VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Fugtspærre i murværk"

Transkript

1 VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C KØBENHAVN K

2 VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget Tegl Lille Strandstræde 20 C, 1254 København K tlf.: for Murerfagets Oplysningsråd Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: Tagpapbranchens Oplysningsråd TOR Staktoften 20, 2950 Vedbæk, tlf: Teknologisk Institut, Murværk Teglbækvej 20, 8361 Hasselager, tlf.: Tryk: Paritas Grafik Grafisk tilrettelæggelse omslag: Forlaget Tegl Grafisk tilrettelæggelse indhold: Tegnestuen Trojka ISBN udgave Juni 2002 Eftertryk er tilladt mod kildeangivelse.

3 FUGTSPÆRRE I MURVÆRK Udarbejdet af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen og civilingeniør Georg Christensen Forord 2 Bygningsreglementerne BR-95 og BR-S 98 3 Fugtspærrens funktioner 3 Niveaufri adgang 4 Fugtspærre 6 Hulmur med muret bagmur/fundament 10 Hulmur med bagmurselement/fundament 12 Dør- og vinduesåbning/fundament 13 Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur 14 Sålbænk udført som rulskifte 15 Hulmur/muråbning med teglbjælke 16 Hulmur/muråbning med teglbjælke og tb-rende 17 Hulmur/tag med forskudte tagflader 18 Murafslutninger 19 Afløbsrende 21 Skorstene 22 Fugtspærre under skillevægge 23 MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD JUNI 2002

4 2 Fugtspærre i murværk Forord FORORD Det er vigtigt, at placering af fugtspærrer i murværk vurderes korrekt, og at de anbringes i henhold til forskrifterne. Såfremt de er placeret forkert, dårlig udført, beskadiget eller eventuelt helt mangler, kan der opstå skader som følge af fugt, der trænger op nedefra eller som trænger igennem formuren og i uheldigste tilfælde ledes til bagmuren. Denne pjece beskriver principperne for korrekt anbringelse af fugtspærrer i murede konstruktioner. De viste løsninger er uafhængige af stenformater og illustrerer principielt, hvor fugtspærren skal anbringes for at fungere bedst muligt. I forhold til den tidligere udgave fra 1992, Teglpjece 17, Fugtspærre i murværk, er der nu også vist løsninger, som gør det lettere at leve op til Bygningsreglementernes krav om niveaufri adgang. Endvidere er det i den her foreliggende udgave vist, hvorledes fugtspærren nær terræn også kan fungere som radonspærre. MURO juni 2002

5 Fugtspærre i murværk Bygningsreglementerne BR-95 og BR-S 98 / Fugtspærrens funktioner 3 BYGNINGSRELEMENTERNE BR-95 OG BR-S 98 I modsætning til Bygningsreglement BR-82 findes der ikke i Bygningsreglement BR-95 detaljerede krav rettet mod at undgå fugtgener og fugtskader i ydervægge forårsaget af påvirkninger fra fx opstigende grundfugt eller indtrængende slagregn. I stedet henvises der i Bygningsreglementets vejledende tekst til SBI-anvisning 178 Bygningers fugtisolering. Heller ikke i Bygningsreglement for småhuse BR-S 98 findes der detaljerede bestemmelser på området. I stedet henvises der til SBI-anvisning 189 Småhuse. I begge Bygningsreglementer BR-95 og BR-S 98 findes der generelle bestemmelser om at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at undgå opstrømning af radon. I begge reglementer henvises der til Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om Radon og nybyggeri for mere detaljerede oplysninger. FUGTSPÆRRENS FUNKTIONER Beskyttelse mod opstigende grundfugt og opsprøjt fra regnvand I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning. I ydervægge anbringes den normalt mindst 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament. En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen. Eksempler på principper for placering af fugtspærrer i både inder- og ydervægge er vist i SBI-anvisning 189. Beskyttelse imod indtrængende slagregn Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele. Både den praktiske erfaring og forsøg har vist, at vandindtrængen oftest sker gennem studsfuger, der ofte er murværkets svageste punkt. Dette gælder for alle mørteltyper. For at begrænse vandindtrængen mest muligt, er det derfor vigtigt, at der mures med fyldte fuger. Selv ved de bedste materialer og ved god arbejdsudførelse er det svært helt at undgå at der trænger vand gennem formuren, men vandet kan dog forhindres i at trænge igennem isoleringen og over til bagmuren når:

6 4 Fugtspærre i murværk Fugtspærrens funktioner / Niveaufri adgang Fugtspærren er lagt korrekt fx ved bund af mur og over muråbninger. Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive. Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen. Fugtspærren skal udføres tæt Det er vigtigt, at fugtspærren udføres tæt i alle samlinger. Dette gælder også de samlinger, hvor fugtspærren gennembrydes af installationsgennemføringer, kanaler, søjler m.v. Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner. I modsætning til tidligere anses det nu normalt for unødvendigt at have drænhuller i form af åbne studsfuger i formuren over fugtspærren ved fundamentet. De mindre vandmængder, som eventuelt vil kunne presses igennem formuren, vil kunne trænge ud til det fri gennem den porøse liggefuge ved fundamentet. Anvendelse af åbne studsfuger kan dog være hensigtsmæssigt ved mure med meget udsat beliggenhed. Beskyttelse mod opstrømning af radon Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag. Der skal her især gøres opmærksom på, at der skal lukkes lufttæt over det isoleringsmateriale, der ofte i terrændæk ligger som kuldebroisolering imellem fundament og betonplade. Dette kan gøres ved at lade murpappen under bagmuren fortsætte ud over kuldebroisoleringen og klæbe den til betonpladen. Danmarks kommuner er på basis af en landsomfattende radonundersøgelse opdelt i 5 radonklasser, som kan ses på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside: De anvisninger, der er angivet i denne vejledning, gælder dog generelt i alle klasser, men i klasse 3 og 4 skal udvises særlig omhu. NIVEAUFRI ADGANG Bygningsreglementernes krav om niveaufri adgang til næsten alle bygninger medfører, at udformningen af sammenskæringen imellem ydervæg, fundament og betonpladen i et terrændæk skal udformes anderledes end tidligere for at undgå, at der uden for bygningen skal opbygges en betydelig rampe. På figur 1 er vist et eksempel på en løsning, hvor det er søgt samtidig at opfylde både fugttekniske, byggetekniske, produktionstekniske og sundhedsmæssige krav med en lille højdeforskel imellem gulvoverfladen inde og det omgivende terræn.

7 Fugtspærre i murværk Niveaufri adgang 5 Følgende synspunkter er indgået ved den viste løsning: Overfladen af betonpladen i terrændækket må ikke ligge under terrænniveau for at undgå indstrømning af overfladevand igennem eventuelle utætheder i sokkelpuds. Sokkelhøjde skal være på mindst to skifter (ca. 140 mm) for at undgå for store mængder opsprøjt på den nederste del af murværket. Betonentreprenøren skal kunne aflevere en plan flade til næste entreprenør dvs. at overkant af betonpladen skal i ligge i plan med overkant af fundamentet/soklen. De indlagte fugtspærrer skal dels hindre fugtopstigning i ydervæggen som følge af kapillarsugning og dels give så god lufttæthed at opstrømning af luft fra undergrunden (radon) forhindres. Fundament udføres fx af præfabrikerede blokke af letklinkerbeton med indstøbt isolering i blokkens midte. Letklinkerbeton betragtes hverken som et vandtæt eller lufttæt materiale. Af hensyn til bæreevnen kan en eller begge vanger i det delte isolerede fundament være udført af beton i stedet for letklinkerbeton. Der skal altid udføres omfangsdræn, med mindre der er tale om jordarter, som i sig selv er stærkt drænende. Detaljering ved dørhuller vil afhænge af dørens placering. De to nederste skifter i formuren opmures af letklinkerbeton i murstensformat og forsynes med en sokkelpuds. Hvis der ikke findes en vinge i bagvæggen, som murpappen følger, så skal der udføres en omlukket endebund i den øverste murpap. Figur 1: Princip for fugtspærrens placering ved niveaufri adgang.

8 6 Fugtspærre i murværk Fugtspærre FUGTSPÆRRE Som fugtspærre i murværk skal anvendes et materiale, som mindst har egenskaber som en PF 2000 murpap, der består af bitumen modificeret med 3% SBS polymer (styren-butadien-styren) og armeret med en polyesterfiltarmering. Modificeringen med SBS giver en god smidighed, hvilket betyder at fugtspærren uden problemer kan formes ved temperaturer ned til 0 o C, uden at der sker knæk ved vinkelbukning, og uden at asfaltbelægningen skades ved håndtering. Armeringen med polyesterfilt giver en stærk og smidig fugtspærre, der har bedre mekaniske egenskaber end de tidligere anvendte glasfiltarmerede fugtspærrer. De gode mekaniske egenskaber nedsætter først og fremmest risikoen for perforeringer af fugtspærren i byggeperioden. Dertil kommer god sømfasthed ved fastgørelse på bagmur af beton og en større sikkerhed mod at skære for langt ved tildannelse af hjørnestykker. Skema 1: Egenskaber for bitumenbaseret (SBS-modificeret) murpap/fugtspærre. EGENSKABER PRØVNINGS- ENHED PRODUKT METODE EN MURPAP PF 2000 Tykkelse 1849 mm > 1,7 Trækstyrke N/50 mm 500 Brudforlængelse % 25 Sømrivestyrke N 150 Kuldeegenskab, bøjning 1109 o C 0 Z-værdi GPa x s x m 2 /kg 500 Andre produkter Der findes en række plastbaserede produkter som også kan anvendes til fugtspærre i murværk, hvis de har tilsvarende mekaniske og holdbarhedsmæssige egenskaber som beskrevet ovenfor for bitumenbaserede produkter. Klæbning Som klæbemiddel anvendes asfaltklæber med klæbeforbedrer eller aluklæbebånd med selvklæbende bagside. Klæbeasfalt fås både i patroner til fugepistol og i dåse til påføring med spartel. Klæbebånd er selvklæbende ned til 10 o C. Ved temperaturer herunder skal der tilføres varme ved klæbning. Klæbebåndenes alufolie er overfladebeskyttet mod kalkpåvirkninger.

9 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 7 Anbringelse og bearbejdning af fugtspærre Fugtspærren udrulles på et plant underlag, opmærkes og ombukkes til den ønskede facon. Fugtspærrens temperatur skal være over 5 o C, hvis den skal bukkes med en mindre radius end 15 mm. Fugtspærren skæres med en skarp kniv af typen ørnenæb tagpapkniv. Fugtspærren må ikke rives over, men skal skæres med et rent snit. Samlinger Alle samlinger, både lodrette og vandrette, skal udføres med minimum 100 mm overlæg, og sammenklæbes (fuldklæbes) med asfaltklæber. Der påføres asfaltklæber med fugepistol eller spartel i en stribe ca mm fra kanten. Alternativt kan samlingen fastholdes med påklæbning af aluklæbebånd med asfalt i minimum 50 mm bredde. Til indadgående og udadgående hjørner kan med fordel anvendes formstykker af gummi eller plast. Disse specielle formstykker kan samles med murpap med samme asfaltklæber som anvendes til samling af murpap. Figur 2: Præfabrikerede hjørner af gummi eller plast til anvendelse ved indad- og udadgående hjørner. 1. Formstykke til udadgående hjørne med niveauspring. Hvis der ikke anvendes formstykker, kan hjørner udføres ved tilskæring af murpap som vist på figur Formstykke til indadgående hjørne med niveauspring.

10 8 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 1. Fugtspærren lægges på fundamentet i murens fulde bredde, inden murearbejdet begyndes. Samlinger lægges med minimum 100 mm overlæg, der klæbes, som tidligere beskrevet. Herefter opmures to skifter i bagmuren. Hjørnet er et udsat sted. Derfor skal der lægges rigeligt med klæber i hjørnet for at sikre tæthed. 2. Et ca. 600 mm langt passtykke tildannes og placeres som vist. Det er vigtigt, at fugtspærren kun snittes i den del, der skal ligge vandret, et længere snit kan give en åbning i den lodrette del af fugtspærren, der kan lede vand direkte ind i bagmuren. 3. Der påføres et lag klæber og passtykket nedlægges derpå, således at klæberen flyder ud ved samlingerne. 4. De gennemgående baner lægges derefter ud med overlæg ind over passtykket og klæbes. Første skifte i formuren og tredie skifte i bagmuren henmures. Samme metode anvendes ved indadgående hjørner. Figur 3a: Tilskæring og klæbning af udadgående hjørnesamling.

11 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 9 Figur 3a: Samling af fugspærre ved indadgående hjørne. 1. Fugtspærre 2. Betondæk 3. Klæbet overlæg 4. Klæbet overlæg 5. Fugning med asfaltklæber I alle hjørnesamlinger skal fugtspærren klæbes i overlæggene, således at der opnås radontæthed Ved døråbninger og andre ændringer i fugtspærrens forløb skal der sikres sammenhæng i fugtspærren, således at eventuelt vand opfanget af fugtspærren ikke kan løbe ud over fugtspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning. Figur 3b: Isometri af fugtspærrens placering ved døråbning. 1. Fugtspærre over hulmur 2. Fugtspærre i døråbning 3. Klæbet overlæg 4. Fugtspærre fra hulmur slidses op og bøjes som lukkestykke, der klæbes til betondæk 5. Hjørnesamlinger lukkes med asfaltklæber

12 10 Fugtspærre i murværk Hulmur med muret bagmur/fundament HULMUR MED MURET BAGMUR/FUNDAMENT Udvendig sokkelpuds må ikke føres længere op end til oversiden af fundamentet. Bagmuren pudses ofte inden gulvet lægges. Pudslaget må ikke føres ned forbi fugtspærren, da pudslaget kan opsuge grundfugt. Dette er dog ikke et problem, når fugtspærren føres ind på betondækket som radon-spærre. Figur 4: Løsning med niveaufri adgang. Der kan med tiden opstå risiko for fugtpåvirkning af soklen udefra på grund af højtliggende terræn, hvorfor der udføres lodret fugtspærre på bagmurens nederste del. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Gulv 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 9. Letklinkermursten 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Elefantrist 13. Trykfast isolering 14. Kapillarbrydende lag 15. Fugtspærre føres op på bagsiden af muren 16. Trykfast isolering 17. Fugtspærre på betondæk

13 Fugtspærre i murværk Hulmur med muret bagmur/fundament 11 Figur 5: Løsning uden niveaufri adgang og med trægulv på strøer. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Gulv 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederstefastklæbet på betondæk) 9. Betondæk 10. Kuldebroisolering 11. Trykfast isolering 12. Kapillarbrydende lag 13. Fugtspærre på betondæk Hvis der anvendes klinkegulve eller tæpper klæbet direkte på et afrettet betondæk, må der som vist på figur 5a udføres en forsænkning i betondækket for at kunne klæbe fugtspærren til betondækket. Der sikres god vedhæftning mellem mørtel og fugtspærre ved omhyggelig afrensning inden udstøbning af mørtel. Figur 5a: Løsning uden niveaufri adgang og klinkegulv. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Klinkegulv klæbet eller tæppe udlagt direkte på afrettet beton 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederstefastklæbet på betondæk) 9. Betondæk 10. Kuldebroisolering 11. Trykfast isolering 12. Kapillarbrydende lag 13. Forsænkning på 30 mm udstøbt mørtel

14 12 Fugtspærre i murværk Hulmur med bagmurselement/fundament HULMUR MED BAGMURSELEMENT/FUNDAMENT Figur 6: Løsning med niveaufri adgang. 1. Tegl i formur 2. Betonelement i bagmur 3. Understøbning 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Isolering 8. Trådbinder 9. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 10. Fugtspærre føres lodret op ad bagmuren og klæbes 11. Letklinkermursten 12. Betondæk 13. Kuldebroisolering 14. Elefantrist 15. Trykfast isolering 16. Kapillarbrydende lag 17. Trykfast isolering 18. Fugtspærre på betondæk Figur 7: Løsning med niveaufri adgang og isoleret sokkelelement. 1. Tegl i formur 2. Betonelement i bagmur 3. Understøbning 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Isolering 8. Trådbinder 9. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk

15 Fugtspærre i murværk Dør- og vinduesåbning/fundament 13 DØR- OG VINDUESÅBNING/FUNDAMENT For at skabe et vederlag for gulvet ud for indgangsdøre, må betondækket føres ud i døråbningen. Figur 7a: Løsning med isoleret fundament ved dør. 1. Dør 2. Niveaufrit bundstykke 3. Tilpasset letklinkerblok 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Fugtspærre klæbet på beton 8. Gulvstrø på opklodsning 9. Elastisk fuge 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk Ved døråbninger og lignende, hvor fugtspærren skifter placering, skal der udføres en sammenhængende fugtspærre, således at eventuelt indtrængende vand ikke løber ud over enden af fugspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning.

16 14 Fugtspærre i murværk Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur HULMUR MED SØJLE ELLER MURVINGE I HULMUR Isoleringsmaterialet, der bryder kuldebroen, placeres mellem søjlen og formuren. Det hårde isoleringsmateriale skal være bredere end søjlen og har dermed yderligere til formål at forhindre, at indtrængende vand når hen til søjlen. Det er her vigtigt, at fugtspærren på fundamentet tilpasses og klæbes til søjlen, så vand ikke kan trænge under fugtspærren og videre ind i konstruktionen. Figur 8: Fugtspærre omkring søjle/murpille i hulmur. 1. Formur 2. Bagmur 3. Isoleringen der bryder kuldebroen, skal være bredere end søjlen 4. Fugtspærre 5. Fugtspærre, der tildannes og klæbes til søjlen med asfaltklæber 6. Fundament 7. Beton, udstøbes ved bund som underlag for fugtspærre 8. Stålsøjle 9. Trådbinder

17 Fugtspærre i murværk Sålbænk udført som rulskifte 15 SÅLBÆNK UDFØRT SOM RULSKIFTE Sålbænke udført med opmuring af rulskifte bør altid have et fald på mindst 10 o. Især ved opmuring af rulskifter er det vigtigt, at fugerne udføres tætte. Kuldebroen i vinduesfalsen er brudt ved indlægning af isolering. Nogle producenter fremstiller specielle sten til sålbænke. Figur 9: Fugtspærre i sålbænk udført som rulskifte. 1. Rulskifte med fald udad 2. Overlukning af vinduesbrystning ved hjælp af to udkragede skifter 3. Kuldebroisolering 4. Fugtspærre 5. Isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegl i formur 9. Tegl i bagmur

18 16 Fugtspærre i murværk Hulmur/muråbning med teglbjælke HULMUR/MURÅBNING MED TEGLBJÆLKE Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende. Antallet af skifter, der indgår i den virksomme teglbjælke er afhængig af åbningens spændvidde og belastning. Det er vigtigt at fugtspærren ikke lægges ind i en fuge i den statisk virksomme teglbjælke. Figur 10: Fugtspærre over muråbning med teglbjælke. Murpap kan erstattes af en tb-rende som vist på figur Formur 2. Bagmur 3. Mineraluld 4. Fugtspærre føres 200 mm forbi vindueshul 5. Trykfast isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegloverligger 9. Antallet af skifter, der indgår i den statisk virksomme bjælke, er afhængig af åbningens spændvidde og belastning

19 Fugtspærre i murværk Hulmur/muråbning med teglbjælke og tb-rende 17 HULMUR/MURÅBNING MED TEGLBJÆLKE OG TB-RENDE Tb-renden føres 200 mm ind i hulmuren i hver side af muråbningen. Ved indmuring skal det sikres, at vand ikke kan passere bagom tb-renden. Dette sikres ved at tb-renden placeres tæt op ad formurens bagside, og at den indmurede flange på tb-renden er helt dækket af mørtel. Endvidere skal liggefugen i formuren fyldes og komprimeres effektivt. Tb-rendens bund skal være fri for mørtel. Hvis tb-renden ikke kan aflede vandet i enderne, f.eks. ved hjørnevinduer og lignende, kan renden forsynes med endebund og en lille drænslange, der føres ud gennem formuren. Det skal sikres, at der er gennemløb efter indmuringen. Figur 11: Tb-rende over muråbning med teglbjælke. 1. Formur 2. Bagmur 3. Mineraluld 4. TB-rende, I = muråbning + 2 x 200 mm 5. Trykfast isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegloverligger 9. Antallet af skifter, der indgår i den virksomme bjælke, er afhængig af åbningens spændvidde og belastning Ved høje muroverliggere og ved kraftig slagregnspåvirkning kan anvendes både tb-rende og murpap, som vist på figur 10.

20 18 Fugtspærre i murværk Hulmur/tag med forskudte tagflader HULMUR/TAG MED FORSKUDTE TAGFLADER Fugtspærre lægges i hele murens længde og eventuelle samlinger klæbes. Den nederste fugtspærre skal sikre, at eventuel vandindtrængning ledes ud af formuren, over taget. 1. Zinkinddækning 2. Inddækning (svarende til blyinddækning) 3. Vanger i tegl 4. Mineraluld 5. Tegltagsten 6. Isolerende byggesten 7. Fugtspærre 8. Trådbinder 9. Ventilation. Ved falstagten placeres tudsten over ventilationsstuds. 10. Afstandsliste (25 mm for vingetagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér 13. Loft 14. Undertag 15. Eventuelt åbne studsfuger 16. Isolering mellem spær Figur 12: Fugtspærring ved forskudte tagflader. Afslutning af hulmuren med murkrone er vist på figur

21 Fugtspærre i murværk Murafslutninger 19 MURAFSLUTNINGER I huse over én etage kan der forekomme så store differensbevægelser mellem for- og bagmur, at en dilatationsfuge i murkronen er nødvendig, da for- og bagmur skal kunne bevæge sig så frit som muligt. Det er vigtigt at drypkantens underside er vandret og retlinet, så afdrypningen bliver ensartet fordelt. Murværket nedenunder kan ellers blive partielt misfarvet på grund afdrypning. Figur 13: Murkrone med betonelement. 1. Halvstensmur 2. Trykfast isolering 3. Fugtspærren lægges i murens fulde bredde oven på løskanter og afrentning. Fuldklæbes til løskanter. 4. Korte betonelementer Stødfuger fuges med elastisk fugemasse 5. Løskant nedlagt i silicone 6. Mørtelafretning mellem løskanter 7. Neopren, kun klæbet i den ene side 8. Trådbinder 9. Eventuelt åbne studsfuger Figur 14: Detalje af murkrone. 1. Betonelement 2. Fuge og fugestop 3. Neoprenklods 4. Fugtspærre fuldklæbes til løskant 5. Løskant nedlagt i silicone 6. Mørtelafretning mellem løskanter

22 20 Fugtspærre i murværk Murafslutninger De vandrette fuger mures med fald udad. Fugtspærren, der også fungerer som glidelag, lægges i murens fulde bredde på løskanter og afretningslag. Figur 15: Murafslutning med rulskifte. 1. De to øverste skifter adskilles med trykfast isolering 2. Rulskifte. Bemærk, at fuger på murkronens overside udføres med fald udad 3. Fugtspærren lægges i murens fulde bredde oven på løskanter og afretning. Fuldklæbes til løskanter 4. Løskant nedlagt i silicone 5. Mørtelafretning mellem løskanter 6. Trådbinder 7. Eventuelt åbne studsfuger Fritstående havemure og lignende med begrænset højde udføres med de to øverste skifter udmuret som vederlag for fugtspærre.

23 Fugtspærre i murværk Afløbsrende 21 AFLØBSRENDE Når bygninger opføres sammenhængende og med forskydninger, kan det medføre at de indvendige vægge i lejlighedsskel føres op i gavl som ydervægge. Det kan her være nødvendigt at indlægge en fugtspærre i form af en gennemgående rende med fald til det fri som vist på snit a-a, og fugtspærren lægges i hele murens længde. Fugtspærren indlægges 2-3 skifter over det laveste beliggende tag f.eks. i niveau med indskuddet fra inddækningen. Afløbsrenden udføres med fald mod det fri, hvor den bør afsluttes med en påklæbet zinkrende med afløb (vandspyer). Figur 16: Afløbsrende ved forskydning. 1. Formur 2. Bagmur 3. Fugtspærre Figur 17: Afløbsrende med endebund og vandspyer. 1. Formur 2. Bagmur 3. Fugtspærre 4. Zinkrende

24 22 Fugtspærre i murværk Skorstene SKORSTENE 1. Halvstens teglmur 2. Skorstenselement 3. Spær 4. Zinkinddækning 5. Inddækning 6. Skotrende 7. Tegltagsten 8. Fugtspærre klæbes til skorstenselement 9. Der anbringes en fugtspærre foroven og forneden. Parallelt med tagfladen laves en aftrapning. Se også Byg-Erfablad : Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol. 10. Afstandsliste (25/34 mm for vinge-/falstagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér, min. 18 mm 13. Undertag 14. Fugtspærre aftrappes på skorstenens sider Figur 18: Fugtspærre i skorstensvanger. Skorstensvanger afsluttes sædvanligvis med et rulskifte eller en betonafdækning. Mellem selve skorstenspiben og afdækningen skal der placeres en fugtspærre på det samme sted i konstruktionen, som vist i forbindelse med murafslutning på figur 12. De fleste skorstene bliver i dag opført af skorstenselementer. Fra en konsol et stykke under taget og opefter skalmures med halvstensvange. Murværket i skorstene er særligt udsat for slagregn. Derfor er det også her vigtigt, at der mures med helt fyldte fuger. Det er nødvendigt, at der her indlægges en opbukket fugtspærre, som bør indlægges i første skifte over inddækningen. De kanter, der vender ind mod skorstensrøret ombukkes. På skorstenens sider aftrappes fugtspærren i et par trin efter tagets hældning.

25 Fugtspærre i murværk Fugtspærre under skillevægge 23 FUGTSPÆRRE UNDER SKILLEVÆGGE Der skal også udlægges en fugtspærre under skillevægge, hvis disse står på et fundament direkte på terræn, idet der også her vil være risiko for kapillarsugning. Hvis terrændækket er adskilt fra skillevægsfundamentet med kuldebroisolering skal fugtspærren føres ud på betondækket og klæbes til dette for at fungere som radonspærre. Figur 19: Fugtspærre under bredstens/halvstens skillevæg. 1. Betondæk 2. Bærende skillevæg 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Fugtspærre fastklæbet på betondæk i begge sider 7. Letklinkerblokke 8. Trykfast isolering 9. Kuldebroisolering 10. Kapillarbrydende lag 11. Fugtspærre på betondæk Hvis der optræder niveauspring inde i bygningen, skal der sikres radontæthed ved at udføre lodret fugtspærre på bagsiden af soklen som vist på figur 19a.

26 24 Fugtspærre i murværk Fugtspærre under skillevægge Figur 19a: Fugtspærre under skillevæg ved niveauspring. 1. Betondæk 2. Bærende skillevæg 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Fugtspærre fastklæbet på betondæk og klæbet til fugtspærre fra lodret fundament 7. Letklinkerblokke 8. Trykfast isolering 9. Kuldebroisolering 10. Kapillarbrydende lag 11. Fugtspærre på betondæk 12. Kuldebroisolering 13. Fugtspærre på lodret fundament fastklæbet på nederste fugtspærre Figur 20: Fugtspærre under lejlighedsskel. 1. Betondæk 2. Tegl i lejlighedsskel 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Isolering 7. Fugtspærre fastklæbet på betondæk i begge sider 8. Letklinkerblokke 9. Trykfast isolering 10. Kuldebroisolering 11. Kapillarbrydende lag 12. Fugtspærre på betondæk

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

POUL BECHER civilingeniør, dr. techn. VAGN KORSGAARD civilingeniør STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT DK 699.8 NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT " STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT (Borgergade 20, Kobenhavn K. Tif. Mil/eYva 5630) er m selvslændig institution, der ledes af en bestyrelse udpeget af boligministeren, er oprellel ved lov nr. 123 af 19. marts

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere