Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009"

Transkript

1 Forsvarsworkshop Afrapportering fra den regionale workshop i Nordjylland den 5. maj 2009 Rapport er udarbejdet af Claus Tjørring, konsulent 1

2 1. Opsamling og sammenskrivning fra workshop (gruppearbejder) Hvilke konkrete regionale kompetenceudviklingsaktiviteter har vi behov for Hvilke konkrete tiltag vil styrke forsvarets brug af det offentlige efter- og videreuddannelsessystem, herunder et større samarbejde mellem forsvaret og uddannelsesudbydere Konkrete tanker og idéer bragt til tovs gennem de to gruppearbejder - det overordnede strategiske grundlag for systematisk kompetenceudvikling manglede overalt iflg. deltagerne og bør tilvejebringes som første obligatoriske step gennem en central styret indsats. Kan brancheudvalget skubbe på? - oplysningskampagne er essentiel for at få medarbejderne motiveret. - individuel kompetenceafklaring gennem Karrierespor stor efterspørgsel konstateret. - tilbud om meritafklaring på alle niveauer. - en forbedret og præcis registrering af kompetencer i persys er en absolut forudsætning for korrekt disponering af personellet, individuel lønfastsættelse og udviklingssamtaler. - refusionsmidler vil være fremmende for den lokale/regionale indsats med kompetenceudvikling. Sagen haster. - udstikkere, CU-vejledere og rådgivere bør samordne indsatsen og gøres mere synlige på tjenestestederne. Skal forudgående være uddannet til HR-opgaver på akademiniveau. - uddannelsesmulighederne virker uoverskuelige. - skolerne må danne et enstrenget vejledningsnetværk og komme ud i marken og rådgive enhederne. Skal være lettere tilgængelige gennem telefonvagt alle hverdage. - planlægning af uddannelser skal tilpasses forsvarets personelplaner/udsendelsesperioder. e-learning og fjernundervisning til søværnets ansatte og til personel på missioner i det fremmede. - mellemlederne og TR udgør potentialet f. uddannelsesambassadører! Uddannelse og coaching er en forudsætning. AMU-kursus for uddannelsesambassadører foreligger klar til brug. - bedre IT-kompetencer. PC-kørekort en obligatorisk kompetence? 2

3 - uddannelsesskræk frygten for nederlag motivations fremmende tiltag den gode historie TR vigtige rolle holdningsbearbejdning. - FVU/Almen kvalificering/læse, skrive, regne tilbud om screening igennem VUC. - efteruddannelse køkken/kokke i sund og varieret kost til søs og på land. - rekruttering, meritering og GVU sat i system til dækning af behovet for sorte folk i Søværnet. Ufaglærte specialister kan løftes til faglært niveau gennem meritering. - satellitkommunikation! Kan AMU anvendes til at udvikle kursus med lærerkræfter fra Flyvevåbnet evt. i samarbejde med Aalborg universitet? - Kurser i projektledelse og projektdeltagelse efterspørges af FBE m.fl. - SOK efterspørger uddannelse til sygdomsbehandlere - én per skib. Det gennemførte missionsrettede kursus for ambulanceass i Esbjerg på AMUvilkår kunne være udgangspunktet. - militært engelsk på tre niveauer efterspørges på AMU-vilkår. - lager & logistik overbygningskursus efterspørges. - teambuilding, personlig udvikling og kommunikation - multimekaniker elektronik, våben og lastbil. - sagsbehandlerkursus FBE har opskriften. Denne omfattende bruttoliste af gode idéer og tanker direkte fra arbejdspladserne fortjener grundig bearbejdning. Flere punkter kan umiddelbart omsættes i praktisk handling. Andre lægger op til forsøg i projektform, men alle bør underordnes kravet om en forudgående proces på arbejdspladsen med udarbejdelse af en egentlig målsætning og strategi for systematisk kompetenceudvikling. Uden mål og med giver tilfældighed og stort tab af ressourcer på det personlige plan, for arbejdspladsen samt for samfundet. Uddannelseskronerne skal anvendes til gavn for alle tre parter gennem en styret proces hvor nyerhvervede kompetencer straks finder anvendelse i det daglige arbejde uden at gå til spilde. 2. Den efterfølgende opsøgende indsats Hvilke konkrete initiativer kan anbefales / er aftalt i forhold til det videre arbejde En række direkte kontakter og initiativer er blevet gennemført i perioden fra den 5. maj til dato, som annonceret. Hjemmeværnet distrikt Herning har fået tilbud om rådgivning om kompetenceudvikling. Flådestation Frederikshavn er gået i dialog med FPT-rådgiverne Rita og Lene om de indledende faser til systematisk kompetenceudvikling. 3

4 Erhvervsskolerne i regionen mødes ultimo maj for sammen at se på workshoppens resultater, tage konkrete initiativer over for forslagsstillerne og for at udarbejde forslag til samarbejdsprojekt med forsvaret. FBE er blevet kontaktet med tilbud om lederuddannelse af mellemledere på akademiniveau. På basis af tilbagemeldinger fra skolernes repræsentanter og deltagernes formulerede idéer og ønsker fra de to gruppearbejder har undertegnede vurderet mulighederne og lødigheden i materialet. Efterfølgende er der udarbejdet skriftlige henvendelser til flere større militære arbejdspladser og til skolerne for at komme i direkte dialog om de rejste emner samt for at få konkretiseret disse til fortsat sagsbehandling. Konkrete aftaler og forslag Et oplæg er fremsendt til Flådestationen i Frederikshavn ophandlende rekruttering af teknikere, almenkvalificering, køkken/kokke-kurser, sygdomsbehandlerkursus samt kompetenceafklaring/meritering og opkvalificering af ufaglærte marinespecialister til faglært niveau. Oplægget har fået en meget positiv modtagelse og er fremsendt til SOK med anbefaling. Air Transport Wing ATW fra flyvestation Aalborg havde udtrykt ønske om at få et samarbejde i stand med Aalborg Universitet. På et møde på flyvestationen den 27. maj blev ønskerne præciseret. ATW kan tilbyde sig som samarbejdspartner og praktiksted for ingeniørstuderende og PhD ere. ATW ønsker at drage nytte af universitetets tekniske specialviden om reducering af rystelser og vibrationer i fly. Undertegnede skal formidle samarbejdet. FTK-Flyvertaktisk Kommando v/ol Erik Nordahl. Kursus i Satellitkommunikation på AMU-vilkår med eksterne undervisere. CT har foreslået en indledende kontakt til fa. Thrane & Thrane, Aalborg Universitetcenter og Hytek(erhvervsskolernes fælles platform for virksomhedskurser inden for elektronik og svagstrømsområdet). Afventer at FTK nærmere definerer uddannelsesbehovet indholdsmæssigt og i antal personer. EUC-Nord er tilskrevet for at inddrage skolen direkte i det videre regionale skolesamarbejde herunder fælles vejledningsindsats og koordineret uddannelsesudbud. Alle erhvervsskolerne er indbudt til møde på ledelsesniveau den 18. juni og undertegnede har efterfølgende møde den 19. juni i Hjørring med konsulenter/vejledere på EUC-Nord. Til orientering kan det oplyses, at skolen deltog med fire repræsentanter i Workshoppen, men ikke havde lod og del i oplæggene fra skoleside, som aftalt på mødet hos SCKK den 1.april 08. Regnskabstjenesten i Hjørring FRT havde ikke modtaget invitation til Workshoppen, og CT gennemførte herfor separat møde med denne landsdækkende funktionelle tjeneste den 26. maj. Major Torsten Winther er CH f. ledelsessekretariatet og forestår arbejdet med at fremme kompetenceudvikling. 4

5 FRT har tilvejebragt det overordnede strategiske beslutningsgrundlag efter drøftelse i SU og arbejder nu på at få FOKUS til at fungere ved at motivere og efteruddanne ledelsesgruppen i den svære kunst. På rette vej med 50% effekt p.t. FRT arbejder målrettet på at forbedre kundebetjeningen og har efterspurgt AMU kurset i Service- og Kundebetjening. Ønsket er videreformidlet og kurser for 120 HK ere vil snarest blive afholdt. Møde den 26. maj i Hjørring med den landsdækkende funktionelle tjeneste FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning med ansatte. På dagsordenen var projektlederuddannelse, refusionsmidler og det overordnede strategiske beslutningsgrundlag. FBE overvejer at søge projektstøtte gennem kompetencefonden til projektlederuddannnelse, men skal først have det overordnede beslutningsgrundlag på plads. Orienterede møde om akademiuddannelserne bliver afholdt ultimo juni d.å. FBE appellerer kraftigt til brancheudvalget og FPT om at få tildelt en fair andel af refusionsmidlerne til brug for udviklingsprojekter for de ansatte. Skolemøde afholdt den 28. maj med evaluering af workshoppen og nye skræddersyede koncepter på dagsordenen. Stor interesse for at inddrage EUC- Nord i det videre forløb og det forestående fælles udviklingsarbejde. Referat af mødet foreligger og er blevet fremsendt til SCKK. FPT rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager er fra centralt hold blevet opfordret til at rådgive om strategisk kompetenceudvikling og har indledt dialog med Flådestationen. På foranledning af CT har Lene Nørgaard tilbudt rådgivning til Hjemmeværnsdistriktet i Herning. Dialog er indledt og Lene og kollega vil forestå et indlæg om kompetenceudvikling på en forestående Hjemmeværnskonference for ledere og mellemledere ultimo juni 09. Det anses for væsentligt at kunne medinddrage de pågældende regionale FPT- Rådgivere i det forestående udviklingsarbejde, men samarbejdet skal først konfirmeres gennem en aftale med ledelsen i KA4. Samlet indtryk af opfølgningsindsatsen. Det kan konstateres, at regionens erhvervsskoler længe har betjent Forsvarets medarbejdere på kvalificeret vis. Særlige missionsrettede tilbud er gennemført, men hovedvægten har hidtil ligget på individuel betjening af medarbejdere uden overordnet plan og koordination. Skolerne synes meget kapable og ivrige for at komme i gang med at betjene regionens største og vanskeligst tilgængelige arbejdsgiver Forsvaret, idet 5

6 potentialet synes yderst interessant. De funktionelle tjenester åbner ligeledes muligheder for at deltage i landsdækkende uddannelsestiltag. Når Forsvaret tilsvarende er klar til at rykke, er skolerne indstillet på at satse stort, finde nye fælles løsninger og udbyde et enstrenget vejlednings- og uddannelsestilbud. Nye administrative servicetilbud og øget tilstedeværelse på de militære arbejdspladser vil komme på tale. Skolerne har vanskeligt ved at forstå og overskue Forsvarets struktur og organisationen, herunder de mange forskelligartede enheder og tjenester. De ønsker adgangsvejene og samarbejdspartnerne synliggjort samt at få indsigt i personelkategorier, antal medarbejdere, geografiske fordeling og forsvarets interne uddannelser. Skolerne har konkret efterspurgt kursus om Forsvaret med fokus på den regionale virkelighed i Nordjylland og har stort ønske om at få åbnet op for den komplicerede militære virkelighed. Hvornår og hvordan kan Forsvaret indgå i et forpligtende partnerskab med erhvervsskolerne? Problemstillingen er, om man tidsmæssigt kan vente på at Forsvaret er klar til at håndtere det påtrængende behov for strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Brancheudvalget og SCKK s initiativ med de regionale workshops kan ses som et første forsøg på at finde nye smidigere veje og strukturer for at fremme kompetenceudvikling. Nye netværk og samarbejdsformer mellem skolerne og Forsvaret kan løse opgaverne, men at overlade hovedopgaven til skolerne med at rende enhederne og tjenesterne konstant på dørene uden plan og mål er ikke en option. En klar handlings- og tidsplan med nøje opgavefordeling til udvalgte aktører er forudsætningen for succes. Handlingsplan Først må geografien på plads. Forsvarets egen regionale struktur for FPT- Rådgiverne kan anvendes. Limfjorden udgør en naturlig grænse. Dernæst skal der gennemføres en grundig identifikation af de mange regionale arbejdspladser, enheder og funktionelle tjenester i regionen. Forskellighed er kendetegnende for situationen, og fælles forkromede løsninger på tværs af værn og enheder er udelukket. Forslag: Veldokumenteret statistisk materiale skal tilvejebringes med angivelse af personelkategorier, fordelingen, uddannelsesbaggrund og arbejdsfunktioner. Denne grundlæggende interne opgave med opgørelse og personalespecifikation 6

7 omhandlende den enkelte arbejdsplads anbefales varetaget af de tre operative kommandoer efter henvendelse fra Forsvarets Brancheudvalg/SCKK. Deadline 1. august Der er bred enighed om, at de overordnede strategiske beslutninger skal være tilvejebragt, før systematisk kompetenceudvikling kan iværksættes. Skal denne forudsætning være ultimativ, eller kan sendrægtigheden i de overordnede beslutningsprocesser elimineres gennem pres nedefra? En kombination af realkompetencevurdering af de enkelte medarbejdere via KARRIERESPOR og et fælles koordineret vejledningsfremstød fra skolernes side ude hos enhederne kan sandsynligvis fremme de overordnede beslutningsprocesser og samtidig sikre etablering af et velfungerende FOKUS-system. Forslag: KARRIERESPOR og realkompetencevurdering gennemføres i regionen i andet halvår 2009 gerne med deltagelse af anerkendte og velkvalificerede lokale vejledere fra skolernes netværk(se herunder). Forslag: Erhvervsskolerne og VUC udvikler og etablerer fælles vejledningsnetværk per 1. sep og gennemfører opsøgende vejledningsaktiviteter og flere rettede TEMA-arrangementer efter særskilt projektplan i perioden 1. sep. ultimo dec på Arsenalvej i Hjørring, Flådestationen i Frederikshavn, Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg. Forslag: der skal udbydes og gennemføres uddannelse og coaching af ledergruppen i FOKUS-samtaler af eksterne lærerkræfter i andet halvår Ansvar for opgavens udførelse pålægges den lokale ledelse og FPT-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Merete Høgh Jensen, Aalborg Handelsskole, Hanne Lendal fra Act2 og en repræsentant fra EUC-Nord vil blive konsulteret og anmodet om at give et fælles bud på opgaven med deadline per 1. sep. 09. Forslag: skolernes udpegede kontaktpersoner og vejledere skal tilbydes kursus ultimo august 09 om forsvarets organisation, terminologi og regionale og lokale tilstedeværelse. Gerne tilrettelagt på fem enkeltdage kombineret med rundvisning på de større tjenestesteder. Ansvar og udførelse pålægges den stedlige ledelse og FTP-Rådgiverne Lene Nørgaard og Rita Foldager. Den fortsatte og helt essentielle udvikling af netværk til Forsvarets arbejdspladser påhviler de faglige organisationer i samarbejde med de lokale TR og udvalgte ledelsespersoner fra Brancheudvalget. De spæde kontakter skabt på workshoppen bør indgå i overvejelserne og vil tilgå i listeform. Arbejdet med at etablere et velfungerende netværk til de enkelte arbejdspladser har meget høj prioritet og er en væsentlig motivationsfremmende forudsætning for systematisk kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. Forslag: NETVÆRKSLØSNINGEN SKAL VÆRE ETABLERET ULTIMO DEC. 09 og bør udgøre et selvstændigt projekt i andet halvår

8 Et godt netværk er ligeledes en forudsætning for smidigt fortløbende samarbejde med skolernes vejledningsnetværk herunder basis for udpegning af egnede kandidater som UddannelsesAmbassadører. Målsætning: at gennemføre det etablerede AMU-kursus for Ambassadører i februar/marts 2010 med en dag ugentligt fordelt over fem uger. Forslag: der afholdes en opfølgende workshop i januar 2010 i SCKK- regi for det håndplukkede netværk, de potentielle Uddannelsesambassadører, de lokale HRmedarbejdere, udvalgte ledelsesrepræsentanter, skolernes samlede vejledningsnetværk, brancheudvalget, de operative kommandoer og de to omtalte FPT-Rådgivere. Formålet er dels at gøre status over etableringsfasen og dels at tage de indledende skridt til en forpligtende partnerskabsaftale Det store fremadrettede Kompetencespring En flerårig specificeret fælles handlingsplan. Forslag: det hidtidige samarbejde mellem de enkelte erhvervsskoler og forsvarets enheder i regionen er, sammenholdt med det samlede resultat af Workshoppen, et godt udgangspunkt for at foretage et niveauskifte med løft af samarbejdsrelationerne. Et sådant skifte er nødvendiggjort af større krav til individuelle kompetencer og som et resultat Forsvarsforliget fra Dette forlig har betydet en total ændret lokalisering af Forsvaret med flytning af et betydeligt antal arbejdspladser fra øst til vest. Det nordlige Jylland er blevet tilgodeset med det største antal nye arbejdspladser og vil fremover være center for en række centrale funktioner inden for værkstedsog vedligeholdelsesområdet, regnskabsområdet og bygnings- og serviceområdet. Herudover har Aalborg, Frederikshavn, Flådestationen i Frederikshavn har bl.a. fået tilført Søværnets Grundskole. Regionen har i dag ca. 30% af forsvarets samlede arbejdspladser, og de mange gennemførte strukturelle og organisatoriske ændringer er endeligt ved at fald på plads. Denne realitet forpligter det omgivende samfund, og det er herfor glædeligt, at voksenuddannelserne i regionen kender deres besøgelsestid og er ivrige for at betjene forsvarets medarbejdere i regionen med nye fælles koordinerede uddannelses- og vejledningstilbud. Skolerne vil på et møde den 18. juni tage stilling til iværksættelse af forsøgsprojekt i andet halvår omhandlende en ny fælles forstærket vejlednings- og rådgivningsvirksomhed med teamarrangementer og øget synlighed og tilstedeværelse på tjenestederne. Der vil, for at sikre uhindret kommunikationen mellem forsvarets medarbejdere og skolernes vejledere, desuden indgå en etablering af en enstrenget telefonisk adgang til uddannelsesrådgivning i overvejelserne, bemandet i den fulde åbningstid efter vagtordning. 8

9 En egentlig projektbeskrivelse vil blive udarbejdet efter mødet den 18. juni efter nærmere direktiv fra skolernes ledelser og i dialog med SCKK og brancheudvalget. Et væsentligt led i det udbyggede samarbejde er, at vejlederne som led i projektet tilføres kvalificeret viden om Forsvaret, herunder nøje kendskab til de lokale enheder og tjenester jf. handlingsplanen. Flere af elementerne i handlingsplanen rettet mod Forsvaret egner sig ligeledes til udvikling i projektform for at sikre gennemførelse og overholdelse af de fastlagte frister. Det skal herfor anbefales forsvarets brancheudvalg og SCKK at gennemføre handlingsplanens centrale afsnit om videre opbygning af NETVÆRK til forsvarets mange arbejdspladser i stram projektform for reelt at sikre tilblivelsen af dette meget vigtige element i den samlede plan. Det bør ligeledes overvejes, om anvendelsen af udviklings- og personaleværktøjet FOKUS bør fremmes gennem en koordineret regional indsats i projektform. Uden oplæring og coaching af ledergrupperne er der stor fare for at kompetenceudviklingen af medarbejderne mister vitalitet, indhold og fremdrift. Endeligt vil det være hensigtsmæssigt fortløbende at sikre opsummering og rapportering af handlingsforløbet på begge sider, så målsætningen opfyldes og resultaterne kan forelægges på den anbefalede opfølgende konference. Undervejs i forløbet kan skitse til ny fælles aktionsplan udarbejdes i dialog med parterne. Denne skitseplan vil dernæst kunne forlægges konferencen til grundig vurdering og prøvelse. Med afsæt i den gennemførte handlingsplan og den afholdte opfølgende Workshop vil parterne være klar til at indgå i et forpligtende fremadrettet samarbejde om kompetenceudvikling af forsvarets mange medarbejdere i regionen på kvalificeret niveau. 3. Beskrivelse af eventuelle projektideer og forslag En kort beskrivelse af projektforslag som der søges økonomisk støtte til (en konkret ansøgning kræver udfyldelse af projektskabelon) 9

10 4. Øvrige opmærksomhedspunkter / bemærkninger Er der nogle særlige forhold man skal være opmærksom på Workshoppen har vist sig nyttig som igangsættende værktøj og vil kunne være et effektivt redskab som døråbner for kompetenceudvikling af de militære arbejdspladser 10

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere