DDA Datamateriale Psykisk arbejdsmiljø, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Psykisk arbejdsmiljø, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Psykisk arbejdsmiljø, 1997' som oprindelig blev indsamlet af Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmedicinsk afdeling. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21382). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-21382: Psykisk arbejdsmiljø, Primærundersøger: Tage Søndergaard Kristensen. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2450 respondenter, 349 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (202 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmedicinsk afdeling, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni, 2008 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21382: Psykisk arbejdsmiljø, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umid

3 delbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juli 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Psykisk arbejdsmljø, 1997 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Ansættelsesforhold; Arbejde; Arbejdskonflikt; Helbred; Kollegiale forhold; Ledelse; Levevane; Psykosocialt arbejdsmiljø; Social baggrund; Sociale forhold; Stresshåndtering; Sundhedsforhold; Tilknytning arbejdsmarked; Trivsel. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21382: Psykisk arbejdsmljø, Primærundersøger: Tage Søndergaard Kristensen. DDA-21382, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2450 respondenter, 349 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (202 pp.). Donor (afleverende instans): NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Tage Søndergaard Kristensen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Dataindsamler: Tage Søndergaard Kristensen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med denne undersøgelse er at udvikle og afprøve et spørgeskemaredskab, som kan anvendes til at måle en række centrale faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder faktorer som indgår i det gode psykiske arbejdsmiljø eller "det udviklende arbejde" (DUA). Undersøgelsen sætter fokus på danske lønmodtageres helbredsforhold. Der spørges om: - misbrug af medicin - narkotika - alkohol mv - demografiske forhold, - sociale forhold - tilknytning til arbejdsmarkedet, - ansættelsesforhold, - arbejde og privatliv - psykisk arbejdsmiljø samt - konflikt på arbejdet og ledelse. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 2450 respondenter; 349 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 59 spørgeskemaspørgsmål/tests;

8 Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Denne undersøgelse er baselineundersøgelsen fra Follow-up undersøgelsen DDA-21383: Psykisk arbejdsmiljø Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Spørgeskemaet er udsendt til et repræsentativt udsnit af de danske lønmodtagere. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Adgangstilladelse indhentes hos: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, 5000 ODENSE C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-21383: Psykisk arbejdsmiljø, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn. Karakteristika vedr. forældres husstand: familiens/husstandens størrelse. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING

9 Formålet med denne undersøgelse er at udvikle og afprøve et spørgeskemaredskab, som kan anvendes til at måle en række centrale faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder faktorer som indgår i det gode psykiske arbejdsmiljø eller "det udviklende arbejde" (DUA). Undersøgelsen sætter fokus på danske lønmodtageres helbredsforhold. Der spørges om: - misbrug af medicin - narkotika - alkohol mv - demografiske forhold, - sociale forhold - tilknytning til arbejdsmarkedet, - ansættelsesforhold, - arbejde og privatliv - psykisk arbejdsmiljø samt - konflikt på arbejdet og ledelse. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2008 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS-fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer

10 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2450) af respondenter. V0003 LØBENUMMER PÅ PERSON start 10, bredde 5, tekstfelt Institutløbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra A0001 til A5389) af respondenter. Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. V KØN start 15

11 Spm. 1: Er Du: % antal kode Kvinde Mand V FØDSELSÅR start 16, bredde 2 Spm. 2: Hvornår er De født? Variablen er kodet i intervallet 1937 til V SKOLEUDDANNELSE start 18, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvilken skoleuddannelse har De? (Sæt kun ét kryds.) klasse klasse klasse Realeksamen/ præliminæreksamen HF/studentereksamen/ HTX/HHX/FUU Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: Under uddannelse, skriv hvilken: Uoplyst svarprocent: 96 V0007 3A SKOLEUDDANNELSE start 19, bredde 72, tekstfelt FILTER: V6 Spm. 3: Hvilken skoleuddannelse har De? Anden skoleuddannelse, skriv hvilken: Variablen nævnter andre skoleuddannelser. Blank = Irrelevant/uoplyst (2405 tilfælde). V ERHVERVSUDDANNELSE start 91, manglende data: = 9

12 Spm. 4: Hvilken erhvervsuddannelse har De? (Sæt kun ét kryds.) Ingen erhvervsuddannelse Indtil 3 års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) års teoretisk/praktisk uddannelse (mellemtekniker, laborant, sygeplejerske el.lign.) års teoretisk uddannelse (folkeskolelærer el.lign.) Lang videregående uddannelse (over 4 år), skriv hvilken: Anden uddannelse, skriv hvilken: Under uddannelse, skriv hvilken: Uoplyst svarprocent: 94 V0009 4A ERHVERVSUDDLSE start 92, bredde 72, tekstfelt FILTER: V8 Spm. 4: Hvilken erhvervsuddannelse har De? Anden uddannelse, skriv hvilken: Variablen nævnter andre erhvervsuddannelser. Blank = Irrelevant/uoplyst (1955 tilfælde). V BOR SAMMEN MED NOGEN start 164, manglende data: = 9 Spm. 5: Bor De sammen med nogen? (Sæt kun ét kryds.) Ja, jeg bor sammen med ægtefælle/samlever Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle/samlever Ja, jeg bor hos mine forældre Nej, jeg bor alene - er enke/enkemand Nej, jeg bor alene - er skilt/separeret/ forholdet er opløst Nej, jeg har altid boet alene Andet: Uoplyst svarprocent: 99

13 V0011 5A BOR SAMMEN MED NOGEN start 165, bredde 72, tekstfelt FILTER: V10 Spm. 5: Bor De sammen med nogen? Andet: Variablen nævner andre boformer. Blank = Irrelevant/uoplyst (2404 tilfælde). V0012 6A. HJEMMEBOENDE BØRN start 237 Spm. 6: Hvor mange hjemmeboende børn har De? Antal: % antal kode Ingen barn børn børn børn børn børn børn børn V0013 6B. ANTAL UNDER 6 ÅR start 238 Spm. 6: Hvor mange af disse er under 6 år? Antal: % antal kode Ingen barn børn børn børn Helbred og trivsel

14 De næste spørgsmål handler om Deres helbred og personlige velbefindende. V DIT HELBRED ALT I ALT start 239, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvordan synes De, at Deres helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds.) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Uoplyst svarprocent: 99 V HELBR NU VS 1 ÅR SIDE start 240, manglende data: = 9 Spm. 8: Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er Deres helbred alt i alt? (Sæt kun ét kryds.) Meget bedre nu end for ét år siden Noget bedre nu end for ét år siden Nogenlunde det samme Noget dårligere nu end for ét år siden Meget dårligere nu end for ét år siden Uoplyst svarprocent: 99 V0016 9A. TRUKKET SIG TILBAGE start 241, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! A. Jeg har ikke haft lyst til at tale med nogen mennesker /har trukket mig tilbage fra andre

15 (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0017 9B. ORKER IKKE AT BESKÆF start 242, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! B. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0018 9C. IKKE TID TIL AFSLAPN start 243, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! C. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde

16 Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0019 9D. SVÆRT OPLEVE GLÆDE start 244, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! D. Jeg har haft svært ved at opleve glæde (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0020 9E. JEG HAR TRØSTESPIST start 245, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! E. Jeg har trøstespist (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0021 9F. LETTERE IRRITABEL

17 start 246, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! F. Jeg har været lettere irritabel (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0022 9G. VÆRET INITIATIVLØS start 247, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! G. Jeg har været initiativløs (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0023 9H. VÆRET FORJAGET start 248, manglende data: = 9 Spm. 9: Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! H. Jeg har været forjaget (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét

18 kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V A. FØLT VELOPLAGT start 249, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger A. Har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 99 V B. VÆRET MEGET NERVØS start 250, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger B. Har De været meget nervøs? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden

19 Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 98 V C. LANGT NEDE start 251, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger C. Har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 98 V D. FØLT ROLIG OG AFSL start 252, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger D. Har De følt Dem rolig og afslappet? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97

20 V E. FULD AF ENERGI start 253, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger E. Har De været fuld af energi? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V F. VÆRET TRIST start 254, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger F. Har De været trist til mode? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V G. FØLT DIG UDSLIDT start 255, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i

21 de sidste 4 uger G. Har De følt Dem udslidt? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V H. VÆRET GLAD start 256, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger H. Har De været glad og tilfreds? Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V I. FØLT DIG TRÆT start 257, manglende data: = 9 Spm. 10: Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger I. Har De følt Dem træt?

22 Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V A. LETTERE SYG /ANDRE start 258, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. A. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 99 V B. LIGE SÅ RASK start 259, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. B. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 96

23 V C. HELBRED BLI DÅRLIG start 260, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. C. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 97 V D. HELBRED FREMRAGENDE start 261, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende. D. Mit helbred er fremragende (Tag venligst stilling til alle udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Helt rigtigt Overvejende rigtigt Ved ikke Overvejende forkert Helt forkert Uoplyst svarprocent: 96 V A. SMERTESTIL MIDLER start 262, manglende data: = 9 Spm. 12: Har De inden for de sidste 3 måneder brugt A. Smertestillende midler, herunder hovedpinepiller? for

24 hvert spørgsmål.) Dagligt til flere gange om ugen til flere gange om måneden Sjældnere eller aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V B. BEROLIGENDE MIDLER start 263, manglende data: = 9 Spm. 12: Har De inden for de sidste 3 måneder brugt B. Beroligende midler, herunder nervemedicin? for hvert spørgsmål.) Dagligt til flere gange om ugen til flere gange om måneden Sjældnere eller aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V C. SOVEMEDICIN start 264, manglende data: = 9 Spm. 12: Har De inden for de sidste 3 måneder brugt C. Sovemedicin? for hvert spørgsmål.) Dagligt til flere gange om ugen til flere gange om måneden Sjældnere eller aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V A. HAFT ONDT I MAVEN

25 start 265, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger A. Haft ondt i maven eller problemer med maven? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 67 V B. TRYKKEN FOR BRYSTET start 266, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger B. Haft trykken for brystet eller brystsmerter? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V C. OFTE HAFT HJERTEBAN start 267, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger C. Haft hjertebanken? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte

26 Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V D. STAKÅNDET start 268, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger D. Været stakåndet? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V E. OFTE VÆRET SVIMMEL start 269, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger E. Været svimmel? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V F. SPÆNDINGER MUSKLER start 270, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger

27 F. Haft spændinger i forskellige muskler? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V G. HAFT SVEDTENDENS start 271, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger G. Haft svedtendens? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V H. KONCENTRATIONSBESV start 272, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger H. Haft koncentrationsbesvær? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig

28 Uoplyst svarprocent: 97 V I. SVÆRT VED BESLUTN start 273, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger I. Haft svært ved at tage beslutninger? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V J. SVÆRT MED AT HUSKE start 274, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger J. Haft svært ved at huske? for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V K. SVÆRT VED TÆNKE KLA start 275, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvor ofte har De i de sidste 4 uger K. Haft svært ved at tænke klart?

29 for hvert spørgsmål.) Altid Ofte Somme tider Sjældnere Aldrig/næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V RYGER DU DAGLIGT start 276, manglende data: = 9 Spm. 14: Ryger De dagligt? Sæt kun ét kryds Ja Nej, men jeg har røget Nej, jeg har aldrig røget Uoplyst svarprocent: 100 V A. GR TOBAK/DAG (CALCU start 277, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V51 Spm. 14: Ryger De dagligt? Hvis ja: hvor meget ryger De normalt på en dag? Cirka:... cigaretter Cirka:... gram tobak Cirka:... cerutter Cirka:... cigarer Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (23 tilfælde) 1000 = Irrelevant (1503 tilfælde) V A. HÅNDTERE SITUATION start 281, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? A. Jeg tror, at jeg vil kunne håndtere de fleste

30 situationer, som man kommer ud for i livet (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 99 V B. IKKE HAFT KLARE MÅL start 282, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? B. Mit liv har indtil nu ikke haft nogen klare mål eller formål (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V C. PÅVIRKE FREMTIDEN start 283, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? C. Jeg tror ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større omfang (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt

31 Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V D. DET JEG MENINGSFULD start 284, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? D. Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V E. SKER TING OMGIVELSE start 285, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? E. Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V F. NOGET AT LEVE FOR start 286, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv?

32 F. Jeg synes, at jeg i høj grad har noget at leve for (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 96 V G. MIT LIV BURDE GØRE start 287, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? G. Jeg ved, hvad jeg burde gøre i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V H. SVÆRT AT SE SAMMENH start 288, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? H. Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde

33 Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 V I. DET MESTE SKER HVER start 289, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan opfatter De Dem selv? I. Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag (Tag venligst stilling til hver enkelt udsagn og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn.) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst svarprocent: 97 Tilknytning til arbejdsmarkedet V ERHVERVSMÆSSIG STILL start 290 Spm. 16: Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling - inden for de sidste 3 måneder? Hvis De har været i arbejde inden for de sidste 3 måneder, angiv da venligst Deres seneste stilling ved at sætte ét kryds ved nummer Hvis De ikke har arbejdet de sidste 3 måneder - sæt da venligst ét kryds ved nummer Har De sat kryds ved nummer 01-08, gå da videre til spørgsmål 17 på næste side. Har De sat kryds ved nummer 09-17, skal De ikke besvare resten af spørgsmålene. Vi takker for Deres indsats, som vil være til stor hjælp.

34 Sæt kun ét kryds % antal kode Selvstændig landmand - Hvor mange ansatte har De? Selvstændig i øvrigt - Hvor mange ansatte har De? Medhjælpende ægtefælle Faglært arbejder Ufaglært arbejder Ledende funktionær, tjenestemand - Hvor mange underordnede har De? Funktionær, tjenestemand, lønmodtager Andet arbejde: Under uddannelse i mere end 3 måneder Værnepligtig i mere end 3 måneder Hjemmegående i mere end 3 måneder Arbejdsløs i mere end 3 måneder Langtidssyg i mere end 3 måneder På bistandshjælp i mere end 3 måneder Pensionist i mere end 3 måneder På orlov i mere end 3 måneder Andet (der ikke er arbejde): V B. ANTAL ANSATTE start 292, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 Spm. 16: Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling - inden for de sidste 3 måneder? Selvstændig landmand/ Selvstændig i øvrigt Hvor mange ansatte har De? Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (11 tilfælde) 1000 = Irrelevant (2333 tilfælde) V C. ANTAL UNDERORDNEDE start 296, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 Spm. 16: Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling - inden for de sidste 3 måneder? Ledende funktionær, tjenestemand Hvor mange underordnede har De? Variablen er kodet i intervallet 1 til 650.

35 0999 = Uoplyst (25 tilfælde) 1000 = Irrelevant (2241 tilfælde) V A. ERHVERV STILL start 300, bredde 72, tekstfelt Spm. 16: Hvad er Deres erhvervsmæssige stilling - inden for de sidste 3 måneder? Andet Variablen nævner andre erhvervsmæssige stillinger. Blank = Irrelevant/uoplyst (2182 tilfælde). Ansættelsesforhold De næste spørgsmål bedes De besvare, hvis De er i arbejde eller har haft arbejde inden for de sidste 3 måneder. V TYPE ARBEJDSPLADS start 372, bredde 72, tekstfelt Spm. 17: Hvilken type arbejdsplads arbejder De på? (F.eks.: maskinfabrik, møbelforretning, folkeskole, revisorfirma, hospital m.m.) Variablen nævner forskellige arbejdspladstyper. Blank = Uoplyst/Irrelevant (571 tilfælde). V HVAD LAVER VIRKSOMH start 444, bredde 72, tekstfelt Spm. 18: Hvad laver man på arbejdspladsen? (Det vigtigste i virksomhedens arbejde, f.eks.: fremstiller haveredskaber, handler med møbler, underviser, behandler skattesager, passer børn eller syge mennesker m.m.) Variablen nævner forskellige arbejdsområder.

36 Blank = Uoplyst/Irrelevant (620 tilfælde). V DIT EGET ARBEJDE start 516, bredde 72, tekstfelt Spm. 19: Hvad er Deres eget arbejde? (Hvad er det vigtigste i Deres arbejde, f.eks.: arbejder ved drejebænk, ekspederer i forretning, underviser børn, leder arbejdet på lageret m.m.) Variablen nævner respondenternes arbejdsområder. Blank = Uoplyst/Irrelevant (642 tilfælde). V NUVÆRENDE STILLING start 588, bredde 72, tekstfelt Spm. 20: Hvad er Deres nuværende stilling mere præcist? (F.eks.: finmekaniker, kassedame, skolelærer, kontorchef, politibetjent, rengøringsassistent, læge m.m.) Variablen nævner respondenternes stilling mere præcist. Blank = Uoplyst/Irrelevant (645 tilfælde). V MEDLEM AF FAGFOR start 660, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 21: Er De medlem af en fagforening / et fagforbund? Ja - hvilken: Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 V JA HVILKEN start 662, bredde 72, tekstfelt, V70 Spm. 21: Er De medlem af en fagforening / et fagforbund?

37 Ja - hvilken: Variablen nævner forskellige A-kasser. Blank = Uoplyst/Irrelevant (834 tilfælde). V ÅR. VÆRET ANSAT start 734, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100, V70 Spm. 22: Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? Cirka: år Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (43 tilfælde) 100 = Irrelevant (523 tilfælde) V MÅN. DU VÆRET ANSAT start 737, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 22: Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? Cirka: måneder Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (43 tilfælde) 100 = Irrelevant (523 tilfælde) V A. HOVEDJOB - TIMER start 740, bredde 5, decimaler 2, manglende data: >=100 Spm. 23: Hvor mange timer plejer De at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob: Variablen er kodet i intervallet 3 til = Uoplyst (38 tilfælde) 100 = Irrelevant (524 tilfælde) V B. BIJOB - TIMER start 745, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100

38 Spm. 23: Hvor mange timer plejer De at arbejde om ugen? Antal timer i evt. bijob: Variablen er kodet i intervallet 1 til = Ingen bijob (1666 tilfælde) 099 = Uoplyst (29 tilfælde) 100 = Irrelevant (518 tilfælde) V ARB TIDSPUNKT I DØGN start 748, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 24: På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder De sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds.) Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 22 og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet: Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78 V A ARB TIDSPUNKT, ANDET start 750, bredde 72, tekstfelt, V76 Spm. 24: På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder De sædvanligvis? Andet: Variablen nævner andre arbejdstidspunkter. Blank = Uoplyst/Irrelevant (2391 tilfælde) V UGEDAGE start 822, manglende data: = 9 eller >=10

39 Spm. 25: På hvilke ugedage arbejder De sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds.) På hverdage I weekenden (mellem fredag kl og mandag morgen kl. 7.00) Både på hverdage og i weekenden Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78 V ARBEJDSTID start 824, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvordan ser Deres arbejdstid sædvanligvis ud? (Sæt kun ét kryds.) Regelmæssig (foregår efter et bestemt mønster, der normalt gentager sig efter en bestemt periode) Uregelmæssig (skifter uden noget bestemt mønster og gentages ikke efter en bestemt periode) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78 V _1. FAST LØN start 826, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Fast løn (time-, uge- eller månedsløn) (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 93

40 V _2. GRUPPEBONUS start 828, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Gruppebonus (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 93 V _3. ENKELTMANDSBONUS start 830, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Enkeltmandsbonus (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 93 V _4. GRUPPEAKKORD start 832, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Gruppeakkord (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt

41 Nævnt Irrelevant svarprocent: 93 V _5. ENKELTMANDSAKKORD start 834, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Enkeltmandsakkord (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 93 V _6. LØNNET ANDEN MÅDE start 836, manglende data: >=10 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Andet, skriv hvordan: (Sæt gerne flere krydser.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 93 V _6. LØNNET A MÅDE, AND start 838, bredde 72, tekstfelt, V85 Spm. 27: Hvordan er De lønnet? Andet, skriv hvordan: (Sæt gerne flere krydser.)

42 Variablen nævner andre lønningsformer. Blank = Uoplyst/Irrelevant (2203 tilfælde) V ANTAL SYGEDAGE start 910, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 Spm. 28: Hvor mange sygedage har De haft på Deres arbejde inden for de sidste 12 måneder? Antal dage, cirka: Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (33 tilfælde) 1000 = Irrelevant (516 tilfælde) V ANTAL SYGEPERIODER start 914, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange sygeperioder har De haft inden for de sidste 12 måneder? Antal perioder, cirka: Variablen er kodet i intervallet 0 til = Uoplyst (62 tilfælde) 100 = Irrelevant (517 tilfælde) Arbejde og privatliv De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen. V KONFLIKT ARBEJDE/PRI start 917, manglende data: >=10 Spm. 30: Sker det, at der er konflikt mellem Deres arbejde og privatliv, sådan at De helst ville være "begge steder på én gang"? (Sæt kun ét kryds.)

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere