Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007"

Transkript

1 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27

2 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet 11 Det støttede boligbyggeri 12 Det private boligbyggeri 12 Erhvervsbyggeriet 12 Administration 13 Fabrikker og værksteder 15 Landbrug 15 Institutionsbyggeriet 15 Reparation og vedligeholdelse 17 Anlæg 2 Produktionsværdi Indledning Hermed præsenteres Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27, der omfatter udviklingen i bygge- og anlægsaktiviteten i 27 og 28. Bygge- og anlægsaktiviteten er fortsat historisk høj. Ikke engang det vedvarende pres på arbejdsmarkedet, eller udsigten til fortsatte rentestigninger, vil ændre markant på det i den betragtede periode. På alle delmarkeder i bygge- og anlægsbranchen er der udsigt til fortsat høj aktivitet. Selvom bygge- og anlægsaktiviteten topper i 27, forventes 28 også at blive et år med høj på aktivitet. Analysen er udarbejdet af cand. polit. Finn Bo Frandsen, cand. polit. Henrik Stig Sørensen, cand. polit. Maria Hyldahl og stud. polit. Nanna Handler, Dansk Byggeris erhvervspolitiske sekretariat. Hvor intet andet er nævnt er kilderne til data Danmarks Statistik og egne beregninger. Analysen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Byggeri, eller hentes på Dansk Byggeris hjemmeside Oversigtstabel Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed Påbegyndt nybyggeri i mio. m² 9,54 1,27 1,7 1,41 9,66 Påbegyndte boliger Beskæftigede ved anlægsvirksomhed

3 Dansk økonomi I 26 passerede dansk økonomi toppen på den igangværende højkonjunktur med en BNP-vækst på over 3%. De seneste nøgletal peger i retning af en relativ udramatisk nedkøling af de rødglødende tandhjul i 27 og 28. Årsagen til de lavere vækstrater er, at der nu er tæt på fuld kapacitetsudnyttelse i dansk økonomi, og det er dermed svært at realisere vækstrater som de foregående to år. For 27 og 28 ventes en trinvis afdæmpning af væksten til henholdsvis overkanten og underkanten af 2% på årsbasis. Uanset forventningerne til en mere afdæmpet vækst i den kommende periode, går det fortsat utrolig godt for dansk økonomi. Der er lav ledighed, stigende reallønninger og god efterspørgsel efter danske varer. Særligt den europæiske økonomis opdrift bidrager hertil. Erhvervslivet, og borgerne, kan derfor se frem til en ganske fornuftig udvikling i dansk økonomi i de kommende år. Til trods for at antallet af ledige er faldet til et niveau ikke set siden 7 erne, er det indtil videre lykkedes at holde lønudviklingen og inflationsniveauet moderat. I 26 steg lønningerne på DA-området med over 3%. I lyset af overenskomstresultatet i marts 27, forventes lønstigningstaksten at ligge i samme leje i 27 og 28. Med en forventet inflation på omkring 2% i 27 og 28, vil der ske en ganske pæn reallønsfremgang i prognoseperioden. Samtidig er der ved at komme godt blus på den europæiske økonomi, som spås en positiv konjunkturudvikling i de kommende år med vækstrater på over 3%. Selvom den danske lønudvikling forventes at forringe vores konkurrenceevne i et vist omfang, vil den europæiske efterspørgsel bidrage til at holde produktionen i dansk økonomi oppe i gear. I 26 lå overskuddet på de samlede offentlige finanser på ca. 7 mia. kr., svarende til over 4% af BNP. Finansministeriet forventer et tilsvarende overskud i 27, dog svagt mindre for 28. De massive overskud på de offentlige finanser betyder, at der sker en betydelig nedbringelse af det offentliges gæld, som forventes af være nedbragt til ca. 2% af BNP i 28. At væksten alligevel aftager i 27 og 28 skyldes primært tre faktorer. For det første er det danske arbejdsmarked fortsat meget stramt. Arbejdsløshedsprocenten ventes at bevæge sig under 4,%, i 27 og 28. Dansk erhvervsliv har i stigende omfang gjort brug af udenlandsk arbejdskraft for at afhjælpe manglen, men manglen på tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft vil være en væsentlig væksthæmmende faktor. Et andet væsentligt argument er det stigende renteniveau. Historisk set er renteniveauet absolut ikke alarmerende højt, men i forhold til de lave niveauer i 23 og 24, er der dog tale om en stigning, der kan mærkes på finansieringsomkostningerne hos såvel boligejere som i erhvervslivet. Udviklingen har betydet, at Nationalbankens diskonto er steget fra 2,% i december 23 til 4% i dag, mens den lange rente er steget til et niveau omkring 5,5%. Endvidere peger alt på, at ECB og Nationalbanken endnu ikke er færdige med de pengepolitiske stramninger. I takt med det stigende renteniveau igennem 26 og frem til i dag har vi set en mere afdæmpet udvikling i boligpriserne. Efter en gennemsnitlig stigning i kontantprisen på boliger på over 2% i 26, forventes boligpriserne i 27 at stige mere behersket med omkring 5% og små 2% i 28. Den langt mere beherskede udvikling i boligpriserne ventes især at være medvirkende til et mere afdæmpet privatforbrug i indeværende og næste år. Privatforbruget, der i gennemsnit reelt er vokset med ca. 4% om året siden 24, ventes således at stige med 2% i 27 og 1,7% i 28. Den aftagende indenlandske efterspørgsel vil bidrage til den forventede afdæmpning i den samlede BNP-vækst, men den tiltagende vækst i Europa vil dog til en vis grad opveje dette, hvorfor produktionen forventes at forblive vel kørende de næste 18 måneder. Realvækst i BNP, vækst i forbrugerpriser samt realvækst i privat forbrug (procent) BNP Forbrugerpriser Privat forbrug Finansministeriet, maj 27 3,2 2,2 1,2 1,9 1,9 2,4 3,4 2,4 1,2 OECD, Economic Outlook nr. 81, maj 27 3,2 2,2 1,7 1,9 1,8 2,6 3,4 1,9 1,6 Det Økonomiske Råd, forår 27 3,2 1,8 1,4 2,1 2, 2, 3,4 1,8 2,4 Arbejderbev. Erhvervsråd, februar 27 3,3 2,4 1,7 2, 1,9 1,8 3,2 2, 1,7 Danske Bank, juni 7 3,3 2,1 1,6 1,9 1,7 2, 3,4 2, 1,5 Nordea, maj 27 3,2 1,9 1,4 1,9 1,7 1,9 3,4 1,9 1,5 Jyske Bank, 2. kvartal 27 3,2 2,2 1,7 1,9 1,9 2,2 3,4 2, 1,8 Dansk Industri, maj 27 3,2 1,5 1,6 2,1 1,3 2,4 3,4 2, 2, Gennemsnit 3,2 2, 1,5 2, 1,8 2,2 3,4 2, 1,7 DI og DØR benytter deflatoren for privatforbruget som inflationsmål

4 Hovedtendenser Aktiviteten slår ny rekord i 27 Bygge- og anlægsaktiviteten slår på ny rekord i 27, hvor produktionsværdien vokser med yderligere,5% i forhold til det tidligere rekordniveau for 26. I 28 er der udsigt til et marginalt fald på 1%, hovedsagligt som følge af aftagende boligbyggeri. I 27 vil det være femte år i træk, at produktionsværdien sætter rekord, og det smitter af på beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed. Fra 25 til 26 steg beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed med 1.3 personer, og i 27 forventer Dansk Byggeri, at der vil ske en yderligere stigning på 2.2 personer, hvormed den samlede bygge- og anlægsbeskæftigelse når op på 175. personer. Niveauet forventes reduceret med 2.5 personer i 28, men et niveau på beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre er historisk set stadig meget højt. Den meget stærke vækst i produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed i 25 og 26, aftager altså i 27 og 28. For 26 opgøres den samlede produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed til 214,7 mia. kr., som stiger til 215,6 mia. kr. i 27 for derefter at falde til 213,5 mia. kr. i 28 alt opgjort i 26-priser. Aftagende vækst på boligmarkedet Boligbyggeriet nåede sin foreløbige top i indeværende højkonjunktur i 25, hvor der blev påbegyndt byggeri af 31.5 boliger. I 26 faldt niveauet svagt til et niveau af 31. påbegyndelser, svarende til et fald på knap 2%. I 28 forventes en yderligere tilbagegang på 2. boliger, svarende til 7%, til et samlet påbegyndelsesniveau på 28. boliger. Et niveau på 28. påbegyndelser er dog stadig udtryk for en høj aktivitet ved nybyggeri af boliger. Det er det private nybyggeri, der trækker niveauet ned. Til gengæld forventes der at komme mere gang i det støttede byggeri, som længe har haltet. I 27 stiger det støttede byggeri med 7 boliger, og i 28 med yderligere 6 boliger, således at der i 28 forventes påbegyndte 4.4 støttede boliger. Stigning på erhvervssegmenterne Den aftagende påbegyndelsesaktivitet inden for boligbyggeri afløses af tiltagende nybyggeri af lokaler til administration, produktion og handel. Særligt byggeriet af fabrikker og værksteder, men også administrationsbyggeriet, stiger i 27. I 28 forventes påbegyndelsesniveauet inden for alle erhvervssegmenter at aftage. Dansk Byggeri forventer, at nybyggeriet af fabrikker og værksteder stiger med 7. m², svarende til 1%, efter at have ligget på et stort set uændret niveau i 25 og 26. I 28 forventes påbegyndelsesniveauet at falde tilbage til 7. m². Byggeriet af administrations- og handelslokaler kom for alvor op i gear i 26, hvor der blev påbegyndt 1,3 mio. m² til dette formål, hvilket er en stigning på 25% i forhold til 25. I 27 vil niveauet stige med yderligere 1. m², hvormed påbegyndelsesniveauet når op på 1,4 mio. m². I 28 forventes niveauet at falde til 1,1 mio. m². Som følge af den nye landbrugslov fra 26 nåede landbrugsbyggeriet et rekordniveau i 26. Ikke mindre end 2,8 mio. m² blev påbegyndt dette år. Efterhånden som landmændene lever op til de ændrede krav i landbrugsloven, vil påbegyndelsesniveauet aftage mod 2,4 mio. påbegyndte m² i 28. Efter tilbageholdenhed frem mod Strukturreformen forventes kultur- og institutionsbyggeriet at stige i 27 og 28. I 27 forventer Dansk Byggeri, at der påbegyndes 35. m² byggeri til kultur og institutioner. Et niveau der vokser yderligere til 45. m² i 28, bl.a. som følge af effekterne af kommuneaftalen for 28. Uændret reparation og vedligeholdelsesaktivitet Der har længe været godt gang i markedet for reparation og vedligeholdelse, men nu er der udsigt til svagt aftagende vækst. I 27 forventes niveauet at blive uændret i forhold til det rekordhøje niveau i 26 på over 9 mia. kr. I 28 forventes aktiviteten at falde tilbage til en værdi på 88,8 mia. kr., opgjort i 26-priser, hvilket stadig er et meget højt aktivitetsniveau. Årsagen til tilbagegangen i 28 på det samlede renoveringsmarked skyldes primært tilbagegang på boligmarkedet, som er det største delmarked. I 26 og 27 når aktiviteten op over 4 mia. kr. årligt, opgjort i 26-priser, men i 28 falder aktiviteten på boligmarkedet med 1,6 mia. kr., til 38,6 mia. kr. I 26 kom der endelig mere gang i erhvervslivets samlede renoveringsaktivitet. Aktiviteten opgøres til 15,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 14% i forhold til 25. Niveauet stiger yderligere til 16,4 mia. kr. i 27 og falder kun svagt til 16,3 mia. kr. i 28. Kommuneaftalen for 28 indeholder mulighed for, at kommunerne kan øge investerings- og vedligeholdelsesniveauet i bygningsmassen til næste år. Efter at have ligget stabilt i 26 og 27 forventer Dansk Byggeri, at den samlede offentlige renoveringsaktivitet får et løft i 28, hvor aktiviteten på dette marked forventes at ligge på 5 mia. kr. Udsigt til vækst i anlægsaktiviteten Væksten i anlægsaktiviteten stagnerer kortvarigt i 27, hvor aktivitetsniveauet bliver på niveau med 26. I 28 er der til gengæld udsigt til en pæn stigning til et aktivitetsniveau på 48,8 mia. kr., svarende til en stigning på 3,4% i forhold til 27. Stagnationen i aktiviteten til trods, forventes en svag stigning i beskæftigelse ved anlægsvirksomhed i 27, hvormed beskæftigelsen når op på I 28 forventes den samlede beskæftigelse ved anlægsvirksomhed at stige yderligere til i alt 25. personer. 4

5 Her har vi ændret vores skøn Ændringer i prognosen i forhold til konjunkturanalysen fra februar 27: Beskæftigelsen Den vedvarende højkonjunktur har haft en endnu mere positiv effekt på beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen end forudset ved udarbejdelsen af konjunkturanalysen i februar 27. Beskæftigelsesfremgangen i branchen fra 25 til 26 blev på knap 1.3 arbejdere, funktionærer og mestre, hvilket er 1.2 flere end forudset i februar. Også beskæftigelsen i 27 er justeret op. Årsagen er dels offentliggjorte beskæftigelsestal for 1. kvartal 27, som viser en kraftig stigning, samt udsigten til fortsat positive konjunkturer. Der er derfor lagt 2. arbejdere, funktionærer og mestre til skønnet fra februar, således at bygge- og anlægsbeskæftigelsen i 27 forventes at nå Nybyggeriet Der er stadig store problemer med den officielle byggestatistik, og kommunesammenlægningerne pr. 1. januar 27 har ikke gjort dem mindre. Det påvirker særligt skønnene for antal påbegyndte m² til erhverv. Særligt landbrugsbyggeriet er justeret kraftigt op, og forventes at nå 2,8 mio. påbegyndte m² i 26, hvilket er 35. flere m² end skønnet i februar 27. Også de øvrige er- hvervssegmenter er justeret, hvilket samlet betyder, at erhvervsbyggeriet nu forventes at nå op på 5,1 mio. påbegyndte m² i 26 frem for de i februar skønnede 4,84 mio. m². Antallet af påbegyndte boliger er justeret op med 5 for 25, og ned med 5 i 27. Niveauet for 26 og 28 skønnes at være uændret i forhold til februar analysen. Anlæg: Aktiviteten ved anlægsvirksomhed falder marginalt fra 26 til 27. Faldet på knap,5% strider imod det forventede ved udarbejdelsen af konjunkturanalysen fra februar 27, hvor det var ventet, at aktivitet ville stige med 2% i 27. Det er aktiviteten ved nyanlæg, som falder svagt tilbage, mens anlægsreparationen stadig er i vækst. I 28 forventes der fortsat en stigning, dog mere udtalt end den i februar forventede stigning på 1%. Det er bl.a. indgåelsen af kommuneaftalen for 28, som forventes at løfte anlægsaktiviteten med 3,4% i 28. Beskæftigelsen Bygge- og anlægsaktiviteten ligger fortsat på et meget højt niveau som følge af de vedvarende positive konjunkturer. Det afspejler sig i en markant vækst i beskæftigelsen i branchen. Til trods for et allerede højt niveau på i 25, steg antallet af beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre med yderligere 1.3 til en total på personer i 26, svarende til en vækst på 6,3%. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil stige yderligere i 27, men væksten bliver mere afdæmpet i forhold til de to foregående år. Dansk Byggeri vurderer, på baggrund af forventningerne til bygge- og anlægsaktiviteten, at beskæftigelsen når op på 175. personer i 27. Dermed afviger skønnet for 27 fra det, som 1. kvartals tal fra Danmarks Statistik lægger op til. Danmarks Statistik opgør hvert kvartal en stikprøvebaseret statistik af beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed. Denne statistik danner grundlaget for Dansk Byggeris gengivelse af beskæftigelsen efter arbejdets art, som ses på næste side. Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse var der i 1. kvartal flere beskæftigede end på samme tid året før. Det kan opregnes til en årsbeskæftigelse for 27 i omegnen af 195. arbejdere, funktionærer og mestre, hvilket, den høje aktivitet til trods, ikke virker realistisk. Danmarks Statistik opgør også en beskæftigelsesindikator på baggrund af arbejdsgivernes kvartalsvise indbetalinger af bidrag til ATP for lønmodtagere mellem 16 og 66 år med mindst 9 timers beskæftigelse pr. uge. Ifølge de seneste ATP-tællinger var der i 1. kvartal beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket er 12.5 flere end samme tidspunkt året før. Det vil svare til en skønnet årsbeskæftigelse på beskæftigede arbejdere og funktionærer altså ekskl. selvstændige. Beskæftigelsesindikatoren på baggrund af ATP-indbetalinger vil altså undervurdere beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed. Dansk Byggeri vurderer, at ingen af de ovenstående udsigter for 27 er helt retvisende, og lægger sig på et skøn midt imellem, baseret på den forventede aktivitet i branchen. Samlet set forventes bygge- og anlægsbeskæftigelsen at kulminere med 175. beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre i 27, for derefter at falde til svagt til beskæftigede i 28. 5

6 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed Nybyggeri Reparation Anlæg Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde Beskæftigede i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt. Tallene frem til 26 er et gennemsnit af antal beskæftigede opgjort medio de fire kvartaler i det enkelte år på baggrund af Danmarks Statistiks stikprøvebaserede opgørelse. Beskæftigelsen i kalenderårene 27 og 28 er Dansk Byggeris skøn. 2 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i i 1. personer 2 25 Beskæftigede arbejdere og medarbejdende mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed inkl. funktionærer Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i alt - ny opgørelse Ledigheden Ledigheden blandt forsikrede bygge- og anlægsarbejdere bliver ved med at sætte rekorder nedad. Efter at have ligget på et rekordlavt niveau hele 26, fortsætter trenden i 27. De senest offentliggjorte tal er fra uge 19, 27, hvilket er medio maj. Ifølge Bygge-, Anlægs- & Trækartellet (BAT), som offentliggør tallene, var der denne uge blot 3.62 ledige forsikrede bygge- og anlægsarbejdere på landsplan. Året før, i uge 19, 26, var der 4.12 ledige forsikrede bygningsarbejdere, hvilket på daværende tidspunkt var rekordlavt for en uge 19. Det skal dog bemærkes, at antallet af forsikrede i de pågældende a-kasser over samme periode er faldet med mere end 4. personer. Betragter man derfor ledighedsprocenten, er den reduceret fra 3,3% i uge 19, 26, til 2,5% i uge 19, 27, hvilket er meget lavt for en april måned. Når antallet af forsikrede falder, falder antallet af forsikrede personer, som angives som beskæftigede, også. Det er dog ikke ensbetydende med, at den reelle beskæftigelse i branchen falder, men blot tegn på at nogle personer ikke længere har ønsket at være medlem af de pågældende a-kasser. 6

7 Forsikrede og ledige bygge- og anlægsarbejdere i uge Beskæftigede Ledige Forsikrede Kilde: BAT-Kartellet Anm.: Afrundede tal Faglærte Det er særligt nedgangen i antallet af ledige, faglærte bygge- og anlægsarbejdere, der trækker den samlede ledighed ned. I uge 19, 27, taltes der godt 1.5 ledige, forsikrede faglærte. I forhold til året før, er det en reduktion på 76 personer, svarende til mere end 3%. Over samme periode er antallet af forsikrede faglærte dog også faldet, men det giver alligevel en pæn reduktion i ledighedsprocenten, som opgøres til blot 1,6%. Som det eneste fagforbund har murerne oplevet en stigning i antallet af ledige til 321 personer, mod 267 året før. Dermed når ledighedsprocenten op på 3,7%. I den modsatte ende ligger forbundet El-faget. Her var der i uge 19, 27, blot 152 forsikrede ledige, hvilket svarer til en ledighedsprocent på,7%. Antal forsikrede og ledige i uge 19 i 26 og 27 Antal forsikrede Antal ledige Fag Forskel Forskel Blik & Rør El TIB Murere Malere Faglærte i alt F B&A Tilsammen Kilde: BAT-Kartellet 3F B&A Ledigheden blandt de forsikrede, ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere fortsætter også med at falde mod rekordlave niveauer. I uge 19, 27 taltes der ledige, hvilket er 352 færre end året før. Til trods for at 3F s Bygnings- og Anlægsgruppe over samme periode har oplevet en medlemsafgang på 877 personer, registreres der en pæn nedgang i ledighedsprocenten. Den opgøres til 5,5% i uge 19, 27 mod 6,6% på samme tid i 25. Ledighedsprocenter i uge 19 i 26 og 27 Fag Forskel Blik & Rør 2,1 1,5 -,6 El 1,5,7 -,8 TIB 2,5 1,7 -,8 Murere 3, 3,7,7 Malere 2,4 1,7 -,7 Faglærte i alt 2,3 1,6 -,7 3F B&A 6,6 5,5-1,1 Tilsammen 3,3 2,5 -,8 Kilde: BAT-Kartellet 7

8 Ledige i 25 2 antal ledige faglærte bygge- og anlægsarbejdere i a-kasserne: Blik & Rør, El, TIB, Murere og Malere i 25, 26 og 27 8 i 1. personer 8 6 Ledige i 26 Ledige i 25 Ledige i 27 Ledige i 26 Ledige i 27 Ledige i Ledige i 26 Ledige i antal ledige ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere (3f B&A) i 25, 26 og 27 1 i personer Ledige i Ledige i 26 Ledige i Regionale forskelle i ledighedsprocenten blandt faglærte ekskl. murere i forhold til landsgennemsnittet på 1,4% 1 3 i uge i Niveau for ledighedsprocenten Mellem,5% og 1% lavere end landsgennemsnittet: Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Vejle Amt Mindre end,5% fra landsgennemsnittet: Nordjyllands Amt, Frederiksborg Amt, Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt, Bornholms Regionskommune, Ribe Amt og Århus Amt Mellem,5% og 1% højere end landsgennemsnittet: Roskilde Amt og København, Frederiksberg og Københavns Amt 8 2

9 Politiske initiativer Kommuneaftalen 28 I den netop indgåede aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 28, bliver der løsnet lidt på de økonomiske bånd for den kommunale sektor. Uanset at regeringen ikke direkte havde flere penge med til kommunerne på anlægsområdet, må det forventes, at kommunerne også på dette område vil have mulighed for at øge aktiviteten. I kommuneaftalen for 28 er der afsat 14 mia. kr. i den samlede anlægsramme for kommunerne. Aftalen indeholder også en kompensation til kommunerne til finansiering af overtagne opgaver fra amterne i forbindelse med strukturreformen (85 mio. kr.). Endvidere vil kommunerne nu få adgang til de midler (overskudslikviditet), der i 25 blev tvangsdeponeret hos staten. Frigivelsen af de deponerede midler vil give den kommunale sektor et øget økonomisk råderum på ca. 6, mia. kr. over en 3-årig periode, hvilket svarer til et øget råderum på 2 mia. kr. årligt. Kommunerne kan selv bestemme, om de frigivne deponerede midler skal bruges til at styrke kassebeholdningen eller til ekstraordinære anlægsudgifter. Vælger kommunerne at trække på de frigivne deponerede midler til anlægsarbejder, ligger rammen teoretisk set på 16 mia. kr. i 28. Da ikke alle kommuner kan trække på deponerede midler, indeholder kommuneaftalen for 28 endvidere en låneordning på 8 mio. kr., hvor de økonomisk ringere stillede kommuner har mulighed for at få lånefinansieret investeringer på skoleområdet. Samlet set giver det kommunerne en ramme på 16,8 mia. kr. til anlægsinvesteringer mod 14,8 mia. kr. i 27. Sidst, men ikke mindst, har regeringen og kommunerne ikke aftalt noget loft over de kommunale anlægsinvesteringer til næste år. Kan kommunerne skaffe likviditet eller kapital til flere investeringer, f.eks. gennem bygnings- eller grundsalg, kan investeringerne i teorien øges yderligere ud over de 16,8 mia. kr. Byggeri i alt Der har været næsten konstant opdrift i det samlede påbegyndte byggeri siden 1993, men den foreløbige top ser ud til at være nået i 26 med 1,7 mio. påbegyndte m². I år falder påbegyndelsesniveauet til 1,41 mio. m², hvilket dog stadig er et meget højt niveau, som man skal tilbage til 197 erne for at finde tilsvarende. Nedgangen i år skyldes blandt andet, at der forventes påbegyndt 18. færre m² bolig og 3. færre m² landbrugsbyggeri. Til gengæld forventes der en stigning i byggeriet af kultur og institutioner, hvilket holder niveauet oppe. I 28 forventes det påbegyndte byggeri at falde yderligere til 9,66 mio. m², som følge af en generel nedgang, der rammer alle delmarkeder. En nedgang på 75. m² til trods vil der dog stadig være tale om et meget højt påbegyndelsesniveau. Dansk Byggeris skøn for antal påbegyndte boliger og det påbegyndte etageareal vedrører "de endelige tal i byggestatistikken. Påbegyndt byggeri i i mio. m² etgaeareal Helårsbeboelse 3,5 3,73 3,8 3,62 3,32 Erhvervsbyggeri 4,2 4,6 5,13 4,99 4,5 Kultur & institutioner,44,36,26,35,45 Bygninger i øvrigt 1,4 1,58 1,51 1,45 1,4 Etageareal i alt 9,54 1,27 1,7 1,41 9,66 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt. 9

10 2 Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal Procentvis ændring i påbegyndelsesniveauet i forhold til året før 1 5 4,8 7,3 4,5 2 Procentvis ændring i påbegyndelsesniveauet i forhold til året før -2,7-7, Boligbyggeriet Dansk Byggeri forventer, at boligbyggeriet nåede en foreløbig top i 25, hvor der blev påbegyndt byggeri af 31.5 boliger. Det er et rekordhøjt antal, som man skal mere end 25 år tilbage i tiden for at se tilsvarende, mere bestemt 1978, hvor der blev påbegyndt 33.9 boliger I 26 faldt niveauet svagt med 5 4,8boliger, 7,3 og 4,5tilbagegangen vil blive forstærket de kommende år. I år forventes en yderligere reduktion på 1. boliger, og i 28 forventes det påbegyndte byg- -1 geri af boliger at falde med yderligere 2. boliger. Dermed falder niveauet til 28. påbegyndte boliger 24i 28, 25 hvilket 26 dog 27 fortsat 28 er et pænt niveau ,5 6,8-1,6-2,7-7,2-3,2-6, Påbegyndte boliger i Antal boliger i Procentvis ændring i antal påbegyndte boliger i forhold til året før ,5 6,8-1,6-3,2-6,

11 Antal påbegyndte boliger i Fritliggende enfamiliehuse Række, kæde og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Det støttede boligbyggeri Antallet af påbegyndte støttede boliger har været faldende siden 23. I 26 nåede det støttede boligbyggeri et foreløbigt rekordlavt niveau på 3.1 påbegyndte boliger, hvilket er knap B/d af niveauet i 23. I 27 er der udsigt til en stigning på 7 boliger, og i 28 forventes det støttede boligbyggeri at vokse yderligere til 4.4 påbegyndte boliger. De lave niveauer skyldes især, at ydelserne på realkreditlån ved ejerboliger har været så lave, at huslejerne for nyopførte almene boliger har svaret til, hvad det koster i månedlig ydelse at købe en ejerbolig. Dertil kommer, at kommunerne ikke har låneadgang til grundkapitalindskuddet i Landsbyggefonden, som forestår grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som driftsherrer. Det er særligt påbegyndelserne af almene familieboliger, som har været faldende, og Dansk Byggeri forventer, at der i 27 blot vil blive påbegyndt 6 boliger til dette formål. I 26 blev der etableret 1.3 ældreboliger ved ombygning af eksisterende ejendomme og påbegyndt 1.6 ved nybyggeri. Frem til 28 forventes en stigning i antallet af påbegyndte ældreboliger, hvilket er tiltrængt, hvis kommunerne skal leve op til indførelsen af plejeboliggarantien, der træder i kraft den 1. januar 29. I slutningen af 26 blev der givet usædvanligt mange tilsagn til nye projekter, hvilket bl.a. kan skyldes, at den kommunale grundkapitalindskud blev hævet til 14% pr. 1. januar 27, efter at have ligget på 7% siden 21. De mange tilsagn kan dog føre til et uhensigtsmæssigt løft i byggeaktiviteten i 27. Derfor er der, for tilsagn afgivet i 26, gennemført en forlængelse af fristen for påbegyndelse af byggeriet fra 9 til 15 måneder. På den baggrund forventer Dansk Byggeri, at der i 27 vil blive påbegyndt byggeri af 2.8 ældreboliger, hvilket vil stige til yderligere 3. påbegyndelser i Påbegyndte støttede boliger i Antal støttede boliger i

12 Antal påbegyndte støttede boliger i Almene familieboliger Andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Støttede boliger i alt Det private boligbyggeri Det private boligbyggeri toppede i 26 med 27.9 påbegyndte boliger, efter en uafbrudt stigning siden 2, hvor der blev påbegyndt 11.1 boliger, eller under B/d af niveauet i 26. I 27 forventer Dansk Byggeri, at niveauet falder til 26.2, svarende til en nedgang på 6%. Tilbagegangen fortsætter i 28, hvor der forventes påbegyndt 23.6 private boliger, hvilket er et yderligere fald på 1%. Det er særligt byggeriet af flerfamiliehuse, der trækker niveauet ned. Udsigten til faldende boligbyggeri skyldes bl.a. aftagende stigningstakt i de gennemsnitlige kontantpriser på boliger. Antallet af boliger til salg er steget i løbet af det seneste år, ligesom antallet af handler er faldende, hvilket ligger en dæmper på udviklingen i kontantpriser. Samtidig trækker udviklingen i renten i negativ retning, da det er blevet dyrere at finansiere boligkøb. Det er gået fra at være sælgers marked, i retning af købers marked. Omvendt er der intet, der tyder på markante prisfald på de eksisterende boliger, og kontantpriserne er mange steder fortsat i et leje, som gør, at det stadig er fordelagtigt at bygge nyt, selvom spekulationsbyggeriet er faldet fra. At påbegyndelsesniveauet fortsat vil være pænt i 27 og 28 skyldes, at dansk økonomi er i topform. Samtidig er der fuld beskæftigelse og lav ledighed, afdæmpet lønstigningstakt og dermed udsigt til reallønsfremgang. Og selvom renterne er steget, er renteniveauet fortsat lavt. Det bevirker, at husholdningernes tro på de fremtidige indkomster er sund, og det trækker også i retning af fortsat efterspørgsel på boliger. Dermed er de grundlæggende betingelser til stede for fortsat høj aktivitet ved det private nybyggeri af boliger. Antal påbegyndte private boliger i Parcelhuse Rækkehuse Lejligheder i flerfamiliehuse Private boliger i alt Erhvervsbyggeriet Erhvervsbyggeriet forventes at have nået en foreløbig top i 26, hvor antallet af påbegyndte m² landbrugsbyggeri sætter en ny rekord. I 27 og 28 falder landbrugsbyggeriet, hvilket trækker det samlede antal påbegyndte m² erhvervsbyggeri ned, til trods for fortsatte stigninger på de øvrige erhvervssegmenter. Den registrerede stigning i byggeriet af fabrikker og værksteder i 25 tager for alvor fat i 27, hvor antallet af påbegyndte m² til dette formål stiger med 1%. Samtidig fortsætter byggeriet af administrationslokaler med at stige, og i 27 forventes der påbegyndt 1,4 mio. m² administrationslokaler. Samlet set forventer Dansk Byggeri, at der i år påbegyndes 4,99 mio. m² erhvervsbyggeri, hvilket er et lille fald i forhold til 26. I 28 forventes erhvervsbyggeriet at falde yderligere til 4,5 mio. m². Administration Efter at være faldet med 33% fra 21-24, har byggeriet af bygninger til administration, lager og handel siden været stigende. Fra steg administrationsbyggeriet med 25%, og for 27 forventes en yderligere stigning på 8%. Dermed når påbegyndelsesniveauet af administrationsbyggeri op på 1,4 mio. m² i 27. I 28 forventes niveauet at falde tilbage til 1,1 mio. påbegyndte m², 12

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 1 Byggeri i alt 11

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse februar 2013 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Byggeprognose. Efterår 2007. ByggematerialeBranchens udsigter fra 2007 til 2009

Byggeprognose. Efterår 2007. ByggematerialeBranchens udsigter fra 2007 til 2009 Byggeprognose Efterår 2007 ByggematerialeBranchens udsigter fra 2007 til 2009 BYGGEPROGNOSE Efterår 2007 ByggematerialeBranchens udsigter fra 2007 til 2009 September 2007 Byggeprognosen er en del af DI

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere