Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 122 Folketinget Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.) 1 I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, foretages følgende ændring: 1. Efter 6 indsættes:» 7. Indkomstskatterne nedsættes efter anmodning for en person, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 mellem Danmark og Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, kan nedsættelsen ikke overstige den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af indkomsten, der udgør tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes efter anmodning den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Stk. 1, pkt., finder tilsvarende anvendelse. 7 A. En person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret Skattemin., j.nr AN010579

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget går for det første ud på indførelse af en overgangsregel med nedsættelse af dansk beskatning for personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Lovforslaget går for det andet ud på indførelse af en overgangsregel med fritagelse for dansk beskatning for personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til tjeneste om bord på fly eller skib i international trafik. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Danske tjenestemandspensioner Opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at både Danmark og Frankrig beskatter dansk tjenestemandspension, der udbetales til personer i Frankrig. Der er indført en overgangsordning for danske sociale og private pensioner for personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk social eller privat pension, samt for disse personers ægtefæller. Lovforslaget går ud på at indføre en overgangsordning for dansk tjenestemandspension, som også skal gælde for personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension, samt for disse personers ægtefæller Medarbejdere på fly eller skibe Opsigelsen af den dansk-franske og den danskspanske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at personer, hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til tjeneste om bord på fly eller skib i international trafik, skal betale dansk skat af lønnen for dette arbejde. De partier, som indgik rammeaftalen med bemyndigelse til opsigelse af de to overenskomster, er enige om at udvide overgangsreglerne, så de også omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. Det medfører, at disse personer på samme måde som pensionister i de to lande fritages for dansk beskatning af deres løn fra konsortiet, så denne indkomst i stedet beskattes på fransk, henholdsvis spansk, skatteniveau. Fritagelsen gælder, så længe de pågældende forbliver hjemmehørende i samme stat. 3. Gældende ret 3.1. Danske tjenestemandspensioner Efter kildeskattelovens 2 er personer hjemmehørende i udlandet skattepligtige til Danmark af deres danske tjenestemandspension. For personer hjemmehørende i Frankrig medførte den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 12 tidligere, at det kun var Danmark, der kunne beskatte denne pension. Frankrig skulle således undlade at beskatning. Opsigelsen af overenskomsten medførte, at Frankrig ikke længere er forhindret i at beskatte personer hjemmehørende i Frankrig af deres danske tjenestemandspension. Frankrig har ikke som de fleste andre lande, som f.eks. Danmark og Spanien en generel regel om, at personer og selskaber hjemmehørende i dette land, som har indkomst fra udlandet, kan få den franske skat af denne indkomst nedsat under hensyn til udenlandsk beskatning af samme indkomst. Frankrig bebudede i efteråret 2008 at ville indføre en regel om dobbeltbeskatningslempelse for indkomst fra Danmark. Men reglen, som blev indført i juli 2010, omfatter ikke dansk pension Medarbejdere på fly eller skibe Denne del af lovforslaget omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. I praksis omfatter forslaget piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik.

3 3 Nu er der ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Det medfører, at de pågældende er begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn fra konsortiet efter kildeskattelovens 2, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmarks mulighed for at beskatte de pågældende af denne løn, afhænge af overenskomstens bestemmelser. Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1957 havde ikke nogen bestemmelse om beskatning af løn for personer, som arbejdede på fly eller skib i international trafik. Overenskomstens artikel 14 bestemte, at løn, honorar og andre lignende vederlag kun kunne beskattes i den kontraherende stat, på hvis territorium den personlige virksomhed blev udøvet, hvorved disse indkomster var indtjent. De danske og franske myndigheder indgik en aftale om, at tjeneste om bord på skibe i international trafik blev anset for udøvet i den stat, hvor det pågældende rederi havde virkelig ledelse. Danmark anvendte denne aftale tilsvarende for personer, der arbejder om bord på fly i international trafik. Aftalen mellem myndighederne dækkede altså ikke tilfælde, hvor vederlag for arbejde om bord på skib eller fly i international trafik blev udbetalt her fra landet, men arbejdet blev udført for en arbejdsgiver, som ikke havde virkelig ledelse her i landet. Når indkomst ikke var behandlet af andre bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, kunne indkomsten kun beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15, stk. 1, medførte, at gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde kun kunne beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. Hvis arbejdet blev udført i den anden stat, kunne vederlaget herfor dog beskattes i denne anden stat, med mindre der var tale om kortvarigt arbejde m.v. Artikel 15, stk. 3, medførte, at vederlag for arbejde, der blev udført om bord på fly eller skib i international trafik, kunne beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse havde sit sæde. Artikel 15, stk. 3, dækkede altså ikke tilfælde, hvor vederlag for arbejde om bord på skib eller fly i international trafik blev udbetalt her fra landet, men arbejdet blev udført for en arbejdsgiver, som ikke havde virkelig ledelse her i landet. I tilfælde, hvor indkomst ikke var behandlet i andre bestemmelser i overenskomsten, kunne indkomsten kun beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. 4. Lovforslaget 4.1. Danske tjenestemandspensioner Lovforslaget går ud på at undgå dobbeltbeskatning af dansk tjenestemandspension, som udbetales til personer, som var blevet hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med dette land blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Den foreslåede regel skal også omfatte ægtefæller. En tilsvarende regel om dobbeltbeskatningsnedsættelse fandtes i lov nr. 85 af 20. februar 2007 om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. Reglen blev ophævet ved lov nr. 351 af 6. maj 2009 som følge af, at Frankrig havde bebudet at indføre en regel om dobbeltbeskatningsnedsættelse for indkomst fra Danmark. En indkomst, som betales fra et land til en modtager i et andet land, kan nemlig ikke være omfattet af regler i begge lande om nedsættelse for det andet lands skat Medarbejdere på fly eller skibe Lovforslaget går ud på, at de personer, som var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med henholdsvis Frankrig og Spanien den 28. november 2007 og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af deres løn for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. I praksis omfatter forslaget piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik. SAS-konsortiet har virkelig ledelse i Stockholm. Nu er der ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Det medfører, at de pågældende er begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn fra SAS efter kildeskattelovens 2, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmarks mulighed for at beskatte de pågældende af deres løn fra SAS, afhænge af overenskomstens bestemmelser.

4 4 Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst havde ikke nogen bestemmelse om beskatning af løn for personer, som arbejdede på fly i international trafik. I tilfælde, hvor indkomst ikke er behandlet af andre bestemmelser i overenskomsten, kan denne indkomst kun beskattes i dens stat, hvor den pågældende er hjemmehørende. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et fly i international trafik i international trafik, beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. I tilfælde, hvor indkomst ikke er behandlet af andre bestemmelser i overenskomsten, kan denne indkomst kun beskattes i dens stat, hvor den pågældende er hjemmehørende. SAS-konsortiets virkelig ledelse har ikke sit sæde i Danmark, men i Sverige, der ikke var en kontraherende stat i forhold til de to overenskomster. Lønindkomst fra SAS var derfor omfattet af de to overenskomsters artikel om såkaldt anden indkomst. Denne artikel medførte, at indkomsten kun kunne beskattes i den stat, hvor indkomstmodtageren var hjemmehørende. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmark altså ikke kunne beskatte de pågældende af deres løn fra SAS. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører skattefritagelse for begrænset skattepligtige, som er hjemmehørende i Frankrig og Spanien og ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly i international trafik. Det indebærer isoleret et provenutab fra og med indkomståret I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien (L 13 fra Folketingsåret (2. samling)) blev der ikke påregnet et merprovenu som følge af bortfaldet af denne skattefritagelse. Lovforslaget medfører desuden genindførelsen af en overgangsregel med dobbeltbeskatningslempelse for danske tjenestemandspensionister, som er hjemmehørende i Frankrig. Det indebærer et provenutab fra og med indkomståret I forbindelse med ophævelsen af denne regel (L 125 fra Folketingsåret ) blev der påregnet et merprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt. Dette merprovenu bortfalder altså nu. For begge elementer gælder, at provenutabet vil bortfalde i takt med, at de omfattede personer ikke længere er omfattet af overgangsreglen. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Det ene af lovforslagets elementer er en overgangsregel med dobbeltbeskatningslempelse for danske tjenestemandspensionister hjemmehørende i Frankrig. En tjenestemandspensionist kan få den danske skat af sin danske tjenestemandspension nedsat med et beløb svarende til den betalte franske indkomstskat af samme pension. Hvis pensionisten har anden indkomst, som Frankrig beskatter, gives der kun nedsættelse af den danske skat med et beløb svarende til den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension. Den forholdsmæssige beregning kan medføre administrativt besvær for det offentlige. SKAT har oplyst, at ændringen vil medføre ændringer i SKATs systemer, og at omkostningerne hertil skønnes at være på ca. 1,5 mio. kr. Det andet af lovforslagets elementer er en overgangsregel for medarbejdere hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde ombord på fly eller skib i international trafik. Denne del af lovforslaget vil ikke medføre nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har ikke været på høring.

5 5 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for det of-ingefentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/ merudgifter Bortfald af ikke-indbudgetteret merprovenu fra opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien vedrørende aflønning for personer i disse lande, som er ansat med base i København af internationale luftfarts- eller skibsfartskonsortier. Provenutab på ca. 5 mio. kr. årligt vedrørende danske tjenestemandspensionister i Frankrig. Administrativt besvær vedrørende overgangsreglen med dobbeltbeskatningsnedsættelse for danske tjenestemandspensionister i Frankrig. Engangsudgift til systemændringer på ca. 1,5 mio. kr. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede regel i 7 svarer til 5 i lov nr. 85 af 20. februar 2008, som blev ophævet ved lov nr. 351 af 6. maj , stk. 1, omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Reglen gælder også for en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension, selv om den pågældende har været fraflyttet Frankrig. Reglen gælder for en person, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Reglen gælder altså ikke efter indtræden af fuld skattepligtig til Danmark, uanset eventuel bevarelse af fuld skattepligt til Frankrig. I så fald ophører reglen med at gælde for den pågældende med virkning for fremtiden. Reglen medfører, at Danmark fortsat vil beskatte dansk tjenestemandspension, som udbetales til en person, omfattet af 7, men modtageren kan efter anmodning få den danske skat nedsat med et beløb, svarende til den betalte franske skat af denne pension. Er den franske skat mindre end den danske, skal forskellen betales som dansk skat. Hvis den franske skat skulle være højere end den danske, vil der alene blive tale om fransk beskatning. I så fald vil forskellen mellem fransk skat og dansk skat ikke kunne nedsætte dansk skat af anden indkomst. Ordningen skal i princippet administreres på samme måde, som allerede gælder for pensionister, der er hjemmehørende i Portugal, efter artikel 23, stk. 1, litra d, i den dansk-portugisiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni Den franske skat, der for tiden gives nedsættelse for, omfatter indkomstskatten (l impõt sur le revenu), almindelige sociale bidrag (contributions sociales généralisées) og bidrag til dækning af social gæld (contributions pour le reimbursement de la dette sociale).

6 6 Nedsættelsen vil også omfatte andre franske skatter af samme art, som senere måtte blive indført. En person, som bliver omfattet af den nye 7, vil som regel også have anden indkomst end tjenestemandspensionen. Der vil typisk være tale om f.eks. af dansk social eller privat pension, som i så fald vil være fritaget for dansk indkomstbeskatning efter andre overgangsregler, eller anden indkomst fra Danmark, f.eks. som udbytte af danske aktier. Personen kan også have anden indkomst, f.eks. fra Frankrig eller andre lande. I tilfælde, hvor en person betaler fransk skat både af dansk tjenestemandspension og af anden indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den betalte franske skat. Den forholdsmæssige del beregnes som den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den indkomst, som er beskattet i Frankrig. Fransk personbeskatning adskiller sig fra dansk personbeskatning derved, at indkomstskatten påhviler en husholdning og ikke de enkelte personer i husholdningen. En husholdning omfatter ægtefæller og deres hjemmeborende ugifte børn under 18 år. I tilfælde, hvor en tjenestemandspension, der er omfattet af 7, indgår i fransk beskatning af en husholdnings indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den betalte franske skat af hele husholdningens indkomst. Den forslåede 7, stk. 2, medfører, at hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, og kun den ene ægtefælle modtog dansk tjenestemandspension den 31. januar 2008, mens den anden ægtefælle først senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, kan den anden ægtefælle få nedsat sin skat efter samme regler som den førstnævnte ægtefælle. I så fald vil begge ægtefællers tjenestemandspension indgå ved fransk beskatning af samme husholdnings indkomst. Der vil så skulle beregnes en fransk skat for hver ægtefælles tjenestemandspension som en forholdsmæssig del af samme franske skat. Det kan altså medføre, at en ægtefælle i husholdningen får nedsættelse for fransk skat, som er betalt af den anden ægtefælle i samme husholdning. Når en person er berettiget til dobbeltbeskatningsnedsættelse af dansk tjenestemandspension efter den foreslåede 7, indgår dobbeltbeskatningsnedsættelsen ved forskudsansættelsen af vedkommende, så den foreløbige indeholdelse af kildeskat af tjenestemandspension i et kalenderår så vidt muligt svarer til de beløb af skatter, der udskrives efter årets udløb. Den ny bestemmelse i 7 A omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium med effektiv ledelse i udlandet. I praksis vil den foreslåede regel omfatte piloter og kabinepersonale fra SAS, som bevarer den fritagelse for dansk beskatning, som de tidligere har været omfattet af efter de nu opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Skattefritagelsen gælder alene, så længe de pågældende forbliver hjemmehørende i samme land. Skattefritagelsen ophører altså, hvis en person bliver fuldt skattepligtig til Danmark, også selv om den pågældende forbliver fuldt skattepligtig til Frankrig, henholdsvis Spanien. I så fald ophører reglen med at gælde for den pågældende med virkning for fremtiden. Til 2 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. april 2011, men have virkning fra og med indkomståret 2009, som var det første år, hvor den dansk-franske, henholdsvis dansk-spanske, dobbeltbeskatningsoverenskomst ophørte at have virkning. Det bemærkes, at der er tale om tilbagevirkende kraft af begunstigende karakter.

7 7 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 1.Overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig bistand med hensyn til skatter af indkomst og formue, jf. bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 2.Overenskomst af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomstskat og formueskat, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 16. august 1973, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 3.Ved opsigelse af de i 1 og 2 nævnte overenskomster bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Skattefritagelsen efter 1. pkt. gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien. Stk. 2.Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter de i 1 og 2 nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. 4.Ved opsigelse af den i 1 nævnte overenskomst bliver en person, som den 28. november 2007 var omfattet af kildeskattelovens 1, og som på I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, indsættes efter 6 som ny paragraffer:» 7.Indkomstskatterne nedsættes efter anmodning for en person, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 mellem Danmark og Frankrig. Nedsættelsen gælder, sålænge hvis vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, kan nedsættelsen ikke overstige den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af indkomsten, der udgør tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Stk. 2.Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes efter anmodning den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig. Nedsættelsen gælder, sålænge ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Stk. 1, pkt. finder tilsvarende anvendelse. 7 A.En person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien var ansat med base i København af et internationalt luftfartseller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsor-

8 8 dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, fritaget for ejendomsværdibeskatning i Danmark af denne ejendom, så længe vedkommende forbliver omfattet af nævnte lovs 1 og ejer den nævnte ejendom. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis der er indgået aftale om erhvervelse af ejendommen senest den 28. november tiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien.«5.Hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i 3, stk. 1, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar Stk. 2.Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den ene ægtefælle den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i 3, stk. 2, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som den anden ægtefælle begynder at modtage efter den 31. januar En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat. Stk. 2.En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat. Stk. 3.Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension som nævnt i stk. 1 og 2 fra den 1. januar 2009, gælder disse bestemmelser alene, hvis den pågældende betaler fransk skat af den nævnte indkomst. 8.Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0041 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 94 - Forslag til Lov om beskatning af søfolk. Hermed fremsendes

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere