MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune"

Transkript

1 MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

2 Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål 1 Område Formål Form og struktur Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Kompetence MED-hovedudvalget MED-lokaludvalg Personalemøder med MED-status Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Aftale vedrørende administrationen (Konto nr. 06) Bilag Bilag 1 Billund Kommunes MED-struktur Bilag 2 Aftale om tid til TR-arbejde i Billund Kommune Bilag 3 Uddannelse Kapitel 2: Medindflydelse og medbestemmelse 11 Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinier Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter 14 Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleanter (stedfortræder) Medarbejderrepræsentanternes vilkår Uddannelse Frihed til deltagelse i kurser, møder m. v Afskedigelse af tillidsrepræsentanter Voldgift vedr Kapitel 4: De centrale parter 23 De centrale parters opgaver og kompetencer Voldgift vedrørende 22 stk Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 25 Ikrafttræden Opsigelse

3 3 Form og struktur Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål 1 Område Stk. 2. Det sammenhængende MED-system kan tilpasses de enkelte enheder i kommunen, dog således at hovedintentionen om det enstrengede system i MED-strukturen opretholdes. Aftalen omfatter: alle ansatte ved Billund Kommune samt alle ansatte ved selvejende institutioner, som Billund Kommune har indgået driftsaftale med. 2 Formål Aftalen er et redskab, som skaber grundlag for og sikrer: at der er en løbende videreudvikling af samarbejdet, samspillet og dialogen mellem ledere / ledelse og medarbejdere at der fortsat er et højt og gensidigt informationsniveau mellem ledere / ledelse og medarbejdere at medarbejdernes ret til og mulighed for medindflydelse og medbestemmelse sker direkte eller gennem en valgt medarbejderrepræsentant at der udformes personalepolitiske rammer at der anvendes ledelsesværdier, som ansporer til faglig og personlig medarbejderudvikling og motiverer til opfyldelse af kommunens og arbejdspladsens visioner og målsætninger at der sker en styrkelse og effektivisering af den forebyggende arbejdsmiljø- og sundhedsindsats Stk. 1. For at styrke medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse, samt tilgodese Billund Kommunes behov, etableres der et sammenhængende og enstrenget system for medindflydelse og medbestemmelse, der samtidig skal sikre, at sundheds- og sikkerhedsarbejdet er forsvarligt tilrettelagt i kommunen, jævnfør arbejdsmiljøloven. MED-systemet består af: MED-hovedudvalg MED-lokaludvalg Personalemøder med MED-status 2 I henhold til den vedtagne personalepolitik i Billund Kommune, arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret. Opbygning ses af bilag 1. Stk. 2. Princippet om det sammenhængende og enstrengede system skal forstås sådan, at MED-strukturen følger ledelseskompetencen. Det betyder, at strukturen på institutionsniveau fungerer indenfor den daglige ledelseskompetence her, samtidig med at den refererer til MED-hovedudvalget, når det handler om overordnede samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Samtidig skal man på institutionsniveau behandle de initiativer og emner, som kommer fra MED-hovedudvalget, ligesom institutionerne selv kan tage initiativer og sende forslag til behandling i MED-hovedudvalget. Trivsel fremmes af de tre værdier Dialog Positiv dialog giver energi Udvikling Udvikling skal styrke os Respekt Respekt er grundlaget for et godt samarbejde Disse værdier er derfor også grundlaget for denne MED-aftale og understøtter aftalens formål. MED 4 5 MED

4 6 MED-hovedudvalget Der nedsættes et MED-hovedudvalg for hele kommunen. MED-hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelse af sikkerheds- og sundhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Sammensætning Stk. 1. MED-hovedudvalget er sammensat af 4 ledelsesrepræsentanter og 11 medarbejderrepræsentanter. Stk. 2. Ledelsesrepræsentanterne udpeges af direktionen, og består af direktionen. 4 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Aftalen vil styrke og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved at MED-hovedudvalget koordinerer sikkerhedsog sundhedsarbejdet i hele den kommunale organisation. at minimum 2 sikkerhedsrepræsentanter deltager som faste repræsentanter i MEDhovedudvalget. at minimum en sikkerhedsrepræsentant deltager som fast repræsentant i MED-lokaludvalg og i personalemøder med MED-status. at der er faste punkter på dagsordenen om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i alle udvalg. Stk. 3. Kommunaldirektøren er formand for MED- hovedudvalget. For at styrke sikkerheds- og sundhedsarbejdet er det vigtigt overalt i MED-strukturen at fokusere på arbejdsmiljøspørgsmål og tage dem med på alle møder. at sætte mål for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen, planlægge det kommende års hovedaktiviteter og evaluere på opfyldelsen en gang årligt. Stk. 4. Medarbejderrepræsentanterne er tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne udpeges blandt tillidsrepræsentanterne i kommunen af organisationerne, således at 4 udpeges af LO, 4 af FTF og 1 af AC. Herudover vælges af og blandt sikkerhedsrepræsentanterne i kommunen 2 medlemmer til MEDhovedudvalget. Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand for MED-hovedudvalget. Stk. 6. Der udpeges suppleanter for medlemmerne. 5 Kompetence Stk. 1. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Stk. 2. Ledelsen har pligt til at klargøre grænserne for egen kompetence, hvis der opstår tvivl om rækkevidden. MED 6 De elementer, der indgår i en konkret vurdering af ledelseskompetencen er bl.a. om der i ledelsesfunktionerne indgår Selvstændig ledelsesret på det faglige område Personalepolitisk ansvar Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Ansvarsområde og opgaver Stk. 7. MED-hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. Stk. 8. MED-hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejdsforhold, der har betydning for hele kommunen Ansvarsområde og opgaver Det betyder, at MED-hovedudvalget beskæftiger sig med at udvikle, aftale og gennemføre overordnede retningslinier, bl.a.: Personalepolitik og tilhørende underpolitikker og udmøntningen heraf. Arbejdsmiljøpolitik og udmøntningen heraf. Rammeaftaler indgået mellem KL og KTO og udmøntningen 7 MED

5 at virke for, at arbejdsmiljøet i kommunen forbedres at samarbejdet på sikkerheds- og sundhedsområdet etableres, udvikles og vedligeholdes på en tilfredsstillende måde at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke aftalte retningslinier at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i denne aftale at godkende selvejende institutioners institutioners tilslutning til aftalen, jf. 1 at godkende oprettelse og nedlæggelse af lokale MED-udvalg, jf. 9, samt at godkende, hvorvidt lokale MED-udvalg tillige planlægger, leder og koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for udvalgets/ institutionens/afdelingens område, jf. 7. Stk. 9. Opnås der i MED-hovedudvalget ikke enig-hed om fortolkning af MED-aftalen, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for de centrale parter, jf. den centrale rammeaftales 22. Stk. 10. MED-hovedudvalget mødes mindst en gang om året med kommunens økonomiudvalg med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Forretningsorden Stk.11. MED-hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 12. Møde afholdes 1 gang i kvartalet, eller når formanden, næstformanden eller et flertal af med-arbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. heraf. De til enhver tid gældende rammeaftaler findes på og Medarbejdernes inddragelse i arbejdet med rationaliserings- og omstillingsprojekter. Tidsplanen for budgetbehandlingen fremlægges i MED-hovedudvalget i 1. kvartal til orientering. Status på budget/regnskab følges på hvert møde Fastlægge rammer for MEDudvalgenes arbejde. 7 MED-lokaludvalg Sammensætning Stk. 1. Udvalgene sammensættes således: Antallet af medarbejderrepræsentanter er større end antallet af ledelsesrepræsentanter. Der altid er mindst en sikkerhedsrepræsentant som medlem Udvalgets størrelse ikke forhindrer en effektiv sagsbehandling Der udpeges suppleanter for medlemmerne. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand. Stk. 3. Hvert udvalg fastsætter selv sin forretningsorden Stk. 4. Opgaver og kompetence MED-lokaludvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af aftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. Stk. 5. MED-lokaludvalget har på institutionsniveau til opgave at: 1. gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. at sikre medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold. 3. at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på institutionen. 4. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for MED-hovedudvalget. Stk. 6. Mødefrekvens Møde afholdes 4 gange årligt, eller når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt Der nedsættes MED-lokaludvalg på alle arbejdspladser med 25 medarbejdere og derover. MED-hovedudvalget kan dispensere fra denne bestemmelses krav om, at der skal være 25 medarbejdere for at kunne nedsætte MED-udvalg. Tillidsrepræsentanterne fra de på arbejdspladsen repræsenterede medarbejdere er fødte medlemmer i MED-lokaludvalgene. Der foretages valg blandt arbejdspladsens sikkerhedsrepræsentanter. Opgaver og kompetence Aftaleretten delegeres på medarbejdersiden af de faglige organisationer. MED-lokaludvalgets opgaver MED-lokaludvalget beskæftiger sig med at udvikle, aftale og gennemføre retningslinier på institutionsniveau, bl.a.: Personalepolitik og tilhørende underpolitikker og udmøntningen heraf. Arbejdsmiljøpolitik og udmøntningen heraf. APV for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Handlingsplaner og prioriteringer Forebyggelsesarbejde som knytter sig til ar-bejdsmiljøet og løbende evalueringer af arbejdsmiljøindsatsen. Centralt indgåede rammeaftaler og udmønt-ningen heraf. De til enhver tid gældende rammeaftaler kan findes på eller MED 8 9 MED

6 8 Personalemøder med MED-status Stk. 1. For de medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af et udvalg, skal medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses gennem personalemøder for alle medarbejdere og ledere inden for det pågældende område. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand. Stk. 3. Personalemøder med MED-status er tillagt samme kompetence som MED-lokaludvalgene med hensyn til: At fastlægge retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på institutionen. Gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. At drøfte og planlægge sikkerheds- og sundhedsarbejdet. At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for MED-hovedudvalget. Stk. 4. Hvert personalemøde med MED-status fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Mødefrekvens Møde afholdes 4 gange årligt, eller når lederen, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. Medarbejdernes inddragelse i arbejdet med større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Budget/regnskab følges på hvert møde. Personalemøder med MED-status vil primært kunne praktiseres på arbejdspladser med under 25 ansatte. Personalemøderne adskiller sig fra MED-lokaludvalgene ved, at alle medarbejderne og ledere deltager. Personalemødets status, formalia omkring og vilkår for arbejdet skal sikre, at samtlige ansatte inddrages og får reel medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. Personalemøder med MED-status adskiller sig fra andre former for informationsmøder, personalemøder eller planlægningsmøder, som ledelsen har indkaldt til. 9 Sikkerhedsog sundhedsarbejdet Stk. 1. Organisering i sikkerhedsgrupper i Billund kommune fastlægges i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdslederen på den enkelte arbejdsplads er den daglige ansvarlige for institutionens sikkerhedsarbejde. Det anbefales, at der oprettes en funktion som arbejdsmiljøkonsulent i kommunen, som er konsulent for sikkerhedsarbejdet og som også deltager i MED-hovedudvalgets møder. Arbejdslederen Det er hovedreglen, at det er den arbejdsleder, der i det daglige leder institutionen, der indgår i sikkerhedsgruppen, idet arbejdslederen skal have den fornødne kompetence - til at gennemføre de nødvendige arbejdsmiljø tiltag, som loven kræver. Arbejdslederen har pligt til at indgå i sikkerhedsgruppen og deltage i samarbejdet. Hvornår er man arbejdsleder? Man er arbejdsleder, hvis ens arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i at lede og føre tilsyn med arbejdet for de ansatte. Efter Arbejdstilsynets praksis betyder det, at arbejdslederen skal bruge mindst 50 % af sin arbejdstid på at lede og føre tilsyn med arbejdet. Valg af sikkerhedsrepræsentant, herunder valgret, valgbarhed og bestemmelser om valgets gyldighed er fastsat i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med tilhørende ændringer i bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni Det betyder, at der vælges en sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladser med 10 ansatte og derover. MED MED

7 Stk. 2. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen består af en ledelsesrepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant(er) Alle sikkerhedsgrupper refererer til et MEDlokaludvalg eller et Personalemøde med MED-status. Herudover findes MED-hovedudvalget. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen er en del af den lokale MED-struktur, selv om den fungerer selvstændigt i henhold til arbejdsmiljøloven. Hvor der ikke er en sikkerhedsgruppe skal institutionslederen sikre, at arbejdsmiljøspørgsmål indgår som en naturlig del af personalemøderne med MED-status. Det anbefales, at TR eller MEDrepræsentant udstyres med sikkerhedsuddannelsen på arbejdspladser uden sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen skal på sikkerhedsområdet blandt andet varetage følgende funktioner: Kontrol med, at arbejdsmiljøforholdene på institutionen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Påvirkning af den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed Orientering af medarbejderne om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhedsog sundhedsarbejdet, herunder deltage i arbejdspladsvurdering Holde MED-lokaludvalget eller Personalemødet med MED-status underrettet og rådgive dette om arbejdsmiljømæssige forhold. 10 Aftale vedrørende administrationen (Konto nr. 06) Stk. 1. Lokaludvalg i administrationen. Der nedsættes MED-lokaludvalg i administrationen, som består af medarbejderrepræsentanter, valgt blandt de forskellige forvaltningers/afdelingers personalemøder med MED-status / MED-lokaludvalg. Ledelsesrepræsentanterne udpeges af direktionen. Stk. 2. Efter eget valg kan den enkelte forvaltning og stab afholde personalemøde med MED-status enten for hele forvaltningen under et eller for hver afdeling for sig. MED-hovedudvalget orienteres om den endelige struktur. Stk. 3. Såfremt forvaltningen/afdelingen har over 25 medarbejdere, kan man i stedet nedsætte et MED-lokaludvalg. Stk. 4. Jobcentret. Jobcentret har eget MED-udvalg som en del af den administrative struktur. Dette udvalg dækker samtidig særaftalen, der er indgået om samarbejdsudvalg i fælles jobcentre. Stk. 5. Sikkerhedsgrupper i administrationen. Der nedsættes to sikkerhedsgrupper i administrationen, en på hvert rådhus. Der kan vælges op til to sikkerhedsrepræsentanter til hver sikkerhedsgruppe. Ledelsessiden varetages af en forvaltningsdirektør. Stk. 6. MED-lokaludvalg eller personalemøder med MED-status fungerer i henhold til denne aftales 7, 8 og 9 med hensyn til opgaver, kompetence, mødefrekvens og øvrige arbejde. MED 12 Jobcentret. CFU/KTO og KL/Personalestyrelsen har indgået vedlagte aftale om samarbejde og samarbejdsud-valg i de fælles jobcentre, som omfatter både de statsansatte og de kommunalt ansatte medarbejdere. For de pågældende medarbejdere erstatter denne aftale Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, afsnit B og C i TR/SU-aftalen på det (amts)kommunale område og MED-rammeaftalens kapitel 1,2 og på det (amts)kommunale område. 13 MED

8 Kapitel 2: Medindflydelse og medbestemmelse 11 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1. Medindflydelse indebærer: Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Stk. 2. Medbestemmelse indebærer: Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler inden for de rammer, som er afstukket i overenskomster og i centrale aftaler. 12 Information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Hvert udvalg skal drøfte, hvordan informationspligten ønskes udmøntet lokalt. Stk. 3. Ledelsen skal give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Stk. 4. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis én af parterne ønsker det. Stk. 5. Ledelsen skal, når beslutning er truffet i et anliggende, der er omfattet af medindflydelse, orientere de berørte medarbejdere og medarbejderrepræsentanter herom og såfremt beslutningen ikke følger medarbejderrepræsentanternes indstilling, redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet. Stk. 6. Den gensidige informationspligt skal udøves således, at informationen under hensyn til institutionens størrelse og karakter synes optimal for begge parter. MED-hovedudvalget kan af egen drift eller på baggrund af henvendelse fra én af parterne på en institution beslutte, at der, evt. jævnligt, redegøres for, hvorledes informationen og drøftelsen finder sted. Stk. 7. Områdemøder Forvaltningsdirektøren kan indkalde til op til 1-3 årlige møder efter behov på områdeniveau med repræsentation fra lokaludvalgene for at sikre, at ledelse og medarbejdere indenfor et større område har et forum, hvor de kan drøfte emner af fælles interesse for områdets udvikling. Mødet indkaldes, hvis ledelsen eller mindst to MED-lokaludvalg ønsker det. Områdemøderne giver mulighed for, at: medarbejdere og ledelse kan drøfte den mere langsigtede udvikling på området udveksle ideer og planer med relevans for området drøfte forhold af fælles interesse og betydning for områdets udvikling give og hente inspiration i forhold til områdets funktion og fremtid Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver de bedste muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Der udformes en MED-portal, hvor alle relevante informationer for MED-arbejdet og sikkerhedsområdet i kommunen placeres, herunder referater fra alle udvalg i MED-strukturen. Der arbejdes på at give alle TR og SIR adgang til MED-portalen fra arbejdspladsen. MED MED

9 13 Retningslinier Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af: 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 2. kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik 3. de overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning 4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter 5. medarbejdernes inddragelse ved mål- og rammefastlæggelsen på den enkelte arbejdsplads. Stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, skriftligt redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 4. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 5. Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Stk. 6. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. Stk. 7. Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 2, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. MED MED

10 indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter 14 Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution. Stk. 3. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen. Stk. 4. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst 1 2 års tilknytning til Billund kommune. I forbindelse med nyoprettelse af en institution kan der ses bort fra reglen om 1 2 års tilknytning til Billund kommune, idet dog valg af tillidsrepræsentant i en evt. prøvetid skal undgås. Elever, praktikanter og lærlinge er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre Stk. 6. Anmeldelse af tillidsrepræsentanter ansat i kommunen sker i overensstemmelse med bilag 1 til rammeaftalen. Stk. 7. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. Stk. 7. Sikkerhedsrepræsentanter vælges efter reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, jf. bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Sikkerhedsrepræsentanternes virksomhed sker i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. 15 Tillidsrepræsentantens virksomhed Stk. 1. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Stk. 4. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. MED MED

11 16 Valg af fællestillidsrepræsentanter Stk. 1. Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne og kommunen aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Stk. 2. Fællestillidsrepræsentanten, der er valgt efter stk. 1, kan ikke varetage anliggender inden for de enkelte tillidsrepræsentanters område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige herom. Stk. 3. Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling og kommunen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper omfattet af overenskomst med samme lønmodtagerpart. Det aftales i så fald, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af vedkommende personaleorganisation/ organisationer over for kommunen. Stk. 4. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. Stk. 5. For de overenskomstgrupper, der har 2 eller flere tillidsrepræsentanter, er der i forbindelse med indgåelsen af den lokale aftale mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal have ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen, men behøver ikke at være tillidsrepræsentant i forvejen. 17 Valg af suppleanter (stedfortræder) Stk. 1. Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant, herunder tillidsrepræsentant, efter tilsvarende regler som nævnt i 13 samt i 15 for fællestillidsrepræsentanten. Stk. 2. Suppleanten er omfattet af bestemmelsen i 20. Stk. 3. Under medarbejderrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i medarbejderrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter efter nærværende regler. Stk. 4. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen vælges der ikke suppleanter for sikkerhedsrepræsentanterne. 18 Medarbejderrepræsentanternes vilkår Stk. 1. Varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentanter må ikke indebære indtægtstab Stk. 2. Medarbejderne skal have den nødvendigt og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv. Stk 3. Medarbejderne som i en længere periode yder et stort arbejde i samarbejdssystemet, oppebærer de samme muligheder for faglige udfordringer som andre medarbejdere, mens de er i systemet. Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant, herunder tillidsrepræsentant, efter tilsvarende regler som nævnt i 13 samt i 15 for fællestillidsrepræsentanten. Der indgås centralt en aftale om tidsanvendelse til deltagelse i MED-hoveudvalget bilag 2 Der skal på institutionsniveau indgås aftale om tidsanvendelse til udførelse af hvervet lokalt. Det skal tilstræbes at give TR og SIR gode arbejdsvilkår til udførelse af deres hverv, herunder sikre adgang til PC er, telefon m.v. Der kan centralt indgås aftale om funktionstillæg til TR under forudsætning af, at der er delegeret forhandlingskompetence fra organisationerne og i øvrigt i henhold til aftale indgået mellem KTO og KL om aflønning af MED MED

12 19 Uddannelse Stk. 1. Uddannelse prioriteres højt på alle niveauer inden for MED-arbejdet. Det tilstræbes, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter følger de samme grundkurser. MED-hovedudvalget vil som princip søge at administrere ressourcerne til uddannelse ud fra, hvor behovet er størst. Uddannelse af medlemmer af MED-hovedudvalget finansieres af en central uddannelsespulje. tillidsrepræsentanter. I særlige tilfælde kan der også indgås aftale om funktionstillæg til SIR, såfremt arbejdsmiljøforholdene tilsiger det. Aftale indgås mellem kommunen og de forhandlingsberettigede organisationer. Repræsentanter i MED-udvalg tilbydes at deltage i MED-uddannelsen, jf. bilag Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. Stk. 1. Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sine forhandlingsberettigede personaleorganisationer, og deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunen. Stk. 2. Tjenestefriheden til de i stk. 1 nævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden. Stk. 3. Der udredes af kommunen et beløb pr. præsteret arbejdstime, der indbetales til»kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.«. De beløb, der indbetales til fonden, anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved uddannelsen af kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter m.fl. Vedtægter for fonden og bestemmelser om størrelsen af kommunernes indbetalinger fastsættes ved aftale mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Det anses ikke for nødvendigt at indgå aftale om fornøden tjenestefrihed til deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede aktiviteter som uddannelse og møder. MED MED

13 21 Afskedigelse af tillidsrepræsentanter Stk. 1. En medarbejderrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Stk. 2. Inden en medarbejderrepræsentant afskediges, skal sagen være forhandlet mellem kommunen og den personaleorganisation, som medarbejderrepræsentanten er anmeldt af. Kommunen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter, at organisationen har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse. Stk. 3. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i medarbejderrepræsentantens eller kommunens forhold, kan personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter den i stk. 2 nævnte forhandling over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst/aftale. Kopi af begæring om forhandling sendes til vedkommende kommunale forhandlingsorgan. Forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæringen. Forhandlingen har opsættende virkning for den påtænkte opsigelse. Stk. 4. Afskedigelse af en medarbejderrepræsentant kan ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog mindst med 5 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis den pågældende medarbejderrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen har fungeret som medarbejderrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal afsked dog ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 5. I tilfælde, hvor medarbejderrepræsentantens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk I sådanne tilfælde skal kommunen snarest muligt tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, medarbejderrepræsentanten er anmeldt af. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i medarbejderrepræsentantens forhold, skal personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter forhandlingen over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst. Stk. 6. Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godtgørelse for uberettiget afskedigelse af en medarbejderrepræsentant afgøres af en voldgiftsret nedsat i henhold til 21. Godtgørelsen ydes efter de regler herom, som måtte være indeholdt i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Begæring om voldgiftsbehandling forudsætter, at forhandling efter stk. 2, 3 og 5 har fundet sted. Denne begæring må fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter den senest afholdte forhandling. Stk. 7. Ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand, der er valgt som medarbejderrepræsentant, finder stk. 1-6 ikke anvendelse. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder tilsvarende for andre med-arbejderrepræsentanter, der er valgt i henhold til denne aftale. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en medarbejderrepræsentant ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog ikke under 35 dages varsel til udgangen af en måned. MED MED

14 22 Voldgift vedr Stk. 1. Uoverensstemmelser om fortolkning af om tillidsrepræsentanter afgøres ved en voldgift, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af de kommunale arbejdsgivere og 2 af KTO. Stk. 2. Parterne vælger i forening en formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget, udpeges voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten. Stk. 3. Parterne forpligter sig til at efterkomme voldgiftsrettens kendelse samt til at bære eventuelle omkostninger. MED MED

15 24 Voldgift vedrørende 22, stk. 2 Stk. 1. Såfremt uoverensstemmelse om spørgsmål, jf. 22, stk. 2 ikke kan bilægges parterne imellem, kan sagen indbringes for en voldgiftsret, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af de kommunale arbejdsgivere og 2 af KTO. Kapitel 4: De centrale parter Stk. 2. Parterne vælger i forening en formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan opnås enig-hed om valget, udpeges voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten. 23 De centrale parters opgaver og kompetencer Stk. 1. De kommunale arbejdsgivere og KTO har i fællesskab til opgave, at vejlede om principper og bestemmelser, der er fastlagt i rammeaftalen forestå information om rammeaftalen etablere mulighed for uddannelse af såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i alle spørgsmål inden for rammeaftalens område registrere indgåede aftaler, som udfylder rammeaftalen bidrage ved løsning af uenigheder i forbindelse med udfyldningen af rammeaftalen vejlede i uoverensstemmelser, som ikke kan løses lokalt, og som indbringes af parterne. De centrale parters opgaver i forhold til den lokale aftale er, dels at fremme det løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 23, stk. 1 og dels at bistå ledelse og medarbejdere i forbindelse med uoverensstemmelser om den centrale ram-meaftale, den lokale MED-aftale samt lokalt aftalte retningslinier 23, stk. 2. Stk. 3. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for ledelse og medarbejdere og kan således ikke indbringes for Den Kommunale Tjenestemandsret. Stk. 4. Det arbejdsretlige systems behandling af retstvister, ikke finder anvendelse i forhold til denne aftale. Stk. 2. De kommunale arbejdsgivere og KTO har endvidere til opgave, at behandle spørgsmål om: fortolkning og brud på rammeaftalen fortolkning og brud på lokale aftaler, som udfylder rammeaftalen den lokale aftale er i overensstemmelse med rammeaftalen eller brud på lokalt aftalte retningslinier Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er spørgsmål, der henhører under Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse. Stk. 4. Uoverensstemmelse om spørgsmål i stk. 1, kan ikke indbringes for en voldgift. Stk. 5. Uoverensstemmelse om spørgsmål i stk. 2, kan indbringes for en voldgift jf. 23. MED MED

16 Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 25 Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft den 1. marts 2007, under forudsætning af organisationernes godkendelse. 26 Opsigelse Stk. 1. Denne aftale kan opsiges skriftlig med 9 måneders varsel til udgangen af september måned dog tidligst til med udgangen af september måned Aftalen evalueres 2 år efter ikrafttræden. Stk. 2. Ved aftalens opsigelse har begge parter pligt til at indgå positivt i forhandling om en ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 3. Opsigelse af eller forslag om ændring af aftalen fremsættes i MED-hovedudvalget. Stk. 4. Opnås der ikke enighed om en ny aftale gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen efter opsigelsesperiodens udløb dog videreføres uændret den struktur, som er aftale i denne lokale MED-aftale. MED MED

17 Bilag 1 - Billund Kommune MED struktur pr. 1. august 2008 MED MED

18 Bilag 2 - Aftale om tid til TR-arbejde i Billund Kommune Bilag 3 - Uddannelse (fra MED-Håndbogen) INDHOLDET I MED-UDDANNELSEN HVAD ER MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte indgik i 1996 en rammeaftale om at fremme med ind flydelse og medbestemmelse i det (amts)kommunale system, som efter aftale- og overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 2008 er blevet adskilt i to parallelle MED-rammeaftaler på henholdsvis KL s og Danske Regioners område. NOGLE AF DE VÆSENTLIGSTE FORMÅL MED MED-AFTALEN ER, bestemmelse og at der sker en større integration mellem samarbejds- og arbejdsmiljøsystemet. FORMÅLET MED MED-UDDANNELSEN MED-uddannelsen er udviklet til at understøtte rammeaftalens formål. Nedennævnte formål gælder alle modulerne i MED-uddannelsen. UDDANNELSEN HAR TIL FORMÅL om de sam lede opgaver i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet, dvs. opgaver vedrørende arbejds-, personale, samarbejde- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, i institutionen og i kommunen generelt, for såvel udvikling af kvalitet og service i kommunen som for personalepolitikken og for medarbejdernes udviklingsmuligheder og trivsel, og lige politiske vilkår, som kendetegner arbejdet i det kommunale system, herunder at give deltagerne kendskab til det formelle grundlag for samarbejdet. MED-UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Uddannelsen Deltagerne skal MED MED

19 UNDERVISNINGEN MED-uddannelsen bygger på, dannelsesbehov samt og medbestemmelse. GRUNDMODUL - 1 DAG FORMÅLET MED GRUNDMODULET Grundmodulet skal med udgangspunkt i kommunale problemstillinger, der bl.a. er affødt af, at der er tale om politisk styrede arbejdspladser sessystemets funktioner og opgaver, eksempler, og arbejdsmiljøforhold og medbestemmelsessystemet. FORVENTEDE RESULTATER AF DELTAGELSE PÅ GRUNDMODULET Det er hensigten, at deltageren i Grundmodulet i sin dagligdag som medlem af et MED-udvalg kan INDHOLDET PÅ GRUNDMODULET Indledning og den lokale MED-aftale. Den lokale MED-aftale aftalens muligheder for at blive gennemført i praksis. Arbejdsmiljøopgaver SAMARBEJDSMODUL - 2 DAGE FORMÅLET MED SAMARBEJDSMODULET Samarbejdsmodulet har til formål samarbejdsforhold, herunder styrke samarbejdet og opgavevaretagelse i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet, knyttet til effektivisering, udvikling og interessevaretagelse, forhold samt kunne udarbejde forslag til forbedring af disse, og i et samarbejde at kvalificere, effektivisere og udvikle medindflydelsen og medbestemmelsen i kom munen. FORVENTEDE RESULTATER AF DELTAGELSE PÅ SAMARBEJDSMODULET Det er hensigten, at deltageren i Samarbejdsmodulet i praksis kan medbestemmelse arbejdsplads medlem af et MED-udvalg. INDHOLDET PÅ SAMARBEJDSMODULET Indledning Personale- og lønforhold og resurseanvendelse i tilknytning hertil Arbejdsforhold og arbejdsmiljø MED MED

20 MED-udvikling medbestemmelse Markedsplads for udvikling UDVIKLINGSMODUL (MIB MODUL) - 2 DAGE FORMÅLET MED UDVIKLINGSMODULET (MIB) Modulet har til formål at sikre, at de medlemmer, der indgår i et samarbejde om de samlede opgaver i et medindflydelses- og medbestemmelsessystem, bl.a. får leger med henblik på, at alle ansatte kan medvirke til at kvalificere, effektivisere og udvikle medind flydelsen og medbestemmelsen i kommunen, og sociale risikofaktorer. FORVENTEDE RESULTATER AF DELTAGELSE PÅ UDVIKLINGSMODULET (MIB) Det er hensigten, at deltagerne på udviklingsmodulet kan herunder finde fælles værktøjer til et samarbejde om den langsigtede udvikling af medindflydelse og medbestemmelse for alle i den givne afdeling, institution eller kommune vilkår og muligheder med kommunens virksomhed. INDHOLDET PÅ UDVIKLINGSMODULET (MIB) Introduktion til udviklingsmodulet (MIB) Status på udvikling Ledelsesfunktionen i MED af ledelsen MED-udvikling i de enkelte MED-udvalg. OVERGANGSMODUL - 1 DAG Overgangsmodulet er et tilbud til de medlemmer af MED-udvalg, der tidligere har deltaget i SU-kurser. FORMÅLET MED OVERGANGSMODULET Formålet for Overgangsmodulet er fastlagt med udgangspunkt i samarbejdsuddannelserne. Det er hensigten, at deltageren opgaver og arbejdsformer, som det kræver at gennemføre medindflydelse og medbestemmelse i praksis, TILRETTELÆGGELSE AF MODULET Overgangsmodulet tilrettelægges i samarbejde med MED-underviseren, idet der kan være særlige lokale forhold og hensigter med deltagelse i Overgangsmodulet. De hidtidige erfaringer med udviklingen af MED-uddannelsen er, at Grundmodulet, der giver grundlaget for de nye tanker om udviklingen af medindflydelse og medbestemmelse, og Samarbejdsmodulets afsnit om Arbejdsforhold og arbejdsmiljø, dækker det uddannelsesbehov, der er hos tidligere SU-deltagere. Foruden den større vægt, der lægges på integreringen af samarbejdssystemet og arbejdsmiljøsystemet, lægges der vægt på de afgørende forskelle i hensigter og adfærd mellem det tidligere SU-system og det nye i MED-systemet. MED-spil MED MED

21 Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Tlf

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB MED MED-uddannelsen PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Forord 3. Kapitel 4. De centrale parter 21. De centrale parters opgaver og kompetence 19 22. Voldgift vedrørende 21, stk. 2 19

Forord 3. Kapitel 4. De centrale parter 21. De centrale parters opgaver og kompetence 19 22. Voldgift vedrørende 21, stk. 2 19 MED-aftale 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v. 1. Område 4 2. Formål 4 3. Lokale aftalemuligheder 4 4. Form og struktur 5 5. Kompetence 7 Kapitel 2. Medindflydelse

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning

Kommunale Tjenestemænd og MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med de (amts)kommunale parters

Læs mere

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse KØBENHAVNS AMT INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.................................................... 3 1. Område (rammeaftalens 1)...................................

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013 gældende pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Center for Personale og Udvikling 11. januar 2011 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Gladsaxe Kommune med bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lokalaftale

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN KTO sagsnr.: 505.1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA

Kernen i MED. Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Kernen i MED Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA 1 De 3 aftale niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen 2 Fortolknings mulighederne Lokale procedureretningslinjer (aftaler)

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

LO-repræsentant i MED-hovedudvalget

LO-repræsentant i MED-hovedudvalget FORBUND LO-repræsentant i MED-hovedudvalget Information om dit arbejde i MED Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning 5 Procedureretningslinjer

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar:

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne PindPromotor 13213 Lokale TR-aftaler - en fælles vejledning om mulighederne KL Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postbox 2593 2100 København Ø Frederiksberg

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN 2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE Cirkulære Generelle bemærkninger...03 Ikrafttræden...04 Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. 1. Aftalens dækningsområde...05 2. Valg

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 1 Et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter for OAO, FTF og AC samt repræsentanter fra Tønder Kommune har den 20. december 2011 revideret Tønder Kommunes

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I MIDLERTIDIGE TVÆRGÅENDE HOVEDSAMARBEDSUDVALG (MTSU) Indledning KTO s primære sigte

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord.... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

Indhold. Forord. Aftalens område, formål m.v. 1 Område 2 Formål 3 Lokale aftalemuligheder 4 Form og struktur 5 Kompetence

Indhold. Forord. Aftalens område, formål m.v. 1 Område 2 Formål 3 Lokale aftalemuligheder 4 Form og struktur 5 Kompetence Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune Januar 2016 Indhold Forord Aftalens område, formål m.v. 1 Område 2 Formål 3 Lokale aftalemuligheder 4 Form og struktur 5

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...2 4. Kompetence...5 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen... 5 5. Målene med arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Forord....

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere