Sikkerhedsdatablad Lutensol TO Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden."

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Industrielle kemikalier 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej Kolind Nødtelefon Giftlinien Fareidentifikationer. 2.1 Mærkningselementer Globally Harmonized System, EU (GHS) Piktogram Signalord Faresætninger H318 H302 Fare Forårsager alvorlig øjenskade Farlig ved indtagelse Sikkerhedssætninger (forebyggelse) P280d Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 1

2 P270 P264 Sikkerhedssætninger (reaktion) P312 P305+P351+P338 P310 P301+P330 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse) P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller speciel affald. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Farebestemmende komponent(er) til etikettering: ISOTRIDECANOLETHOXYLAT I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol(er) XN; sundhedsskadelig R-sætning(er) R22 R41 S-sætninger S39 S26 Farlig ved indtagelse Risiko for alvorlig øjenskade Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Denne mærkning er baseret på de på nuværende tidspunkt foreliggende anbefalinger fra CESIO. Det kan afvige fra eventuel mærkning, som alene er afledt af data fra afsnittene toksikologi og økologi. Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EU Regulering No. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. 2

3 2.2 Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Acute Tox. 4 (oral) Eye Dam./Irrit. 1 I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mulige farer Farlig ved indtagelse. Risiko for alvorlig øjenskade. For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit Andre farer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer. 3.1 Blandinger Kemisk beskrivelse Produkt baseret på I vand Farlige indholdsstoffer (GHS) I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Indhold (W/W): 90 % Farlige indholdsstoffer I henhold til Direktiv 1999/45/EF Poly(oxy- 1,2-ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.- hydoxy-, branched/ref. No.: , Polymer (starting materials listed in EINECS) Poly(oxy- 1,2 ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega-.hydoxy-,branched/ref.no.: , Polymer (starting materials listed in EINECS) Acute tox. 4 (oral). Eye Dam./Irit. 1. H318, H302 Poly(oxy- 1,2 ethanediyl),.alpha.-tridecyl-.omega.- hydoxy-,branched/ref.no.: , Polymer (starting materials listed in EINECS) 3

4 Indhold (W/W): 90% Faresymbol(er): Xn R-Sætning(er): 22,41 For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit Førstehjælpsforanstaltninger. 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Forurenet tøj fjernes Efter indånding Ved hudkontakt Ved kontakt med øjnene Ved indtagelse Ro, frisk luft, lægehjælp Vask grundigt med vand og sæbe Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. Skyl straks munden og drik derefter ml vand, lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og /eller i afsnit Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes. 5. Brandbekæmpelse. 5.1 Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Sundhedsskadelige dampe Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. 4

5 Sikkerhedsblad 5.3 Anvisninger for brandmandskab Øvrigt Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/grundvand. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved store mængder Ved rester 6.4 Henvisning til andre punkter Henvisning til andre punkter Produktet pumpes bort Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og Håndtering og opbevaring. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler for sikker håndtering Beskyttes mod fugtighed. Beholdere lukkes straks efter brug, idet produktet optager fugtighed fra omgivelserne. Ved forskriftsmæssig anvendelse er ingen særlige forholdsregler påkrævet. Brand- og eksplosionsbeskyttelse Ingen særlige forholdsregler påkrævet. 5

6 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Yderligere oplysninger til lagringsbetingelser Beholderen opbevares tæt lukket på et tørt sted. Produktet bliver ikke beskadiget ved lave temperaturer eller frost. Beskyttes mod temperaturer over: 70 C. Produktets egenskaber ændres irreversibelt ved overskridelse af grænsetemperaturen. 7.3 Særlige anvendelser Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 8.1 Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads Ingen 8.2 Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler. Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2). Beskyttelse af hænder Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374): Nitrilgummi (NBR) 0,4 mm materialetykkelse. Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. 6

7 Beskyttelse af øjne Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger Tætsluttende beskyttuelsesbriller (f.eks. EN 166) og ansigtsskærm. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. 9. Fysisk - kemiske egenskaber. 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form Flydende Farve Farveløs til gullig Lugt Produktspecifik Lugtgrænse Ingen eksisterende data ph-værdi Ca. 7 (DIN EN 1262) (50 g/l, 23 C) Dråbepunkt < 5 C (DIN 51801) Størkningstemperatur < 5 C (DIN ISO 2207) (1.013 hpa) Kogepunkt Ikke anvendelig Flammepunkt >100 C (DIN 51758) Fordampningshastighed Ingen eksisterende data Antændelighed Ikke selvantændelig Antændelsestemperatur >200 C (DIN 51794) Damptryk < 0,1 hpa (20 C) Densitet 1,02 g/cm3 (DIN 51757) (23 C) Relativ Densitet Ingen eksisterende data Relativ damptæthed (luft) Ikke bestemt Opløselighed i vand Opløselig Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel Alkohol Opløselig Selvantændelighed Ikke selvantændelig Termisk nedbrydning > 300 C Viskositet, dynamisk 120 mpa.s (23 C) 7

8 9.2 Andre oplysninger Blandbarhed med vand Andre oplysninger Vilkårlig blanding Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit., ingen. 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Metalkorrosion Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Der forventes ingen metalkorrosion 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering 10.3 Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet håndtering og opbevaring Ætsemiddel, halogener, basisk affald, syrer, reaktive kemikalier Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet 8

9 Eksperimentelle/beregnede data Irritation Eksperimentelle/beregnede data LD50 rotte (oral): mg/kg (OECD-retningslinie 423) Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404) Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin Lokalirriterende (OECD Guideline 405) andre relevante informationer om toksicitet Påstanden er afledt af enkelkomponenternes egenskaber 12. Miljøoplysninger Toksicitet Fisketoksicitet Akvatiske hvirvelløse dyr Vandplante Mikroorganismer/effekt på aktivt slam 12.2 Persistens og nedbrydelighed Oplysninger om nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Vurdering af bioakkumuleringspotentialet LC50 (96 h) 1-10 mg/l, Leuciscus idus EC50 (48 h) 1-10 mg/l. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. EC50 (72h) 1-10 mg/l. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. EC10 (17h) > mg/l (DIN del 8). Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. > = 90 % bismuth-aktivt stof (mod. OECD 301E). Analogi: Vurdering foretaget ud fra kemisk sammenlignelige produkter. >60% CO2-dannelse af den teoretiske værdi (28d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EØF, C.4-C). Biologisk let nedbrydelig. Analogi: Vurdering foretaget ud fra kemisk sammenlignelige produkter. Akkumulation i organismer forventes ikke. 9

10 12.4 Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige) Bedømmelse af transport mellem miljøområder Fra vandoverfladen fordamper stoffet ikke til atmosfæren. Adsorption til fast jord er mulig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT- og vpvb- vurdering I henhold til Bilag XIV af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vpvb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt) Supplerende oplysninger Sumparametre Øvrige økotoksikologiske henvisninger Kemisk Oxygenforbrug (COD): mg/g Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Metoder til affaldsbehandling Forurenet emballage Destrueres i et godkendt anlæg. Udled ikke produktet til vandmiljøet eller kloak uden tilladelse. Ikke forurenet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet. 14. Transportoplysninger. Landtransport ADR RID Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 10

11 Indenrigssøtransport ADN Søtransport IMDG Sea Transport IMDG Lufttransport IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations Ikke farligt gods I forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. Unge under 18 må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark). 16. Andre oplysninger. Information til forudbestemt anvendelse: det foreliggende produkt er en teknisk vare og, hvis intet andet er specificeret eller aftalt, er det udelukkende til industrielt brug. Dette inkluderer den nævnte og anbefalede brug. Anden tilsigtet anvendelse bør diskuteres med producenten. Dette er især gældende ved anvendelse i produkter, som sælges en detail til offentligheden og som er underlagt specielle normer eller lovgivninger. Den fulde ordlyd af klassificeringerne. Herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3: 11

12 Xn Sundhedsskadelig 22 Farlig ved indtagelse 41 Risiko for alvorlig øjenskade Acute tox. Akut toksicitet Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation H318 Forårsager alvorlig øjenskade H302 Farlig ved indtagelse De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. Dato: 2012 Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter. Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej Kolind Tlf.: Fax:

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere