Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

2 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen iværksat forskellige initiativer til at få fyldt pladserne op. Planlægningen af arbejdstiden er delvist blevet udlagt decentralt, og medarbejderne er meget tilfredse med dette. Tilsynet noterer sig, at arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse i fællesskab er i gang med at udarbejde en handleplan på baggrund af APV en, der blev gennemført i maj Under tilsynsbesøget giver medarbejderne udtryk for, at hverdagen af og til kan være præget af stress og tidspres samt en negativ omgangstone. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet iværksætter tiltag, der forebygger stress og tidspres. Det vurderes, at et fast introprogram for nyansatte vil bidrage til at sikre, at nyansatte systematisk introduceres til alle relevante opgaver/emner. Tilsynet opfordrer derfor til, at tilbuddet overvejer dette. Det vurderes, at supervisionsforløbet har været positivt. Det bemærkes dog, at medarbejderne vurderer, at ledelsens tilstedeværelse under supervisionen kan være hæmmende for den åbenhed, der gerne skulle præge supervisionen. Det anbefales, at de relevante parter på arbejdspladsen går i gang med at drøfte relevansen af samt evt. formål med og indhold af en personalehåndbog. Det vurderes, at der kan være behov for at få beskrevet nogle retningslinjer for samarbejdet med de pårørende, da der kan opstå situationer, hvor medarbejderne er usikre på rammerne for samarbejdet. Sundhed Tilsynet vurderer, at det at bofællesskabet har fået tilknyttet en bosteds-sygeplejerske bidrager positivt til bl.a. sikring af korrekt medicinhåndtering samt en fagligt mere kvalificeret kontakt til beboernes egen læge samt sundhedsvæsenet generelt. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for et ønske om, at sygeplejersken er mere synlig i de enkelte huse. Det vurderes desuden, at der er behov for, at sygeplejerskens funktion og konkrete opgaver bliver formidlet til medarbejderne. Set i lyset af, at der i bofællesskabet håndteres en del medicin, vurderes det positivt, at bofællesskabet har to medarbejdere i hvert hus med udvidet medicinkursus samt at alle medarbejdere kommer på grundlæggende medicinkursus. Tilsynet tilslutter sig bofællesskabets egen overvejelse om, at afholde et informationsmøde vedr. medicin for de pårørende. Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Tilsynet prioriterede at bruge tid på udvalgte emner på tilsynet. Der resterer således fire opfølgningspunkter fra tilsynsbesøget d. 21. maj 2014, som tilsynet på næstkommende tilsynsbesøg vil følge op på. Tilsynet vurderer, at der er blevet fulgt op på øvrige bemærkninger og anbefaling fra seneste tilsyn. Tilsynet noterer sig dog, at medarbejderne fortsat giver udtryk for et behov for en ramme/retningslinjer for samarbejdet med de pårørende. Der gøres opmærksom på, at tilsynsrapporten altid er udtryk for et øjebliksbillede på dagen for tilsynsbesøget. Rapporten skal derfor ses og læses i lyset af dette. 2/14

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen iværksat forskellige initiativer til at få fyldt pladserne op. Det bemærkes, at planlægningen af arbejdstiden delvist er blevet udlagt decentralt, og at medarbejderne er meget tilfredse med dette. Tilsynet noterer sig, at arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse i fællesskab er i gang med at udarbejde en handleplan på baggrund af APV en, der blev gennemført i maj Tilsynet opfordrer til, at tilbuddet overvejer, om et fast introprogram kunne give nyansatte en mere systematisk introduktion til arbejdet i bofællesskabet. Tilsynet bemærker, at medarbejdere og leder har oplevet, at supervisionsforløbet har været positivt. Det bemærkes dog, at medarbejderne vurderer, at ledelsens tilstedeværelse under supervisionen kan være hæmmende for den åbenhed, der gerne skulle præge supervisionen. Tilsynet bemærker, at der kan være behov for at få beskrevet nogle retningslinjer for samarbejdet med de pårørende, da medarbejderne beskriver, at der kan være usikkerhed omkring rammerne for samarbejdet. Tilsynet opfordrer tilbuddet til at overveje, om rammerne for samarbejdet skal beskrives. Tilsynet bemærker, at der er blevet tilknyttet en bosteds-sygeplejerske til bofællesskabet. Det bemærkes, at medarbejderne giver udtryk for et ønske om, at sygeplejersken er mere synlig i de enkelte huse, samt at der er behov for, at sygeplejerskens funktion og konkrete opgaver bliver formidlet til medarbejderne. Set i lyset af, at der i bofællesskabet håndteres en del medicin, vurderes det positivt, at bofællesskabet har to medarbejdere i hvert hus med udvidet medicinkursus samt at alle medarbejdere kommer på grundlæggende medicinkur- 3/14

4 sus. Tilsynet tilslutter sig bofællesskabets egen overvejelse om, at afholde et informationsmøde vedrørende medicin for de pårørende. Det anbefales, at de relevante parter på arbejdspladsen går i gang med at drøfte relevansen af samt evt. formål med og indhold af en personalehåndbog. Anbefalinger Påbud Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet iværksætter tiltag, der forebygger stress og tidspres. Der udstedes ingen påbud. 4/14

5 Oplysninger Navn og hjemsted Leder Tilbudstype og lovgrundlag Bofællesskabet Lykke Marie Hauge Møllevej Slangerup Forstander Kirsten Borst Bofællesskabet Lykke Marie er etableret efter Lov om friplejeboliger og er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse, der fungerer som institutionens øverste ledelse. Bofællesskabet er af Servicestyrelsen certificeret som friplejeboligleverandør i Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne, genoptræning og ledsagelse iht. Servicelovens 83, 85, 86, 87 og 97. Bofællesskabet er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer institutionen med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling. Takst Den godkendte døgntakst er opdelt i fire beboerprofiler. Taksten er udregnet på baggrund af støttebehovet. I 2014 er følgende takster godkendt: Opholdsbetaling Profil 1 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 2 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 3 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 4 til kr ,- pr. døgn Antal pladser og belægningsgrad Tilbuddet har 24 pladser. Belægningsgraden er på tilsynsdagen ca. 79 %, idet der er 5 ledige pladser. Nuværende fordeling i forhold til takstgrupper: Takstgruppe 2: 2 beboere Takstgruppe 3: 6 beboere Takstgruppe 4: 11 beboere Målgruppebeskrivelse Ifølge hjemmesiden er Lykke Marie et botilbud til voksne med multiple funktionsnedsættelse. Ifølge Tilbudsportalen er målgruppen voksne imellem år med følgende funktionsnedsættelser: Synsnedsættelser, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. 5/14

6 Antal ansatte og personalesammensætning Personalesammensætning på dagen for tilsynet: Forstander, uddannet pædagog, har lederuddannelse Stedfortræder, uddannet socialrådgiver 13 pædagoger (34-37 timer), heraf 1 på barselsorlov 1 pædagogisk assistent (35 timer) 1 ergoterapeut (34 timer) 10 omsorgsmedhjælpere (30-37 timer), heraf 3 nattevagter 4 SOSU-hjælpere (32-34 timer) 3 SOSU-assistenter (30-35 timer) 1 husassistenter/rengøring (25 timer) 2 husassistenter/køkken (26-30 timer) 1 teknisk serviceleder (37 timer) 1 kok (30 timer) 1 administrativ medarbejder (25 timer) Stedet har derudover et vikarkorps bestående af 12 timelønnede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Sidste tilsyn 21. maj 2014 (anmeldt) Dato og tidspunkt for tilsyn 6. november 2014 kl Deltagere i tilsynet Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Forstander 3 medarbejdere (én medarbejder fra hvert hus, heraf bofællesskabets to arbejdsmiljørepræsentanter) Tilsynet har haft fokus på følgende hovedpunkter: Organisation, ledelse og personale Sundhed (medicinhåndtering og UTH) Opfølgning på seneste tilsyn På tilsynet har forstander og medarbejdere deltaget i to interviews. Tilsynet afsluttedes med en opsamling med forstander. Under tilsynet er udleveret diverse skriftligt materiale, bl.a. personaleoversigt. Tilsynsførende Lykke Bomholt Rasmussen, tilsynskonsulent Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent 6/14

7 Opfølgning på tidligere tilsyn Bemærkninger fra sidste tilsyn 1) Tilsynet bemærker, at tilbudsstedet går i gang med at udarbejde kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser for stedet. 2) Tilsynet bemærker, at der er behov for en forventningsafstemning mellem tilbuddet og de pårørende. Det bemærkes også, at ledelsen har taget relevante initiativer i forhold til dette bl.a. i form af ydelsesbeskrivelser samt udarbejdelse af en pårørendepolitik. 3) Det bemærkes, at leder ønsker et øget fokus på effektmåling. 4) Tilsynet bemærker, at det ikke fremgår af handleplanerne, hvorvidt eller hvordan beboeren har været involveret i udarbejdelsen af målene/planerne. 5) Det bemærkes, at ledelse og personale vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis handleplanerne kan lægges elektronisk i stedets journaliseringssystem. 6) Det bemærkes, at der i interviewet med de pårørende gives udtryk for et ønske om flere individuelle aktiviteter for beboerne. 7) Der opfordres til, at tilbuddet påbegynder indberetning på den nye tilbudsportal. 8) Det bemærkes, at personalet skal deltage i et supervisionsforløb, hvor arbejdet i krydsfeltet mellem de pårørende og fagligheden er særligt i fokus. Anbefalinger fra sidste tilsyn Påbud fra sidste tilsyn Opfølgning 9) Det anbefales, at der indgås aftaler med beboernes dagtilbud med det formål at sikre, at bofællesskabet modtager al væsentlig information. Der er ikke udstedt påbud. Ad 1) Leder oplyser, at der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for bofællesskabet. Udarbejdelsen er sket i et samarbejde mellem leder og bestyrelse. Ad 2) Der er ikke udarbejdet en pårørendepolitik. Leder beskriver, at en nedskrevet politik for samarbejdet ikke nødvendigvis er et hensigtsmæssigt tiltag. Man overvejer således stadig, om en sådan skal udarbejdes. Medarbejderne, der deltager i tilsynet oplever dog et behov for nogle retningslinjer for pårørendesamarbejdet. Ad 3-5) Tilsynet følger op på disse bemærkninger på næstkommende tilsynsbesøg. Ad 6) Tilsynet følger op på denne bemærkning på næstkommende tilsynsbesøg. Leder oplyser dog, at der er taget mange nye initiativer til aktiviteter. Der er blevet nedsat et aktivitetsudvalg, og ifølge leder har der været mange aktiviteter i sommerferien samt aktiviteter hver dag i efterårsferien. På de nyligt afholdte pårørendemøder har der desuden været positive tilbagemeldinger fra de pårørende til medarbejderne vedr. aktiviteter. Ad 7) Der er indberettet væsentlige oplysninger til Tilbudsportalen. De sidste 7/14

8 oplysninger skal være indberettet og godkendt inden udgangen af Ad 8) Supervisionsforløbet har ifølge leder og medarbejdere været givtigt. Ad 9) Leder og medarbejdere beskriver, at man siden sidste tilsynsbesøg har haft et møde med et dagtilbud, som otte af beboerne benytter. Mødet har været givtigt og der er aftalt direkte kommunikations vej mellem medarbejdere fra hhv. bofællesskabet og dagtilbuddet bl.a. for at sikre, at vigtige informationer kommer frem til rette modtager. Vurdering Tilsynet prioriterede at bruge tid på tilsynet på udvalgte emner. Der resterer således fire opfølgningspunkter fra tilsynsbesøget d. 21. maj 2014, som tilsynet på næstkommende tilsynsbesøg vil følge op på: Det bemærkes, at leder ønsker et øget fokus på effektmåling. Tilsynet bemærker, at det ikke fremgår af handleplanerne, hvorvidt eller hvordan beboeren har været involveret i udarbejdelsen af målene/planerne. Det bemærkes, at ledelse og personale vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis handleplanerne kan lægges elektronisk i stedets journaliseringssystem. Det bemærkes, at der i interviewet med de pårørende gives udtryk for et ønske om flere individuelle aktiviteter for beboerne. Tilsynet vurderer, at der er blevet fulgt op på øvrige bemærkninger og anbefaling fra seneste tilsyn. Tilsynet noterer sig dog, at medarbejderne fortsat giver udtryk for et behov for en ramme/retningslinjer for samarbejdet med de pårørende. Organisation, ledelse og personale Tilbuddets organisering Som noget nyt er udarbejdelse af arbejdsplaner lagt ud til en tjenestetidsansvarlig i hvert team. Både leder og medarbejdere, der deltager i tilsynet, giver udtryk for stor tilfredshed med denne decentralisering, hvor tilrettelæggelsen af arbejdstiden i højere grad er lagt ud til team ene. Det beskrives, at fordelen ved den nye ordning er, at planlægningen kommer til at ske tæt på hverdagen, hvor der kan tages højde for beboernes forskellige aktiviteter. Der er netop blevet udarbejdet nye grundplaner, som er blevet til på baggrund af inputs fra medarbejderne, hvor der bl.a. er taget hensyn til deres individuelle ønsker med hensyn til arbejdstid. Grundplanen for det enkelte team kommer til høring hos medarbejderne i 4 uger, hvorefter den endelige plan er klar. De arbejdsplansansvarlige mødes 1-2 timer ugentligt med stedfortræder med henblik på oplæring og støtte til arbejdstidsplanlægningen. Leder håber på sigt også, at ledelsen kan spare noget tid og i stedet bruge tiden på pædagogisk udviklingsarbejde. Leder og medarbejdere beskriver, at morgenerne i bofællesskabet, der tidligere har været beskrevet som lidt hektiske, forløber godt for tiden i alle tre teams. Dette hænger bl.a. sammen med, at et par beboere, har fået kortere 8/14

9 transporttid til deres dagtilbud og derfor kan stå op senere. Leder har udarbejdet ydelsesbeskrivelser i samarbejde med bestyrelsen. Det samlede ydelseskatalog, der rummer beskrivelse af 17 kerneydelser er blevet lagt på bofællesskabets hjemmeside. Ydelseskataloget betragtes ikke som endeligt men vil løbende blive udviklet. Medarbejderne har ikke været involveret i udarbejdelse af ydelseskataloget. Bestyrelsen har afholdt et pårørendemøde, hvor bl.a. bofællesskabets økonomiske rammer er blevet beskrevet samtidig med at ydelseskataloget er blevet mundtligt præsenteret, sådan at de pårørende har fået information om, hvad der ligger i de forskellige ydelser. Kataloget er efterfølgende blevet lagt på bofællesskabets hjemmeside. På de seneste personalemøder har man taget emner op fra ydelseskataloget med henblik på i grupper at diskutere, hvad de beskrevne ydelser betyder, og hvordan de kan implementeres, hvis de ikke allerede er en del af hverdagen. Med hensyn til mødestrukturen, er der sket en ændring i form af, at man har valgt at flytte noget af tiden fra personalemødet til team-møderne, hvor medarbejderne har ønsket at der var mere tid. Det oplyses, at der p.t. er teammøde hver anden uge i det enkelte hus og fællesmøde for alle medarbejdere fire gange årligt. Brugersituation Der er 5 ledige pladser i botilbuddet. 1 beboer er flyttet ud pr. 1. aug. Leder oplyser, at hun af bestyrelsen er blevet bedt om at lave en målrettet indsats for at få besat pladserne. Leder har bl.a. udsendt brev til 23 kommuner og inviterer til åbent hus ultimo november. Repræsentanter for bestyrelsen vil bl.a. skrive artikler til fagblade med henblik på at gøre opmærksom på bofællesskabet. Leder vurderer, at man er tæt på at have en aftalte med to kommuner omkring indflytning af to nye beboere. Ledelse Bestyrelse Emnet har ikke været drøftet på tilsynsbesøget. Leder beskriver samarbejdet med bestyrelsen som godt. Bestyrelsen, som konstitueredes i foråret 2014 har (som nævnt) bidraget til udvikling af ydelseskataloget. Bestyrelsen er, ifølge leder, for tiden særligt optaget af at bofællesskabet får besat de ledige pladser. Personalesituation Der er i øjeblikket tre ledige stillinger. Leder oplever, at nogle nyansatte bliver overraskede over, hvad jobbet indebærer og vurderer, at det er årsagen til en del af den personaleudskiftning, der har præget stedet siden starten. Leder vurderer dog, at stedet er på rette vej nu. Man vil gerne have tre ergoterapeuter i bofællesskabet. For øjeblikket har man kun en enkelt. Det beskrives, at nye medarbejdere får udleveret en kuvert med informationsmateriale, herunder regler om magtanvendelse og medicinvejledning, som nyansatte skal skrive under på, at de har læst. I kuverten findes også navne på arbejdsmiljørepræsentanter og introduktion til stedets ambulance planer. 9/14

10 Nyansatte sidemandsoplæres. Der er ikke et decideret intro-program for nyansatte. Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne beskriver, at samarbejdet mellem de tre teams fungerer godt. Der er velvilje til at hjælpe hinanden, - både at spørge om hjælp og tilbyde hjælp, når man selv har ekstra overskud eller ved, at et andet team kunne have behov for hjælp. Under interviewet med medarbejderne gives udtryk for et ønske om, at ledelsen er mere tilgængelig end det opleves i øjeblikket. Samtidig gives der udtryk for, at der er medarbejdere, der er tilfredse med tilgængeligheden. Medarbejderne giver udtryk for et ønske om, at der udarbejdes en personalehåndbog. Kommunikationen mellem beboere, dagtilbud, botilbud og pårørende foregår ofte på forskellige måder, bl.a. afhængigt at, hvordan beboeren bedst muligt inddrages. Beskeder gives bl.a. via Facebook, på mail, Ipad eller talemaskine. Kompetenceudvikling og faglig udvikling Alle faste medarbejdere, der har været ansat i mere end seks måneder, tilbydes MUS i 4. kvartal Der har været iværksat et supervisionsforløb på 2 x 3 timer for personalet i hvert team. Både leder og medarbejdere, der deltager i tilsynet vurderer, at forløbet har været positivt. Leder beskriver, at supervisionen er åben, dvs. indholdet afhænger af, hvad det deltagende personale tager op. Planen er, at hvert team skal have endnu 2 x 3 timers supervision med samme (eksterne) supervisor i foråret Medarbejderne oplever, at supervisionen er givtig men giver udtryk for, at det kan være hæmmende for supervisionen, at leder eller stedfortræder er til stede under supervisionen. Medarbejderne tror, at der vil opleves større åbenhed i supervisionen, hvis ledelsen ikke er til stede. Leder beskriver dog, at leders eller stedfortræders deltagelse giver mulighed for at have større kendskab til, hvad der rører sig i medarbejdergruppen og hvilke udfordringer de står over for. Samtidig ønsker leder, at kulturen på arbejdspladsen skal være så åben, at ledelsens tilstedeværelse er naturlig. Arbejdsmiljø og sikkerhed Der er udarbejdet APV i maj på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det er Arbejdstilsynets materiale, der er blevet benyttet. Der er valgt to arbejdsmiljørepræsentanter, som sammen med leder er i gang med at lægge en plan for arbejdet med APV ens resultater. Adspurgt til aktuelle udfordringer i arbejdsmiljøet, beskriver medarbejderne, at der i øjeblikket er fokus på omgangstonen på arbejdspladsen. Medarbejderne vurderer, at dette hænger sammen med, at hverdagen af og til er præget af stress og tidsmæssigt pres. Medarbejderne oplever, at der ofte sker uforudsete ting, bl.a. sygdom hos beboerne eller kolleger, hvilket betyder at der ofte er ændringer i forhold til det planlagte. Dette er ifølge medarbejderne en udfordring i hverdagen. Medarbejderne oplever, at de mange vikarer er en belastning i arbejdsmiljøet. Der gives dog også udtryk for, at langt de fleste vikarer kan løse de opgaver de skal. 10/14

11 Ifølge medarbejdere og leder er der altid en fast medarbejder til stede. Leder fortæller, at der er særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet, bl.a. via opfølgende samtaler. Med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø er der blevet udarbejdet forflytningsvejledninger. Da det har været svært at rekruttere ergoterapeuter er der i øjeblikket kun en enkelt ergoterapeut i huset, som alle medarbejdere kan trække på. Derfor overvejer leder at uddanne flere forflytningsvejledere. Dette er også et ønske fra medarbejdernes side. Det oplyses, at Fonden Mariehjemmene er i gang med at designe egen APV og at man fremover vil benytte denne model. Eksternt samarbejde Leder og medarbejdere beskriver, at man siden sidste tilsynsbesøg har haft et møde med et dagtilbud, som otte af beboerne er tilknyttet. Mødet har været givtigt og der er aftalt direkte kommunikations vej mellem medarbejdere fra hhv. bofællesskabet og dagtilbuddet bl.a. for at sikre, at vigtige informationer kommer frem til rette modtager. Leder giver udtryk for et ønske om, at bofællesskab og dagtilbud får et øget kendskab til hinanden og vurderer at det vil styrke samarbejdet. Der har siden sidste tilsyn været afholdt et større pårørendemøde, hvor bestyrelsen har inviteret. Derudover har der været afholdt pårørendemøder i de enkelte teams. Generelt er der tæt kontakt til de pårørende i det daglige. Derudover til de pårørende via nyhedsbrev og hjemmeside. De pårørende opleves meget engagerede og er ofte på besøg/til stede i bofællesskabet. Medarbejderne beskriver de pårørende som vigtige samarbejdspartnere. Samtidig giver medarbejderne udtryk for, at der kan være et behov for at få beskrevet nogle retningslinjer for samarbejdet med de pårørende, da der kan opstå situationer, hvor medarbejderne er usikre på rammerne for samarbejdet. Tilsynets vurdering Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen iværksat forskellige initiativer til at få fyldt pladserne op. Planlægningen af arbejdstiden er delvist blevet udlagt decentralt, og medarbejderne er meget tilfredse med dette. Tilsynet noterer sig, at arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse i fællesskab er i gang med at udarbejde en handleplan på baggrund af APV en, der blev gennemført i maj Under tilsynsbesøget giver medarbejderne udtryk for, at hverdagen af og til kan være præget af stress og tidspres samt en negativ omgangstone. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet iværksætter tiltag, der forebygger stress og tidspres. Det vurderes, at et fast introprogram for nyansatte vil bidrage til at sikre, at nyansatte systematisk introduceres til alle relevante opgaver/emner. Tilsynet opfordrer derfor til, at tilbuddet overvejer dette. Det anbefales, at de relevante parter på arbejdspladsen går i gang med at drøfte relevansen af samt evt. formål med og indhold af en personalehåndbog. Det vurderes, at supervisionsforløbet har været positivt. Det bemærkes dog, at medarbejderne vurderer, at ledelsens tilstedeværelse under supervisionen kan være hæmmende for den åbenhed, der gerne skulle præge supervisionen. Det vurderes, at der kan være behov for at få beskrevet nogle retningslinjer 11/14

12 for samarbejdet med de pårørende, da der kan opstå situationer, hvor medarbejderne er usikre på rammerne for samarbejdet. Fysiske rammer Fysiske rammer Økonomi Regnskab og budget Årsrapporten for 2013 er taget til efterretning, og budgettet for 2015 behandles særskilt. Aktiviteter Aktiviteter Pædagogiske metoder og praksis Pædagogiske metoder og praksis Pædagogiske handleplaner Pædagogiske handleplaner Dokumentation af den pædagogiske indsats Dokumentation af den pædagogiske indsats 12/14

13 Brugerindflydelse Brugerindflydelse Kommunikation og omgangsformer Kommunikation og omgangsformer Sundhed Sundhed, kost og motion Medicinhåndtering Bofællesskabet fik pr. 1. maj 2014 tilknyttet en bosteds-sygeplejerske fra Frederikssund Kommune. Sygeplejersken har ansvaret for medicinhåndtering på stedet. Det er dog de medicinansvarlige medarbejdere i hvert team, der doserer medicin under sygeplejerskens vejledning. Sygeplejersken står desuden for kontakten til beboernes egen læge og til sygehus samt for opdatering af bofællesskabets medicininstruks. Leder beskriver, at sygeplejersken stort set kommer dagligt i huset. Når sygeplejersken ikke er til stede, kan man trække på kommunens akutteam. Ordningen med bosteds-sygeplejersken er netop blevet evalueret og leder er meget tilfreds med ordningen. Medarbejderne er godt tilfredse med, at man har fået tilknyttet en bostedssygeplejerske men der udtrykkes ønske om, at sygeplejersken er mere synlig for medarbejderne. Medarbejderne beskriver, at deres forventninger til sygeplejerskens funktion har været lidt anderledes end det, som de oplever i hverdagen. Der doseres medicin en gang ugentligt. I øjeblikket er der fem medicinansvarlige medarbejdere, og planen er at der skal være i alt seks, sådan at der er to i hvert hus. Tre af de medicinansvarlige er sundhedsfagligt uddannet (SSA). De øvrige to (en pædagoguddannet og en pædagogmedhjælper) har det udvidede medicinkursus. Ledelsen mødes en gang ugentligt med sygeplejersken. Fra medio januar 2015 vil der hver anden uge blive afholdt møde mellem de medicinansvarlige og bostedssygeplejersken. Der blev afholdt medicinkurser i januar og februar 2014 for hele personalegruppen. Kurserne bliver nu genoptaget, sådan at alle medarbejdere får en halv dags kursus, nærmere dato er endnu ikke fastlagt. Det bliver bostedssygeplejersken, der skal afholde medicinkurset. Medarbejderne, der deltager i tilsynet føler sig kompetente i forhold til at håndtere medicin. 13/14

14 Da også de pårørende/værger af og til håndterer medicin og måske ikke altid kender til korrekt medicinhåndtering, overvejer man at invitere de pårørende til et informationsmøde med udgangspunkt i Lykke Maries medicininstruks. Stedets journaliseringssystem giver mulighed for at kvittere ved medicin, og giver desuden advis er ved ændringer og manglende kvittering. UTH Ledelsen gennemgår sammen med stedfortræder indrapporterede utilsigtede hændelser (UTH) ca. hver 3. måned og konsulterer sygeplejersken ved behov. Leder beskriver, at man særligt er opmærksom på at få samlet op, hvis der er fejl, der går igen. Man oplever dog oftest, at fejlene er enkeltstående. Tilsynet udleverer på besøget materiale til brug for analyse af UTH. Medarbejderne, der deltager i tilsynet, giver udtryk for kendskab til procedure ved UTH. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det at bofællesskabet har fået tilknyttet en bostedssygeplejerske bidrager positivt til bl.a. sikring af korrekt medicinhåndtering samt en fagligt mere kvalificeret kontakt til beboernes egen læge samt sundhedsvæsenet generelt. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for et ønske om, at sygeplejersken er mere synlig i de enkelte huse. Det vurderes desuden, at der er behov for, at sygeplejerskens funktion og konkrete opgaver bliver formidlet til medarbejderne. Set i lyset af, at der i bofællesskabet håndteres en del medicin, vurderes det positivt, at bofællesskabet har to medarbejdere i hvert hus med udvidet medicinkursus samt at alle medarbejdere kommer på grundlæggende medicinkursus. Tilsynet tilslutter sig bofællesskabets egen overvejelse om, at afholde et informationsmøde vedr. medicin for de pårørende. Tilbudsportal og hjemmeside Tilbudsportal Hjemmeside 14/14

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015 Tilsynets vurdering Fysiske rammer Det vurderes, at bofællesskabets fysiske rammer understøtter beboernes trivsel og udvikling.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Tinghøj er en kommunal institution efter Lov om Social Service 67,1. Under Tinghøj er yderligere organiseret:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynsrapport Støttecenter Under Elmen Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at brugerne på Støttecenter Under Elmen bliver hørt, respekteret og anerkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010.

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Lokalcentrene Sydvest. Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Senest revideret 30. november 2010 Indsatsområde Mål Handling

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at personale og ledelse besidder relevante faglige kompetencer i forhold til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen 1 Rødovre Kommune

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling:

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling: Tilsyns rapport og handleplan. Pædagogisk tilsyn i Dagplejen i Næstved d. 8/10-15. Rapport og handleplan bygger på: 1. Observationsbesøg hos en dagplejer 2. Observationer under deltagelse i et krydsbesøg

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Deltagere: 13 pårørende fra Gefion, områdechef Lissi Nielsen samt driftschef. Referent:. 19. september 2012 Psykiatri

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Lokalcenteret Skelager

Lokalcenteret Skelager Opfølgende tilsynsrapport 2012 Lokalcenteret Skelager 18. september 2012 j.nr. 5-2211-718/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere