Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet Sundhedspolitiske hensigtserklæringer og proces for hospitalsplan i Region Hovedstaden Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende sundhed Anlægsbevilling til fusion af apoteker Bilateral cochlear implantat hos børn Udmøntning af budget i 2007 til udvidet kardiologisk aktivitet Overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til psykiatrivirksomheden Forhåndstilkendegivelse til enhederne vedr. overførsler fra budget 2006 til budget Etablering af regionalt abort- og sterilisationssamråd Organisering af Trafikselskab Sjælland Trafikselskab Sjælland visitation til handicapkørselsordningen Trafikselskab Sjælland Dannelse af repræsentantskab og bestyrelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity - økonomi 2007 og bestyrelsesforhold Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden

3 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC CPH Wests ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Indstilling vedrørende VUC SYDs ansøgning om oprettelse af to-årigt hf Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Dagsordenens mødesager struktur og indhold Ufordelt lån i delingsaftalen for Frederiksborg Amt Henvendelse fra John Philip (B) om spcialerådsnedsættelserne Henvendelse fra John Philip (B) om den politiske styringsmodel Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om kommunikation Henvendelse fra Jørgen Christensen (V) om lægebemandet helikoptertjeneste Udbudssag (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Kontraktsag (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 89 2

4 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og lønog personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 4

5 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 5

6 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 7

8 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger til indkøb af peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev Københavns Amtsråd har på mødet den 26. oktober 2006 godkendt tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. Sagen bygger på en fælles indstilling fra regionens sygehuse og har været forelagt Region Hovedstadens direktion, som bakker op om indkøb af udstyret til Amtssygehuset i Herlev. Formålet er, at Amtssygehuset i Herlev kan indgå i en international multicenterundersøgelse på vegne af de brystkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden. Intrabeam strålebehandling forventes at kunne tilbydes til ca. 100 patienter årligt i projektperioden, og alle borgere i Region Hovedstaden vil få mulighed for at blive rekrutteret til behandlingen. Intrabeam er en ny peroperativ behandlingsmetode, som kan anvendes ved brystbevarende operationer. Her bestråles området, hvor tumor er bortopereret, umiddelbart i forlængelse af operationen. Det er således muligt at bestråle med kraftigere dosis, idet strålingen er lokal og dermed uden virkning på hjerte og lunger. Intrabeam forlænger operationstiden med 45 minutter, men herefter vil patienten være færdigbehandlet og derved undgå de normale efterfølgende ambulante strålebehandlinger. Anvendelsen af Intrabeam vil således skønsmæssigt kunne frigive strålebehandlingskapacitet svarende til en halv accelerator årligt ved tilbud til hele patientgruppen. 8

9 Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af følgende sag: Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet Frederiksborg Amt anmoder således om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, der i form af Økonomirapport 3/2006 blev vedtaget af Frederiksborg Amtsråd på mødet den 21. september Baggrunden for tillægsbevillingerne er primært udkontering af lov- og cirkulæreprogrampunkter, den bevillingsmæssige formalisering af tidligere beslutninger om at indarbejde en takststyringspulje på 37,0 mio. kr. og meraktivitet på kardiologiområdet under Sundhedsudvalget på 2,7 mio. kr. Endelig indgår afslutning på en sag vedrørende opkrævning af abonnementsbetaling i forbindelse med dialysebehandling, der indebærer, at udgiften på 13,5 mio. kr. udgiftsføres under Sundhedsudvalget og samtidig indgår i den kortfristede gæld i amtets regnskab. Der ønskes overført 3,0 mio. kr. fra sygehusvæsenets driftsområde til anlæg med henblik på at medgå til finansiering af anskaffelse af en CT-skanner. Tillægsbevillingerne udgør netto på driftsområdet 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender Københavns Amts tillægsbevilling til driftsbevilling på 4,411 mio. kr. til indkøb af peropativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev. 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts tillægsbevillinger på driftsområdet på 49,8 mio. kr. under Sundhedsudvalget, 0,05 mio. kr. under psykiatriudvalget, 0,6 mio. kr. under Socialudvalget og 0,05 mio. kr. under Økonomiudvalget samt på anlægsområdet 3,0 mio. kr. under Sundhedsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 9

10 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Sag fra Københavns Amtsråds møde den 26. oktober 2006 om peroperativt stråleudstyr Intrabeam på Amtssygehuset i Herlev (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 9. oktober 2006 vedrørende Ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet, vedlagt mødesag fra Frederiksborg Amtsråd den 21. september 2006 (FU) Sagsnr: Arkiv:

11 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 ARBEJDS- OG TIDSPLAN FOR REGIONSRÅDET 2007 SAGSFREMSTILLING I forbindelse med forberedelsesudvalgets arbejde er der enighed om at se på, hvilke opgaver forberedelsesudvalget og regionsrådet skal løse i valgperioden, og at der skal opstilles en plan herfor. På forretningsudvalgsmødet den 19. september 2006 havde udvalget en indledende drøftelse af en emneplan for forretnings- og forberedelsesudvalgets arbejde. Efter en nærmere drøftelse besluttedes det, at formanden til et kommende møde i forretningsudvalget skulle fremlægge en toårig arbejds- og tidsplan for forberedelsesudvalget og regionsrådet på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger. Der har siden forberedelsesudvalgets første møde i december 2005 været nævnt og berørt en lang række emner i forberedelsesudvalget, forretningsudvalget samt de fire politiske ad hoc-udvalg, som blev nedsat på mødet den 12. januar 2006, og som har haft en række midlertidige, afgrænsede kommissorier for deres arbejde i 2006, som forventes afrapporteret ultimo 2006 og primo Foruden de planer, som regionen er forpligtiget til at udarbejde i henhold til loven eller overenskomster, er der en række emneområder og politikker, som er indarbejdet vedlagte forslag til regionsrådets arbejds- og tidsplan i 2007 og 2008 i Region Hovedstaden. Den nærmere arbejds- og opgavedeling mellem regionsrådet og forretningsudvalget skal bl.a. ses i lyset af behandlingen og vedtagelsen af Region Hovedstadens styrelsesvedtægt, som skal vedtages af forberedelsesudvalget ved to behandlinger med mindst seks dages mellemrum, og inden regionsrådets konstituerende møde. Konkretiseringen af arbejds- og tidsplanen, herunder arbejdsdelingen de politiske fora imellem, skal desuden ses i lyset af, hvorledes den politiske (udvalgs)struktur fastlægges i de kommende år. FORMANDEN ANBEFALER at forslaget godkendes. 11

12 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Arbejds- og tidsplan for de politiske udvalg i Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv: 12

13 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 FORSLAG TIL SUNDHEDSPOLITISKE HENSIGTSERKLÆRINGER OG PROCES FOR HOSPITALSPLAN I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Det foreslås, at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden, som er udarbejdet i fællesskab af repræsentanter fra alle partierne i forberedelsesudvalget, godkendes. Endvidere vedlægges forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden vil der parallelt med udarbejdelsen af en hospitalsplan blive udarbejdet en særlig plan for det psykiatriske område. Sammenhængen mellem de to områder skal fremgå af begge planer. FORMANDEN ANBEFALER 1. at vedlagte forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden godkendes og 2. at forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden 2. Forslag til procesplan for vedtagelsen af en hospitalsplan i Region Hovedstaden Sagsnr.: 13

14 Arkiv: Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUS- STRUKTUR SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden har for 2006 nedsat et underudvalg vedr. sygehusstruktur, hvis kommissorium omfatter opgaver på områderne kræft, ledelsesstruktur på sygehusområdet og akkreditering. Udvalgets kommissorium er vedlagt (bilag 1). På kræftområdet skulle udvalget ifølge sit kommissorium analysere de regionale forhold på kræftområdet. Udvalgets afrapportering udgør rapporterne Status for Kræftområdet i Region Hovedstaden (bilag 2) og Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden (bilag 3). På baggrund af disse analyser og udvalgets drøftelser, har udvalget endvidere fremsendt sine overvejelser og anbefalinger med henblik på videre politisk drøftelse i forberedelsesudvalget (bilag 4). På området ledelsesstruktur er der på baggrund af udvalgets drøftelse af forskellene i de nuværende ledelsesstrukturer på regionens hospitaler gennemført en analyse af fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Rapporten er vedlagt (bilag 5). Udvalget finder, at rapporten udgør et bidrag til drøftelsen af principper for og organiseringen af hospitalsledelserne i forbindelse med regionens kommende arbejde med hospitalsplanen og understreger således, at ledelsesstrukturen skal ses i sammenhæng med hospitalsplan og valg af ledelsesfilosofi. Udvalget anbefaler endvidere i sit følgebrev, at et kommende kommissorium for et udvalg vedr. sygehusstruktur i 2007 lægger op til det videre arbejde på dette væsentlige område. Udvalgets følgebrev er vedlagt (bilag 6). På området akkreditering fik udvalget til opgave at beskrive det nuværende arbejde med akkreditering og den danske kvalitetsmodel samt analysere og vurdere fordele og ulemper ved de forskellige modeller i regionen. Udvalget finder, at der skal arbejdes aktivt og konkret hen imod en akkreditering af alle regionens hospitaler, men henstiller, at området håndteres i forbindelse med forberedelsesudvalgets kommende arbejde med regionens kvalitetsstrategi (bilag 7). Forberedelsesudvalget godkendte den 26. september 2006 et udvidet kommissorium for udvalget vedr. sygehusstruktur, som led i arbejdet med specialeplanlægningen. Udvalgets afrapportering på denne del af kommissoriet vil blive forelagt forretningsudvalget og forberedelsesudvalget i december

15 FORMANDEN ANBEFALER at afrapportering fra underudvalget vedr. sygehusstruktur drøftes og tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Kommissorium for underudvalget vedr. sygehusstruktur Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. September Screening for kræftsygdomme i Region Hovedstaden. September Udvalgets brev af vedr. Status for kræftområdet i Region Hovedstaden. 5. Status for ledelsesstrukturen på hospitalerne i Region Hovedstaden fordele og ulemper. 6. Udvalgets brev af vedr. ledelsesstruktur på sygehusområdet 7. Udvalgets brev af vedr. akkreditering på sygehusområdet. Sagsnr.: Arkiv:

16 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 AFRAPPORTERING FRA UNDERUDVALGET VEDRØRENDE SUND- HED SAGSFREMSTILLING Underudvalget har for sit arbejde fået følgende kommissorier af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden: 1. Medicinforbruget i regionen skal analyseres 2. Initiativer på det patientrettede forebyggende område i regionen beskrives og vurderes. Ad 1) Det følger af denne del af kommissoriet, at der er et stort helbredsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at sikre, at medicin bruges rigtigt. De hidtidige indsatser for at opnå dette kortlægges og vurderes og mulige tiltag beskrives. Der gennemføres en analyse af forbrugsmønstret opgjort på medicinhovedgrupper med henblik på at vurdere, om der er forskelle enhederne imellem, og om der er baggrund for at nedsætte eller omlægge forbruget til billigere produkter. Mulige tiltag beskrives, herunder problemstillingen i forskellen mellem rentabiliteten af samme præparatvalg i primær- og sekundærsektoren. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om medicinområdet. Notatet er vedlagt som bilag 1, ligesom der til bilaget knytter sig en række underbilag. Ad2) Det fremgår af kommissoriet, at der er stigende evidens for, at en forebyggende og sundhedsfremmende indsats er af væsentlig helbredsmæssig betydning for borgeren/patienten samtidig med, at det også ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt kan betale sig at investere i forebyggelse og sundhedsfremme. De hidtidige indsatser i de to amter, Bornholms Regionskommune og H:S beskrives. Snitfladen mellem kommunal og regional indsats analyseres og mulige regionale tiltag beskrives. Herunder beskrives den praktiserende læges rolle set i lyset af mulighederne i den nye overenskomst. 16

17 Det bør samtidig vurderes, om det er muligt at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Der er til brug for underudvalgets afrapportering til forberedelsesudvalget udarbejdet særskilt notat om den patientrettede forebyggelse. Notatet er vedlagt som bilag 2, med tilknyttet underbilag. Det skal oplyses, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at foretage en beskrivelse samt analyse af snitfladerne mellem den kommunale og regionale indsats på forebyggelsesområdet. Endelig er der udarbejdet selvstændigt notat i forhold til muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i regionen. Notatet er vedlagt som bilag 3, med tilknyttet underbilag. Underudvalget har ved forelæggelsen af nævnte materiale foretaget sin endelige afrapportering i forhold til de af forberedelsesudvalget vedtagne kommissorier. FORMANDEN ANBEFALER 3. at afrapporteringen fra underudvalget vedrørende sundhed tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 2. november 2006 om medicinområdet a. Analyse af lægemiddelforbruget i Region Hovedstaden, juni Enkelte underbilag til analysen er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. b. Forslag til organisering af lægemiddelkomitésystemet i Region Hovedstaden. c. Skitser til projekter vedr. psykofarmakaforbrug på plejehjemmene, hypertensionsprojekt samt forslag til projekt om klinisk farmakologisk rådgivning til praktiserende læger polyfarmacipatienter. 17

18 2. Notat af 2. november 2006 om patientrettet forebyggelse a. Notat af 15. oktober 2006 om muligheder for at følge de nye forebyggelsesydelser. b. Notat af juni 2005 fra Arbejdsgruppen til koordinering af aftaleudkast på forebyggelsesområdet. Underbilag til notatet er på grund af bilagenes omfang ikke medsendt men vil ligge til gennemsyn i sekretariatet. 3. Notat af 2. november 2006 om muligheden for at skabe en fælles rygepolitik i Region Hovedstaden. a. Notat af 29. september 2006 Oversigt og status over rygepolitikker i Region Hovedstaden. b. Oversigt over rygepolitikmateriale i regionen. Sagsnr.: Arkiv: 18

19 Den 10. november 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 ANLÆGSBEVILLING TIL FUSION AF SYGEHUSAPOTEKER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget tiltrådte på mødet den 6. juni 2006 forslag til organisering af Region Hovedstadens Apotek og herunder fusionen af de nuværende sygehusapoteker. I den forbindelse godkendte udvalget endvidere, at der i budgetforslaget for 2007 indarbejdes 17,3 mio. kr. (17,7 mio. kr. i 2007 p/l) til de nødvendige investeringer i forbindelse med fusionen, og at de afgivende enheder anmodes om, at der anvises finansiering på 1,5 mio. kr. i 2006 til igangsættelse af nødvendige ombygninger. Ved behandlingen af sagen bemærkede forretningsudvalget, at sagen forventedes taget op i forbindelse med fremlæggelse af anlægssagen (bevillingen) i relation til egenproduktion, anlæg, lokalisering og vurdering af evt. yderligere besparelser. Der er på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for 2007 optaget et rådighedsbeløb på de anførte 17,7 mio. kr. Forslaget til fusion af sygehusapotekerne var nærmere beskrevet i rapporten Region Hovedstadens Apotek, som var vedlagt til mødet den 6. juni Rapporten beskrev apotekets arbejdsområder under overskrifterne produktion (serieproduktion af lægemidler til hospitalerne), logistik (indkøb og distribution), og viden (uafhængig information og rådgivning), samt støttefunktionerne kvalitetsstyring og ledelse/administration. Forberedelsesudvalget udbad sig på mødet den 6. juni 2006 et notat med begrundelser for egenproduktion på sygehusapoteket. Et notat herom er vedlagt. I notatet er redegjort for, hvad der er omfattet af sygehusapotekernes produktion, og hvad der er formålet med at opretholde eller udvide de forskellige delelementer af apotekets egenproduktion. En nærmere beskrivelse af de nødvendige anlægsinvesteringer i 2007 (i 2007 p/l) kan tage afsæt i de samme overskrifter, idet det bemærkes, at der er tale om en foreløbig fordeling, og at der kan blive behov for en omfordeling mellem de enkelte poster indenfor anlægsrammen: 1. Produktionen Der forudsættes i 2007 i alt investeret 8,2 mio. kr. i følgende delprojekter: 19

20 Ombygning af den ikke-sterile serieproduktion på Marielundvej. Etablering af nyt ventilationssystem 3,8 mio. kr. Ændringer af lokalemæssige forhold 1,8 mio. kr. Ekstern rådgivning 0,4 mio. kr. Udflytning af eksisterende udstyr fra Frederiksberg 0,1 mio. kr. I alt 6,1 mio. kr. Al ikke-steril serieproduktion foreslås samlet på Marielundvej. Det er den eneste af de nuværende produktionsenheder, hvor det er muligt at samle denne i en central enhed. Dette vil kræve investeringer i ombygning og nyindretning af eksisterende lokaler. Når produktionen samles og er fuldt implementeret, skønnes det, at der kan opnås en lønmæssig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. pr. år. Projektering af ombygningen er sat i gang i september Ombygningen vil blive påbegyndt primo 2007, og de nyrenoverede lokaler vil være klar til ibrugtagning medio Denne tidsplan er nødvendig, hvis de beskrevne effektiviseringsgevinster skal opnås allerede i Investering i automatiseret produktionsudstyr til den sterile serieproduktion. Indkøb af udstyr 1,9 mio. kr. Installering og bygningsmæssige ændringer 0,1 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. For at optimere og effektivisere den samlede produktion af ampuller og hætteglas på det kommende Apotek, forudsættes der investeret i automatiseret produktionsudstyr. Når det automatiserede udstyr er i fuld drift, forventes en lønmæssig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. pr. år. Udarbejdelse af kravspecifikationer samt indhentning af tilbud foreslås at foregå i 2006, således at udstyret kan blive indkøbt, indkørt og valideret så det er klar til brug medio Dette er nødvendigt for at opnå dele af de beskrevne effektiviseringsgevinster allerede i Derudover samles de to nuværende reagensafdelinger (på Rigshospitalet og Marielundvej) til en enhed på Bispebjerg Hospital. Planlægningen af sammenlægningen vil blive påbegyndt i 2006 og gennemført hurtigst muligt. H:S har planlagt at gennemføre ombygningen m.v. vedrørende reagensafdelingerne i løbet af efteråret 2006, og er indstillet på at afholde de hermed forbundne udgifter. Samlingen forventes at medføre en lønmæssig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Sammenlægning af administration af de kliniske forsøg Indretning af kontorfaciliteter 0,1 mio. kr. I alt 0,1 mio. kr. 20

21 Administrationen af de kliniske forsøg foreslås samlet i en enhed, der placeres i de eksisterende lokaler på sygehusapoteket i Hillerød. Sammenlægningen vil kunne realiseres, når de nuværende funktioner flyttes fra Hillerød. Dette forventes at ske primo/medio Der har været stillet spørgsmålstegn ved placeringen af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød, bl.a. i lyset af behovet for ekstern mødevirksomhed knyttet til de forsøg, som hovedsagligt er forankret på sygehusene i det nuværende Københavns Amt og H:S. Dette er blevet analyseret nærmere og opgørelser viser at omfanget af mødeaktiviteten er meget begrænset i forhold til det antal timer, der er brugt til de enkelte forsøg. Derudover vil møder med klinikkerne fortsat kunne finde sted på det hospital, hvor forsøget er forankret. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er væsentlige argumenter mod en placering af administrationen af de kliniske forsøg i Hillerød. 2. Logistik Der forudsættes i alt investeret 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007: Etablering af central distribution (m. elektronisk varekontrol) 1,1 mio. kr. Flytning og indretning af indkøbsafdeling og varemodtagelse 0,5 mio. kr. Flytning og indretning af Grønlandsafdeling 0,9 mio. kr. I alt 2,5 mio. kr. Det foreslås, at hovedparten af distributionens funktioner samles på Marielundvej i Herlev, der er den eneste af sygehusapotekets nuværende bygninger, som har tilstrækkelig plads til at rumme en central distributionsenhed. Ved inddragelse af lokaler i den nuværende administrationsfløj og på råvarelageret til indkøb og varemodtagelse, kan arbejdsgangene effektiviseres for de forskellige funktioner i distributionen. Derudover er der gode af- og pålæsningsforhold for lastvogne og god trafikal forbindelse til regionens sygehuse. Endelig muliggør en samling af aktiviteterne på Marielundvej, at lejemålet på H:S Apotekets lokaler i Rønnegade kan opsiges. Det skønnes, at der ved etablering af en central distributionsenhed, når denne er fuldt implementeret, kan indhentes en lønmæssig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. pr. år. Herudover vil der i forbindelse med opsigelse af lejemålet i Rønnegade være en besparelse på øvrig drift på 0,9 mio. kr. pr. år. For at etablere den centrale distributionsenhed er der i alt behov for en investering på 2,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i Ansøgning om bevilling af 1,5 mio. kr. i 2006 er godkendt i Københavns Amtsråd den 24. august 2006 (jf. vedlagte beslutningsprotokol). 21

22 3. Kvalitet Der forudsættes i alt investeret 1,7 mio. kr. i 2007: Ændring af lokaleindretning mm. 0,2 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser 0,2 mio. kr. Indkøb/opgradering af udstyr 0,3 mio. kr. Indkøb af elektronisk dokumenthåndteringssystem 1,0 mio. kr. I alt 1,7 mio. kr. Kvalitetsfunktionerne foreslås samlet på Marielundvej i de lokaler, hvor Centralapotekets kvalitetssikrings- og reagensafdelinger har til huse i dag. Kvalitetsområdet skal satse på brug af IT-systemer, herunder et elektronisk dokumentstyringsog produktionsstyringssystem. Det forventes, at der vil kunne indhøstes fordele af investeringen i nye IT-systemer, så der i 2008 kan ske en lønmæssig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. pr. år. 4. Ledelse og administration Der forudsættes i alt investeret 6,8 mio. kr. i 2007: Nybygning af 350 m 2 5,6 mio. kr. Flytning og indretning af arbejdspladser m.m. 0,4 mio. kr. Indkøb/opgradering af IT-udstyr 0,8 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. Apotekets ledelse og administration forudsættes placeret på Marielundvej, der har den største koncentration af medarbejdere og de fleste forretningsmæssige transaktioner. Da al disponibel plads i eksisterende bygninger er optaget af andre aktiviteter, foreslås nybygning af 350 m 2. Et alternativ hertil er at leje erhvervslokaler i nærheden af apotekets bygning på Marielundvej. På grund af deponeringsbestemmelser må et lejemål dog forventes at båndlægge kapital af samme størrelsesorden som et nybyggeri, hvorfor et nybyggeri er at foretrække. Byggeriet skal planlægges i 2. halvår af 2006 og gennemføres hurtigst muligt i Selve byggeprojektet er budgetteret til 5,6 mio. kr., mens flytning og indretning af arbejdspladser mv. forventes at koste 0,4 mio. kr. Endelig skal der anvendes 0,8 mio. kr. til nye servere, en Citrix applikation og installation af fælles ApoVision system. Det skal bemærkes, at der i forhold til det svar, der er afgivet på budgetspørgsmål 53, er sket mindre justeringer af udgiftsposterne, idet H:S i 2006 bærer udgiften til samling af reagensafdelingerne på Bispebjerg Hospital (tidligere estimeret til 0,4 mio. kr.). De herved frigjorte midler er reserveret til nybygning. Endvidere er der foretaget en p/l regulering af det samlede anlægsbudget fra 17,3 (2006 p/l) til 17,7 mio. kr. (2007 p/l). 22

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8

1. Styrelsesvedtægt 4. 2. Forretningsorden for regionsrådet 6. 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 4 2. Forretningsorden for regionsrådet 6 3. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 8 4. Arbejds- og tidsplan for regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere