Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

3 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbudssag (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 89 2

4 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og lønog personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 4

5 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 5

6 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 7

8 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger til indkøb af peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev Københavns Amtsråd har på mødet den 26. oktober 2006 godkendt tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. Sagen bygger på en fælles indstilling fra regionens sygehuse og har været forelagt Region Hovedstadens direktion, som bakker op om indkøb af udstyret til Amtssygehuset i Herlev. Formålet er, at Amtssygehuset i Herlev kan indgå i en international multicenterundersøgelse på vegne af de brystkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden. Intrabeam strålebehandling forventes at kunne tilbydes til ca. 100 patienter årligt i projektperioden, og alle borgere i Region Hovedstaden vil få mulighed for at blive rekrutteret til behandlingen. Intrabeam er en ny peroperativ behandlingsmetode, som kan anvendes ved brystbevarende operationer. Her bestråles området, hvor tumor er bortopereret, umiddelbart i forlængelse af operationen. Det er således muligt at bestråle med kraftigere dosis, idet strålingen er lokal og dermed uden virkning på hjerte og lunger. Intrabeam forlænger operationstiden med 45 minutter, men herefter vil patienten være færdigbehandlet og derved undgå de normale efterfølgende ambulante strålebehandlinger. Anvendelsen af Intrabeam vil således skønsmæssigt kunne frigive strålebehandlingskapacitet svarende til en halv accelerator årligt ved tilbud til hele patientgruppen. 8

9 Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet Frederiksborg Amt anmoder således om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, der i form af Økonomirapport 3/2006 blev vedtaget af Frederiksborg Amtsråd på mødet den 21. september Baggrunden for tillægsbevillingerne er primært udkontering af lov- og cirkulæreprogrampunkter, den bevillingsmæssige formalisering af tidligere beslutninger om at indarbejde en takststyringspulje på 37,0 mio. kr. og meraktivitet på kardiologiområdet under Sundhedsudvalget på 2,7 mio. kr. Endelig indgår afslutning på en sag vedrørende opkrævning af abonnementsbetaling i forbindelse med dialysebehandling, der indebærer, at udgiften på 13,5 mio. kr. udgiftsføres under Sundhedsudvalget og samtidig indgår i den kortfristede gæld i amtets regnskab. Der ønskes overført 3,0 mio. kr. fra sygehusvæsenets driftsområde til anlæg med henblik på at medgå til finansiering af anskaffelse af en CT-skanner. Tillægsbevillingerne udgør netto på driftsområdet 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender Københavns Amts tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts tillægsbevillinger på driftsområdet på 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 9

10 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Sag fra Københavns Amtsråds møde den 26. oktober 2006 om peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 9. oktober 2006 vedrørende Ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, vedlagt mødesag fra Frederiksborg Amtsråd den 21. september 2006 (FU) Sagsnr: Arkiv:

11 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 ARBEJDS- OG TIDSPLAN FOR REGIONSRÅDET 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med forberedelsesudvalgets arbejde er der enighed om at se på, hvilke opgaver forberedelsesudvalget og regionsrådet skal løse i valgperioden, og at der skal opstilles en plan herfor. På forretningsudvalgsmødet den 19. september 2006 havde udvalget en indledende drøftelse af en emneplan for forretnings- og forberedelsesudvalgets arbejde. Efter en nærmere drøftelse besluttedes det, at formanden til et kommende møde i forretningsudvalget skulle fremlægge en toårig arbejds- og tidsplan for forberedelsesudvalget og regionsrådet på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger. Der har siden forberedelsesudvalgets første møde i december 2005 været nævnt og berørt en lang række emner i forberedelsesudvalget, forretningsudvalget samt de fire politiske ad hoc-udvalg, som blev nedsat på mødet den 12. januar 2006, og som har haft en række midlertidige, afgrænsede kommissorier for deres arbejde i 2006, som forventes afrapporteret ultimo 2006 og primo Foruden de planer, som regionen er forpligtiget til at udarbejde i henhold til loven eller overenskomster, er der en række emneområder og politikker, som er indarbejdet vedlagte forslag til regionsrådets arbejds- og tidsplan i 2007 og 2008 i Region Hovedstaden. Den nærmere arbejds- og opgavedeling mellem regionsrådet og forretningsudvalget skal bl.a. ses i lyset af behandlingen og vedtagelsen af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt, som skal vedtages af forberedelsesudvalget ved to behandlinger med mindst seks dages mellemrum, og inden regionsrådets konstituerende møde. Konkretiseringen af arbejds- og tidsplanen, herunder arbejdsdelingen de politiske fora imellem, skal desuden ses i lyset af, hvorledes den politiske (udvalgs)struktur fastlægges i de kommende år. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget godkendes. 11

12 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Arbejds- og tidsplan for de politiske udvalg i Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv: 12

13 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 FORSLAG TIL SUNDHEDSPOLITISKE HENSIGTSERKLÆRINGER OG PROCES FOR HOSPITALSPLAN I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden, som er udarbejdet i fællesskab af repræsentanter fra alle partierne i forberedelsesudvalget, godkendes. Endvidere vedlægges forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden vil der parallelt med udarbejdelsen af en hospitalsplan blive udarbejdet en særlig plan for det psykiatriske område. Sammenhængen mellem de to områder skal fremgå af begge planer. FORMANDEN ANBEFALER 1. at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden godkendes og 2. at forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden 2. Forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden Sagsnr.: 13

14 Arkiv: Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUS- STRUKTUR SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden har for 2006 nedsat et underudvalg vedr. sygehusstruktur, hvis kommissorium omfatter opgaver på områderne kræft, ledelsesstruktur på sygehusområdet og akkreditering. Udvalgets kommissorium er vedlagt (bilag 1). På kræftområdet skulle udvalget ifølge sit kommissorium analysere de regionale forhold på kræftområdet. Udvalgets afrapportering udgør rapporterne Status for Kræftområdet i Region Hovedstaden (bilag 2) og Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden (bilag 3). På baggrund af disse analyser og udvalgets drøftelser, har udvalget endvidere fremsendt sine overvejelser og anbefalinger med henblik på videre politisk drøftelse i forberedelsesudvalget (bilag 4). På området ledelsesstruktur er der på baggrund af udvalgets drøftelse af forskellene i de nuværende ledelsesstrukturer på regionens hospitaler gennemført en analyse af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Rapporten er vedlagt (bilag 5). Udvalget finder, at rapporten udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organiseringen af hospitalsledelserne i forbindelse med regionens kommende arbejde med hospitalsplanen og understreger således, at ledelsesstrukturen skal ses i sammenhæng med hospitalsplan og valg af ledelsesfilosofi. Udvalget anbefaler endvidere i sit følgebrev, at et kommende kommissorium for et udvalg vedr. sygehusstruktur i 2007 lægger op til det videre arbejde på dette væsentlige område. Udvalgets følgebrev er vedlagt (bilag 6). På området akkreditering fik udvalget til opgave at beskrive det nuværende arbejde med akkreditering og den danske kvalitetsmodel samt analysere og vurdere fordele og ulemper ved de forskellige modeller i regionen. Udvalget finder, at der skal arbejdes aktivt og konkret hen imod en akkreditering af alle regionens hospitaler, men henstiller, at området håndteres i forbindelse med forberedelsesudvalgets kommende arbejde med regionens kvalitetsstrategi (bilag 7). Forberedelsesudvalget godkendte den 26. september 2006 et udvidet kommissorium for udvalget vedr. sygehusstruktur, som led i arbejdet med specialeplanlægningen. Udvalgets afrapportering på denne del af kommissoriet vil blive forelagt forretningsudvalget og forberedelsesudvalget i december

15 FORMANDEN ANBEFALER at afrapportering fra underudvalget vedr. sygehusstruktur drøftes og tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommissorium for underudvalget vedr. sygehusstruktur Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. September Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden. September Udvalgets brev af vedr. Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. 5. Status for ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden fordele og ulemper. 6. Udvalgets brev af vedr. ledelsesstruktur på sygehusområdet 7. Udvalgets brev af vedr. akkreditering på sygehusområdet. Sagsnr.: Arkiv:

16 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUND- HED SAGSFREMSTILLING Underudvalget har for sit arbejde fået følgende kommissorier af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden: 1. Medicinforbruget i regionen skal analyseres 2. Initiativer på det patientrettede forebyggende område i regionen beskrives og vurderes. Ad 1) Det følger af denne del af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette kortlægges og vurderes og mulige tiltag beskrives. Der gennemføres en analyse af forbrugsmønstret opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der er forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Mulige tiltag beskrives, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om medicinområdet. Notatet er vedlagt som bilag 1, ligesom der til bilaget knytter sig en række underbilag. Ad2) Det fremgår af kommissoriet, at der er stigende evidens for, at en forebyggende og sundhedsfremmende indsats er af væsentlig helbredsmæssig betydning for borgeren/patienten samtidig med, at det også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan betale sig at investere i forebyggelse og sundhedsfremme. De hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S beskrives. Snitfladen mellem kommunal og regional indsats analyseres og mulige regionale tiltag beskrives. Herunder beskrives den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. 16

17 Det bør samtidig vurderes, om det er muligt at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om den patientrettede forebyggelse. Notatet er vedlagt som bilag 2, med tilknyttet underbilag. Det skal oplyses, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en beskrivelse samt analyse af snitfladerne mellem den kommunale og regionale indsats på forebyggelsesområdet. Endelig er der udarbejdet selvstændigt notat i forhold til muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Notatet er vedlagt som bilag 3, med tilknyttet underbilag. Underudvalget har ved forelæggelsen af nævnte materiale foretaget sin endelige afrapportering i forhold til de af forberedelsesudvalget vedtagne kommissorier. FORMANDEN ANBEFALER 3. at afrapporteringen fra underudvalget vedrørende sundhed tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 2. november 2006 om medicinområdet a. Analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden, juni Enkelte underbilag til analysen er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. b. Forslag til organisering af lægemiddelkomitésystemet i Region Hovedstaden. c. Skitser til projekter vedr. psykofarmakaforbrug på plejehjemmene, hypertensionsprojekt samt forslag til projekt om klinisk farmakologisk rådgivning til praktiserende læger polyfarmacipatienter. 17

18 2. Notat af 2. november 2006 om patientrettet forebyggelse a. Notat af 15. oktober 2006 om muligheder for at følge de nye forebyggelsesydelser. b. Notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. Underbilag til notatet er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. 3. Notat af 2. november 2006 om muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. a. Notat af 29. september 2006 Oversigt og status over rygepolitikker i Region Hovedstaden. b. Oversigt over rygepolitikmateriale i regionen. Sagsnr.: Arkiv: 18

19 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 ANLÆGSBEVILLING TIL FUSION AF SYGEHUSAPOTEKER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget tiltrådte på mødet den 6. juni 2006 forslag til organisering af Region Hovedstadens Apotek og herunder fusionen af de nuværende sygehusapoteker. I den forbindelse godkendte udvalget endvidere, at der i budgetforslaget for 2007 indarbejdes 17,3 mio. kr. (17,7 mio. kr. i 2007 p/l) til de nødvendige investeringer i forbindelse med fusionen, og at de afgivende enheder anmodes om, at der anvises finansiering på 1,5 mio. kr. i 2006 til igangsættelse af nødvendige ombygninger. Ved behandlingen af sagen bemærkede forretningsudvalget, at sagen forventedes taget op i forbindelse med fremlæggelse af anlægssagen (bevillingen) i relation til egenproduktion, anlæg, lokalisering og vurdering af evt. yderligere besparelser. Der er på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for 2007 optaget et rådighedsbeløb på de anførte 17,7 mio. kr. Forslaget til fusion af sygehusapotekerne var nærmere beskrevet i rapporten Region Hovedstadens Apotek, som var vedlagt til mødet den 6. juni Rapporten beskrev apotekets arbejdsområder under overskrifterne produktion (serieproduktion af lægemidler til hospitalerne), logistik (indkøb og distribution), og viden (uafhængig information og rådgivning), samt støttefunktionerne kvalitetsstyring og ledelse/administration. Forberedelsesudvalget udbad sig på mødet den 6. juni 2006 et notat med begrundelser for egenproduktion på sygehusapoteket. Et notat herom er vedlagt. I notatet er redegjort for, hvad der er omfattet af sygehusapotekernes produktion, og hvad der er formålet med at opretholde eller udvide de forskellige delelementer af apotekets egenproduktion. En nærmere beskrivelse af de nødvendige anlægsinvesteringer i 2007 (i 2007 p/l) kan tage afsæt i de samme overskrifter, idet det bemærkes, at der er tale om en foreløbig fordeling, og at der kan blive behov for en omfordeling mellem de enkelte poster indenfor anlægsrammen: 1. Produktionen Der forudsættes i 2007 i alt investeret 8,2 mio. kr. i følgende delprojekter: 19

20 Ombygning af den ikke-sterile serieproduktion på Marielundvej. Etablering af nyt ventilationssystem 3,8 mio. kr. Ændringer af lokalemæssige forhold 1,8 mio. kr. Ekstern rådgivning 0,4 mio. kr. Udflytning af eksisterende udstyr fra Frederiksberg 0,1 mio. kr. I alt 6,1 mio. kr. Al ikke-steril serieproduktion foreslås samlet på Marielundvej. Det er den eneste af de nuværende produktionsenheder, hvor det er muligt at samle denne i en central enhed. Dette vil kræve investeringer i ombygning og nyindretning af eksisterende lokaler. Når produktionen samles og er fuldt implementeret, skønnes det, at der kan opnås en lønmæssig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. pr. år. Projektering af ombygningen er sat i gang i september Ombygningen vil blive påbegyndt primo 2007, og de nyrenoverede lokaler vil være klar til ibrugtagning medio Denne tidsplan er nødvendig, hvis de beskrevne effektiviseringsgevinster skal opnås allerede i Investering i automatiseret produktionsudstyr til den sterile serieproduktion. Indkøb af udstyr 1,9 mio. kr. Installering og bygningsmæssige ændringer 0,1 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. For at optimere og effektivisere den samlede produktion af ampuller og hætteglas på det kommende Apotek, forudsættes der investeret i automatiseret produktionsudstyr. Når det automatiserede udstyr er i fuld drift, forventes en lønmæssig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. pr. år. Udarbejdelse af kravspecifikationer samt indhentning af tilbud foreslås at foregå i 2006, således at udstyret kan blive indkøbt, indkørt og valideret så det er klar til brug medio Dette er nødvendigt for at opnå dele af de beskrevne effektiviseringsgevinster allerede i Derudover samles de to nuværende reagensafdelinger (på Rigshospitalet og Marielundvej) til en enhed på Bispebjerg Hospital. Planlægningen af sammenlægningen vil blive påbegyndt i 2006 og gennemført hurtigst muligt. H:S har planlagt at gennemføre ombygningen m.v. vedrørende reagensafdelingerne i løbet af efteråret 2006, og er indstillet på at afholde de hermed forbundne udgifter. Samlingen forventes at medføre en lønmæssig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Sammenlægning af administration af de kliniske forsøg Indretning af kontorfaciliteter 0,1 mio. kr. I alt 0,1 mio. kr. 20

21 Administrationen af de kliniske forsøg foreslås samlet i en enhed, der placeres i de eksisterende lokaler på sygehusapoteket i Hillerød. Sammenlægningen vil kunne realiseres, når de nuværende funktioner flyttes fra Hillerød. Dette forventes at ske primo/medio Der har været stillet spørgsmålstegn ved placeringen af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød, bl.a. i lyset af behovet for ekstern mødevirksomhed knyttet til de forsøg, som hovedsagligt er forankret på sygehusene i det nuværende Københavns Amt og H:S. Dette er blevet analyseret nærmere og opgørelser viser at omfanget af mødeaktiviteten er meget begrænset i forhold til det antal timer, der er brugt til de enkelte forsøg. Derudover vil møder med klinikkerne fortsat kunne finde sted på det hospital, hvor forsøget er forankret. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er væsentlige argumenter mod en placering af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød. 2. Logistik Der forudsættes i alt investeret 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007: Etablering af central distribution (m. elektronisk varekontrol) 1,1 mio. kr. Flytning og indretning af indkøbsafdeling og varemodtagelse 0,5 mio. kr. Flytning og indretning af Grønlandsafdeling 0,9 mio. kr. I alt 2,5 mio. kr. Det foreslås, at hovedparten af distributionens funktioner samles på Marielundvej i Herlev, der er den eneste af sygehusapotekets nuværende bygninger, som har tilstrækkelig plads til at rumme en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj og på råvarelageret til indkøb og varemodtagelse, kan arbejdsgangene effektiviseres for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S Apotekets lokaler i Rønnegade kan opsiges. Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan indhentes en lønmæssig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio. kr. pr. år. For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en investering på 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i Ansøgning om bevilling af 1,5 mio. kr. i 2006 er godkendt i Københavns Amtsråd den 24. august 2006 (jf. vedlagte beslutningsprotokol). 21

22 3. Kvalitet Der forudsættes i alt investeret 1,7 mio. kr. i 2007: Ændring af lokaleindretning mm. 0,2 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser 0,2 mio. kr. Indkøb/opgradering af udstyr 0,3 mio. kr. Indkøb af elektronisk dokumenthåndteringssystem 1,0 mio. kr. I alt 1,7 mio. kr. Kvalitetsfunktionerne foreslås samlet på Marielundvej i de lokaler, hvor Centralapotekets kvalitetssikrings- og reagensafdelinger har til huse i dag. Kvalitetsområdet skal satse på brug af IT-systemer, herunder et elektronisk dokumentstyringsog produktionsstyringssystem. Det forventes, at der vil kunne indhøstes fordele af investeringen i nye IT-systemer, så der i 2008 kan ske en lønmæssig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. pr. år. 4. Ledelse og administration Der forudsættes i alt investeret 6,8 mio. kr. i 2007: Nybygning af 350 m 2 5,6 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser m.m. 0,4 mio. kr. Indkøb/opgradering af IT-udstyr 0,8 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. Apotekets ledelse og administration forudsættes placeret på Marielundvej, der har den største koncentration af medarbejdere og de fleste forretningsmæssige transaktioner. Da al disponibel plads i eksisterende bygninger er optaget af andre aktiviteter, foreslås nybygning af 350 m 2. Et alternativ hertil er at leje erhvervslokaler i nærheden af apotekets bygning på Marielundvej. På grund af deponeringsbestemmelser må et lejemål dog forventes at båndlægge kapital af samme størrelsesorden som et nybyggeri, hvorfor et nybyggeri er at foretrække. Byggeriet skal planlægges i 2. halvår af 2006 og gennemføres hurtigst muligt i Selve byggeprojektet er budgetteret til 5,6 mio. kr., mens flytning og indretning af arbejdspladser mv. forventes at koste 0,4 mio. kr. Endelig skal der anvendes 0,8 mio. kr. til nye servere, en Citrix applikation og installation af fælles ApoVision system. Det skal bemærkes, at der i forhold til det svar, der er afgivet på budgetspørgsmål 53, er sket mindre justeringer af udgiftsposterne, idet H:S i 2006 bærer udgiften til samling af reagensafdelingerne på Bispebjerg Hospital (tidligere estimeret til 0,4 mio. kr.). De herved frigjorte midler er reserveret til nybygning. Endvidere er der foretaget en p/l regulering af det samlede anlægsbudget fra 17,3 (2006 p/l) til 17,7 mio. kr. (2007 p/l). 22

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober 2006. Kl. 17.00 18.10. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober 2006. Kl. 17.00 18.10. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 3. oktober 2006 Kl. 17.00 18.10 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 12

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere