Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer"

Transkript

1 Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer Hvide Sande Trafikplan 1

2 Indhold Indledning 2 Trafikale udfordringer i Hvide Sande 3 Det overordnede vejnet 4 Parkeringsstrategi og -henvisning 7 Forhold for gående og cyklister 9 Tilgængelighed for alle 13 Indledning Hvide Sande besøges året rundt af mange turister, især i sommerhalvåret. Byen forbinder Vesterhavet med Ringkøbing Fjord, hvor Destination Ringkøbing Fjord er den største kystturismedestination i Danmark. Byen er desuden domineret af en havn i vækst. Havnen er flere gange udvidet med henblik på at øge eksisterende aktiviteter samt udvikle mulighederne for at servicere off-shore vindmølleindustrien. Dette medfører en kompleks trafikal situation med store trafikstrømme til byens turistattraktioner samt tung trafik til havnen, hvilket flere steder krydser hinanden. Heldigvis ligger de forskellige aktiviteters døgnrytme i nogle tilfælde forskudt, således sker fisketransporten om natten eller om formiddagen, mens turisternes aktivitet primært er om dagen, Som en del af Projekt Vækst i turisterhvervet er der udarbejdet denne trafikplan for Hvide Sande som afdækker mulighederne for at imødekomme de trafikale udfordringer. Der er set på at skabe bedre trafikal sammenhæng mellem nord og syd i Hvide Sande for især lette trafikanter, imødekomme trængsel på vejnettet, skabe bedre parkeringsforhold samt fredeliggøre midtbyen. Som baggrund for trafikplanen er der afholdt en workshop med deltagelse af interessenter fra Hvide Sande, hvor sammenhængen mellem fremtiden by og trafik blev diskuteret. Hvide Sande Trafikplan 2

3 Trafikale udfordringer i Hvide Sande Overordnede trafikale udfordringer Ankomst cyklister Ankomst bilister Der er tre overordnede trafikale mål i Hvide Sande. I den nordlige del er der feriecenter, strand og vandsport, i midten er der byens centrum med butikker, fiskeauktion og sydstranden og endelig er der store sommerhusområder helt mod syd. Det er vigtigt at disse områder er bundet godt sammen så det er nemt og trygt at bevæge sig rundt i byen. De trafikale udfordringer i Hvide Sande koncentrerer sig om disse temaer: Det overordnede vejnet Der er generelt meget trafik i byens centrum med både tung trafik, biler og lette trafikanter. Der er mange udkørsler til det overordnede vejnet, det er dog kun få af disse der er bygget til at håndtere store trafikmængder. Parkeringsforhold Det kan være vanskeligt for byens gæster at finde ledige parkeringspladser, hvilket bl.a. skyldes mangelfuld henvisning. Der er parkeringssøgende trafik i centrum. Parkering i centrum optager pladsen til udeliv og ophold. Enkelte parkeringsarealer er kraftig belastet mens der er ledige pladser på andre. Talt: 1962 Juli 2012 Talt: 6535 Juli 2012 Forhold for cyklister og gående Lokale vælger ofte bilen til transport internt i byen, da det ikke er tilstrækkeligt attraktivt at benytte cyklen. Det skal være trygt og sikkert at færdes på cykel og som gående. Øge serviceniveauet for lette trafikanter Manglende muligheder for at parkere cykler. Manglende henvisning til det overordnede stinet og til stiruter i byen. I de følgende afsnit er disse temaer uddybende beskrevet. For hvert trema er trafikale udfordringer, princip for trafikale tiltag samt konkrete tiltag beskrevet. Vurderet: 2500 Turistinformation og feriecenter Ådt: Strand Centrum Havnearealer/kajkant Talt: 8671 Juli 2012 Ankomst bilister og cyklister Overordnede trafikale mål i Hvide Sande Hvide Sande Trafikplan 3

4 Det overordnede vejnet Trafikale udfordringer Det overordnede vejnet Især i sommerhalvåret er der en stor trafikintensitet på det overordnede vejnet i Hvide Sande. Midtbyen er domineret af biltrafik og parkerede biler. Der er mange små vejtilslutninger til bl.a. Søndergade med lav kapacitet, men kun få gode kryds der kan afvikle trafikken uden store ventetider. Dette medfører bl.a., at trafikanter fra havnen kører en omvej ad Toldbodgade for at komme ud på Søndergade, hvilket giver konflikter med lette trafikanter på Toldbodgade når trafikken stiger i turistsæsonen. I mange af byens rum er trafikken blandet med tung trafik, biler og lette trafikanter. Flere steder på vejnettet er der faciliteter for de lette trafikanter, men nogle af disse er sparsomme og især på de to broer kan de lette trafikanter føle sig klemt. Princip for tiltag Det ønskes at minimere konflikter imellem trafikantgrupperne i byens rum. De lette trafikanter skal derfor have forbedrede forhold og især i byens centrum udformes byrum og faciliteter på deres præmisser. Den tunge trafik og bilisterne ledes uden om byens centrum. Dette gøres ved at forbedre kapaciteten på Vestergade og Søndergade, så disse bliver mere attraktive. Samtidig gøres de mindre veje i midtbyen mindre attraktive for biltrafikken ved hjælp af lavere hastighed og ensretninger, så der bliver færre konflikter mellem motortrafik og lette trafikkanter samt indbydes mellem motortrafikken. 4 Tiltag Nummer i parentes henviser til illustrationen til venstre Gennemfartsvej Fordelingsvej Gågade Forbedring af vejnettets kapacitet Vestergade gøres til den overordnede vej for turister og erhvervstrafik til havnen og stranden: Krydset mellem Vestergade og Søndergade er vanskeligt at gennemkøre for især den tunge trafik. Krydset ombygges til rundkørsel eller signalanlæg. Dette kræver inddragelse af omkringliggende arealer. Da der er planer at sælge kommunens bygninger ved busstationen, bør der reserveres et areal til udvidelse af krydset før grundet sælges fra. (1) Prioriteten i krydset Vestergade/Stormgade vendes, så det bliver hurtigere og mere naturligt at vælge Vestergade til havnen. (2) Det er muligt at skabe forbindelse til Tungevej og stranden via Grænsevej fra Søndergade. (3) Dette kan aflaste Vestergade for trafik til parkering ved Tungevej og mod stranden. Ruten vil omfatte et forsat kryds for enden af Grænsevej, hvilket vil gøre vejen mindre direkte end Vestergade. Det bliver desuden vanskeligt at få trafikken til havnen til at vælge denne vej, hvorfor det er begrænset hvor meget trafik vejforbindelsen vil flytte. Etableringen er dyr da det indebærer en helt ny vejstrækning fra Stormgade til Tungevej hvor en nedlagt børnehave vil skulle fjernes først. Vejklassificering samt markering af større vejprojekter i Hvide Sande. Hvide Sande Trafikplan 4

5 Tiltag (fortsat) Fredeliggørelse af Toldbodgade Nummer i parentes henviser til illustrationen på foregående side Toldbodgade krydses i dag ofte af turister der bevæger sig mellem gågaden og havnen. Dette kan være utrygt grundet meget tung trafik til og fra Hvide Sande Fiskeauktion samt de øvrige erhverv på havnen. Det ønskes at denne trafik fremover så vidt muligt benytter Vestergade. Kajareal og gågaden bindes sammen henover Toldbodgade. Dette gøres med Shared Space princip: lav hastighed, ændret belægning samt færdsel på de lette trafikanters præmisser. (4) Gågaden trækkes helt ned til kajen. Belægningen fra gågaden føres med hen over Toldbodgade. Pladsen omdannes ud fra principper om Shared Space. Der skiltes med gågadezone med kørsel tilladt. Kørsel bliver med lav hastighed således at færdsel bliver på de lette trafikanters præmisser. Inspiration Etablering af gågade: Etablering af gågade Trafiksaneringer og etablering af gågadezone skal fredeliggøre bymidten og fremme bylivet i centrum. Den nordlige del af Stormgade etableres som gågade med kørsel tilladt udenfor højsæsonen. (5) Cykelkørsel tillades, også mod ensretning i bymidten. Færdsel sker på de lette trafikanters præmisser (maks. 15 km/t) udenfor højsæsonen. Markering af gågade samt ensretning gøres mere tydelig ved hjælp af et tværgående element med bl.a. cykelparkering. Det nordlige Stormgade omdannes til gågade med cykelkørsel tilladt. Udenfor højsæsonen kan kørsel tillades. Cykelkørsel tillades mod ensretningen. Fredeliggørelse af Toldbodgade: Et sikkert og trygt vejnet Fredeliggørelsen af midtbyen underbygges af sanering af sideveje ud mod Søndergade i form af forbud mod venstresving, hvilket forbedrer trafiksikkerheden i krydsene og mindsker trafikken på sidevejene: (6) Metheasvej Strandgade Fyrvej Vestergade ombygges til en promenade med fortov mod syd og bred fællessti mod nord. Giver et løft i forbindelsen for cyklister og gående mellem strand/havn og centrum/søndergade. I turistsæsonen kan kajarealet nord for Toldbodgade omdannes til område for udeservering og ophold. Alt kørsel og parkering forbydes på kajarealet, ærindekørsel dog tilladt. Parkering i forbindelse med den nye bygning Kommandobroen" skal så vidt muligt foregå nord for Mamrelund med forbindelse via den planlagte stitunnel under Søndergade. Inspiration til udformning af belægningsskift hen over Toldbodgade. Belægningen bør afspejle den øvrige belægning i gågaden Hvide Sande Trafikplan 5

6 Vejlukninger og ensretninger: Det er i dag anvendt en svag markering af ensrettede veje, hvilket kan medføre at trafikanterne misforstår skiltningen og kører imod ensretningen. Det anbefales derfor at bruge et tydeligt element der spærrer vejen i køresporet, som lukkes for trafik. Dette kan gøres ved at kombinere skiltningen med cykelparkering og evt. beplantning. Der skabes en fysisk barriere i form af skiltning eller beplantning. Gaderum bag barriere kan benyttes til cykelparkering, opholdsareal el. lign. Eksempel på cykelparkering i forbindelse med indkørselsforbud. Hvide Sande Trafikplan 6

7 Parkeringsstrategi og -henvisning Trafikale udfordringer - parkering De centrale gader i centrum af Hvide Sande benyttes i høj grad til parkering, hvilket tager pladsen til ophold i byens rum. Ligeledes er der meget parkeringssøgende trafik i og omkring centrum. Den parkeringssøgende trafik forstærkes af, at der er mangelfuld henvisning til byens p-arealer. Dette medfører at især turister leder efter p-arealerne i områder omkring deres mål. Der er desuden meget skiltning langs byens veje, hvilket kan tage fokus fra de relevante skilte for trafikanterne. Princip for tiltag Gågaden og så vidt muligt tilstødende gader friholdes for parkering udenfor afmærkede arealer. Der laves en generel oprydning i både private og kommunale skilte langs de overordnede veje. Byens større parkeringsområder navngives med sigende områdenavne. Fra det overordnede vejnet bliver der kun skiltet til byens største parkeringspladser (se skitse). Parkanterne ledes tydeligt til parkeringsområdet ved den destination de søger, så der ikke skabes parkeringssøgende trafik. Der udarbejdes informationsmateriale til besøgende med oplysninger om hvilke parkeringsarealer der kan benyttes til de større attraktioner. Tiltag Nummer i parentes henviser til illustrationen til venstre 3 Illustration af de større parkeringsarealer i Hvide sande, der skiltes til fra det overordnede vejnet Parkering Information og feriecenter. Parkering centrum. Parkering strand og centrum. Parkering strand, nordhavn, svømmehal Parkeringsfri zone Kajarealet nord for Mamrelund kan anvendes til parkering for centrum. (1) Området forbindes med centrum via planlagt stitunnel under Søndergade. Området betjener ligeledes kontor- og restaurantfaciliteterne i det nye byggeri på Toldbodgade. Parkeringsarealerne ved det gamle kommunekontor kan ligeledes benyttes til parkering til centrum. (2) Dette afhænger af evt. salg af den kommunalt ejede grund. Parkeringsarealerne navngives. Navne vil fremgå af skiltningen Centrum Parkering ved Mamrelund og det gamle kommunekontor. Der henvises til de to parkeringsarealer henholdsvis nord og syd for Mamrelund fra rundkørslen på Søndergade. Der kan tillades højre ind/højre ud til Søndergade fra arealerne syd for Mamrelund. Der etableres højre ind/højre ud til Søndergade fra p-arealer ved det gamle kommunekontor. Der er også adgang fra Kirkevej. Det bør undersøges om p-arealet ved kommunekontoret kan betjenes af en eventuel rundkørsel eller et signalanlæg ved Vestergade. Sydlig strand og centrum Der henvises ad Vestergade. (3) Nordhavn og nordlig strand Der henvises ad Troldbjergvej. Vejvisningen til området skal ske ved rundkørslen på Søndergade. (4) Parkeringsarealerne ved svømmehallen bindes op på Nørregade med tydelig skiltning af stiforbindelsen i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen ved skolen. (5) En del af skiltningen ved det overordnede vejnet fjernes tager fokus fra vejvisningen. Hvide Sande Trafikplan 7

8 Inspiration Vejvisning: Ved de større parkeringsarealer i Hvide Sande opstilles der informationstavler med øvrige attraktioner og større parkeringsarealer Parkering ved svømmehallen Eksempel på p-henvisning på Søndergade mod Mamrelunden, der skal benyttes som parkering ved centrum samt mod parkering ved sydlig strand. Parkeringspladsen ved svømmehallen kan benyttes ved spidsbelastninger som alternativ til p-arealerne ved slusen og feriecenteret. Der etableres stihenvisning på pladsen til turister. Der opsættes et skilt på Nørregade og et på selve p-pladsen. Parkeringsinfo til turister: Hvidesande.dk udbygges med parkeringsinfo både for bilister og cyklister. I turistmaterialet udleveret til besøgende skal parkeringsinfo indgå. P-lomme på Søndergade kan benyttes til opstilling af infostander med byens parkering og attraktioner. På de større parkeringsarealer opsættes informationstavler med de øvrige større parkeringsarealer i byen. Parkanterne der benytter arealerne ved svømmehallen kan ledes til Nørregade og videre mod feriecenteret og midtbyen ad stiforbindelsen ved skolen i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen. Billedet til venstre viser stien set fra Nørregade. Hvide Sande Trafikplan 8

9 Forhold for gående og cyklister Trafikale udfordringer Som let trafikant kan det være vanskeligt at finde vej mellem de enkelte områder og attraktioner i Hvide Sande. Der mangler en generel vejvisning, der kan lede gående og cyklister rundt i byen. Især turister der ankommer til byen kan have svært ved at orientere sig. Samtidig er lette trafikanter nedprioriteret på centrale lokaliteter i byen, hvor tung trafik og biler er blandet med de lette trafikanter. På de to broer er de lette trafikanter klemt på smalle stier, hvilket især er problematisk i turistsæsonen, hvor der er mange fodgængere på broerne. Der er kun få cykelstativer i centrum og ved de fleste attraktioner er der slet ingen. Udenfor højsæsonen er antallet af cyklister i Hvide Sande begrænset, da de lokale sjældent benytter cykel til transport rundt i byen. Det er derfor oplagt at synliggøre muligheder og fordele ved at vælge cyklen for lokale for at fremme cyklismen. Princip for tiltag For at fremme cyklismen og binde byen bedre sammen for de lette trafikanter ønskes det at skabe gode og sikre stiruter mellem byens nordlige del hen over de to broer til centrum og videre mod syd. Samtidig skal de lette trafikanter ledes af de ønskede ruter imellem de enkelte områder og attraktioner ved hjælp af en god stihenvisning Enkelte steder i byen foreslås det at etablere nye stier eller opgradere eksisterende. Dette skal skabe et sammenhængende og trafiksikkert stinet med høj tryghed for de lette trafikanter og give nem adgang til byen via stinettet. Når cyklisterne ankommer til destinationen skal der være cykelparkering med højt serviceniveau. Ved udvalgte lokaliteter langs stinettet skal der tilbydes ekstra service såsom vandposter og cykelpumper. Der opstilles informationstavler med stikort og rutevejledning ved de største attraktioner, således besøgende kan orientere sig samt planlægge en rute til øvrige attraktioner. 8 Den lokale cyklisme skal styrkes gennem kampagne målrettet indbyggerne i Hvide Sande. En styrket cykelkultur skal ud over at fremme sundheden, aflaste vejnettet for biler og skabe bedre plads for de lette trafikanter i bybilledet. Cykelstiplan for Hvide Sande. Hvide Sande Trafikplan 9

10 Tiltag Forbedring af stiforbindelsen henover de to broer. (1) Etablering af ny stibro mellem Toldbodgade og Otto Pedersvej. (2) Nummer i parentes henviser til illustrationen på foregående side Området umiddelbart nord for den nye stibro på Otto Pedersvej friholdes for motortrafik. Forlænge den dobbeltrettede sti på Troldbjergvej fra Parallelvejen til rundkørslen ved Nørregade. (3) Stiforbindelse nord for Troldbjergvej fra Parallelvej til Vestkyststien ved Fabriksvej kan asfalteres så den giver bedre adgangsforhold for eksempelvis kørestolsbrugere. (4) Etablere/forbedre stiforbindelsen fra Tyskerhavnen via Langsand til Fiskeriets hus. (5) Eksisterende sti asfalteres og der laves mindre nye forbindelser samt ny skiltning. Etablering af cykelsti fra Tyskerhavnen til Aqua Zone langs fjorden. (6) Etablere stikrydsninger på Parallelvej hvor den dobbeltrettede sti fra nord begynder/slutter. (7) Vestergade ombygges således der dannes en god og sikker adgang fra Søndergade til stranden og Dækmolevej. (8) Generel nedlæggelse af fritliggende fodgængerfelter disse skaber falsk tryghed. Ved rundkørslen Søndergade / Slusen udskiftes eksisterende bom på grusvejen ned mod kajarealerne med en stibom, da turister misforstår bommen og tror at der er adgang forbudt. (9) Inspiration Udbygning af eksisterende broer: Sideløbende med trafikplanen er der et arbejde i gang med at belyse mulighederne for etablering af stibroer parallelt med de eksisterende broer. Det anbefales, at stiforbindelserne bliver på den vestlige side af broerne, da det er her det største antal brugere har mål og det er her de mest sikre krydsninger med vejnettet kan indpasses. Henvisning mod Information m.m Henvisning mod Panoramaruten, Vestkyststien, nordstrand m.m. Henvisning mod centrum, syd strand. Illustration af hovedmålene for de lette trafikanter i Hvide Sande og hvorledes de lette trafikanter skal henvises mod disse mål. Hvide Sande Trafikplan 10

11 Cykelturisme i verdensklasse: Forbedre cykelparkeringen: Det ønskes at fremme cykelkulturen og cykelturismen i Hvide Sande ved at gøre byen attraktiv for cyklister. Forholdene skal styrkes både for turisterne, der ankommer på cykel til Hvide Sande og turisterne der benytter cykel til at komme rundt i byen under deres ophold. Turisterne skal tilskyndes til at lade bilen stå under deres ophold og benytte cykel i stedet. Igennem turistinformation kombineret med cykeludlejning, eventuelt med levering, skal der skabes mulighed for lokal cykelturisme. Det er derfor vigtigt at der er højklasse faciliteter for cyklisterne ved de større attraktioner i form af parkering lige ved destinationen, muligheder for opbevaring af oppakning, borde og bænke eller lignende tiltag. Etablering af flere og bedre cykelparkeringsfaciliteter. Eksempelvis ved ensrettede gader samt på pladsen nord for Toldbodgade. Der vil kunne etableres 4-5 lokaliteter i centrum á eksempelvis 10 pladser af denne type. Etablering af cykelparkering ved stiadgangene til strandene samt ved parkeringspladser for motorkøretøjer. Etablering af opbevaringsbokse til oppakning i centrum og ved større attraktioner, strande m.v. i forbindelse med parkeringsfaciliteterne. Etablering af luftpumpe og vandposter udvalgte steder på stinettet og ved parkeringsfaciliteterne i centrum, ved strand m.v. Ved attraktionerne opstilles der cykleparkering samt muligheder for opbevaring af oppakning og lignende Styrke cyklismen: Etablering af cykelparkering bag skiltning med indkørsel forbudt på ensrettede gader. Der kan etableres fritstående cykelstativer eller overdækket cykelparkering. Til højre ses cykelparkering op af mur som del af lukning af gaden. Fremhæve mulighederne for at benytte cykel som turist i området. Indarbejde det i turistmaterialet og på Hvidesande.dk Tilbyde cykeludlejning til turister med levering/afhentning ved sommerhus. Vestergade som promenade: For at binde by og strand bedre sammen for både cyklister og gående omprofileres Vestergade således at den kommer til at fremstå som en promenade for de lette trafikanter. Der vil stadig være motortrafik til og fra strand og havne/kajarealer, men igennem et profil med fortov på sydsiden og bredt cykel- og gangareal på nordsiden skal de lette trafikanter indbydes til at bevæge sig mellem Søndergade/centrum og strandområderne. På udvalgte lokaliteter langs stinette kan der tilbydes ekstra service i form af vandposter, cykelpumper el. lign. Eksempel på mulig opbygning af Vestergade, med promenade på nordsiden til de lette trafikanter. Hvide Sande Trafikplan 11

12 Forbedret vejvisning: Overordnet stinet skiltes med rutenummer. Regionale og lokale ruter kan udformes med lokalt præg. Rutenavne og numre Opstilling af infostandere ved cykelparkering. Info om andre attraktioner og illustration af stinettet i byen. Informationstavler om seværdigheder ved og forløb af den enkelte rute. Eksempler på vejvisningskilte og informationstavler der kan benyttes på stinettet. Vejvisningens udtryk: Det overordnede koncept for vejvisning i Hvide Sande bør følge konceptet for Ringkøbing-Skjern Kommune, der er behandlet i Overordnet koncept for Fjorden Rundt, cykelturisme i verdensklasse. Heri er der opstillet et koncept for stivejvisningen på det overordnede stinet, men samtidig udarbejdet ideer til mere lokal forankret vejvisning og udformning af informationskoncepter ved attraktioner og langs stinettet. Hvide Sande Trafikplan 12

13 Tilgængelighed for alle Mange fodgængere har nedsat mobilitet, der kræver særlige forhold omkring tilgængelighed. Det kan være handicappede, folk med nedsat bevægelses- eller synsfunktion, ældre eller små børn. Disse grupper skal også have mulighed for at færdes som fodgængere på en sikker og ordentlig måde. Tilgængelighed er et afgørende parameter for borgernes og turisternes brug af byen i al dens mangfoldighed. Byen skal kunne bruges af alle og derfor skal byen være tilgængelig for alle. Tilgængelighed handler om, at skabe lige muligheder for at alle kan bevæge sig frit i byens rum. Hvide Sande skal gøres tilgængelig for alle. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på dette i planlægningen af fodgængerarealer. Overordnet er dette niveaufri ruter med gangarealer i tilstrækkelig bredde med jævn og fast belægning, ramper ved kantstensopspring, ledelinjer (evt. naturlige) samt vigepligtsregulerede krydsninger. Delte stier mellem fodgængere og cyklister kan skabe utryghed for eksempelvis svagsynede. Derfor bør der her være tydeligt skiltning af, at der er tale om en delt sti, og en ledelinje bør placeres langs kanten af stien fremfor i midten af stien. For at sikre den bedste tilgængelighed, bør der arbejdes med en opdeling af stierne. Ved krydsningspunkter er det vigtigt at disse er tydeligt markeret og at eventuel midterø er sænket. Eksempel på tydelig ledelinje henover plads. Krydsning af Toldbodgade kan være vanskelig for blinde og gangbesværede. Hvide Sande Trafikplan 13

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Byliv og infrastruktur

Byliv og infrastruktur Forslag Byliv og infrastruktur Strategi Byliv og infrastruktur Strategi er udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med COWI A/S og Gehl Architects. Sønderborg Kommune Teknik og Miljø Rådhustorvet

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag C: Trafik på havnen Bornholms Regionskommune Trafikplan for Rønne 2011 2021 Trafik på havnen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HAVNEOMRÅDET I RØNNE 4 1.1 Baggrund for løsningsforslag

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse. NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm UDKAST Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Trafikanalyse NOTAT BILAG Rev. 1 18. september 2014 tfk/ms/sb/mm 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Baggrund... 3 3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

NOTAT. Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1. Dato 2015-08-25

NOTAT. Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1. Dato 2015-08-25 NOTAT Projekt Trafikredegørelse omkring Tingvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-08-25 Til Per Christensen Fra Brian Rosenkilde Jeppesen, Christian Sellebjerg og Stig Grønning Søbjærg Dato 2015-08-25

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN?

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? DISPOSITION Hvad er en fodgænger Overordnet målsætning Processen Strategiens indhold Next step HVAD ER EN FODGÆNGER? ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING:

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere