Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT."

Transkript

1 SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006 modtage en årsopgørelse og selvangivelse for Eventuel overskydende skat eller indbetalingskort til betaling af restskat er vedlagt årsopgørelsen. Du bør sammenholde modtagne oplysninger fra banker, realkreditinstitutter, arbejdsgivere mv. med SKATs oplysninger, ligesom du bør sikre dig, at alle fradrag medtages i selvangivelsen og ingen indkomst beskattes dobbelt. Hvis tallene er rigtige, behøver du ikke at gøre mere. Men hvis tallene er forkerte, eller du har yderligere oplysninger, skal de rigtige tal påføres den fortrykte selvangivelse og sendes retur til skattevæsenet senest 1. maj Rettelser til selvangivelsen kan også indtastes via telefon eller via TastSelv, som du finder på adressen Hvis SKAT mener, at der mangler oplysninger til selvangivelsen, udskrives der kun en fortrykt selvangivelse uden årsopgørelse. Det samme gælder hvis din ægtefælle eksempelvis skal anvende den udvidede selvangivelse. Den fortrykte selvangivelse kan ikke bruges, hvis du har udenlandsk indkomst. Hvis du har udenlandsk indkomst skal du rekvirere en særlig udvidet selvangivelse samt en selvangivelse for udenlandsk indkomst. Selvangivelsen skal afleveres hos SKAT senest den 2. juli Modtager du den fortrykte selvangivelse, men ikke ønsker at være omfattet af ordningen med den fortrykte selvangivelse, kan du fravælge ordningen ved at give skattemyndigheden skriftlig besked senest den 1. maj I stedet for den fortrykte selvangivelse vil du få en udvidet selvangivelse, der ikke indeholder fortrykte tal, og hvor du derfor selv skal sætte tal ind i de rigtige rubrikker. Se afsnit 2 om den udvidede selvangivelse INDTÆGTER Du bør kontrollere, om indtægterne i den fortrykte selvangivelse er oplyst i de rigtige felter. Det kan ske, at SKAT medtager indkomsten i ét felt og du har den samme indtægt i et andet felt, hvorved der beregnes skat af samme indkomst to gange. Hvis din skattepligtige indtægt ikke er indberettet i det rigtige felt, kan konsekvensen være, at der betales AM-bidrag af ikke bidragspligtige indtægter, fx sygedagpenge, dagpenge, lønindkomst ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, vederlag for immaterielle rettigheder (se afsnit om royalties), udbetalinger fra fonde eller andre ikke AM-bidragspligtige ydelser LEGATER Ved et legat forstås en gave, der ikke er betinget af egentlige modydelser (arbejdsindsats). Legater omfatter ydelser fra fonde, institutioner eller fra det offentlige Skattepligtige og delvis skattepligtige legater Legater, man søger om, er som hovedregel skattepligtige. For nogle legater gælder der dog særlige regler for beskatningen. Hæderslegater, der ydes en gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonds her i Danmark eller udlandet er således skattefri, hvis gave- eller legatbeløbet ikke overstiger et pristalsreguleret beløb der i for 2006 udgør kr. Legatbeløb herudover medregnes ved indkomstopgørelsen med 85 % af beløbet.

2 Det er en betingelse, at legatbeløbet har karakter af at være en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det må altså ikke være honorar for et bestemt værk eller ydelse. Der stilles ikke krav om, at den udbetalende fond er almennyttig. Hvis beløbet udbetales af en forening, er det en betingelse, at foreningen har et almennyttigt formål. Legater beskattes normalt i det indkomstår, hvor legatbestyrelsen meddeler modtageren, at der er tildelt et legat. Hvis bestyrelsens beslutning træffes i december 2006, og du først får meddelt, at du er tildelt et legat i januar 2007, skal legatet først indtægtsføres i Der betales ikke AM-bidrag af legater Studierejselegater Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri for dig som modtager, når det er forudsat, at det dækker: Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet Sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet og Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende betaling til studiestedet Skattefrihed er betinget af, at der er tale om en studierejse og ikke en almindelig turistrejse. Det primære formål med rejsen skal være uddannelse eller studie af individuelt bestemte emner. Et legat til eksempelvis undervisningsgebyr til en udenlandsk teaterskole, filmskole, individuel undervisning og lignende er et studierejselegat. Ved kørsel i egen bil eller på motorcykel beregnes beløbet for sædvanlige udgifter til rejse på grundlag af en takst der i 2006 udgør 1,78 kr. pr. km. For sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan standardsatserne anvendes i stedet for de faktiske udgifter se nedenfor. Standardsatserne til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet Ikke-skattepligtige legater Enkelte legater i form af særlige hæderspriser er direkte undtaget fra beskatning. Dette gælder Nobelprisen og andre hæderspriser, der ydes uansøgt som et engangsbeløb af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem af, og hvor hædersprisen udelukkende har karakter af anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det gælder således Nordisk Råds Litteratur- og Musikpris. Det samme gælder hæderspriser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og der er tale om et uansøgt engangsbeløb. Det samme gælder gaver, der er indsamlede bidrag til anerkendelse af modtagerens fortjenester, når indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ ROYALTIES Der betales ikke AM-bidrag af royalties. Royalties er betaling for immaterielle rettigheder som fx genudsendelseshonorarer og udbetalinger fra Filmex og Gramex. Er royaltyindtægten optjent ved selvstændig erhvervsvirksomhed skal der betales AM-bidrag heraf.

3 1.2. FRADRAG LØNMODTAGERFRADRAG Du har for 2006 fradrag for udgifter der overstiger kr. Udgifterne skal relatere sig direkte til det indtægtsgivende arbejde for at være fradragsberettigede. Da SKAT ofte sætter fokus på lønmodtagerfradraget, bør du sikre dig, at der foreligger dokumentation for udgifterne og deres sammenhæng med indtægtserhvervelsen. Dette kan bedst sikres ved, at bilagene indeholder oplysninger om navn, specifikation af udgiftens art, ligesom du skal anføre, hvilken relation udgiften har til arbejdet. Det ses ofte, at SKAT ikke godkender disse fradrag. Det er derfor bedst, hvis du kan aftale med arbejdsgiveren, at han afholder samtlige udgifter forbundet med arbejdet, ikke mindst ved udgifter til behandling af skader. Mod forevisning af tilstrækkelig dokumentation (jf. ovenstående) kan skuespillere fortsat fratrække udgifter til fx: Sminke, kostumer, stemmetræning, dansetræning, faglitteratur, reklameudgifter, telefon, noder, videofilm, cd'er, videoanlæg, edb-udstyr, teater- og biografbilletter mv. for så vidt disse udgifter relaterer sig til indkomsterhvervelsen. Fradragsretten vurderes altid konkret i den enkelte situation. Det kan anbefales, at du gemmer bilag for private udgifter til sminke, biograf- og teaterbilletter mv., idet det kan være nemmere at få SKAT til at godkende fradrag for de erhvervsmæssige udgifter, når de kan konstatere, at der også har været afholdt private udgifter af samme art BEFORDRING Det er altid en god ide, at gemme dokumentation for adresse og afstand for de enkelte arbejdspladser, ligesom det er en god ide at gemme kontrakter og kalenderregistreringer. Befordringsfradraget er ikke omfattet af reduktionen på kr., jf. ovenfor vedrørende lønmodtagerfradrag Befordring mellem bopæl og arbejdssted Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for 2006: intet fradrag for de første 24 km. pr. dag 1,78 kr. pr. km for km. pr. dag og 0,89 kr. pr. km for den befordring der overstiger 100 km. pr. dag (1,78 kr. pr. km for pendlere fra udkantskommuner, se nedenfor) Denne bestemmelse gælder normalt, medmindre du opfylder betingelserne i afsnit og får udgifterne dækket af arbejdsgiver eller er honorarmodtager. Du kan tage befordringsfradrag for strækningen til den normale transportvej ved kørsel i bil. Den normale transportvej er defineret som den strækning, der skal tilbagelægges med bil under hensyntagen til de geografiske forhold, det tidsmæssige forbrug og en økonomisk rimelighed. Hvis du er bosiddende i en af de såkaldte udkantskommuner (se nedenfor) beregnes fradraget for befordring over 100 km med 1,78 kr. for indkomståret De omfattede udkantskommuner er oplyst efter beregningseksempel vedrørende befordringsfradrag. Udkantskommuner: Arden, Bornholms Regionskommune, Bredebro, Egebjerg, Fjends, Frederikshavn, Grenå, Gudme, Hirtshals, Hjørring, Holeby, Holsted, Højer, Højreby, Lundtoft, Læsø, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Maribo, Marstal, Morsø, Nakskov, Nr. Alslev, Nr. Djurs, Nykøbing-Falster, Nysted, Nørager, Ravnsborg, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Rødby, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Sindal, Skagen, Skærbæk, Spøttrup, Stubbekøbing,

4 Svendborg, Sydfalster, Sydlangeland, Sæby, Tinglev, Tranekær, Tønder, Ærøskøbing og Aalestrup Ekstra fradrag ved passage af Storebælts- og Øresundsforbindelserne Hvis du benytter kollektiv transport til passage af Storebælt, gives et ekstra fradrag på 15 kr. pr. passage. Ved passage i bil eller motorcykel gives et fradrag på 90 kr. pr. passage. For passage af Øresundsbroen udgør fradraget 8 kr. pr. passage med kollektiv transport og 50 kr. pr. passage i bil eller motorcykel. Du skal kunne dokumentere udgifterne ved forevisning af kvitteringer for betalt togbillet / broafgift.

5 Eksempel Bopæl f.eks. København - transportudgifter i.f.m. engagement i f.eks. Århus (Afstand 307 km), Odense (Afstand 162 km) og Svendborg (Afstand 167 km). Man kan evt. vedlægge et udtræk fra KRAK som dokumentation for afstand. HUSK - De første 24 km kan ikke fratrækkes. København/Århus ( ) i bil 76 km á 1,78 135,28 kr. 207 km á 0,89 184,23 kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. 409,51 kr. Århus/København ( ) i bil 76 km á 1,78 135,28 kr. 207 km á 0,89 184,23 kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. 409,51 kr. København/Odense/København ( ) 76 km á 1,78 135,28 kr. 224 km á 0,89 199,36 kr. Fradrag bropassage tog x 2 30,00 kr. 364,64 kr. København/Svendborg ( ) 143 km á 1,78 254,54 kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. 344,54 kr. Svendborg/København ( ) 143 km á 1,78 254,54 kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. 344,54 kr. I alt 1.872,74 kr. *) * Dette beløb fradrages på din selvangivelsen under Befordring

6 Befordring ved foresyngning, audition og kurser Hvis du er freelancekunstner (dvs. en kunstner, hvis ansættelser typisk er tidsbegrænsede) vil du ofte kunne opnå fradrag for en rejse, der foretages for at deltage i en ansættelsesprøve på et fremmed teater eller koncertsted. Det gælder, selvom du ikke opnår ansættelse. Der henvises til Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995, nr Erhvervsmæssige befordringsudgifter Erhvervsmæssig befordring er: Befordring mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver Befordring inden for samme arbejdsplads Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder. Al anden befordring er privat befordring. Der er tale om en ren godtgørelsesordning vedrørende erhvervsmæssig befordring udbetalt fra en arbejdsgiver, idet der ikke er adgang til alternativt eller supplerende at fradrage udgifter (det såkaldte differencefradrag). Lønmodtagere som har haft erhvervsmæssig kørsel og som ikke har fået udbetalt kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan kun fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde, se pkt Hvis man er lønmodtager vil det altid være en fordel at få udbetalt den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver. Den skattefri befordringsgodtgørelse for 2006 udgør: Årlig kørsel pr. arbejdsgiver Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse km. 3,30 kr. pr. km Over km Cykel eller EU-knallert 1,78 kr. pr. km 0,40 kr. pr. km. Fra 1. januar 2007 er satserne således: Årlig kørsel pr. arbejdsgiver Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse km 3,35 kr. pr. km Over km Cykel el. EU-knallert 1,78 kr. pr. km 0,40 kr. pr. km Honorarmodtagers befordring Som honorarmodtager har du ikke mulighed for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, men du er berettiget til fradrag efter taksterne for erhvervsmæssig befordring, se pkt eller fradrag for faktiske dokumenterede udgifter. Det er også en mulighed, at honorarudbetaler dækker de faktiske udgifter for eksempel fly eller togbillet.

7 Dokumentation ved befordringsgodtgørelse Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres kontrol med: Modtagerens navn, adresse og CVR.nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen Foretages denne kontrol ikke, er modtageren skattepligtig af godtgørelsen SKATTEFRI REJSEGODTGØRELSE Definition af "rejse" i skattemæssig sammenhæng Skattefri rejsegodtgørelse er et beløb, som udbetales til dækning af merudgifter til fortæring, logi mv., fordi lønmodtageren er på rejse. Ved rejse forstås, at man på grund af afstanden mellem sin sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted og på grund af arbejdets karakter, ikke har mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl. Der findes to typiske rejsesituationer: Turné Den ene er den almindelige rejse, hvor en arbejdsgiver beder dig en om midlertidigt at arbejde et andet sted end din sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Job med ophold uden for hjemmet Den anden er i den situation, hvor du midlertidigt arbejder et sted, der ligger så langt fra din sædvanlige bopæl, at du ikke kan tage hjem og overnatte efter endt arbejdsdag. Det kan fx være tilfældet, hvor du er ansat direkte på den pågældende arbejdsplads. Du kan være ansat "midlertidigt" på samme arbejdssted i indtil 12 måneder, når der udbetales skattefrit efter satserne for kost og småfornødenheder. En ny 12 måneders periode kan begynde, når du skifter arbejdssted. Der er f.eks. tale om arbejdsstedsskifte, når der skiftes til et andet arbejdsprojekt for den samme arbejdsgiver og når du vender tilbage til et tidligere midlertidigt arbejdssted. Ved brug af standardsatsen for logi og faktiske omkostninger er det ikke nøjagtigt fastsat, hvor lang tid man kan være på rejse uden at overskride midlertidighedsbetingelsen. Der er derfor tale om en almindelig midlertidighedsvurdering om du fortsat er på rejse. Ved ophold på mere end 12 måneder samme sted vil der være øget krav til bevisbyrden.

8 De gældende satser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er vist nedenfor Rejser med overnatning Satser pr. døgn 1. januar til 31. december januar til 31. december 2007 Satser til dækning af udgifter til kost Ved rejse i Danmark og i udlandet 417 kr. og 17,38 kr. pr. time for tilsluttende rejsedag. Ved rejse i Danmark og i udlandet 429 kr. og 17,88 kr. pr. time for tilsluttende rejsedag. Til dækning af småfornødenheder Ved rejse i Danmark eller i udlandet kan der udbetales 25 % af den skattefri godtgørelse af udgifter til kost, når arbejdsgiveren dækker den ansattes rejseudgifter efter regning. Den skattefri godtgørelse kan ikke modregnes i en forud fastsat løn. Ved rejse i Danmark eller i udlandet kan der udbetales 25 % af den skattefri godtgørelse af udgifter til kost, når arbejdsgiveren dækker den ansattes rejseudgifter efter regning. Den skattefri godtgørelse kan ikke modregnes i en forud fastsat løn. Logi kr. 179,00 pr. overnatning. kr. 184,00 pr. overnatning Rejsegodtgørelse kan bl.a. ikke udbetales i følgende tilfælde Når rejsen ikke overstiger 24 timer Rejser uden overnatning Hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne efter regning. Hvis den godtgørelse, der udbetales, overstiger de gældende satser, medmindre arbejdsgiveren har indberettet det overskydende beløb som A-indkomst. Hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn Hvis skattefri rejsegodtgørelse ikke er udbetalt eller kun delvist udbetalt Differencefradrag: Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, eller udbetaling er sket med et lavere beløb end de gældende satser, kan du uden dokumentation foretages fradrag for differencen mellem, hvad der kunne have været udbetalt, og hvad der faktisk er udbetalt. Fradraget er betinget af, at du kan dokumentere det faktiske antal rejsetimer og rejsedage med overnatning, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. 25 %-fradrag: Hvis arbejdsgiveren dækker dine rejseudgifter efter regning, kan du foretage fradrag til småfornødenheder med 25 % af standardsatsen for kostudgifter. De 25 % af satsen beregnes for den samlede rejse inkl. evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Fradrag for dokumenterede udgifter: Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke har fundet sted, kan dokumenterede rejseudgifter fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Er de dokumenterede rejseudgifter større end den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse, kan du foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de dokumenterede, faktiske

9 rejseudgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på kr. for lønmodtagerudgifter. Honorarmodtagere: I praksis har honorarmodtagere i flere år fået godkendt fradrag efter standardsatserne. Erfaringer viser dog, at nogle kommuner ikke vil godkende at honorarmodtagere anvender standardfradraget. Der kan imidlertid altid opnås fradrag for dokumenterede faktiske merudgifter. Det er derfor vigtigt at gemme dokumentationen for de faktiske udgifter. Eksempel Bopæl i København - Engagement i Århus (2 uger fra 8-23/2) og Randers (3 dage) Ophold i Randers ( ) Logi dækket/stillet til rådighed af arbejdsgiver 0 kr. Ophold i Randers ( ) Diæter/kost (3 dage á 417 kr.) kr. - Dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Ophold i Århus ( ) Logi (12 dage á 179 kr.) kr. - Dækket af arbejdsgiver 0 kr kr. Ophold i Århus ( ) Diæter/kost (12 dage á 417 kr.) kr. - Dækket af arbejdsgiver (12 dage á 120 kr.) kr kr. Øvrige fradrag Evt. Teaterbilletter (vedlæg dokumentation) Evt. Sminke (vedlæg dokumentation) 610 kr kr. o.s.v kr kr. I alt kr. - Minimumsgrænse (2006) kr. Fradrag i alt kr. * Dette beløb fratrækkes på selvangivelsen under Øvrige lønmodtagerfradrag

10 Opfylder du reglerne for skattefri rejsegodtgørelse, kan du fratrække efter statens satser. Du skal ikke vedlægge dokumentation for udgifterne i.f.m. kost/logi, men derimod evt. en kopi af kontrakten, der sandsynliggør, at der er tale om arbejde, som har nødvendiggjort ophold udenfor hjemmet. Hvis du har fået dækket udgifterne helt eller delvist af arbejdsgiver, er du kun berettiget til en del af disse fradrag (differencefradrag). Du skal være opmærksom på, at der er en minimumsgrænse på kr. i.f.m. øvrige lønmodtagerudgifter. Reglen betyder, at kun de udgifter der samlet overstiger kr. kan fratrækkes. Tjek i den forbindelse om du evt. har andre lønmodtagerudgifter, som kan trækkes fra. Det kan anbefales, at du som en supplerende oplysning til dine fradrag under Øvrige lønmodtagerfradrag anfører størrelsen af de private udgifter til sminke biograf- og teaterbilletter m.v. Se også afsnit Rejsegodtgørelse ved foresyngninger, auditions og kurser Se pkt Dokumentation Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres kontrol med: Modtagerens navn, adresse og CVR.nr. Rejsens erhvervsmæssige formål Rejsens start- og sluttidspunkt Rejsens mål med eventuelle delmål De anvendte satser Beregning af godtgørelsen Foretages denne kontrol ikke, er modtageren skattepligtig af godtgørelsen KONTINGENTER TIL A-KASSER ELLER FAGFORENINGER Udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag og fagforeningsbidrag er fradragsberettigede udgifter, der fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag uden reduktion med kr. Faglige foreninger skal hvert år foretage indberetning til SKAT om de indbetalinger, du har foretaget som medlem det foregående kalenderår. Det indberettede beløb bliver fortrykt på din selvangivelse. Fradraget er betinget af, at foreningen foretager indberetning af din kontingentbetaling ANDRE FRADRAG Underholdsydelser er fradragsberettigede bidraget skal dog være forfaldet og betalt. Der kan endvidere foretages fradrag for gaver til almen velgørende eller almennyttige foreninger mv. Det er en betingelse for fradrag, at der til den enkelte forening mv. er ydet gave for mindst 500 kr. i indkomståret. De første 500 kr. af det samlede gavebeløb kan ikke fratrækkes og det samlede gavefradrag kan maksimalt udgøre kr. i indkomståret 2006.

11 1.3. FORRETNINGSREJSER / STUDIEREJSER Hvis du tager på en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er du ikke skattepligtig heraf, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse, dvs. at rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes du af værdien af den private del af rejsen (den værdi det måtte antages at koste at erhverve rejsen i almindelig fri handel). Kravet om, at en studierejse skal være afholdt i virksomhedens interesse, må afgøres konkret ud fra en samlet bedømmelse af den enkelte rejses omstændigheder. I denne forbindelse ses der på rejsens program og eventuelle kontrakter. 2. DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE Den udvidede selvangivelse med skatteregnskab skal indleveres til SKAT senest den 2. juli Indsendelsesfristen gælder også for din eventuelle ægtefælle. Hvis du er bogførings- og regnskabspligtig skal du udarbejde et skatteregnskab, der opfylder betingelserne i mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal indsendes, hvis SKAT efterfølgende anmoder herom. Jo før du indsender selvangivelsen, jo før vil du modtage din årsopgørelse og dermed også eventuel overskydende skat. Det kan anbefales at kontakte en revisor hvis du er omfattet af ordningen med den udvidede selvangivelse. Du skal være opmærksom på, at benyttelse af den udvidede selvangivelse kan være problematisk i forhold til status som lønmodtager hos FTF-A. 3. SKATTETILLÆG Hvis selvangivelsen ikke er behørigt udfyldt eller ikke er afleveret inden selvangivelsesfristen, kan SKAT påligne et tillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides - dog højst kr. Hvis du ikke overskrider grænsen for betaling af mellemskat ( kr.) udgør tillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides og højst kr. Skattetillægget er ikke fradragsberettiget. Der gives normalt ikke udsættelse med fristen for indsendelse af selvangivelsen. 4. FRIVILLIG INDBETALING AF RESTSKAT Reglerne for frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2006 er som følgende: Hvis din restskat for indkomståret 2006 er under kr., kan du vente med at betale til den 2. juli 2007 uden at skulle betale renter og tillæg. Men er din restskat over kr., er det en god idé at betale tidligere. Du skal være opmærksom på følgende frister: 2. januar 2007 Til og med 2. januar 2007 kan du indbetale et ubegrænset beløb uden at skulle betale tillæg. 15. marts 2007 Til og med den 15. marts 2007 kan du betale den del af din restskat, der overstiger kr. uden at skulle betale et procenttillæg på 7 %. Du skal dog betale et rentetillæg på 2 % af den del af restskatten, som overstiger kr. Efter den 15. marts 2007 kan du ikke foretage frivillig indbetaling af restskat på mere end kr.

12 2. juli 2007 Til og med den 2. juli 2007 kan du betale restskat op til kr. uden at skulle betale tillæg af nogen art. Da rentetillæggene ikke er skattemæssigt fradragsberettigede, vil det i mange tilfælde være fordelagtigt at indbetale restskatten inden de nævnte frister. Hvis du intet foretager dig, vil din restskat indtil kr. (det er indregningsgrænsen for restskat) blive indregnet i din forskudsskat for 2008 med et procenttillæg på 7 %. Den del, der overstiger kr., vil blive opkrævet i 3 rater til betaling i hver af månederne september, oktober og november tillige med et procenttillæg på 7 %. På din årsopgørelse for 2006, som du modtager i foråret 2007, fremgår det, om du har restskat, og hvor stor din restskat er. 5. AFSLUTNING Vi har lagt vægt på at vise de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for Beskrivelsen af de anførte skattepligtige indtægter og udgifter kan derfor ikke betragtes som fuldstændige. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, 2. sal, DK-1560 København V

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35,

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, Kommunaludvalget SAU alm. del - Offentlig Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 32,

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING

KUNSTNERNES BESKATNING KUNSTNERNES BESKATNING 2016 GITTE SKOUBY Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnere er en mangfoldig og mangefacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skattelovgivningens standarder og som derfor

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere