet et kortværk, der viser de enkelte matrikelnumres beliggenhed i forhold til hinanden. Nedenfor er vist et eksempel på, hvad matriklen indeholder for en given samlet fast ejendom. 97 Figur 3. Eksempel på en matrikeludskrift, der indeholder repræsentative oplysninger om en samlet fast ejendom. Den indeholder ikke alle de oplysninger, der er registreret i matriklen om den pågældende ejendom/ matrikelnumrene i ejendommen. Kort & Matrikelstyrelsen 19

20 Figur 4. Analogt udtræk af Det digitale Matrikelkort for den i figur 3 viste ejendom. Matrikelkortet viser de enkelte matrikelnumres beliggenhed, men det fremgår ikke af kortet, hvilke matrikelnumre der sammen udgør en samlet fast ejendom. 20 Kort & Matrikelstyrelsen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 1 af 42 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2007-08-16 side 2 af 42 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

KMS 17-04-2007. Metodeudvikling til forbedring af matrikelkortet

KMS 17-04-2007. Metodeudvikling til forbedring af matrikelkortet KMS 17-04-2007 Metodeudvikling til forbedring af matrikelkortet 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Ejendomsregistrering...3 1.2 Matriklen...3 1.3 Matriklens vedligeholdelse...3 1.4 Matriklen og

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 2 af 40 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Det digitale M a t r i k e l k o r t

Det digitale M a t r i k e l k o r t Det digitale M a t r i k e l k o r t - den administrative løsning produktblad, september 1999 Et administrativt grundlag Det digitale Matrikelkort er det kortværk, der viser ejendomsforholdene i Danmark.

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard - landinspektør, tansk@land.aau.dk ErhvervsPhD stipendiat : Kort & Matrikelstyrelsen/Aalborg Universitet Torben Juulsager - landinspektør, tgj@geopartner.dk

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning NORD Kortet er ajour indtil: 04-09-2015 Geodatastyrelsen Copyright Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt Ny privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder BEK nr 1676 af 20/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-202-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Det digitale Matrikelkort

Det digitale Matrikelkort Det digitale Matrikelkort Indhold og muligheder Brugervejledning september 1997 Det digitale Matrikelkort Indhold og muligheder Brugervejledning september 1997 I n d h o l d Forord 5 1. Matriklen 6 2.

Læs mere

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd

Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Denne vejledning er senest ændret den 11. august 2015. Vejledning om skovloven 7 ophævelse af majoratsbånd Indhold 1. Historisk overblik... 2 2. Bevaring af majoratsskov som en samlet ejendom... 3 3. Ophævelse

Læs mere

Matrikelkortet. Brugervejledning. Revideret udgave januar 2002

Matrikelkortet. Brugervejledning. Revideret udgave januar 2002 Matrikelkortet Brugervejledning Revideret udgave januar 2002 Matrikelkortet Brugervejledning Revideret udgave januar 2002 2 Matrikelkortet, brugervejledning Indhold Forord 5 3. Matrikelkortets nøjagtighed

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden.

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden. Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed, lov om afgift ved udstykning m.m. og

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

300m. den ny 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone. Naturbeskyttelsesloven Lokal bekendtgørelse

300m. den ny 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone. Naturbeskyttelsesloven Lokal bekendtgørelse 300m den ny 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone Naturbeskyttelsesloven Lokal bekendtgørelse sommerhuse i landzone Til- og ombygning kun efter tilladelse. Normale vedligeholdelsesarbejder

Læs mere

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Dette notat er senest ændret den 25. august 2015. Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Indhold 1. Formål... 2 2. Definitioner... 3 3. Sagsbehandling... 4 3.1 Særligt om majoratsnoterede ejendomme...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling j ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 00.15.00.A21.002.03 51 Registrering af ejendomsdata m.v. i Århus

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug - 01.03.2015 - ulrich@dannebrog.biz www.dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS))

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Indholdsfortegnelse Historiske kort på WebKort... 2 Temagruppen Historiske baggrundskort... 3 Rytterdistriktkort - 1722-23

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24 side 1 af 12 Matrikulære registerdata freløbig udgave Krt & Matrikelstyrelsen versin 2006-11-24

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering)

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Denne vejledning er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Indhold 1. Fredskovspligt før og nu... 2 2. Definition af skov... 2 3.

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

MatSys3_Infrastrukturen, of 13. af matrikulære (geogr.) enheder ( 1-4) og sagstyper ( 5-9) Organisation, opgaver, kompetence

MatSys3_Infrastrukturen, of 13. af matrikulære (geogr.) enheder ( 1-4) og sagstyper ( 5-9) Organisation, opgaver, kompetence MatSys3_Infrastrukturen, 2006 1 of 13 Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2006 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udstykningslovens

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., KMS-219-00014 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til

Læs mere

Matrikulære data. Data version 1.0 September 2008. 2. Maj 2011. Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.

Matrikulære data. Data version 1.0 September 2008. 2. Maj 2011. Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms. P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Matrikulære data Data version 1.0 September 2008 2. Maj 2011 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk Data version 1.0 - November

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen

Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2006 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udstykningslovens hovedafsnit Definitioner af 'matrikulært

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog Danmarks Topografiske Kortværk Produktkatalog maj 2000 ndhold ntroduktion 2 4-cm kortserien, Danmark 1:25.000 4 2-cm kortserien, Danmark 1:50.000 6 1-cm kortserien, Danmark 1:100.000 8 Færdselskort, Danmark

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE: Et målehold under landinspektør L s ansvar foretog opmåling af et skel vedrørende klagernes ejendom. På baggrund af en måling fra 1967 genfandt de skelmærker i alle skelpunkterne undtagen skelpunktet ved

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven),

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

Middelfartundersøgelsen. Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d.

Middelfartundersøgelsen. Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d. Middelfartundersøgelsen Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d. 18/11 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Baggrund

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer

Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer er intens og kompleks i byen. Landinspektører beskæftiger sig med denne proces. Selvfølgelig i sit kerneområde

Læs mere

Hvor ligger vejskellet?

Hvor ligger vejskellet? Hvor ligger vejskellet? v/landinspektør Villy K. Fink, Landinspekørfirmaet LE34 A/S, vkf@le34.dk Når vejskellet ved en offentlig vej skal fastlægges er det vigtigt, om vejen er udskilt i matriklen. Ved

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere