Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP"

Transkript

1 Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP

2 Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering i det selskabsretlige univers Baggrunden for fremstillingen Hæftelsesreglerne som kriterium for opdelingen mellem de enkelte selskabsformer Manglende lovregulering af dansk Er der behov for en lovregulering af dansk personselskabsret? Fremstillingens genstand Om fremstillingen Særligt om europæiske økonomiske firmagrupper Det stille selskab og andelsselskabet behandles ikke Særligt om personselskabsrettens kilder Den selskabsretlige retskildelære Særlige retskildemæssige forhold inden for personselskabsretten Særligt om inddragelse af fremmed ret Personselskabernes anvendelse i praksis 45 Kapitel 2 Selskabsretlig rammelovgivning Firmalovene af 1862 og Generelt om kapitel Firmaloven af Firmaloven af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 52 Baggrunden for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Lovens definition af interessentskaber og kommanditselskaber Definitionen af interessentskaber i LEV Definitionen af kommanditselskaber i LEV 55

3 2.2.3 Anvendelsesområdet for lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Registreringspligt for virksomheder med begrænset ansvar Lovens anvendelse på personselskaber Registreringspligtige interessentskaber og kommanditselskaber Særligt om prokura Virksomhedens navn (firma) Personselskabers regnskabsaflæggelse Generelt om personselskabers regnskabsaflæggelse Bogføringsloven af Årsregnskabsloven af Regnskabsklasse A Særligt om skatteregnskab Registrering af personselskaber 83 Registrering i det centrale virksomhedsregister (cvr-registeret) Grundregistrering 84 Kapitel 3 Generelle problemer af betydning for personselskaber Fastlæggelse af selskabers nationalitet betydning for personselskaber Forbuddet mod diskrimination (Artikel 18 TEUF) Personselskabers etableringsfrihed (Artikel 49 TEUF) Manglende harmonisering af personselskabsretten Den skatteretlige kvalifikation af personselskaber Personselskaber er ikke skattesubjekter Den skattemæssige behandling af interessenter, komplementarer og kommanditister 100 Del 2 Retsgrundlag og stiftelse Kapitel 4 Interessentskabet og det der ligner Interessentskabet og dets retlige kvalifikation Retlig kvalifikation af samvirker Om kapitel De forskellige organisationsformer 107 Objektiv og subjektiv kvalifikation Omkvalifikation

4 Forholdet mellem civilretten og skatteretten Momenter af betydning ved kvalifikationen Hæftelse over for omverdenen Interessentskabsbegrebet Interessentskabsbegrebet i dansk litteratur Interessentskabsbegrebet i dansk lovgivning Interessentskabsbegrebet i denne fremstilling Interessentskabsbegrebet i udenlandsk ret Sammenfatning vedr Interessentskabet i udenlandsk ret Interessentskabet er erhvervsdrivende Generelt krav om erhvervsdrift Begrebet»erhvervsdrivende« Afgrænsning over for hobbyvirksomhed Boliginteressentskaber Typer af erhvervsaktivitet, der kan udøves af et interessentskab Særligt om interessentskabers erhvervelse fast ejendom Fælles erhvervsvirksomhed Nødvendigt led i kvalifikationen Omfang og tidsmæssig begrænsning Kapitalindskud og ejendomsret til samvirkets aktiver Hoved- eller biaktivitet Særligt om selskabets erhvervelse af fast ejendom Samvirkets fremtræden Mindst to interessenter Afgrænsning af interessentskabet fra andre samvirker Afgrænsning mellem sameje og interessentskab 177 Begrebet sameje Ejendomsretten til samvirkets aktiver Forholdet til samejernes kreditorer Sameje om selskabsandele Interessentskabet og»det stille selskab« Det stille selskabs oprindelse Retsvirkninger »Indre selskab«med kapitalselskab som komplementar »Indre selskab«med fysisk person som komplementar

5 Gældende ret Afgrænsning mellem lån og interessentskab Afgrænsningen mellem og interessentskaber Begreber Konkurrenceret Retlig organisation af et projektfællesskab Kvalifikation af projektfællesskaber Afgrænsningen over for foreninger og andelsselskaber Interessentskabet som retssubjekt Generelt om interessentskabet som retssubjekt Interessentskabet som retssubjekt i dansk ret Nærmere afgrænsning af interessentskabets retssubjektivitet Formueretten Om tinglysning Parts- og procesevne Offentlig ret og strafferet Retssubjektivitetens indtræden og ophør Retsområder, hvor interessentskabet ikke er et selvstændigt retssubjekt Særlige interessentskabstyper Forskellige kategorier af interessentskaber Midlertidige interessentskaber Surrogatinteressentskaber »Euro-interessentskaber« Partrederier 239 Kapitel 5 Stiftelse af interessentskaber Generelt om stiftelse af interessentskaber Formkrav og formalia ved stiftelse af interessentskaber Begreber Om kapitel og retsgrundlag 243 Formkrav og formalia ved registreringspligtige interessentskaber Formkrav ved eurointeressentskaber Interessenterne Interessenter og interessentskabsandele Fysiske personer som interessenter

6 Selskaber som interessenter Staten og kommuner som interessent Næringsretlige habilitets- og vandelskrav Udlændinge som interessenter Eurointeressenter Offentlighed om interessenternes identitet Tvivl om interessenternes identitet Stiftelse ved aftale Vedtagelse af stiftelsesaftalen Tilbud og accept Mindstekrav til stiftelsesaftalen (»Essentalia negotii«) Stiftelsestidspunktet Registrering og næringstilladelse Ugyldighed Særligt om forbrugeraftalelovens dørsalgsregel Stiftelse ved konkludent adfærd Skattemæssige konsekvenser ved stiftelse af et interessentskab Interessentskabets skattemæssige stilling Bruttoanparter Stiftelse betragtes som delsalg Interessentskabets vedtægter Generelt om interessentskabskontrakten Selskabets formål Aktiviteter som kan udøves af interessentskaber Introduktion Advokater og revisorer Dyrlæge, læge og tandlæge Ejendomsformidling Buskørsel, godskørsel og sygetransport Landbrugsinteressentskaber Diverse Virksomhed, som kan udøves af interessentskaber Virksomhed, som skal udøves af aktieselskaber Aktiviteter, som kun kan udøves som personlig virksomhed Diverse Selskabets navn og hjemsted Virksomhedens navn og dets funktion 13

7 Navnerettens etablering og indhold Selskabsretlig beskyttelse af navneretten Den almindelige kendetegnsret Navnets særpræg og sandhed Anvendelse af selskabsbetegnelsen Selskabets hjemsted Interessenternes indskud Generelt om interessenternes indskud Særlige kapitalkrav Vedtægternes bestemmelse om interessenternes indskud Ejendomsretten til indskudte aktiver 341 Del 3 Organisation og hæftelse Kapitel 6 Interessentskabets organisation Personselskabers organer Behovet for retlig regulering Generelt om selskabets organisation Kompetencespørgsmål Legitimation Corporate Governance Om kapitel Formel og materiel minoritetsbeskyttelse Interessentmødet Retsgrundlag og beslutningskompetence Regelværket Beslutninger som skal træffes af interessentmødet Møderet, mødested, og mødets afholdelse 357 Deltagere på interessentmødet Egendigt og uegendigt møde Mødested Møde ved fuldmægtig Indkaldelse, dagsorden mv Kompetence og formalia ved indkaldelse Dagsorden Mødeledelse og protokol Beslutninger træffes som udgangspunkt i enighed Retsgrundlaget for interessenternes

8 Undtagelser fra kravet om enstemmighed Vedtægtsbestemt flertalsordning Tilfælde, hvor flertalsbeslutninger er udelukket Særligt om vedtægtsændringer Vedtægternes betydning Vedtægtsændringer de facto Formalia i forbindelse med vedtægtsændringer Anfægtelse af beslutninger som er truffet på interessentmødet Det retlige grundlag for anfægtelsen Voldgiftsklausuler Interessentskabets ledelse Selskaber uden særligt ledelsesorgan Ingen pligt til at etablere et ledelsesorgan Interessenternes forvaltningsret Særforvaltning eller samforvaltning? Gældende dansk ret Indskrænkninger i retten til særforvaltning Særlige til reguleringen af ledelsen Generelle regler vedrørende forvaltningsretten Særligt om interessenternes vetoret Baggrunden for reglen Vetorettens omfang Begrænsninger i vetoretten Særlige ledelsesorganer Etablering af et ledelsesorgan Konsekvenser for interessenternes Ledelsesorganets kompetence og ansvar Særlige krav til organisationen i visse interessentskaber Eurointeressentskaber Partrederier Andre typer af interessentskaber Tegningsret, prokura og fuldmagt Interessenternes tegningsret (signatur) Tegningsrettens baggrund og begrundelse 407 Historisk overblik over reglerne om interessenternes signatur i dansk ret 409 Særlige regler angående interessenternes tegningsret

9 På vegne af interessentskabet Interessenternes tegningsret i internationalt perspektiv Hvad er den udfyldende regel i dansk ret? Tegningsrettens indhold Dispositioner, der ikke er omfattet af tegningsretten Medkontrahentens forhold 422 Særligt om processuel repræsentation og tinglysning Fuldmagt og prokura 429 Kapitel 7 Interessenternes hæftelse Retsgrundlaget for interessenternes hæftelse 431 Deltagernes hæftelse som karakteristika for personselskaber Hæftelsens betydning Forventningsforårsaget hæftelse Interessenters hæftelse Den historiske udvikling af hæftelsesreglen i interessentskaber Hæftelsesreglens oprindelse Perioden fra Perioden fra Karakteren af interessenternes hæftelse 446 Personlig og solidarisk hæftelse Begreber Udenlandsk ret Gældende dansk ret 449 Er reglen om interessenternes hæftelse præceptiv eller deklaratorisk? Direkte hæftelse Terminologi og gældende ret Almindelige fogedretlige regler for inddrivelse af fordringer Interessenternes indsigelser Principal eller subsidiær hæftelse? Den historiske baggrund Udenlandsk ret Gældende dansk ret Ubegrænset hæftelse Hæftelse for selskabets gæld

10 Interessenterne hæfter for samtlige selskabets forpligtelser Retsgrundlaget for selskabets forpligtelser Karakteren af interessentskabets forpligtelser Særligt om interessenternes hæftelse over for medinteressenter Partredernes hæftelse for partrederiets gæld Forholdet mellem fælleskreditorer og særkreditorer Sondringen mellem fælleskreditorer og Fælleskreditorernes stilling i forhold til interessentskabets aktiver Reglens baggrund og begrundelse Mulige modifikationer til reglen Gældende ret Særkreditorernes adgang til fyldestgørelse Generelt om ejendomsret til selskabets aktiver Udlæg i debitorinteressentens interessentandel Debitorinteressentens krav mod interessentskabet Interessenternes regreskrav Interessenternes krav mod selskabet Refusionskrav 507 Regreskrav mod selskabet Regreskrav mod medinteressenterne Særligt om hæftelsen for krav fra medinteressenter 7.5 Modregning i interessentskabsforhold Fælleskreditors adgang til modregning Generelt om modregning Krav mod fælleskreditor Interessentskabets adgang til modregning Interessenternes adgang til modregning Krav mod en interessent over for interessentskabets fordring mod fælleskreditor Særkrav mod en interessent over for interessentskabets fordring mod særkreditor Del 4 Interessenternes indbyrdes forhold og selskabets opløsning Kapitel 8 Interessenternes indbyrdes rettigheder og pligter 8.1 Interessentskabsandele

11 8.1.1 Om interessenternes ejerandele Om kapitel Status som selskabsdeltager i et interessentskab Interessentandele Interessenternes rettigheder Opdelingen af interessenternes rettigheder Økonomiske rettigheder Forvaltningsmæssige rettigheder Interessenternes pligter Retsgrundlaget for interessenternes pligter Pligt til kapitalindskud ved stiftelsen Stiftelse af I/S ved optagelse af partner i igangværende virksomhed Ingen pligt til yderligere kapitalindskud Forhøjelse af interessenternes indskud Pligt til deltagelse i ledelsen Overdragelse af økonomiske rettigheder Pantsætning af interessentandele Overdragelse af økonomiske rettigheder Udlæg i interessentandele Minoritets- og individualbeskyttelse Den indbyrdes loyalitetspligt Behovet for beskyttelse af interessenterne Grundlaget for den indbyrdes loyalitetspligt Lighedsgrundsætningen 562 Lighedsgrundsætningen som almindelig selskabsretlig grundsætning Lighedsgrundsætningens omfang og fravigelse Interessenternes kontrolret og oplysningspligt Kontrolretten i personselskaber Deltagernes oplysningspligt i personselskaber Actio pro socio Søgsmålskompetence vedrørende selskabets krav Sagsanlæg på vegne af selskabet og decharge Søgsmålskompetence i kapitalselskaber Actio pro socio i vore nabolande Gældende dansk ret Begrænsninger i adgangen til actio pro socio Sammenfatning Årsregnskab og revision

12 8.3 Interessenternes økonomiske rettigheder Grundlaget for interessenternes økonomiske rettigheder Om interessenternes ret til en ideel andel af selskabets nettoaktiver Kapitalkontoen Interessenternes ret til at hæve på kapitalkontoen Forrentning af kapitalkontoen Oversigt over bevægelser på kapitalkontoen Nettoandel og nettobrøk Begreber Fastlæggelse af nettobrøken Udfyldende regel vedrørende fastlæggelse af nettobrøken Skal en interessent have ret til en ideel andel af selskabets nettoformue? Baggrunden for debatten Hvilke slutninger drages af UfR Kritisk analyse af kravet om»medejendomsret« Den stille baronesse angik et»stille Gesellschaft« Forholdet til det skatteretlige legalitetsprincip Sammenfatning Fordeling af overskud Om interessenternes ret til en andel af selskabets overskud Udbyttets fastlæggelse Ejendomsretten til aktiver produceret i selskabets virksomhed Udbytteudbetaling skal være forsvarlig Udbyttets fordeling blandt interessenterne Hævning af udbytte Selskabets adgang til modregning ved udbytteudbetaling Beskatning af interessentskabets overskud Indbyrdes fordeling af interessentskabets tab Interessenternes arbejde i selskabets tjeneste Interessenternes arbejdsforpligtelse Vederlag for interessenternes arbejde Refusionskrav Forbud mod konkurrerende virksomhed Overdragelse af interessentandele

13 8.5.1 Indtræden Det retlige grundlag Retsvirkninger af overdragelse Særligt om den indtrædende interessents hæftelse Udtræden af interessenter 659 Kapitel 9 Interessentskabers ophør og opløsning Generelt om personselskabers ophør Begreber og baggrund Ophør og likvidation Behovet for regulering Om udtræden og udelukkelse Om kapitel Interessentskabsaftalens ugyldighed De enkelte ophørsgrunde Generelt om ophørsgrunde Begreb og kategorier Betydningen af, at der foreligger en ophørsgrund Beslutning om opløsning Opsigelse af interessentskaber 683 Begrænsninger i interessentskabets levetid og uopsigelighed Interessentskaber uden begrænsning i levetiden Hvem kan fremsætte begæring om opsigelse eller opløsning? Formkrav og retsvirkning ved opsigelse Særlige vilkår ved opsigelse Formålets opfyldelse eller umulighed Formålets opfyldelse Formålets umulighed Interessenternes forhold Sigtet kan ikke realiseres Interessenters død, konkurs, udtræden, mv Interessenters død Likvidation af selskaber En interessent går konkurs Interessenters umyndiggørelse, indtræden eller udtræden Opsigelse på grund af væsentlig misligholdelse Ret til opløsning ved misligholdelse

14 Eksempler på adfærd, der udgør en væsentlig misligholdelse Interessenternes personlige forhold Opløsning på grund af samarbejdets umulighed Behov for ophør uden væsentlig misligholdelse Opsigelsesvarsel og skæringstidspunkt Eksempler på adfærd, der indebærer samarbejdets umulighed Opløsning ved konfusion 9.3 Udtræden og udelukkelse uden opløsning Udtræden Udtræden indebærer ikke opløsning Forudsætninger og retsvirkninger Udelukkelse uden opløsning Kræver udelukkelse særlig hjemmel i vedtægterne? Betingelser og retsvirkning Opløsningens gennemførelse og retsvirkninger Likvidatorer Afvikling af selskabets virksomhed Terminologi Likvidationsregnskab Opgørelse og realisation af interessentskabets formue Formalia ved opløsning af personselskaber Opløsning ved skifteretten Civilretlige konsekvenser af opløsning og udtræden 760 Interessenternes hæftelse Ophør af interessenternes pligter Interessenternes rettigheder Reassumption Interessentskabets rettigheder Beregning af den udtrædendes nettoandel Nettoandel og nettobrøk Opgørelse af interessentskabets aktiver Interessentskabets forpligtelser Bevægelser på interessenternes kapitalkonti Særlige regler for opgørelse af nettoandel Interessenternes krav på nettoandelen Oversigt over beregningen af nettoandelen Skattemæssige konsekvenser ved udtræden og opløsning

15 9.5 Opløsning af partrederier og eurointeressentskaber Opløsning af partrederier Opløsning af eurointeressentskaber Interessentskabers konkurs Interessentskabet er ikke konkurssubjekt Interessentskabet behandles som om det var et selvstændigt bo Fælleskreditorernes anmeldelsesret i interessenternes boer Dispositioner i forbindelse med konkursen Omdannelse af interessentskaber Omdannelse til et kommanditselskab Omdannelse til et aktie- eller anpartsselskab Om overdragelse af virksomhed Apportindskud Skattefri virksomhedsomdannelse Civilretlige konsekvenser af omdannelsen 809 Litteraturliste Forkortelser 816 Domsregister 819 Stikordsregister

Læs mere om udgivelsen på Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk Selskabsret udgave

Læs mere om udgivelsen på  Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk Selskabsret udgave Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk Selskabsret 3 3. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber 3. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret II

Introduktion til dansk selskabsret II S0ren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret II Personselskaber, foreninger og fonde m THOMSON REUTERS Del III: Interessentskaber Kapitel 5: Interessentskaber 15 5.1 Personselskaber

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Mathias navneet Gørup. selskabsret. personselskaber. kompendium 2016/17

Mathias navneet Gørup. selskabsret. personselskaber. kompendium 2016/17 Mathias navneet Gørup selskabsret personselskaber kompendium 2016/17 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Mathias Navneet Gørup Selskabsret Personselskaber Kompendium 2016/17 1. udgave, 1. oplag 2016

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON *

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON * Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til Selskabsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON * Del 1 Det selskabsretlige univers 13 Kapitel 1 Selskabsrettens grundbegreber 15

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4.

Læs mere om udgivelsen på  Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4. Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave/1.

Læs mere

4.2. Generelle hasftelsesbegraensninger ^ Anpartsprojekterne ved Landsskatteretten Specifikke haeftelsesbegrasnsninger 7 -*

4.2. Generelle hasftelsesbegraensninger ^ Anpartsprojekterne ved Landsskatteretten Specifikke haeftelsesbegrasnsninger 7 -* Kapitel 1. Indledning 13 1. Baggrunden for fremstillingen 13 2. Begreber og terminologi 14 3. Hvad kendetegner den skattemaessige behandling af personselskaber? 15 3.1. Hvordan behandles personselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne.

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne. I/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning Residualform Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform,

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S I/S P/S Opgaveløser: Lars Sommer Vejleder Jesper Frisgaard I/S K/S P/S I/S K/S K/S Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning I/S P/S I/S K/S

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Indledning Personselskaberne Valg af selskabsform Selskabskombinationer 1 Definitioner: Selskabskombination Et eller flere selskaber er deltagere i hovedselskabet.

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Konflikter i små og mellemstore virksomheder. Conflicts in small and medium-sized enterprises

Konflikter i små og mellemstore virksomheder. Conflicts in small and medium-sized enterprises Konflikter i små og mellemstore virksomheder - en kritisk analyse af den nye selskabslovs manglende konfliktløsningsmodeller Conflicts in small and medium-sized enterprises - a critical analysis of the

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen og med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tiltræden været tillagt opsættende virkning.

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen og med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tiltræden været tillagt opsættende virkning. Kendelse af 1. september 2003. J.nr. 01-232.566. Sletning af filial af selskabsregistret stadfæstet. (Finn Møller Kristensen, Eskil Trolle og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 19. december 2001 har

Læs mere

Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang

Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 Studieretning: Cand.merc.aud Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang 7. juni 2013 Kandidatafhandlingen er skrevet af Marit

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TroelS MIchael lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I mindet om Helle Elisa Christine Lilja 30. april 1957-16. oktober 2008 Troels Michael Lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Aktieselskaber og anpartsselskaber Bernhard Gomard Aktieselskaber og anpartsselskaber 2. omarbejdede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1992 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Historié

Læs mere

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber

Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 10. semester 2012 Samfundsvidenskabelige Fakultet Selskabsretlig stiftelse og omstrukturering af selskaber Vejleder: Advokat: Gitte Søgaard Udfærdiget af: Mads Marcussen

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Partnerselskabet P/S

Partnerselskabet P/S Partnerselskabet P/S Kommanditaktieselskabet Indledning Partnerselskabsbegrebet P/S består af to grupper af deltagere: Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Komplementaren hæfter personligt,

Læs mere

VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM. Choice of the entreprenurial Company as Company form

VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM. Choice of the entreprenurial Company as Company form VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM Choice of the entreprenurial Company as Company form af MARIANNE LADEFOGED HOVE Afhandlingen har fokus på revisionen af selskabsloven i 2013, hvor en ny selskabsform

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 1 Anordningens anvendelsesområde m.v.

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 1 Anordningens anvendelsesområde m.v. Erhvervsstyrelsen Grethe Krogh Jensen, den 31.8.2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde I medfør af 136 i lov nr. 712 af 25. juni 2014 1 i lov om erhvervsdrivende

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført. VedtægterforHunsebyVindmølelaugI/S 1Navn oghjemsted Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 2Formål Interessentskabets formål er at bidrage

Læs mere

Kommanditselskab eller Partnerselskab

Kommanditselskab eller Partnerselskab Copenhagen Business School - 2013 Cand.merc.aud Kandidatafhandling Kommanditselskab eller Partnerselskab Forfatter: Erling Kyed Cpr-nr. ******-**** Vejleder: Professor Søren Friis Hansen Afleveret: 05-12-2013

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. Til

Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. Til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 319 Offentligt Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag Til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Lov om erhvervsdrivende fonde

Lov om erhvervsdrivende fonde LOV nr 712 af 25/06/2014 Gældende (Erhvervsfondsloven) Offentliggørelsesdato: 26-06-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver LBK nr 560 af 19/05/2010 LBK nr 1253 af 01/11/2013 LBK nr 1374 af

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

UDKAST. Forslag. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Erik Wendelbo Christiansen Heidi Kildegaard & Dan Moalem. Aktieoptionsloven ansaettelsesretlig regulering af aktieafl0nning

Erik Wendelbo Christiansen Heidi Kildegaard & Dan Moalem. Aktieoptionsloven ansaettelsesretlig regulering af aktieafl0nning Erik Wendelbo Christiansen Heidi Kildegaard & Dan Moalem Aktieoptionsloven ansaettelsesretlig regulering af aktieafl0nning Nyt Juridisk Forlag 2006 Indholdsfortegnelse Forord 5 Lov nr. 309 af 5. maj 2004

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Troels Michael Lilja. Iværksætterselskaber

Læs mere om udgivelsen på  Troels Michael Lilja. Iværksætterselskaber Troels Michael Lilja Iværksætterselskaber Troels Michael Lilja Iværksætterselskaber 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3742-1 Omslag: Mette Petersen, Karnov Group

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere