BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

2 Side 2

3 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160 GX200. Alle oplysninger i denne bog er baseret på de produktinformationer, der forelå på tidspunktet for trykningen. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og uden forpligtelser. Ingen del af denne betjeningsvejledning må gengives uden skriftlig tilladelse. Denne betjeningsvejledning bør betragtes, som en del af motoren og bør følge denne ved salg. Læs denne betjeningsvejledning grundigt. Læg specielt mærke til oplysninger der følger disse overskrifter; ADVARSEL: Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionen ikke følges. BEMÆRK: Mulighed for personskade eller skader på maskinen, hvis instruktionen ikke følges. NOTE: Indikerer at udstyr og egendele kan beskadiges, hvis instruktionen ikke følges. OBS: Nyttige informationer. Hvis der opstår problemer eller De har spørgsmål vedrørende motoren, bedes De kontakte Deres autoriserede Honda forhandler. ADVARSEL: Honda's motor er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når den bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå denne betjeningsvejledning, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader eller skader på motoren. Side 3

4 1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL: FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT Honda's motorer er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når de bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå betjeningsvejledningen, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader og skader på motoren. Udfør altid "Forberedelser inden start" (se side 7), inden motoren startes. De kan derved undgå eventuelle beskadigelser af motoren. For at mindske risikoen for brand, sørg for god ventilation, placer motoren mindst 1 mtr. fra bygninger og andet udstyr under drift. Undlad at stille brandbare genstande tæt opad motoren. Børn og kæledyr bør holdes væk fra motoren, når den er i drift, der er mulighed for personskader fra de varme motordele og fra de roterende dele, som motoren trækker. Lær hvordan De hurtigt stopper motoren, og forstå brugen af alle betjeningsgreb. Giv aldrig nogen lov til at bruge motoren uden instruktion. Undlad at anbringe brandbare genstande, som benzin, tændstikker m.v. tæt ved motoren, når den er i drift. Påfyld altid benzin på et sted med god ventilation og altid med motoren stoppet. Benzin er meget brandfarlig og kan under særlige omstændigheder eksplodere. Undgå at overfylde benzintanken. Der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen. Kontroller, at tankdækslet er korrekt monteret efter påfyldningen. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt og benzindampe skal være væk, inden motoren startes. Undgå rygning, brug af åben ild og gnister på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares. Udstødningsgas indeholder giftig kulilte. Undgå indånding af udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i lukkede rum. Placer under drift motoren på en plan, vandret overflade. Undgå at vippe motoren mere end 20 fra vandret. Drift i større gradtal kan resultere i spild af benzin. Side 4

5 ADVARSEL: FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT 1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER Undlad at placere brandbare genstande på motoren, når den er i drift, da det vil udgøre en risiko for brand. Gnistfanger findes, som ekstra udstyr til denne motor. Det er i visse områder forbudt at anvende motoren uden en gnistfanger. Kontroller gældende lovgivning, inden motoren tages i brug. Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm et stykke tid efter, at motoren er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten, mens den er varm. For at undgå forbrændinger og for at mindske brandfaren, lad altid motoren køle af, inden den transporteres eller stilles til opbevaring. PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKAT Denne mærkat advarer Dem imod en potentiel risiko, der kan forvolde alvorlige beskadigelser. Læs betjeningsvejledningen grundigt. Hvis mærkaten falder af eller bliver svær at læse, kontakt Deres autoriserede Honda forhandler for udskiftning. Side 5

6 2. TILSLUTNING AF BATTERI (modeller med 12 volt elstart) Anvend et 12 Volt batteri på mindst 18 amperetimer. Tilslut det positive kabel (+) til startrelæet, som vist. Tilslut det negative kabel (-) til motorblokken, en bolt i rammen eller et andet sted med god stelforbindelse. Kontroller kabelforbindelserne for at sikre, at kablerne er spændt fast og fri for syredannelser (ir). Fjern enhver form for syredannelse (ir), og smør polerne og kabelenderne med syrefri fedt. ADVARSEL: Batterier afgiver eksplosive gasarter, undgå gnister og åben ild. Sørg for god ventilation under opladning i lukkede rum. Batterisyre indeholder ætsende svovlsyre. Ved kontakt med huden, øjnene og tøjet, kan svovlsyren forårsage brandsår. Bær beskyttende tøj og ansigtsskærm. - Hvis De får svovlsyre på huden, skyl med vand. - Hvis De får svovlsyre i øjnene, skyl grundigt med varmt vand i mindst 15 minutter og tilkald straks læge. Svovlsyre er giftig. - Hvis svovlsyren synkes: Drik meget vand eller mælk. Derefter mere mælk, sammenpisket med æg eller vegetabilsk olie og tilkald straks læge. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. OBS: Anvend kun destilleret vand til batteriet. Vand fra vandhanen vil forkorte batteriets levetid. Påfyld aldrig vand over max. niveau, det kan resultere i, at syren løber over og ætser motoren og dele i nærheden. Vask omgående spildt syre væk. Pas på ikke at montere batterikablerne omvendt, det vil kortslutte ladesystemet og få sikringen til at afbryde. Side 6

7 3. FORBEREDELSER INDEN START 1. MOTOROLIE BEMÆRK: Drift med motoren uden tilstrækkelig olie på, kan resultere i alvorlige skader på motoren. Kontroller kun motorolien med motoren stoppet på en plan, vandret flade. 1. Skru olieprop/pinden ud og tør oliepinden af. 2. Sæt oliepinden ned i påfyldningshullet, men undlad at skrue den i. 3. Hvis olieniveauet er lavt, fyldes op til kanten af oliepåfyldningshullet med den anbefalede olie. Anvend Honda 4-takt motorolie eller en tilsvarende førsteklasses motorolie, der svarer til kravene for API klassifikationen SG eller SF. Motorolier klassificeret som SG eller SF har dette angivet på dunken. SAE 10W - 30 kan anbefales til brug ved de fleste temperaturer. Andres viskositeters egnethed er vist i forhold til temperaturen på skemaet. BEMÆRK: Brug af ikke selvrensende og 2-takt motorolie vil forkorte motoren levetid. Side 7

8 3. FORBEREDELSER INDEN START 2. REDUKTIONSGEAROLIE (kun modeller m/reduktionsgear) Kontroller oliestanden i reduktionsgearet. Påfyld SG eller SF motorolie, om nødvendigt. <1/2 REDUKTION MED CENTRIFUGALKOBLING> 1. Skru olieprop/pinden ud og tør pinden ren. 2. Kontroller olieniveauet ved at sætte oliepinden i påfyldningshullet uden at skrue den i. 3. Hvis niveauet er lavt, fyldes op til max. mærket på oliepinden med den samme olie, som på motoren (se side 7 for anbefalet motorolie). OLIE INDHOLD: 0,50 ltr. <1/6 REDUKTION > 1. Skru niveauproppen ud. 2. Kontroller olieniveauet, der skal være olie op i gevindet af niveauhullet. Hvis niveauet er lavt, fyldes op indtil olien begynder at løbe ud af niveauhullet. Anvend samme motorolie, som på selve motoren (se side 7 for anbefalet motorolie). 3. Monter niveau- og oliepåfyldningsproppen og spænd dem fast. OLIE INDHOLD: 0,15 ltr. Side 8

9 3. FORBEREDELSER INDEN START 3. LUFTFILTER BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren. <DOBBELT TØRLUFTFILTER> 1. Kontroller at filterelementet er rent og fejlfrit. 2. Rens eller udskift filterelementet om nødvendigt (se side 22). <CYKLONFILTER> 1. Kontroller luftfiltret for snavs og urenheder på elementet. 2. Kontroller cyklonhuset for opsamling af urenheder, rengør det, om nødvendigt (se side 23). Side 9

10 3. FORBEREDELSER INDEN START <ENKELT TØRLUFTFILTER> 1. Kontroller at luftfilterelementet er rent og fejlfrit (se side 24). <OLIEBADSLUFTFILTER> 1. Kontroller at skumelementet i luftfiltret er rent og fejlfrit. Rens eller udskift det om nødvendigt (se side 24). 2. Kontroller oliens niveau og tilstand. BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren. Side 10

11 3. FORBEREDELSER INDEN START 4. BENZIN Anvend frisk, ren blyfri automobilbenzin oktan 92, (blyfri benzin anbefales, da det vil minimere dannelsen af koks i forbrændingskammeret). Brug aldrig olieblandet eller uren benzin. Undgå snavs, støv og vand i benzintanken. ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Påfyld kun benzin med motoren stoppet og på et sted med god ventilation. Rygning og brug af åben ild skal undgås, hvor motoren bliver fyldt op, og hvor benzinen opbevares. Undgå overfyldning af benzintanken (der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen). Kontroller, at tankdækslet er korrekt monteret efter påfyldningen. Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan bryde i brand. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt, inden motoren startes. Undgå gentagen og længere tids kontakt med benzin og undgå indånding af benzindampe. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. TANKINDHOLD: GX120 2,5 ltr. GX160 3,6 ltr. GX200 3,6 ltr. Side 11

12 3. FORBEREDELSER INDEN START BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT Hvis De beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal De forvisse Dem, om at oktantallet for alkoholen er mindst lige så højt, som det er foreskrevet af Honda. Der findes to typer karburatorsprit, ætylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10% ætylalkohol. Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5% metanol, selvom det indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof. OBS: Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trækkraft, der skyldes brug af benzin med sprit, er ikke dækket af garantien. Honda kan ikke anbefale anvendelse af benzin indeholdende sprit, da virkningen af dette ikke er fuldt ud belyst endnu. Inden køb af benzin fra en tankstation, De ikke er kendt med, bør De forsøge at finde ud af, om benzinen indeholder sprit, og hvis den indeholder sprit, da hvilken art og mængde. Hvis De under drift med benzin indeholdende sprit, eller benzin, der muligvis indeholder sprit, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks til benzin der ikke indeholder sprit. Side 12

13 4. START AF MOTOREN 1. Åben benzinhanen. 2. Luk chokeren. OBS: Anvend ikke chokeren, hvis motoren er varm eller temperaturen er høj. Side 13

14 4. START AF MOTOREN 3. Skub gasreguleringen helt til venstre over på tomgang. 4. Start motoren: Med rekylstarteren: Drej tændingskontakten over i kørestilling. Side 14

15 4. START AF MOTOREN Træk i håndtaget til rekylstarteren, indtil De mærker modstand og træk derefter hurtigt til. BEMÆRK: Undgå at håndtaget til rekylstarteren farer tilbage. Før det langsomt tilbage med hånden, for at undgå skader på rekylstarteren. Med 12 volt elstart: Drej tændingsnøglen over på start, og hold den der til motoren starter. OBS: Lad ikke startmotoren køre mere end 5 sekunder. Hvis motoren ikke starter, slip tændingsnøglen, og vent mindst 10 sekunder inden der gøres et nyt forsøg. Når motoren starter, lad tændingsnøglen dreje tilbage til kørestillingen. Side 15

16 5. ANVENDELSE AF MOTOREN ANVENDELSE AF MOTOREN I STOR HØJDE Ved anvendelse af motoren i stor højde, vil benzin/luftblandingen blive alt for fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. Anvendelse i stor højde kan tillades, når der monteres en mindre hoveddyse, og blandeskruen justeres. Hvis De altid skal anvende motoren i højder over mtr. over havets overflade, bør Deres autoriserede Honda forhandler udføre denne modifikation. Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5% for hver 305 mtr. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation. BEMÆRK: Drift med motoren i lavere højde end hvad den er indstillet til, vil resultere i mindsket ydelse, overophedning og eventuelt kraftige skader på motoren, grundet en for mager benzin/luftblanding. Side 16

17 5. ANVENDELSE AF MOTOREN 1. Efterhånden, som motoren varmer, op skubbes chokeren over i åben stilling. 2. Indstil gasreguleringen til den ønskede hastighed. Side 17

18 5. ANVENDELSE AF MOTOREN OLIEALARM (kun modeller m/oliealarm) Oliealarmen er påbygget til forebyggelse af skader på motoren, hvis denne skulle køre med for lidt olie på. Inden niveauet på motorolien falder under min., vil oliealarmen automatisk stoppe motoren (tændingskontakten vedbliver at være i kørestilling). OBS: Hvis oliealarmen har stoppet motoren, og motoren derefter ikke vil starte, kontrolleres oliestanden (se side 7), inden fejlfinding for andre fejl. SIKRING (kun modeller m/12 volt elstart) Sikringen beskytter motorens ladekredsløb. Ved en kortslutning eller hvis akkumulatoren bliver polvendt, vil sikringen afbryde. Den grønne prik i sikringen bliver synlig, hvis sikringen er sprunget ud og afbrudt. Hvis dette sker, find og ret fejlen, inden sikringen atter aktiveres. Tryk på sikringen for at aktivere denne. Side 18

19 6. STOP AF MOTOREN For at stoppe motoren i et nødstilfælde, drej tændingskontakten over på stop. Ved normal drift, følg nedenstående procedure: 1. Skub gasreguleringen helt til højre over på tomgang. 2. Drej tændingskontakten over på stop. 3. Luk benzinhanen. Side 19

20 7. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: Stop motoren, før nogen form for vedligeholdelse udføres. For at undgå uventet start af motoren, drej tændingskontakten over på stop og tag tændrørshætten af. Motoren bør have udført service af Deres autoriserede Honda forhandler, medmindre De har det rigtige værktøj, service data og den nødvendige mekaniske kunnen. BEMÆRK: Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af ikke originale reservedele kan beskadige motoren. Periodiske eftersyn og justeringer af Honda motoren er vigtige, hvis den maksimale ydelse fra motoren skal bibeholdes. Regelmæssig vedligeholdelse vil ligeledes sikre motoren en lang levetid. Nødvendige serviceintervaller og vedligeholdelseskrav er beskrevet nederst på siden. Serviceskema Hyppighed Regelmæssig vedligeholdelse udføres ved hver angiven måned eller driftstime afhængig af, hvad der kommer først. Daglig Efter første måned eller 20 timer Hver 3. måned eller hver 50 timer Hver 6. måned eller hver 100 timer Motorolie Kontrol Skift Reduktionsgearolie Kontrol (visse modeller) Skift Luftfilter Kontrol Rengør (1) Slamglas Rengør Tændrør Kontrol/rengør Hvert år eller 300 timer Gnistfanger Rengør (ekstra udstyr Ventilspillerum Kontrol/justér (2) Benzintank og filter Rengør (2) Benzinslange Kontrol Hvert 2. år (2) (udskift om nødvendigt) OBS: (1) Renses oftere ved brug under støvede forhold. (2) Disse punkter bør foretages af Deres autoriserede Honda forhandler, medmindre De har det rigtige værktøj og mekanisk kunnen. Se Honda's værkstedshåndbog. Side 20

21 7. VEDLIGEHOLDELSE 1. OLIESKIFT Olieaftapning bør foretages, mens motoren stadig er varm, for at sikre hurtig og fuldstændig tømning. 1. Skru olieprop/pinden og aftapningsproppen ud og aftap motorolien. 2. Efter aftapningen monter atter aftapningsproppen. 3. Påfyld med den anbefalede motorolie (se side 7), og kontroller olieniveauet. 4. Monter olieprop/pinden. OLIE INDHOLD: MOTOR: 0,60 ltr. 1/2 REDUKTIONSGEAR: 0,50 ltr. 1/6 REDUKTIONSGEAR: 0,15 ltr. BEMÆRK: Brugt motorolie kan resultere i hudkræft, hvis huden ofte er i kontakt med olien i længere tid. Trods alt er det meget lidt sandsynligt, medmindre De omgås motorolie dagligt, alligevel bør De vaske hænder med vand og sæbe, så hurtigt som muligt efter at have været i kontakt med motorolien. OBS: Skil Dem af med den brugte motorolie på en miljømæssig forsvarlig måde. De kan eventuelt hælde motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes, og aflevere den hos Deres lokale benzinforhandler. Undlad at smide beholderen væk sammen med Deres almindelige affald eller at hælde olien ud på jorden. Side 21

22 7. VEDLIGEHOLDELSE 2. VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFILTER Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at modvirke karburatorfejl, rens luftfiltret jævnligt. Rens filtret oftere, hvis motoren bruges i meget støvede områder. ADVARSEL: Anvend aldrig benzin eller en brandfarlig rensevæske til rengøring af skumfiltret. Det kan resultere i eksplosion. BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren fra urenheder, der suges ind i motoren. 1. Åben clipsen og tag luftfilterdækslet af. Tag luftfiltret ud og tag skumfiltret af. Kontroller omhyggeligt begge filtre for huller og revner og udskift om nødvendigt. <DOBBELT TØRLUFTFILTER> 1. Skru fløjmøtrikken af og løft luftfilterdækslet af. Fjern luftfiltret og skil det ad. Kontroller elementerne for huller og revner, udskift dem, hvis de er beskadigede. 2. Skumelementet: Vask skumelementet i varmt sæbevand, og skyl det grundigt, eller rens det i en ikke brandfarlig rensevæske. Lad elementet tørre godt. Dyp skumelementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. Motoren vil ryge, hvis der er for meget olie i elementet. 3. Papirelementet: Fjern støvet fra papirelementet ved at banke let på elementet nogle gange eller ved at blæse trykluft igennem indefra. Forsøg aldrig at børste støvet væk, en børste vil kun presse støvet ind i elementet. Udskift luftfiltret, hvis elementet er meget snavset. Side 22

23 7. VEDLIGEHOLDELSE <CYKLONFILTER> 1. Skru fløjmøtrikken af og løft luftfilterdækslet af. Fjern luftfiltret og skil det ad. Kontroller elementerne for huller og revner, udskift dem, hvis de er beskadigede. 2. Skumelementet: Vask skumelementet i varmt sæbevand, og skyl det grundigt, eller rens det i en ikke brandfarlig rensevæske. Lad elementet tørre godt. Dyp skumelementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. Motoren vil ryge, hvis der er for meget olie i elementet. 3. Papirelementet: Fjern støvet fra papirelementet ved at banke let på elementet nogle gange eller ved at blæse trykluft igennem indefra. Forsøg aldrig at børste støvet væk, en børste vil kun presse støvet ind i elementet. Udskift luftfiltret, hvis elementet er meget snavset. (Rengøring af cyklonhus) 1. Når cyklonhuset bliver snavset, skrues de tre specialskruer ud og delene vaskes og rengøres med vand. Lad derefter delene tørre og monter dem i omvendt rækkefølge. BEMÆRK: Når cyklonhuset monteres, skal De forvisse Dem om, at tappen på luftindtaget passer korrekt i rillen luftfiltret. Forvis dem om, at luftstyret monteres korrekt. Side 23

24 7. VEDLIGEHOLDELSE <ENKELT TØRLUFTFILTER> 1. Skru fløjmøtrikken af og afmonter luftfilterdækslet og filterelementet. 2. Vask filterelementet i varmt sæbevand, og skyl det grundigt, eller rens det i en ikke brandfarlig rensevæske. Lad filterelementet tørre godt. 3. Dyp filterelementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. 4. Monter filterelementet og luftfilterdækslet igen. <OLIEBADSLUFTFILTER> 1. Skru fløjmøtrikken af og afmonter luftfilterdækslet og filterelementet. 2. Vask filterelementet i varmt sæbevand, og skyl det grundigt, eller rens det i en ikke brandfarlig rensevæske. Lad filterelementet tørre godt. 3. Dyp filterelementet i ren motorolie og pres overskydende olie ud. 4. Tøm luftfilterhuset for olie og vask eventuel snavs ud med en ikke brandfarlig rensevæske. Lad luftfilterhuset tørre. 5. Fyld luftfilterhuset op til markeringen med den anbefalede olie (se anbefalet motorolie side 7). 6. Monter filterelementet og dækslet igen. Side 24

25 7. VEDLIGEHOLDELSE 3. RENGØRING AF SLAMGLAS ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undgå rygning og brug af åben ild på stedet, hvor slamglasset rengøres. Kontroller slamglasset for utætheder efter monteringen, inden motoren startes. Luk benzinhanen. Skru slamglasset af og afmonter o-ringen og rengør begge dele grundigt, i en ikke brandfarlig rensevæske. Lad delene tørre godt, og monter dem. Åben benzinhanen, og kontroller for utætheder. 4. VEDLIGEHOLDELSE AF TÆNDRØR Anbefalet tændrør: BPR6ES (NGK) W20EPR-U (DENSO) BEMÆRK: Anvend aldrig tændrør med forkert glødetal. For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden på tændrøret være korrekt, og tændrøret fri for koksaflejringer. 1. Tag tændrørshætten af og brug en tændrørsnøgle til at afmontere tændrøret med. ADVARSEL: Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm. Pas på ikke at berøre lydpotten. Side 25

26 7. VEDLIGEHOLDELSE 2. Undersøg tændrøret. Smid det væk, hvis porcelænet er krakeleret eller revnet. Hvis tændrøret kan bruges igen, renses det med en stålbørste. 3. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger. Justér elektrodeafstanden ved at bøje sideelektroden. Afstanden bør være: 0,7 ~ 0,8 mm. 4. Kontroller at pakningen på tændrøret er god stand og skru tændrøret i med hånden, for at undgå at skrue det skævt i gevindet. 5. Efter at have sat tændrøret i med hånden, spændes det med tændrørsnøglen, for at tætne pakningen. OBS: Når et nyt tændrør monteres, skal det spændes ca. 1/2 omgang yderligere for at tætne pakningen. Et tidligere anvendt tændrør spændes kun 1/8 ~ 1/4 omgang for at tætne pakningen. BEMÆRK: Tændrøret skal spændes godt, et tændrør, der ikke er spændt korrekt, kan blive meget varmt og muligvis beskadige motoren. Side 26

27 7. VEDLIGEHOLDELSE 5. VEDLIGEHOLDELSE AF GNISTFANGER (ekstra udstyr) ADVARSEL: Hvis motoren har kørt, vil lydpotten være meget varm og vil forblive varm en tid efter, at motoren er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten, mens den er varm. BEMÆRK: Gnistfangeren skal renses for hver 100 timers drift, for at motoren bibeholder sin effektivitet. 1. Skru de to 4 mm. skruer ud og fjern gasafviseren fra lydpottens skærm. 2. Skru de fire 5 mm. skruer, der holder skærmen af, og fjern skærmen fra lydpotten. 3. Skru de 4 mm. skruen ud og fjern gnistfangeren. 4. Rengør gnistfangeren for koksaflejringer med en stålbørste. OBS: Pas på ikke at beskadige nettet på gnistfangeren. OBS: Gnistfangeren må ikke have huller og revner i nettet. Udskift om nødvendigt. 5. Monter gnistfangeren i omvendt rækkefølge. Side 27

28 7. VEDLIGEHOLDELSE 6. JUSTERING AF TOMGANGSHASTIGHED 1. Start motoren og lad den varme op til normal driftstemperatur. 2. Med motoren i tomgang, justeres tomgangsskruen indtil motoren opnår de korrekte omdrejninger. Korrekt tomgangshastighed: ± 200 / 150 omdr./min. Side 28

29 8. FJERNBETJENING AF GASREGULERING OG CHOKER (ekstra udstyr) Gasreguleringen og chokeren er forberedt med monteringshuller til kabeltræk. Billederne nedenfor viser eksempler på montering med enkelt- og flertrådet kabel. Hvis der anvendes flertrådet kabel, skal der monteres en returfjeder, som vist. Det er nødvendigt at løsne låsemøtrikken på gasreguleringen, når gasreguleringen skal fjernbetjenes. Side 29

30 9. TRANSPORT/OPBEVARING ADVARSEL: Når motoren skal transporteres, skal benzinhanen lukkes og motoren skal holdes vandret, så der ikke spildes benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. Inden motoren stilles til opbevaring i en længere periode; 1. Forvis Dem om, at stedet hvor motoren skal opbevares er fri for støv og fugtighed. 2. Aftap benzinen ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undlad rygning, åben ild og gnister på stedet. a. Luk benzinhanen og skru slamglasset af og tøm det. b. Åben benzinhanen, og aftap benzinen fra benzintanken i en passende beholder. c. Monter slamglasset igen og spænd det fast. d. Skru karburatorens aftapningsskrue løs og aftap benzinen i en passende beholder. 3. Skift motorolien (se side 21). 4. Skru tændrøret ud og kom det der svarer til en skefuld motorolie ned cylinderen. Lad motoren dreje rundt nogle gange for at fordele motorolien, inden tændrøret atter monteres. 5. Træk langsomt i håndtaget for rekylstarteren indtil der mærkes modstand. Fortsæt indtil mærket på gribehjulet er ud for det øverste hul i rekylstarteren (se nedenfor). I denne position er ventilerne lukket, så fugtighed ikke kan trænge ind i cylinderen og motoren er beskyttet mod støv og rust. Lad håndtaget for rekylstarteren glide forsigtigt tilbage. 6. Modeller med elstart: Afmonter batteriet og opbevar det på et køligt, tørt sted. Oplad batteriet én gang om måneden. 7. Dæk motoren til beskyttelse mod støv. Side 30

31 10. FEJLFINDINGSSKEMA Motoren kan ikke starte med rekylstarteren: 1. Er tændingskontakten i kørestilling? 2. Er der tilstrækkelig olie på motoren? 3. Er benzinhanen åben? 4. Er der tilstrækkelig benzin på benzintanken? 5. Kommer der benzin til karburatoren? Kontroller ved at skrue karburatorens aftapningsskrue løs. ADVARSEL: Forvis Dem om, at der ikke er spildt benzin i nærheden af tændrøret, inden dette kontrolleres eller motoren forsøges startet. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. 6. Er der gnist på tændrøret? a. Tag tændrørshætten af. Rens for eventuel snavs omkring tændrøret og skru det ud. b. Sæt tændrøret i tændrørshætten. c. Drej tændingskontakten/-nøglen hen i kørestilling. d. Læg gevindet på tændrøret over på noget metal på motoren, og træk nogle gange i håndtaget til rekylstarteren, for at se om der er gnist på tændrøret. e. Hvis der ingen gnist er på tændrøret, udskiftes dette. Hvis der er gnist på det nye tændrør, prøv at starte motoren som foreskrevet. 7. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bringes den til Deres autoriserede Honda forhandler. Motoren vil ikke starte, m/12 volt elstart: 1. Er batterikablerne monteret korrekt og fri for ir? 2. Er batteriet fuldt opladet? OBS: Hvis motoren ikke oplader akkumulatoren, kontroller sikringen. 3. Hvis startmotoren roterer, men motoren ikke starter, følg fejlfindingsskemaet for motorer med rekylstarter. Side 31

32 11. TEKNISKE DATA * Dimensioner: Model GX120k1 GX160k1 GX200 Modelkode GC01 GC02 GC01 Længde 300 mm. 305 mm. 313 mm. Bredde 345 mm. 365 mm. 376 mm. Højde 320 mm. 335 mm. 335 mm. <Længde> <305 mm.> <313 mm.> <Bredde> <385 mm.> <395 mm.> <Højde> <335 mm.> <335 mm.> Vægt 12,0 kg. 14,0 kg. <16,0 kg.> 16,0 kg. <17,9 kg.> < >: Modeller med 12 volt elstart Motor: Type 4-takt topventilet, overliggende knastaksel, encylindret Slagvolumen 118 cm³. 163 cm³. 196 cm³. Boring x slaglængde 60 x 42 mm. 68 x 45 mm. 68 x 54 mm. Maksimal ydelse 4,0 hk (2,9 kw)/ omdr./min. 5,5 hk (4 kw)/ omdr./min. 6,5 hk (4,8 kw)/ omdr./min. Maksimalt drejningsmoment 0,75 kgm./ omdr./min. 1,1 kgm./ omdr./min. 1,35 kgm./ omdr./min. Benzinforbrug 230 gr./hk Kølesystem Luftkølet Tændingssystem Elektronisk Udgangsakslens Mod uret omløbsretning *: S type OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ændres uden forudgående varsel. Side 32

33 11. TEKNISKE DATA * Dimensioner: Med cyklonfilter Model GX120k1 GX160k1 GX200 Modelkode GC01 GC02 GC01 Længde 310 mm. 305 mm. 313 mm. Bredde 410 mm. 365 mm. 376 mm. Højde 325 mm. 335 mm. 335 mm. Vægt 12,0 kg. 14,0 kg. 16,0 kg. Motor: Type 4-takt topventilet, overliggende knastaksel, encylindret Slagvolumen 118 cm³. 163 cm³. 196 cm³. Boring x slaglængde 60 x 42 mm. 68 x 45 mm. 68 x 54 mm. Maksimal ydelse 4,0 hk (2,9 kw)/ omdr./min. 5,5 hk (4 kw)/ omdr./min. 6,5 hk (4,8 kw)/ omdr./min. Maksimalt drejningsmoment 0,75 kgm./ omdr./min. 1,1 kgm./ omdr./min. 1,35 kgm./ omdr./min. Benzinforbrug 230 gr./hk Kølesystem Luftkølet Tændingssystem Elektronisk Udgangsakslens Mod uret omløbsretning *: S type OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ændres uden forudgående varsel. Side 33

34 12. EGNE NOTATER Side 34

35 Side 35

36 GX120k1 GX160k1 GX200 IMPORTØR 32ZH7620 EU DK 0102 skn TIMA PRODUCTS A/S TÅRNFALKEVEJ 16 POSTBOKS HVIDOVRE TELEFON TELEFAX Side 36

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Centrifugalpumpe Honda WB20XT Honda WB30XT Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen!

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN... 3 6 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKSER... 4 7 MONTERING... 4 7.1 Montering

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

MITSUBISHI KANTSKÆRER

MITSUBISHI KANTSKÆRER BRUGERHÅNDBOG FOR MITSUBISHI KANTSKÆRER K-26 og PRO 33 Forkert brug kan forårsage alvorlig skade. Gennemlæs omhyggeligt og forstå denne brugerhåndbog inden start eller ibrugtagning af denne maskine. Vigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere