1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61"

Transkript

1 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor både ansatte og ledere har skullet vurdere, hvad god ledelse er, og hvilke kernekompetencer en god leder har. Projektet har identificeret fem kernekompetencer hos den succesfulde leder. Det er ikke de eneste kompetencer, en god leder skal have. Men disse fem kan betragtes som et afgørende fundament for succesfuld ledelse. I det meste af litteraturen om ledelse, er der beskrevet kernekompetencer, som minder en hel del om de fem kernekompetencer. Men fordelen ved dette projekt er, at resultaterne præsenteres som praktiske gode råd til god lederadfærd. Denne praktiske beskrivelse kan inspirere alle, der arbejder med ledelse både på land og til søs. Kernekompetence nr. 1: Menneskelig forståelse Lederen læser og forstår menneskelige relationer. Disse ledere er kendetegnet ved, at de: opfanger intentioner og behov hos andre, selvom de ikke bliver udtrykt klart og åbent fornemmer stemninger mellem mennesker kan rumme andres frustration/krise og sætte sig i deres sted har en veludviklet forståelse for andres styrker og svagheder og sans for små, men vigtige detaljer hos andre afværger optræk til uhensigtsmæssige konflikter mellem andre Der er tale om en konstant opmærksomhed på menneskelige relationer ikke bare en indlevelse i den eller de personer, lederen sidder over for her og nu. Små ændringer om bord på et skib kan have en stor betydning, hvilket skibsledelsen bør være opmærksom på. Det kan være, at tonen i messen eller beskeder på opslagstavlen bliver lidt hårdere, end de plejer. Eller det kan være, at besætningen begynder at fokusere på problemer i stedet for på løsninger. Menneskelig forståelse eksempler på lederadfærd: afsøger konstant omgivelserne for stemninger og for relationer, der ikke fungerer kan tilsidesætte egne følelser og synspunkter, når andre har problemer 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse,

2 handler empatisk og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer og fremmer konstruktive løsninger bruger tid og energi på at sætte sig ind i hver enkelt persons følelser og behov I casehistorierne beskriver flere af søfolkene, at de bevæger sig rundt på skibet for at få snakket med folk om bord. Det tillægger de stor værdi. Der Sparring og instruktion er en vigtig del af ledelsesopgaven. er større chance for, at nogen vil henvende sig til mig, i stedet for at de skal bevæge sig helt op på 12. etage for at fortælle mig et eller andet. Det er nemmere, at jeg kommer, og jeg spørger til, hvordan det går. Så får jeg mere at vide. Synlig ledelse er meget vigtigt i forhold til, at kommunikationen flyder frit i hverdagen om bord. Lars Peter Jensen, Kaptajn Kernekompetence nr. 2: Tillidsvækkende sparring Lederen indgyder tillid og indbyder til sparring. Karakteristisk for sådanne ledere er, at de: prioriterer henvendelser om sparring højt og udviser interesse og fortrolighed, når det gælder andres problemer hjælper med at nedbryde et problem eller en opgave til forståelige dele lytter opmærksomt og stiller spørgsmål, der opleves som hjælpsomme giver gode råd og konkrete forslag til løsninger på dagligdags problemer interesserer sig for andres udvikling og hjælper dem i gang med nye projekter eller egen udvikling Lederen er altså ikke bare formelt til rådighed, men udstråler tilgængelighed i alt, hvad han/hun siger og gør. Og det er ikke nok at have døren åben, hvis man i sin adfærd viser, at den lige så godt kunne have været lukket. 62

3 Tillidsvækkende sparring eksempler på lederadfærd: udviser tillid til medarbejdere, opmuntrer til udvikling og hjælper uopfordret med at finde løsninger er optaget af medarbejderes udvikling prioriterer højt at være fysisk til rådighed for medarbejderne og sørger for at gøre sig synlig virker oprigtig i alle sammenhænge. Følger altid op på sparringssamtaler Kernekompetence nr. 3: Konfronterende intervention Lederen er offensiv og direkte i sin indgriben. Det er typisk for ledere, der mestrer dét, at de: udfordrer fordomme og fastlåste positioner hos andre konfronterer kolleger og medarbejdere med uhensigtsmæssige handlemønstre kommunikerer krav og forventninger klart og giver spontane og fair tilbagemeldinger på den enkeltes præstationer opsøger aktivt uløste problemer og medvirker til hurtig afklaring gør opmærksom på uhensigtsmæssige forhold og fjerner forhindringer Den konfronterende stil ligger langt fra en konfliktsky facon, men lederen er hverken aggressiv eller ufølsom, når han/hun griber ind blot mere kontant og konsekvent end de fleste. Konfronterende intervention eksempler på lederadfærd: tager hurtigt fat i ubehagelige og kritiske ting på en konstruktiv måde konfronterer medarbejdere og andre ved uoverensstemmelser mellem tale og handling udtrykker sine forventninger til medarbejdere og omgivelser klart og motiverende giver tydeligt udtryk for sine værdier og vurderinger på en fair og fremadrettet måde Her for nylig var der var lidt murren i krogene. Efter jeg havde snakket med et par stykker, besluttede jeg at lave et møde, hvor jeg kaldte hele flokken sammen. Jeg introducerede mødet ved at fortælle, at nu tager vi en runde, hvor I hver især har mulighed for at sige noget godt og noget dårligt i forhold til at være om bord. Jens Ewald Pedersen, Kaptajn Kernekompetence nr. 4: Insisterende uddelegering Lederen er vedholdende med at delegere ansvar og opgaver. For sådanne ledere gælder det, at de: udfordrer medarbejderes modvilje mod at påtage sig et ansvar insisterer på, at medarbejdere og samarbejdspartnere tager et klart ejerskab til opgaver og aftaler 63

4 følger op på delegeret ansvar og slår konsekvent ned på uløste opgaver og manglende opfyldelse af aftaler selv tager ansvar for vanskelige opgaver og kommunikerer klart om fordelingen mellem eget og andres ansvar konstant afsøger og korrigerer sammenhængen mellem ansvar og mål På næsten alle arbejdspladser taler man om, at medarbejderne skal have et større ansvar for deres opgaver. De succesfulde lederes bedrift er at insistere på dette også selv om nogle af medarbejderne måske helst var fri. Disse ledere delegerer nemlig ikke kun for medarbejdernes skyld. Når de tager det lange seje træk med at få inddraget alle, er det for at sikre, at opgaverne bliver løst så godt som muligt. Insisterende uddelegering eksempler på lederadfærd: holder andre ansvarlige på en konstruktiv og udfordrende måde udfordrer defensive arbejdskulturer ved at insistere på, at medarbejderne tager ansvar overtager ikke ansvar og opgaver, der er overdraget til medarbejdere eller andre ændrer ansvarsfordelingen, hvis situationen gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt I nogle af historierne fortæller søfolkene også, at mange, særligt de yngre, sætter stor pris på at få spændende udviklende opgaver. Men søfolkene understreger også vigtigheden af, at man kommer og spørger, hvis man er i tvivl eller ikke kan løse opgaven. Om Ledelsen kan skabe forudsætninger for godt samarbejde ved at sikre, at opgaver og opgavefordeling er klart beskrevet. bord får de udfordringer, hvor jeg siger, det er din opgave jeg er der, hvis du er i tvivl, og så skal vi nok finde ud af det. Men jeg forventer, at du kommer 64

5 og siger, hvis du ikke kan finde ud af det. Det er lige præcis den ånd, vi prøver at lære dem om bord, og man ved ikke alt, selvom man har tre eller fire striber på. Man må også kunne erkende sine egne styrker og svagheder. Helle Barner, Overstyrmand Kernekompetence nr. 5: Står fast under pres Lederen holder fast i sine grundværdier, også når de udfordres. Disse ledere kan kendes på, at de: ikke tøver med at træffe en ubehagelig eller upopulær beslutning, som de anser for rigtig eller principiel udviser tillid til egne evner og beslutninger i kritiske situationer skaber sig nødvendig tid og plads til at håndtere konflikter søger inspiration og hjælp, men beslutter relevante og kritiske initiativer selv reflekterer over egne værdier og egen ledelsesstil Rodfæstetheden angår lederens dybtliggende personlige værdier. Den må ikke forveksles med simpel stædighed, urokkelige holdninger eller principfasthed. Grundværdierne er en del af en mere konstant personlig integritet. Det er denne bastion, som de succesfulde ledere ikke forlader heller ikke, når det brænder på. Det er her, de hellere er tro mod egne grundværdier end autoritet selv om det måtte koste dem anseelse, en påtale eller ligefrem lederjobbet. Står fast under pres eksempler på lederadfærd: står fast på vigtige principper og holdninger over for medarbejdere, rederi, overordnede, kunder og andre forsvarer udsatte personer åbent på trods af omfattende modstand fra omgivelserne er modig eller principfast nok til i afgørende situationer at reagere ud fra sin overbevisning frem for at følge fastlagte principper er villig til at sætte sin egen stilling og prestige ind på en vigtig sag selv om den ikke er populær En enig skibsledelse giver et bedre skib En af de store udfordringer ved ledelse til søs er de skiftende skibsledelser. Det betyder, at en besætning ofte skal sejle med forskellige kaptajner, overstyrmænd og maskinmestre i løbet af en tørn. Derfor er det vigtigt for trivslen om bord, at skibsledelsen har nogenlunde de samme holdninger til centrale ting om bord. Ellers skaber det grobund for uklarhed, som medfører forvirring og usikkerhed i besætningen. 65

6 En enig skibsledelse er vigtig for trivslen om bord. Det er derfor væsentligt at sikre: At man på skift sejler sammen Gode overlap/overleveringer Fælles tjeklister man gennemgår overleveringen efter At der også bliver fortalt om livet om bord i forbindelse med overleveringen, fx hvordan besætningen trives, eller hvis der har været nogle afgørende hændelser Skabe enighed og overlevere baggrund og formål, hvis man har sat noget nyt igang fx aftaler om "God kommunikation om bord" eller andre trivselsprojekter Turde tage fat i det, man ikke er enige om, og søge at skabe en fælles holdning eller finde et kompromis Her har rederiet et særligt ansvar i form af de rammer, rederiet lægger for skibsledelsens samarbejde fx ved at give tid og rum til at koordinere deres arbejde og planlægning. Rederiet bør have opmærksomheden rettet mod, hvordan de skiftende skibsledelser fungerer sammen. Og omvendt bør skibsledelsen gøre rederiet opmærksom på det, hvis man har svært ved at få det til at fungere. Tid til at tænke over ledelse handler også om, at man ind imellem giver sig tid til at overveje sin egen lederrolle. I nogle rederier er det sat mere i system fx med lederevaluering, men man kan også selv overveje at lave en lille evaluering med sig selv ud fra spørgsmål som: Hvad gør jeg godt som leder? Hvad kan jeg eventuelt forbedre og arbejde med i forhold til min lederrolle? Hvad fungerer godt om bord? Hvornår fungerer det bedst? Hvad gør jeg, når jeg er bedst som leder? Hvad kan jeg gøre noget ved om bord, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved? 66

7 Det er også en mulighed at spørge kollegaer eller besætningen. Motivationen for dem til at deltage bør være, at det ellers er vanskeligt at vide, hvordan man opleves som leder, hvis man aldrig spørger andre og derfor vil man heller ikke kunne forbedre sig. "Man kan ikke handle på det, man ikke ved." Så sagde jeg "Jeg kan jo ikke ændre på noget, hvis jeg ikke får det at vide." Det måtte han (styrmanden om bord) jo så bøje sig for, og det var jo egentlig et godt argument, sagde han. Så den købte han. Kommunikation handler i høj grad om at turde tage fat i hinanden på en ordentlig måde, hvis der er ting, man ikke forstår eller ikke er tilfreds med. Hildur Friis, Kaptajn 67

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere