Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College"

Transkript

1 Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale forhold Formål Lovgrundlag...6 Udbudsdirektivet...6 Tilbudsloven...6 Tærskelværdier Aftalehierarki Central aftaleindgåelse Rette kvalitet til den bedste pris Sammenhæng med øvrige politikker i UCX Udarbejdelse af udbudsplan og deltagelse i udbud Udmøntning af besparelser og regulering af budgetter Indkøb under tærskelværdier Compliance Principper for valg af leverandør Samarbejde med leverandører...13

3 1. Indledning Professionshøjskolerne i Danmark arbejder sammen om mange temaer herunder indkøb. Professionaliseringen af indkøb i hele den offentlige sektor har naturligvis også sat sit præg på skolernes arbejde inden for indkøb. Skolerne er allerede godt i gang med at sikre optimeringen af deres indkøb, men denne politik skal sætte rammerne for det fremtidige arbejde på området og særligt sikre, at professionshøjskolerne opnår størst mulig effekt af at arbejde sammen. Professionshøjskolernes samlede størrelse skal anvendes til at opnå stordriftsfordele i forhold til gennemførelse af udbud, samarbejdet med og i relation til leverandørerne og i forhold til løbende at blive endnu bedre til at bedrive offentlige indkøb. Indkøbspolitikken følges op af en konkret fælles strategi eller handleplan inden for de enkelte områder < Hvilke kriterier har UCX for at indgå i et fælles udbud > < Hvad skal være til stede (udbytter) før UCX vil deltage i et fælles udbud > <Hvilke særlige mål har UCX med deres indkøbspolitik> Statens Indkøbspolitik Professionshøjskolerne er organiseret under Uddannelses- og Forskningsministeriet som selvejende institutioner, og som sådan er skolerne relativt frit stillet i forhold til indkøb. Regeringens Strategi for intelligent offentlig indkøb indeholder en række principper for indkøb, som i væsentlig udstrækning har været inspiration til denne politik. Professionshøjskolerne har gennem denne politik sikret, at intentionerne i Regeringens strategi bliver indarbejdet i indkøbsarbejdet og i de kommende år optimeres. Side 3 af 14

4 Samarbejdet mellem skolerne på indkøbsområdet skal optimeres for derigennem at sikre det mest effektive indkøbsarbejde. Samtidig skal det respekteres, at professionsskolerne har et ønske om en selvstændig profil og en relevant lokal fundering. Professionsskolerne er placeret i hele landet, hvilket betyder, at der i nogle sammenhænge også skal medtages geografiske og lokale forhold, når der bliver arbejdet med optimering af indkøb. De syv principper i regeringens strategi er: 1. Optimér indkøbsfunktionen med de rette kompetencer og et strategisk fokus og udnyt koordinationsmuligheder, faglige synergier og stordriftsfordele 2. Foretag altid en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog for at sikre konkurrence og indfri markedets potentiale. 3. Vælg altid den udbudsform, der bedst understøtter indkøbets formål og begrænser det samlede transaktionsomkostninger. 4. Overvej altid at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning go effektivisering af den offentlige sektor. 5. Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden. 6. Understøt den grønne omstilling ved at stille miljø- og energikrav. 7. Prioritér implementering og kontraktstyring efter aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves og gevinsterne realiseres. Samarbejde på tværs af Danmark I regi af professionshøjskolerne er der nedsat en projektgruppe af indkøbsansvarlige fra de enkelte professionshøjskoler. Formålet er, at der etableres en fælles platform for optimering af indkøbsarbejdet. < Hvad vil UCX forpligte sig til ift. etablering af en fælles platform > Der er på nuværende tidspunkt følgende projekter under udarbejdelse: 1. Etablering af monitorering af indkøb gennem et elektronisk analysesystem. Den løbende monitorering skal resultere i, at der løbende bliver udvalgt relevante fælles udbudsområder, hvor stordriftsfordelene ved det fælles arbejde kan betale sig. 2. Etablering af en fælles model der skal bruges til at vurdere rentabiliteten i at udføre fællesudbud. < Hvordan vil UCX bidrag til etablering af en fælles model > 3. Etablering af et fælles sæt procedurer der skal indarbejdes i arbejdet med fællesudbud. I proceduren er der blandt andet taget stilling til: Side 4 af 14

5 Lokale forhold a. Hvem der har hvilket ansvar og forpligtigelser i forhold til udbudsarbejdet. b. Hvorledes de enkelte skoler forpligtiger sig til at deltage. c. At der trods fællesudbud indgås aftale mellem den enkelte skole og leverandøren. d. Udgifter og forpligtigelser i forbindelse med udbuddene. Det er et fælles ansvar for de deltagende skoler. Udgiften bliver fordelt efter en i proceduren fastlagt model. e. Udgifter og forpligtigelser, der opstår i forbindelse med den enkelte skoles anvendelse af aftalen, er den enkelte skoles eget ansvar. < Hvilke geografiske og lokale forhold gør sig gældende for UCX, og hvilken betydning har det ift. at indgå i samarbejdet > 2. Formål Indkøbspolitikken skal sikre de bedste indkøbsvilkår for professionshøjskolerne, så alle varer og tjenesteydelser indkøbes på de økonomisk mest fordelagtige betingelser den rette kvalitet til den bedste pris. Indkøbspolitikken skal sikre, at indkøbsprisen vurderes i sin helhed og ud fra totalomkostningsmæssige betragtninger - herunder medgået tid, forretningsmæssige principper og opnåelse af stordriftsfordele. Indkøbspolitikken skal medvirke til at skabe en ensartet adfærd for indkøb på professionshøjskolernes enheder. Indkøbspolitikken skal sikre, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser sker i henhold til gældende lovgivning. < Lokale forhold som vil være gældende for UCX ift. ovenstående formål > Side 5 af 14

6 3. Lovgrundlag Udbudsdirektivet Udbudsreglerne er en del af regelkomplekset i form af EFtraktatbestemmelser, direktiver, forordninger mv., der tilsammen skal bidrage til at skabe EU s Indre Marked for kontrakter, som offentlige myndigheder mv. indgår med eksterne leverandører. Offentlige kontrakter over en vis størrelse i forhold til køb af varer eller tjenesteydelser eller om bygge- og anlægsarbejder skal normalt tildeles efter nærmere beskrevne procedureregler. De væsentligste principper i udbudsdirektivet i forhold til offentlige myndigheder er, at de skal overholde principper om ligebehandling og gennemsigtighed i forhold til tilbudsgiverne. I forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser er professionshøjskolerne i henhold til EU s Udbudsdirektiv udbudspligtig på en lang række af varegrupper og tjenesteydelser 1. For at løfte professionshøjskolernes udbudspligt skal professionshøjskolerne selvstændigt gennemføre udbud samt anvende Statens indkøbsaftaler og SKI s aftaler. Det er de enkelte professionshøjskolers samlede kontraktsum, der afgør om en varegruppe eller tjenesteydelse, skal sendes i udbud. Tilbudsloven Tilbudsloven gælder blandt andet for indkøb af varer og tjenesteydelser, som ikke er omfattet af EU s udbudsdirektiver 2. Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser. Annonceringspligten indebærer, at myndigheden som minimum skal offentliggøre en annonce, der indeholder følgende: Beskrivelse af opgaven. o Kontaktoplysninger. Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse. 1 Disse findes i direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ). 2 Reglerne i Tilbudsloven findes i bekendtgørelse nr af 07/12/2007. Side 6 af 14

7 Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse. Kriterier for tildeling af opgaven. Fra 1. april 2012 har alle offentlige indkøbere haft pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser efter tilbudslovens afsnit II på udbud.dk Tærskelværdier De til enhver tid gældende tærskelværdier kan findes på hjemmesiden For 2014 og 2015 er tærskelværdierne som følger: Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser Direktiv nr. 2004/18/EF Bilag II A tjenesteydelser (undtaget de under næste punkt nævnte tjenesteydelser): Bilag II B tjenesteydelser. Tjenesteydelse under bilag II A, kategori 8 samt tjenesteydelser under bilag II A, kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526 Selvejende institutioners kontrakter: kr kr. Deltjenesteydelser kr. Tabel 1 Varekøb Varekøb Delydelser, varer: Selvejende institutioners kontrakter: kr kr. Tabel 2 Bygge- og anlæg Direktiv nr. 2004/18/EF Bygge- og anlægsarbejder: Delarbejder Selvejende institutioners kontrakter: kr kr. Tabel 3 Tilbudsloven: Side 7 af 14

8 Tjenesteydelser Selvejende institutioners kontrakter: Tilbudsloven Bilag II A tjenesteydelser Mellem kr. og kr. Tabel 4 Varekøb Selvejende institutioners kontrakter: Tilbudsloven Varekøb Mellem kr. og kr. Tabel 5 Bygge- og anlæg Statslige kontrakter: Tilbudsloven Afholdelse af Licitation Underhåndsbud Mellem kr. og kr. Mellem kr. og kr. Tabel 6 4. Aftalehierarki Professionshøjskolerne anvender dels egne aftaler - enten lokalt på den enkelte professionshøjskole eller aftaler udarbejdet i fælleskab, og dels eksterne aftaler indgået af f.eks. Statens Indkøb eller Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). For at sikre at de enkelte enheder så vidt muligt køber ind under konkurrenceudsatte aftaler, gælder følgende aftalehierarki: 1. Aftaler indgået efter udbud, enten i regi af professionshøjskolerne i fælleskab, eller på den enkelte professionshøjskole. 2. Aftaler indgået af Statens Indkøb, hvor den enkelte professionshøjskole centralt har tilsluttet sig aftalerne. 3. Udbud i SKI regi, hvor den enkelte professionshøjskole centralt har tilsluttet sig aftalerne. 4. Lokalt indgåede aftaler. 5. Køb uden aftaler. I forbindelse med en konkret anskaffelse skal den enkelte afdeling eller enhed sikre, at anskaffelsen er foretaget i overensstemmelse med aftalehierarkiet. I tvivlsspørgsmål skal den enkelte afdeling eller enhed henvende sig til den Side 8 af 14

9 indkøbsansvarlige på den enkelte professionshøjskole, for at søge sparring til at sikre den tilstrækkelige grad af konkurrenceudsættelse. Dermed sikrer professionshøjskolerne, at gældende lovgivning på området overholdes. < Hvilke procedurer har UCX for at sikre, at aftalehierarkiet bliver overholdt > <Hvem har kompetence til hvad> 5. Central aftaleindgåelse De enkelte professionshøjskoler er selvstændigt ansvarlige for, at lovgivningen overholdes, og det er den enkelte professionshøjskole, der har ansvaret for at sikre, at der findes et relevant sæt aftaler i forhold til den enkelte skole. < UCX sikrer, at lovgivningen bliver overholdt igennem xxxxxx / UCX henviser til xx for nærmere information om hvordan lovgivningen bliver overholdt > Professionshøjskolerne organiserer sine indkøb som centralt indgåede rammaftaler med lokale indkøbere, der organisatorisk er placeret i de enkelte afdelinger og enheder. Rammeaftalerne er såkaldte Skal-aftaler, som den lokale indkøber skal benytte sig af. De lokale decentrale budgetansvarlige er ansvarlige for, at indkøbene sker i overensstemmelse med indkøbspolitikken og gennem anvendelsen af de indgåede aftaler. De centrale rammeaftaler indgås af Indkøbsfunktionen på den enkelte professionshøjskole. Indkøbsfunktionen har ansvaret for at vedligeholde og udvikle indkøbspolitikken, tilrettelægge og gennemføre udbud, annonceringer og forhandlinger samt sikre, at resultaterne realiseres i indkøbsaftalerne, herunder foretage kontraktopfølgning over for leverandørerne og sikre relevant information om aftalerne til hele XXX Indkøbschefen/indkøbsansvarlig har bemyndigelse til at indgå rammeaftaler. Enkeltstående anskaffelser og anlægsprojekter, som forpligter den enkelte professionshøjskole ud over et budgetår, skal forelægges til godkendelse hos XX. < UCX kommentar til ovenstående Central aftaleindgåelse > Side 9 af 14

10 6. Rette kvalitet til den bedste pris. XX ønsker, at alle indkøb afspejler den rette sammenhæng mellem kvalitet og pris. XX ønsker ikke at indkøbe varer eller tjenesteydelser af en højere kvalitet end nødvendigt. I forbindelse med indkøb samt udarbejdelse af udbudsmaterialer skal det derfor vurderes hvilket kvalitetsniveau, der er nødvendigt i forhold til varen eller tjenesteydelsen. Den rette/ønskede kvalitet fastlægges i samarbejde med brugerne af produkterne og ydelserne, der skal indkøbes. Gennem udbud og aftaleindgåelse sikres, at XX opnår de rette priser i forhold til den ønskede kvalitet samt et sæt samhandelsvilkår, som er fordelagtige for professionshøjskolen. Her tænkes eksempelvis på reklamationsbetingelser, service og produktansvar. Når XX foretager indkøb, er disse som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om forbrugerkøb. Derfor er det nødvendigt med et sæt aftalebetingelser, som stiller XX i en fornuftig situation. I forbindelse med vurderingen af pris skal der i relevant omfang foretages totaløkonomiske betragtninger i forhold til fastsættesen af, hvorledes prisparametrene opstilles. Herved sikres den bedst mulige økonomiske tilgang til anskaffelsen for XX. 7. Sammenhæng med øvrige politikker i UCX Fx Personalepolitik 8. Udarbejdelse af udbudsplan og deltagelse i udbud XX har et ansvar for at udarbejde udbudsplaner. Udbudsplanerne udarbejdes af Indkøbsfunktionen. Side 10 af 14

11 Arbejdet med at identificere udbudsområder tager udgangspunkt i indkøbsdata. Udbudsplanen for varer og tjenesteydelser fastlægges i en trinvis proces, hvor der blandt andet tages hensyn til, hvilke udbud XX skal gennemføre, hvilke der gennemføres i fællesskab med de øvrige professionshøjskoler samt hvilke udbud der gennemføres af Statens Indkøb eller hos SKI. Endeligt spiller besparelsespotentialet ved gennemførelse af de enkelte udbud en væsentlig rolle i forbindelse med prioriteringen af udbudsplanen. Indkøbsfunktionen udarbejder et forslag til en udbudsplan for varer og tjenesteydelser, der godkendes af XX. Efter godkendelse er indkøbsfunktionen ansvarlig for gennemførelsen af den vedtagne udbudsplan. Planen skal revideres årligt og godkendes af XXX < Procedurer for UCX, der sikrer udarbejdelse af udbudsplan og kontinuerlige indkøbsanalyser til at identificere hvilke varer og tjenesteydelser, der skal indarbejdes i den årlige udbudsplan for UCX. > 9. Udmøntning af besparelser og regulering af budgetter Det er op til den enkelte professionshøjskole at fastsætte regler og retningslinjer for, hvorledes økonomiske gevinster af udbud skal have indflydelse på budgetterne på den enkelte professionshøjskole. Der foretages altid en konkret økonomisk vurdering af resultatet af et udbud foretaget i fælleskab. < Hvilke regler og retningslinjer er gældende for UCX > 10. Indkøb under tærskelværdier Der er fastlagt regler for indkøb under tærskelværdierne på de enkelte professionshøjskoler. < Hvilke regler er gældende for UCX > Side 11 af 14

12 11. Compliance Alle XX afdelinger, enheder og medarbejdere er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler, samt følge aftalehierarkiet i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. Compliance følges løbende gennem analyser af indkøbsdata, og indkøbsfunktionen rapporterer løbende til ledelsen. Der udarbejdes en årlig rapport til ledelsen på XX. < Beskriv procedurer (fx ansvar, roller, arbejdsbeskrivelse) for at sikre compliance bliver overholdt, konsekvensen ved ikke at overholde compliance og hvilken ledelsesrapportering, der finder sted > 12. Principper for valg af leverandør Nedenstående principper er af væsentlig betydning for XX når der skal vælges en leverandør. Ud over nedenstående principper vil der i forbindelse med udbud, annonceringer og forhandlinger, blive stillet relevante krav i forhold til de enkelte aftaleområder. 1. Leverandøren skal være økonomisk velfunderet. Der indgås kun aftale med leverandører, der er økonomisk velfunderede, og som kan dokumentere økonomisk evne til at løse opgaven. Desuden indgår XX kun aftaler med leverandører, der ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr. 2. Leverandøren skal kunne opfylde kvalitetskravene. Der indgås kun aftale med leverandører, der kan sandsynliggøre deres evne til at løfte opgaven på det definerede kvalitetsniveau. 3. Leveringssikkerhed Da XX vægter leveringssikkerhed, vælges der kun leverandører, der kan demonstrere deres evne til at sikre en tilstrækkelig grad af leveringssikkerhed. Det er dog afgørende, at der ikke stilles krav om leveringssikkerhed på områder, hvor det ikke er nødvendigt. Samtidig er professionshøjskolerne forpligtet til at sikre, at nye leverandører eller leverandører med en innovativ til gang til leverancen har en relevant mulighed for at vinde udbuddet. Side 12 af 14

13 4. Gældende regler om arbejdsmiljø, samarbejds- og sikkerhedsudvalg skal overholdes. Leverandøren skal overholde gældende dansk lovgivning vedrørende arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 5. Leverandører skal udvise miljømæssig og sundhedsmæssig ansvarlighed. Den ansvarlige for udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal i hvert udbud stille krav om, at leverandøren lever op til lovgivningen på miljø og sundhedsområdet. 6. Leverandører skal overholde internationale konventioner. Ethvert samarbejdsforhold med leverandører skal ske på et forsvarligt etisk grundlag. Derfor skal leverandøren samt eventuelle relevante underleverandører leve op til internationale konventioner om forskelsbehandling, vederlæggelse, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, beskyttelse af børn og tvangsarbejde. Aftaler med leverandører til XX kan opsiges, såfremt ovennævnte konventioner ikke overholdes af leverandøren eller dennes underleverandører. 13. Samarbejde med leverandører XX betragter leverandørerne og deres viden som et væsentligt aktiv. XX vil derfor forsøge at inddrage viden fra leverandørerne i relevant omfang i alle aspekter af arbejdet med indkøb. Konkret vil der i forbindelse med udbud og indkøbsarbejde generelt blive søgt størst mulig åbenhed om arbejdet, samt anvendt de til en hver tid lovlige muligheder for dialog med markedet. Det vil være til gavn for både XX og for de leverandører, der byder på opgaven. Åbenhed over for markedet og de konkrete leverandører ses som en hovedkilde til gode udbud og til efterlevelse af principperne i Strategi for intelligent offentligt indkøb. Konkret udmønter åbenheden sig i, at der i forbindelse med udbud: Foretages en dialog med markedet At udbudsmaterialet sendes i høring i markedet for bedst muligt at kunne inddrage leverandørenes viden og erfaringer. At tilbyde leverandører der har budt, men ikke har vundet, en gennemgang af, hvorfor deres tilbud ikke vandt. Side 13 af 14

14 < Hvilke procedurer har UCX for markedsinddragelse > Side 14 af 14

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Hvordan indkøber Greve Kommune. Kommunaldirektør Allan Vendelbo

Hvordan indkøber Greve Kommune. Kommunaldirektør Allan Vendelbo Hvordan indkøber Greve Kommune Kommunaldirektør Allan Vendelbo Så meget køber Greve kommune ind for Data fra Bubobubo 08/2014-07/2015 Linje total MDKK Total 825,0 Tjenesteydelser 195,3 Skoler Institutioner

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. februar 2015 Styrket socialøkonomisk indsats 1. Resume Som en del af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland

Region Midtjyllands indkøbspolitik. Region Midtjylland Region Midtjyllands indkøbspolitik Region Midtjylland 1. FORORD Indkøbsområdet i Region Midtjylland er et strategisk vigtigt område, da det samlede indkøbsvolumen gør det muligt at indgå attraktive aftaler

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje 21. maj 2013 (Ændret den 20. januar 2015) Side 1 af 19 1. Formål... 3 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 2. Omfang og

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 2 Det totaløkonomiske perspektiv Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig Livscyklusomkostninger

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere