A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner -"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 PID-screening 5 Bekendtgørelse om benzinstationer 8 Pesticider Bornholms Amt 10 Artikel-overvågning 3 x valg - og ikke et eneste miljøtema og kritik af den politik, der er ført/ er endnu at finde på dagsordenen. føres på miljøområdet. Det synes jeg Velfærdssystemet, terror, de fremmede er et sundhedstegn, vi skal til enhver og sundhed, eller måske sna- tid være klar til at diskutere, om vores rere manglen på samme, er denne miljøindsats er vigtig og rigtig. gang sat øverst på listen over temaer, Vi har nogle miljørelaterede problemstillinger, der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, der godt kunne trænge EU, økonomien og et af de til en grundig politisk debat, og hvilken sidste mange års helt store emner - lejlighed er mere oplagt end en miljøet. Hvorfor er miljøet nu havnet valgkamp? Skal vi tage forudsigelserne ude i kulden og ikke inde i drivhusvarmen, om drivhuseffekten alvorlige, og hvor- hvor det hører til? Det dan kan Danmark bidrage til en løs- er naturligvis, fordi de førstnævnte ning? Vil vi fortsætte det intensive temaer er alvorlige og påtrængende, landbrug med det forureningstryk, og fordi der er en grænse for, hvor det medfører for omgivelserne og mange emner der kan stå øverst på grundvandet? Og sidst, men ikke dagsordenen. Det skal imidlertid ikke mindst - spørgsmålet om de mange afholde mig fra at beklage den sekundære placering, miljøet har indtaget. hed - skal vi fortsat acceptere de 9kemikaliers betydning for vores sund- Vi har nok haft det på fornemmelsen i et stykke tid - ikke mindst dags- vores mad og vores luft, når deres mange kemikalier i vores brugsting, pressens aftagende interesse for området har været synlig. Vi har set en belyst??? l betydning for vores sundhed ikke er vigende interesse for at hæve bevillingerne, og der har sågar været nogen, som har sat spørgsmålstegn ved prioriteringen af indsatsen. På den måde har jord- og grundvandsområdet delt skæbne med store dele af det øvrige miljøområde, som også har oplevet dalende interesse, faldende medlemstal i foreninger og en tiltagende prioriteringsdiskussion af de tiltag, der ønskes igangsat. Miljøet har i mange år været en såkaldt sikker politisk vinder. Ingen har kunnet være imod et bedre miljø, og det har stort set været umuligt at rejse en diskussion om, hvor langt vi ville gå i vores bestræbelser for et bedre miljø. Den situation er ændret, og der er fra flere sider rejst tvivl om indhold

2 PID-screening af potentielt forurenede områder med flygtige komponenter Af Anders Nørgaard Olsen, HOH Vand & Miljø A/S Udførelse af V2-kortlægningsundersøgelser har til formål at udpege potentielle forureningskilder på en ejendom. Baggrunden for undersøgelsen er som regel en gennemgang af historiske kilder for ejendommen suppleret med interview af relevante personer med kendskab til ejendommen. På baggrund af disse oplysninger udføres målinger for forurening på de steder, hvor det vurderes, at det er mest sandsynligt, at der er risiko for forurening. I denne vurdering af de forventet mest forurenede områder er der som regel indbygget en vis (betydelig) grad af økonomisk kompromis. Ofte indebærer kompromiset, at det ikke er muligt at gennemføre en systematisk og detaljeret gennemsøgning af lokaliteten for tilfældige spild. Med henblik på at opnå en så stor arealmæssig dækning med målepunkter som muligt, inden for en økonomisk overkommelig ramme, har HOH udviklet en screeningsmetode, som kan benyttes til at påvise overfladenære hot-spots med flygtige forureningskomponenter. Metoden udnytter de flygtige komponenters spredning i poreluften i kombination med en traditionel PID-målers fleksibilitet og mulighed for hurtig udførelse af målinger. Metoden Et massivt stålrør nedrammes til omkring 0,8 meter under terræn, hvorefter stålrøret trækkes tilbage. I hullets øverste del installeres et Ø20 mm PVC-pejlerør på 20 cm s længde med prop og fleksibel prøvetagningsslange. Hullet i prøvetagningsslangen lukkes med en silikoneprop. For at sikre ligevægt mellem en eventuel jordforurening og poreluften i prøvehullerne foretages målingerne en uge efter etablering af hullerne. Flygtige forureningskomponenter vil afdampe fra en jord- eller grundvandsforurening, og vil derfor kunne registreres i poreluften. Ved selve målingen opsuges poreluft direkte med PID-måleren og prøvetagningstryk, og PID-måleresultatet noteres. Fordelen ved PID-målingerne er, at de er hurtige at udføre. For overkommelige økonomiske midler kan der således gennemføres en detaljeret screening af et stort område for tilstedeværelsen af hot-spots. De målepunkter, der ved PID-screeningen er udpeget som muligt forurenede, bør altid verificeres ved andre typer af målinger, som for eksempel poreluftmålinger med gaskromatograf og boringer med jord- og vandprøvetagning. Erfaringer med PID-screening HOH har på nuværende tidspunkt erfaringer med PID-screeninger fra i alt 7 forskellige ejendomme med gennemsnitligt omkring 25 PID-screeningspunkter på hver ejendom. På de enkelte ejendomme er det med metoden lykkedes at udpege en eller flere forurenede områder på baggrund af forhøjede PID-udslag i PID-målepunkter. På 5 ud af 7 lokaliteter er der fundet forurenede områder, der næppe ellers ville være blevet opdaget. Ved de efterfølgende verificerende målinger er der i 4 ud af 5 tilfælde påvist indhold af forurening i de udpegede områder. Verifikation er udført ved GC-målinger i felten, jordprøveanalyser eller ved analyse af grundvandsprøver. Kun i et enkelt område på en lokalitet har et forhøjet PID-udslag ved screeningen ikke kunnet verificeres i form af detekterbart forureningsindhold i poreluft eller jord. Eksempel på udført undersøgelse Som eksempel er medtaget en af de 7 udførte undersøgelser. Det drejer sig om en ejendom, hvor der siden 1979 er foretaget affedtning, vådlakering og pulverlakering af metalemner. Affedtningen foregik ved hjælp af triklor- t 2

3 FIGUR 1 3

4 t ethylen. De potentielle forureningskilder er triklorethylen, fortynder og diverse maling/lak. På ejendommen er der et område på m2, som har været benyttet som oplagsplads. På baggrund af de historiske oplysninger er det vurderet, at der er en potentiel risiko for forurening på hele oplagsarealet. Undersøgelsen af et så stort område kræver et meget stort antal prøvepunkter for at opnå en stor sikkerhed for at finde et tilfældigt forureningsspild /1/. I det aktuelle tilfælde er der udlagt et PID-screeningsnet med en maskevidde på 10 meter på oplagspladsen. Normalt udlægges målenet med maskevidde på 5 meter, men i det aktuelle tilfælde blev der, som følge af områdets størrelse, i første omgang udlagt et 10-meter net. Resultatet af de udførte PID-målinger fremgår af figur 1. For hvert enkelt målepunkt er angivet den tilhørende PID-måleværdi, og isokurver for PID-måleværdierne er skitseret. Som det fremgår, er der to områder, hvor PID-målingerne har vist væsentligt forhøjede udslag. Til verifikation af forureningsindhold i de enkelte målepunkter er der efterfølgende udtaget poreluftprøver fra PID-screeningsrørene til analyse på HOH s mobile gaskromatograf. De steder, hvor der var forhøjet PIDudslag, blev der påvist indhold af hovedsagelig triklorethylen, men også en række nedbrydningsprodukter af triklorethylen. Det bemærkes, at PIDmåleresultaterne fra den første målerunde ikke kunne reproduceres ved den efterfølgende målerunde, idet samtlige PID-målinger var væsentligt lavere. Dette forhold skyldes sandsynligvis, at det et par dage forinden havde regnet meget, således at jorden ved 2. målerunde var væsentlig mere vandmættet (fra enkelte målerør blev der suget vand op) end ved 1. målerunde. Det samme problem er imidlertid også gældende for poreluftmålinger, der heller ikke er reproducerbare. Til endelig verifikation af forureningsindholdet i jord og grundvand er der udført 3 boringer i områder, hvor PID-screening eller GC-målinger havde vist indhold af forurening. Boring 1 blev placeret i området ud for triaffedtningskarret, da der ved poreluftmålinger ned langs karret i 1,3 meters dybde var målt højt indhold af triklorethylen (54 mg/m3). Udslippet af triklorethylen er sandsynligvis sket via betongraven under trikarret, hvis bund er beliggende 1 meter under terræn. Dybden af udslippet er formentlig årsagen til, at der ikke ses forhøjet PID-udslag i PID-screeningspunkt nr. 17 ud for karret. I boringen blev der påvist indhold af triklorethylen på 20 mg/kg TS i 3,5 meters dybde. Forureningen fortsætter dybere end 6,5 meter, som var boredybden. Boring 2 og 3 er placeret i områderne med de højeste PID-måleværdier. I begge tilfælde er der PID-udslag på jordprøverne fra terræn og derfor tale om et overfladespild. I boring 2 er der i 2,5 meters dybde påvist indhold af triklorethylen på 6,7 mg/kg TS i jorden og BTEX er på 1,24 mg/kg TS. I det sekundære grundvand er der i sandslirer i moræneleren påvist indhold af triklorethylen på 934 µg/l. I boring 3 er analyseret prøver fra flere dybder og påvist indhold af BTEX op til 151 mg/kg TS, total kulbrinter op til 130 mg/kg TS og triklorethylen op til 172 mg/kg TS. I boring 3 ses PID- udslag på jordprøver på ca i boringens bund 5 meter under terræn. Sammenfatning Erfaringerne med PID-screening af potentielt overfladeforurenede områder har været gode. På 5 ud af 7 ejendomme er det lykkedes at finde frem til beliggenheden af væsentlige forureningskilder, som det er vores opfattelse, ikke ville være blevet opdaget ved poreluftmålinger og boringer alene. For god ordens skyld skal det bemærkes, at de 2 resterende lokaliteter også viste sig at være forurenede, men i områder, hvor forurening på forhånd var forventelig. Etableringen af målenettet og udførelsen af målingerne udgør naturligvis en ekstra omkostning ved forureningsundersøgelsen, men det er HOH s erfaring, at pengene, som oftest, er givet godt ud, idet chancerne for at finde et tilfældigt overfladespild med flygtige forureningskomponenter er væsentligt forøget med den anvendte metode. Ved at anvende metoden til indledende forureningskortlægning kan placeringen af boringer efterfølgende målrettes langt bedre.l 4

5 Bekendtgørelse om BENZINSTATIONER Af Bjarke Thestrup Hansen, Vestsjællands Amt Den 1. juli 2001 trådte en ny bekendtgørelse i kraft - nemlig bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni også kaldet benzinstationsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter regler for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg. Reglerne gælder både eksisterende og nye anlæg. Formålet er at forebygge forurening af jord og grundvand. I bekendtgørelsen fastsættes en lang række tekniske krav til indretningen og driften af benzin- og dieselsalgsanlæg. Kravene omfatter bl.a. tæt belægning under standere, således at der ikke kan ske nedsivning af eventuelt spild af motorbrændstof til jorden, placering af påfyldningsstudse inden for den tætte belægning, dobbelt-væggede tanke og væskeførende rør med lækagekontrol og afløb fra påfyldningspladsen til en benzin- og olieudskiller via sandfang. Benzin- og olieudskilleren skal indrettes med alarm for væskestand og lagtykkelse. Nye benzin- og dieselsalgsanlæg - dvs. anlæg, der etableres efter den 30. september skal med det samme opfylde alle de tekniske krav til indretning og drift. Anlæg, der er etableret før den 1. oktober 2001, skal også opfylde de forskellige krav, men for disse anlæg er der fastsat en frist for opfyldelsen af kravene. Disse anlæg skal således senest fra den 31. december 2004 opfylde de forskellige krav. For mindre anlæg gælder kravene først fra den 31. december I bekendtgørelsen fastsættes der også regler om transportørens forpligtelser. Før påfyldning af tanke med motorbrændstof skal transportøren f.eks. sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Endvidere skal transportøren sikre, at alle åbninger i tanken er lukket, f.eks. pejlestudsen. For tilsynsmyndigheden (kommunen) medfører bekendtgørelsen ikke indskrænkninger i adgangen til at meddele påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 og 42. I relation til afgørelser vedrørende godkendelsespligtig virksomhed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal reglerne i bekendtgørelsen anses for mindstekrav for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg. Det samme gælder ved afgørelser vedrørende spildevand efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.l 5

6 kort info Bedst på Nettet P r i s e n å r Bedst På Nettet - Guld: Silkeborg Bibliotek Bedst På Nettet - Sølv: Miljøstyrelsen Bedst På Nettet - Bronze: Københavns Kommune Dommerpanelet har begrundet tildelingen af priserne på følgende vis: Sølv: Miljøstyrelsen Signalværdien i overensstemmelse med afsender og indhold Miljøstyrelsens hjemmeside fremstår med et utroligt flot design, der i sit farvevalg er i god overensstemmelse med sit emne - miljø. Dommerpanelet finder hjemmesiden både imødekommende, behagelig og troværdig. Man er i gode hænder. En hjemmeside, der både appellerer til den nysgerrige skoleelev og den målrettede erhvervsmand. En fornem balancegang. En både flot, saglig og spændende hjemmeside, der har fortjent sølv-prisen i Bedst på Nettet. Bronze: Københavns Kommune Store mængder information præsenteret enkelt og overskueligt med nem navigation Københavns Kommunes hjemmeside evner at fremstå som en meget enkel og overskuelig hjemmeside til trods for, at den indeholder meget store mængder af information og service. Hjemmesiden er opdelt i servicetilbud til borgere og virksomheder, noget om politik og demokrati og fakta om kommunen. En opdeling, som er både logisk og overskuelig for brugerne. Hjemmesiden indeholder en lang række nyttige oplysninger, der er formidlet kort og præcist. En form, der er meget velegnet til mediet. En virkelig gedigen hjemmeside, der hele tiden tager udgangspunkt i brugernes behov og ønsker. Bronze-prisen for Bedst på Nettet går velfortjent til Københavns Kommune. Amternes Videncenter for Jordforurening ønsker de to prisvindere tillykke. Du kan læse mere om begrundelserne og de andre vindere på: Ny service fra Miljøstyrelsen: Tilmelding til publikationsnyheder pr. Nu kan du hurtigt og nemt få besked om nye vejledninger, arbejdsrapporter, miljøprojekter og orienteringer m.m. fra Miljøstyrelsen. Du skal blot indtaste din adresse, så vil du hver torsdag modtage en med kort information og link til netop offentliggjorte publikationer fra Miljøstyrelsen. Du finder denne service på Miljøstyrelsens hjemmeside: 69

7 a no n c e E f t e r u d d a n n e l s e s k u r s u s Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand Danmarks Tekniske Universitet, den januar 2002 Miljø & Ressourcer DTU/Grundvandscentret Danmarks Tekniske Universitet Kurset tager udgangspunkt i den af Miljøstyrelsen udsendte to-binds rapport Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand, som er udført af Institut for Miljøteknologi under Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen. Yderligere oplysninger, tilmelding m.m. kan ske ved henvendelse til Grundvandscentret, DTU, Bygning 115, att.: Anne Harsting, tlf.: , fax: eller Fagdatacenter for jordforurening Fagdatacenter for jordforurening er den faglige ramme for Miljø- og Energiministeriets dataarbejde inden for området jordforurening. Fagdatacenter for jordforurening arbejder med data, som indberettes, jf. cirkulære om indberetning om jordforurening samt de oplysninger, der indberettes om administration af forbud mod deponering af jord i råstofgrave. Fagdatacentret giver på sine halvårlige møder en status og orientering om nye tiltag på området, læs referatet på : 7 7

8 Pesticider - hvordan man forsøger at angribe problemet i Bornholms Amt Af Hans Peter Birk Hansen, Bornholms Amt I gennemfører Bornholms Amt undersøgelser på en række mulige punktkilder til pesticidforurening, bl.a. på maskinstationer. Der er på flere lokaliteter fundet koncentrationer op til mikrogram/l i grundvandet umiddelbart under kilderne. Resultatet af undersøgelserne synes at vise, at forurening omkring ejendommenes bygninger er en alvorlig kilde til grundvandsforurening med pesticider. Flere af maskinstationerne er i virkeligheden større gårde, der har udført sprøjtearbejde for naboerne. Disse lokaliteter er ikke mindre forurenede end de større og mere professionelle maskinstationer. En stor del af problemet skyldes, at adfærden hjemme omkring gården ofte er uhensigtsmæssig. Der er flere forskellige muligheder for at forurene grundvandet under de enkelte lokaliteter. Der kan bl.a. peges på følgende muligheder: Fra vaskepladsen (forurening opstår typisk, hvis vaskepladsen ikke har tæt bund, eller hvis vaskepladsen har afløb til en utæt opsamlingsbeholder). Fra gårdspladsen (der er flere eksempler på, at en ikke helt tømt sprøjte tømmes på gårdspladsen - dette kan ske flere gange i løbet af en sæson). Fra brønde ved gården (forureningen kan ske på flere måder, bl.a. ved at der sprøjtes direkte i brønden, eller ved at overfladevand drænes ned i brønden). Nedgravning eller henkastning af halvtom emballage omkring gården. Forurening fra disse kilder vil fortsætte med mindre adfærden ændres. En måde at ændre adfærden på er at gennemføre oplysningskampagner m.m. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at det er amtet, der står for disse kampagner. Bornholms Amt fandt det derfor meget positivt, da man modtog en ansøgning fra øens landbrugsorganisationer om finansiering af et projekt med titlen Målrettet bekæmpelse af pesticidbelastning og punktkildeforurening i truede drikkevandsområder på Bornholm. Projektet er formuleret bl.a. på baggrund af de undersøgelser, amtet fik udført. I ansøgningen peges der på, at det kun i begrænset omfang vil være muligt at kontrollere sig ud af problemerne. Der kræves en generelt øget bevidsthed hos brugerne af pesticider, der bedst kan tilvejebringes ved en personlig henvendelse fra landmændenes egne organisationer. Man forestiller sig, at tilbuddet skal være gratis for den enkelte landmand, og at der skal være sikkerhed for, at planen for den enkelte landmand ikke bliver offentlig tilgængelig, således at f. eks. medierne ikke kan sammenligne konkrete ejendommes håndtering af pesticider. Der er ikke handlepligt for den enkelte landmand det er frivilligt, hvorvidt man vil følge henstillingerne i den enkelte pesticidhandlingsplan. Den enkelte handlingsplan skal indeholde en grundig gennemgang af bedriftens håndtering af bekæmpelsesmidler fra indkøb, over opbevaring, til udsprøjtning og bortskaffelse af middel. Desuden fokuseres der på rengøring af sprøjtemateriel samt bedriftens vaskeplads. Udgifterne for en sådan handlingsplan udgør kr. ekskl. moms, baseret på 5-6 timers konsulentindsats samt opfølgning på 11 2 time året efter. Landbrugsorganisationerne skønner, at der er ca. 200 landbrugsejendomme inden for øens grundvandsdannende oplande. Foreningerne har kapacitet til at udarbejde indtil 50 handlingsplaner om året, hvorfor projektet strækker sig over ca. 4 år. Der påregnes foretaget en grundig afrapportering hvert år vedr. de i årets løb udarbejdede handlingsplaner. Årlig rapportering koster kr., ekskl. moms. Projektet tilpasses løbende i samråd med amtets tekniske forvaltning. Amtets Udvalg for Teknik og Miljø har besluttet at støtte projektet med omkring halvdelen af udgifterne, altså kr., ekskl. moms, pr. handlingsplan. De resterende udgifter dækkes af landbrugsorganisationerne bortset fra en egenbetaling på 500 kr. pr. handlingsplan. En forudsætning er, at en sammenfattende rapport offentliggøres hvert 8

9 år. Foreløbig har Bornholms Amt bundet sig til at støtte indtil 50 handlingsplaner i år Tilsynene er først så småt begyndt nu (oktober måned 2001), så vi ved endnu ikke, om projektet bliver en succes. Amtets udgift i 2001 er maksimalt på kr., hvilket i store træk svarer til en grundig undersøgelse af én enkelt punktkilde. Hvis handlingsplanerne kan forhindre yderligere punktkildeforureninger i fremtiden er pengene givet godt ud. Ud over dette initiativ har amtet i samarbejde med øens affaldsbortskaffelsesselskab gennemført to frit-lejde-aktioner, hvor alle frit kan indlevere pesticidrester og emballage. Dagen for frit lejde blev meget passende valgt Vandets dag (23. marts hvert år). Første gang der var frit-lejde var i 2000, hvor der på en enkelt dag blev indleveret omkring 2 tons emballage og middel. Ved gentagelsen i 2001 blev der indleveret 1,2 tons. Vi har desværre ikke ført statistik over, hvilke midler der blev indleveret, men der blev set en del ældre midler, der helt tydeligt blev indleveret som et resultat af en oprydning. Der blev dog også indleveret rester og emballage af nyere dato. Ordningen har kostet amtet omkring kr. pr. år. Vi regner med at forsætte med ordningen nogle år endnu. Der er nogle principielle problemer omkring denne ordning. Enhver anden type virksomhed skal selv betale for bortskaffelse af affald. Dette skal landbruget i princippet også, men ordningens succes viser, at der er mange, der vælger at undgå disse udgifter, Ved at indføre disse frit lejdeaktioner undgår man trods alt en væsentlig mængde pesticidaffald, der kan gøre meget skade i vandværkernes indvindingsområder. Da det ikke i længden er holdbart med denne type ordninger, må der noget andet til. Dette kunne f.eks. være en ordning, hvor man i forbindelse med, at man køber pesticidet, betaler for bortskaffelsen. Et firma vil sandsynligvis sagtens kunne påtage sig at indsamle emballage og rester, f.eks. en gang om året. Amtets holdning til drikkevandindvindingens pesticidproblemer er, at det vigtigste er at tænke fremad - altså at forsøge at forhindre, at flere pesticider siver ned til grundvandet. Vi mener, at de tiltag vi har skitseret ovenfor, er et vigtigt bidrag til at nå dette mål. Det er vigtigt, at landbruget får mulighed for at løse problemet frivilligt, inden det offentlige eventuelt træder til med pisken, f.eks. i form af ny lovgivning.l 9

10 Artikel-overvågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 1Jura og politik Vandrammedirektivet I en stor artikel gennemgås et forslag fra bl.a. KL og Danske Vandværkers Forening til, hvorledes Vandrammedirektivet kan implementeres. I korthed handler Vandrammedirektivet om at etablere et integreret planlægningssystem for vandressourcerne på oplandsniveau. Direktivet indeholder en forpligtelse til at opnå fastsatte målsætninger for de enkelte vandområders kvalitet ved gennemførelse af tilstrækkelige indsatsplaner. Vandrammedirektivet forudsætter, at der etableres et administrativt system på oplandsniveau på tværs af kommune- og amtsgrænser. Indarbejdelsen af direktivet betyder f.eks. for grundvandet, at der skal sikres en god kvalitet og mængde, samt at enhver menneskeskabt påvirkning skal reduceres. Senest ved udgangen af 2003 skal direktivet være indarbejdet i den danske lovgivning. Samtidig skal de administrative rammer for forvaltningen af vandområderne være på plads. Gyrithe Brandt, Jens Prisum, Susanne Vangsgård, et al. Vandteknik, nr. 8, oktober 2001, side Ændring af lov om støtte til forureningstruede vandindvindingsboringer I starten af oktober 2001 blev der skriftligt fremsat forslag til en præcisering af den nuværende lov, således at der er klar hjemmel til at yde støtte gennem Vandfonden til mindre almene vandforsyninger, som pålægges udgifter i forbindelse med opkøb af jord eller restriktioner i arealanvendelsen. Lovforslaget lægger op til en helhedsorienteret indsats, som gør det lettere at gennemføre indsatsplaner for de mindre vandforsyninger og derved bevare den nuværende vandforsyningsstruktur. Lovforslag L 12, Forslag til lov om ændring af lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger. Lovforslaget kan hentes på www. folketinget.dk. 2 Risikovurdering Krav om bedre risikovurdering Danmark bør have et uafhængigt institut, der kan vurdere en miljøog/eller sundhedsmæssig risiko og sætte den i perspektiv og proportioner. Det mener professor Philippe Grandjean, som er medforfatter til en rapport fra Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter. I rapporten fastslås, at politikere, myndigheder og medier sammen bære skylden for, at der sås unødvendig frygt hos befolkningen i forbindelse med f.eks. kogalskab og miltbrandsmitten i USA. Det foreslås, at der afsættes midler til forskning i risikooplevelse, så vi i fremtiden kan få et bedre grundlag for at vurdere risici i aktuelle situationer. Miljø Info, nr. 20, 26. oktober 2001, side 1. Internetadresse til bladet er Her kan du læse mere om bladet, men uden abonnement er der ikke adgang til artikler m.m. Vurderingsstategier i forbindelse med håndtering af forurenede sedimenter Dette Miljøprojekt er en litteraturudredning om havbundssedimenter og havneslam. Udvalgte metoder til vurdering og håndtering af forurenet sediment i Danmark og udlandet gennemgås. Fastsættelse af kvalitetskriterier gennemgås og diskuteres, og der vises i en række tabeller udenlandske effektkoncentrationer, baggrundsværdier og kvalitetskriterier for tungmetaller, PAH er, TBT og PCB. Rapporten diskuterer, hvilken konsekvens brugen af baggrundsbaserede eller tokcitetsbaserede kriterier får for bortskaffelse af havnesediment i Danmark. Desuden peger rapporten på en række behandlings- og deponeringsfaciliteter, krav til prøvetagning, analyser m.m. 10

11 Frank Stuer-Lauridsen, Ole Greertz- Hansen, Carsten Jürgensen et al, Vurderingsstrategier i forbindelse med håndtering af forurenede sedimenter, Miljøprojekt nr. 631 fra Miljøstyrelsen. Projektet er del af et udredningsprojekt, der skal skabe grundlag for en handlingsplan for håndtering af forurenede sedimenter. Der er udgivet 4 andre Miljøprojekter om emnet. Publikationen kan hentes på 3Afværgeteknik og monitering Afværgetiltag den bedste løsning for både grundejere, samfund og miljø? Miljøstyrelsen startede dette ATVmøde med at give en status over afværgetiltag i Danmark, hvor der nu er gennemført mere end oprensninger. Denne status blev uddybet i et indlæg, der evaluerede værditabsordningen. En ordning, som fungerer godt, men som næppe fjerner hele værditabet. Der peges på, at det fremtidige behov fortsat vil være meget stort. Carsten Bagge fra Københavns Amt gav en status over, hvordan det rent teknisk og økonomisk går med at få ryddet op. Han pegede bl.a. på, at de store driftsomkostninger stadig udgør en større del af budgettet og nødvendigheden af løbende at revurdere etablerede anlæg. Fyns Amt viste et par eksempler på teknikker, som hurtigt og relativt billigt kan reducere indeklimapåvirkninger i en midlertidig periode, indtil der er skabt en mere varig løsning på f.eks. renserigrunde. På mødet blev der også holdt indlæg om, hvordan forurening fra eksisterende renserier kan forebygges, hvor langt vi skal gå i forhold til kvalitetskriterierne og endelig, hvordan vi sikre et helhedssyn på miljøindsatsen. Afværgetiltag - den bedste løsning for både grundejere, samfund og miljø? den 11. oktober 2001, ATV Jord og Grundvand, ISBN Abstrakt fra de enkelte artikler i kompendiet kan læses i LIX, som findes på Kan forurenet jord vaskes ren? For at afprøve og dokumentere effekten af jordvask på blandingsforurenede jordtyper gennemførte Miljøstyrelsen i sommeren 1999 et projekt, hvor jordvask blev anvendt i stor skala. Der blev udført forsøg med jordvask af 6 partier jord. Forureningen bestod af oliekomponenter, tjærestoffer og tungmetaller. Det konkluderes bl.a., at de gennemførte pilotforsøg gav uensartede resultater. Den overordnede målsætning om at producere rene fraktioner af småsten, grus og sand er ikke entydigt nået med det aktuelle anlæg. Et højt indhold af finfraktioner og organisk materiale i udgangsmaterialet skaber en stor restfraktion, som skal sendes til deponering, og det er bl.a. derfor ikke sikkert, at jordvask er økonomisk rentabelt. På plussiden tæller dog, at metoden er miljømæssig fornuftig. Ny viden fra Miljøstyrelsen, nr. 4, oktober 2001, side Artiklen omtaler Miljøprojekt nr. 616 Afprøvning af jordvask. Artiklen og miljøprojektet kan hentes på Gode muligheder for at rense jord med elektrisk strøm Med det formål at videreudvikle den elektrodialytiske metode, så den kan benyttes til at rense jord fra træimprægneringsgrunde, er der udført laboratorieforsøg samt et mindre og et større pilotprojekt. Laboratorieforsøget bestod i at afprøve forskellige væskers egnethed til at fjerne kobber, krom og arsen fra jorden samtidig. Forsøgene viste, at ammoniakvand blandet med citronsyre er egnede væsker. Der skal dog yderligere udviklingsarbejde til, før jorden kan renses til koncentrationer under jordkvalitetskriterierne for alle tre tungmetaller. Den elektrodialytiske metode forventes kun at kunne anvendes på opgravet jord og vil økonomisk kunne sidestilles med en deponering af den tungmetalforurenede jord. Ny viden fra Miljøstyrelsen, nr. 4, oktober 2001, side Artiklen omtaler Miljøprojekt nr. 626 Elektrodialytisk rensning af jord fra træimprægneringsgrunde. Artiklen og miljøprojektet kan hentes på 4 Jordstrømme Forurenet jord på Sjælland De sjællandske amter samt Frederiksberg og Københavns Kommuner har netop udsendt en ny udgave af deres vejledning Håndtering af forurenet jord på Sjælland. Vejledningen indeholder principper og parametre for håndtering og sortering af forurenet jord, herunder de lovmæssige retningslinier, samt inddelingen af forurenet jord i forureningsklasser. Blandt bilagene findes skemaer, som skal udfyldes og indsendes til de offentlige myndigheder. Det kan nævnes, at der er tilføjet en ny grænseværdi for det acceptable indhold af tung olie, i stedet for de tidligere grænseværdier for det totale indhold og indhold af lettere oliefraktioner. Geologisk Nyt, nr. 5, oktober 2001, side 29. Rapporten kan hentes på www. vestamt.dk/natur/ jordvejledningsjaelland. 11

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor 05. og Risikovurdering af forurenede grunde Indsatsplaner Geologisk heterogenitet - hvordan håndteres det? Prøvetagning - det svage led i miljøovervågning og -tilsyn Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand - efteruddannelseskursus Pesticider og punktkilder st International Workshop on Groundwater risk assessment at contaminated sites Vintermøde om jord- og grundvandsforurening Workshop: Videnspleje Sundhed og risikoopfattelse rd. Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Diffus forurening Vitus Bering IDAmiljø Ingeniørhuset, Miljø & Ressourcer DTU/ Grundvandscentret University of Tübingen Battelle Ingeniørhøjskolen i Horsens Hotel Marselis, Strandvejen 125, Århus Schæffergården, Jærgersborg Allé 166, Gentofte Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København. Kl Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen. Send dem til Supplerende informationer top_fram/ft_eft.htm DTU/Grundvandscentret Danmarks Tekniske Universitet eller tlf.: Schæffergården, Jærgersborg Allé 166, Gentofte Tübingen, Tyskland Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites er et EU program, Vingstedcentret, Bredsten, Vejle Shæffergården, Jærgersborg Allé 166, Gentofte Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Monterey, USA Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser?

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Kontorleder, cand. scient. Astrid Zeuthen Jeppesen NIRAS A/S asje@niras.dk

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE Cand.pharm. Abelone Christensen Skude & Jacobsen A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil?

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? René Møller Rosendal RenoSam René Møller Rosendal RenoSam Vintermøde om jord og grundvandsforurening 9-10 marts 2010, Vingstedcentret, Bredsten v.

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Vedr. deres j.nr. 09.02.16 P19-5-13 Høring over udkast på afslag på miljøgodkendelse supplerende høringssvar om krav om nødvendighed

Vedr. deres j.nr. 09.02.16 P19-5-13 Høring over udkast på afslag på miljøgodkendelse supplerende høringssvar om krav om nødvendighed Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att.: Kaare Bertelsen Dantoft Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88

Læs mere

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016 Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk 14. april 2016 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for processerne for horisontal afdelingen og kemilageret (matr. nr 13i og 13 l) hos

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer

Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Vejledning om beskyttelse af vandværksboringer Information til ejere og forpagtere af jord nær vandværksboringer Hvorfor beskytte vores grundvand? I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening,

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere