[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Formål med og indhold i kvalitetsrapporten Udformning af kvalitetsrapporten Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau Rammebetingelser for det samlede skolevæsen Antal elever Antal klasser pr. klassetrin (spor) Antal elever pr. klasse (klassekvotient) Antal særlige klassedannelser Antal tildelte timer og udgifter absolut og pr. elev Samlede udgifter absolut og pr. elev Antal tildelte timer (netto pr. fuldtidsansat) Personaleudgifter absolut og pr. elev Udgifter til efteruddannelse og kompetenceudvikling absolut og pr. lærer Udgifter til undervisningsmidler absolut og pr. elev Undervisning Antal elever pr. lærer (elev-lærerratio) Lærernes undervisningstid Antal planlagte og gennemførte timer Kompetencedækning (tidligere linjefag) Computere og interaktive tavler Supplerende undervisning Antal elever i interne og eksterne specialundervisningstilbud Interne specialundervisningstilbud indenfor kommunens eget skolevæsen Eksterne specialundervisningstilbud i andre kommuners skolevæsener og regionale undervisningstilbud Elev- og personalefravær i 2012/ Personalefravær i 2012/ Elevfravær i 2012/ Antal to-sprogede elever Andelen af elever i SFO og klub Befordring: Antal udstedte skolekort i 2011/2012 og 2012/ Pædagogiske processer m.v. (den pædagogiske udvikling) i

3 4.1 Distriktsteams Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Implementering af ny skolestruktur i 2012/ Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Evaluering og elevinddragelse Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Skolernes helhedsvurdering af det faglige niveau Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Resultater m.v ii

4 6.1 Resultater i folkeskolens afgangsprøver i 2011/2012 og 2012/ Elevernes valg af ungdomsuddannelse Klager over kommunen til Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning iii

5 1 Indledning og baggrund 1.1 Formål med og indhold i kvalitetsrapporten Kvalitetsrapport 2012/2013 for Nordfyns Kommunes skolevæsen er udarbejdet i henhold til Folkeskolelovens: 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Familieudvalget har med udgangspunkt i forrige års kvalitetsrapport sat fokus på at udvikle kvalitetsrapporten for Nordfyns skolevæsen. Målet har været at opnå en kvalitetsrapport med en høj validitet, der samtidig er et anvendeligt arbejdsredskab i forhold til skoleudviklingen. På den baggrund har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen, skolerne samt Økonomi og Løn, der har haft til opgave at udarbejde: En ny skabelon til brug for udarbejdelse af de fremtidige kvalitetsrapporter En procedure til kvalitetssikring af form og indhold i kvalitetsrapporten En samlet tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporterne, herunder angivelse af arbejdsdeling/aktører, tidsfrister, høringsfrister mv. Sammensætningen af projektgruppen har tilsigtet dels at tilgodese en bred faglighed, som kan bidrage til kvalitetsrapportens indhold og validitet, og dels at skabe et bredt ejerskab til kvalitetsrapporten på skolerne såvel som i administrationen. Der er i Bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporter opstillet en række krav til indholdet. Rapporten skal indeholde oplysninger og vurderinger af skolernes faglige niveau, deres rammebetingelser, den specialpædagogiske indsats, de pædagogiske processer, udvikling og evalueringer, overgangen til ungdomsuddannelser, elevfraværet m.v. Herudover kan der medtages kommunale indsatsområder og andre forhold som ønskes belyst. Familieudvalget tog på sit møde den 11. juni 2013 stilling til at følgende særlige kommunalt besluttede indsatsområder skulle belyses nærmere i dette års kvalitetsrapport: Nærvær og trivsel o Oplysninger om personalets nærvær/fravær Inklusion o Oplysninger om omfanget af indstillinger til PPR o Beskrivelse af opstart af distriktsteams o Beskrivelse af indsatser og aktiviteter i forhold til børn, der har behov for støtte (supplerende undervisning), men ikke er omfattet af indstillinger til PPR Befordring o Oplysninger om omfanget af udstedelse af skolekort Den nye skolestruktur o Beskrivelse af implementeringen af den nye skolestruktur, herunder tværgående initiativer. 1.2 Udformning af kvalitetsrapporten I forhold til udformningen af kvalitetsrapporten kan det siges, at skabelonen for udarbejdelsen af rapporten i sin systematik i endnu højere grad end tidligere er tilstræbt at lægge sig så tæt op ad bekendtgørelsen som muligt ud fra den begrundelse at gøre det lettere at finde og sammenligne oplysningerne. I forhold til den valgte procedure - med nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe med en veldefineret opgave og tidsplan - er det vurderingen, at dette ganske vist har været et krævende forløb fra alle involverede parters side, men at det i høj grad har bidraget til at sikre målet om en kvalitetsrapport med en høj validitet samtidig med, at der er skabt et bredt ejerskab og et godt 1

6 fundament for udvikling af et anvendeligt arbejdsredskab i forhold til skoleudviklingen i de kommende år med ny skolestruktur og implementering af den nye Folkeskolelov. I forlængelse heraf kan det bemærkes, at der har været et stort fokus på at fremskaffe et sammenligneligt datagrundlag givet den nye skolestruktur med nye skoledistrikter og afdelinger fra skoleåret 2012/2013. Metodisk er det gjort ved så vidt muligt at omregne og opgøre datagrundlaget for skoleåret 2011/2012 ud fra den nye skolestruktur uagtet at den ikke var gældende for daværende skoleår. Der er dog områder, hvor den nye skolestruktur har haft afgørende indvirkning på, hvilket datagrundlag, der er tilgængeligt, så data ikke bagudrettet er sammenlignelige. Sammenligningerne er her så vidt muligt foretaget i forhold til indeværende skoleår 2013/2014. Der arbejdes intensivt på den nye folkeskolereform, som vil få effekt på det kommende skoleår. Reformen forventes at få vidtrækkende konsekvenser, herunder også på kvalitetsrapporten. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt på en digital platform for kvalitetsrapporten, hvor det forventes at der senest til december 2013 skal foreligge en prototype for en Kvalitetsrapport 2,0. 2 Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau Helt overordnet set er den sammenfattende vurdering, at det Nordfynske skolevæsen er inde i en rivende udvikling med en ny fælles skole- og dagtilbudsstruktur fra skoleåret 2012/2013 samt vedtagelse og implementering af en lang række politiker og strategier i de kommende år lige fra ny inklusionspolitik og indsats overfor elever med særlige behov, moderniserings- og renoveringsplaner for skolerne, en ambitiøs strategi for pædagogisk IT, og sidst men ikke mindst implementering af den nye Folkeskolelov og arbejdstidsregler for lærerne gældende for skoleåret 2014/2015. Skolernes vurderinger af eget faglige niveau beskrives med udtryk i afsnit til som værende godt, tilfredsstillende, ganske tilfredsstillende og yderst tilfredsstillende. I grundlaget for vurderingerne henviser skolerne til resultater i bl.a. læse- og matematiktests, nationale test, afgangsprøverne, elevevalueringer og generelt feedback i øvrigt. En sammenligning af karakterniveauet ved 9. klassernes afgangsprøver og 10. klasseprøverne i afsnit 6.1 understøtter umiddelbart disse vurderinger. Sammenfattende kan det således konkluderes, at vurderingen af de enkelte skolers faglige niveau ikke giver anledning til umiddelbar bekymring eller til specifikke tiltag overfor enkelte skoler. Skolerne bør naturligvis med afsæt i kvalitetsrapporten og egne evalueringer i øvrigt overveje egne behov og potentialer for at skabe fortsat fremskridt på enkeltområder. Sammenfattende vurdering af de særlige kommunalt besluttede indsatsområder: I forhold til de særlige kommunalt besluttede indsatsområder kan der i forhold til personalets fravær på skolerne (afsnit 3.8) siges at være et behov for at få belyst det relativt høje gennemsnitlige fravær for skolerne set under ét på 12,7 kalenderfraværsdage. Et tal, der skal ses i forhold til kommunens måltal på 6,9 kalenderfraværsdage. Der kan i den forbindelse peges på den kommende trivselsundersøgelse i kommunen. I forhold det kommunalt besluttede indsatsområde Inklusion kan det bemærkes, at det i forhold til at fremskaffe oplysninger om indstillinger til PPR for skoleåret 2012/2013 ikke er muligt, idet den daværende visitationspraksis ikke har sikret en registrering heraf. Fremadrettet vil det derimod være muligt i næste kvalitetsrapport at oplyse det totale antal indstillinger til PPR for hele kommunen i 2013/2014, idet registreringen er indført i forbindelse med den ændrede visitationspraksis for dette skoleår, og for skoleåret 2014/2015 vil det være muligt at få oplysningerne på et endnu mere detaljeret niveau. I forhold til skolernes beskrivelse af distriktsteams i afsnit 4.1 er det vurderingen, at denne er kommet godt fra start i 4 af skoledistrikterne (Bogense skole, Kystskolen, Sletten Skole og Særslev-Hårslev- Skolen). På Havrehedskolen og Søndersøskolen har opstarten derimod været præget af opstartsvanskeligheder, men berettigelsen af distriktsteams sættes der ikke spørgsmålstegn ved. 2

7 Konklusionen er, at der er behov for at få gennemført den oprindeligt aftalte evaluering af Distriktsteams. I forhold til den supplerende undervisning i afsnit beskriver skolerne hvordan de på forskellig vis har organiseret denne afhængig af forudsætninger og behov. Der påpeges flere steder at være et stigende behov for skolernes indsats, hvilket skal ses på baggrund af en stigende inklusion i kommunen gennem de senere år. Det kan i den forbindelse nævnes, at der er nedsat en styre- og arbejdsgruppe med henblik på implementeringen af den netop vedtagne Inklusionspolitik, og at der parallelt hermed ligeledes er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en specialundervisningsstrategi set i forhold til såvel interne som eksterne specialundervisningstilbud. Begge ud fra et mål om at inkludere som minimum 96 % af eleverne i almenskolen. I forhold til det kommunalt besluttede indsatsområde omkring befordring i afsnit 3.11 kan det bemærkes, at antallet af udstedte skolekort i gennemsnit er faldet 3,2 % fra 2011/2012 til 2012/2013, hvilket skal ses på baggrund af et elevtalsfald i samme periode på 2,1 %. Arbejdsgruppen har ikke udover antal udstedelser belyst indsatsområdet nærmere. Og endelig kan det i forhold til den nye skolestruktur - beskrevet dels organisatorisk i det indledende afsnit 3 og implementeringsmæssigt ude på skolerne i afsnit 4.2 siges, at denne er godt på vej i alle skoledistrikterne med forskellige tiltag og arrangementer på skolerne med henblik på at skabe fælles visioner og værdigrundlag og få forskellige kulturer til at mødes. 3 Rammebetingelser for det samlede skolevæsen Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune vedtog på sit møde den 26. januar 2012 en ny skolestruktur med virkning fra skolestart 2012/2013. Herved blev 14 tidligere selvstændige folkeskoler sammenlagt i 6 skoledistrikter - bestående af 12 afdelinger fordelt på 12 adresser: Bogense skole bestående af to afdelinger og med én fælles skoleleder: Afdeling Bogense (2-3 spor fra kl.) og afdeling Kongslund (1 spor fra kl.). Havrehedskolen bestående af to afdelinger og med én fælles skoleleder: Afdeling Morud (2-3 spor fra kl.) og afdeling Veflinge (1 spor fra kl.). Kystskolen bestående af to afdelinger og med én fælles skoleleder: Afdeling Krogsbølle (2 spor fra kl.) og afdeling Løkkemark (1 spor med kl.). Sletten skole bestående af tre afdelinger og med én fælles skoleleder: Afdeling Otterup (2-3 spor fra kl.), afdeling Nordvest (1-2 spor fra kl.)og afdeling Skovløkken (1 spor fra kl.). Særslev-Hårslev-Skolen bestående af to afdelinger og med én fælles skoleleder: Afdeling Særslev (2 spor fra kl.) og afdeling Hårslev (1 spor med kl.). Søndersøskolen, der er uopdelt på to matrikler og med én fælles skoleleder. Skolen har 2-3 spor fra kl. og 4 spor på 10. klassetrin. Hertil kommer Klinteskolen og Horsebækskolen, der blev lagt ind under henholdsvis Kystskolen og henholdsvis Sletten skole uden dog at blive oprettet som afdelinger. I forhold til Klinteskolen arbejdes, der aktivt med at oprette en Natur friskole med et helt nyt læringskoncept, der fokuserer på naturbaseret undervisning indenfor rammerne af det, der kaldes ude-skole-konceptet. Horsebækskolen anvendes i dag til Heldagsskolen. Sidstnævnte er et specialpædagogisk tilbud til normaltbegavede børn med svære sociale og følelsesmæssige problemer, der inden udflytningen var placeret på henholdsvis Otterup skole og Horsebækskolen som en selvstændig enhed. I afsnit 3.1. beskrives udviklingen i antal elever pr. klassetrin for hver afdeling og skoledistrikt. Her skal blot nævnes, at det samlede elevtal for alle 6 skoledistrikter er steget fra elever i skoleåret 2012/2013 til elever i skoleåret 2013/2014, svarende til en stigning på ca. 1 %. En stigning, der ellers skal holdes op imod et mindre elevtalsfald gennem de senere år. Elevtallet i skoledistrikterne varierer fra 329 til 407 elever i de to mindste distrikter og fra elever i de 4 største skoledistrikter. 3

8 I afsnit 3.2 beskrives udviklingen i antal klasser pr. klassetrin (spor) for hver afdeling og skoledistrikt, Det dokumenteres i afsnittet, at antal klasser (spor) alene er faldet på de to skoler, Kystskolen og Sletten skole, hvor der har været tale om egentlige skolelukninger. Et forhold, der bl.a. skal ses på baggrund af den politiske beslutning i forbindelse med den nye skolestruktur om, at der tildeles ressourcer til at oprette mindst én klasse ved alle afdelinger (jf. i den forbindelse afsnit 3.4 Antal særlige klassedannelser). Det bemærkes desuden, at ressourcetildelingsmodellen er under revision med henblik på forelæggelse i den nye kommunalbestyrelse i marts Baggrunden herfor er såvel den nye skolestruktur i kommunen som implementeringen af den nye Folkeskolereform. I afsnit 3.3 belyses antal elever pr. klasse (klassekvotient). Den gennemsnitlige klassekvotient varierer fra afdeling til afdeling fra 11,4 til 24,4 elever. Tal, der dog dækker over klassekvotienter fra 8,0 i 0. klasse på afdeling Kongslund under Bogense skoledistrikt til 30,0 elever i 6. klasse på afdeling Nordvest under Sletten skoledistrikt. I afsnit 3.4 ses på antal særlige klassedannelser i forhold til den nye skolestruktur, herunder redegøres for baggrunden herfor. I 2012/2013 kunne antal særlige klassedannelser opgøres til 10 og i 2013/2014 til 9. Et tal, der dog ikke ser ud til at falde yderligere i det kommende skoleår, når der ses nærmere på tallene i tabel 11, hvor antallet er opgjort på klassetrin. I afsnit 3.5 belyses antal tildelte timer og udgifter absolut og pr. elev. I afsnittet opgøres de gennemsnitlige udgifter pr. elev til kr. i 2011/2012 og til kr. i 2012/2013 (begge tal i årets priser), svarende til et fald på 2,6 % eller en besparelse på ca. 8,4 mio. kr. Desuden belyses udgifter til efteruddannelse og kompetenceudvikling absolut og pr. lærer og udgifter til undervisningsmidler. I afsnit 3.6 belyses undervisningen ud fra 6 forskellige parametre: Antal elever pr.. lærer (afsnit 3.6.1), procent af lærernes arbejdstid anvendt på undervisning (afsnit 3.6.2), antal planlagte og gennemførte undervisningstimer (afsnit 3.6.3), kompetencedækning (tidligere linjefag) (afsnit 3.6.4), antal computere og interaktive tavler (afsnit 3.6.5) samt supplerende specialundervisning (afsnit 3.6.6). I afsnit 3.7 belyses interne og eksterne specialundervisningstilbud. Talmæssigt ud fra den i kommunen netop gennemførst analyse af specialundervisningsområdet, og med bemærkninger fra hver af de tre skoler med specialklasser/specialtilbud indhentet i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten. Og endelig kan der kort henvises til, at der under nærværende kapitel endvidere ses på følgende afsnit: I afsnit 3.8 ses på elev- og personalefravær i 2012/2013, i afsnit 3.9 på antal to-sprogede elever, i afsnit 3.10 på andelen af elever i SFO og klub, og i afsnit 3.11 ses på befordring. 4

9 3.1 Antal elever I afsnit 3.1 beskrives elevtalsudviklingen ud fra 3 tabeller: Tabel 1 viser antal elever pr. klassetrin for hver afdeling og skoledistrikt i 2012/2013, Tabel 2 viser antal elever for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014, og Tabel 3 viser antal elever pr. klassetrin for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. I henhold til nedenstående Tabel 1 er der i alt elever i 2012/2013 fordelt på afdelinger og de 6 skoledistrikter 1. Heraf gik elever i normalklasser og 154 i interne specialklasser/specialtilbud i kommunens skolevæsen. Sidstnævnte svarende til 4,6 %. Tabel 1 Antal elever pr. klassetrin for hver afdeling og skoledistrikt Elevtal 2012/2013 Bogens Havreh Kystsk. Sletten Særslev Søn der sø I alt Bog. Kon. Mor. Vef. Kro. Løk. Ott. Nor. Sko. Sær. Hår. 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Specialkl Specialtil I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2012 Bemærkninger til Tabel 1: Det bemærkes, at antal elever i specialtilbud på Sletten Skole er opgjort på forskellig vis i Tabel 1 og Tabel 24 afhængigt af hvilket tilbud, der er medtalt i kildegrundlaget til sidstnævnte tabel, Nordfyns kommunes Analyse af specialundervisningsområdet, august Baggrunden er, at benævnte analyse er en udgiftsanalyse, der har taget udgangspunkt i en relevansvurdering set i forhold til ressourceanvendelse/-tildelingen. De 30 elever i specialtilbud på Sletten Skole iht. Tabel 1 fremkommer på følgende vis: 5 elever i Lille Funktionsklasse, 2 elever i Mellem Funktionsklasse, 10 elever i Modtagerklasse(1), 6 i Modtagerklasse (2), 7 i Forberedelsesklasse. Ligeledes kan det bemærkes, at antal elever i specialklasserne på Søndersøskolen er opgjort på forskellig vis i Tabel 1 og Tabel 24 grundet, at 2 elever i 10. u ikke er medtaget i kildegrundlaget til Tabel 24, Nordfyns kommunes Analyse af specialundervisningsområdet, august 2013). Baggrunden herfor er, at eleverne gik i et inklusionsforløb, hvor de to elever fik en del af deres undervisning i skolens almene 10. klasse. I henhold til nedenstående tabel 2 kan det konstateres, at elevtallet i perioden fra 2011/2012 til 2013/2014 fortsat er stagnerende og/eller svagt faldende for Nordfyns kommune set under ét. En udvikling gældende for 5 ud af de 6 skoledistrikter, og lig den generelle udvikling på landsplan. Hovedårsagen hertil er, at mødrene selv er født i år med meget lave børnetal i 1980 erne. Eneste undtagelse er Havrehedskolen, hvor en stigende bosætning med en placering tæt på Odense og 1 Hertil kommer 22 elever i Heldagsskolen, 8 elever i Værkstedsklassen hørende under Søndersøskolen elever i privatskoler, 167 elever på efterskoler samt 87 elever i specialskoler Derudover er der hjemmeundervisning, samt særlige undervisningstilbud iværksat af Skole- og Dagtilbudsafdelingen, samt børn, der er anbragt. 5

10 motorvejen må antages at modvirke den generelle landstendens med relativt lave fødselstal de senere år. Tabel 2: Antal elever for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Elevtal 11/12 12/13 13/14 Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og 2013 Nedenstående Tabel 3 viser samme udvikling - som beskrevet ovenfor under Tabel 2 - i forhold til et fortsat stagnerende og/eller svagt faldende elevtal i 5 ud af de 6 skoledistrikter, blot er elevtallene i nærværende tabel 3 detaljeret i forhold til de enkelte klassetrin. Tabel: 3 Antal elever pr. klassetrin for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. Elevtal Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søndersø 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Spec. Kl Spec. til I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og 2013 Bemærkninger til Tabel 3: Det bemærkes, at cellerne i tabellen er sammenflettet i de tilfælde, hvor der er samlæsning på to klassetrin. 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ /14 11/ 12 12/ 13 13/ 14 6

11 3.2 Antal klasser pr. klassetrin (spor) I afsnit 3.2 beskrives udviklingen i antal klasser pr. klassetrin (spor) ud fra 3 tabeller: Tabel 4 viser antal klasser pr. klassetrin (spor) for hver afdeling afdeling og skoledistrikt i 2012/2013, og Tabel 5 viser det samlede antal klasser for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014, og Tabel 6 viser antal klasser pr. klassetrin (spor) for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Nedenstående Tabel 4 viser overordnet set skolestrukturen i Nordfyns kommune derved, at fire af skoledistrikterne (Bogense Skole, Havrehedskolen, Kystskolen og Særslev-Hårslev Skolen) er organiseret med hver to afdelinger, hvor den ene afdeling har 2-3 spor fra klasse og den anden afdeling har 1 spor fra klasse. Et af skoledistrikterne (Sletten Skole) er organiseret i 3 afdelinger, hvor den ene afdeling ligeledes har 2-3 spor fra klasse og de to andre afdelinger stort set alene har 1 spor fra klasse. Det sidste og sjette skoledistrikt (Søndersøskolen) består alene af én afdeling, hvor der er 2-3 spor fra klasse og 4 spor på 10. klassetrin. Det bemærkes, at der til trods for at skolen er uopdelt i afdelinger alligevel underviser på to matrikler, således at indskolingen foregår på den ene matrikel og de ældste elever med alle 10. klasserne fra kommunen er samlet å den anden matrikel. Tabel 4 Antal klasser pr. klassetrin (spor) for hver afdeling og skoledistrikt i 2012/2013 Spor 2012/2013 Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søn der Bog. Kon. Mor. Vef. Kro. Løk. Ott. Nor. Sko. Sær. Hår. sø 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Specialklasse Specialtilbud I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2012 I alt Nedenstående Tabel 5 viser, at antal klasser (spor) i Bogense skole, Havrehedskolen, Særslev-Hårslev Skolen og Søndersøskolen ikke er faldet i forbindelse med den ny skolestruktur gældende fra skoleåret 2012/2013. Et forhold, der bl.a. skal ses på baggrund af den politiske beslutning i forbindelse med den nye skolestruktur om, at der tildeles ressourcer til at oprette mindst én klasse ved alle afdelinger (jf. i den forbindelse afsnit 3.4 Antal særlige klassedannelser. Det bemærkes desuden, at ressourcetildelingsmodellen er under revision med henblik på forelæggelse i den nye kommunalbestyrelse i marts baggrunden herfor er såvel den nye skolestruktur i kommunen som implementeringen af den nye Folkeskolereform. På Kystskolen er antal klasser (spor) derimod faldet med 6-7 klasser over de seneste 3 skoleår. Forklaringen er, at Klinteskolen blev nedlagt i forbindelse med den nye skolestruktur gældende fra 2012/2013. Det samme gælder i forhold til Sletten skole, hvor antal klasser også er faldet med 1-2 klasser. Her blev der også i forbindelse med skolestrukturændringen lukket en skole 7

12 (Horsebækskolen). Her er faldet i antal klasser dog i samme omfang på grund af ovennævnte politiske beslutning om, at der tildeles ressourcer til at oprette mindst én klasse ved alle afdelingerne. Tabel 5 Antal klasser (spor) for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Spor 11/12 12/13 13/14 Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og 2013 Bemærkninger til Tabel 5: Skoleåret 2011/2012 er for sammenlignelighedens skyld opgjort ud fra den nye skolestruktur gældende fra august Nedenstående Tabel 6 viser i lighed med Tabel 5 antal klasser for hvert skoledistrikt, men opdelt pr. klassetrin i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. Tabel 6 Antal klasser pr. klassetrin (spor) for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Spor Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søndersø 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Spec. kl Spec. til I alt Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og 2013 Bemærkninger til Tabel 6: Skoleåret 2011/2012 er for sammenlignelighedens skyld opgjort ud fra den nye skolestruktur gældende fra august Herudover kan det bemærkes, at cellerne i tabellen er sammenflettet i de tilfælde, hvor der er samlæsning på to klassetrin. 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ 14 11/ 12 12/ 13 13/ 14 8

13 3.3 Antal elever pr. klasse (klassekvotient) I afsnit 3.3 beskrives udviklingen i antal elever pr. klasse (klassekvotienten) ud fra 3 tabeller: Tabel 7 viser antal elever pr. klasse (klassekvotient) pr. klassetrin for hver afdeling og skoledistrikt i 2012/2013, Tabel 8 viser antal elever pr. klasse (klassekvotient henholdsvis ekskl. og inkl. specialklasser for hver skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014, og Tabel 9 viser antal elever pr. klasse (klassekvotient) pr. klassetrin for hvert skoledistrikt. Nedenstående Tabel 7 viser, at den gennemsnitlige klassekvotient, ekskl. specialklasser, i 2012/2013 varierer fra afdeling til afdeling fra 11,4-24,4 elever. Tal, der dog dækker over klassekvotienter fra 8,0 i 0. klasse på afdeling Kongslund under Bogense skoledistrikt til 30,0 elever i 6. klasse på afdeling Nordvest under Sletten skoledistrikt. Herudover viser tabellen, at den gennemsnitlige klassekvotient, ekskl. specialklasser, generelt er væsentlig mindre på de afdelinger, der har elever fra klasse end de afdelinger, der har elever fra klasse. Eneste undtagelse herfra er afdeling Nordvest i Sletten skoledistrikt, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er større end på afdeling Otterup. Tabel 7 Antal elever pr. klasse (klassekvotient) pr. klassetrin for hver afdeling og skoledistrikt i 2012/2013 Klassekvotient 2012/ 2013 Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Bog. Kon. Mor. Vef. Kro. Løk. Ott. Nor. Sko. Sær. Hår. Søndersø 0. kl. 22,5 8,0 26,5 21,0 25,0 19,0 14,5 22,0 10,0 23,0 17,0 21,5 1. kl. 23,5 11,0 24,5 11,0 18,0 12,0 15,5 21,0 22,0 16,0 12,0 21,3 2. kl. 20,5 15,0 20,0 11,0 19,0 26,0 23,0 24,0 18,0 22,0 9,0 17,3 3. kl. 18,5 15,0 19,0 20,0 22,0 18,0 26,0 25,0 13,0 21,0 14,0 20,7 4. kl. 23,5 14,0 26,0 10,0 17,0 11,0 18,0 22,0 22,0 15,0 14,0 24,0 5. kl. 25,0 9,0 25,0 11,0 25,0 26,0 17,5 27,0 15,0 21,0 11,0 18,3 6. kl. 27,5 8,0 19,5 14,0 20,0 14,0 18,0 30,0 18,0 15,0 17,0 23,5 7. kl. 21,3 21,0 18,0 23,7 15,0 23,5 8. kl. 21,0 20,0 21,5 26,7 15,5 18,7 9. kl. 26,5 20,5 27,0 22,0 14,5 18,5 10. kl. 17,8 Gns. Ekskl. Specialkl. 22,8 11,4 22,0 14,0 21,4 18,0 20,8 24,4 16,9 17,2 13,4 20,1 Spec. Kl. 5,7 6,3 7,2 Spec. til 7,0 6,0 9,0 Gns. 18,7 11,4 22,0 14,0 21,4 18,0 16,2 24,4 16,9 17,2 13,4 17,6 Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2012 Nedenstående tabel 8 viser, at den gennemsnitlige klassekvotient, ekskl. specialklasser, til trods for ny skolestruktur er faldet de seneste 3 skoleår i følgende 4 skoledistrikter: Bogense Skole, Sletten Skole, Særslev-Hårslev-Skolen og Søndersøskolen. Til sammenligning er den i samme periode steget på Havrehedskolen og Kystskolen. For Havrehedsskolen på grund af stigende elevtal som følge af stigende bosætning, der årsagsmæssigt må formodes at hænge sammen med en placering tæt ved Odense og motorvejen. Og for Kystskolen bl.a. på grund af, at den tidligere Klinteskolen blev nedlagt og ikke fortsatte som afdeling - i forbindelse med den nye skolestruktur. Det kan i den forbindelse bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient, ekskl. specialklasser, varierer fra 15,8 21,5 elever pr. klasse i skoleåret 2011/2012 til 16,5 21,2 elever pr. klasse i 9

14 skoleåret 2013/2014. Tal, der dog - som sagt - dækker over en meget varierende klassekvotient, når vi går ned på afdelingsniveau og klassetrin. Tabel 8 Antal elever pr. klasse (klassekvotient) henholdsvis ekskl. og inkl. specialklasser for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Klassekvotient 11/12 12/13 13/14 Ekskl. Specialklasser 20,3 20,1 19,6 Bogense Skole Inkl. Specialklasser 17,9 17,3 17,3 Ekskl. Specialklasser 19,9 20,1 21,2 Havrehedskolen Inkl. Specialklasser 19,9 20,1 21,2 Ekskl. Specialklasser 15,8 20,2 20,4 Kystskolen Inkl. Specialklasser 15,8 20,2 20,4 Ekskl. Specialklasser 20,3 20,7 20,1 Sletten Skole Inkl. Specialklasser 17,4 17,7 17,6 Ekskl. Specialklasser 16,6 15,9 16,5 Særslev-Hårslev-Skolen Inkl. Specialklasser 16,6 15,9 16,5 Ekskl. Specialklasser 21,5 20,1 21,2 Søndersøskolen Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og 2013 Inkl. Specialklasser 19,1 17,6 18,0 10

15 Nedenstående Tabel 9 viser principielt det samme som Tabel 8, blot med en yderligere opdeling i forhold til klassetrin. Tabel 9 Antal elever pr. klasse (klassekvotient) pr. klassetrin for hvert skoledistrikt Klassekvotient 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Eksk Spec kl Spec kl. Spec. tilbud Gns. 11/12 21,3 19,7 16,7 19,0 18,3 19,7 19,0 22,3 24,0 25,0 20,3 6,0 7,0 17,9 Bog 12/13 17,7 19,3 18,7 17,3 20,3 19,7 21,0 21,3 21,0 26,5 20,1 5,7 7,0 17,3 13/14 19,7 17,0 19,7 19,0 17,0 20,0 18,3 20,0 21,7 26,0 19,6 6,6 5,0 17,3 11/12 20,3 16,0 19,3 20,0 19,7 18,0 20,7 20,0 23,0 25,0 19,9 19,9 Hav 12/13 24,7 20,0 17,0 19,3 20,7 20,3 17,7 21,0 20,0 20,5 20,1 20,1 13/14 21,0 24,3 19,0 17,0 19,3 20,0 21,3 27,0 20,3 26,5 21,2 21,2 11/12 21,3 22,3 16,7 13,3 15,0 22,0 19,3 21,0 15,8 15,8 Kys 12/13 22,0 15,0 22,5 20,0 14,0 25,5 18,0 18,0 21,5 27,0 20,2 20,2 13/14 22,5 22,0 15,0 22,5 21,5 15,0 25,0 25,0 16,0 19,0 20,4 20,4 11/12 20,3 15,8 17,0 21,0 22,4 17,8 27,3 23,7 17,0 20,3 6,1 17,4 Sle 12/13 15,3 18,5 21,7 21,3 20,0 19,3 22,0 23,7 26,7 22,0 20,7 6,3 6,0 17,7 13/14 15,6 18,7 17,0 22,0 21,3 21,3 20,3 22,3 23,3 23,3 20,1 10,3 6,2 17,6 11/12 13,5 15,5 18,0 16,0 14,5 16,5 17,0 15,0 20,0 19,5 16,6 16,6 Sær Søn 12/13 20,0 14,0 15,5 17,5 14,5 16,0 16,0 15,0 15,5 14,5 15,9 15,9 13/14 19,0 21,0 16,0 16,0 19,0 16,5 15,5 15,0 15,0 11,5 16,5 16,5 11/12 21,0 19,0 21,0 25,5 17,3 26,0 23,5 18,7 21,5 25,0 22,0 21,5 8,5 4,0 19,1 12/13 21,5 21,3 17,3 20,7 24,0 18,3 23,5 23,5 18,7 18,5 17,8 20,1 7,2 5,0 17,6 13/14 19,3 20,0 21,0 25,0 20,7 24,0 19,0 23,5 24,5 19,0 21,0 21,2 6,8 5,5 18,0 Kilde: KMD-elev pr. 5. september 2011, 2012 og Antal særlige klassedannelser I afsnit 3.4 ses på antallet af særlige klassedannelser. For det første ved at referere baggrunden for begrebet i Nordfyns kommune, og for det andet dokumentationsmæssigt ud fra to tabeller: Tabel 10 viser antal særlige klassedannelser for hver skoledistrikt i 2012/2013 og 2013/2014, og Tabel 10 viser antal særlige klassedannelser pr. klassetrin for hvert skoledistrikt i 2012/2013 og 2013/2014. Baggrund for begrebet særlige klassedannelser : Antal særlige klassedannelser kan opgøres i forhold til gældende ressourcetildeling til skolerne, der bl.a. baserer sig på antal klasser, og hvor antal klasser ikke alene opgøres ud fra det maksimale antal elever i klassen på 28 elever, men også under hensyntagen til gældende Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns kommune, hvor der side 22 står: Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der ved alle skoleafdelinger skal etableres mindst en klassepr. årgang, og at der ved optag til børnehaveklasserne skal tages videst muligt hensyn til forældrenes ønsker om placering på skoleafdelingerne. Kommunalbestyrelsen sikrer i sin udmelding af ressourcer, at dette kan imødekommes. Vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober

16 I forlængelse heraf kan det bemærkes, at det i forbindelse med den ny skolestruktur gældende for skoleåret 2012/2013 blev vedtaget at revidere den eksisterende ressourcetildelingsmodel. Grundet den nye Folkeskolereform blev arbejdet hermed skudt, og det forventes at der fremlægges forslag til ny ressourcetildelingsmodel til politisk behandling og forskriftsmæssig høring først i 2014 med henblik på virkning for det kommende skoleår 2014/2015. Nedenstående Tabel 10 viser, at der i 2012/2013 i alt har været 10 særlige klassedannelser set ud fra et økonomisk synspunkt. Svarende til 5,4 % set i forhold til det samlede antal klasser på 185 i benævnte skoleår for hele skolevæsenet i Nordfyns kommune. I skoleåret 2013/2014 er der 9 særlige klassedannelser. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at den særlige klassedannelse dækker over en ulig fordeling mellem skoledistrikterne. I skoleåret 2012/2013 kunne 3 ud af de 10 særlige klassedannelser således henføres til Bogense skole, og 5 ud af de 10 til Sletten skole. Tabel 10 Antal særlige klassedannelser for hvert skoledistrikt i 2012/2013 og 2013/2014 Antal særlige klassedannelser 2012/ /2014 Bogense 3 3 Havrehedskolen 1 2 Kystskolen 1 0 Sletten Skole 5 4 Særslev-Hårslev-Skolen 0 0 Søndersøskolen 0 0 I alt 10 9 Kilde: Ressourcetildeling pr. 5. september 2012 og 2013 Nedenstående Tabel 11 viser principielt det samme som Tabel 10, blot med en yderligere opdeling i forhold til klassetrin. Der bemærkes at antallet af særlige klassedannelser på klassetrin er lig antallet på klassetrin. Dvs. at antallet alt andet lige må forventes uændret i det kommende skoleår. Tabel 11 Antal særlige klassedannelser pr. klassetrin for hvert skoledistrikt i 2012/2013 og 2013/2014 Antal Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søndersø særlige klassedannelser 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 0. kl kl kl kl kl kl kl I alt Kilde: Ressourcetildeling pr. 5. september 2012 og

17 3.5 Antal tildelte timer og udgifter absolut og pr. elev I afsnit 3.5 ses på ressourcetildelingen i skolevæsenet. For det første ses på de samlede udgifter opgjort absolut og pr. elev i 2011/2012 og 2012/2013. For det andet ses nærmere på personaleressourcerne dels i forhold til antal timer fordelt på personalegruppe og skoledistrikt opgjort absolut og pr. elev (afsnit 3.5.2), og dels i kroner opgjort absolut og pr. elev (afsnit 3.5.3). For det tredje ses på udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudvikling opgjort absolut og pr. lærer (afsnit 3.5.4). Og endelig for det fjerde ses på udgifterne til undervisningsmidler opgjort absolut og pr. elev (afsnit 3.5.4) Samlede udgifter absolut og pr. elev På baggrund af Tabel 12 kan de gennemsnitlige udgifter pr. elev beregnes til kr. pr. elev i 2011/2012 og til kr. i 2012/2013 (begge tal i årets priser), svarende til et fald på 2,6 % eller en besparelse på ca. 8,4 mio. kr., der for en stor dels vedkommende kan henføres til et faldende elevtal og antal klasser. Sidstnævnte har betydning givet, at den gældende ressourcetildelingsmodel primært baserer sig på klassedannelse. En anden forklaring kan henføres til et relativt stort fald i udgiften pr. elev på Kystskolen og Sletten skole, hvor der blev nedlagt en skole i hvert af de to distrikter, som ikke blev videreført som en afdeling. Modsat trækker til gengæld, at Nordfyns kommune gældende fra skoleåret 2012/2013 hævede timetallet til Undervisningsministeriets vejledende timetal. I en evt. sammenligning af udgifter pr. elev på tværs af skolerne skal det bemærkes, at Bogense skole, Sletten Skole og Søndersø skole i modsætning til de tre andre skoler - har specialklasse og specialtilbud som indgår i skolernes udgifter. Korrigeret herfor vil de pågældende skolers udgift pr. elev reduceres betydeligt. Jf. Tabel 24, hvor udgifterne til specialklasser og specialtilbud er skønsmæssigt opgjort ud fra budgettet, og ekskl. bygningsrelaterede udgifter, hvorfor tallene herfra ikke direkte kan fratrækkes fra de opgjorte samlede udgifter i Tabel 12, der baserer sig på regnskabstal og som ligeledes indeholder de samlede bygningsrelaterede udgifter for skolerne. Tabel 12 Samlede udgifter absolut og pr. elev i 2011/2012 og 2012/2013 (Årets priser) Samlede udgifter 2011/ /2013 Udgifter Udgift pr. elev Udgifter Udgift pr. elev Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev-Hårslev Søndersøskolen Kilde: KMD-Rollebaseret Indgang (Økonomisystemet) og KMD-Elev Antal tildelte timer (netto pr. fuldtidsansat) I afsnit ses nærmere på antallet af tildelte timer til skolerne ud fra to tabeller: Tabel 13a viser antal tildelte timer (netto 1.680) pr. elev i skoleåret 2012/2013 fordelt på personalegruppe og skoledistrikt, og tabel 13b udviklingen i tildelte timer (netto pr. fuldtidsansat) over de seneste 3 skoleår fordelt på personalegruppe og skoledistrikt. 13

18 Nedenstående tabel 13a viser, at det tildelte timetal pr. elev set i forhold til de forskellige personalegrupper varierer fra skoledistrikt til skoledistrikt. I den forbindelse kan tabellen se nedenstående kursivoverskrifter - bruges til bl.a. at dokumentere dels stordriftsfordele i forhold til ledelse og administration - selvom skoledistrikterne er blevet større ved den nye skolestruktur - og dels til at det ledelsesmæssigt og administrativt er relativt dyrere at drive skoler med flere afdelinger. Lignende aspekter omkring tildelte timer pr. elev kan afdækkes i forhold til flere af de andre personalegrupper, og vil blive medtænkt i den igangværende udarbejdelse af ny ressourcemodel, der politisk er motiveret dels af den nye skolestruktur i kommunen, og dels af den nye folkeskolereform. Stordriftsfordele i forhold til ledelse og administration: Sammenlignes Søndersøskolen med Særslev-Hårslev-Skolen, så bruger sidstnævnte med ca. det halve elevtal 83 % flere timer pr. elev til ledelse og 33 % flere timer til administration. Relativt dyrere at drive skoler med flere afdelinger: Sammenlignes Bogense skole, Havrehedskolen og Sletten Skole, der har 2-3 afdelinger, men stort set samme elevtalsgrundlag, så bruger de % flere timer pr. elev til ledelse end Søndersøskolen, der ikke er organiseret i flere afdelinger. Tabel 13a Antal tildelte timer (netto pr. fuldtidsansat) pr. personalegruppe for hvert skoledistrikt i 2012/2013 Tildelte ressourcer 2012/2013 Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søndersø Timer Timer pr. elev Timer Timer pr. elev Timer Timer pr. elev Timer Timer pr. elev Timer Timer pr. elev Timer Tim er pr. elev Ledelse Lærere Børnehavekl Pædagoger Sekretærer Kilde: Ressourcetildeling pr. 5. september 2012 Nedenstående tabel 13b underbygger i forlængelse af ovenstående, bl.a., at det naturligt er på Kystskolen og Sletten Skole, der er sparet ledelsesmæssige og administrative ressourcer i forbindelse med den nye skolestruktur gældende fra skoleåret 2012/2013, idet det er de to steder, der er blevet foretaget egentlige skolelukninger frem for omdannelse til afdelinger. 14

19 Tabel 13b Antal tildelte timer (netto 1.680) pr. personalegruppe for hvert skoledistrikt i 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 Tildelte ressourcer Ledelse Lærere Børnehavekl. Pædagoger Sekretærer I alt 11/ Bogense 12/ / Havrehed 11/ / / / Kystskolen 12/ / / Sletten 12/ / / Særslev 12/ / / Søndersø 12/ / Kilde: Ressourcetildeling pr. 5. september 2011, 2012 og Personaleudgifter absolut og pr. elev I afsnit ses på personaleressourcerne ud fra tabel 14. Tabellen viser personaleudgifter absolut og pr. elev i skoleåret 2011/2012 og 2012/2013. Nedenstående Tabel 14 viser to sammenhængende forhold. For det første, at de samlede personaleudgifterne for skolerne set under ét er faldet 8,8 mio. kr. fra 2011/2012 til 2012/2013, hvilket kan sammenholdes med, at de samlede udgifter blot er faldet 8,4 mio. kr. i samme periode. Og for det andet, at de samlede personaleudgifters andel af de samlede udgifter som følge heraf - er faldet fra 87,6 % til 86,7 %, svarende lige knap 1 % point. 15

20 Tabel 14 Personaleudgifter absolut og pr. elev i skoleåret 2011/2012 og 2012/2013 (årets priser) Personale-udgifter 2011/ /2013 Udgifter Udgift pr. elev Udgifter Udgift pr. elev Bogense Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen Kilde: KMD-Rollebaseret Indgang (Økonomisystemet) og KMD-Elev Bemærkninger til Tabel 14: Det bemærkes at personaleudgifterne for sammenlignelighedens skyld - er fordelt ud fra de eksisterende skoledistrikter selvom de først har været gældende fra skoleåret 2012/ Udgifter til efteruddannelse og kompetenceudvikling absolut og pr. lærer I det følgende afsnit ses på udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudvikling dels ud fra nedenstående tabel 15, og dels ud fra skolernes hertil knyttede bemærkninger i underafsnittene til l. Nedenstående Tabel 15 viser udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudvikling for hvert skoledistrikt i 2011/2012 og 2012/2013. Udgifterne er opgjort dels i absolutte tal og dels i udgift pr. lærer. Ud fra tallene i tabellen kan det beregnes, at den gennemsnitlige udgift pr. lærer samlet set for skolerne i Nordfyns kommune er faldet fra kr. i 2011/2012 til kr. i 2012/2013. Svarende til et fald på 34 %. Tallene dækker dog over store variationer. Bogense skole og Søndersøskole har således brugt flere udgifter pr. lærer i skoleåret 2012/2013 end året før, mens Havrehedskolen, Kystskolen, Sletten Skole, Særslev-Hårslev-Skolen har brugt færre udgifter pr. lærer. I forhold til opgørelsen bemærkes det, at udgifterne ikke omfatter lønkroner, hvorfor udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudgifter reelt er væsentligt større i den grad der eksempelvis skal købes virkar. Tabel 15 Udgifter til efteruddannelse og kompetenceudvikling for hvert skoledistrikt (årets priser) Efteruddannelse Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Særslev Søndersø 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 Antal lærere Udgifter til efteruddannelse Udgifter pr. lærer Kilde: KMD-Rollebaseret Indgang (Økonomisystemet) og skoleledernes særskilte opgørelser Bogense Skole Skolen bemærker, at der i 2012/2013 har været et behov for efteruddannelse i specialklasserækken på meget specifikke områder. Det har været omkostningstungt bl.a. på kørsel. Ellers har skolens strategi 16

21 været at trække de fleste kompetenceudviklingsaktiviteter hjem til skolen, og der afsættes således en del personaletimer til fælles kompetenceudvikling Havrehedskolen Skolen har i henhold til strategien om at omlægge støtte- og specialundervisningen fokuseret på at efteruddanne lærere til speciallærere og givet andre AKT-kurser Kystskolen Skolen var i dette skoleår i sit tredje og sidste projektår på LP, (læring og pædagogisk analyse), og lærerne fra Klinteskolen blev hurtigt integreret i arbejdet, skønt det var nyt for dem. Alle skolens lærere deltog i det kommunalt arrangerede kursusforløb i Cooperative learning, så indholdet herfra er velintegreret i undervisningen. Disse to områder havde det største fokus i , og desuden deltog mange lærere som altid i en række korte kurser i CFU-regi Sletten Skole Skolen bemærker, at udgifterne til efteruddannelse i tabel 15 er angivet for lavt, idet det ikke har været muligt at udskille f.eks. følgeudgifter til kompetenceudvikling, som derfor ikke er med i oversigten Særslev-Hårslev-Skolen Skolen bemærker, at der ved udmøntningen af ressourcer til kurser samt efter- og videreuddannelse for lærerpersonalet er fokuseret på det uddannelsesmæssige aspekt i manglende linjefagskompetencer. Jf. i den sammenhæng tabel Søndersøskolen Skolen bemærker, at midlerne til efteruddannelse indgår i skolens samlede budget og således også kan gøres til genstand for prioriteringer i forhold til det samlede økonomiske billede. I 12/13 blev midlerne anvendt til en fælles pædagogisk weekend med udgangspunkt i en travl hverdag. Herudover er midlerne primært anvendt til kurser og uddannelse, der har inklusion i bred forstand - i sigte Udgifter til undervisningsmidler absolut og pr. elev I det følgende afsnit ses på udgifterne til undervisningsmidler ud fra nedenstående Tabel 16. Tabellen viser udgifter til undervisningsmidler absolut og pr. elev for hvert skoledistrikt i 2011/2012 og 2012/2013. Ud fra tabellen kan det beregnes, at den gennemsnitlige udgift pr. elev til undervisningsmidler samlet set for skolerne i Nordfyns kommune er faldet fra kr. i 2011/2012 til kr. i 2012/2013 (årets priser). Svarende til et fald på 10 %. Og trods variationer mellem skolerne er der tale om et fald hos alle skolerne bortset fra Særslev-Hårslev-Skolen. Tabel 16- Udgifter til undervisningsmidler absolut og pr. elev for hvert skoledistrikt. (årets priser) Undervisningsmidler Bogense Havrehed Kystskolen Sletten Elever Udgifter til undervisningsmidler Undervisningsmidler pr. elev 11/ / / / / / / / Særslev 11/

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2007/2008 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapportens udformning 1. Det fælles skolevæsen a. Mål og rammer for skolevæsnet b. Efter- og videreuddannelse 2007-2008

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst]

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst] SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge Kvalitetsrapport For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 [Skriv tekst] 4 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Folkeskolens økonomi. Indledning og sammenfatning

Folkeskolens økonomi. Indledning og sammenfatning Folkeskolens økonomi Indledning og sammenfatning 1.1 Baggrunden for budgetanalysen 1.2 Budgetanalysens kommissorium 1.3. Rapportens indhold 1.4. Arbejdsgruppens medlemmer og øvrige deltagere 1.5 Sammenfatning

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler Maj 2015 Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler (2014) Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen.

Læs mere

1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1. 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen s. 2

1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1. 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen s. 2 Kvalitetsrapport for Nordfyns Kommunes skolevæsen 2006/2007 Indholdsfortegnelse Forord 1. Kort sammenfattende vurdering af skolernes indsatser s. 1 2. Rammebetingelser for kommunens samlede skolevæsen

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning 01-11-2013 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13... 3 Sammenfatning... 4 Beslutning...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2013. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Analyse af skoleområdet i Helsingør Kommune

Analyse af skoleområdet i Helsingør Kommune Analyse af skoleområdet i Helsingør Kommune Skoleanalysen er udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Økonomi og Ejendomme 2016. 1 Indhold Formål, konklusioner og anbefalinger... 3 Anbefalinger...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi for specialundervisning

Strategi for specialundervisning Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune 2015-2017 En del af Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Forfatter: Kristian Helverskov Petersen Oprettet den 15. januar 2015 Dokument nr. 480-2015-16544

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

SAMLET KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2008/2009

SAMLET KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2008/2009 SAMLET KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2008/2009 HELSINGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGEN Acadre 09/1994 INDHOLD FORORD... 4 KAPITEL 1 - SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING AF DET SAMLEDE SKOLEVÆSEN...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Indledning I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets arbejde med at gennemføre et strukturtjek på børn- og ungeområdet, jf. aftalen for Budget 2016, udgør skolestrukturen

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler Billeder: Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten for 2014 består ligesom sidste år af 3 bind: Bind 1 samler alle data

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere