Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri"

Transkript

1 DPS, VUU, marts Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens sammensætning være hensigtsmæssigt med underskrift på delkompetencer, hvis disse erhverves under forskellige ansættelser. Bemærk: kompetence 3C (side 2) erhverves i neurologisk sideuddannelse. MEDICINSK EKSPERT 1 B Anvende diagnostiske systemer 2 B Optage en psykiatrisk anamnese 3 B Udføre objektiv somatisk undersøgelse, som er tilstrækkelig til at danne grundlag for psykiatrisk diagnostik og Redegøre for relevante klassifikationssystemer (inkl. baggrund for opstilling af diagnostiske kategorier Gennemføre psykiatrisk interview så patientens situation bliver belyst fra et biomedicinsk, psykologisk og social perspektiv Redegøre for differentialdiagnostik overfor neurologiske lidelser Læringsmetode Evalueringsstrategi Underskrift Specialespecifikt kursus Godkendelse af kursus Optagelse af anamnese i forbindelse med gennemgange, forvisitationer og elektive henvendelser Sideuddannelse i neurologi Audit på anamnese i 10 journaler Vejledersamtale 1

2 3 C Varetage lægeligt arbejde på basalt niveau indenfor almindeligt forekommende neurologiske lidelser Optage neurologisk anamnese Færdighedsudviklende periode i neurologi Godkendelse af færdighedsudviklende periode Udføre objektiv neurologisk undersøgelse, som er nødvendig og tilstrækkelig til at danne grundlag for initial diagnostik og af neurologiske lidelser Skrive neurologisk journal Audit på 10 journaler Udfra sygehistorie og objektiv undersøgelse kunne angive sandsynlige sygdomsprocesser og lokaliserede læsioner Udføre ortostatisk blodtryksmåling Varetage initial diagnostik af patienter med Parkinsons syge Varetage initial diagnostik og af, samt videregive sansvar for patienter med TCI og apoplexia cerebri Få mistanke om dissemineret sclerose udfra anamnese og objektiv undersøgelse Kunne identificere patienter, der må mistænkes for epilepsi, iværksætte EEG og andre parakliniske undersøgelser Vurdere patienter med hovedpine Varetage initial diagnostik af patienter med neuromuskulære lidelser Varetage diagnostik og af den bevidstløse patient 2

3 4 B Udføre klinisk psykiatrisk undersøgelse, som sikrer en nuanceret og udtømmende beskrivelse af tilstandsbilledet som grundlag for psykiatrisk diagnostik, rådgivning og. 5 B Anvende nødvendige og tilstrækkelige supplerende undersøgelser. 6 Henvise til somatisk vurdering 7 B Vurdere de under pkt. 2-6 opnåede data til brug for psykiatrisk diagnostik 8 B Kombinere de under pkt. 2-6 opnåede data i planlægning og udførelse af 9 B Udføre biologisk Journalføre et dækkende resumé af klinisk psykiatrisk interview. Audit på klinisk psykiatrisk undersøgelse i 10 journaler omfattende min. 4 diagnostiske hovedgrupper Udføre klinisk psykiatrisk interview af klinisk psykiatriske undersøgelser fra min. 4 diagnostiske hovedgrupper. 5 bedømmelser Opstille, revidere og journalisere nuancerede udredningsplaner Audit på splan i 10 journaler, med hovedvægt på supplerende undersøgelser Udfærdige henvisningsrekvisitioner til somatisk vurdering Audit på 10 henvisninger Journalisere oplæg til somatisk Audit på oplæg i 10 journaler vurdering Opstille, revidere og journalisere Audit på 20 journaler heraf mindst diagnostiske overvejelser for 10 hvor den uddannelsessøgende patienter i udrednings-, s- har haft skontakt i min. 1 og afslutningsfase fra minimum 6 år. diagnostiske hovedgrupper Opstille, revidere og journalisere Audit på 20 splaner splaner for patienter i udrednings-, s og afslutningsfase, inden for minimum 6 diagnostiske hovedgrupper Udarbejde tilsynsrapporter efter Audit på 5 tilsyn tilsyn på almenpsykiatriske problemstillinger i somatisk afdeling Varetage sforløb i Audit på 2 ambulante forløb ambulant regi, evt. i samarbejde med speciallægepraksis Varetage sforløb i Audit på 5 splaner i distriktspsykiatrisk regi distriktspsykiatrisk regi Udføre psykofarmakologisk Farmakologisk i overensstemmelse med gældende retningslinjer og vejledninger Udføre ECT- Klinisk uddannelsesprogram i overenstemmelse med DPS betænkning 3

4 10 B Redegøre for valg af psykoterapeutisk metode 11 Udføre socialpsykiatrisk 12 Udføre retspsykiatrisk 13 B Udføre misbrugs 14 Udføre gerontopsykiatrisk 15 Redegøre for praksis vedrørende ungdomspsykiatrisk 16 Redegøre for praksis vedrørende sexologisk 17 Redegøre for praksis vedrørende oligofreni 18 B Udføre i overensstemmelse med psykiatriloven Udføre og supervisere psykoedukation i forhold til patienter og pårørende Udføre og supervisere opsøgende arbejde Foretage en socialpsykiatrisk behovsvurdering Varetage af retslige patienter Redegøre for anvendelsen af Rigsadvokatens cirkulæreskrivelser omkring retslige patienter Varetage af delirium tremens Redegøre for særlige forhold ved af gerontopsykiatriske patienter Fremsætte forslag til udredning og af gerontopsykiatriske patienter Redegøre for psykiatrilov Udfylde tvangsprotokoller for alle typer af tvangsforanstaltninger Lokale/regionale kurser i psykoterapi 2 superviserede forløb over 1-3 år under såvel indlæggelse som ambulant Godkendelse af kurser af psykoedukativt indhold i patientsamtaler Audit på 5 statusbedømmelser Audit på disse 2 forløb Godkendelse af kursus Godkendelse af kursus Audit på splan i 5 journaler eller tilsynsrapporter Specialespecifikke kursus Audit på 10 protokoller, minimum 3 af hver type Godkendelse af kursus 4

5 KOMMUNIKATOR 20 Disponere og styre en patientsamtale i forhold til tid og formål 21 Indhente, diskutere og videregive oplysninger til brug for patient 22 Formidle vurderinger, udrednings- og sforslag, både mundtligt og skriftligt til andre i forståelig form Eksempler på samtaler: Anamnese, undersøgelse, videregivelse af diagnostiske og prognostiske overvejelser, I forhold til: Kolleger, andet sundhedspersonale, øvrige samarbejdspartnere Til patienter, pårørende, møder internt, møder eksternt Læringsmetode Evalueringsstrategi Underskrift Deltage i 2 møder i patientklagenævnet Ved tilsyn i andre afdelinger Audit på 5 tilsynsrapporter I form af erklæringer til eksterne samarbejdspartnere 8 erklæringer vedr. tvangsforanstaltninger og eller retspsykiatri 1 mentalobservation Audit på de nævnte erklæringer 5

6 SAMARBEJDER 23 B Samarbejde med patient og pårørende 24 B Indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt 25 Anvende de menneskelige ressourcer i tværfaglige teams og samtidig bidrage med egen faglig ekspertise 26 B Bidrage til løsningen af samarbejdsproblemer Inddrage kontakten med de pårørende i patientens Udvise forståelse og respekt i samarbejdsrelationer med andre end kolleger og tværfagligt team (primærsektor, de somatiske afdelinger, socialsektor, kriminalforsorg etc.) Ved: Behandlingsopgaver Videnskabelige problemstillinger Uddannelsesmæssige opgaver Administrative opgaver Læringsstrategi Evalueringsstrategi Underskrift 6

7 LEDER/ADMINISTRATOR 27 Udføre lægelige Forestå visitation af patienter i vagten Funktion som bagvagt ledelsesfunktioner i vagten Prioritere arbejdsopgaver i vagten Funktion som bagvagt Sikre undersøgelse og med splan for den enkelte ledelsesfunktioner patient 28 Udføre lægelige ledelsesopgaver i sengeafdeling 29 Udføre lægelige ledelsesopgaver i distriktspsykiatrien Læringsmetode Evalueringsstrategi Underskrift Strukturere stuegang Redegøre for praksis vedrørende anvendelse af hospitalspsykiatriens ressourcer Tværfaglige kurser Forstå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang Sikre papirgang vedr. tvangsforanstaltninger Sikre undersøgelse og splan for den enkelte patient Redegøre for praksis vedr. anvendelse af ressourcer i distriktspsykiatri Forstå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor eksterne samarbejdsrelationer inddrages i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang med ledelsesfunktioner med ledelsesfunktioner med ledelsesfunktioner Tværfaglige kurser med ledelsesfunktioner Forestå visitationen af patienter 7

8 30 Udføre arbejdstilrettelæggelse 31 Bidrage kontruktivt i udvalgsarbejde 32 B Prioritere egne ressourcer 33 Udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær og sekundær sektoren Redegøre for principper for vagtplanlægning Varetage fordeling af dagarbejdsfunktioner Redegøre for rammer for udvalgsarbejde (LSU, s-, undervisnings-, eller ad hoc udvalg) Motivere til samarbejde såvel monosom tværfagligt Avende forskningsbaseret viden til udarbejdelsen af kliniske vejledninger, retningslinjer, instrukser, procedurevejledninger m.v. I forhold til: klinisk praksis uddannelse forskning eksterne aktiviteter Afgrænse hvilke patienter, der skal behandles i sekundærsektoren Afslutte patienter til videre i primærsektoren Stuegangsplanlægning Tildeling af opgaver Godkendelse af opgave Vejledersamtale 8

9 SUNDHEDSFREMMER 34 Erkende og anvende viden om risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser 35 Henvise til med sociale myndigheder og institutioner ud fra gældende sociallovgivning 36 Anvende regler vedrørende anmeldelsespraksis for bl.a. bivirkninger, venerea og infektiøse sygdomme Redegøre for risikofaktorer for udvikling af psykisk lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser Formidle viden om intervention i forbindelse med risikofaktorer Redegøre for praksis vedrørende anvendelse af til servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt Analysere en given situation og anvende servicelovens bestemmelser, specielt i forbindelse med børn af psykisk syge Redegøre for praksis vedrørende anmeldelse af bivirkninger Læringsstrategi Evalueringsstrategi Underskrift Undervisning af: - patienter - yngre kolleger - andet personale - pårørende grupper Tildeling af opgaver (i forbindelse med bagvagtsfunktion) 9

10 AKADEMIKER 37 Skabe ny viden 38 Undervise Eksempler på relvante Formulere en problemstilling med udgangspunkt i aktuel praksis og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring denne Vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgang Formulere resultater af litteraturgennemgang Formidle faglig information ti kolleger og andre samarbejdspartnere Anvende hensigtsmæssige metoder til undervisning Læringsstrategi Evalueringsstrategi Underskrift Forskningstræning Godkendelse af forskningstræning Tildeling af undervisningsopgaver Kursus i pædagogik 1

11 PROFESSIONEL 39 Redegøre for og handle i overenstemmelse med lovgivning, faglige og etiske regler 40 Identificere etiske problemstillinger og medinddrage etiske hensyn i klinisk praksis 41 Skelne mellem og anvende personlig og faglig kompetence 42 Identificere og diskutere uprofessionel adfærd i klinisk praksis Handle i overensstemmelse med lægeloven Redegøre for praktisk anvendelse af kollegiale vedtægter og deklarationer Redegøre for balancen mellem respekt for patientautonomi og paternalisme Redegøre for personlig holdning vedrørende ressourceanvendelse Anvende etisk begrundet analyse, valg og handling i klinisk praksis Demonstrere indsigt i egne faglige begrænsninger Kende og anvende metoder til at opnå indsigt i egne reaktionsmønstre Anvende uddannelsesmuligheder inden for faget Beskrive muligheder for etablering af supplerende uddannelse Demonstrere kendskab til lokale og centrale myndigheders forordninger Handle i overensstemmelse med lokale og centrale myndigheders forordninger Læringsstrategi Evalueringsstrategi Underskrift Faglige møder (Medlemskab af DPS, orientering i medlemsbrev, hjemmeside) Godkendelse af kurser 1

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd.

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Neurokirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Specialet neurokirurgi 3 1.1.1 Neurokirurgi i

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere