Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen"

Transkript

1 Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

2 Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen 3 Nielsen A/S. Side 111 Udsnit af DMK-BLOK gengives med tilladelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DMK-BLOK vises på baggrund af Danmarks Digitale Ortofoto, copyright Kampsax A/S. Side 139 Foto: Århus Kommunale Værker. Side 141 Skærmbilleder stammer fra TP Noise, copyright Tetra Plan A/S. Side 143 Foto: Thomas Rahbek. Øvrige illustrationer og fotos: Jens Nikolaisen, Jeppesens Tegnestue. Kort & Matrikelstyrelsen. Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Tryk: Kort & Matrikelstyrelsen 2000 ISBN: Kort & Matrikelstyrelsen

3 Indhold 1. Indledning Ejendomsretlige og administrative ejendomsdata Ejendomsbegreberne Generel karakteristik og udviklingstrend De ejendomsretlige ejendomsdata Matriklen Baggrund Matrikuleringen Matriklens bestandele Matrikelregistret Matrikelkortet Måloplysninger Fikspunktregisteret Udstykningsprocessen Begrebet»Samlet fast ejendom« Udstykningskravet De matrikulære sagstyper Den praktiserende landinspektør Afsætning af skel Matrikelkortet og private veje WEB-matriklen Anvendelse Datakvalitet Udvikling Kort & Matrikelstyrelsen 3

4 2.2. Tingbogen Baggrund Dagbogen Tingbogens opbygning Edb-tingbogen Anvendelse Kvalitet Udvikling De administrative ejendomsdata Bygnings- og boligregistret (BBR) Baggrund Hovedstruktur i BBR Stamregister Ændringsregister Historisk register Niveaudelingen i BBR Ejendomsniveauet Bygningsniveauet Niveau for bolig- og erhvervsenhed Identifikationer Ejendom Bygning Bolig- og erhvervsenhed Dataindhold Fysisk Funktionelt Administrativt Ajourføring Anvendelse Kommuner, amter og staten Forsyningsvirksomhederne Den private sektor Datakvalitet Udvikling Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) Baggrund Struktur og dataindhold ESR s ejendomme Matrikeloplysninger Kort & Matrikelstyrelsen

5 Ejeroplysninger Vurderingsoplysninger Registerforskrifter Kvalitet Udvikling Andre vurderingsregistre Begrundelsesregistret Kvalitet Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) Planregistret Baggrund Struktur og dataindhold Anvendelse Kvalitet Udvikling Krydsreferenceregistret (KRR) Netværksfunktionalitet Struktur og dataindhold Mindsteenhedsprincippet Bygninger over skel Anvendelse Udvikling Andre registre Det Centrale Personregister (CPR) Baggrund Struktur og dataindhold Boligregistret Vejregistret Anvendelse Udvikling Virksomhedsregistre Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Baggrund Hovedstruktur Identifikationer Dataindhold Anvendelse Kort & Matrikelstyrelsen 5

6 Generelt LandbrugsRegister (GLR) og Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR) Baggrund Struktur og dataindhold Anvendelse Infodatabase om geodata Adgang til ejendomsdata Adgang via registerejerne By- og Boligministeriets videregivelsesordning Udvikling Georeferencer Former Georeferencer til adresser Dansk Adresse- og Vejnetsdatabase Adresseprojektet Georeferencer til matrikulære arealer Begrænsninger Lodder Administrative parceller Bygninger Modellering af ejendomsdata Modelleringens trin Virkeligheden Begrebsmodel Den fysiske datamodel Hvorfor modellere? Logisk datamodel for ejendomsdata Anvendelseseksempler Vurdering af fast ejendom Ydelser og afgifter Kort & Matrikelstyrelsen

7 9.3. Beregning af vejtrafikstøj Statens Ejendomsinformationssystem Stikordsregister Oversigt over registrenes dataindhold Matriklen Matrikelregistret Matrikelkortet Tingbogen Bygnings- og boligregistret (BBR) Ejendom Bygning Bolig- og erhvervsenhed Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) Offentligt tilgængelige data Data, der ikke må videregives til private Begrundelsesregistret Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR) Planregistret Krydsreferenceregistret Adresse-matriklenummer-bygning referencer Plan-matrikelnummer referencer CPR Vejregister Boligregister Centralt VirksomhedsRegister (CVR) Indeks over datafelter 216 Bilag 1. Logisk datamodel for ejendomsdataområdet Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 1. Indledning Vores samfund har gennem mange år opbygget data om landets ejendomme. For matriklens vedkommende er der tale om århundreder. De bruges i dag primært i offentlig forvaltning som en vigtig del af datagrundlaget i det moderne informationssamfund. Men potentialet er langt større og anvendelsen af disse data vil med udbredelsen af Geografiske Informations Systemer (GIS) 1 og Internettet nå meget længere ud ikke mindst i den private sektor og til den individuelle borger. Denne opslagsbog kan forhåbenlig bidrage til at fremme denne proces, som hæmmes af, at viden om ejendomsdata i dag er spredt og usystematisk. Det betyder, at mange påføres unødige vanskeligheder, når de ønsker at bruge disse data. Bogen sigter både mod undervisningen ved de højere læreranstalter og mod systemudviklere eller administrative fagfolk, der i praksis kommer i berøring med ejendomsdata. I GIS anvendes også mange andre data, end dem vi her beskriver først og fremmest digitale kort men også miljødata og data om naturgivne forhold. Dem må vi henvise læseren at finde oplysninger om i andre kilder. Man vil heller ikke finde beskrivelser af edbudstyr og programmel til behandling af ejendomsdata. Der findes i forvejen flere udmærkede lærebøger inden for dette emne, hvorimod der ikke hidtil har eksisteret en samlet og systematisk fremstilling om de data, der trods alt er den vigtigste komponent i de allerfleste praktiske opgaver. 1) Et Geografisk Informations System er et edb-baseret informationssystem til behandling og analyse af geografiske data. Denne definition findes i»geografisk informationsbehandling. Metoder och tillämpningar«byggforskningsrådet og ULI, Stockholm, Der findes andre definitioner af GIS, som imidlertid ikke afviger væsentligt fra den anførte. 8 Kort & Matrikelstyrelsen

9 Grundlaget for bogen er oprindeligt materiale fra undervisningen i geoinformatik ved Geografisk Institut ved Københavns Universitet, hvor forfatterne under opstarten af faget fungerede som eksterne lektorer. Fordelingen af undervisningsopgaverne afspejler sig i bogen, hvor stoffet om matriklen og tingbogen (afsnittene 2, 11.1 og 11.2) er forfattet af Knud Villemoes Hansen, medens Poul Daugbjerg har skrevet bogens øvrige afsnit og fungeret som redaktør. Under bearbejdelsen af materialet til bogen har mange kolleger og fagfolk ydet et bidrag med gennemlæsning og forslag til forbedringer. Desuden er det også i mange tilfælde deres arbejder, som vi bygger vores beskrivelser på. De skal derfor have tak for, at vi måtte trække på dem til denne bog. Læsevejledning Bogen er primært beregnet på at blive brugt som en praktisk opslagsbog for de mange samlinger af ejendomsdata og bogen er derfor bygget op omkring beskrivelser af de enkelte datasamlinger, der desuden er suppleret med detaljerede oversigter over samlingernes dataindhold. I afsnit 1 gives en oversigt over de ejendomsdata, der er omtalt i bogen. Der skelnes mellem henholdsvis ejendomsretlige og administrative ejendomsdata. Afsnittet omfatter definitioner af ejendomsbegreberne, der er grundlæggende for de efterfølgende afsnit. Afsnit 2 omfatter matriklen og tingbogen, der i modsætning til de administrative ejendomsdataregistre har en længere historisk baggrund, som der derfor redegøres for. I afsnit 3 gennemgås de administrative ejendomsdata, der er samlet under Krydsreferenceregistret, dvs. Bygnings- og boligregistret, Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem, Planregistret og Krydsreferenceregistret selv. Desuden er der medtaget kort omtale af Begrundelsesregistret og Statens Salgs- og Vurderingsregister. I afsnit 4 redegøres der for et par øvrige datasamlinger, nemlig Centralt Person Register, Centralt VirksomhedsRegister og Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister, der alle indeholder væsentlige ejendomsrelaterede data. I afsnit 5 redegøres for Infodatabasen om geodata som en ajourført oversigt over de tilgængelige stedfæstede data i Danmark, herunder også de i bogen omtalte samlinger med ejendomsdata. Afsnit 6 indeholder en kort vejledning om mulighederne for at skaffe sig adgang til ejendomsdata. Hvorledes ejendomsdata kan knyttes til digitale kort gennem georeferencer er forklaret i afsnit 7 og der gøres desuden opmærksom på nogle vigtige begrænsninger i anvendelsen af georeferencer. Afsnit 8 omhandler principperne for datamodellering, der på ejendomsdataområdet har været anvendt til udarbejdelse af den logiske datamodel for ejendomsdata, som er medtaget i bogens bilag 1. Afsnit 9 illustrerer bredden i anvendelse af ejendomsdata gennem korte beskrivelser af udvalgte anvendelseseksempler fra virkeligheden. Kort & Matrikelstyrelsen 9

10 Endelig indeholder afsnit 11 oversigter over dataindholdet i de forskellige datasamlinger. Bogen omfatter et stikordsregister i afsnit 10 og i afsnit 12 et indeks til de mange dataoplysninger, der findes spredt rundt i de forskellige datasamlinger med ejendomsdata Ejendomsretlige og administrative ejendomsdata Der bør overordnet skelnes mellem ejendomsretlige og administrative ejendomsdata ud fra den betragtning, at matriklen og tingbogen, der indeholder de ejendomsretlige ejendomsdata, begge er lovfæstede datasamlinger, hvor selve registreringen i disse datasamlinger har retlig virkning for den enkelte borger eller andre juridiske individer. For matriklens vedkommende har registreringen således betydning for en retlig afgørelse af ejendomsforholdet til jorden og dens lovlige udnyttelse. Også for tingbogens vedkommende er fastsættelse af ejendomsforholdet det juridiske formål, men derudover spiller registreringen i tingbogen en afgørende juridisk rolle for pantsætning af fast ejendom og fastsættelse af forskellige former for rådighedsindskrænkninger i form af servitutter, deklarationer mv. Registreringen i de administrative datasamlinger som f.eks. Bygnings- og boligregistret har derimod ikke i sig selv nogen retlige virkninger for den enkelte borger. Her er det administrative interesser, dvs. det offentliges mulighed for at administrere en række love og forvalte andre offentlige opgaver, der er udgangspunkt for etableringen. Vore ejendomsdata registreres helt overvejende i»registre«. Denne betegnelse dækker også almindelig sprogbrug og vil blive brugt som den gennemgående betegnelse for den enkelte datasamling uanset at der herimellem også findes et enkelt kort, nemlig matrikelkortet. I skemaet på næste side er i meget sammentrængt form vist de væsentligste af de datasamlinger, der vil blive omtalt i denne bog. 10 Kort & Matrikelstyrelsen

11 Ejendomsretlige ejendomsdata Register Registreringsenheder Beskrivende oplysninger Matriklen (kort og register) Samlede faste ejendomme Identifikation Stedfæstelse af skel Grundarealer Noteringer Tingbogen Bestemte faste ejendomme, Ejere herunder ejerlejligheder Belåning Servitutter, deklarationer mv. Administrative ejendomsdata Register Registreringsenheder Beskrivende oplysninger Det fælleskommunale Vurderingsejendomme Ejere Ejendomsdatasystem (ESR) Vurderinger Nuværende arealanvendelse Bygnings- og boligregistret (BBR) Vurderingsejendomme Adresser Bygninger Bygningsarealer Bolig- og erhvervsenheder Konstruktionsforhold Installationer Nuværende bygningsanvendelse Planregistret Planer Planlagt bygnings- og arealanvendelse Krydsreferenceregistret (KRR) Krydsreferencer Ingen Det Centrale Personregister (CPR), Veje Vejnavne- og koder Vejregistret Husnummer-intervaller Det centrale Virksomhedsregister Juridiske virksomheder Ejerforhold (CVR) Produktionssteder Brancher Byggepladser Beskæftigede Figur 1. Oversigt over de væsentligste registre med ejendomsdata. Skemaets beskrivelser af de enkelte registres dataindhold er ikke fuldstændig. Kort & Matrikelstyrelsen 11

12 1.2. Ejendomsbegreberne For at kunne arbejde med ejendomsdata fra forskellige registre, er det nødvendigt at se på, hvorledes det enkelte register definerer det ejendomsbegreb, som det baserer sin registrering på. Af historiske grunde har hvert af de»gamle«ejendomsregistre sin egen definition af, hvad en ejendom er. I skemaet overfor er vist en oversigt over, hvad ejendomsbegrebet i det enkelte register omfatter. Det har været overvejet at slå matriklen, tingbogen og Det fælleskommunale Ejendomsdatasystem sammen i en ejendomsdatabank. I 1972 blev det imidlertid besluttet at bevare de tre ejendomsregistre som selvstændige registre. Fejl i ejendomsregistrene kan give betydelige ulemper i forbindelse med ejendomsdispositioner. Det er derfor pålagt tinglysningsdommerne og kommunerne at indberette uoverensstemmelser mellem tingbogen, ESR og matriklen til Kort & Matrikelstyrelsen. Praksis viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de tre ejendomsregistre. Der er dels tale om ajourføringsfejl, men der er også en gruppe af uoverensstemmelser, der skyldes, at ejendomsmassen er forskellig i de tre registre. 12 Kort & Matrikelstyrelsen

13 Det fælleskommunale Register Matrikel Tingbog Ejendomsdatasystem (ESR) Ejendomsbegreb Samlet fast ejendom Bestemt fast ejendom Vurderingsejendom (Udstykningsloven) (Tinglysningsloven) (Vurderingsloven) Kan bestå af Et matrikelnummer Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom To eller flere matrikel- Umatrikuleret ejendom Umatrikuleret ejendom numre, der er noteret Ejerlejlighed Ejerlejlighed sammen Bygning på lejet grund Bygning på lejet grund Bygning på søterritoriet Bygning på søterritoriet Fraskilt andel i fælleslod Fraskilt andel i fælleslod Arealer, der tilhører samme ejer og udgør én driftsenhed registreres som en vurderingsejendom (landbrugsejendomme, der drives sammen, registreres dog hver for sig) Ejendoms- Matrikelnummer Matrikelnummer Ejendomsnummer identifikation Matrikelnummer/ejer- (OBS: Ejendomsnumre anvendes lejlighedsnummer også til afgifts-, opkrævnings- og Den førhen til matrikel- betalingsejendomme, f.eks. en lejer, nummer xx hørende andel der skal betale vandafgift) i matrikelnummer yy Øvrige bestemte faste ejendomme har ingen fastlagt identifikation Bemærkninger: Notering af to eller flere matrikelnumre som en samlet fast ejendom betyder, at et enkelt matrikelnummer ikke kan fraskilles ejendommen uden en egentlig udstykningssag. På en samlet fast ejendom kan hvile notering om: Arbejderbolig Landbrugsejendom Landbrugsejendom uden bygninger Landbrugsejendom som familiejendom Fælleslod Figur 2. Oversigt over ejendomsbegreberne. Kort & Matrikelstyrelsen 13

14 1.3. Generel karakteristik og udviklingstrend Registrene er karakteriseret ved: - at de findes i digital form De omtalte registre findes i dag som databaser med undtagelse af Tingbogen, der er under konvertering til edb. For store dele af landet er denne konvertering allerede sket, og oplysningerne er tilgængelige i edb-form. Tingbøgerne for resten af landet vil inden for en overskuelig tidshorisont blive konverteret. - at det enkelte register er bundet til én (eller nogle få) juridisk eller administrativ opgave Data»fødes«i den pågældende opgave, for BBR s vedkommende er det f.eks. byggesagsbehandling, og det betyder, at data ofte»farves«af de specifikke retningslinier for opgaven, der dermed bliver bestemmende for omfanget og karakteren af registreringen, de anvendte definitioner og for kvaliteten af data. - at data er tidstro At registrene er knyttet til bestemte juridiske eller administrative opgaver betyder, at de ajourføres løbende i sagsbehandlingen. Men det sker naturligvis kun i den takt, som disse opgaver stiller krav om, og i denne forstand er registreringen tidstro. Ajourføringen af registrene er altså knyttet til juridiske eller administrative»hændelser«, der indebærer, at dataindholdet ajourføres post for post efterhånden som der indtræffer hændelser, der berettiger til opdatering af en tidligere registrering. - at registreringen er landsdækkende og standardiseret Anvendelse af registrene er obligatorisk for hele landet, da de jo netop er led i varetagelse af en juridisk eller administrativ opgave, fastsat i lovgivningen. Dette er i international sammenhæng særegent for Danmark og de øvrige skandinaviske lande, medens der i andre lande som regel ses lokale eller regionale registreringer af samme karakter. At vores registre er landsdækkende og dataindholdet er standardiseret har i hvertfald med den hidtidige teknologi været en forudsætning for, at det økonomisk kunne lade sig gøre at opbygge de store centrale edb-systemer og at en række tilkommende opgaver også kunne løses på grundlag af oplysningerne. - at data i registrene kan stedfæstes Oplysningerne kan stedfæstes, da de er knyttet til juridisk eller administrativt fastsatte lokaliteter, f.eks. en adresse, fysiske objekter, f.eks. bygninger, eller arealer med en kendt afgrænsning og stedfæstelse, f.eks. matrikelnumre. Det betyder, at andre oplysninger der knyttes til registeridenterne, dermed kan gives en geografisk dimension en vigtig egenskab ved udnyttelsen af ejendomsdata i GIS. - at registrene er modulære At registrene er modulære, betyder, at de dækker hver deres sagsområde (med mindre overlapninger). Det enkelte register dækker ikke alle forhold for et givet område, men netop kun en bestemt del af virkeligheden. Registrene er hen ad vejen søgt samordnet således at der på den ene side ikke er for mange overlapninger og således, at de på den anden side samlet dækker behovet for juridiske eller 14 Kort & Matrikelstyrelsen

15 administrative registerdata. Modulariteten betyder, at det decentraliserede ansvar for de enkelte dataområder kan opretholdes i overensstemmelse med princippet om, at ansvaret bør ligge hos den, der har den største interesse i oplysningerne og den daglige brug af dem. - at data er sammenhængende Oprindelig er de enkelte registre etableret som isolerede datasamlinger, men specielt gennem mange års samordningsindsats er det lykkedes at skabe en»netværksfunktionalitet«ved koordination af identifikationer, begreber og tekniske løsninger. Det betyder, at registrene i mange situationer over for brugeren fungerer som et samlet system, uanset at der bagved facaden er tale om flere selvstændige registre. På en række punkter er situationen som den er beskrevet ovenfor dog under forandring på grund af den informationsteknologiske udvikling. Vore tilvante forståelse af registre som velafgrænsede datasamlinger og deres edbsystemer skal med tiden revideres. De teknologiske rammer, som registrene hidtil har fungeret indenfor, er under hastig forandring og allerede i dag er nogle af registrene på det teknologiske plan tildels smeltet sammen. Disse registre er altså allerede i dag reduceret til juridiske eller administrative begreber. Med tiden skal vi formentlig i stedet udvikle en forståelsesramme, der lægger vægt på de virkelige geografiske objekter og deres indbyrdes fysiske, juridiske og administrative sammenhænge. Dette gælder, hvadenten der er tale om registre eller kortværker, de er blot forskellige repræsentationer af de samme objekter i virkelighedens verden. En hjælp til at opbygge en anden forståelsesramme er den begrebsmodellering, der omtales i afsnit 8. Her er en stor del af de samlede registerdata indføjet i den samme model og beskrevet med samme standard. Modellen er tilmed fremtidsrettet og er derfor retningsgivende for de forskellige parters udvikling af deres respektive registre. Det betyder til gengæld, at modellen ikke gengiver situationen, som den er i dag og derfor kan den kun delvis bruges til at finde vej rundt i de nuværende registre. Den samme informationsteknologiske udvikling, der opløser registrene, vil også overvinde en anden af vores tilvante forstillinger, nemlig adskillelsen mellem kort og registre. Der er ofte tale om beskrivelse af de samme virkelige objekter i henholdsvis kort og registre, f.eks. en bygning, men datafangstmetoder, begreber og organisatoriske arbejdsgange er stadig adskilt, så vi i dag står overfor en stor opgave med at overvinde denne kunstige adskillelse i de kommende år. Men igen er der tale om en udviklingstendens, som er på vej til at slå igennem. Den ensidige beskrivelse af registrene i denne bog er derfor kun udtryk for vores aktuelle udviklingstrin, der om nogle år vil være passé. Udviklingen inden for dette område betyder også, at beskrivelserne af dataindholdet i denne bog med tiden vil blive overhalet af virkligheden. Afslutningsvis må vi derfor råde vores læsere til i vigtige situationer at tage kontakt med de dataansvarlige på de forskellige områder for at sikre sig viden om eventuelle ændringer. Kort & Matrikelstyrelsen 15

16 2. De ejendomsretlige ejendomsdata 2.1. Matriklen Baggrund Mange lande har fra gammel tid haft en registrering af jordbesiddelser med det formål at beskatte disse ejendomme og derved skaffe penge til kongen, fyrsten eller lign. Registreringen har også haft til formål at give ejere og andre rettighedshavere over faste ejendomme omsætningsbeskyttelse og sikkerhed i private retsforhold, f.eks. registrering af ejerforhold, ejendomsgrænser, panterettigheder mv. I Danmark kaldes registeret over faste ejendomme for Matriklen (det latinske ord»matrikula«betyder fortegnelse). Ved en matrikel forstås en fortegnelse uden kortværk, og betegnelsen»matrikel«har derfor været korrekt for de tidlige matrikler, hvor der ikke eksisterede et tilhørende matrikelkortværk. I udlandet anvendes betegnelsen»kataster«(tysk) eller»cadastre«(engelsk) som betegnelse for skatteregistre over fast ejendom. Det antages, at ordet kommer fra græsk katastikhon, der betyder»linie ved linie«og dermed antyder et register med et tilhørende kortværk, der viser de registrerede enheder. Selvom den nugældende matrikel har tilknyttet et kortværk, er betegnelsen»matrikel«fortsat anvendt som navnet på det danske skatteregister over fast ejendom Matrikuleringen I Danmark har udskrivningen af skatter og afgifter i hvert fald siden den tidlige middelalder hvilet på besiddelsen eller brugen af fast ejendom. Registreringen fandt dengang sted i kirkens og godsernes jordebøger. Efter svenskekrigene og enevældens indførelse var der behov for at øge skatteudskrivningen, og dette førte til udarbejdelsen af den første danske matrikel af Grundlaget for denne matrikel var imidlertid mangelfuldt, og den blev allerede i 1688 afløst af Christian d. V s matrikel, som hvilede på en opmåling af de skattepligtige jorder. Opmålingen førte ikke til et kortværk over ejendommene, men alene til en bedre arealangivelse for de enkelte ejendomme ved at der blev opmålt en længde og nogle bredder, som gjorde det muligt at beregne arealer. De tidlige matrikler blev imidlertid ikke vedligeholdt med hensyn til forandringer 16 Kort & Matrikelstyrelsen

17 i ejendomsforholdene, og efter udskiftningerne i slutningen af 1700-tallet var der behov for udarbejdelse af en ny matrikel. Matrikuleringsarbejdet begyndte i 1805 og opmålingen var afsluttet i Udover selve opmålingen blev jorderne sat i»hartkorn«på grundlag af areal og bonitet (jordernes dyrkningsmæssige kvalitet). Hartkornet blev derved et udtryk for jordernes ydeevne i landbrugsproduktionen og dermed skatteevne. Hartkornsansættelsen dannede grundlag for skatteudskrivningen frem til Fra dette tidspunkt blev fast ejendom beskattet efter en ansættelse til ejendoms- og grundværdi, der foretages af en offentlige vurderingsmyndighed. Matrikuleringsarbejderne omfattede i første omgang de områder i det egentlige kongerige, der skulle betale ejendomsskat, dvs. kongeriget til Kongeåen (den danske konge herskede i begyndelsen af tallet over kongeriget Danmark, en række hertugdømmer, bl.a. Slesvig og Holsten, og en række bilande, f.eks. Norge frem til 1814 og Island og Færøerne). Tilbage stod matrikuleringen af de kongerigske enklaver i hertugdømmet Slesvig. Disse enklaver blev af Dronning Margrethe I givet til bispestolen i Ribe og havde særstilling som del af det danske kongerige. Enklaverne havde kongerigsk administration og lå hovedsagelig mellem Ribe og Tønder, idet der dog også var dele af de nordfrisiske øer, der hørte til enklaverne. Matrikuleringen af enklaverne foregik , og dermed var alle kongerigske landområder matrikuleret, således at matriklen for landområder kunne træde i kraft den 1. janaur Det er denne matrikel, der løbende er blevet ajourført og således fortsat er gældende. Købstædernes bygrunde og landsbykernerne blev ikke betragtet som skattebetalende områder og var dermed ikke med i den indledende matrikulering. Det samme gjaldt staden København, der havde sin egen matrikel fra For Bornholms vedkommende trådte matriklen dog først i kraft i I perioden blev de daværende købstæder matrikuleret, således at hele det kongerigske område var dækket af matriklen. For Sønderjylland gælder det særlige forhold, at hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg ikke var omfatttet af matriklen af Da vi mistede de tre hertugdømmer i 1864, fik vi som erstatning for de kongerigske enklaver nogle områder af hertugdømmet Slesvig, nemlig otte sogne syd for Kolding (Dalby, Hejls, Stenderup, Sønder-Bjert, Taps, Vejstrup, Vonsild og Ødis), nogle områder ved Ribe samt øen Ærø. Da den gamle slesvigske plovtakstmatrikel gjaldt for de indlemmede arealer, blev de matrikuleret efter det kongerigske mønster De sønderjyske landsdele, der blev afstået i 1864, blev senere matrikuleret under prøjsisk styre, og fik derved et tysk matrikelsystem, der på forskellige områder afviger fra matriklen i kongeriget. Efter genforeningen i 1920 blev det tyske matrikelsystem videreført, men i de senere år er forskellene udlignet, således at den sønderjyske matrikel i dag er meget lig den kongerigske. Endelig bør det nævnes, at Fanø blev matrikuleret i slutningen af 1920 erne på Kort & Matrikelstyrelsen 17

18 grundlag af en skelkonstatering og en nyopmåling. På grund af manglende udskiftning af de dyrkede jorder på Fanø, var der ikke tidligere sket en matrikulering af de enkelte ejendomme på øen. I tilslutning til matrikuleringsarbejderne blev der udstedt regler, som regulerede jordomlægninger i landbruget og sikrede vedligeholdelse af matriklens oplysninger, både under forarbejdernes udførelse og efter matriklens ikrafttræden den 1. januar Efter at beskatningen af fast ejendom på grundlag af hartkornsansættelsen ophørte i 1903, har registreringen i matriklen især haft til formål at sikre registreringen af ændringer af ejendomsgrænser, herunder mål til disse. Herved er skabt et grundlag for sikring af privatretlige forhold og myndighedernes kontrol med ejendomsdannelsen og kontrol med ejendommenes brug. Det er fortsat matriklens hovedformål at tildele hver lod en entydig identifikation og definere de samlede faste ejendomme. Herved opnås, at en samlet fast ejendom kan beskrives alene ved at angive ejendommens matrikelbetegnelse i juridiske dokumenter og andre steder, og ejendommens beliggenhed i forhold til andre ejendomme er udtrykt grafisk i matrikelkortet. En længere verbal og usikker beskrivelse af ejendommen, som anvendes i visse andre lande, især engelsktalende, undgås herved. Udover registreringen i matriklen udføres der ved registreringen af matrikulære ændringer en udstykningskontrol, således at det sikres, at der ikke registreres udstykninger og andre matrikulære ændringer, hvis den kommende arealanvendelse er i strid med gældende bestemmelser. Det sker ved, at relevante myndigheder skal godkende udstykninger og andre matrikulære ændringer, inden registreringen i matriklen. Der foreligger i Danmark tre matrikler. En matrikel, der omfatter hele landet, bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner, en matrikel for Københavns kommune og en matrikel for Frederiksberg kommune. Matriklen føres af matrikelmyndigheden. Kort & Matrikelstyrelsen under By- og Boligministeriet er matrikelmyndighed uden for Københavns og Frederiksberg kommuner. De matrikulære arbejdsopgaver er delt mellem den statslige matrikelmyndighed, der fører et centralt register, og de privat praktiserende landinspektører med beskikkelse, der udfører opmålingsarbejde, skelafmærkning, høring af lokale myndigheder mv. I Københavns Kommune udøves matrikelmyndigheden af Magistraten ved stadskonduktøren og i Frederiksberg Kommune udøves matrikelmyndigheden af kommunalbestyrelsen ved stadslandinspektøren. I de to kommuner er landinspektørerne kommunalt ansatte. Matriklerne i Københavns og Frederiksberg kommuner vil ikke blive omtalt her Matriklens bestanddele Matriklen består af et register over samtlige faste ejendomme og et kortværk med tilhørende måldokumentation til skel. Matriklen omfatter kun jordarealer og indeholder oplysning om matrikelbetegnelser (identifikationer), arealstørrelse og lovbestemte noteringer om de faste ejen- 18 Kort & Matrikelstyrelsen

19 domme, f.eks. notering om landbrugspligt. Matriklen er det eneste ejendomsregister, der er tilknyttet et kortværk, der viser de enkelte matrikelnumres beliggenhed i forhold til hinanden. Nedenfor er vist et eksempel på, hvad matriklen indeholder for en given samlet fast ejendom. 97 Figur 3. Eksempel på en matrikeludskrift, der indeholder repræsentative oplysninger om en samlet fast ejendom. Den indeholder ikke alle de oplysninger, der er registreret i matriklen om den pågældende ejendom/ matrikelnumrene i ejendommen. Kort & Matrikelstyrelsen 19

20 Figur 4. Analogt udtræk af Det digitale Matrikelkort for den i figur 3 viste ejendom. Matrikelkortet viser de enkelte matrikelnumres beliggenhed, men det fremgår ikke af kortet, hvilke matrikelnumre der sammen udgør en samlet fast ejendom. 20 Kort & Matrikelstyrelsen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Matrikulære data. Data version 1.0 September 2008. 2. Maj 2011. Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.

Matrikulære data. Data version 1.0 September 2008. 2. Maj 2011. Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms. P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Matrikulære data Data version 1.0 September 2008 2. Maj 2011 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk Data version 1.0 - November

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer

Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer Byerne vokser og omdanner sig. Forandring og udvikling af arealer, ejendomme og samarbejdsformer er intens og kompleks i byen. Landinspektører beskæftiger sig med denne proces. Selvfølgelig i sit kerneområde

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Digitale kort og administrative registre

Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330 [Tom side] Miljø-

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark

Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark Stubkjær: Fast Ejendom i Danmark 1 of 19 Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark Erik Stubkjær Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet 1. Indledning Begrebet en fast ejendom angår

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Denne prisliste. indeholder priser. for Geodatastyrelsens. standardprodukter/-ydelser

Denne prisliste. indeholder priser. for Geodatastyrelsens. standardprodukter/-ydelser Denne prisliste indeholder priser for Geodatastyrelsens standardprodukter/-ydelser gældende for 2014 Priserne er pr. enhed og gældende fra den 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Standardprisliste... 3

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 (15. marts 2013, version 2.7) Ændringer fra 25. juni 2010 er markeret med rødt Ændringer fra 15. marts 2013 er martkeret

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere