Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Danskernes kostvaner, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses: "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Danskernes kostvaner, 1995", som oprindeligt blev indsamlet af Levnedsmiddelstyrelsen. Dette data-materiale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-07192). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog /artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-07192: Danskernes kostvaner, Primærundersøger: Levnedsmiddelstyrelsen. DDA udgave (ved Karin Anette Andersen og Lone Bredahl Jensen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3098 respondenter, 355 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (191 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Levnedsmiddelstyrelsen (nuv. Danmarks Fødevareforskning), og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i november 2003 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Karin Anette Andersen og Lone Bredahl Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-07192: Danskernes Kostvaner, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæs-

3 bar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV September, 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for

4 en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved

6 alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Danskernes kostvaner, 1995 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: kost; kostvaner; kostens energifordeling; fedtindhold; folkesygdomme; hjertekarsygdomme;

7 kræft; aldersdiabetes; svær overvægt; danskernes måltider; børns kostvaner; måltid; sund kost; viden om sund kost; holdning til sund kost; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-07192: Danskernes kostvaner, 1995 Primærundersøger: Levnedsmiddelstyrelsen DDA udgave (ved Karin A. Andersen og Lone Bredahl Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil 3098 respondenter, 355 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (191 pp.). Donor (afleverende instans): Danmarks Fødevareforskning. Mørkhøj Bygade 19, 2860 SØBORG. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Danmarks Fødevareforskning. Mørkhøj Bygade 19, 2860 SØBORG. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Danskernes kostvaner har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Det er veldokumenteret, at en kost med et højt fedtindhold og lavt indhold af frugt og grøntsager øger risikoen for de store folkesygdomme, hjertekarsygdomme og kræft. Også sygdomme som aldersdiabetes og svær overvægt er relateret til nævnte kostsammensætning. Sidstnævnte sygdomme er i dag i stærk stigning både i Danmark og resten af verden. Den første landsdækkende undersøgelse af danskernes kostvaner blev gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen (nu Fødevaredirektoratet) i Undersøgelsen omfattede alene voksenbefolkningen i alderen år. Resultaterne viste bl.a., at den danske kost sammenlignet med de officielle anbefalinger for en sund kost havde et for højt indhold af fedt, idet fedtindholdet i gennemsnit var 43% af den samlede energi mod dengang anbefalet højst 35%. Desuden var indholdet af kulhydrater for lavt, idet det i gennemsnit gav 40% af energien mod anbefalet 50-60%. Et markant resultat af undersøgelsen var, at problemerne med en ernæringsmæssigt dårligt sammensat kost var meget bredt fordelt i befolkningen. Det var således mere end 90% af danskerne, der spiste en kost med mere fedt og mindre kulhydrat end anbefalet. Siden 1985 er de nordiske næringsstofanbefalinger revideret. Levnedsmiddelstyrelsen ønskede at gennemføre en ny landsdækkende kostundersøgelse for bl.a. at få viden om, hvorvidt kostvanerne havde udviklet sig i retning af anbefalingerne og for at få et forbedret datagrundlag for den videre indsats for sundere kostvaner. I 1994 blev det økonomiske grundlag for en ny kostundersøgelse sikret, og i 1995 kunne dataindsamlingen gennemføres efter afslutning af en pilotundersøgelse. Data om kostens energifordeling var det centrale i den nye kostundersøgelse. Men undersøgelsen skulle også give grundlag for at

8 vurdere, hvorvidt befolkningen får tilstrækkeligt med nødvendige næringsstoffer og ikke indtager for store mængder af uønskede stoffer gennem kosten. I forebyggelsesprogrammet og folkesundhedsprogrammet fremhæves børn som en gruppe, der bør gøres en særlig indsats for. Blandt andet bør de sikres en sund kost. Da der ikke eksisterede landsdækkende data om børns kost, blev det vigtigt at medtage børn i kostundersøgelsen. Arbejdet med at forbedre danskernes kostvaner gør det nødvendigt med en mere præcis viden om, hvordan kosten er sammensat. Ikke blot i form af næringsstoffer, men også i form af forskellige levnedsmidler og måltider. Der ønskes svar på spørgsmål som: Hvordan ser en typisk dansk morgenmad, frokost og aftensmad ud? Hvilken forskel er der på måltiderne på hverdage og i weekender? Hvilke forskelle er der mellem aldersgrupperne? Hvad kendetegner typisk kosten hos børn og unge? Er måltiderne ved at gå i opløsning? Hvor mange og hvem springer måltider over? Ved hvilke måltider indtages de sunde fødevarer? Ved hvilke spiser man især de usunde? Påstandene om udviklingen i de danske måltider er mange. I medierne præsenteres vi ofte for historier om, at det danske måltid ikke længere eksisterer. At vi nu spiser stående, gående og liggende, hvor som helst og når som helst. Og at disse nye vaner er en af kilderne til vor tids sundhedsproblemer; men kun ud fra mere reel viden kan man vurdere udviklingen fremover, og hvori problemerne med kosten består. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. 7 dags kostregistreringsskema med faste svarkategorier (kostdagbog). Kostdagbogen blev valideret gennem et indledende pilotstudie. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 3098 respondenter; 355 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: svarprocent: 66. For voksne var svarprocenten 60, for børn 82. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Stikprøven er dannet ved et køns- og aldersstratificeret udtræk af CPR-registeret. Dette for at sikre et tilstrækkeligt antal personer i forskellige aldersgrupper. Børn udgjorde en særlig undersøgelsespopulation. Disse udgjorde derfor en trediedel af stikprøven. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Personligt interview i hjemmet. Selvadministreret kostdagbog. Skema/test-type: struktureret spørgeskema.

9 Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Adgang iflg. Arkivloven. Adgangstilladelse indhentes hos: Rigsarkivet. Rigsdagsgården 9, 1218 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Levnedsmiddelstyrelsen: Danskernes kostvaner Hovedresultater. Quickly Tryk A/S; Publikation nr. 235; 1996; (2) Levnedsmiddelstyrelsen: Danskernes kostvaner Teknisk rapport 1. Undersøgelser, tilrettelæggelse, gennemførelse og datakvalitet. Levnedsmiddelstyrelsen; Instituttet for Levnedsmiddelkemi og Ernæring; 1997; (3) Levnedsmiddelstyrelsen: Danskernes kostvaner Teknisk rapport 2. Beregningsgrundlag for kostdagbogen. Levnedsmiddelstyrelsen, Instituttet for Levnedsmiddelkemi og Ernæring; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Husstandens karakteristika: børn tilstede; antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år); børnenes alder. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: varighed i år; respondenten: specialuddannelse, type. INDLEDNING Undersøgelsen "Danskernes Kostvaner, 1995" blev oprindeligt foretaget af Levnedsmiddelstyrelsen DDA modtog datamaterialet sammen med omfattende dokumentationsmateriale november 2003 fra Levnedsmiddelstyrelsen med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundæranalyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSSfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelse af nærværende datadokumentation.

10 Manglende data I det oprindelige materiale er der anvendt en kode for manglende/irrelevante data samt respondenter, der ikke deltager i undersøgelsen. Denne er under oparbejdningen omkodet til: 9, 99, for "uoplyst" (spørgsmålet burde være blevet besvaret, men er ikke blevet det). 10, 100, for "irrelevante" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at et forhåndendeværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variablen, der er genereret på basis af sådanne filtrede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variabler. Det skal understreges, alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelse af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA-studienummer Variablen har 7192 for alle respondenter V0002 DDA-LØBENUMMER start 5, bredde 4

11 DDA-løbenummer Variablen er kodet i intervallet TEKST 1: DE FØRSTE SPØRGSMÅL HANDLER OM DEM SELV OG DERES FAMILIE V0003 IP-LØBENUMMER start 9, bredde 4 IP Løbenummer. Variablen er kodet i intervallet V0004 ER DE: IPS KØN start 13 Spm. 1: Køn (Afkrydses af interviewer) % antal kode Mand Kvinde V0005 IPS FØDSELSMÅNED start 14, bredde 2 Spm. 2: Hvornår er De født Måned: Variablen er kodet i intervallet 1-12 V0006 IPS FØDSELSÅR start 16, bredde 4 Spm. 2: Hvornår er De født År: Variablen er kodet i intervallet V0007 HVILKEN SKOLEUDDANNELSE start 20, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvilken skoleuddannelse har De?

12 Går i skole - gå til spm. 15 (V44) eller færre års skolegang års skolegang (1.-2. real, mellem, mellemskole eksamen) års skolegang (3. real, real-, præliminær eksamen, 1.-2.g, EFG-basis år) Studenter-, HF-eksamen (inkl. HH, HTX, HMF) Andet (herunder udenlandsk skole) Uoplyst svarprocent: 100 V0008 HAR ERHVERVSUDDANNELSE start 21, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Ud over Deres skoleuddannelse, har De så gennemført en eller flere andre uddannelser? Delvist udokumenteret Oprindelig har spørgsmålet 3 svarmuligheder: 1. Ja 2. Nej men er i gang med en erhvervsuddannelse 3. Nej - Gå til spm. 5 (V12) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0009 HVILKEN UDDANNELSE start 23, bredde 200, tekstfelt FILTER V7 V8 Spm. 4.a: Hvilken (Hvis flere, angiv den højeste) Skriv her: Variablen er en tekst Blanke = Uoplyst/irrelevant (930 tilfælde)

13 V0010 ANTAL ÅR - UDDANNELSE start 223, bredde 2 FILTER V7 V8 Spm. 4.b: Hvor længe varede den? Skriv her: År variablen er kodet i intervallet 0-11 V0011 ANTAL MÅNEDER - UDDANNEL start 225, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER V7 V8 Spm. 4.b: Hvor længe varede den? Skriv her: Måneder variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (918 tilfælde) Spm.4.c Udfyldes af interviewer i samråd med IP. Dvs. De har en: 00. Ingen uddannelse 01. Specialarbejdeuddannelse 02. Basisår i EFG-uddannelse eller handelsskolernes grunduddannelse (HG) 03. Lærlinge, EFG- eller HG-uddannelse 04. Anden faglig uddannelse 05. Kort videregående uddannelse, under 3 år 06. Mellemlang, videregående uddannelse 3-4 år 07. Lang videregående uddannelse, over 4 år Spørgsmålet er udgået V0012 DERES HOVEDBESKÆFTIGELSE start 228, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER V7 Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig landmand - Gå til spm. 8 (V15) Selvstændig fisker - Gå til spm. 8 (V15) Selvstændig i øvrigt - Gå til spm. 8 (V15)

14 Medarbejdende ægtefælle - Gå til spm. 8 (V15) Funktionær/tjenestemand - Gå til spm. 8 (V15) Faglært arbejder - Gå til spm. 8 (V15) Ufaglært arbejder/specialarbejder - Gå til spm. 8 (V15) Arbejdsløs Pensionist eller efterlønsmodtager På bistandshjælp Hjemmearbejdende husmor/husfar Under uddannelse (inkl. lærlinge og elever) Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0013 TIDL. ERHV. BESK start 231, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 V12 Spm. 6: Har De tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej Gå til spm. 12 (V23) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0014 HVORNÅR SIDST BESK start 233, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 V12 V13 Spm. 7: Hvor længe er det siden, De sidst var i beskæftigelse? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder Uoplyst

15 Irrelevant svarprocent: 28 V0015 PRÆCISE STILLING start 235, bredde 200, tekstfelt FILTER V7 V13 Spm. 8: Hvad var Deres stilling mere præcist? Præcise stilling (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed, kontorchef i skattevæsenet, ikke blot kontorchef) Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (1102 tilfælde) V0016 ART VIRKSOMHED start 435, bredde 200, tekstfelt FILTER V7 V13 Spm. 8: Hvad var Deres stilling mere præcist? Art virksomhed (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed, kontotchef i skattevæsenet, ikke blot kontorchef) Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (1114 tilfælde) V0017 ARB. PÅ VIRKSOMHEDEN start 635, bredde 200, tekstfelt FILTER V7 V13 Spm. 8: Hvad var Deres stilling mere præcist? Arbejde på virksomhed (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed, kontotchef i skattevæsenet, ikke blot kontorchef) Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (1127 tilfælde)

16 V0018 EGET ARB. VIRKSOMHEDEN start 835, bredde 200, tekstfelt FILTER V7 V13 Spm. 8: Hvad var Deres stilling mere præcist? Eget arb. på fabrikken (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed, kontotchef i skattevæsenet, ikke blot kontorchef) Variablen er en tekst "1083 respondenter har værdien er formentlig den anvendte kode for irrelevante." V0019 HAR DE UNDERORDNEDE start 1035, bredde 5 FILTER V7 V13 Spm. 9: Har/havde De nogle underordnede/ansatte Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (59 tilfælde) 1000 = Irrelevant (1083 tilfælde) V0020 OFF. ELLER PRIVAT ANSAT start 1040, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V13 Spm. 10: Er/var De offentligt eller privat ansat? Offentligt ansat Privat ansat Andet (fx selvstændig) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0021 NORMAL ARB.TID start 1042, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V13 Spm. 11: Hvilken arbejdstid har/havde De normalt?

17 Almindelig dagarbejde (inden for kl ) Fast aftenarbejde (inden for kl ) Fast natarbejde (inden for kl ) Vekslende arbejdstider inkl. nat Vekslende arbejdestider kun dag og nat Anden arbejdstidsordning, hvilken? Uoplyst Irrelevant svarprocent: 64 V0022 ARB. TID ANDET: TEKST start 1044, bredde 200, tekstfelt FILTER: V7 V13 V21 Spm. 11: Hvilken arbejdstid har/havde De normalt? Skriv: Variablen er en tekst Blanke = Uoplyste/irrelevante (3009 tilfælde) V0023 BOR ALENE start 1244 FILTER V7 Spm. 12: Bor De sammen med nogen? (f.eks. ægtefælle, samlever, børn forældre) % antal kode Udokumenteret/irrelevant Nej, bor alene - Gå til spm. 13 (V38) V0024 MED ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER start 1245, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12a: Ægtefælle/samlever Ja, ægtefælle/samlever Nej Uoplyst Irrelevant

18 svarprocent: 85 V0025 ANTAL HJ. BØRN start 1247, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12b: Har du nogle hjemmeboende børn? Ja, antal børn i husstanden Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (849 tilfælde) 10 = Irrelevant (359 tilfælde) V0026 INGEN HJ.BOENDE start 1249 FILTER V23 Spm. 12b: Har du nogle hjemmeboende børn? Nej, ingen hjemmeboende børn % antal kode Ikke nævnt/irrelevant Nævnt - Gå til spm. 13 (V32) Se note: Note 1 V0027 YNGSTES ALDER start 1250, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12c: Hvor gamle er børnene? Yngste barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (168 tilfælde) 100 = Irrelevant (1106 tilfælde) V0028 NÆSTYNGSTES ALDER start 1253, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12c: Hvor gamle er børnene? Næstyngste barns alder

19 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (672 tilfælde) 100 = Irrelevant (1083 tilfælde) V0029 TREDIEYNGST. ALDER start 1256, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12c: Hvor gamle er børnene? Tredjeyngste barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1584 tilfælde) 100 = Irrelevant (1084 tilfælde) V0030 FJERDEYNGST. ALDER start 1259, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12c: Hvor gamle er børnene? Fjerdeyngste barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1925 tilfælde) 100 = Irrelevant (1085 tilfælde) V0031 FEMTEYNGST. ALDER start 1262, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 V23 V26 Spm. 12c: Hvor gamle er børnene? Femteyngste barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1993 tilfælde) 100 = Irrelevant (1086 tilfælde) V0032 IP/ÆGTEFÆLLES FAR start 1265, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d: Bor de sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) a. IP's eller ægtefælles/samlevers far

20 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0033 IP/ÆGTEFÆLLES MOR start 1267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d: Bor de sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) b. IP's eller ægtefælles/samlevers mor Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0034 IP/ÆGTEFÆLLES SØSKENDE start 1269, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d: Bor de sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) c. IP's eller ægtefælles/samlevers søskende Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0035 ANDRE FAMILIEMEDLEMMER start 1271, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d: Bor de sammen med andre?

21 (end ægtefælle/samlever og børn) d. Andre familiemedlemmer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0036 ANDRE END FAMILIE start 1273, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d Bor de sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) e. Andre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0037 BOR IKKE MED ANDRE start 1275, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V7 V23 Spm. 12d: Bor de sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) f. Ingen andre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0038 VOKSNE OVER 15 ÅR start 1277, bredde 2, manglende data: = 99

22 Dette spørgsmål udfyldes af interviewer (gentages f.eks. overfor IP, dvs. husstanden består af...) Spm. 13: Hustanden består i alt af: Antal voksne over 15 år eller mere Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3 tilfælde) V0039 BØRN FRA 1-14 ÅR start 1279, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Dette spørgsmål udfyldes af interviewer (gentages f.eks. overfor IP, dvs. husstanden består af...) Spm. 13: Hustanden består i alt af: Antal børn 1-14 år Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (7 tilfælde) 10 = Irrelevant (1236 tilfælde) V0040 KVINDE ARB.TIMER start 1281, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V7 Spm. 14: Hvor lang er Deres og Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? (Medregn såvel hoved- som bibeskæftigelse) Kvinden: (Antal timer pr. uge) Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (661 tilfælde) 100 = irrelevant (238 tilfælde) V0041 MANDE ARB.TIMER start 1284, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V7 Spm. 14: Hvor lang er Deres og Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? (Medregn såvel hoved- som bibeskæftigelse) Manden: (Antal timer pr. uge)

23 Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (704 tilfælde) 1000 = irrelevant (228 tilfælde) V0042 ARBEJDSTID IRRELEVANT start 1288, manglende data: = 9 FILTER: V7 V38 Spm. 14: Hvor lang er Deres og Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? (Medregn såvel hoved- som bibeskæftigelse) Irrelevant (IP og evt. ægtefælle ikke i erhverv/uddannelse) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 TEKST 2: DE NÆSTE SPØRGSMÅL DREJER SIG OM DERES MADVANER OG DERES HOLDNINGER TIL MAD. V0043 F1. FILTER 1 start 1289, manglende data: = 99 Filter 1 Hvis IP bor alene gå til... spm. 16 Ellers fortsæt med...spm Bor med andre - gå til spm. 15 (V44) Bor alene - gå til spm. 16 (V45) Uoplyst svarprocent: 100 V0044 SØRGER FOR MADLAVNING start 1291, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V43 Spm. 15: Hvem her i husstanden sørger for det meste for madlavningen? (Der tænkes primært på det varme måltid/hovedmåltid, hvis IP er i tvivl)

24 Kvinden/moderen Manden/faderen Kvinden og manden i fællesskab/på skift Kvinden, mand og større børn i fællesskab/på skift Andre, hvem? Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0045 SØRG FOR MADL ANDRE: TXT start 1293, bredde 200, tekstfelt FILTER: V43 Spm. 15: Hvem her i husstanden sørger for det meste for madlavningen? (Der tænkes primært på det varme måltid/hovedmåltid, hvis IP er i tvivl) Andre, hvem? Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (3029 tilfælde) V0046 MADEN SMAGER GODT start 1493, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at jeg selv synes, maden smager godt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0047 FAMIL. LIDE MAD start 1494, manglende data: = 9

25 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at familien/husstanden kan lide maden Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0048 HURTIG TILBEREDNING start 1495, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden er hurtig at tilberede Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0049 MADEN ER BILLIG start 1496, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden er billig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100

26 V0050 MADEN ER HJEMMELAVET start 1497, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden er hjemmelavet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0051 MADEN ER FEDTFATTIG start 1498, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden er fedtfattig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0052 FRISKE RÅVARER start 1499, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden er tilberedt af friske råvarer

27 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0053 IKKE TILSÆTNINGSTOFFER start 1500, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at maden ikke indeholder tilsætningsstoffer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0054 ØKOLOGISKE RÅVARER start 1501, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Det vigtigste er, at råvarerne er økologiske Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0055 MIDDAGSRET ANDET start 1502, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1

28 Spm Andet, hvad? Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0056 MIDDAGSRET ANDET: TEKST start 1503, bredde 200, tekstfelt Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Andet, hvad? Variablen er tekst blanke = uoplyst (2965 tilfælde) V0057 SPIS DET DER ER PÅ BORD start 1703, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1 Spm Spiser, hvad der bliver sat på bordet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0058 MIDDAGSRET VED IKKE start 1704, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvad lægger De mest vægt på, når De skal vælge middagsretter? (Nævn højst tre ting) Vis kort 1

29 Spm Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0059 FÆRDIGRETTER start 1705, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor ofte spiser familien/husstanden færdigretter hjemme? Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0060 SAMME SLAGS MAD SOM NU start 1706, manglende data: = 9 Spm. 18: Spiser De den samme slags mad i dag sammenlignet med, hvad De spiste for 2-3 år siden? Ja, helt det samme - Gå til spm.21 (V76) Ja, stort set - Gå til spm. 21 (V76) Ændret lidt Ændret meget Ved ikke - Gå til spm. 21 (V76) Uoplyst svarprocent: 100 Se note: Note 2 V0061 SPISER MINDRE FEDT start 1707, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60

30 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mindre fedt/mere fedtfattigt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0062 SPISER SUNDERE start 1709, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser sundere/mere varieret Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0063 SP MINDRE SMØR/MARGARINE start 1711, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mindre smør og margarine Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0064 SPISER MINDRE KØD

31 start 1713, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mindre kød Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0065 SPISER MINDRE SUKKER start 1715, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mindre sukker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0066 SPISER FLERE GRØNTSAGER start 1717, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser flere grøntsager Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39

32 V0067 SPISER MERE FRUGT start 1719, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mere frugt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0068 SPISER MERE RIS/PASTA start 1721, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mere ris og/eller pasta Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0069 SPISER MERE UDENLANDSK start 1723, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mere udenlandsk mad Ikke nævnt Nævnt

33 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0070 SPISER MERE TRADITIONELT start 1725, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mere traditionel dansk mad Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0071 SPIS MERE BØRNEVENL MAD start 1727, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Spiser mere børnevenlig mad Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0072 SPISER ANDEN MAD start 1729, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V60 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Andet, hvad?

34 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0073 SPISER ANDEN MAD: TEKST start 1731, bredde 200, tekstfelt FILTER V60 V72 Spm. 19: På hvilken måde har De ændret på Deres kost? (Højst 3 kryds) Andet, hvad? Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (2602 tilfælde) V0074 HVORFOR ÆNDRET KOST start 1931, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER V60 Spm. 20: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke spiser samme slags mad i dag? Ændret økonomi Fået børn Flyttet sammen med partner Flyttet hjemmefra Blevet alene Ernæringsdebatten/oplysning om sund kost Ønske om at leve sundere Fødevareallergi/overfølsomhed Anden sygdom Andet, hvad? Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0075 ÆNDRET KOST ANDET: TEKST start 1934, bredde 200, tekstfelt FILTER V60 V74

35 Spm. 20: Hvad er den vigtigste grund til, at De ikke spiser samme slags mad i dag? Variablen er en tekst blanke = uoplyste/irrelevante (2669 tilfælde) V0076 SPISER SUND MAD start 2134, manglende data: = 9 Spm. 21: Bestræber De Dem dagligt på at spise sundt? Ja, meget ofte - Gå til spm 22.a (V77) Ja, ofte - Gå til spm 22.a (V77) En gang i mellem - Gå til spm 22.a (V77) Nej, aldrig - Gå til spm 22.b (V87) Ved ikke - Gå til spm 23 (V96) Uoplyst svarprocent: 100 Se note: Note 2 V0077 IKKE BLIVE FOR TYK start 2135, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Ønsker ikke at blive tyk/ønsker at tabe mig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0078 HELBRED/SUNDHED start 2137, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds)

36 Spm. 22a: Spiser sundt fordi: På grund af helbredet (/sundheden) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0079 SYGDOM start 2139, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: På grund af sygdom Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0080 MERE ENERGI start 2141, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: For at få mere energi Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0081 VELVÆRE

37 start 2143, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: For velværet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0082 SMAGER BEDST start 2145, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Det smager bedst Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0083 FOR BØRNENE start 2147, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Af hensyn til børnene Ikke nævnt Nævnt

38 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0084 DYRKER SPORT start 2149, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Dyrker sport Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0085 SPISER SUNDT - ANDET start 2151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds) Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Andet, hvad? Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 88 V0086 SPISER SUNDT ANDET: TXT start 2153, bredde 200, tekstfelt FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det? (Højst 3 kryds)

39 Spm. 22a: Spiser sundt fordi: Andet, hvad? Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (2657 tilfælde) V0087 SUND MAD TIT DYRERE start 2353, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Sund mad er tit dyrere Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0088 IKKE TID TIL SUND MAD start 2355, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Ikke tid Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0089 KAN IKKE FINDE UD AF DET start 2357, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds)

40 Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Kan ikke finde ud af det Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0090 HAR DET GODT UDEN start 2359, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Jeg/vi har det godt uden Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0091 SMAGER IKKE GODT start 2361, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Sund mad smager ikke godt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0092 PÅ GRUND AF BØRNENE

41 start 2363, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: På grund af børnene Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0093 SPISER IKKE SUNDT ANDET start 2365, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Andet, hvad? Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0094 IKKE SUNDT ANDET - TEKST start 2367, bredde 200, tekstfelt FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Andet, hvad? Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (2915 tilfælde)

42 V0095 IKKE SUNDT - VED IKKE start 2567, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V76 Spm. 22: Hvorfor gør De det (ikke)? (Højst 3 kryds) Spm. 22b: Spiser ikke sundt fordi: Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0096 KOSTVANER SUNDE NOK start 2569, manglende data: = 9 Spm. 23: Synes De, Deres kostvaner er sunde nok? Ja, i høj grad Ja i nogen grad Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0097 F2. FILTER 2 start 2570, manglende data: = 99 Filter 2 Hvis IP bestræber sig på at spise sundt,(spm. 21 = 1,2 eller 3) men ikke gør det, (spm. 23 = 3) gå til... spm. 24 (V98) Ellers gå til...spm. 25 (V106) Filter Gå til spm. 24 (V98) Gå til spm. 25 (106) Uoplyst svarprocent: 100

43 Se note: Note 2 V0098 SUND MAD FOR DYRT start 2572, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Fordi det er for dyrt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0099 HAR IKKE TID start 2574, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Fordi jeg ikke har tid Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0100 KAN IKKE FINDE UD AF DET start 2576, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Fordi jeg ikke kan finde ud af det

44 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0101 USUND MAD SMAGER BEDRE start 2578, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Usund mad smager bedre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0102 FAM IKKE LIDE SUND MAD start 2580, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Fordi min familie ikke kan lide sund mad Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0103 SPISER MEGET UDE start 2582, manglende data: = 9 eller >=10

45 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Fordi jeg spiser meget ude Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0104 HVORFOR EJ SUNDT - ANDET start 2584, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Andet, hvad? Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0105 HVORFOR EJ SUNDT: TEKST start 2586, bredde 200, tekstfelt FILTER V97 Spm. 24. Hvorfor spiser De ikke så sundt, som De gerne vil? (Højst 3 kryds) Andet, hvad? Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (2738 tilfælde) V0106 ER FEDTFATTIG start 2786, manglende data: = 9

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere