TRIVSELSUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015

2 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål Rapporter og rapporternes opbygning Formål Formål Den videre proces HovedMED FagMED og AdmMED Aftaleenhederne Sammenligning af resultater mellem aftaleenheders rapporter Få hjælp til processen Tidsplan for trivselsundersøgelse Planlægning & gennemførelse Præsentation og drøftelse af resultater Opfølgning Vejledning til rapportlæsning Tolkning af undersøgelsens resultater Forhold vedrørende undersøgelsens resultater Sammenfatning på hovedrapporten Resultater for trivselsundersøgelsen Din overordnede tilfredshed Dine arbejdsopgaver Dit arbejde, dine kompetencer og din kompetenceudvikling Videndeling og Social kapital Din nærmeste leder Medarbejderudviklingssamtale (MUS/GRUS/LUS/TUS) Individuel kompetenceudviklingsplan Metode afsnit Spørgeskemaet Målgruppe Dataindsamling og datavaliditet Resultater på spørgsmålene vedrørende din nærmeste leder Resultater vedrørende medarbejderudviklingssamtale og individuel kompetenceplan Svarprocenter Anonymitet...43

3 Trivselsundersøgelse 2015 Side 3 1. Indledning og formål Formålet med trivselsundersøgelsen er helt overordnet at danne grundlag for, at medarbejderne trives i deres job samt styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv arbejdsplads med høj produktivitet. Det er i KL og KTO s 1 Rammeaftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne fra 2008 aftalt, at alle offentlige arbejdspladser, mindst hvert tredje år, skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Derfor er det i Ringkøbing-Skjern Kommunes MED-aftale besluttet, at undersøgelsen gennemføres hvert 3. år. Undersøgelsen indgår som et led i den 3- årige cyklus, der desuden består af fysisk APV og 360⁰ lederevaluering. Baggrunden for beslutning om en 3-årig rytme er ønsket om et kontinuerligt fokus på udvikling, trivsel og arbejdsmiljø i hele organisationen. Der er med undersøgelserne forskellige fokus i forhold til den enkelte og den fælles opgaveløsning, hvorved undersøgelserne supplerer hinanden. Den seneste foregående trivselsundersøgelse blev gennemført i At medarbejderne trives i deres job har indflydelse på den produktivitet og kvalitet vi som kommune kan levere. Der er forskningsmæssig belæg for, at trivsel og produktivitet er to sider af samme sag 2. Høj trivsel blandt medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor ledelsesmæssigt fokus. I Direktionens strategiplan fremgår det, at et vigtigt parameter for at lykkes med det strategiske arbejde og løsningen af kerneopgaven er, at fremme arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne. 1 KTO svarer til det nuværende Forhandlingsfællesskab, som repræsenterer hovedparten af de ansatte i kommuner og regioner. 2 Tage Søndergaard Kristensen (tidligere professor ved NFA) fremstiller sammenhængene mellem medarbejderes trivsel, arbejdspladsens sociale kapital og produktivitet i sin analyse Trivsel og produktivitet to side af samme sag, HK 2008.

4 Trivselsundersøgelse 2015 Side 4 Direktionen sætter derfor fokus på menneskelige ressourcer og høj trivsel i deres strategi- og handleplan for Trivselsundersøgelsen skal bidrage til en bred viden om, hvordan trivslen i det enkelte område bidrager til det samlede billede af trivsel blandt kommunens ansatte. Herunder om der er områder, hvor der kan være brug for særlig støtte og opmærksomhed. Nærværende undersøgelse sætter fokus på udvalgte områder ved arbejdet, samt medarbejdernes vurdering af forskellige områders betydning for trivsel. Med resultaterne af trivselsundersøgelsen er der et vigtigt arbejde forude, nemlig en efterfølgende proces, hvor rapportens resultater drøftes, handlinger igangsættes og følges op.

5 Trivselsundersøgelse 2015 Side 5 2. Rapporter og rapporternes opbygning Denne rapport indgår i den samlede afrapportering, som tilsammen omfatter: Rapporter for kommunes aftaleenheder* (MED niveau 3) Rapporter for hvert FagMED og AdministrationsMED (MED niveau 2) Rapporter for fag- og stabsområderne Hovedrapport (MED niveau 1) *Der er aftaleenheder, som har ønsket at få opdelt deres trivselsundersøgelse i flere rapporter. Det betyder, at der også er rapporter under aftaleenhedsniveau. I trivselsundersøgelsen vil disse rapporter blive omtalt som aftaleenhedsrapporter, men det er aftaleenhedslederens ansvar, at tage hånd om de rapporter der hører under hans/hendes ledelsesområde i aftaleenheden. Rapporten er grundlæggende opbygget om besvarelserne på spørgeskemaet og de krav, der er til den efterfølgende proces. Trivselsrapporten omfatter følgende afsnit: I rapportens afsnit 3 redegøres nærmere for undersøgelsens formål. I rapportens afsnit 4 beskrives den videre proces med rapporterne og udarbejdelse af handleplan samt opfølgning. I afsnit 5 fremgår tidsplanen for gennemførelse af undersøgelse og den efterfølgende proces. I afsnit 6 findes vejledning til rapportlæsning I afsnit 7 præsenteres en sammenfatning af hovedrapporten for trivselsundersøgelsen I afsnit 8 præsenteres trivselsundersøgelsens resultater fra spørgeskemaundersøgelsen I afsnit 9 redegøres for metodiske perspektiver ved undersøgelsen I afsnit 10 fremgår svarprocenten for den samlede undersøgelse

6 Trivselsundersøgelse 2015 Side 6 3. Formål I dette afsnit beskrives trivselsundersøgelsens formål og anvendelse. 3.1 Formål Trivselsundersøgelsens formål er, at afdække trivsel blandt medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Anvendelsessigtet med trivselsundersøgelsen er: At understøtte Ringkøbing-Skjern Kommune som en attraktiv arbejdsplads. At skabe grundlag for udvikling af medarbejdertrivslen på et oplyst og dokumenteret grundlag. At være dialogredskab for læring og udvikling på de enkelte aftaleenheder, på det enkelte fag- og stabsområde samt i organisationen som hele. At skabe grundlag for videndeling på tværs af aftaleenheder og fag- og stabsområder. At gøre trivselsundersøgelsen til en integreret del af kommunens udviklings- og ledelsesredskab i forhold til arbejdsmiljø.

7 Trivselsundersøgelse 2015 Side 7 4. Den videre proces At gennemføre en meningsfuld proces på trivselsundersøgelsen kræver planlægning, prioritering og vedholdenhed. Det kræver åbenhed, ærlighed og engagement af medarbejderne og det kræver ledelsesfokus og -kompetencer. At ændre resultater og forbedre trivslen er ikke gjort i et snuptag - ingen kommer sovende til en høj trivsel. Derfor er det vigtigt, at der på alle niveauer af organisationen bliver igangsat en proces på baggrund af rapporterne, så gode resultater bliver vedligeholdt og dårlige resultater bliver forbedret. I dette afsnit bliver det uddybet, hvilken proces aftaleenhederne, MED-systemet og dermed organisationen står overfor. MED-systemet har en vigtig rolle, og der er flere organisatoriske niveauer for den videre proces. Aftaleenhedernes (MED niveau 3) bearbejdning og omsætning af deres rapport til konkrete handlinger for en bedre trivsel er udgangspunkt for afsnittet. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af rollen for HovedMED (MED niveau 1) og Fag/AdmMED (MED niveau 2). Figur 1 nedenfor skitserer processens elementer. Figur 1 Proces på trivselsundersøgelse

8 Trivselsundersøgelse 2015 Side HovedMED Ifølge MED aftalen i Ringkøbing-Skjern Kommune er HovedMED ansvarlig for at planlægge og koordinere Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indsats for at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø. Resultater på samtlige aftaleenheder giver overblik og anledning til drøftelse af såvel gode resultater, som resultater der kræver aktiviteter for forbedring. HovedMED kan vælge at igangsætte overordnede tværgående indsatser for hele organisationen på baggrund af undersøgelsens resultater. 4.2 FagMED og AdmMED Ifølge MED aftalen er Fag- og AdministrationsMEDudvalgene ansvarlige for at koordinere indsatser for at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø inden for det enkelte ledelsesområde. Hvert FagMED eller AdmMED får en rapport, som dækker områdets aftaleenheder. Resultater på samtlige aftaleenheder inden for området giver overblik og anledning til drøftelse af såvel gode resultater, som resultater der kræver aktiviteter for forbedring. I december 2014 besluttede HovedMED, at hvert fag/admmed skal planlægge opfølgning på handleplaner fra niveau 3 i MED systemet. Således får MED niveau 2 et grundlag for at udpege de 6 væsentligste punkter for ledelsesområdet. Disse punkter skal tilgå HovedMED. Der skal følges op hvert år i forbindelse med årlig beretning om arbejdsmiljø. De respektive Fag- og AdmMED vælger om det er aktuelt at igangsætte overordnede tværgående indsatser på deres ledelsesområde. 4.3 Aftaleenhederne Kernepunktet i arbejdsmiljøarbejdet er arbejdsmiljøgrupperne, medarbejderne i enhederne og den/de nærmeste leder(e). Processen med at få omsat trivselsundersøgelsen til konkrete handlinger for at forbedre trivslen skal give mening, da en sådan proces kræver ressourcer. Der er vel at mærke tale om ressourcer som er godt givet ud, hvis processen tilrettelægges så den passer til enheden. Rapportens resultater skal bearbejdes i en proces med medarbejdere og leder(e).

9 Trivselsundersøgelse 2015 Side 9 Da der er tale om en arbejdsmiljøproces skal der være en proces med at omsætte resultaterne til indsatser i en handlingsplan. Processen følger APV-processen. Figur 2 APV-Processens elementer I forhold til processen skitseret i figur 2 er der følgende vigtige elementer: 1. Kortlægningen (er gennemført med spørgeskemaundersøgelsen) 2. Beskrivelse og vurdering. Her sker uddybning og fortolkning af resultaterne 3. Sygefraværet skal inddrages. (Ikke nødvendigvis med involvering af alle medarbejdere. Men arbejdsmiljøgruppen skal forholde sig til sygefravær). 4. Prioritering af rækkefølgen og iværksættelse af nødvendige og aktuelle aktiviteter til forbedring eller fastholdelse af trivsel 5. Aftaleenheden udarbejder en handleplan på baggrund af drøftelserne og de aftaler, der bliver indgået. 6. Handleplanen skal indsendes til MED niveau 2 7. Der skal følges op på aktiviteter/indsatser i handleplanen mindst én gang årligt. Det er vigtigt, at den proces som bliver gennemført tager højde for medarbejdernes mulighed for at deltage og for de forskellige roller, der kan være på arbejdspladsen. Derfor anbefaler Intern Udvikling og Personale, at det overvejes hvordan en hensigtsmæssig proces planlægges. Drøftelsen skal ikke

10 Trivselsundersøgelse 2015 Side 10 nødvendigvis finde sted med alle medarbejdere på én gang og på ét møde. Der er lokale forhold, som er vigtige at tage højde for i planlægningen og udførelsen af processen. Det kan for eksempel være: Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) har en rolle i processen Niveau 4 ledere og andre ledere har en rolle i processen LokalMED har en rolle i processen Tillidsrepræsentanten (TR) kan have en rolle i processen Samt Hvordan kan medarbejdere i skiftende vagter bedst involveres? Hvordan kan medarbejdere på forskellige lokationer bedst tilgodeses? Hvordan bliver processen planlagt, så der bliver taget højde for eventuelle faglige forskelle på medarbejderne i aftaleenheden? Det er væsentligt, at såvel AMR, alle ledere, lokalmed samt eventuelt TR er involveret og har en rolle i forbindelse med processen, da det er disse roller, der er centrale for gennemførelse af løsninger på længere sigt. Trivselsundersøgelsens resultater bliver udgangspunkt for en dialog og prioritering af tiltag for at forbedre eller fastholde trivsel og social kapital. Resultaterne vil desuden indgå i LUS, MUS, TUS eller GRUS-samtaler i forhold til organisationens årshjul. Der kan derudover være indsatser, som med fordel kan indarbejdes i DBA en. 4.4 Sammenligning af resultater mellem aftaleenheders rapporter Sammenligning og samarbejde mellem aftaleenheder kan medføre værdifuld læring og videndeling, hvilket kan medvirke til, at gode resultater bliver overført til områder, som efterspørger bedre resultater. På aftaleenhedsniveau bør sammenligning af resultater med en anden aftaleenhed ske efter aftale. Der kan være forhold ved trivslen på den pågældende aftaleenhed som er ukendt, og som kræver et nærmere kendskab til arbejdsmiljøet. 4.5 Få hjælp til processen Udviklingsteamet i Intern Udvikling og Personale kan kontaktes, hvis der er behov for procesbistand til drøftelsen og opfølgningen af trivselsundersøgelsen. Hvis der

11 Trivselsundersøgelse 2015 Side 11 er metodiske forståelsesproblemer eller kommentarer til undersøgelsen bør disse rettes til Viden & Strategi. 5. Tidsplan for trivselsundersøgelse HovedMED godkendte i februar 2015 tidsplan og undersøgelsens spørgeområder (ikke formuleringen af de enkelte spørgsmål). Tidsplanen er for overskuelighedens skyld opdelt i tre faser; Planlægning & gennemførelse, præsentation og drøftelse af resultater samt opfølgning. 5.1 Planlægning & gennemførelse Dato Handling 22. Jan Chefforum: Orientering om spørgeskemakategorier og tids/procesplan 16. feb HovedMED: Godkendelse af spørgeskemakategorier og tids/procesplan. April 2015 Infomøde for kontaktpersoner 13. maj 2015 Spørgeskemaundersøgelse start 10. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse inkl. forlængelse slutter 5.2 Præsentation og drøftelse af resultater 19. aug Direktion: Hovedrapportens resultater præsenteres og drøftes 20. aug Chefforum: Hovedrapportens resultater præsenteres og drøftes 7. sept Alle rapporter klar og proces på niveau 3 begynder 14. sept HovedMED: Hovedrapporten præsenteres og drøftes Sept.-okt Trepartsdrøftelse: Fag/stabschef og direktør samt Intern udvikling

12 Trivselsundersøgelse 2015 Side Opfølgning Efterår 2015 forår 2016 Alle FagMED og AdmMED har planlagt hvordan og hvornår handleplansskemaer indsendes til MED niveau 2 fra aftaleenhederne. Efterår 2015 forår 2016 Resultatet af Trivselsundersøgelse indgår i MUS/TUS/LUS/GRUS 30. Maj 2016 Hvert MED niveau 2 skal ud fra de tilsendte handleplaner for trivselsundersøgelsen og fysisk APV have udpeget områdets 6 væsentligste arbejdsmiljø-udfordringer. Sendes til IUP Mindst én gang årlig følger aftaleenhederne op på deres handlingsplan og dokumentere opfølgning med påtegning på handleplanen Hvert år følger MED niveau 2 op på de 6 væsentligste arbejdsmiljøudfordringer. Opfølgningen finder sted i forbindelse med Årlig beretning om arbejdsmiljø

13 Trivselsundersøgelse 2015 Side Vejledning til rapportlæsning I dette afsnit beskrives forskellige forhold ved trivselsundersøgelsen som har betydning for undersøgelsens resultater og især tolkningen af disse. 6.1 Tolkning af undersøgelsens resultater Det er vigtigt at være opmærksom på, at resultaterne i trivselsundersøgelsen viser et øjebliksbillede. Det betyder, at respondenternes svar er udtryk for, hvordan de oplevede trivslen, i forhold til de områder der blev spurgt ind til den dag de udfyldte spørgeskemaet. Undersøgelsens resultater kan derfor ikke tolkes i forhold til: Medarbejdernes generelle vurdering af normering og serviceniveauet Medarbejdernes oplevelse af aftaleenhedernes faglige kvalitet Medarbejdernes trivsel på områder, som ligger uden for denne undersøgelse Der opfordres til forsigtig tolkning af undersøgelsens resultater for aftaleenheder med svarprocenter mellem 40% og 60%. 6.2 Forhold vedrørende undersøgelsens resultater Trivselsundersøgelsens resultater præsenteres efter sammenfatningen, og præsentationen følger spørgeskemaets opbygning med følgende områder: 1. Din overordnede tilfredshed 2. Dine arbejdsopgaver 3. Dit arbejde, dine kompetencer og din kompetenceudvikling 4. Videndeling og social kapital 5. Din nærmeste leder 6. Medarbejderudviklingssamtale (MUS/GRUS/LUS/TUS) 7. Individuel kompetenceplan

14 Trivselsundersøgelse 2015 Side 14 Resultaterne af trivselsundersøgelsen præsenteres med to forskellige grafer for langt hovedparten af spørgsmålene. Den første graf er en frekvensfordeling af, hvor mange procent der har svaret de enkelte svarkategorier, inklusiv ved ikke. Derudover er der beregnet et gennemsnit, de steder det var muligt. Gennemsnitsberegningerne er foretaget ud fra nedenstående kodning af besvarelser Enig Delvist enig Hverken Delvist Uenig Ved ikke eller uenig I ovenstående tabel ses det, at Ved ikke ikke indgår i gennemsnitsberegningerne. Dette er en forskel fra tidligere, da Ved ikke i de tidligere trivselsundersøgelser blev omkodet til Hverken eller. Af metodiske årsager blev det derudover besluttet, at ændre svarskalaen i den nuværende trivselsundersøgelse i forhold til Ændringen bygger på, at når man anvendte kategorierne Meget enig, Enig, Hverken eller, Uenig, Meget uenig, som man gjorde i 2012, kan der være en tendens til, at svarene samler sig mere omkring midten. At svarskalaen og behandlingen af ved ikke er ændret siden 2012 betyder, at sammenligning med resultater fra 2012 skal ske med en vis forsigtighed, og med øje for ovenstående ændringer. En sammenligning af resultaterne fra hovedrapporten 2015, med hovedrapporten fra 2012 viser, at resultaterne i nærværende undersøgelse ligger lidt over niveauet. Noget af denne stigning kan måske skyldes ovenstående ændringer. Det er ligeledes vigtigt at nævne, at spørgsmålene omkring ledelse er blevet ændret siden trivselsundersøgelsen i I 2012 blev der i spørgsmålene omkring ledelse spurgt ind til ledelsen/ledelsesteamet, mens der i nærværende undersøgelse bliver spurgt ind til nærmeste leder. Årsagen til denne ændring i 3 I 2012 hed skalaen Meget enig, Enig, Hverken/eller, Uenig, Meget uenig

15 Trivselsundersøgelse 2015 Side 15 spørgsmålene er, at det for flere respondenter var svært at forholde sig til ledelse fra et helt lederteam, hvor man måske kun havde berøring med sin nærmeste leder. Denne ændring betyder, at spørgsmålene ikke kan sammenlignes med resultaterne fra Som nævnt ovenfor, skal sammenligning af resultaterne fra 2015 og 2012 ske med en vis forsigtighed. Derimod kan der ske sammenligning af 2015-resultaterne på tværs af aftaleenheder, fag- og stabsområder, MED-rapporter samt hovedrapporten.

16 Trivselsundersøgelse 2015 Side Sammenfatning på hovedrapporten 3262 respondenter deltog i trivselsundersøgelsen, og der er opnået en samlet svarprocent på 79,6 %. Ved de foregående trivselsundersøgelser har svarprocenten været 70,3 % i 2012 og 65 % i Det overordnede billede af trivslen i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at medarbejderne trives på deres arbejdsplads. Samtlige middelværdiresultater ligger over skalaens midterkategori, som er 3, og mange af resultaterne har endda et gennemsnit over % af medarbejderne angiver, at de er enig eller delvist enige i, at de trives i deres nuværende aftaleenhed. Til sammenligning var det 87,5 % i 2012, her var svarkategorierne dog meget enig og enig. Gennemsnittet for denne variabel er på 4,3 et godt stykke over skalaens midterkategori. Det tilsvarende gennemsnit var i 2012 på 4,2. Der er naturligvis variation mellem aftaleenhederne når det gælder den overordnede tilfredshed.

17 Trivselsundersøgelse 2015 Side Resultater for trivselsundersøgelsen 1. Din overordnede tilfredshed 1.1 Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads 1.2 Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv

18 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune 1.4 På min arbejdsplads bruger vi Ringkøbing-Skjern Kommunes overordnede værdier (at være ordentlig, at være nysgerrig, og at handle)

19 Trivselsundersøgelse 2015 Side Alt i alt trives jeg i min nuværende aftaleenhed 2. Dine arbejdsopgaver 2.1 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt

20 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende 2.3 Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver

21 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at jeg for det meste har tid nok til at løse mine arbejdsopgaver 2.5 Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde

22 Trivselsundersøgelse 2015 Side Dit arbejde, dine kompetencer og din kompetenceudvikling 3.1 Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min arbejdsplads 3.2 Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min arbejdsplads

23 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver 3.4 Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads

24 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at min arbejdsplads udvikler sig i forhold til skiftende behov 3.6 Jeg oplever, at min leder lægger stor vægt på, at jeg tager et ansvar

25 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at jeg selv kan træffe beslutninger, som er nødvendige for at udføre mit arbejde godt 4. Videndeling og Social kapital 4.1 Jeg oplever, at vi som medarbejdere bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen

26 Trivselsundersøgelse 2015 Side På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden 4.3 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver

27 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at der er et godt samarbejde på tværs af aftaleenheder og fag- og stabsområder 4.5 Mine kollegaer er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det

28 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg er god til at give mine kollegaer en hjælpende hånd, når de beder om det eller jeg kan se, der er behov for det 4.7 På min arbejdsplads hjælper man nye medarbejdere til rette, selv om det ikke er ens opgave

29 Trivselsundersøgelse 2015 Side På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser 4.9 På min arbejdsplads stoler vi i almindelighed på hinanden

30 Trivselsundersøgelse 2015 Side Konflikter på min arbejdsplads bliver løst på en retfærdig måde 4.11 Jeg oplever, at blive anerkendt for et godt stykke arbejde

31 Trivselsundersøgelse 2015 Side Arbejdsopgaver bliver fordelt på en retfærdig måde 4.13 Jeg oplever, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde

32 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads Jeg oplever, at forslag til nye initiativer og ideer til at gøre tingene bedre bliver påskønnet

33 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg oplever, at ressourcer udnyttes på tværs af aftaleenheder og fag- og stabsområder 5. Din nærmeste leder 5.1 Min nærmeste leder er god til at inddrage mig

34 Trivselsundersøgelse 2015 Side Min nærmeste leder er tydelig i sin personaleledelse 5.3 Min nærmeste leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger

35 Trivselsundersøgelse 2015 Side Min nærmeste leder understøtter et godt samarbejde på min arbejdsplads 5.5 Min nærmeste leder arbejder for et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads

36 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg har som medarbejder et medansvar for, at min nærmeste leder udøver god ledelse 5.7 Jeg har tillid til de udmeldinger der kommer fra min nærmeste leder

37 Trivselsundersøgelse 2015 Side Jeg har generelt et godt samarbejde med min nærmeste leder 6. Medarbejderudviklingssamtale (MUS/GRUS/LUS/TUS) 6. Har du i 2014 eller 2015 været til MUS / GRUS / LUS / TUS? Respondenter som har svaret Nej til spørgsmålet: Har du været i 2014 eller 2015 været til MUS/GRUS/LUS/TUS?, vil ikke indgå i 6.1 og 6.1a.

38 Trivselsundersøgelse 2015 Side Min MUS / GRUS / LUS / TUS støtter min udvikling på arbejdspladsen Respondenter som har svaret Nej til spørgsmålet: Har du været i 2014 eller 2015 været til MUS/GRUS/LUS/TUS?, vil ikke indgå i 6.2 og 6.2a. 6.2 De aftaler, der er indgået på MUS / GRUS / LUS / TUS bliver overholdt

39 Trivselsundersøgelse 2015 Side Individuel kompetenceudviklingsplan Respondenter som har svaret Nej til spørgsmålet: Har du været i 2014 eller 2015 været til MUS/GRUS/LUS/TUS?, vil ikke indgå i spørgsmål Har du en individuel kompetenceplan? Respondenter der har svaret Nej eller Ved ikke til spørgsmålet: Har du en individuel kompetenceplan?, vil ikke indgå i 7.1 og 7.1a. 7.1 Min individuelle kompetenceplan støtter min udvikling på arbejdspladsen?

40 Trivselsundersøgelse 2015 Side Metode afsnit Metodeafsnittet indeholder en redegørelse af, hvordan spørgeskemaet er blevet udarbejdet, hvordan dataindsamlingen og datavalideringen er foretaget samt forhold omkring målgruppe, svarprocenter og anonymitet. 9.1 Spørgeskemaet Spørgeskemaet til undersøgelsen tager udgangspunkt i spørgeskemaet fra trivselsundersøgelsen i I forhold til den tidligere trivselsundersøgelse er der to væsentlige forhold, som er ændret i nærværende undersøgelse. Det er ændring af svarskala samt ændring af spørgsmålene vedrørende ledelse, jf. afsnit 6.2. Spørgeskemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem Viden & Strategi samt Intern Udvikling og Personale. 9.2 Målgruppe Trivselsundersøgelsen er gennemført blandt alle medarbejdere i Ringkøbing- Skjern Kommune, med undtagelse af direktionen. Der er dog medarbejdere, som kan være undtaget, og en eventuel undtagelse beror på en ledelsesbeslutning i samråd med Intern Udvikling og Personale. De medarbejdere som kan være undtaget er: Medarbejdere på barselsorlov/anden orlov i perioden for gennemførelsen Medarbejdere som er langtidssygemeldte op til og i gennemførelsesperioden Tilkaldevikarer, som ikke har en fast tilknytning til arbejdspladsen Unge medarbejdere, som udfører ung-arbejde få timer om ugen Medarbejdere som står over for virksomhedsoverdragelse netop som undersøgelsen bliver gennemført Elever

41 Trivselsundersøgelse 2015 Side Dataindsamling og datavaliditet Trivselsundersøgelsen er udsendt som en skriftlig spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail i de tilfælde, hvor enten arbejdsmail eller privatmail har været oplyst. De resterende medarbejdere har modtaget et brev i e-boks med en personlig kode til et elektronisk spørgeskema. Undersøgelsen blev gennemført fra medio maj til medio juni Inden tolkningen af de indkomne svar er påbegyndt, er der foretaget en datavalidering. Data i forbindelse med undersøgelsen er behandlet med fuld fortrolighed. 9.4 Resultater på spørgsmålene vedrørende din nærmeste leder Alle respondenter har fået spørgsmålene omkring din nærmeste leder. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at aftaleenhedsledernes svar ikke indgår i resultaterne i aftaleenhedsrapporterne i forhold til de otte spørgsmål omkring nærmeste leder. Årsagen hertil er, at lederen af den enkelte aftaleenhed svarer på tilfredsheden med hans/hendes nærmeste leder, som ikke er en del af den pågældende aftaleenhed. Aftaleenhedsledernes svar på disse otte spørgsmål vil dog indgå i hovedrapporten, rapporterne for Fag- og AdministrationsMEDudvalgene samt for fag- og stabsområderne.

42 Trivselsundersøgelse 2015 Side Resultater vedrørende medarbejderudviklingssamtale og individuel kompetenceplan For at få et retvisende billede af resultaterne vedrørende medarbejderudviklingssamtale og individuel kompetenceplan, vil en række medarbejdergrupper ikke indgå i resultaterne herpå, da disse grupper typisk ikke bliver tilbudt MUS. Disse medarbejdergrupper er: Vikarer der er ansat 10 timer eller derunder Elever Medarbejdere i jobrotation Medarbejdere i løntilskud Medarbejdere i seniorjob Medarbejdere i servicejob Medarbejdere i skånejob Medarbejdere i puljefleksjob Ovenstående medarbejdergrupper indgår i de øvrige resultater i rapporten. Ved individuel kompetenceplan er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at der i dette års trivselsundersøgelse er tilføjet en ny svarkategori til spørgsmålet Har du en individuel kompetenceplan?. Respondenterne har i år mulighed for at svare Ved ikke, hvilket de ikke har haft mulighed for i tidligere undersøgelser. Det er vigtigt at være opmærksom herpå, hvis der sammenlignes med resultaterne fra tidligere trivselsundersøgelser, netop på dette spørgsmål.

43 Trivselsundersøgelse 2015 Side Svarprocenter Trivselsundersøgelsen er sendt ud til respondenter har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 79,6%. I 2012 var svarprocenten på 70,3%, mens den i 2009 var 65% Anonymitet For at sikre anonymitet er der ligesom ved sidste trivselsundersøgelse ikke udarbejdet rapporter for aftaleenheder med fire eller færre respondenter. Samtlige respondenter indgår dog i de samlede rapporter for fag- og stabsområdet, MED-rapporter og den samlede rapport for HovedMED. Der kan være spørgsmål som ikke er afrapporteret i de enkelte aftaleenhedsrapporter, dette for at sikre respondenternes anonymitet.

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra virksomhederne i

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsrapport for Vejle Kommune

Trivselsrapport for Vejle Kommune Trivselsrapport for Vejle Kommune Kære Anita Morthensen Du sidder nu med den samlede trivselsrapport for Vejle Kommune. Her følger en kort læsevejledning til opbygningen af rapporten. Direktionen og HovedMED

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra samtlige områder og virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April 2018 ---- Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2018 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere