SCIENCE organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENCE organisation"

Transkript

1 SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, uddannelse og samarbejde med erhvervsliv og myndigheder. Dekanatet består af dekanen og prodekanerne. Direktionen består af dekanatet og fakultetsdirektøren: Dekan John Renner Hansen Prodekan for bacheloruddannelser Henrik Busch Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Erik Bisgaard Madsen Prodekan for forskning Morten Pejrup Prodekan for kandidat- og masteruddannelser Grete Bertelsen Fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk Direktionen beskæftiger sig med aktuelle og væsentlige sagsområder inden for forskning, uddannelse, erhvervs- og myndighedssamarbejde samt formidling i det hele taget. Ingen større

2 udviklingsprojekter, der er centralt forankret på fakultetet, kan igangsættes uden direktionens godkendelse. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig beslutning på fakultetet. Direktionen holder normalt møder tirsdag formiddag. Sekretariatsbetjeningen ydes af SCIENCE Ledelsessekretariat, som efter forslag fra direktionsmedlemmerne udarbejder dagsorden i samråd med dekanen og fakultetsdirektøren. Afhængig af dagsordenspunkterne kan deltagerkredsen ved direktionsmøderne suppleres. Ledelsesteam Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Ledelsesteam (SCIENCE Ledelsesteam SLT) er fakultetets fælles ledelsesforum. Det består af direktionen og institutlederne samt direktøren for Statens Naturhistoriske Museum. Det er SLTs opgave gennem information, drøftelser og beslutninger at sikre sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet. SLT består af: Dekan John Renner Hansen Prodekan Grete Bertelsen Prodekan Henrik Busch Prodekan Erik Bisgaard Madsen Prodekan Morten Pejrup Fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk Institutleder Arne V. Astrup, Institut for Idræt og Ernæring Institutleder Bjarke Bak Christensen, Institut for Fødevarevidenskab Institutleder Erik Kjær Pedersen, Institut for Matematiske Fag Institutleder Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institutleder Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik Institutleder Karsten Kristiansen, Biologisk Institut Institutleder Martin Zachariasen, Datalogisk Institut Institutleder Mikael Bols, Kemisk Institut Direktør Morten Meldgaard, Statens Naturhistoriske Museum Institutleder Niels Elers Koch, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Institutleder Robert Feidenhans l, Niels Bohr Institutet Institutleder Svend Christensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

3 Fakultetssekretariat Fakultetssekretariatets hovedopgave er at understøtte fakultetets opgaver inden for forskning, uddannelse, formidling og samspil med erhvervsliv, myndigheder og det øvrige samfund. Fakultetssekretariatet har ansvaret for, at organisationen løbende udvikles med henblik på at skabe en arbejdsplads, der opleves som attraktiv, effektiv og åben personalepolitikken klart udtrykker medarbejderens rettigheder og forpligtelser forsknings-, studie- og personaleadministrationen er smidig, hurtig og kompetent digital forvaltning understøtter effektive sagsgange økonomien styres effektivt og gennemsigtigt servicefunktionerne er velfungerende og understøtter fakultetets aktiviteter bedst muligt ledelsesinformationerne er troværdige, dækkende og aktuelle samt at informationerne når de forskellige beslutningsfora rettidigt fælles løsninger udvikles mest muligt således, at fakultetets sammenhængskraft styrkes yderligere udviklingsprojekter gennemføres tilfredsstillende og til tiden Fakultetssekretariatet skal sikre, at den samlede administration på fakultetet baserer sig på fælles regler og retningslinjer. Med dette for øje rådgiver og vejleder Fakultetssekretariatet institutterne i spørgsmål inden for ovenstående områder. Fakultetssekretariatet sekretariatsbetjener fakultetets ledelse og ledelsesrelaterede fora: Direktionen, Ledelsesteamet, Akademisk Råd, SCIENCE Advisory Board, aftagerpaneler, Undervisningsudvalget, Forskningsudvalget, studienævnene, studielederne, fakultetets samarbejdsudvalg, fakultetets arbejdsmiljøudvalg og SCIENCE Administrationsforum m.fl. Dekan Dekanen har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og økonomi. Dekanen skal lede den akademiske udvikling og sikre, at fakultetet udfører fremragende forskning, yder uddannelse af højeste kvalitet og har et veludviklet samarbejde med erhvervslivet og myndigheder. Dekanen har det overordnede ansvar for en velfungerende formidling, og dekanen

4 skal sikre, at der er sammenhæng mellem forskning og undervisning. Dekanen har ansvaret for at sikre et attraktivt og inspirerende studie- og arbejdsmiljø, og at fakultetet har en effektiv administration. Dekanen skal sammen med fakultetets øvrige ledelse udarbejde og gennemføre den nødvendige strategi, som sikrer fakultetets styrkeposition i et konkurrencepræget nationalt og internationalt akademisk miljø. Dekanen skal styrke, udvikle og repræsentere fakultetet regionalt, nationalt og internationalt. Ansvaret for intern og ekstern kommunikation, stærke partnerskaber og innovation er ligeledes et vigtigt element i dekanens opgaveportefølje. Dekanen skal bidrage til KUs samlede ledelse og strategi i KUs ledelsesteam (LT), som består af rektor, de to prorektorer, universitetsdirektør og KUs seks dekaner. Prodekaner SCIENCE har fire prodekaner: Prodekan for forskning Prodekan for bacheloruddannelser Prodekan for kandidat- og masteruddannelser Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Prodekanerne refererer til dekanen og udgør sammen med dekanen og fakultetsdirektøren fakultetets direktion. Prodekanerne bistår dekanen med at lede den akademiske udvikling og sikrer, at fakultetet udfører fremragende forskning, udbyder uddannelser af højeste kvalitet, har et stærkt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder og en effektiv udveksling og formidling af viden. Sammen med dekanen og fakultetets øvrige ledelse skal prodekanerne udarbejde og gennem-føre den nødvendige strategi, der sikrer fakultetets styrkeposition i et konkurrencepræget nationalt og internationalt miljø. Endelig vil prodekanerne kunne indgå i tværgående opgaver på KU.

5 Prodekanerne varetager efter delegation ledelsesopgaver indenfor forskning, uddannelse og erhvervs- og myndighedssamarbejde, herunder som stedfortræder for dekanen. Institutleder Institutlederen leder med reference til dekanen instituttet. Institutlederen skal være en anerkendt forsker og have undervisningserfaring. Institutlederen har ansvaret for: den daglige ledelse og administration af instituttet personalepolitik med vægt på trivsel og udvikling En institutleder har til opgave, at udvikle instituttets forsknings-, undervisnings-, innovations- og formidlingsstrategier realisere udviklingsmål i fakultetets og universitetets kontrakter og strategiplaner videreudvikle instituttets faglige og administrative organisation forvalte instituttets ressourcer indenfor tildelte rammer og retningslinjer sikre udvikling, høj kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning, undervisning, erhvervs- og myndighedssamarbejde, formidling og øvrige aktiviteter Institutlederen er formand for institutrådet samt instituttets samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Viceinstitutleder for undervisning Institutlederen udpeger viceinstitutlederen for undervisning (VILU) blandt instituttets medarbejdere på lektor- og professorniveau. Udpegningen sker for tre år ad gangen med mulighed for forlængelse. Udpegningen kan gensidigt opsiges med en måneds varsel. Viceinstitutlederen indgår i instituttets direktion og ledelsesteam og kan fungere som stedfortræder for institutlederen efter konkret aftale. Viceinstitutlederen varetager sit ansvar efter delegation fra institutlederen.

6 Viceinstitutlederen har ansvar for, at der er kvalitet og sammenhæng i instituttets undervisningsaktiviteter, og at der sker en strategisk udvikling på området. Viceinstitutlederen er formand for instituttets undervisningsudvalg. Viceinstitutlederen er medlem af fakultetets undervisningsudvalg. Viceinstitutlederen varetager sit ansvar i tæt dialog med studielederne for de uddannelser, som instituttets undervisning indgår i, relevante studienævn, instituttets undervisningsudvalg, undervisere, øvrige medarbejdere samt studerende, der følger instituttets undervisning. Viceinstitutlederen for undervisning har ansvar for a) at der gennemføres regelmæssig evaluering af undervisningen i instituttet i overensstemmelse med fakultetets procedure for dette b) at der følges op på undervisningsevalueringens resultater i samspil med undervisningsudvalg og det relevante studienævn c) at der på instituttet i samspil med studienævnet følges op på uddannelsesevalueringer på de områder, som vedrører instituttets undervisning d) at instituttets udbud af kurser revideres i henhold til studieordninger og i overensstemmelse med fakultetets procedure for dette e) at der sker en løbende pædagogisk kompetenceudvikling af instituttets undervisere i henhold til fakultetets politik på området f) at der i instituttets strategi- og handlingsplaner indgår planer for udvikling af undervisningsområdet, herunder for efter-og videreuddannelse, for rekruttering af undervisere samt for samspillet med erhvervsliv og øvrige aftagere i relation til undervisningen g) at der på instituttet er et godt studiemiljø og en god dialog med studerende, der følger

7 instituttets undervisning og med repræsentanter for studenterorganisationerne h) at medarbejdere på instituttet informeres og inddrages i udviklingsprocessen på undervisningsområdet, når det er relevant. Studieleder Studielederen har i henhold til universitetsloven til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. Dekanen udpeger studielederen efter indstilling fra det studienævn, som er ansvarlig for uddannelsen. Studielederen refererer til en af prodekanerne for uddannelse i henhold til prodekanernes delegationsbrev. Studielederen udpeges for tre år ad gangen og kan genudpeges. Studielederen kan være medlem af et studienævn. Når det er relevant, deltager studielederen i møder i det studienævn, som uddannelsen er tilknyttet, og i møder i institutters undervisningsudvalg. Studielederen kan ikke være institutleder eller viceinstitutleder. Studielederen deltager i fakultetets udvalg for studieledere. Studielederens opgaver Studielederen rådgiver fakultetets ledelse og studienævn Studielederen udøver sin funktion i dialog med - studienævn - prodekanerne for uddannelse og fakultetets ledelse i øvrigt

8 - institutternes ledelse, undervisningsudvalg, forskergruppeledere og undervisere - studerende og dimittender - fakultetssekretariatet. Studielederen kan efter aftale med prodekanen indgå som fakultetets repræsentant i kontakt med eksterne parter med relation til uddannelsen, herunder aftagerpanelerne, fagkonsulenter, andre fakulteter og institutioner Studielederens opgaver ligger inden for følgende områder: Uddannelsens udvikling og kvalitet - Tilrettelæggelse af uddannelsens undervisning og eksamen - Rekruttering og optag af studerende til uddannelsen og afsætning af dimittender - Rådgivning af studienævn eller dekan om konkrete sager i forhold til studerende Studielederen udarbejder årligt en redegørelse til studienævn og prodekan for uddannelse om uddannelsens status og udvikling. Prodekan for uddannelse afholder udviklingssamtale med studielederen med udgangspunkt i denne funktion. Studienævn SCIENCE har syv faglige studienævn. Hver af fakultetets bachelor-, kandidat- og masteruddannelser er forankret i et af disse studienævn. Studienævnenes størrelse varierer mellem 10 og 14 medlemmer alt efter studienævnets faglige bredde og antal tilknyttede studerende. De enkelte studienævn har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder, at: Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelsesog undervisningsevalueringer,

9 Udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri, Godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, Behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, Udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1

Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet. Turnusakkreditering 2011-1 Bachelor- og kandidatuddannelse i forsikringsmatematik Københavns Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere