KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014"

Transkript

1 KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep juni 2014 KOK 5 er en toårig konsulentuddannelse, der retter sig mod erfarne konsulenter og organisationspsykologer, der ønsker at arbejde mere ko-kreativt og multiteoretisk med komplekse opgaver. Det kan f.eks. være opgaver i forbindelse med strategiprocesser, organisationsudvikling, forandringer, projektorganisation/ledelse, ledelsesudvikling, teambuilding, coaching, procesfacilitering, innovation, lean mm. Som deltager får du mulighed for at afklare, udvide og forankre dit repertoire som konsulent og i det hele taget skabe dig et rum til at arbejde på at blive den konsulent, som du gerne vil være. Uddannelsens gennemgående ledere, undervisere og supervisorer er organisationspsykologerne Mette Amtoft og Arne Vestergaard, der begge er godkendte specialister og supervisorer i organisationspsykologi. For deltagende psykologer under specialistuddannelse gælder uddannelsen for et helt grundstammeforløb. Uddannelsen svarer til et antal ECTS point, der i øjeblikket bliver beregnet. Organisatorisk Kompleksitet Multiteoretisk tilgang Ko-kreativt mindset Konsulentens rollespektrum 26 undervisningsdage inklusivt 4 selvorganiserede læringsdage Minimum 3 x 40 timer til hhv. teori, supervision og udvikling af personlig stil 3 individuelle vejledningssamtaler Case studie på 1. år Formidlingsopgave på 2. år Løsning af diverse opgaver mellem modulerne i egen praksis 2 internater på tre dage Prisen er moms pr. år 1

2 Målgruppe: Organisationskonsulenter med psykologisk baggrund, eller med en anden akademisk uddannelse og/eller mange års erfaring som organisationskonsulent. Som deltager på denne uddannelse ønsker du at arbejde mere ko-kreativt og multiteoretisk med komplekse organisationsopgaver. Deltagerantal: Max. 12 deltagere Indhold: 44 timers teori, 44 timers supervision i gruppe, 44 timers personligt udviklingsarbejde og 24 timers selvorganiserede læringsmøder fordelt over 26 dage over to år. Indholdet beskrives nærmere på de følgende sider. Undervisere / vejledere: Mette Amtoft, cand. psych., specialist i klinisk psykologi og organisationspsykologi, supervisor i organisationspsykologi. Arne Vestergaard, cand. psych., ph.d., specialist og supervisor i organisationspsykologi. Hvad er CompLead: Mette Amtoft og Arne Vestergaard har tilsammen dannet konsulentfirmaet CompLead. CompLead har siden 2005 arbejdet med organisationsudvikling, ledelsesudvikling og konsulentuddannelse. Vi arbejder ud fra en tese om, at kompleksiteten i moderne organisationer er for stor til, at den kan favnes med kun én teori og én tilgang. Vi trækker derfor på mange videnskaber, psykologiske teorier og tilstødende praksisfelter. Vi opfatter samspillet mellem kunderne og konsulenten som det styrende i opgaveløsningen. Det kalder vi en ko-kreativ tilgang. Du kan forvente: I løbet af de to år kan du forvente, at du gradvist vil øge din indsigt og dit metodiske repertoire. Du kommer til at arbejde med konsulentrollen gennem konkrete cases, hvor vi anvender organisationspsykologi og anden teori samt ko-kreative metoder. Vi forventer: Som deltager forventes du at deltage aktivt i diskussioner, øvelser og refleksioner. Du skal regne med, at der skal læses siders teori hvert semester. Desuden vil der ofte være opgaver, der skal løses i forbindelse med din egen praksis, f.eks. afprøvning af værktøj, observationer, refleksioner og lignende. Du vil løbende skulle reflektere skriftligt over din læring bl.a. i forhold til et eller flere casestudies. Dette vil evt. blive understøttet af netdiskussioner. Det særlige ved KOK? Denne uddannelse er ko-kreativ og multiteoretisk og flugter dermed bl.a. med Edgar H. Schein s definition på organisationspsykologi, i sit fokus på at de deltagende konsulenter bliver rigtig gode til at: o Arbejde tværdisciplinært og bruge mange psykologier o Inddrage multiple positioner og perspektiver o Hjælpe organisationer med at håndtere en kompleks og globaliseret verden i konstant forandring 2

3 44 timers teoriundervisning Der præsenteres udvalgte tekster, ikke blot fra organisationspsykologisk litteratur, men også fra andre psykologier og fagområder. Der fokuseres først og fremmest på konsulentens og organisationens håndtering af organisatorisk kompleksitet. Deltagerne har inden hvert modul læst og sat sig ind i de udvalgte tekster. Selve undervisningen forudsætter at dette er læst og fokuserer på at undersøge og demonstrere teoriernes konkrete perspektiver i forhold til organisationskonsulentens praksisfelter. Teoriundervisning omfatter ud over præsentation af teori også diskussioner i grupper, såkaldte mindsettere, demonstrationer af eksempler på værktøj og refleksioner i forhold til praksis. Emnerne kan rubriceres under overskrifterne: - Organisatorisk kompleksitet - Den ko-kreative konsulentrolle - Organisationsudvikling - Ledelse af forandringer, projekter og innovation - Organisationspsykologiske praksisfelter 44 timers supervision i gruppe Der indgår 44 timers supervision i grupper som en integreret del af forløbet. Supervision fungerer som en forlængelse af eller en indgang til teoridelens elementer. Supervisionen foregår i grupper med én af underviserne som supervisor i vekslende grupperinger. Supervisionens indhold tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle arbejdsopgaver og andre professionelle udfordringer (casestudies) og skal dermed afspejle og berige praksis f.eks. i forhold til: - Roller, positioner og relationer i forhold til kunde/klientsystemets organisation - Tilgange til forskellige praksisfelter - Konsulentens kompetenceudvikling - At være i og agere i kompleksiteten og uvisheden - Brug af flere teoretiske perspektiver til at forstå opgavernes fordring Der bruges forskellige varianter af metoder, og der inddrages de forskellige traditioner og teoretiske perspektiver på organisation, udvikling og læring. Eksempelvis: - Systemisk perspektiv: reflekterende teams og andre reflekterende processer - Socialkonstruktionisme: kritisk refleksion over diskurs, relationel væren og narrativ bevidning 3

4 - Kompleksitetsperspektiv: reviewing og forumteater/rollespil, sensemaking og changing conversations - Psykodynamisk perspektiv: fritflydende dialog, associerende matrix, overføring/modoverføring, ubevidste følelser og fantasier - Eksistensielt perspektiv: eksistensielle samtaler om autencitet, bæredygtighed i konsulentlivet, etik i konsulentarbejdet mm. - Teori U perspektiv: case clinics 44 timers personligt udviklingsarbejde De 44 timers personligt udviklingsarbejde skal først og fremmest understøtte deltagerens proces med at blive den konsulent hun/han gerne vil være, og som det er formuleret i dennes udviklingsmål. Disse mål formuleres inden kursusstart og bearbejdes løbende under uddannelsen. Det personlige udviklingsarbejde vil naturligt lappe over nogle af temaerne fra supervisionen, men sikrer et rum for personlig integration og udfordring i forhold til f.eks. selvbilleder og konsulentidentitet. Supervision og personligt udviklingsarbejde skal spille sammen og gensidigt bidrage til hinanden. Deltageren udfordres og støttes til at dygtiggøre sig som konsulent med afsæt i nye perspektiver, egne faglige kompetencer og personlige ressourcer samt forfinelse af særlige evner og stil gennem feedback, individuelt arbejde og øvelser i mindre grupper. Det personlige udviklingsarbejde ses på denne uddannelse som den indsats der er påkrævet for at få implementeret og integreret nye teoretiske forståelser, tilgange og måder at være konsulent på. Der bruges flere forskellige metoder til dette, og som vælges undervejs i forløbet. Her kommer eksempler på metoder der hidtil er brugt: Individuelle refleksioner Det personlige portræt Feedback og spejling Parvis coaching om personlige og professionelle udviklingsmål Netværk Eksistentielle overvejelser om at sikre bæredygtighed i livet. U-journaling Walk-and-talk 4

5 1. Semester: Kompleksitet. September-december 2012 Modul 1: 19. september: Uddannelsen begynder Uddannelsens rammer, læringssyn og professionsforståelse Etablering af diverse læringsrum Introduktion til 1. semester Modul 2: oktober: Systemer og komplekse responsive processer Kompleksitetsperspektivet på organisation og ledelse Det systemisk-konstruktionistiske perspektiv på organisation og ledelse Individuel opgave, case læring og supervision Modul 3: 8. november: U-teoretisk perspektiv Innovationsperspektiv på organisation og ledelse Presencing baseret case læring og supervision Modul 4: 7. december: Psykodynamisk perspektiv Psykoanalytisk organisationspsykologi: kompleksitet og sociale forsvar Gruppeanalytisk organisationspsykologi: Positiv og negativ formåen Supervision i forhold til interessent dialoger Individuel opgave mellem modul 2 og 4: Interessent dialoger (ca. 3 timer) Litteratur: Amtoft, M. og Vestergaard, A.(1993): Ledelse i kompleksitet. Erhvervspsykologi. Gergen, K. & M. (2005): Social konstruktion ind i samtalen. Kap 1-2 Dansk Psykologisk Forlag Granhof Juhl, A. & Dahl, K (2009): Den professionelle proceskonsulent. Kapitel 5. Hans Reitzel. Hasselager, A-M. & Bonnerup, B. (2008): Gruppen på Arbejde. Hans Reitzel. Kapitel 7. Scharmer, O.(2007): Shaw, P. (1997): Shaw. P. (2002): Theory U. Leading from the Future as It Emerges. SOL. Introduktion & Kap. 4. Intervening in the shadow systems of organizations: Consulting from a complexity perspective. Journal of Organizational Change Management. Vol 10, No. 3 Changing conversations a complexity approach to organizational change. Routledge. (kap 1) Stacey, R. (2003): Complex, responsive processes of relating Journal of Innovative Management Vol. 8 no 2. 5

6 Stacey, R. (2007): Strategic management and organisational dynamics. Kap. 10. Prentice Hall. Vestergaard, A. (2002): Systemisk Konstruktionisme for projektledere. Arbejdspapir. Visholm, S & Heinskou, T.(2004): Psykodynamisk Organisationspsykologi. Introduktion + kapitel 10. Hans Reitzels Forlag Zimmermann, B. (2009): Ralph Stacey's Agreement & Certainty Matrix. Webpage Plexusinstitute.com. 2. Semester: Ko-kreativitet. Januar-juni 2013 Modul 5: januar: Teori U + case studie U processen i teori og praksis Ko-kreativitet i kunderelationerne Case studie supervision Modul 6: 28. februar: Selvorganiseret læring i 2 grupper Modul 7: april: Intersubjektivitet, relationel væren og partnerskabelse Teori og ko-kreativ konsulent praksis Ko-kreativ pagt Supervision: Case studie læring Modul 8: 15. maj: Selvorganiseret læring i 2 gruppe Modul 9: 13. juni: Gruppeanalyse og analytisk psykologi Emergens og matrix Konsulentskygger og hjælpeløshed Evaluering og udvikling af læringsrummet Individuel opgave: Case studie (ca timer mellem modulerne) Litteratur Amtoft & Vestergaard (2009): Armstrong, D. (2005): Ko-kreativitet og kompleksitet i konsulentarbejdet. Erhvervspsykologi. Organisation-in-the mind. Kap. 7. Karnac Ltd. 6

7 Barnes, et.al. (1999): An introduction to Groupwork. Working together. Basic Texts in counseling and therapy. Gergen, K. (2009): Relational Being. Beyond Self and Community. Kapitel 2. Oxford University Press Inc. Guggenbühl-Craig, A. (2009): Power in the helping professions. Spring Publications. Hasselager & Bonnerup (2008): Gruppen på arbejde. Hans Reitzel. Fra kap. 7: Psykologiske processer i gruppen som helhed. Scharmer, O. (2007): Shaw, P. (2002): Stacey, R. (2007): Stern, D. (2004): Theory U - Leading from the Future as it Emerges. SOL. Kapitel 1 og 21. Changing Conversations: Organisational Change From a Complexity Perspective. Routledge. Kapitel 2. Strategic management and organisational dynamics. Prentice Hall. Kapitel 5 Det nuværende øjeblikke i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag. Kapitel 5 Åkerstrøm N. (2006): Partnerskabelse. Hans Reitzels Forlag. Kapitel 6 7

8 3. Semester: Multiteoretisk tilgang. Aug.-dec August ( ): Individuelle vejledningssamtaler midtvejs Modul 10: september: Multiteoretisk case arbejde og supervision Repetition og genopdagelse. Bricolage. Supervision Personligt portræt Modul 11: 10. oktober: Sensemaking i organisationer Syv egenskaber ved sensemaking i organisationer Forandring og forankring Supervision Modul 12: 15. november: Eksistentielt perspektiv Personlige portrætter og eksistentielle spørgsmål Fænomenologisk og filosofisk tilgang Modul 13: 18. december: Improvisation og teater Improvisation som mindset Supervision med teater Individuel opgave: Personligt portræt (ca. 8 timer mellem modul 10 og 12) Litteratur: Armstrong, D. (2007): The Dynamics of Lateral relations in Changing Organisational worlds. Organisational and Social Dynamics 7 (2) Høpner, J. mf. : Modstillinger i organisations- og ledelsesteori. Kapitel 7. Academia. Jacobsen, B. (2005): Eksistensens Psykologi. Kapitel 5. Hans Reitzel. Moss-Kanter, R. (2008): Strategy as Improvisational Theater. Harvard Business Review Spinelli E. (2007): Handbook of Coaching Psychology. A Guide for Practitioners. Kapitel 7. Routledge. Weick K. E.(1995): Sensemaking in Organisations. Thousand Oaks, Sage. Kap. 2 Weick, K.E.(1998): Improvisation as a mindset for Organisational Analysis. Organisation Science Vol 9 no.5. Yalom, I.D. (1998): Eksistentiel psykoterapi. Indledningen. Hans Reitzels Forlag 8

9 4. SEMESTER: Konsulent og kompleksitet. Jan. juni 2014 Modul 14: januar.: Dilemmaer, modsætninger og konflikter. Oplæg til 2. års formidlingsopgave Multiple tilgange til konflikter etc. Case læring og supervision Modul 15: 6. marts: Selvorganiseret læring Modul 16: april: Praksisfeltet Ledelsesudvikling Kompleksitet og ledelseskompetencer: In charge, but not in control Læreprocesser for ledere i et kompleksitetsperspektiv: evidens og kritisk tilgang Case læring og supervision Modul 17: 15. maj: Selvorganiseret læring i netværk Modul 18: juni: Formidling, etik og afslutning af uddannelsen Kompleksitet og coaching: hvordan begrunder vi praksis? Præsentation af formidlingsopgaver Afslutning Individuel opgave.: 2. års formidlingsopgave (20-30 timer) Litteratur: Bertelsen, J. (2001): Deurzen, E.V. (2009): Grønbæk, M. & Campbell, D. (2006): Dilemmaet som lærer. Kapitel 1. Samfundslitteratur. Psychotherapy and the Quest for Happiness. Kap. 2. SAGE. Sematiske polariterer og positioner. Kap. 4. M.G. Udviklings Forlag Humle, A-.S. (2004): Dialog der bygger bro. Schultz. Kapitel 5. Jung, C.G. (1958): Langslet, G.J. (2006): Marriott, S. (2007): The Transcendent Function. CW. Vol. 8. Routledge. Løft Løsningsfokuseret tilnærmning til problem-løsning og udviklingsarbejde. Erhvervspsykologi vol. 1, 2003 Making Sense of power and conflict in a Healtcare organisation I: Stacey, R.: (2007): Strategic Management and Organisational Dynamics. Prentice Hall. Rousseau. D.M. (2006): Is there such a thing as evidence-based management? Academy of Management Review vol. 31 no. 2. 9

10 Western, S. (2009): Leadership: A critical Text. Kapitel 1, 6, 12, 13, 14. SAGE. 10

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT

korrektur M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT Mette Amtoft Arne Vestergaard M U LT I T E O R E T I S K T I L G A N G FOR ORGANISATIONSPSY- K O L O G I S K E K O N S U L E NT E R I denne artikel forsøger vi at redegøre for og begrunde et særligt aspekt

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

DET PERSONLIGE LEDERSKAB Aarhus Universitet Forårssemestret 2011 Psykologisk Institut Fleksibel Master i Offentlig Ledelse DET PERSONLIGE LEDERSKAB Undervisere: Claus Elmholdt, Cand. Psych., Ph.d., Udviklingskonsulenterne A/S

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere