Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550"

Transkript

1 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Betænkning om det videnskabsetiske komitesystem i Danmark 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel 1518 Betænkning om ægtefælleskifter 1519 Betænkning om revision af dødsboskifteloven 1520 Betænkning om huseftersynsordningen 1521 Betænkning om insiderhandel 1522 Reform af den civile retspleje VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokat ordning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdamreglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere et serviceeftersyn 1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden 1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler 1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII: Syn og skøn 1544 Folkekirkens styre 1545 Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv Betænkning om inkorporering inden for menneskeretsområdet 1547 Betænkning om sagsomkostninger i straffesager 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager

3 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Betænkning nr København 2015

4 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550/2015 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (eudgave) Tryk: Rosendahls a/s Pris: 150 kr. pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning Baggrund for nedsættelse af udvalget Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Kapitel Sammenfatning Indledning Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Anbefalinger vedrørende privat støtte Anbefalinger vedrørende offentlig partistøtte Udvalgets modeller Kapitel Historik Partiernes rolle i demokratiet Politiske partier og grundloven Partiernes demokratiske opgaver Partier i konkurrence med andre aktører Partiernes organisering Regulering af politiske partier Offentlig partistøtte og økonomisk lighed De politiske partiers landsorganisationers økonomi Indledning Landsorganisationernes økonomi Partiernes indtægtsniveau Medlemskontingenter Offentlig støtte Private bidrag

6 Sammenfatning Partifinansiering på kommunalt og regionalt niveau Kandidaternes politiske finansiering Kapitel Gældende ret Partiregnskabsloven Baggrund for den gældende lov De gældende regler Bidrag fra fagforeninger mv Partiernes regnskabsforpligtelse Sanktionsmuligheder Partistøtteloven Baggrund for den gældende lov Baggrunden for og hovedindholdet af den oprindelige partistøttelov Lovens baggrund: B 144, Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk støtte til politiske partier m.v Lovens indhold Ændringsforslag stillet af Fremskridtspartiet Ændring af partistøtteloven i Lovændringens formål og baggrund Indholdet af lovændringen Ændring af partistøtteloven i Indholdet af lovændringen Ændring af partistøtteloven i Ændring af partistøtteloven i Ændring af partistøtteloven i Gældende ret Generelle bestemmelser Partistøttelovens formål Partistøttelovens definition af politisk arbejde Støttens geografiske anvendelsesområde Støtte i henhold til anden lovgivning

7 Støtteberettigede Statslig partistøtte Regional partistøtte Kommunal partistøtte Støttens størrelse Ansøgning om og udbetaling af tilskud (partistøtte) Indgivelse af ansøgning, herunder den administrerende myndighed, indgivelse for hvert kalenderår, tidsfrist samt underskriver af ansøgningen Administrerende myndighed Ansøgning for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud Tidsfrist Underskriver af ansøgningen Krav til ansøgningen Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i det aktuelle tilskudsår Tilskuddet skal modsvare de påregnede udgifter til politisk arbejde Krav om indsendelse af en erklæring Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde i foregående tilskudsår Krav om, at udgifterne til politisk arbejde i det seneste tilskudsår modsvarer tilskuddet for dette år Krav om indsendelse af en erklæring Særlige krav for folketingspartierne Krav om indsendelse af partiregnskab Krav om revision af erklæringen om anvendte udgifter til politisk arbejde i seneste tilskudsår Rigsrevisors adgang til regnskabsmateriale for at påse, at betingelserne for at yde tilskud er opfyldt mv Oplysning om anonyme bidrag og private bidragsydere Indgivelse af supplerende ansøgning Udbetaling af partistøtte Første og sidste udbetaling af partistøtte Tidspunktet for udbetaling af partistøtte... 5

8 Udbetaling på en konto Modregning i manglende anvendt støtte for tidligere tilskudsår Klagebestemmelser Klagemyndighed Klageberettigede Straffebestemmelser Straf for afgivelse af urigtig erklæring om påregnede eller afholdte udgifter Straf for afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger vedrørende private eller anonyme bidrag på regionalt eller kommunalt niveau Strafansvar for juridiske personer Anklagemyndighedens forfølgning af overtrædelser af disse bestemmelser Offentlighed om private bidragsydere til regionale og kommunale kandidatlister Indledning Partistøttelovens regler Offentlighedslovens regler Økonomi og Indenrigsministeriets praksis vedrørende offentlighedsloven Sammenfatning vedrørende spørgsmålet om offentlighed om private bidragsydere til kommunale og regionale kandidatlister EuropaParlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde Forordningens baggrund Forordningens indhold Betingelser for registrering Retlig status Finansiel støtte fra EU s budget Private bidrag Regnskabsaflæggelse Åbenhed Kontrol Kapitel Hovedtræk af den politiske debat i Folketinget om de gældende regler om økonomisk støtte til politiske partier

9 5.1. Beløbsgrænsen på kr Nedsættelse af beløbsgrænsen Beløbsgrænsens forenelighed med Danmarks internationale forpligtelser Angivelse af størrelsen på de enkelte bidrag Anonyme bidrag Indirekte og ikkeøkonomisk støtte til politiske partier Bidrag fra sammenslutninger Pligt for virksomheder mv. til at offentliggøre bidrag på deres hjemmeside Kredsen af regnskabspligtige Tidsfrist for offentliggørelse af regnskaber Bidrag fra fagforeninger mv Aftaler med politikerne vedrørende den politik, der føres til gengæld for økonomisk støtte Niveauet for den offentlige partistøtte Niveauet for den statslige partistøtte Niveauet for den kommunale partistøtte Forslag om offentlig støtte til bevægelse, græsrodsgrupper m.v Overførsel af tilskudsmodtagers underskud og ubrugte tilskudsbeløb Forslag til lov om ophævelse af partistøtteloven i 1988, 1992 og Kapitel Fremmed ret Indledning Tværgående sammenfatning Partistøttens niveauer Partistøttens størrelse Private bidrag, herunder forbud og maksimum Offentliggørelse af private bidrag Regnskabspligt, herunder revisionspligt Kontrol, tilsyn og straf Skematisk oversigt over den offentlige økonomiske støtte Skematisk oversigt over private bidrag, regnskabspligt mv Retstilstanden på partistøtteområdet i Norge

10 Indledning Offentlig økonomisk støtte Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om og udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Indholdet af regnskabet Revisionspligt Offentliggørelse Kontrol Tilsyn Klageadgang Sanktioner Økonomiske sanktioner Straf Retstilstanden på partistøtteområdet i Sverige Indledning Offentlig økonomisk støtte Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om og udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Offentliggørelse Kontrol

11 Tilsyn Klageadgang efter partistøtteloven Klageadgang efter partiindsigtsloven Sanktioner Forsinkelsesafgift Særskilt afgift Retstilstanden på partistøtteområdet i Frankrig Indledning Offentlig økonomisk støtte Offentlig økonomisk støtte til politiske partier Generelt Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Forskel i antal af kandidater fra hvert køn Fremgangsmåden ved tildeling af partistøtten Godtgørelse af kandidaters valgudgifter Generelt Loft for valgudgifter Godtgørelse af valgudgifter Private bidrag Private bidrag til politiske partier Politiske partiers valg af en befuldmægtiget Generelt Valg af finansieringsforening Valg af finansiel befuldmægtiget Betingelser for private bidrag Private bidrag til finansiering af kandidaters valgkampagne Kandidaters valg af en befuldmægtiget Generelt Valg af valgfinansieringsforening Valg af finansiel befuldmægtiget Betingelser for private bidrag

12 Reklame med anmodning om bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Politiske partiers regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Indsendelse af regnskab til Kommissionen og offentliggørelse Kandidaters regnskabsaflæggelse Hvilke kandidater skal aflægge valgregnskab? Valgregnskabets indhold Frist for aflæggelse af valgregnskab Valgregnskabet skal aflægges af en revisor Erklæring om fravær af indtægter og udgifter Offentliggørelse Kontrol Kontrol af politiske partiers regnskaber Kontrol af kandidaters valgregnskaber Kommissionens rapport Sanktioner Ikkevalgbar og andre sanktioner Kandidaten kan erklæres ikkevalgbar Andre sanktioner for kandidaten Strafferetlige sanktioner Straf efter partifinansieringsloven Straf efter valgloven Kandidaten Den befuldmægtigede Tredjemand Retstilstanden på partistøtteområdet i Nederlandene Indledning Offentlig økonomisk støtte

13 Niveauerne for den offentlige økonomiske støtte Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om offentlig økonomisk støtte Flere eller færre stemmer ved valg mv Private bidrag Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt Offentliggørelse Indsendelse af yderligere oplysninger Supplerende oversigter i valgperioden Politiske partier Kandidater Offentliggørelse af supplerende oversigter Kontrol Sanktioner Tilsyn Administrative bøder Underretning af anklagemyndigheden Fortabelse af retten til modtagelse af offentlig økonomisk støtte Retstilstanden på partistøtteområdet i Storbritannien Indledning Offentlig økonomisk støtte Private bidrag og partiets indgåelse af regulerede transaktioner Private bidrag til politiske partier Partiets indgåelse af regulerede transaktioner Åbenhed om private bidrag og regulerede transaktioner Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Revisionspligt

14 Indsendelse af regnskab og offentliggørelse heraf Regnskabspligt, revisionspligt mv. for partiernes underafdelinger Krav om aflæggelse af rapport over modtagne donationer i kvartalet Krav om aflæggelse af ugentlig rapport over modtagne donationer under valgperioden Krav om aflæggelse af rapport over regulerede transaktioner i kvartalet Krav om aflæggelse af ugentlig rapport over indgåede transaktioner i valgperioden Regulering af kampagneudgifter Krav om aflæggelse af fortegnelse over kampagneudgifter og offentliggørelse heraf Kontrol Sanktioner Fortabelse af retten til beløb svarende til ulovlig donation Straf i forbindelse med regulerede transaktioner Straf i forbindelse med indsendelse af regnskab Straf i forbindelse med aflæggelse af rapporter vedrørende modtagne donationer Straf i forbindelse med betalinger, der relaterer sig til kampagneudgifter Straf i forbindelse med aflæggelse af fortegnelse over kampagneudgifter Strafniveauet Retstilstanden på partistøtteområdet i Tyskland Indledning Offentlig økonomisk støtte Generelt Størrelsen af den offentlige økonomiske støtte Ansøgning om offentlig økonomisk støtte og tildeling heraf Udbetaling af offentlig økonomisk støtte Private bidrag Private bidrag til politiske partier Betingelser for private bidrag Medlemskontingenter til politiske partier

15 Private bidrag til individuelle kandidater Åbenhed om private bidrag Regnskabsaflæggelse Regnskabspligt Regnskabsberetningens indhold Revisionspligt Kravene til revisionen Grundlaget for og omfanget af revisionen Revisionsberetningen Offentliggørelse af regnskabsberetningen Kontrol Forbundsrevisionsrettens prøvelse af forbundsdagspræsidentens fastsættelse og udbetaling af den offentlige økonomiske støtte Forbundsdagspræsidentens kontrol af rettidig indlevering af regnskabsberetningen Forbundsdagspræsidentens kontrol af regnskabsberetningen Forbundsdagspræsidentens beretning Sanktioner Tilbagebetaling af offentlig økonomisk støtte Urigtige oplysninger om summen af modtagne private bidrag Ulovligt modtagne eller ikke offentliggjorte donationer Urigtigheder i øvrigt i regnskabsberetningen Straf Kapitel Internationale anbefalinger GRECO s anbefalinger EuropaKommissionens rapport om bekæmpelse af korruption Kapitel Udvalgets overvejelser om en fremtidig regulering af den økonomiske støtte til politiske partier og kandidater på alle niveauer Indledning Privat støtte

16 Rammer for private bidrag til politiske partier og kandidater Generelle overvejelser om den private støtte Beløbsloft for størrelsen af private bidrag Private bidrag fra internationale virksomheder og organisationer samt andre stater Bidrag fra private sammenslutninger Anonyme bidrag Ikkeøkonomisk støtte Åbenhed om privat støtte Krav til offentliggørelse Generelle overvejelser Offentliggørelse af beløbets størrelse Beløbsgrænse Differentieret beløbsgrænse Identitet Fysiske personer Juridiske personer Sammenslutninger Offentliggørelse af anonyme bidrag Offentliggørelse af ikkeøkonomisk støtte Bidragsmodtagere Generelt Kommunale og regionale kandidatlister Kandidater Lokalforeninger mv Åbenhed i forbindelse med valg til politiske forsamlinger og folkeafstemninger Regnskabsforpligtelse Kredsen af regnskabsforpligtede Indledning Udvidelse af regnskabspligten til landsdækkende partiers underorganisationer, kommunale og regionale kandidatlister og enkeltkandidater

17 Særligt vedrørende regnskabspligt for enkeltkandidater Ordninger for en regnskabs eller indberetningspligt for et landsdækkende partis underorganisationer og enkeltkandidater Forholdet til årsregnskabsloven Tidsfrist for regnskabsaflæggelse Fremrykket regnskabsaflæggelse Særskilt regnskabsaflæggelse ved valgkampe Revision af regnskaber Krav om revision af regnskaber Revisors habilitet Uafhængig kontrol af regnskaber Pligt til offentliggørelse af regnskaber Offentlig støtte Støtte på grundlag af folketingsvalg, regionale valg og kommunale valg Støtte på grundlag af alle tre typer valg Støtte på grundlag af tidligere valg Støtte til landsorganisation, regionalt plan og kommunalt plan Genstanden for offentlig partistøtte Den tidsmæssige udstrækning af støtten Kompetence og klageadgang Kompetence En eller flere myndigheder Uafhængig myndighed Klageadgang Beregningsgrundlag for den offentlige støtte Støtte med et fast grundbeløb Støtte pr. mandat Støtte pr. partimedlem eller opstillet kandidat Niveau for den offentlige støtte Andre lande Udvalgets overvejelser om støtteniveauet

18 Betingelser for modtagelse af offentlig støtte Definitionen af politisk arbejde Kontrol af, hvad pengene bruges til Formelle krav til udbetaling af støtten Formelle krav i form af åbenhed om private bidrag og regnskabspligt Udskydelse af udbetalingstidspunkt Andre formelle krav Modregning i partistøtten Indholdet af en modregningsordning Fordele og ulemper ved indførelse af en modregningsordning En konkret modregningsordning Udvalgets anbefalinger Sanktioner GRECO s anbefalinger Kapitel Udvalgets anbefalinger og opstilling af modeller Indledning Opstilling af modeller Model Model Model Oversigt over de opstillede modeller Kapitel Summary in English of the report from the Committee on Transparency of Party Funding Introduction Report overview Summary of the Committee s deliberations and recommendations Introduction Recommendations concerning private funding Recommendations for public funding of political parties Committee models Bilag

19 Oversigt over de politiske partiers økonomi Indledning Partiernes indtægter i kr Partiernes indtægtsfordelinger fordelt på år Oversigt over de enkelte partiers indtægtsfordeling i perioden Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Radikale Venstre Enhedslisten Kristendemokraterne Folkebevægelsen mod EU Liberal Alliance Bilag Offentlig partistøtte på kommunalt og regionalt plan

20 Kapitel 1 Indledning 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan skabe øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier. Ekspertudvalget skal både synliggøre forskelle mellem de nuværende danske regler og reglerne i sammenlignelige lande og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan de danske regler bør moderniseres. I overensstemmelse hermed nedsatte regeringen et ekspertudvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier den 11. marts Udvalgets kommissorium I udvalgets kommissorium er følgende anført om arbejdsgruppens opgaver: I ethvert demokratisk samfund er det vigtigt, at der er gennemsigtighed om de politiske partiers økonomiske forhold. Den ordning, som i dag gælder i Danmark, har givet anledning til diskussion med hensyn til, om den indebærer tilstrækkelig gennemsigtighed på området. Regeringen nedsætter derfor et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, som skal have til opgave at se på, hvordan der vil kunne skabes øget gennemsigtighed om den økonomiske støtte til danske politiske partier. I sammenhæng hermed skal udvalget belyse samspillet mellem dels den private og den offentlige støtte til partierne, dels den statslige, regionale og kommunale støtte samt processen for tildeling heraf. Udvalget skal i den forbindelse også overveje, hvordan der kan skabes åbenhed om bidrag til politiske partier, som ydes via en sammenslutning af personer eller virksomheder. Derimod vil udvalget ikke have til opgave at foretage en nærmere vurdering af finansiering af reklamekampagner med et politisk budskab, som ikke er aftalt med et politisk parti. Udvalget skal beskrive de gældende regler for støtte til politiske partier samt redegøre for fordele og ulemper ved den eksisterende ordning. Udvalget skal bl.a. basere sine overvejelser på tilgængelige beskrivelser af ordninger for støtte til politiske partier i sammenlignelige lande. Udvalget skal på baggrund heraf opstille modeller for, hvordan en fremtidig regulering af den offentlige og den private økonomiske støtte til politiske partier vil kunne udformes, herunder skal udvalget beskrive modeller, hvor politiske partier i større eller 18

21 mindre omfang skal vælge mellem offentlig eller privat økonomisk støtte. Det forudsættes, at udvalget i den forbindelse også i relevant omfang inddrager anbefalinger fra internationale organisationer samt internationale udviklingstendenser. Sigtet med at opstille modeller skal være at tilvejebringe et grundlag for en politisk vurdering af de forskellige muligheder for at indføre en ny ordning, der sikrer mere åbenhed om den offentlige og den private økonomiske støtte til politiske partier. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde således, at det så vidt muligt er afsluttet i løbet af sommeren Udvalgets sammensætning Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier har haft følgende sammensætning: Formand: Forhenværende departementschef Bo Smith Øvrige medlemmer: Professor Jørgen Albæk Jensen Lektor Karina KosiaraPedersen Som sekretariat for udvalget har fungeret: Afdelingschef Hans B. Thomsen, Økonomi og Indenrigsministeriet Kontorchef Christian Vigh, Økonomi og Indenrigsministeriet Chefkonsulent Christine Boeskov, Økonomi og Indenrigsministeriet Fuldmægtig Maj Skytte Petersen, Økonomi og Indenrigsministeriet (indtil 1. maj 2014) Fuldmægtig Emilie Stæhr Hansen, Økonomi og Indenrigsministeriet (fra 1. april 2014) Fg. afdelingschef Lennart Houmann, Justitsministeriet Kontorchef Anne Berg MansfeldGiese, Justitsministeriet (fra 1. september 2014) Fuldmægtig Katrine Busch, Justitsministeriet (indtil 1. september 2014) Fuldmægtig Jenny Lyngsø Østergaard, Justitsministeriet (fra 1. september 2014) Udvalget har afholdt 8 møder i perioden fra 31. marts 2014 til 18. november 2014 og afslutter sit arbejde med afgivelsen af denne betænkning. 19

22 Kapitel 2 Sammenfatning 2.1. Indledning Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier har i overensstemmelse med kommissoriet gennemgået de gældende regler om finansiering af og støtte til politiske partier med henblik på en revision, der navnlig sigter mod så vidt muligt at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om finansieringen af de politiske partier. Dette kapitel indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen er opdelt i 10 kapitler. I kapitel 1 indledes betænkningen med en beskrivelse af udvalgets arbejde. Herudover er dele af udvalgets kommissorium af 11. marts 2014 gengivet, og der redegøres for, hvordan udvalget har været sammensat. Kapitel 2 indeholder en sammenfattende beskrivelse af udvalgets overvejelser og anbefalinger (nærværende kapitel). Betænkningens kapitel 3 indeholder en historisk beskrivelse af partiernes rolle i demokratiet. I kapitlet gennemgås partiernes opgaver og organisering (afsnit 3.1). Udvalget anvender i betænkningen en bred definition af partiernes rolle som demokratibærere og ikke kun som kandidatopstillere. Der redegøres herudover nærmere for partiernes økonomi. Partierne finansieres primært ved en kombination af medlemskontingenter, offentlig støtte og privat støtte. En gennemgang af partiernes regnskaber viser imidlertid, at partiernes indtægtsprofiler varierer betydeligt, og at nogle partier i højere grad end andre er afhængige af én form for indtægtskilde (afsnit 3.2). Kapitel 4 indeholder en generel beskrivelse af gældende ret. I kapitlet redegøres for de gældende regler i partiregnskabsloven (afsnit 4.1) og partistøtteloven (afsnit 4.2). Kapitlet indeholder herudover en sammenfattende gennemgang af reglerne om finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (afsnit 4.3). I kapitel 5 redegøres for hovedtrækkene i den politiske debat i Folketinget om de gældende regler om støtte til politiske partier. Kapitlet indeholder et resumé af de politiske overvejelser, der har været siden vedtagelsen af partiregnskabsloven i 1990 og partistøtteloven i

23 I kapitel 6 redegøres for en række europæiske landes regler om finansiering af politiske partier. Til brug for udvalgets arbejde er der indhentet oplysninger om reglerne i Norge, Sverige, Frankrig, Nederlandene, Storbritannien og Tyskland. I kapitel 7 redegøres for internationale anbefalinger fra Europarådets Gruppe af Stater mod Korruption (GRECO) og EuropaKommissionen. I kapitel 8 følger herefter betænkningens hovedafsnit, der redegør for udvalgets overvejelser og anbefalinger om, hvilke elementer der kan indgå i en fremtidig regulering af den økonomiske støtte til politiske partier og kandidater. Kapitel 9 indeholder udvalgets anbefalinger til modeller for mulige ændringer af de gældende regler. I kapitlet gennemgås tre modeller for, hvordan en fremtidig regulering af den offentlige og den private partistøtte til politiske partier vil kunne udformes. Endelig indeholder kapitel 10 en engelsk oversættelse af kapitel 2 (sammenfatningen) Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier har i sine overvejelser taget udgangspunkt i de eksisterende regler i partiregnskabsloven og partistøtteloven og har overvejet en række elementer med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at foreslå ændringer på et eller flere punkter. De politiske partier er centrale i det danske demokrati. Det er vigtigt, at partierne har et økonomisk grundlag, der sikrer, at de kan udøve politiske aktiviteter såvel i forbindelse med valgene som mellem valgene. På denne måde opnås den største grad af folkelig forankring for partierne. Det danske folkestyre er efter udvalgets opfattelse ikke tjent med partier, der alene er aktive i perioderne op til valgene. Udvalget har således anvendt et deltagerdemokratisk perspektiv for partiernes rolle som grundlag for sine overvejelser. 1 Udvalgets kortlægning af de politiske partiers økonomi viser, at partierne på forskellig vis finansieres af en kombination af medlemskontingenter, private bidrag og offentlig partistøtte. Udgangspunktet for udvalgets overvejelser har været, at de politiske partier også fremadrettet bør have mulighed for at have en række forskellige finansieringskilder. 1 Jf. herom afsnit

24 Partiernes forskellige indtægtsprofiler må antages at hænge sammen med partiernes forskellige rammevilkår, bl.a. forskellige etableringstidspunkter, ideologiske grundlag, vælgersegmenter og forbindelser til interesseorganisationer. Disse forskelle kan således bidrage til at forklare partiernes relativt forskellige indtægtsprofiler, herunder at der i økonomisk henseende kan konstateres en vis ulighed mellem partierne. Udvalget har i et deltagerdemokratisk perspektiv lagt til grund, at det er et grundvilkår for partiernes virke, at partierne er private foreninger med private bidrag som en indtægtskilde, og at dette har konsekvenser for partiernes økonomi. Givet dette grundvilkår må det også anses for et grundvilkår, at der er en økonomisk ulighed mellem partierne, selv om dette ikke i sig selv er ønskeligt. Udvalget har, hvor det har været muligt, beskæftiget sig med, om nogle forslag til ændringer vil kunne bidrage til enten at øge eller mindske denne ulighed. Partierne bør efter udvalgets opfattelse fortsat være private organisationer med incitament til at skaffe sig mest mulig folkelig opbakning. Udvalget har i sit arbejde navnlig fokuseret på initiativer, der kan gennemføres for at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om finansieringen af de politiske partier for derigennem at skabe rammerne for en større grad af demokratisk kontrol med partierne og de folkevalgte. Udvalget har i den forbindelse lagt vægt på, at der i den danske demokratiske kultur er en lang tradition for at give de politiske partier en høj grad af frihed til selv at beslutte, hvordan de vil finansiere deres politiske aktiviteter, og hvilke aktiviteter de vil bruge deres ressourcer på. Udvalget har således arbejdet ud fra den forudsætning, at hvis vælgerne har adgang til oplysninger om partiernes og kandidaternes økonomi og dermed kan se, hvor private bidrag kommer fra, vil oplysningerne om et givent bidrag til et parti kunne indgå som en del af vælgernes grundlag for at vurdere det pågældende parti. Det bør herefter overlades til vælgernes afgørelse, hvorvidt et bidrag kan være udtryk for, at vedkommende bidragsyder udøver en (usaglig) interessepåvirkning af partiet, og om dette skal påvirke, hvor vælgeren sætter sit kryds på valgdagen. Det er således udvalgets opfattelse, at man ved den fremtidige regulering af partistøtteområdet skal prioritere åbenhed og gennemsigtighed om partiernes økonomiske forhold frem for regulering eller forbud. Det er på den baggrund udvalgets opfattelse, at det også fremover bør være muligt at yde private bidrag til politiske partier og deres kandidater. Der er imidlertid efter udvalgets opfattelse anledning til at se nærmere på, under hvilke betingelser private bidrag til politiske partier og deres kandidater kan ydes. Udvalget har i den forbindelse lagt til grund, at en persons politiske tilhørsforhold må anses for en følsom oplysning. Udvalget har derfor i sine anbefalinger lagt vægt på, at de konkrete forslag til 22

25 ændringer af de gældende regler ikke udformes på en måde, som går videre, end hensynet til åbenhed og gennemsigtighed tilsiger. Udvalget har med afsæt i disse overordnede hensyn arbejdet med en række temaer inden for partistøtteområdet. Udvalgets anbefalinger vedrørende konkrete forslag fremgår nedenfor. Som resultat af sine overvejelser har udvalget opstillet tre forskellige modeller for, hvordan der kan skabes øget åbenhed og gennemsigtighed om finansieringen af de politiske partier. I det følgende gennemgås de væsentligste af udvalgets anbefalinger, herunder på de områder, hvor udvalgets anbefalinger vil indebære ændringer af gældende ret. Der henvises til kapitel 8 for en nærmere beskrivelse af udvalgets overvejelser og anbefalinger. I den følgende beskrivelse er udvalgets anbefalinger inddelt i anbefalinger vedrørende privat støtte (afsnit 2.3.2) og anbefalinger vedrørende offentlig støtte (afsnit 2.3.3). Afsnit indeholder en kort gennemgang af de modeller, som udvalget har opstillet Anbefalinger vedrørende privat støtte Former for privat støtte2 Det følger af partiregnskabslovens 3, stk. 2, at et eller flere tilskud, der tilsammen i regnskabsåret overstiger kr. fra samme private person, skal fremgå af partiets regnskaber. Partiregnskabsloven indeholder imidlertid ikke en nærmere definition af begrebet tilskud/bidrag. Det er dog forudsat, at såvel økonomiske som ikkeøkonomiske bidrag er omfattet af loven. Udvalget anbefaler, at gældende ret efter partiregnskabslovens 3 videreføres, således at såvel økonomisk (pengebeløb) som ikkeøkonomisk (naturalieydelser) privat støtte til politiske partier skal fremgå af partiernes regnskaber. Udvalget finder ikke, at det vil være muligt udtømmende at opregne i partiregnskabsloven, hvilke former for bidrag der er omfattet af loven. Udvalget anbefaler imidlertid, at der udarbejdes nærmere retningslinjer for, hvornår ikkeøkonomisk støtte efter gældende ret må anses for at udgøre et bidrag omfattet af partiregnskabslovens 3, stk. 2. Dette kan efter udvalgets opfattelse ske ved f.eks. en vejledning eller lignende. Udvalget har noteret sig, at indirekte støtte f.eks. i form af reklamekampagner med et politisk budskab, som ikke er aftalt med et politisk parti, ikke er omfattet af udvalgets kommissorium. Udvalget bemærker dog i tilknytning hertil, at der efter udvalgets opfattelse er tungtvejende 2 Jf. herom afsnit 8.1 og

26 principielle og praktiske grunde, der taler for, at indirekte støtte fortsat ikke bør omfattes af partiregnskabsloven. Begrænsninger i den private støtte 3 Udvalget har overvejet, om der i modsætning til i dag bør være et loft for, hvor store beløb private personer mv. må give til danske politiske partier og deres kandidater. Udvalget har endvidere overvejet, om der bør indføres begrænsninger i de politiske partiers mulighed for at modtage bidrag fra foreninger, sammenslutninger mv. og bidrag fra udenlandske virksomheder, organisationer og myndigheder. Udvalget har ikke fundet grundlag for at foreslå, at der indføres forbud mod, at politiske partier modtager bidrag fra foreninger, sammenslutninger mv. eller bidrag fra udenlandske virksomheder, organisationer og myndigheder. Udvalget finder heller ikke belæg for at anbefale, at der indføres et loft for, hvor store beløb de private bidragsydere må give til et politisk parti i løbet af et år. Det er efter udvalgets opfattelse helt legitimt at yde økonomisk støtte herunder med store beløb til politiske partier, og der foreslås derfor ikke ændringer i de gældende regler, hvad dette angår. Politiske partier kan efter de gældende regler modtage bidrag anonymt. Partierne skal dog i deres regnskaber oplyse den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag samt oplyse om størrelsen af hvert enkelt anonymt bidrag, der overstiger kr. Udvalget har overvejet, om der bør foretages ændringer i de gældende regler for anonyme bidrag, herunder om anonyme bidrag bør forbydes eller begrænses. Udvalget finder imidlertid ikke anledning til at anbefale sådanne ændringer bl.a. set i lyset af, at det kun er en forholdsvis beskeden andel af de private bidrag til partiernes landsorganisationer, der i dag ydes anonymt. Dertil kommer, at det i sagens natur er vanskeligt for et parti at lade sig påvirke af interesser fra en bidragsyder, f.eks. en virksomhed eller person, hvis identitet partiet er ubekendt med. Åbenhed i forhold til bidragsmodtagerne 4 Det følger af de gældende regler i partiregnskabslovens 3, stk. 2, at et eller flere bidrag fra samme private person, der tilsammen i regnskabsåret overstiger kr., skal fremgå af partiets landsorganisations regnskaber. Efter de gældende regler i partistøtteloven skal kommunale og regionale kandidatlister, der ønsker at modtage offentlig partistøtte, desuden indsende en erklæring til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet med oplysning om navne og adresser på 3 Jf. herom afsnit , , og Jf. herom afsnit

27 eventuelle private bidragsydere, der har givet kandidatlisten bidrag for mere end kr. i det foregående kalenderår. Efter udvalgets opfattelse må der gælde samme hensyn til åbenhed om private bidrag på alle niveauer i partierne samt for enkeltkandidater. Udvalget anbefaler derfor, at der indføres regler, der sikrer den samme grad af åbenhed om private bidrag på alle niveauer i partierne, herunder kommunale og regionale kandidatlister, som dem, der fremover skal gælde for partiernes landsorganisationer. Udvalget anbefaler endvidere, at der skabes samme grad af åbenhed om private bidrag, der gives til indvalgte enkeltkandidater. Offentligheden skal med andre ord have indsigt i et eller flere bidrag til det pågældende niveau i partiet, der tilsammen i regnskabsåret ligger over den beløbsgrænse, der følger af partiregnskabsloven, fra samme private person mv., uanset hvilket niveau i partiet tilskuddet gives til, og uanset om tilskuddet gives til en indvalgt enkeltkandidat. Denne anbefaling kan udmøntes enten i form af en regnskabspligt eller en indberetningspligt. Regnskabspligt 5 Kravet om regnskabsaflæggelse er efter udvalgets opfattelse helt essentielt i forhold til vælgernes mulighed for at få indsigt i finansieringen af de politiske partier og kandidater. For at skabe størst mulig åbenhed bør alle niveauer i partierne derfor efter udvalgets opfattelse fremover være omfattet af en regnskabspligt, der vil vise samtlige indtægter og udgifter for de enkelte dele af partiet. Det vil i modsætning til i dag, hvor det alene gælder for landsorganisationen indebære, at alle dele af partiorganisationerne vil blive omfattet af en regnskabspligt, uanset om de modtager offentlig støtte. Det samme bør efter udvalgets opfattelse gælde for de enkelte kandidater, som er valgt ind. Regnskabspligtens indførelse vil i givet fald skulle ske med fuld respekt for partiernes egen måde at organisere sig på, og det bør tilstræbes at undgå unødigt bureaukrati. Udvalget finder, at hensynet til åbenhed og gennemsigtighed taler for, at regnskabspligten udmøntes ved, at der stilles krav om et samlet regnskab for hele partiet og dets enkeltkandidater. Udvalget finder samtidig, at hensynet til partiernes organisering og hensynet til at undgå unødigt bureaukrati kan tale for, at der indføres en ordning med selvstændige regnskaber for henholdsvis landsorganisationer, underorganisationer og enkeltkandidater. 5 Jf. herom afsnit

28 Udvalget finder, at det i sidste ende må bero på en politisk stillingtagen, hvilken ordning som i givet fald bør indføres. Indberetningspligt 6 Som et alternativ til en egentlig regnskabspligt for de dele af partierne, der ikke i dag er omfattet af partiregnskabsloven, kan der indføres en indberetnings og offentliggørelsesordning, således at indvalgte kandidater, partiernes underorganisationer samt regionale og kommunale kandidatlister skal indsende en liste med oplysninger om bidragsydere, hvis bidragsyderen har givet et eller flere bidrag, som tilsammen i regnskabsåret ligger over den beløbsgrænse, der følger af partiregnskabsloven. Udvalget finder, at en sådan indberetnings og offentliggørelsesordning vil indebære en vis grad af øget åbenhed, men ikke på samme måde som en egentlig regnskabspligt vil give borgerne et samlet overblik over underorganisationerne eller enkeltkandidaternes økonomi. Samlet set anbefaler udvalget derfor, at der indføres en regnskabspligt for alle dele af partierne samt for de enkeltkandidater, som er blevet valgt. Frist for regnskabsaflæggelse 7 Partiernes landsorganisationer skal i dag aflægge regnskab senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning. Udvalget finder imidlertid, at en hurtigere regnskabsaflæggelse vil bidrage til at skabe øget gennemsigtighed, idet offentligheden på et tidligere tidspunkt vil kunne få indblik i finansieringen af de politiske partier. Udvalget anbefaler derfor, at alle de enheder, som fremover vil skulle aflægge regnskab eller alternativt foretage indberetning, skal gøre dette senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisorgodkendelse 8 Udvalget har endvidere overvejet, om der bør indføres krav om revisorgodkendelse af regnskaberne fra de forskellige dele af partierne og enkeltkandidaterne. Indførelse af krav om revision af regnskaber fra alle dele af partiet vil medføre væsentlige meromkostninger for de politiske partier og potentielt også for de enkelte kandidater. Udvalget anbefaler derfor alene, at der indføres en pligt til revisorgodkendelse af landsorganisationernes regnskaber. 6 Jf. herom afsnit Jf. herom afsnit Jf. herom afsnit

29 Revisor vil skulle være en godkendt revisor og således opfylde revisorlovens krav til uafhængighed og sagkundskab og være undergivet revisorlovens kontrolsystem. Udvalget finder, at indførelse af krav om regnskabspligt i sig selv vil medføre en forbedring af offentlighedens mulighed for at få indsigt i finansieringen af de politiske partier, også selv om der ikke samtidig stilles krav om revision af regnskaberne. Det er dog udvalgets opfattelse, at det henset til landsorganisationernes størrelse og karakter ikke vil være uproportionalt at indføre en revisionspligt for deres vedkommende. Det er desuden vurderingen, at revision i vidt omfang allerede forekommer. Offentliggørelse og kontrol af regnskaber 9 Udvalget anbefaler endvidere, at der stilles krav om, at de forskellige regnskaber eller indberetninger offentliggøres. I dag påhviler det Folketinget at modtage og offentliggøre regnskaber fra partiernes landsorganisationer. Udvalget finder, at det mest naturligt tillige bør påhvile Folketinget at modtage og offentliggøre regnskaber fra partiernes kredsorganisationer, der opstiller kandidater til folketingsvalg. Tilsvarende bør kommunalbestyrelsen/regionsrådene modtage og offentliggøre regnskaber fra partiernes lokale afdelinger, der opstiller kandidater til valg til kommunalbestyrelserne og regionsrådene. Kan det ikke afgøres med sikkerhed, hvilket valg vedkommende afdeling af et parti opstiller kandidater til, f.eks. fordi foreningen opstiller kandidater til flere typer valg, må forpligtelsen til at modtage og offentliggøre regnskabet efter udvalgets opfattelse påhvile Folketinget. For så vidt angår enkeltkandidater er det udvalgets opfattelse, at offentliggørelse må ske efter reglerne for det valg, den pågældende er stillet op til. Udvalget har overvejet, om der bør indføres en egentlig kontrol af de politiske partiers regnskaber. Det giver efter udvalgets opfattelse anledning til principielle overvejelser at pålægge en offentlig myndighed evt. Folketinget at vurdere, om et politisk partis virksomhed kan karakteriseres som politisk arbejde. Det er derfor udvalgets opfattelse, at en ekstern instans alene skal foretage kontrol med, om partiet har levet op til sin revisionsforpligtelse. Det er udvalgets opfattelse, at indførelse af en pligt til revision af partiernes regnskaber vil bidrage til at højne regnskabernes troværdighed. Udvalget finder imidlertid også, at der bør indføres en uafhængig kontrol, der har til opgave at påse, om der er foretaget revision af regnskaberne. 9 Jf. herom afsnit

30 Udvalget finder, at det vil være nærliggende, hvis Folketinget i forbindelse med offentliggørelsen af regnskaberne påser, at der er foretaget revision af partiernes landsorganisations regnskaber, jf. anbefalingen ovenfor. Offentliggørelse af størrelsen af det private bidrag 10 Efter de gældende regler i partiregnskabslovens 3, stk. 2, skal bidragsyderens identitet fremgå af partiernes regnskaber, hvis vedkommende i et regnskabsår har ydet et eller flere bidrag, der tilsammen ligger over den fastsatte beløbsgrænse på kr., til et politisk partis landsorganisation. Bidragets præcise størrelse skal derimod ikke fremgå, og det er således uoplyst, om det drejer sig om f.eks kr. eller.000 kr. Udvalget anbefaler, at der som noget nyt indføres et krav om, at størrelsen af det samlede bidrag tillige skal fremgå af regnskabet, hvis det samlede bidrag fra bidragsyderen i et regnskabsår ligger over beløbsgrænsen i partiregnskabsloven. Offentliggørelsen af beløbsstørrelsen vil efter udvalgets opfattelse være af væsentlig betydning for vælgernes adgang til at gøre sig bekendt med de økonomiske forhold hos de partier, som de overvejer at stemme på. Om forhøjelse af den offentlige støtte som kompensation for dette forslag om øget åbenhed henvises til afsnit Nedsættelse af beløbsgrænsen 11 Den gældende beløbsgrænse blev fastsat ved en lovændring i 1995 og udgør et kompromis mellem på den ene side offentlighedens interesse i at få kendskab til, hvem der yder bidrag til de politiske partier, og på den anden side de enkelte bidragsyderes interesse i under diskretion at kunne yde bidrag til politiske partier, som de støtter. Udvalget anbefaler, at der også fremover fastsættes en beløbsgrænse, således at kravet om angivelse af bidragsyderens identitet ikke omfatter ethvert bidrag. Det bør således efter udvalgets opfattelse fortsat være muligt under diskretion at kunne yde et mindre (navngivent) bidrag til et politisk parti. Fastsættelsen af en beløbsgrænse bør efter udvalgets opfattelse fortsat bero på en afvejning af hensynet til åbenhed og gennemsigtighed om partiernes finansiering over for hensynet til vælgernes mulighed for at kunne hemmeligholde deres politiske tilhørsforhold. Den nærmere fastsættelse af 10 Jf. herom afsnit Jf. herom afsnit

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.)

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.) Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2014-19781 Doknr. 447367 Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

(Vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser m.v.) 1. Indledning

(Vejledning om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser m.v.) 1. Indledning Vejledning om Ligestillingslovens kap. 4 om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere