A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG"

Transkript

1 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets ekspedition, tlf ISBN Layout/illustrationer: Mettes Tegnestue/Mette Møller, tlf Prepress/Tryk: Djurs Gruppen, tlf Juli 1998 A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

2 BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

3 INDLEDNING Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) har udarbejdet denne branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering (APV), som primært henvender sig til virksomheder inden for det grønne område. Men vejledningen kan også anvendes af virksomheder fra andre brancher. Vejledningen er en anvisning på en metode, der på en enkel og overskuelig måde bringer systematik ind i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde under udarbejdelsen af en APV. Til vejledningen hører et EDB-program, der bl. a. indeholder et APV-skema, som virksomhederne kan bruge, hvis de ønsker at indtaste og vedligeholde arbejdspladsvurderingen på EDB. Ikke alle virksomheder benytter sig imidlertid af EDB-løsninger, og for disse virksomheder har BSR 10 udarbejdet et APV skema, der kan rekvireres særskilt. Vejledningen har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet, og er udarbejdet på baggrund af love og bestemmelser, som findes indenfor området. Vejledningen indeholder desuden gode råd fra Branchesikkerhedsrådet. Juli 1998 Svend Erik Jacobsen Formand Ib Skals Jensen Næstformand Skemaet bygger på nøjagtig samme principper som EDB-løsningen, og er således også brugt som et eksempel i denne vejledning på, hvorledes en arbejdspladsvurdering kan se ud. APV-skemaet er indsat som bilag 1 i vejledningen. 3

4 INDHOLD HVAD ER EN APV? En APV er en gennemgang og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder en stillingtagen til hvorledes eventuelle arbejdsmiljøproblemer kan løses. En APV er en metode, der skal bruges for at bringe system i virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Metoden skal give bedre overblik over arbejdsmiljøforholdene Hvis virksomheden ikke selv kan komme igang med at udarbejde en APV, eller man går i stå undervejs i processen har man pligt til at indhente ekstern bistand, f. eks. fra BST. Men det er under alle omstændigheder arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en APV, og eksterne rådgivere kan ikke alene udarbejde virksomhedens APV. Virksomhedens ledelse og medarbejdere skal altid deltage i arbejdet. give bedre mulighed for forebyggelse af arbejdsskader styrke samarbejdet om arbejdsmiljøforholdene mellem ansatte og ledelse HVAD ER EN APV?...5 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV?...6 HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV?...7 SYSTEMATIK...8 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Kolonne A: Gennemgang...9 Kolonne B: Problem Kolonne C: Løsning...11 Kolonne D: Kontrol...12 Skema-eksempel, bilag 1 Områder, bilag 2 4 Skoven HENVISNINGER/OPLYSNINGER...14

5 HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV? HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV? Lovgivningen stiller krav om, at en APV skal være SKRIFTLIG Arbejdsgiveren skal således sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering UDARBEJDET MED DELTAGELSE AF VIRK- SOMHEDENS SIKKERHEDSORGANISATION Dokumentation herfor sker ved sikkerhedsorganisationens påtegning på selve APV-skemaet. Hvor der ikke findes en sikkerhedsorganisation, skal medarbejderne på tilsvarende vis inddrages. TILGÆNGELIG Resultatet af den skriftlige arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. AJOURFØRT Endelig stilles der krav om, at en arbejdspladsvurdering skal ajourføres når der sker ændringer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Dog skal en arbejdspladsvurdering ajourføres mindst hvert tredje år. Derudover stilles der en række formelle krav til indholdet af en arbejdspladsvurdering. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: IDENTIFIKATION OG KORTLÆGNING af virksomhedens arbejdsmiljøforhold BESKRIVELSE OG VURDERING af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer PRIORITERING OG OPSTILLING AF HANDLINGSPLAN til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer RETNINGSLINJER FOR OPFØLGNING på handlingsplanen Der stilles derimod ikke krav om, at APV en skal godkendes af Arbejdstilsynet eller andre. METODEFRIHED Virksomhederne har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil anvende ved gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering. Metoden skal blot indeholde de føromtalte krav, der stilles til en APV. Derudover skal alt arbejde omkring udarbejdelsen af en APV ske i samarbejde med de ansatte. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i arbejdet, og hvor en sådan ikke forefindes, skal de ansatte på tilsvarende vis inddrages. Det er arbejdsgiveren, der lægger rammerne for arbejdspladsvurderingen, men det sker i et samarbejde med de ansatte. I den forbindelse kan man overveje følgende gode råd inden processen sættes i gang. Det skal afklares hvordan processen skal gennemføres hvor mange ressourcer skal afsættes hvem skal være nøglepersoner hvem tager sig af de forskellige opgaver hvordan skal medarbejderne involveres hvordan skal medarbejderne informeres Nogle virksomheder vælger at udlevere skemaer til alle ansatte. De ansatte udfylder herefter disse skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen. Andre virksomheder deler ikke skemaer ud, men afholder i stedet personalemøder, hvor virksomhedens arbejdsmiljøforhold gennemgåes. Man kan også kombinere metoderne. Der er f.eks. virksomheder, der udpeger nøglepersoner, som - på baggrund af interviews med nogle eller alle ansatte i virksomheden - udarbejder APV-skemaerne. Det kan f. eks. være en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant, der sammen udfører dette arbejde. Den ene metode er ikke mere rigtig end den anden, og det er op til virksomhederne at afgøre, hvad der fungerer bedst i det konkrete tilfælde. 6 7

6 SYSTEMATIK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET Selv om virksomhederne som udgangspunkt har frihed til selv at vælge, hvilken metode de vil bruge ved udarbejdelsen af virksomhedens APV, så er det vigtigt at få systematiseret arbejdet. Systematikken er med til at skabe overblik over arbejdsmiljøforholdene som er et af formålene med at gennemføre arbejdspladsvurderinger. Det er derfor en god idé at anvende skemaet eller EDB-programmet til dette formål. Ved at benytte sig af disse redskaber sikrer man sig samtidig, at alle formelle krav til den indholdsmæssige del af arbejdspladsvurderingen er overholdt. Både APV-skemaet og EDB-programmet bygger på det princip, at virksomheden inddeles i mindre områder, der er naturligt afgrænsede. Der kan være tale om opdelinger i geografiske, arbejdsmæssige eller organisatoriske områder m.m. Man kan f. eks. adskille virksomhedens administration fra driften/- produktionen, ligesom det også kan være hensigtsmæssigt at opdele driften i flere områder. Hvor mange områder virksomheden bør inddeles i afhænger af, hvor stor virksomheden er, og hvor mange forskellige aktiviteter virksomheden beskæftiger sig med. Man udfylder et APV-skema (eller flere) for alle de områder virksomheden er blevet opdelt i. I dette skema noterer man alle de arbejdsopgaver eller arbejdsprocesser som medarbejderne er beskæftiget med indenfor området. Bygningerne, hvor aktiviteterne foregår skrives også ind i skemaet. På denne måde får virksomheden udarbejdet et materiale, der helt specifikt opregner de fysiske forhold og de aktiviteter, som omfattes af den pågældende virksomhed. Dette materiale danner udgangspunkt for det videre arbejde med arbejdspladsvurderingen. Bilag 2 er et eksempel på, hvordan man har opdelt et skovbrug i et afgrænset område inklusive de arbejdsaktiviteter, der kan høre ind under området. Listen er ikke udtømmende. Der kan således både være flere områder og andre arbejdsopgaver, der skal vurderes. Det afhænger helt af virksomhedens aktiviteter i øvrigt. KOLONNE A: GENNEMGANG Det er hele virksomheden, der skal gennemgåes, når der skal udarbejdes en APV. Både bygninger, arbejdsprocesser og arbejdssteders indretning skal vurderes, eller med andre ord: Der skal ske en identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Under gennemgangen skal man registrere alle de forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. I den forbindelse skal man registrere, om der kan konstateres påvirkninger eller farer i relation til de fysiske forhold ergonomiske forhold psykiske forhold kemiske forhold biologiske forhold ulykkesfarer øvrige forhold Hvad disse forhold nærmere dækker over, kan man læse på bagsiden af APV-skemaet, hvor der er opregnet eksempler på forskellige risici. (Se hertil bilag 1 i denne vejledning.) Skulle det være tilfældet, at der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer overhovedet, vil der kun være afkrydsninger i nejkolonnen. Der vil derfor ikke være behov for at udfylde skemaet yderligere, eller foretage sig mere i denne omgang. 8 9

7 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET KOLONNE B: PROBLEM KOLONNE C: LØSNING BESKRIVELSE Hvis der er registreret arbejdsmiljøproblemer skal der ske en beskrivelse af disse. Korte men præcise beskrivelser er ofte at foretrække frem for lange redegørelser. Dét, der er afgørende er, at beskrivelsen er klar og forståelig, så den kan danne grundlag for en vurdering af arbejdsmiljøproblemet. Skemaet er imidlertid ikke til hinder for, at man udarbejder længere redegørelser for et problem. Hvis man har behov for dette fortsætter man blot videre nedad i skemaet og bruger den plads, der er nødvendig. Det får blot den betydning, at man måske må bruge nogle flere skemaer til arbejdspladsvurderingen. Men i øvrigt er der ingen skema-tvang, så man kan også supplere APV-skemaet med ganske almindeligt skrivepapir. VURDERING Man må vurdere problemernes art, alvor og omfang. Denne vurdering er grundlaget for hvilke løsninger, der senere skal sættes i værk. Ved vurderingen af arbejdsmiljøproblemerne kan man skelne mellem to kategorier af problemer: problemer, der kan løses med det samme problemer, der skal indarbejdes i en handlingsplan, fordi de ikke kan løses umiddelbart Det er kun nødvendigt at udarbejde handlingsplaner for den sidste kategori af problemer. Er der tale om et arbejdsmiljøproblem, der henhører under denne kategori må man gå videre med at udfylde skemaets kolonne C. HANDLINGSPLAN De arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses med det samme skal indarbejdes i en handlingsplan. En handlingsplan er en plan over, hvordan det pågældende arbejdsmiljøproblem bliver løst og hvem der er ansvarlig for, at planen følges. I nogle tilfælde er man nødt til at foretage nærmere undersøgelser af problemerne inden der kan udarbejdes en løsning. Ved vurderingen af hvilke løsninger, der skal vælges, skal følgende forebyggelsesprincipper iagttages: Risici skal forhindres Risici skal bekæmpes ved kilden Arbejdet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt Hensyn til om den tekniske udvikling har muliggjort bedre arbejdsmiljøløsninger Udskifte dét, der er farligt til noget, der er ufarligt eller mindre farligt PRIORITERING I handlingsplanen noteres en dato for, hvornår arbejdsmiljøproblemer skal være løst. Herved opstår den rækkefølge, hvori problemerne skal løses, og samtidig har virksomheden foretaget den prioritering af problemerne, der også stilles krav om ved udarbejdelsen af en APV. I den forbindelse må man være opmærksom på, at nogle problemer er vigtigere at få løst end andre. Hvor lang tid der kan gå inden et problem løses afhænger helt af problemets art, alvor og omfang. Nogle problemer skal løses hurtigt, andre problemer kan og skal måske først løses over en årrække. Men prioriteringen må ske efter følgende principper: hvor stor skade problemerne kan påføre de ansatte hvor stor risiko der er for, at skaden opstår hvor let problemet er at løse Vælge løsninger, der yder kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse Arbejdstagerne skal instrueres hensigtsmæssigt 10 11

8 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET OMRÅDE Bilag 2 KOLONNE D: KONTROL SKOVEN En APV skal indeholde retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen. Herved sikres det, at handlingsplanerne igangsættes og det kontrolleres om de løsninger, der er valgt, virker efter hensigten. Det vil fremgå af kolonne C, hvem der er ansvarlig for, at en løsning iværksættes. I kolonne D er der plads til at notere, hvem der har kontrolleret eller skal kontrollere om en løsning er iværksat, ligesom der også er plads til at notere, hvem der har godkendt, at den pågældende løsning virker. Initialer og dato er nok. Hvis det viser sig, at en løsning ikke virker, må problemet vurderes igen og en ny handlingsplan må udarbejdes. Hvor effektiv en løsning viser sig at være, vil i mange tilfælde først kunne kontrolleres efter et stykke tid, alt afhængigt af hvilket problem, der er tale om. Men der kan også være situationer, hvor effektiviteten kan kontrolleres med det samme. Der er ikke nogen bestemte regler for, hvem der skal kontrollere eller godkende, og det behøver ikke være den samme person/er, der både kontrollerer om planen er sat i værk og om den virker. På de næste sider (bilag 1) er der vist et eksempel på, hvordan en arbejdspladsvurdering kunne se ud for området skoven. ARBEJDSPROCESSER bygningsarbejder flishugning grøfterensning gødskning klipning af grønt kultur og bevoksningspleje læsning af træer og grønt pasning af dyr (f.eks. får der græsser ukrudt) plantning BYGNINGER ARBEJDSSTEDETS INDRETNING skurvogne skovning - juletræer skovning - kanttræer m.m. slåning sprøjtning storskovning traktorsprøjtning tynding udkørsel afkortet træ udkørsel grønt udkørsel juletræer udkørsel uafkortet træ vildafværgning 12 13

9 HENVISNINGER/OPLYSNINGER Henvisninger til love, bekendtgørelser, ATanvisninger m.v. Lov om Arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr af 27. december 1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997, og lov nr. 379 af 10. juni Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, som ændret ved bekendtgørelse nr af 17. december AT-anvisning nr , august 1994 Arbejdspladsvurdering (vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen). Yderligere information og materiale kan fåes ved henvendelse til konsulenttjenesten i Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget: ARBEJDSGIVERORGANISATION Torsøvej Risskov Tlf.: ARBEJDSTAGERORGANISATION Kampmannsgade 4 postboks København V Tlf.: AT-meddelelse nr , februar Arbejdspladsvurdering. 14

10 ARBEJDSPLADSVURDERING AF SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLD PÅ: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: Arbejdspladsvurderingen udarbejdes med deltagelse af sikkerhedsorganisationen. Hvor en sådan ikke er påkrævet, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages. Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig på virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdspladsvurderingen revideres hver gang der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøforholdene og mindst hvert tredje år. Bilag 1

11 EKSEMPLER FRA EN ARBEJDSPLADSVURDERING FOR SKOVBRUG A: GENNEMGANG Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold for: 1) arbejdsmetoder og arbejdsprocesser 2) bygninger 3) arbejdsstedets indretning Konstateret påvirkninger eller farer (se bagside). ja nej B: PROBLEM Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne d.v.s. problemernes art, alvor og omfang samt årsagerne til problemerne. C: LØSNING Handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart. Det skal fremgå: 1) hvordan problemet skal løses 2) hvornår problemet skal løses 3) hvem der er ansvarlig for gennemførelse og kontrol D: KONTROL Opfølgning og løsningseffektivitet kontrol af: Godkendt af: (navn og dato) (navn og dato) Klipning af pyntegrønt X 1) Dårlige ergonomiske arbejdsstillinger på grund af gamle 1) Mål: Investere i nye bundtapparater, som kan tilpas- Bundtning af pyntegrønt X bundtapparater, som ikke kan tilpasses den enkelte. ses den enkelte skovarbejder. Bent og Peter under- 2) Desuden meget ensidigt gentaget arbejde. søger mulighederne og indkøber materiel inden den 1/ ) Større afveksling i arbejdsopgaver nødvendig for at undgå ensidigt gentaget arbejde. Derfor skal der skiftes mellem bundtning og udbæring til kørespor, Peter Bent og Peter Peter informerer medarbejderne inden den 1/8-98. d. 1/8-98 d. 15/11-98 OK Udbæring af pyntegrønt X Generelt: Farligt arbejde med motorsav. Forholdsregler og Fældning af juletræer X instrukser (herunder om brug af personlige værnemidler) er Ingen handlingsplan udarbejdet af sikkerhedsgruppen og findes i sikkerhedsmappen i frokoststuen/kontoret. Materialet revideres løbende og findes (kombineret med personlig vejledning fra arbejdsleder) tilstrækkelig til forebyggelse af mulige ulykker. Netning X

12 HUSKELISTE TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGEN GENERELT Listen indeholder typiske forhold, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger eller farer Fysiske forhold: Ergonomiske forhold: Psykiske forhold: Kemiske forhold: Biologiske forhold: Ulykkesfarer: Øvrige forhold: Angår bl.a arbejdslokalet/arbejdspladsens omgivelser, støj, vibrationer, belysning. F.eks. arbejdspladsens indretning, pladsforhold, inventar/hjælpe-midler, transportforhold, træk, luftfugtighed. Er der egnede og effektive hjælpemidler i tilstrækkeligt omfang? Er der personlige værnemidler til rådighed? Er der forsvarlig mulighed for flugt og redning? Førstehjælpsudstyr? Skiltning med oplysninger af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning? Ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger til bekæmpelsesmidler. Angår bl.a. tungt arbejde, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde, fastlåste/ og eller dårlige arbejdsstillinger og arbejdstempo. Angår bl.a. arbejdstid og tilrettelæggelse heraf, tidspres, ensformighed, mgl. indflydelse på eget arbejde, alenearbejde herunder risiko for ulykker, manglende kollegial støtte, manglende informationer, uklar ansvars- og kompetencefordeling, voldsrisiko? Stoffer og materialer samt processer m.v. der udvikler stoffer og materialer. Er der risiko for optagelse af sundhedsskadelige stoffer eller materialer ved indånding, ved hudkontakt eller gennem munden? F.eks. på grund af plantens toksiske eller allergene effekt. Mikroorganismer mv. Er der f.eks. mulighed for at blive udsat for mikroorganismer (bakterier, virus, svampe, parasitter mv.), som kan forårsage infektionssygdomme, allergier, toksiske effekter mv. Angår bl.a. arbejdsmaskiner, håndværktøjer, transportmateriel, kraner, lifte, intern transport og færdsel, håndtering af konstruktioner, emner, materialer mv. Eksplosions- og brandfarer, omgang med dyr, ætsning og forgiftninger. Er der f.eks. uafskærmede dele ved skærende og/eller bearbejdende værktøjer/maskiner? Er der fare for nedstyrtning, sammenskridning eller fald? Er bygninger, herunder tekniske anlæg mv. forsvarligt konstrueret og bliver de holdt ved lige? Er indhegninger, overdækninger eller andre foranstaltninger tilstrækkelige til afværgning af f.eks. nedstyrtende genstande? Er gulve og gulvbelægninger tilpasset det arbejde, der udføres, er evt. niveauforskelle og huller (f.eks. smøregrave) tydelig markeret? Er det sikkert, at den enkelte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde?

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR LANDBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR LANDBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR ANLÆGSGARTNERI

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR ANLÆGSGARTNERI BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på:

ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på: ArbejdsPladsVurdering af sikkerheds og sundhedsforhold på: Virksomhed: For område: Udarbejdet af: 1) 2) 3) Arbejdsleder for sikkerhedsorganisation Dato: 4) ArbejdsPladsVurderingen udarbejdes med deltagelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Strakspåbud ved grove overtrædelser

Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure G-204 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest revideret: 1. juli

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med over 10 ansatte skal samarbejdet foregå i

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Materialet kan rekvireres eller downloades på www.barjordtilbord.dk og købes i www.arbejdsmiljøbutikken.dk Indhold Branchevejledninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016

Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Arbejdsmiljøredegørelse for SDE 2013-2016 Indhold 1. Arbejdsmiljøsystemet... 2 2. Arbejdsmiljøpolitik... 2 3. Konkrete mål og handlingsplan for arbejdsmiljøet på SDE 2013-2016... 4 4. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere