BRANDSIKRING AF STRÅTAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDSIKRING AF STRÅTAGE"

Transkript

1 BRANDSIKRING AF STRÅTAGE Stråtage anses normalt for det mest brandfarlige tagmateriale, vi har. Men i forhold til at langt de fleste husbrande opstår inde i huset, består den øgede brandrisiko ved stråtage mest i udvendige antændelser fra flyvegnister, ildløs i nærheden, lynnedslag, nytårsraketter og pyromaner. Dette stiller dobbelte krav til brandsikringen, idet den skal virke mod brand såvel udefra som indefra. Ved ældre bygninger er der herudover en række andre krav, der kan komplicere sagen: bevaring af dimensioner og detaljer på tag, skorstene, gavle og tagfod, om tagetagen er udnyttet, om det er et nyt eller et eksisterende stråtag, der skal brandsikres etc. Der er dog næppe tvivl om, at stråtagene havde deres del af ansvaret for mange omsiggribende brande i tætte bebyggelser før 1800, så derfor blev stråtage allerede på dette tidspunkt forbudt i byerne. I dag ses stråtage derfor kun på landet og i landsbyerne, hvor de udgør en væsentlig og umistelig del af den arkitektoniske kulturarv. Stråtage er som udgangspunkt letantændelige, og en brand i taget kan udvikle sig med voldsom hast. Brandsikring af et stråtag kan kun i begrænset omfang forhindre, at en opstået brand udvikler sig, men den skal som det vigtigste punkt hæmme en hurtig brandudvikling og dermed en spredning. Det giver beboerne mulighed for at komme ud, måske med noget indbo også, og det giver brandvæsenet tid og mulighed for at begrænse brandskaderne. Den hurtigst mulige alarmering af beboerne og brandvæsenet, bl.a. gennem opsatte elektroniske brandmeldeanlæg, er derfor et lige så vigtigt element, som selve brandsikringen. Ildebrand af Oluf Høst (Privateje). Foto: Niels-Holger Larsen Bygningsreglementets krav Der er ingen steder i byggelovgivningen krav om egentlig brandsikring af stråtage. For at mindske risikoen for indebrænding er der til beboelsesrum i tagrummet dog krav til anvendelse af brandhæmmende materialer. En god brandsikring er derfor frivillig. Det samme kan siges om elektroniske brandmeldeanlæg, lynaflederanlæg og frem for alt sikrere elinstallationer. I Bygningsreglementet af 2010 (BR10) og i Småhusreglementet BRS98 findes en række bestemmelser for udførelse af stråtage, der skal hæmme spredningen af en eventuel brand til andre bygninger og hindre, at der kan opstå brand i stråtaget ved skorstenen: Afstandskrav m.m. I stk. 1 i BR10 hedder det: Bygninger, der er udført med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, skal holdes i en afstand af mindst 10 m fra naboskel samt vej og stimidte. Dette gælder naturligvis kun for nybyggeri og ikke for eksisterende huse med stråtag, der har ligget på stedet i mange år. Men denne bestemmelse kan træde i kraft ved tilbygninger med stråtag, bygninger, hvor et tidligere stråtag retableres, efter at der har ligget f.eks. et eternittag på huset i en årrække samt ved genopførelser af brændte bygninger med stråtag. Kommunen har dog mulighed for at give dispensation for bestemmelserne i stk. 1, bl.a. når der er tale om fredede og bevaringsværdige bygninger eller bevaringsværdige områder og miljøer, f.eks. landsbyer. I i BRS-98 (Småhusreglementet) står der tilsvarende: Stråtage eller andre tagdækninger, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse 1

2 T tagdækning], kan dog anvendes, hvis enfamiliehuset holdes i en afstand af mindst 10,0 m fra naboskel og sti- og vejmidte. En lidt omvendt måde at skrive det samme som i BR10, nemlig at stråtækte bygninger ikke må ligge nærmere end 10 meter fra naboskel eller sti- og vejmidte. Men de må gerne, som teksten siger, ligge længere end 10 meter væk. Tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning] er henholdsvis den europæiske og den danske standard for ikke brandbare tagmaterialer. Skorstenspiber gennem stråtag Småhusreglementet (BRS-98) stiller særlige krav til skorstenspiber, der installeres i eller i nærheden af bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale : I forbindelse med stråtag eller anden tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning], skal skorstenpiben udføres, så der ikke opstår fare for brand i tagdækningen Skorstenspiber skal føres mindst 0,8 m over tagryggen på huse med stråtag eller andet letantændeligt materiale, som ligger indenfor en afstand af 6,0 m fra skorstenen. I SBI-anvisning 189 er endvidere redegjort for, hvorledes skorstene kan udføres i forbindelse med stråtage. Brandsikring Hvis man udfører brandsikring for at brandsikre huset, men også for at opnå nedslag i brandforsikringspræmien, er Har et eller flere enfamiliehuse på samme grund tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning] altså som er letantændeligt, f.eks. et stråtag - skal afstanden mellem enfamiliehusene mindst svare til summen af de afstande, de enkelte bygninger mindst skulle have til naboskel. Se illustration. Over døre og andre redningsåbninger skal stråtage sikres mod nedskridning ved brand. Det vil sige en brandsikker konstruktion f.eks. med 2 lag gipsplader. Dette kan gøres ved at sy stråtaget med galvaniseret tråd. Beboelsesrum i tagetager skal omgives med væg og loftskonstruktioner mindst som BDbygningsdel 30. det vigtigt at sørge for, at forsikringsselskabet godkender brandsikringsmetoden, før arbejderne gennemføres. Hvorfor brandsikre Når et stråtag antændes, kan det i værste fald være overtændt, dvs. i fuld brand, i løbet af 10 minutter, og det er alt for kort tid til, at man kan nå at bekæmpe branden. Ved brandsikring kan denne tid forlænges med fra 30 minutter til 2 timer. Brandsikring betyder: at faren for indebrænding af mennesker og dyr mindskes. at brandens udvikling forsinkes, så brandvæsenet kan nå frem og bekæmpe ilden. at faren for brandspredning med flyvegnister og strålevarme mindskes. 2

3 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Et brandsikret stråtag vil dog stadig være letantændeligt ved påvirkning udefra, men et brandforløb vil være væsentlig dæmpet. En brandsikring vil betyde, at skadernes omfang kan reduceres, og der vil derfor som regel kunne opnås et nedslag i brandforsikringspræmien. Brandhagen bruges til at rive det brændende stråtag eller det stråtag, der ikke endnu er antændt, ned. Man kan bruge den lange stage direkte fra jorden eller højere oppe ved at kaste brandhagen op på taget som et spyd og herefter trække den ned igen med tovet. Jernhagen vil rive i taget og rive strå, bindetråde osv. ned. Hvis det brændende eller det endnu ikke brændte stråtag kommer ned fra taget, er det nemmere at slukke resten med vand. Bislag eller tagskægskvist 1. Antændeligheden kan reduceres ved imprægnering. Metoden er kostbar og besværlig og i løbet af cirka 5 år vil imprægneringen være vasket ud og dens virkning reduceret. Brandhagen kan også bruges til at fjerne det meget farlige, brændende stråtag, der kan være faldet ned foran indgangsdøren, så beboerne ikke kan komme ud. 2. Egentlig brandsikring bygger på princippet om at hindre lufttilgang En klassisk måde at mindske faren for indebrænding af mennesker ved brand i taget på et stråtækt hus er at anbringe en tagskægskvist over indgangsdøren eller et lille bislag foran døren. Derved forhindrer man at det brændende stråtag rutsjer ned foran døren, så beboerne i huset ikke kan komme ud af denne. til ildens udvikling. Det gøres ved at beklæde undersiden af taget, og ved at lukke for lufttilgang ved tagudhænget. Derved hindres en skorstenseffekt langs tagets underside. Skorstenspibens gennembrydning af et stråtag efter Bygningsreglementets krav, vist gennem to muligheder: A: 1/1-stens kanal og vanger i fuld mursten med udkraget sokkel og gesims. B: Med indmuret foringsrør med Ø 15 cm lysning. På tegningen er piberne 3-4 skifter højere en de krævede 12 skifter (80 cm) over rygningen. Herved får skorstenspiben pænere proportioner. Ved nymuring af skorstenspiber bør man tage hensyn til lokale skikke, udformninger og pibens tidligere udseende. Ældre skorstenspiber er ofte med 1½-stens lysning og ½-stens vanger, dog 1/1-sten gennem taget. I et 1½-stens hul kan et isolerende foringsrør med ø 15 cm eller ø 20 cm godt indmures. Gnistfanger på skorstenspiben anbefales ikke En meget benyttet brandsikringsforanstaltning er at montere et gnistfang på skorstenspiben, hvis skorstenen fører røgen op fra et ildsted eller en brændeovn. I Dansk Brandteknisk Instituts information DBI Nr. 29 anbefaler man imidlertid ikke længere at montere Brandhage En anden ældgammelt brandforanstaltning for stråtækte huse, der går tilbage til 1700-tallet, var at huset skulle have en brandhage/brandstage hængende et tilgængeligt sted, f.eks. som her i gadeporten. Brandhagen består af en lang træstage, hvorpå der er sat en stor kraftig jernkrog eller hage i den ene ende. Via en solid jernring er selve hagen forsynet med et langt tov. Endelig har brandhagen den vidunderlige evne, at den også beskytter gården magisk mod ildebrand, blot ved at være hængt op. Så selv om man ikke tror på dette, skal man aldrig fjerne den fra huset. 3

4 et gnistfang på piben, bl.a. fordi dette kan nedsætte røghastigheden gennem skorstenen, hvorved faren for at gnister skal antænde stråtaget øges. Det anbefales ligefrem at fjerne eksisterende gnistfangere. Brandsikringsmetoder Siden 1950 erne, hvor man udviklede de første brandsikringsmetoder ved brandforsøg, er der blevet udviklet flere metoder. Her vil blive omtalt de metoder, som kan bruges ved traditionelle tækkemetoder: Der er to principper for sikring. Det ene bygger på pladebeklædning, suppleret med mineraluldstætning. Det andet bygger på en underklædning med understøttet mineraluld. Hertil kommer, at man kan skelne mellem sikring i forbindelse med nytækning og sikring af eksisterende stråtag. Brandsikringens opbygning skal overholde forskellige brandkrav og samtidig tage hensyn til konstruktion og til fremtidige tækkearbejder. Sikringsmetoderne må også kritisk vurderes i forhold til tagets udseende og holdbarhed. Opbygningen af brandsikringen skal: Beskytte tagrummet mod høj temperatur, røg og kulilte. være modstandsdygtig og stabil i mindst en halv time. Mindske skaderne fra slukningsvand ned i den underliggende etage, f.eks. ved at være både brandsikker og vandtæt. Give mulighed for gentækning, evt. ved demontering af brandsikringen. Være så let, at tagværk og bygning ikke overbelastes eller kræver væsentlige forstærkninger Ikke nødvendiggøre ændringer i tagets udseende (med henblik på især tagudhæng af hensyn til de oprindelige og traditionelle detaljer). Ikke øge risikoen for rådangreb i træværk. Brandsikring af et eksisterende stråtag uden beboelse i tagrummet: Metoden gør det muligt at sy med krumnål eller med skruemetoden ved gentækning. A: Ved større spærafstand end 1 meter opsættes en mellemunderstøtning. På meget vandkantede og krogede spær må der tætnes med mineraluldsfugestrimmel. B:Mineralulden mellem lægterne hindrer skorstenseffekt. Der bør lægges mineraluld i alle lægtemellemrum af hensyn til termisk isolering ved brand udefra. C: 50 mm mineraluld som termisk isolering ved brand indefra. D: Vindtæt, men diffusionsåbent lag for at undgå lufttilførsel ved brand udefra. Jerntrådene bærer mineralulden ved brand indefra. Brædderne er nødvendig støtte og sikkerhed for at undgå skorstenseffekt. F: God tætning ved tagfoden er vigtig. G: Alternativt kan en brandstabil plade opsættes. Her kan vindtæt lag undværes. Hvis tækningen foregår ved gennemstikning, eksempelvis på en fredet bygning, må brandsikringen kunne demonteres. Bruges der krumnål, hvilket i dag er meget udbredt, skal der mellem lægter og loftsbeklædningen være så meget plads, mindst 5 cm, at nålen kan passere. Når der tætnes med mineraluld under og mellem lægterne, vil dette ikke være en hindring for syning med krumnål, idet denne let kan føres gennem mineralulden. Nyere tækkemetoder med fastgørelse af trådene med skruer, kræver ikke mellemrum under lægterne. De ældre og velkendte metoder med en underklædning af træuldsbetonplader giver en kraftig forøgelse, ca. 100 %, af stråtagets egenvægt på ca. 35 kg/ m 2 tagflade. Ved svagere tagværker og spinkle bindingsværkskonstruktioner kræver denne forøgelse forstærkning af tagkonstruktionen. Så denne metode kan ikke anbefales. Ved at anvende en lettere beklædning eller en opbygning med mineraluld undgår man dette. Et stråtag er normalt et tørt tag med god ventilation igennem tagfladen, men ved brandsikring skal netop ventilationen hindres. Det medfører en vis fare for fugt og risiko for rådangreb på spær og lægter. Denne risiko øges i takt med at taget nedslides. Man kan forebygge dette ved imprægnering af træværket. En vandbaseret imprægnering anbefales fremfor terpentinbaseret af hensyn til brandrisiko. En metode som nogle rådgivere og producenter anbefaler er at man undlader at lægge mineraluld i alle lægtemellemrummene, men kun i 2/3 af disse forskudt fra hinanden for at forhindre skorstenseffekt. 4

5 Sikrings Guiden. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) 2004 Links Information om Bygningsbevaring: Stråtage Vedligeholdelse af stråtage Brandsikring af et stråtag uden beboelse i tagrummet, ved nytækning med nye lægter: Her skal taget syes med krumnål (ved fredede bygninger) eller med skruemetoden (de fleste andre). A: Hvis spærene er meget vandkantede kan et påsømmet bræt give bedre underlag for lægterne på spærsiderne. B: Det vindtætte lag føres hen over spæret. Overlæg bør placeres over den understøttende forskalling. C: Mellemunderstøttende lægte ved større spærafstand end 1 meter fastgøres til både lægter og forskalling af hensyn til stivhed om mineraluldens understøtning. D: Lange mineraluldsmåtter rulles hen over mineraluldsbatts og spær og stødes med overlæg. Lægterne sømmes oveni og igennem måtterne. Se også teksten til den foregående illustration. Lynaflederanlæg En lynafleder er en ekstra tryghed, men dens effektivitet kan der sjældent gives garanti for. Hvis man vælger at opsætte en lynafleder, er det vigtigt, at lynaflederen er korrekt opsat, og at den kontrolleres hvert eller hvert andet år ved måling. Større anlæg bør beregnes af en ingeniør og opsættes af et specialfirma eller en elinstallatør, som også kan kontrolmåle anlægget. El-installation Der bør i forbindelse med et stråtag anvendes gnaversikrede kabler, dvs. kabler med en jernbevikling, som rotter og mus ikke kan ødelægge. Dette er i øvrigt et krav til installationer i bygninger med dyr og anden landbrugsdrift. For at mindske risikoen for antændelse ved kortslutninger eller lynnedslag kræves desuden 50 med beboelsesrum i tagrummet. Ved indretning af beboelsesrum i tagetager med stråtage skal beboelsesrummene ifølge Bygningsreglementet omgives med væg og loftskonstruktioner mindst som BDbygningsdel 30 ( i BRS-98). Den udvendige tætning mellem lægterne opbygges som vist på de to foregående illustrationer. Det er vigtigt at den indvendige mineraluld lægges tæt op til lægterne for at opnå god sikring. Visse producenter og rådgivere anbefaler, at der sættes en vandfast/imprægneret gipsplade på 9 eller 12 mm mellem spærene, helt ud til tagfoden. Denne vil både begrænse slukningsvandet ned i selve huset og etablere en BDbygningsdel 30-konstruktion. cm afstand fra installationer lagt i jernrør til stråtaget. Ved blykabler er der ingen sikkerhedsafstand. Det er fornuftigt, at man jævnlig får foretaget måling af elinstallationen. Dette kræves også af og til af forsikringsselskaberne. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Beskyttelse mod lyn. Dansk Ingeniørforenings norm dr. Dansk Standard DS 453, Publ. nr. NP172N. Brandteknisk vejledning 30. Brandtekniske eksempler. DBI (Dansk Brandteknisk Institut) KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg: Arkitekt m.a.a. NielsHolger Larsen Tegninger: NielsHolger Larsen og Tegnestuen Kvisten Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Maj 2012, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor

TOR - NYT 1/2006 25 år med tor TOR - NYT 1/2006 25 år med tor indhold TOR-NYT 1 / 2006 INDHOLD side 3 TOR fylder 25 år hvad har vi udrettet på disse år side 8-9 CE-mærkning side 12-13 Renovering af Farum Midtpunkt side 4-7 De nye energiregler

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere