Byggeteknisk tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk tilstandsrapport"

Transkript

1 Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse

2 pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af tilsvarende alder og type og altså ikke en ny ejendom. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Hver skade i rapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Du skal være opmærksom på, at der kan være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i rapporten. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af rapporten. Det understreges, at der i forbindelse med gennemgangen ikke er foretaget destruktive indgreb. Tagbelægningen er kun besigtiget fra terræn/gadeplan. Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl, eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade og de forhold der kan medføre skader en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (K0) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) To vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af ejendommen. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventes restlevetid for bygningsdele. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader for en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den bygningssagkyndige kan også bruge karakteren UN. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end gennemgangen af den bygningssagkyndige har mulighed for. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationers funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Bygningens indretning Side 2 Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udendørs svømmebassiner og

3 Byggeteknisk tilstandsrapport for ejendommen Vej: Øgelstrupvej 2 Postnr.: 7570 By: Vemb Sælger: Naturstyrelsen Vestjylland Navn: Janni Egestad Kristiansen Vej: Gl. Landevej 35 Postnr.: 7620 By: Lemvig Telefon: Følgende materiale forelå: BBR-meddelelse af: Energimærke: Andre bygningsoplysninger: Bygningsbeskrivelse: Boligtype: Hustype: Tagets restlevetid: Enfamiliebolig Stuehus til landbrug Højst 5 år for dele af taget baseret på tagbelægningen Bygnr. Bygn. Anvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m² Udnyttet tagetage m² Brutto etageareal m² Total Kælder Bolig Erhverv 1 A Beboelse B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-meddelelse eller lign. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger: Ja Nej Bygning 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? Nej 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har Ja A kunnet besigtiges? Gulvafløb i begge badeværelser er ikke besigtiget på grund af fastsiddende gulvrist. Tagrum over fløj 1 og vestlige del af tagrum over fløj 2 er kun besigtiget fra et sted midt i tagrummet over fløj 2 på grund af tagrummets gulvs manglende bæreevne. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? Ja A Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. 4. Er der sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe Nej byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 3

4 5. Er der afvigelser i forhold til BBR-meddelelse? Nej Generelle kommentarer til bygningens tilstand: Ejendommen er et stuehus til en landbrugsejendom, opført i Ejendommens facader er på nær en, der er i blank mur, opført i pudset murværk, og huset er dækket med stråtag. På trods af ejendommens alder er der kun få skader på sokkel og mure. Det vurderes derfor, at bygningerne er solidt funderet og konstruerede. Stråtaget er på store dele af fløj 4 samt på siderne mod gården meget slidt, og skal udskiftes. Det vurderes også, at der snarest bør foretages en reparation af husets ældre trægulve samt nedrivning eller udskiftning af skorstenen med løbesod. Der er påbegyndt en istandsættelse af ejendommen, der ikke er fuldendt, og blandt andet står en tidligere garage (rum 21) i østenden af fløj 4 med ufærdige overflader på gulv, vægge og loft, manglende vinduer i nye vindueshuller m.m. Det er ikke oplyst, og fremgår ikke af BBR-meddelelsen, om ejendommen er bedømt bevaringsværdig. Registrering af bygningens tilstand: Bygn.: Emne: Karakter Registrering og note: A Beboelse 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning K3 Tagbelægningen er tyndslidt på fløj 4 og på gårdsiden af fløj 1, 2 og 3.Flere steder er der hul i tagdækningen især på sydsiden af fløj 4 og omkring skorstene. Note: Der trænger vand ind gennem tagdækningen og opfugter underliggende lægter, spær, isolering og gulv i tagrum. 1.4 Hætter/aftræk K3 Aftræk fra emhætte i rum 17 er afsluttet i tagrum uden forbindelse til taghætte. Note: Der er risiko for fugt- og skimmeldannelser på tagkonstruktionen når varm, fugtig luft fra emhætten kondenserer på tagrummets kolde overflader. 1.8 Spær og lægter K2 På fløj 4 er spæret ud for trappen til tagrummet knækket, og der er flere steder i tagkonstruktionen over fløj 4 knækkede og manglende taglægter. Note: De manglende stykker taglægter vurderes at skyldes nedbrud på grund af opfugtning. 1.8 Spær og lægter K1 Der er spor efter borebiller flere steder i de ældre dele af tagkonstruktionen og loft i tagrummet. Note: Borebiller i gammelt træværk er næsten mere reglen end undtagelsen, og kan spænde fra kosmetisk forringelse til styrkemæssig risiko. Forholdet bør holdes under opsyn og bekæmpes, hvis der er aktivt angreb. Borebiller kan bekæmpes med speciel imprægnering Gangbro K3 Gulv i tagrummet er mørt og ustabilt i den vestlige ende af fløj 2, og muligvis også i fløj 1. Note: der er risiko for personskade ved fald gennem gulvet Skorsten K2 Der er slitage i mørtelfuger på skorstenspiber. Note: Nedbrudte fuger medfører øget fugtindtrængning i murværket med risiko for yderligere skader på skorstenene K2 Skorstenene er uisolerede i tagrum. Skorsten over rum 13 har meget gennemtrængning af løbesod. Note: Dannelse af løbesod kan skyldes for megen afkøling af røgen eller fyring med vådt brænde. Løbesod kan begrænses ved isolering af skorsten. 2. Ydervægge 2.1 Facader og gavle K1 Der er flere steder fine revner i ydermurene: Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 4

5 - over og under vindue i rum 13 mod gården - på vestfacaden af fløj 1, især ved vinduer i rum 2 og 3 samt ved gavlvinduer til tagrum - enkelte revnede mursten på sydfacaden af fløj 2 ud for rum 6 samt revne i mørtelfuger ud for højre vindue i rum 6 - revnen fortsætter i gesims over vinduet - i østgavl på fløj 2 mellem vinduer i rum 13 og tagrumsvinduer samt over tagrumsvinduer - desuden mindre pudsafskalninger i gesims midt på vestfacaden af fløj 3 og i gesims over entredør i fløj 2 Note: Revnerne vurderes at være mindre sætningsskader, der optræder normalt i ydermure opført med ejendommens byggemetode. Der må påregnes løbende vedligeholdelse af disse revner. 2.1 Facader og gavle K1 Der er på alle pudsede facader områder, hvor puds ikke har fuld vedhæftning til underlaget. 3. Vinduer og døre 3.1 Indvendige døre K1 Flere af husets gamle døre hænger skævt, og kan ikke stå åbne i vilkårlig stilling. 3.1 Indvendige døre K1 Indvendige døre i boligen i fløj 4 har afskalning i maling på skrå kanter ved fyldinger. 3.1 Indvendig dør K2 Karm til dør mellem rum 6 og 7 er revnet så nederste hængsel er løst. 3.1 Døre K2 Gummitætningslister på entredør i rum 19 og terrassedør i rum 14 er ikke korrekt monteret, og delvist misdannede. Note: Dørene kan ikke forventes at være helt tætte. 3.1 Døre K2 Entredøre til rum 7 og rum 21 er under nedbrud, og der er nedbrud i dørtrin på terrassedør i rum Vinduer K2 Vinduer mod gården i rum 6, 7 og 9, samt midterste karnapvindue i rum 4 kan ikke åbnes. 3.2 Vinduer K2 Vinduer i rum 3, 4, vinduer mod gården i rum 9 samt vinduer i østgavl på fløj 2 er under nedbrud. 3.2 Vinduer K1 Der mangler kit på vinduer med etlags glas, og generelt trænger vinduerne til malerbehandling og smøring af hængsler. 3.5 Revnede ruder K2 Midterste rude i rum 4 er punkteret, og der er revnede etlags ruder i rum 6, 7, 9 og Brandredningsåbning K3 Vinduer i rum 1, 2, 3 og 16 opfylder ikke kravene til brandredningsåbning. Note: Redningsåbninger skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning, hvor summen af højde og bredde er mindst 1,5 m. Desuden må hverken højde eller bredde være mindre end 0,5 m. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Puds på sokkel har på alle facader områder, hvor puds ikke har fuld vedhæftning til underlaget. 4.2 Sokkel K2 Udstøbning/fugning omkring syldsten på østgavl til fløj 2 har ikke vedhæftning til stenene. Støbt banket på terræn langs sydfacaden af fløj 4 er revnet. Note: Der er risiko for indtrængning af vand i syldsten med frostskader til følge. 4.3 Udvendige trapper K1 Der er revner og afskallet puds i trin på trappe ved havedør til rum Kældre/krybekældre/terrændæk Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 5

6 5.1 Gulvkonstruktion K1 Der er lidt vand mellem gulvets piksten. Note: Det vurderes, at grundvandet er højt beliggende på grunden, og vil stå op i kælderen i dele af året. 5.2 Vægge K1 Der er lidt pudsafskalning på kældervægge, og vinhylder er ikke færdiggjort med puds og malerbehandling. 5.5 Etageadskillelse K1 Smalt loft mellem kælderlem og sidevæg er faldet ned. 5.5 Etageadskillelse K3 Etageadskillelse mellem kælder og rum 8 er isoleret med polystyrenplader. Note: Polystyren er meget brandfarligt, og må kun bruges til byggeri i lukkede, brandsikre konstruktioner. Der er risiko for personskade ved brand. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.2 Vægkonstruktion/- belægning K1 I rum 15 er der blærer/puds uden fuld vedhæftning nederst på væg mod rum 14. Note: Det vurderes, at afskalningen skyldes fugt i væggen, muligvis på grund af manglende fugtspærre mod væggens fundament. 6.3 Fuger K3 I rum 18 er der revne i fuge mellem væg og sokkelklinker samt mellem sokkelklinkerne i hjørnet ved siden af toilettet mod havefacaden. Note: Ved revnede/defekte fuger er der øget risiko for fugtindtrængning til de bagvedliggende konstruktioner. 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.1 Gulvkonstruktioner K1 Gulve i rum 1, 2 og 3 knirker ved påvirkning. Note: Knirkende trægulve skyldes hovedsagelig gnidninger mellem gulvbrædderne eller mellem gulvbrædderne og deres befæstigelsespunkter, hvilket er uden betydning for gulvets bæreevne. 7.1 Gulvkonstruktioner UN Gulve i rum 6, 8, 10 og 11 er ældre trægulve med spor efter borebiller og slid samt manglende sammenhæng i fer og not på den yderste meter langs facader. Gulvene har desuden varierende nedbøjning/fjedring langs facader. Note: Det vurderes, at gulvene er opbygget på et bjælkelag over en krybekælder. Krybekælderen er ikke ventileret i husets sokkel, hvilket medfører, at opstigende jordfugt ikke kan ventileres bort, men, afhængig af rummenes opvarmning, opsuges i trækonstruktionerne med nedbrud til følge. Konstruktionen bør undersøges nærmere, og om nødvendigt forbedres med ventilation eller sløjfning af krybekælderen. 7.2 Belægninger K1 Gulv i rum 4 er ujævnt, og der mangler fodlister på begge sider af væg mellem rum 4 og 6, samt lukning af hulrum under indvendig dør til rum 4. Desuden mangler montering af fodliste langs ydervæg i rum Belægninger K1 Der er en plet af løbesod midt på gulv i rum 10, og en større fugtskjold på gulv i rum 20. Note: Pletten med løbesod skyldes større mængder af udvasket løbesod i tagrummet, der drypper ned i stueetagen. Fugtskjolden vurderes at skyldes utæt tagbelægning, der medfører vandindtrængning i tagrummet, der drypper ned i stueetagen. 7.1 Belægninger K1 Enkelte klinker har ikke fuld vedhæftning til underlaget i rum Belægninger K1 Der er en rift i gulvvinyl langs ydervæg i rum 17. Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 6

7 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K1 I rum 2 er der en fin revne mellem ydervæg og skillevæg mod rum Indvendige vægge K1 I rum 17 og rum 19 er der puds og glasvæv uden fuld vedhæftning nederst på ydervæg, og i rum 7 er der malerafskalninger på ydervæg samt revner i væg mod rum 8. Note: Det vurderes, at afskalningerne skyldes fugt i væggene, muligvis på grund af manglende fugtspærre mod væggenes fundament. 8.2 Vægbeklædninger K1 Der er en stribe af løbesod på væg bag brændeovn i rum 10 og flere striber løbesod på skorsten og loftbjælke i rum Vægbeklædninger K1 Der er vægfliser uden fuld vedhæftning over bordplade i rum Vægbeklædninger K1 Vægge og loft i rum 11 er beklædt med cellotexplader indvendigt. Note: Brugen af cellotexbeklædning har ifølge bygningsreglementet ikke været tilladt siden Beklædning opsat før dette tidspunkt kan bibeholdes, men anbefales fjernet på grund af brandfare. 9. Lofter/etageadskillelser 9.1 Lofter/etageadskillelser K1 Der er en fin revne mellem loft og gavlvæg i rum Lofter/etageadskillelser K1 Loft i rum 4 er ujævnt og buler, og loft i karnap er ikke parallel med loft i resten af rummet. Note: Det vurderes, at loftet har været udsat for en vandskade, samt at tagbelægningen over karnappen ikke er helt tæt. 9.1 Lofter/etageadskillelser K2 Loft i rum 6 har nedbøjning og revner i puds i et område mod rum 4 og 5. Note: Loftet har en meget stor spændvidde, og det vurderes, at bjælkelaget ikke er dimensioneret til dette spænd. Desuden er gulv i tagrummet mørnet, så det ikke bidrager til at holde loftfladen oppe. 10. Indvendige trapper 11. VVS-installationer 11.1 Vandinstallationer K2 Der er tæring i koldtvandsrør under køkkenvask i rum Varmeinstallation K2 I kælderen er der rust på fordelerrør til varmeinstallation under gulv i rum Afløbsinstallationer K1 Der er en fugtskjold i bunden af skab under køkkenvask i rum 13. Note: Det vurderes, der er eller har været en mindre læk i afløbet fra køkkenvasken. Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Palle Breinholm HE nr.: 2567 Firma: Boligeftersyn Vej: Guldbergsgade 1 Postnr.: 2200 By: København N Telefon: Mobil: Boligeftersyn Guldbergsgade 1 Side 7

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere