Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009"

Transkript

1 Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009 Rapport er udarbejdet af Claus Tjørring, konsulent 1

2 1. Opsamling og sammenskrivning fra workshop (gruppearbejder) Hvilke konkrete regionale kompetenceudviklingsaktiviteter har vi behov for Hvilke konkrete tiltag vil styrke forsvarets brug af det offentlige efter- og videreuddannelsessystem, herunder et større samarbejde mellem forsvaret og uddannelsesudbydere Konkrete tanker og idéer bragt til tovs gennem de to gruppearbejder - det overordnede strategiske grundlag for systematisk kompetenceudvikling manglede overalt iflg. deltagerne og bør tilvejebringes som første obligatoriske step gennem en central styret indsats. Kan brancheudvalget skubbe på? - oplysningskampagne er essentiel for at få medarbejderne motiveret. - individuel kompetenceafklaring gennem Karrierespor stor efterspørgsel konstateret. - tilbud om meritafklaring på alle niveauer. - en forbedret og præcis registrering af kompetencer i persys er en absolut forudsætning for korrekt disponering af personellet, individuel lønfastsættelse og udviklingssamtaler. - refusionsmidler vil være fremmende for den lokale/regionale indsats med kompetenceudvikling. Sagen haster. - udstikkere, CU-vejledere og rådgivere bør samordne indsatsen og gøres mere synlige på tjenestestederne. Skal forudgående være uddannet til HR-opgaver på akademiniveau. - uddannelsesmulighederne virker uoverskuelige. - skolerne må danne et enstrenget vejledningsnetværk og komme ud i marken og rådgive enhederne. Skal være lettere tilgængelige gennem telefonvagt alle hverdage. - planlægning af uddannelser skal tilpasses forsvarets personelplaner/udsendelsesperioder. e-learning og fjernundervisning til søværnets ansatte og til personel på missioner i det fremmede. - mellemlederne og TR udgør potentialet f. uddannelsesambassadører! Uddannelse og coaching er en forudsætning. AMU-kursus for uddannelsesambassadører foreligger klar til brug. - bedre IT-kompetencer. PC-kørekort en obligatorisk kompetence? 2

3 - uddannelsesskræk frygten for nederlag motivations fremmende tiltag den gode historie TR vigtige rolle holdningsbearbejdning. - FVU/Almen kvalificering/læse, skrive, regne tilbud om screening igennem VUC. - efteruddannelse køkken/kokke i sund og varieret kost til søs og på land. - rekruttering, meritering og GVU sat i system til dækning af behovet for sorte folk i Søværnet. Ufaglærte specialister kan løftes til faglært niveau gennem meritering. - satellitkommunikation! Kan AMU anvendes til at udvikle kursus med lærerkræfter fra Flyvevåbnet evt. i samarbejde med Aalborg universitet? - Kurser i projektledelse og projektdeltagelse efterspørges af FBE m.fl. - SOK efterspørger uddannelse til sygdomsbehandlere - én per skib. Det gennemførte missionsrettede kursus for ambulanceass i Esbjerg på AMUvilkår kunne være udgangspunktet. - militært engelsk på tre niveauer efterspørges på AMU-vilkår. - lager & logistik overbygningskursus efterspørges. - teambuilding, personlig udvikling og kommunikation - multimekaniker elektronik, våben og lastbil. - sagsbehandlerkursus FBE har opskriften. Denne omfattende bruttoliste af gode idéer og tanker direkte fra arbejdspladserne fortjener grundig bearbejdning. Flere punkter kan umiddelbart omsættes i praktisk handling. Andre lægger op til forsøg i projektform, men alle bør underordnes kravet om en forudgående proces på arbejdspladsen med udarbejdelse af en egentlig målsætning og strategi for systematisk kompetenceudvikling. Uden mål og med giver tilfældighed og stort tab af ressourcer på det personlige plan, for arbejdspladsen samt for samfundet. Uddannelseskronerne skal anvendes til gavn for alle tre parter gennem en styret proces hvor nyerhvervede kompetencer straks finder anvendelse i det daglige arbejde uden at gå til spilde. 2. Den efterfølgende opsøgende indsats Hvilke konkrete initiativer kan anbefales / er aftalt i forhold til det videre arbejde En række direkte kontakter og initiativer er blevet gennemført i perioden fra den 5. maj til dato, som annonceret. Hjemmeværnet distrikt Herning har fået tilbud om rådgivning om kompetenceudvikling. Flådestation Frederikshavn er gået i dialog med FPT-rådgiverne Rita og Lene om de indledende faser til systematisk kompetenceudvikling. 3

4 Erhvervsskolerne i regionen mødes ultimo maj for sammen at se på workshoppens resultater, tage konkrete initiativer over for forslagsstillerne og for at udarbejde forslag til samarbejdsprojekt med forsvaret. FBE er blevet kontaktet med tilbud om lederuddannelse af mellemledere på akademiniveau. På basis af tilbagemeldinger fra skolernes repræsentanter og deltagernes formulerede idéer og ønsker fra de to gruppearbejder har undertegnede vurderet mulighederne og lødigheden i materialet. Efterfølgende er der udarbejdet skriftlige henvendelser til flere større militære arbejdspladser og til skolerne for at komme i direkte dialog om de rejste emner samt for at få konkretiseret disse til fortsat sagsbehandling. Konkrete aftaler og forslag Et oplæg er fremsendt til Flådestationen i Frederikshavn ophandlende rekruttering af teknikere, almenkvalificering, køkken/kokke-kurser, sygdomsbehandlerkursus samt kompetenceafklaring/meritering og opkvalificering af ufaglærte marinespecialister til faglært niveau. Oplægget har fået en meget positiv modtagelse og er fremsendt til SOK med anbefaling. Air Transport Wing ATW fra flyvestation Aalborg havde udtrykt ønske om at få et samarbejde i stand med Aalborg Universitet. På et møde på flyvestationen den 27. maj blev ønskerne præciseret. ATW kan tilbyde sig som samarbejdspartner og praktiksted for ingeniørstuderende og PhD ere. ATW ønsker at drage nytte af universitetets tekniske specialviden om reducering af rystelser og vibrationer i fly. Undertegnede skal formidle samarbejdet. FTK-Flyvertaktisk Kommando v/ol Erik Nordahl. Kursus i Satellitkommunikation på AMU-vilkår med eksterne undervisere. CT har foreslået en indledende kontakt til fa. Thrane & Thrane, Aalborg Universitetcenter og Hytek(erhvervsskolernes fælles platform for virksomhedskurser inden for elektronik og svagstrømsområdet). Afventer at FTK nærmere definerer uddannelsesbehovet indholdsmæssigt og i antal personer. EUC-Nord er tilskrevet for at inddrage skolen direkte i det videre regionale skolesamarbejde herunder fælles vejledningsindsats og koordineret uddannelsesudbud. Alle erhvervsskolerne er indbudt til møde på ledelsesniveau den 18. juni og undertegnede har efterfølgende møde den 19. juni i Hjørring med konsulenter/vejledere på EUC-Nord. Til orientering kan det oplyses, at skolen deltog med fire repræsentanter i Workshoppen, men ikke havde lod og del i oplæggene fra skoleside, som aftalt på mødet hos SCKK den 1.april 08. Regnskabstjenesten i Hjørring FRT havde ikke modtaget invitation til Workshoppen, og CT gennemførte herfor separat møde med denne landsdækkende funktionelle tjeneste den 26. maj. Major Torsten Winther er CH f. ledelsessekretariatet og forestår arbejdet med at fremme kompetenceudvikling. 4

5 FRT har tilvejebragt det overordnede strategiske beslutningsgrundlag efter drøftelse i SU og arbejder nu på at få FOKUS til at fungere ved at motivere og efteruddanne ledelsesgruppen i den svære kunst. På rette vej med 50% effekt p.t. FRT arbejder målrettet på at forbedre kundebetjeningen og har efterspurgt AMU kurset i Service- og Kundebetjening. Ønsket er videreformidlet og kurser for 120 HK ere vil snarest blive afholdt. Møde den 26. maj i Hjørring med den landsdækkende funktionelle tjeneste FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning med ansatte. På dagsordenen var projektlederuddannelse, refusionsmidler og det overordnede strategiske beslutningsgrundlag. FBE overvejer at søge projektstøtte gennem kompetencefonden til projektlederuddannnelse, men skal først have det overordnede beslutningsgrundlag på plads. Orienterede møde om akademiuddannelserne bliver afholdt ultimo juni d.å. FBE appellerer kraftigt til brancheudvalget og FPT om at få tildelt en fair andel af refusionsmidlerne til brug for udviklingsprojekter for de ansatte. Skolemøde afholdt den 28. maj med evaluering af workshoppen og nye skræddersyede koncepter på dagsordenen. Stor interesse for at inddrage EUC- Nord i det videre forløb og det forestående fælles udviklingsarbejde. Referat af mødet foreligger og er blevet fremsendt til SCKK. FPT rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager er fra centralt hold blevet opfordret til at rådgive om strategisk kompetenceudvikling og har indledt dialog med Flådestationen. På foranledning af CT har Lene Nørgaard tilbudt rådgivning til Hjemmeværnsdistriktet i Herning. Dialog er indledt og Lene og kollega vil forestå et indlæg om kompetenceudvikling på en forestående Hjemmeværnskonference for ledere og mellemledere ultimo juni 09. Det anses for væsentligt at kunne medinddrage de pågældende regionale FPT- Rådgivere i det forestående udviklingsarbejde, men samarbejdet skal først konfirmeres gennem en aftale med ledelsen i KA4. Samlet indtryk af opfølgningsindsatsen. Det kan konstateres, at regionens erhvervsskoler længe har betjent Forsvarets medarbejdere på kvalificeret vis. Særlige missionsrettede tilbud er gennemført, men hovedvægten har hidtil ligget på individuel betjening af medarbejdere uden overordnet plan og koordination. Skolerne synes meget kapable og ivrige for at komme i gang med at betjene regionens største og vanskeligst tilgængelige arbejdsgiver Forsvaret, idet 5

6 potentialet synes yderst interessant. De funktionelle tjenester åbner ligeledes muligheder for at deltage i landsdækkende uddannelsestiltag. Når Forsvaret tilsvarende er klar til at rykke, er skolerne indstillet på at satse stort, finde nye fælles løsninger og udbyde et enstrenget vejlednings- og uddannelsestilbud. Nye administrative servicetilbud og øget tilstedeværelse på de militære arbejdspladser vil komme på tale. Skolerne har vanskeligt ved at forstå og overskue Forsvarets struktur og organisationen, herunder de mange forskelligartede enheder og tjenester. De ønsker adgangsvejene og samarbejdspartnerne synliggjort samt at få indsigt i personelkategorier, antal medarbejdere, geografiske fordeling og forsvarets interne uddannelser. Skolerne har konkret efterspurgt kursus om Forsvaret med fokus på den regionale virkelighed i Nordjylland og har stort ønske om at få åbnet op for den komplicerede militære virkelighed. Hvornår og hvordan kan Forsvaret indgå i et forpligtende partnerskab med erhvervsskolerne? Problemstillingen er, om man tidsmæssigt kan vente på at Forsvaret er klar til at håndtere det påtrængende behov for strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Brancheudvalget og SCKK s initiativ med de regionale workshops kan ses som et første forsøg på at finde nye smidigere veje og strukturer for at fremme kompetenceudvikling. Nye netværk og samarbejdsformer mellem skolerne og Forsvaret kan løse opgaverne, men at overlade hovedopgaven til skolerne med at rende enhederne og tjenesterne konstant på dørene uden plan og mål er ikke en option. En klar handlings- og tidsplan med nøje opgavefordeling til udvalgte aktører er forudsætningen for succes. Handlingsplan Først må geografien på plads. Forsvarets egen regionale struktur for FPT- Rådgiverne kan anvendes. Limfjorden udgør en naturlig grænse. Dernæst skal der gennemføres en grundig identifikation af de mange regionale arbejdspladser, enheder og funktionelle tjenester i regionen. Forskellighed er kendetegnende for situationen, og fælles forkromede løsninger på tværs af værn og enheder er udelukket. Forslag: Veldokumenteret statistisk materiale skal tilvejebringes med angivelse af personelkategorier, fordelingen, uddannelsesbaggrund og arbejdsfunktioner. Denne grundlæggende interne opgave med opgørelse og personalespecifikation 6

7 omhandlende den enkelte arbejdsplads anbefales varetaget af de tre operative kommandoer efter henvendelse fra Forsvarets Brancheudvalg/SCKK. Deadline 1. august Der er bred enighed om, at de overordnede strategiske beslutninger skal være tilvejebragt, før systematisk kompetenceudvikling kan iværksættes. Skal denne forudsætning være ultimativ, eller kan sendrægtigheden i de overordnede beslutningsprocesser elimineres gennem pres nedefra? En kombination af realkompetencevurdering af de enkelte medarbejdere via KARRIERESPOR og et fælles koordineret vejledningsfremstød fra skolernes side ude hos enhederne kan sandsynligvis fremme de overordnede beslutningsprocesser og samtidig sikre etablering af et velfungerende FOKUS-system. Forslag: KARRIERESPOR og realkompetencevurdering gennemføres i regionen i andet halvår 2009 gerne med deltagelse af anerkendte og velkvalificerede lokale vejledere fra skolernes netværk(se herunder). Forslag: Erhvervsskolerne og VUC udvikler og etablerer fælles vejledningsnetværk per 1. sep og gennemfører opsøgende vejledningsaktiviteter og flere rettede TEMA-arrangementer efter særskilt projektplan i perioden 1. sep. ultimo dec på Arsenalvej i Hjørring, Flådestationen i Frederikshavn, Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg. Forslag: der skal udbydes og gennemføres uddannelse og coaching af ledergruppen i FOKUS-samtaler af eksterne lærerkræfter i andet halvår Ansvar for opgavens udførelse pålægges den lokale ledelse og FPT-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Merete Høgh Jensen, Aalborg Handelsskole, Hanne Lendal fra Act2 og en repræsentant fra EUC-Nord vil blive konsulteret og anmodet om at give et fælles bud på opgaven med deadline per 1. sep. 09. Forslag: skolernes udpegede kontaktpersoner og vejledere skal tilbydes kursus ultimo august 09 om forsvarets organisation, terminologi og regionale og lokale tilstedeværelse. Gerne tilrettelagt på fem enkeltdage kombineret med rundvisning på de større tjenestesteder. Ansvar og udførelse pålægges den stedlige ledelse og FTP-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Den fortsatte og helt essentielle udvikling af netværk til Forsvarets arbejdspladser påhviler de faglige organisationer i samarbejde med de lokale TR og udvalgte ledelsespersoner fra Brancheudvalget. De spæde kontakter skabt på workshoppen bør indgå i overvejelserne og vil tilgå i listeform. Arbejdet med at etablere et velfungerende netværk til de enkelte arbejdspladser har meget høj prioritet og er en væsentlig motivationsfremmende forudsætning for systematisk kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Forslag: NETVÆRKSLØSNINGEN SKAL VÆRE ETABLERET ULTIMO DEC. 09 og bør udgøre et selvstændigt projekt i andet halvår

8 Et godt netværk er ligeledes en forudsætning for smidigt fortløbende samarbejde med skolernes vejledningsnetværk herunder basis for udpegning af egnede kandidater som UddannelsesAmbassadører. Målsætning: at gennemføre det etablerede AMU-kursus for Ambassadører i februar/marts 2010 med en dag ugentligt fordelt over fem uger. Forslag: der afholdes en opfølgende workshop i januar 2010 i SCKK- regi for det håndplukkede netværk, de potentielle Uddannelsesambassadører, de lokale HRmedarbejdere, udvalgte ledelsesrepræsentanter, skolernes samlede vejledningsnetværk, brancheudvalget, de operative kommandoer og de to omtalte FPT-Rådgivere. Formålet er dels at gøre status over etableringsfasen og dels at tage de indledende skridt til en forpligtende partnerskabsaftale Det store fremadrettede Kompetencespring En flerårig specificeret fælles handlingsplan. Forslag: det hidtidige samarbejde mellem de enkelte erhvervsskoler og forsvarets enheder i regionen er, sammenholdt med det samlede resultat af Workshoppen, et godt udgangspunkt for at foretage et niveauskifte med løft af samarbejdsrelationerne. Et sådant skifte er nødvendiggjort af større krav til individuelle kompetencer og som et resultat Forsvarsforliget fra Dette forlig har betydet en total ændret lokalisering af Forsvaret med flytning af et betydeligt antal arbejdspladser fra øst til vest. Det nordlige Jylland er blevet tilgodeset med det største antal nye arbejdspladser og vil fremover være center for en række centrale funktioner inden for værkstedsog vedligeholdelsesområdet, regnskabsområdet og bygnings- og serviceområdet. Herudover har Aalborg, Frederikshavn, Flådestationen i Frederikshavn har bl.a. fået tilført Søværnets Grundskole. Regionen har i dag ca. 30% af forsvarets samlede arbejdspladser, og de mange gennemførte strukturelle og organisatoriske ændringer er endeligt ved at fald på plads. Denne realitet forpligter det omgivende samfund, og det er herfor glædeligt, at voksenuddannelserne i regionen kender deres besøgelsestid og er ivrige for at betjene forsvarets medarbejdere i regionen med nye fælles koordinerede uddannelses- og vejledningstilbud. Skolerne vil på et møde den 18. juni tage stilling til iværksættelse af forsøgsprojekt i andet halvår omhandlende en ny fælles forstærket vejlednings- og rådgivningsvirksomhed med teamarrangementer og øget synlighed og tilstedeværelse på tjenestederne. Der vil, for at sikre uhindret kommunikationen mellem forsvarets medarbejdere og skolernes vejledere, desuden indgå en etablering af en enstrenget telefonisk adgang til uddannelsesrådgivning i overvejelserne, bemandet i den fulde åbningstid efter vagtordning. 8

9 En egentlig projektbeskrivelse vil blive udarbejdet efter mødet den 18. juni efter nærmere direktiv fra skolernes ledelser og i dialog med SCKK og brancheudvalget. Et væsentligt led i det udbyggede samarbejde er, at vejlederne som led i projektet tilføres kvalificeret viden om Forsvaret, herunder nøje kendskab til de lokale enheder og tjenester jf. handlingsplanen. Flere af elementerne i handlingsplanen rettet mod Forsvaret egner sig ligeledes til udvikling i projektform for at sikre gennemførelse og overholdelse af de fastlagte frister. Det skal herfor anbefales forsvarets brancheudvalg og SCKK at gennemføre handlingsplanens centrale afsnit om videre opbygning af NETVÆRK til forsvarets mange arbejdspladser i stram projektform for reelt at sikre tilblivelsen af dette meget vigtige element i den samlede plan. Det bør ligeledes overvejes, om anvendelsen af udviklings- og personaleværktøjet FOKUS bør fremmes gennem en koordineret regional indsats i projektform. Uden oplæring og coaching af ledergrupperne er der stor fare for at kompetenceudviklingen af medarbejderne mister vitalitet, indhold og fremdrift. Endeligt vil det være hensigtsmæssigt fortløbende at sikre opsummering og rapportering af handlingsforløbet på begge sider, så målsætningen opfyldes og resultaterne kan forelægges på den anbefalede opfølgende konference. Undervejs i forløbet kan skitse til ny fælles aktionsplan udarbejdes i dialog med parterne. Denne skitseplan vil dernæst kunne forlægges konferencen til grundig vurdering og prøvelse. Med afsæt i den gennemførte handlingsplan og den afholdte opfølgende Workshop vil parterne være klar til at indgå i et forpligtende fremadrettet samarbejde om kompetenceudvikling af forsvarets mange medarbejdere i regionen på kvalificeret niveau. 3. Beskrivelse af eventuelle projektideer og forslag En kort beskrivelse af projektforslag som der søges økonomisk støtte til (en konkret ansøgning kræver udfyldelse af projektskabelon) 9

10 4. Øvrige opmærksomhedspunkter / bemærkninger Er der nogle særlige forhold man skal være opmærksom på Workshoppen har vist sig nyttig som igangsættende værktøj og vil kunne være et effektivt redskab som døråbner for kompetenceudvikling af de militære arbejdspladser 10

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Forsvars-workshop. Afrapportering fra den regionale workshop i Sønderjylland den 18. juni 2009

Forsvars-workshop. Afrapportering fra den regionale workshop i Sønderjylland den 18. juni 2009 Forsvars-workshop Afrapportering fra den regionale workshop i Sønderjylland den 18. juni 2009 1 Programmet for dagen 9.30 Scenen sættes Velkomst, program og formål, v/kirsten Lotze, SCKK Kort intro til

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning Velkommen Eftermiddagens program: Motivationsværktøjer til at få kolleger/medarbejdere på (efter-)uddannelse Uddannelsessystemet hvad findes der af muligheder for (efter-)uddannelse www.efteruddannelse.dk

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere