Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009"

Transkript

1 Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009 Rapport er udarbejdet af Claus Tjørring, konsulent 1

2 1. Opsamling og sammenskrivning fra workshop (gruppearbejder) Hvilke konkrete regionale kompetenceudviklingsaktiviteter har vi behov for Hvilke konkrete tiltag vil styrke forsvarets brug af det offentlige efter- og videreuddannelsessystem, herunder et større samarbejde mellem forsvaret og uddannelsesudbydere Konkrete tanker og idéer bragt til tovs gennem de to gruppearbejder - det overordnede strategiske grundlag for systematisk kompetenceudvikling manglede overalt iflg. deltagerne og bør tilvejebringes som første obligatoriske step gennem en central styret indsats. Kan brancheudvalget skubbe på? - oplysningskampagne er essentiel for at få medarbejderne motiveret. - individuel kompetenceafklaring gennem Karrierespor stor efterspørgsel konstateret. - tilbud om meritafklaring på alle niveauer. - en forbedret og præcis registrering af kompetencer i persys er en absolut forudsætning for korrekt disponering af personellet, individuel lønfastsættelse og udviklingssamtaler. - refusionsmidler vil være fremmende for den lokale/regionale indsats med kompetenceudvikling. Sagen haster. - udstikkere, CU-vejledere og rådgivere bør samordne indsatsen og gøres mere synlige på tjenestestederne. Skal forudgående være uddannet til HR-opgaver på akademiniveau. - uddannelsesmulighederne virker uoverskuelige. - skolerne må danne et enstrenget vejledningsnetværk og komme ud i marken og rådgive enhederne. Skal være lettere tilgængelige gennem telefonvagt alle hverdage. - planlægning af uddannelser skal tilpasses forsvarets personelplaner/udsendelsesperioder. e-learning og fjernundervisning til søværnets ansatte og til personel på missioner i det fremmede. - mellemlederne og TR udgør potentialet f. uddannelsesambassadører! Uddannelse og coaching er en forudsætning. AMU-kursus for uddannelsesambassadører foreligger klar til brug. - bedre IT-kompetencer. PC-kørekort en obligatorisk kompetence? 2

3 - uddannelsesskræk frygten for nederlag motivations fremmende tiltag den gode historie TR vigtige rolle holdningsbearbejdning. - FVU/Almen kvalificering/læse, skrive, regne tilbud om screening igennem VUC. - efteruddannelse køkken/kokke i sund og varieret kost til søs og på land. - rekruttering, meritering og GVU sat i system til dækning af behovet for sorte folk i Søværnet. Ufaglærte specialister kan løftes til faglært niveau gennem meritering. - satellitkommunikation! Kan AMU anvendes til at udvikle kursus med lærerkræfter fra Flyvevåbnet evt. i samarbejde med Aalborg universitet? - Kurser i projektledelse og projektdeltagelse efterspørges af FBE m.fl. - SOK efterspørger uddannelse til sygdomsbehandlere - én per skib. Det gennemførte missionsrettede kursus for ambulanceass i Esbjerg på AMUvilkår kunne være udgangspunktet. - militært engelsk på tre niveauer efterspørges på AMU-vilkår. - lager & logistik overbygningskursus efterspørges. - teambuilding, personlig udvikling og kommunikation - multimekaniker elektronik, våben og lastbil. - sagsbehandlerkursus FBE har opskriften. Denne omfattende bruttoliste af gode idéer og tanker direkte fra arbejdspladserne fortjener grundig bearbejdning. Flere punkter kan umiddelbart omsættes i praktisk handling. Andre lægger op til forsøg i projektform, men alle bør underordnes kravet om en forudgående proces på arbejdspladsen med udarbejdelse af en egentlig målsætning og strategi for systematisk kompetenceudvikling. Uden mål og med giver tilfældighed og stort tab af ressourcer på det personlige plan, for arbejdspladsen samt for samfundet. Uddannelseskronerne skal anvendes til gavn for alle tre parter gennem en styret proces hvor nyerhvervede kompetencer straks finder anvendelse i det daglige arbejde uden at gå til spilde. 2. Den efterfølgende opsøgende indsats Hvilke konkrete initiativer kan anbefales / er aftalt i forhold til det videre arbejde En række direkte kontakter og initiativer er blevet gennemført i perioden fra den 5. maj til dato, som annonceret. Hjemmeværnet distrikt Herning har fået tilbud om rådgivning om kompetenceudvikling. Flådestation Frederikshavn er gået i dialog med FPT-rådgiverne Rita og Lene om de indledende faser til systematisk kompetenceudvikling. 3

4 Erhvervsskolerne i regionen mødes ultimo maj for sammen at se på workshoppens resultater, tage konkrete initiativer over for forslagsstillerne og for at udarbejde forslag til samarbejdsprojekt med forsvaret. FBE er blevet kontaktet med tilbud om lederuddannelse af mellemledere på akademiniveau. På basis af tilbagemeldinger fra skolernes repræsentanter og deltagernes formulerede idéer og ønsker fra de to gruppearbejder har undertegnede vurderet mulighederne og lødigheden i materialet. Efterfølgende er der udarbejdet skriftlige henvendelser til flere større militære arbejdspladser og til skolerne for at komme i direkte dialog om de rejste emner samt for at få konkretiseret disse til fortsat sagsbehandling. Konkrete aftaler og forslag Et oplæg er fremsendt til Flådestationen i Frederikshavn ophandlende rekruttering af teknikere, almenkvalificering, køkken/kokke-kurser, sygdomsbehandlerkursus samt kompetenceafklaring/meritering og opkvalificering af ufaglærte marinespecialister til faglært niveau. Oplægget har fået en meget positiv modtagelse og er fremsendt til SOK med anbefaling. Air Transport Wing ATW fra flyvestation Aalborg havde udtrykt ønske om at få et samarbejde i stand med Aalborg Universitet. På et møde på flyvestationen den 27. maj blev ønskerne præciseret. ATW kan tilbyde sig som samarbejdspartner og praktiksted for ingeniørstuderende og PhD ere. ATW ønsker at drage nytte af universitetets tekniske specialviden om reducering af rystelser og vibrationer i fly. Undertegnede skal formidle samarbejdet. FTK-Flyvertaktisk Kommando v/ol Erik Nordahl. Kursus i Satellitkommunikation på AMU-vilkår med eksterne undervisere. CT har foreslået en indledende kontakt til fa. Thrane & Thrane, Aalborg Universitetcenter og Hytek(erhvervsskolernes fælles platform for virksomhedskurser inden for elektronik og svagstrømsområdet). Afventer at FTK nærmere definerer uddannelsesbehovet indholdsmæssigt og i antal personer. EUC-Nord er tilskrevet for at inddrage skolen direkte i det videre regionale skolesamarbejde herunder fælles vejledningsindsats og koordineret uddannelsesudbud. Alle erhvervsskolerne er indbudt til møde på ledelsesniveau den 18. juni og undertegnede har efterfølgende møde den 19. juni i Hjørring med konsulenter/vejledere på EUC-Nord. Til orientering kan det oplyses, at skolen deltog med fire repræsentanter i Workshoppen, men ikke havde lod og del i oplæggene fra skoleside, som aftalt på mødet hos SCKK den 1.april 08. Regnskabstjenesten i Hjørring FRT havde ikke modtaget invitation til Workshoppen, og CT gennemførte herfor separat møde med denne landsdækkende funktionelle tjeneste den 26. maj. Major Torsten Winther er CH f. ledelsessekretariatet og forestår arbejdet med at fremme kompetenceudvikling. 4

5 FRT har tilvejebragt det overordnede strategiske beslutningsgrundlag efter drøftelse i SU og arbejder nu på at få FOKUS til at fungere ved at motivere og efteruddanne ledelsesgruppen i den svære kunst. På rette vej med 50% effekt p.t. FRT arbejder målrettet på at forbedre kundebetjeningen og har efterspurgt AMU kurset i Service- og Kundebetjening. Ønsket er videreformidlet og kurser for 120 HK ere vil snarest blive afholdt. Møde den 26. maj i Hjørring med den landsdækkende funktionelle tjeneste FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning med ansatte. På dagsordenen var projektlederuddannelse, refusionsmidler og det overordnede strategiske beslutningsgrundlag. FBE overvejer at søge projektstøtte gennem kompetencefonden til projektlederuddannnelse, men skal først have det overordnede beslutningsgrundlag på plads. Orienterede møde om akademiuddannelserne bliver afholdt ultimo juni d.å. FBE appellerer kraftigt til brancheudvalget og FPT om at få tildelt en fair andel af refusionsmidlerne til brug for udviklingsprojekter for de ansatte. Skolemøde afholdt den 28. maj med evaluering af workshoppen og nye skræddersyede koncepter på dagsordenen. Stor interesse for at inddrage EUC- Nord i det videre forløb og det forestående fælles udviklingsarbejde. Referat af mødet foreligger og er blevet fremsendt til SCKK. FPT rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager er fra centralt hold blevet opfordret til at rådgive om strategisk kompetenceudvikling og har indledt dialog med Flådestationen. På foranledning af CT har Lene Nørgaard tilbudt rådgivning til Hjemmeværnsdistriktet i Herning. Dialog er indledt og Lene og kollega vil forestå et indlæg om kompetenceudvikling på en forestående Hjemmeværnskonference for ledere og mellemledere ultimo juni 09. Det anses for væsentligt at kunne medinddrage de pågældende regionale FPT- Rådgivere i det forestående udviklingsarbejde, men samarbejdet skal først konfirmeres gennem en aftale med ledelsen i KA4. Samlet indtryk af opfølgningsindsatsen. Det kan konstateres, at regionens erhvervsskoler længe har betjent Forsvarets medarbejdere på kvalificeret vis. Særlige missionsrettede tilbud er gennemført, men hovedvægten har hidtil ligget på individuel betjening af medarbejdere uden overordnet plan og koordination. Skolerne synes meget kapable og ivrige for at komme i gang med at betjene regionens største og vanskeligst tilgængelige arbejdsgiver Forsvaret, idet 5

6 potentialet synes yderst interessant. De funktionelle tjenester åbner ligeledes muligheder for at deltage i landsdækkende uddannelsestiltag. Når Forsvaret tilsvarende er klar til at rykke, er skolerne indstillet på at satse stort, finde nye fælles løsninger og udbyde et enstrenget vejlednings- og uddannelsestilbud. Nye administrative servicetilbud og øget tilstedeværelse på de militære arbejdspladser vil komme på tale. Skolerne har vanskeligt ved at forstå og overskue Forsvarets struktur og organisationen, herunder de mange forskelligartede enheder og tjenester. De ønsker adgangsvejene og samarbejdspartnerne synliggjort samt at få indsigt i personelkategorier, antal medarbejdere, geografiske fordeling og forsvarets interne uddannelser. Skolerne har konkret efterspurgt kursus om Forsvaret med fokus på den regionale virkelighed i Nordjylland og har stort ønske om at få åbnet op for den komplicerede militære virkelighed. Hvornår og hvordan kan Forsvaret indgå i et forpligtende partnerskab med erhvervsskolerne? Problemstillingen er, om man tidsmæssigt kan vente på at Forsvaret er klar til at håndtere det påtrængende behov for strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Brancheudvalget og SCKK s initiativ med de regionale workshops kan ses som et første forsøg på at finde nye smidigere veje og strukturer for at fremme kompetenceudvikling. Nye netværk og samarbejdsformer mellem skolerne og Forsvaret kan løse opgaverne, men at overlade hovedopgaven til skolerne med at rende enhederne og tjenesterne konstant på dørene uden plan og mål er ikke en option. En klar handlings- og tidsplan med nøje opgavefordeling til udvalgte aktører er forudsætningen for succes. Handlingsplan Først må geografien på plads. Forsvarets egen regionale struktur for FPT- Rådgiverne kan anvendes. Limfjorden udgør en naturlig grænse. Dernæst skal der gennemføres en grundig identifikation af de mange regionale arbejdspladser, enheder og funktionelle tjenester i regionen. Forskellighed er kendetegnende for situationen, og fælles forkromede løsninger på tværs af værn og enheder er udelukket. Forslag: Veldokumenteret statistisk materiale skal tilvejebringes med angivelse af personelkategorier, fordelingen, uddannelsesbaggrund og arbejdsfunktioner. Denne grundlæggende interne opgave med opgørelse og personalespecifikation 6

7 omhandlende den enkelte arbejdsplads anbefales varetaget af de tre operative kommandoer efter henvendelse fra Forsvarets Brancheudvalg/SCKK. Deadline 1. august Der er bred enighed om, at de overordnede strategiske beslutninger skal være tilvejebragt, før systematisk kompetenceudvikling kan iværksættes. Skal denne forudsætning være ultimativ, eller kan sendrægtigheden i de overordnede beslutningsprocesser elimineres gennem pres nedefra? En kombination af realkompetencevurdering af de enkelte medarbejdere via KARRIERESPOR og et fælles koordineret vejledningsfremstød fra skolernes side ude hos enhederne kan sandsynligvis fremme de overordnede beslutningsprocesser og samtidig sikre etablering af et velfungerende FOKUS-system. Forslag: KARRIERESPOR og realkompetencevurdering gennemføres i regionen i andet halvår 2009 gerne med deltagelse af anerkendte og velkvalificerede lokale vejledere fra skolernes netværk(se herunder). Forslag: Erhvervsskolerne og VUC udvikler og etablerer fælles vejledningsnetværk per 1. sep og gennemfører opsøgende vejledningsaktiviteter og flere rettede TEMA-arrangementer efter særskilt projektplan i perioden 1. sep. ultimo dec på Arsenalvej i Hjørring, Flådestationen i Frederikshavn, Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg. Forslag: der skal udbydes og gennemføres uddannelse og coaching af ledergruppen i FOKUS-samtaler af eksterne lærerkræfter i andet halvår Ansvar for opgavens udførelse pålægges den lokale ledelse og FPT-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Merete Høgh Jensen, Aalborg Handelsskole, Hanne Lendal fra Act2 og en repræsentant fra EUC-Nord vil blive konsulteret og anmodet om at give et fælles bud på opgaven med deadline per 1. sep. 09. Forslag: skolernes udpegede kontaktpersoner og vejledere skal tilbydes kursus ultimo august 09 om forsvarets organisation, terminologi og regionale og lokale tilstedeværelse. Gerne tilrettelagt på fem enkeltdage kombineret med rundvisning på de større tjenestesteder. Ansvar og udførelse pålægges den stedlige ledelse og FTP-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Den fortsatte og helt essentielle udvikling af netværk til Forsvarets arbejdspladser påhviler de faglige organisationer i samarbejde med de lokale TR og udvalgte ledelsespersoner fra Brancheudvalget. De spæde kontakter skabt på workshoppen bør indgå i overvejelserne og vil tilgå i listeform. Arbejdet med at etablere et velfungerende netværk til de enkelte arbejdspladser har meget høj prioritet og er en væsentlig motivationsfremmende forudsætning for systematisk kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Forslag: NETVÆRKSLØSNINGEN SKAL VÆRE ETABLERET ULTIMO DEC. 09 og bør udgøre et selvstændigt projekt i andet halvår

8 Et godt netværk er ligeledes en forudsætning for smidigt fortløbende samarbejde med skolernes vejledningsnetværk herunder basis for udpegning af egnede kandidater som UddannelsesAmbassadører. Målsætning: at gennemføre det etablerede AMU-kursus for Ambassadører i februar/marts 2010 med en dag ugentligt fordelt over fem uger. Forslag: der afholdes en opfølgende workshop i januar 2010 i SCKK- regi for det håndplukkede netværk, de potentielle Uddannelsesambassadører, de lokale HRmedarbejdere, udvalgte ledelsesrepræsentanter, skolernes samlede vejledningsnetværk, brancheudvalget, de operative kommandoer og de to omtalte FPT-Rådgivere. Formålet er dels at gøre status over etableringsfasen og dels at tage de indledende skridt til en forpligtende partnerskabsaftale Det store fremadrettede Kompetencespring En flerårig specificeret fælles handlingsplan. Forslag: det hidtidige samarbejde mellem de enkelte erhvervsskoler og forsvarets enheder i regionen er, sammenholdt med det samlede resultat af Workshoppen, et godt udgangspunkt for at foretage et niveauskifte med løft af samarbejdsrelationerne. Et sådant skifte er nødvendiggjort af større krav til individuelle kompetencer og som et resultat Forsvarsforliget fra Dette forlig har betydet en total ændret lokalisering af Forsvaret med flytning af et betydeligt antal arbejdspladser fra øst til vest. Det nordlige Jylland er blevet tilgodeset med det største antal nye arbejdspladser og vil fremover være center for en række centrale funktioner inden for værkstedsog vedligeholdelsesområdet, regnskabsområdet og bygnings- og serviceområdet. Herudover har Aalborg, Frederikshavn, Flådestationen i Frederikshavn har bl.a. fået tilført Søværnets Grundskole. Regionen har i dag ca. 30% af forsvarets samlede arbejdspladser, og de mange gennemførte strukturelle og organisatoriske ændringer er endeligt ved at fald på plads. Denne realitet forpligter det omgivende samfund, og det er herfor glædeligt, at voksenuddannelserne i regionen kender deres besøgelsestid og er ivrige for at betjene forsvarets medarbejdere i regionen med nye fælles koordinerede uddannelses- og vejledningstilbud. Skolerne vil på et møde den 18. juni tage stilling til iværksættelse af forsøgsprojekt i andet halvår omhandlende en ny fælles forstærket vejlednings- og rådgivningsvirksomhed med teamarrangementer og øget synlighed og tilstedeværelse på tjenestederne. Der vil, for at sikre uhindret kommunikationen mellem forsvarets medarbejdere og skolernes vejledere, desuden indgå en etablering af en enstrenget telefonisk adgang til uddannelsesrådgivning i overvejelserne, bemandet i den fulde åbningstid efter vagtordning. 8

9 En egentlig projektbeskrivelse vil blive udarbejdet efter mødet den 18. juni efter nærmere direktiv fra skolernes ledelser og i dialog med SCKK og brancheudvalget. Et væsentligt led i det udbyggede samarbejde er, at vejlederne som led i projektet tilføres kvalificeret viden om Forsvaret, herunder nøje kendskab til de lokale enheder og tjenester jf. handlingsplanen. Flere af elementerne i handlingsplanen rettet mod Forsvaret egner sig ligeledes til udvikling i projektform for at sikre gennemførelse og overholdelse af de fastlagte frister. Det skal herfor anbefales forsvarets brancheudvalg og SCKK at gennemføre handlingsplanens centrale afsnit om videre opbygning af NETVÆRK til forsvarets mange arbejdspladser i stram projektform for reelt at sikre tilblivelsen af dette meget vigtige element i den samlede plan. Det bør ligeledes overvejes, om anvendelsen af udviklings- og personaleværktøjet FOKUS bør fremmes gennem en koordineret regional indsats i projektform. Uden oplæring og coaching af ledergrupperne er der stor fare for at kompetenceudviklingen af medarbejderne mister vitalitet, indhold og fremdrift. Endeligt vil det være hensigtsmæssigt fortløbende at sikre opsummering og rapportering af handlingsforløbet på begge sider, så målsætningen opfyldes og resultaterne kan forelægges på den anbefalede opfølgende konference. Undervejs i forløbet kan skitse til ny fælles aktionsplan udarbejdes i dialog med parterne. Denne skitseplan vil dernæst kunne forlægges konferencen til grundig vurdering og prøvelse. Med afsæt i den gennemførte handlingsplan og den afholdte opfølgende Workshop vil parterne være klar til at indgå i et forpligtende fremadrettet samarbejde om kompetenceudvikling af forsvarets mange medarbejdere i regionen på kvalificeret niveau. 3. Beskrivelse af eventuelle projektideer og forslag En kort beskrivelse af projektforslag som der søges økonomisk støtte til (en konkret ansøgning kræver udfyldelse af projektskabelon) 9

10 4. Øvrige opmærksomhedspunkter / bemærkninger Er der nogle særlige forhold man skal være opmærksom på Workshoppen har vist sig nyttig som igangsættende værktøj og vil kunne være et effektivt redskab som døråbner for kompetenceudvikling af de militære arbejdspladser 10

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8.

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8. Region Midtjylland Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr. 29 !"# $%" &'"( ") (* $$" "*) ((* $+$, " ) " $,!(!

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere