VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING Fugtspærre i murværk"

Transkript

1 VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C KØBENHAVN K

2 VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget Tegl Lille Strandstræde 20 C, 1254 København K tlf.: for Murerfagets Oplysningsråd Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: Tagpapbranchens Oplysningsråd TOR Staktoften 20, 2950 Vedbæk, tlf: Teknologisk Institut, Murværk Teglbækvej 20, 8361 Hasselager, tlf.: Tryk: Paritas Grafik Grafisk tilrettelæggelse omslag: Forlaget Tegl Grafisk tilrettelæggelse indhold: Tegnestuen Trojka ISBN udgave Juni 2002 Eftertryk er tilladt mod kildeangivelse.

3 FUGTSPÆRRE I MURVÆRK Udarbejdet af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen og civilingeniør Georg Christensen Forord 2 Bygningsreglementerne BR-95 og BR-S 98 3 Fugtspærrens funktioner 3 Niveaufri adgang 4 Fugtspærre 6 Hulmur med muret bagmur/fundament 10 Hulmur med bagmurselement/fundament 12 Dør- og vinduesåbning/fundament 13 Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur 14 Sålbænk udført som rulskifte 15 Hulmur/muråbning med teglbjælke 16 Hulmur/muråbning med teglbjælke og tb-rende 17 Hulmur/tag med forskudte tagflader 18 Murafslutninger 19 Afløbsrende 21 Skorstene 22 Fugtspærre under skillevægge 23 MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD JUNI 2002

4 2 Fugtspærre i murværk Forord FORORD Det er vigtigt, at placering af fugtspærrer i murværk vurderes korrekt, og at de anbringes i henhold til forskrifterne. Såfremt de er placeret forkert, dårlig udført, beskadiget eller eventuelt helt mangler, kan der opstå skader som følge af fugt, der trænger op nedefra eller som trænger igennem formuren og i uheldigste tilfælde ledes til bagmuren. Denne pjece beskriver principperne for korrekt anbringelse af fugtspærrer i murede konstruktioner. De viste løsninger er uafhængige af stenformater og illustrerer principielt, hvor fugtspærren skal anbringes for at fungere bedst muligt. I forhold til den tidligere udgave fra 1992, Teglpjece 17, Fugtspærre i murværk, er der nu også vist løsninger, som gør det lettere at leve op til Bygningsreglementernes krav om niveaufri adgang. Endvidere er det i den her foreliggende udgave vist, hvorledes fugtspærren nær terræn også kan fungere som radonspærre. MURO juni 2002

5 Fugtspærre i murværk Bygningsreglementerne BR-95 og BR-S 98 / Fugtspærrens funktioner 3 BYGNINGSRELEMENTERNE BR-95 OG BR-S 98 I modsætning til Bygningsreglement BR-82 findes der ikke i Bygningsreglement BR-95 detaljerede krav rettet mod at undgå fugtgener og fugtskader i ydervægge forårsaget af påvirkninger fra fx opstigende grundfugt eller indtrængende slagregn. I stedet henvises der i Bygningsreglementets vejledende tekst til SBI-anvisning 178 Bygningers fugtisolering. Heller ikke i Bygningsreglement for småhuse BR-S 98 findes der detaljerede bestemmelser på området. I stedet henvises der til SBI-anvisning 189 Småhuse. I begge Bygningsreglementer BR-95 og BR-S 98 findes der generelle bestemmelser om at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte for at undgå opstrømning af radon. I begge reglementer henvises der til Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om Radon og nybyggeri for mere detaljerede oplysninger. FUGTSPÆRRENS FUNKTIONER Beskyttelse mod opstigende grundfugt og opsprøjt fra regnvand I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning. I ydervægge anbringes den normalt mindst 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament. En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen. Eksempler på principper for placering af fugtspærrer i både inder- og ydervægge er vist i SBI-anvisning 189. Beskyttelse imod indtrængende slagregn Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele. Både den praktiske erfaring og forsøg har vist, at vandindtrængen oftest sker gennem studsfuger, der ofte er murværkets svageste punkt. Dette gælder for alle mørteltyper. For at begrænse vandindtrængen mest muligt, er det derfor vigtigt, at der mures med fyldte fuger. Selv ved de bedste materialer og ved god arbejdsudførelse er det svært helt at undgå at der trænger vand gennem formuren, men vandet kan dog forhindres i at trænge igennem isoleringen og over til bagmuren når:

6 4 Fugtspærre i murværk Fugtspærrens funktioner / Niveaufri adgang Fugtspærren er lagt korrekt fx ved bund af mur og over muråbninger. Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive. Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen. Fugtspærren skal udføres tæt Det er vigtigt, at fugtspærren udføres tæt i alle samlinger. Dette gælder også de samlinger, hvor fugtspærren gennembrydes af installationsgennemføringer, kanaler, søjler m.v. Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner. I modsætning til tidligere anses det nu normalt for unødvendigt at have drænhuller i form af åbne studsfuger i formuren over fugtspærren ved fundamentet. De mindre vandmængder, som eventuelt vil kunne presses igennem formuren, vil kunne trænge ud til det fri gennem den porøse liggefuge ved fundamentet. Anvendelse af åbne studsfuger kan dog være hensigtsmæssigt ved mure med meget udsat beliggenhed. Beskyttelse mod opstrømning af radon Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag. Der skal her især gøres opmærksom på, at der skal lukkes lufttæt over det isoleringsmateriale, der ofte i terrændæk ligger som kuldebroisolering imellem fundament og betonplade. Dette kan gøres ved at lade murpappen under bagmuren fortsætte ud over kuldebroisoleringen og klæbe den til betonpladen. Danmarks kommuner er på basis af en landsomfattende radonundersøgelse opdelt i 5 radonklasser, som kan ses på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside: De anvisninger, der er angivet i denne vejledning, gælder dog generelt i alle klasser, men i klasse 3 og 4 skal udvises særlig omhu. NIVEAUFRI ADGANG Bygningsreglementernes krav om niveaufri adgang til næsten alle bygninger medfører, at udformningen af sammenskæringen imellem ydervæg, fundament og betonpladen i et terrændæk skal udformes anderledes end tidligere for at undgå, at der uden for bygningen skal opbygges en betydelig rampe. På figur 1 er vist et eksempel på en løsning, hvor det er søgt samtidig at opfylde både fugttekniske, byggetekniske, produktionstekniske og sundhedsmæssige krav med en lille højdeforskel imellem gulvoverfladen inde og det omgivende terræn.

7 Fugtspærre i murværk Niveaufri adgang 5 Følgende synspunkter er indgået ved den viste løsning: Overfladen af betonpladen i terrændækket må ikke ligge under terrænniveau for at undgå indstrømning af overfladevand igennem eventuelle utætheder i sokkelpuds. Sokkelhøjde skal være på mindst to skifter (ca. 140 mm) for at undgå for store mængder opsprøjt på den nederste del af murværket. Betonentreprenøren skal kunne aflevere en plan flade til næste entreprenør dvs. at overkant af betonpladen skal i ligge i plan med overkant af fundamentet/soklen. De indlagte fugtspærrer skal dels hindre fugtopstigning i ydervæggen som følge af kapillarsugning og dels give så god lufttæthed at opstrømning af luft fra undergrunden (radon) forhindres. Fundament udføres fx af præfabrikerede blokke af letklinkerbeton med indstøbt isolering i blokkens midte. Letklinkerbeton betragtes hverken som et vandtæt eller lufttæt materiale. Af hensyn til bæreevnen kan en eller begge vanger i det delte isolerede fundament være udført af beton i stedet for letklinkerbeton. Der skal altid udføres omfangsdræn, med mindre der er tale om jordarter, som i sig selv er stærkt drænende. Detaljering ved dørhuller vil afhænge af dørens placering. De to nederste skifter i formuren opmures af letklinkerbeton i murstensformat og forsynes med en sokkelpuds. Hvis der ikke findes en vinge i bagvæggen, som murpappen følger, så skal der udføres en omlukket endebund i den øverste murpap. Figur 1: Princip for fugtspærrens placering ved niveaufri adgang.

8 6 Fugtspærre i murværk Fugtspærre FUGTSPÆRRE Som fugtspærre i murværk skal anvendes et materiale, som mindst har egenskaber som en PF 2000 murpap, der består af bitumen modificeret med 3% SBS polymer (styren-butadien-styren) og armeret med en polyesterfiltarmering. Modificeringen med SBS giver en god smidighed, hvilket betyder at fugtspærren uden problemer kan formes ved temperaturer ned til 0 o C, uden at der sker knæk ved vinkelbukning, og uden at asfaltbelægningen skades ved håndtering. Armeringen med polyesterfilt giver en stærk og smidig fugtspærre, der har bedre mekaniske egenskaber end de tidligere anvendte glasfiltarmerede fugtspærrer. De gode mekaniske egenskaber nedsætter først og fremmest risikoen for perforeringer af fugtspærren i byggeperioden. Dertil kommer god sømfasthed ved fastgørelse på bagmur af beton og en større sikkerhed mod at skære for langt ved tildannelse af hjørnestykker. Skema 1: Egenskaber for bitumenbaseret (SBS-modificeret) murpap/fugtspærre. EGENSKABER PRØVNINGS- ENHED PRODUKT METODE EN MURPAP PF 2000 Tykkelse 1849 mm > 1,7 Trækstyrke N/50 mm 500 Brudforlængelse % 25 Sømrivestyrke N 150 Kuldeegenskab, bøjning 1109 o C 0 Z-værdi GPa x s x m 2 /kg 500 Andre produkter Der findes en række plastbaserede produkter som også kan anvendes til fugtspærre i murværk, hvis de har tilsvarende mekaniske og holdbarhedsmæssige egenskaber som beskrevet ovenfor for bitumenbaserede produkter. Klæbning Som klæbemiddel anvendes asfaltklæber med klæbeforbedrer eller aluklæbebånd med selvklæbende bagside. Klæbeasfalt fås både i patroner til fugepistol og i dåse til påføring med spartel. Klæbebånd er selvklæbende ned til 10 o C. Ved temperaturer herunder skal der tilføres varme ved klæbning. Klæbebåndenes alufolie er overfladebeskyttet mod kalkpåvirkninger.

9 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 7 Anbringelse og bearbejdning af fugtspærre Fugtspærren udrulles på et plant underlag, opmærkes og ombukkes til den ønskede facon. Fugtspærrens temperatur skal være over 5 o C, hvis den skal bukkes med en mindre radius end 15 mm. Fugtspærren skæres med en skarp kniv af typen ørnenæb tagpapkniv. Fugtspærren må ikke rives over, men skal skæres med et rent snit. Samlinger Alle samlinger, både lodrette og vandrette, skal udføres med minimum 100 mm overlæg, og sammenklæbes (fuldklæbes) med asfaltklæber. Der påføres asfaltklæber med fugepistol eller spartel i en stribe ca mm fra kanten. Alternativt kan samlingen fastholdes med påklæbning af aluklæbebånd med asfalt i minimum 50 mm bredde. Til indadgående og udadgående hjørner kan med fordel anvendes formstykker af gummi eller plast. Disse specielle formstykker kan samles med murpap med samme asfaltklæber som anvendes til samling af murpap. Figur 2: Præfabrikerede hjørner af gummi eller plast til anvendelse ved indad- og udadgående hjørner. 1. Formstykke til udadgående hjørne med niveauspring. Hvis der ikke anvendes formstykker, kan hjørner udføres ved tilskæring af murpap som vist på figur Formstykke til indadgående hjørne med niveauspring.

10 8 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 1. Fugtspærren lægges på fundamentet i murens fulde bredde, inden murearbejdet begyndes. Samlinger lægges med minimum 100 mm overlæg, der klæbes, som tidligere beskrevet. Herefter opmures to skifter i bagmuren. Hjørnet er et udsat sted. Derfor skal der lægges rigeligt med klæber i hjørnet for at sikre tæthed. 2. Et ca. 600 mm langt passtykke tildannes og placeres som vist. Det er vigtigt, at fugtspærren kun snittes i den del, der skal ligge vandret, et længere snit kan give en åbning i den lodrette del af fugtspærren, der kan lede vand direkte ind i bagmuren. 3. Der påføres et lag klæber og passtykket nedlægges derpå, således at klæberen flyder ud ved samlingerne. 4. De gennemgående baner lægges derefter ud med overlæg ind over passtykket og klæbes. Første skifte i formuren og tredie skifte i bagmuren henmures. Samme metode anvendes ved indadgående hjørner. Figur 3a: Tilskæring og klæbning af udadgående hjørnesamling.

11 Fugtspærre i murværk Fugtspærre 9 Figur 3a: Samling af fugspærre ved indadgående hjørne. 1. Fugtspærre 2. Betondæk 3. Klæbet overlæg 4. Klæbet overlæg 5. Fugning med asfaltklæber I alle hjørnesamlinger skal fugtspærren klæbes i overlæggene, således at der opnås radontæthed Ved døråbninger og andre ændringer i fugtspærrens forløb skal der sikres sammenhæng i fugtspærren, således at eventuelt vand opfanget af fugtspærren ikke kan løbe ud over fugtspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning. Figur 3b: Isometri af fugtspærrens placering ved døråbning. 1. Fugtspærre over hulmur 2. Fugtspærre i døråbning 3. Klæbet overlæg 4. Fugtspærre fra hulmur slidses op og bøjes som lukkestykke, der klæbes til betondæk 5. Hjørnesamlinger lukkes med asfaltklæber

12 10 Fugtspærre i murværk Hulmur med muret bagmur/fundament HULMUR MED MURET BAGMUR/FUNDAMENT Udvendig sokkelpuds må ikke føres længere op end til oversiden af fundamentet. Bagmuren pudses ofte inden gulvet lægges. Pudslaget må ikke føres ned forbi fugtspærren, da pudslaget kan opsuge grundfugt. Dette er dog ikke et problem, når fugtspærren føres ind på betondækket som radon-spærre. Figur 4: Løsning med niveaufri adgang. Der kan med tiden opstå risiko for fugtpåvirkning af soklen udefra på grund af højtliggende terræn, hvorfor der udføres lodret fugtspærre på bagmurens nederste del. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Gulv 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 9. Letklinkermursten 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Elefantrist 13. Trykfast isolering 14. Kapillarbrydende lag 15. Fugtspærre føres op på bagsiden af muren 16. Trykfast isolering 17. Fugtspærre på betondæk

13 Fugtspærre i murværk Hulmur med muret bagmur/fundament 11 Figur 5: Løsning uden niveaufri adgang og med trægulv på strøer. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Gulv 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederstefastklæbet på betondæk) 9. Betondæk 10. Kuldebroisolering 11. Trykfast isolering 12. Kapillarbrydende lag 13. Fugtspærre på betondæk Hvis der anvendes klinkegulve eller tæpper klæbet direkte på et afrettet betondæk, må der som vist på figur 5a udføres en forsænkning i betondækket for at kunne klæbe fugtspærren til betondækket. Der sikres god vedhæftning mellem mørtel og fugtspærre ved omhyggelig afrensning inden udstøbning af mørtel. Figur 5a: Løsning uden niveaufri adgang og klinkegulv. 1. Tegl i formur 2. Tegl i bagmur 3. Sokkelpuds/udkast 4. Klinkegulv klæbet eller tæppe udlagt direkte på afrettet beton 5. Letklinkerblokke med trykfast isolering 6. Isolering 7. Trådbinder 8. Fugtspærrer (nederstefastklæbet på betondæk) 9. Betondæk 10. Kuldebroisolering 11. Trykfast isolering 12. Kapillarbrydende lag 13. Forsænkning på 30 mm udstøbt mørtel

14 12 Fugtspærre i murværk Hulmur med bagmurselement/fundament HULMUR MED BAGMURSELEMENT/FUNDAMENT Figur 6: Løsning med niveaufri adgang. 1. Tegl i formur 2. Betonelement i bagmur 3. Understøbning 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Isolering 8. Trådbinder 9. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 10. Fugtspærre føres lodret op ad bagmuren og klæbes 11. Letklinkermursten 12. Betondæk 13. Kuldebroisolering 14. Elefantrist 15. Trykfast isolering 16. Kapillarbrydende lag 17. Trykfast isolering 18. Fugtspærre på betondæk Figur 7: Løsning med niveaufri adgang og isoleret sokkelelement. 1. Tegl i formur 2. Betonelement i bagmur 3. Understøbning 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Isolering 8. Trådbinder 9. Fugtspærrer (nederste fastklæbet på betondæk) 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk

15 Fugtspærre i murværk Dør- og vinduesåbning/fundament 13 DØR- OG VINDUESÅBNING/FUNDAMENT For at skabe et vederlag for gulvet ud for indgangsdøre, må betondækket føres ud i døråbningen. Figur 7a: Løsning med isoleret fundament ved dør. 1. Dør 2. Niveaufrit bundstykke 3. Tilpasset letklinkerblok 4. Sokkelpuds/udkast 5. Gulv 6. Letklinkerblokke med trykfast isolering 7. Fugtspærre klæbet på beton 8. Gulvstrø på opklodsning 9. Elastisk fuge 10. Betondæk 11. Kuldebroisolering 12. Trykfast isolering 13. Kapillarbrydende lag 14. Elefantrist 15. Fugtspærre på betondæk Ved døråbninger og lignende, hvor fugtspærren skifter placering, skal der udføres en sammenhængende fugtspærre, således at eventuelt indtrængende vand ikke løber ud over enden af fugspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning.

16 14 Fugtspærre i murværk Hulmur med søjle eller murvinge i hulmur HULMUR MED SØJLE ELLER MURVINGE I HULMUR Isoleringsmaterialet, der bryder kuldebroen, placeres mellem søjlen og formuren. Det hårde isoleringsmateriale skal være bredere end søjlen og har dermed yderligere til formål at forhindre, at indtrængende vand når hen til søjlen. Det er her vigtigt, at fugtspærren på fundamentet tilpasses og klæbes til søjlen, så vand ikke kan trænge under fugtspærren og videre ind i konstruktionen. Figur 8: Fugtspærre omkring søjle/murpille i hulmur. 1. Formur 2. Bagmur 3. Isoleringen der bryder kuldebroen, skal være bredere end søjlen 4. Fugtspærre 5. Fugtspærre, der tildannes og klæbes til søjlen med asfaltklæber 6. Fundament 7. Beton, udstøbes ved bund som underlag for fugtspærre 8. Stålsøjle 9. Trådbinder

17 Fugtspærre i murværk Sålbænk udført som rulskifte 15 SÅLBÆNK UDFØRT SOM RULSKIFTE Sålbænke udført med opmuring af rulskifte bør altid have et fald på mindst 10 o. Især ved opmuring af rulskifter er det vigtigt, at fugerne udføres tætte. Kuldebroen i vinduesfalsen er brudt ved indlægning af isolering. Nogle producenter fremstiller specielle sten til sålbænke. Figur 9: Fugtspærre i sålbænk udført som rulskifte. 1. Rulskifte med fald udad 2. Overlukning af vinduesbrystning ved hjælp af to udkragede skifter 3. Kuldebroisolering 4. Fugtspærre 5. Isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegl i formur 9. Tegl i bagmur

18 16 Fugtspærre i murværk Hulmur/muråbning med teglbjælke HULMUR/MURÅBNING MED TEGLBJÆLKE Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende. Antallet af skifter, der indgår i den virksomme teglbjælke er afhængig af åbningens spændvidde og belastning. Det er vigtigt at fugtspærren ikke lægges ind i en fuge i den statisk virksomme teglbjælke. Figur 10: Fugtspærre over muråbning med teglbjælke. Murpap kan erstattes af en tb-rende som vist på figur Formur 2. Bagmur 3. Mineraluld 4. Fugtspærre føres 200 mm forbi vindueshul 5. Trykfast isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegloverligger 9. Antallet af skifter, der indgår i den statisk virksomme bjælke, er afhængig af åbningens spændvidde og belastning

19 Fugtspærre i murværk Hulmur/muråbning med teglbjælke og tb-rende 17 HULMUR/MURÅBNING MED TEGLBJÆLKE OG TB-RENDE Tb-renden føres 200 mm ind i hulmuren i hver side af muråbningen. Ved indmuring skal det sikres, at vand ikke kan passere bagom tb-renden. Dette sikres ved at tb-renden placeres tæt op ad formurens bagside, og at den indmurede flange på tb-renden er helt dækket af mørtel. Endvidere skal liggefugen i formuren fyldes og komprimeres effektivt. Tb-rendens bund skal være fri for mørtel. Hvis tb-renden ikke kan aflede vandet i enderne, f.eks. ved hjørnevinduer og lignende, kan renden forsynes med endebund og en lille drænslange, der føres ud gennem formuren. Det skal sikres, at der er gennemløb efter indmuringen. Figur 11: Tb-rende over muråbning med teglbjælke. 1. Formur 2. Bagmur 3. Mineraluld 4. TB-rende, I = muråbning + 2 x 200 mm 5. Trykfast isolering 6. Trådbinder 7. Vindue 8. Tegloverligger 9. Antallet af skifter, der indgår i den virksomme bjælke, er afhængig af åbningens spændvidde og belastning Ved høje muroverliggere og ved kraftig slagregnspåvirkning kan anvendes både tb-rende og murpap, som vist på figur 10.

20 18 Fugtspærre i murværk Hulmur/tag med forskudte tagflader HULMUR/TAG MED FORSKUDTE TAGFLADER Fugtspærre lægges i hele murens længde og eventuelle samlinger klæbes. Den nederste fugtspærre skal sikre, at eventuel vandindtrængning ledes ud af formuren, over taget. 1. Zinkinddækning 2. Inddækning (svarende til blyinddækning) 3. Vanger i tegl 4. Mineraluld 5. Tegltagsten 6. Isolerende byggesten 7. Fugtspærre 8. Trådbinder 9. Ventilation. Ved falstagten placeres tudsten over ventilationsstuds. 10. Afstandsliste (25 mm for vingetagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér 13. Loft 14. Undertag 15. Eventuelt åbne studsfuger 16. Isolering mellem spær Figur 12: Fugtspærring ved forskudte tagflader. Afslutning af hulmuren med murkrone er vist på figur

21 Fugtspærre i murværk Murafslutninger 19 MURAFSLUTNINGER I huse over én etage kan der forekomme så store differensbevægelser mellem for- og bagmur, at en dilatationsfuge i murkronen er nødvendig, da for- og bagmur skal kunne bevæge sig så frit som muligt. Det er vigtigt at drypkantens underside er vandret og retlinet, så afdrypningen bliver ensartet fordelt. Murværket nedenunder kan ellers blive partielt misfarvet på grund afdrypning. Figur 13: Murkrone med betonelement. 1. Halvstensmur 2. Trykfast isolering 3. Fugtspærren lægges i murens fulde bredde oven på løskanter og afrentning. Fuldklæbes til løskanter. 4. Korte betonelementer Stødfuger fuges med elastisk fugemasse 5. Løskant nedlagt i silicone 6. Mørtelafretning mellem løskanter 7. Neopren, kun klæbet i den ene side 8. Trådbinder 9. Eventuelt åbne studsfuger Figur 14: Detalje af murkrone. 1. Betonelement 2. Fuge og fugestop 3. Neoprenklods 4. Fugtspærre fuldklæbes til løskant 5. Løskant nedlagt i silicone 6. Mørtelafretning mellem løskanter

22 20 Fugtspærre i murværk Murafslutninger De vandrette fuger mures med fald udad. Fugtspærren, der også fungerer som glidelag, lægges i murens fulde bredde på løskanter og afretningslag. Figur 15: Murafslutning med rulskifte. 1. De to øverste skifter adskilles med trykfast isolering 2. Rulskifte. Bemærk, at fuger på murkronens overside udføres med fald udad 3. Fugtspærren lægges i murens fulde bredde oven på løskanter og afretning. Fuldklæbes til løskanter 4. Løskant nedlagt i silicone 5. Mørtelafretning mellem løskanter 6. Trådbinder 7. Eventuelt åbne studsfuger Fritstående havemure og lignende med begrænset højde udføres med de to øverste skifter udmuret som vederlag for fugtspærre.

23 Fugtspærre i murværk Afløbsrende 21 AFLØBSRENDE Når bygninger opføres sammenhængende og med forskydninger, kan det medføre at de indvendige vægge i lejlighedsskel føres op i gavl som ydervægge. Det kan her være nødvendigt at indlægge en fugtspærre i form af en gennemgående rende med fald til det fri som vist på snit a-a, og fugtspærren lægges i hele murens længde. Fugtspærren indlægges 2-3 skifter over det laveste beliggende tag f.eks. i niveau med indskuddet fra inddækningen. Afløbsrenden udføres med fald mod det fri, hvor den bør afsluttes med en påklæbet zinkrende med afløb (vandspyer). Figur 16: Afløbsrende ved forskydning. 1. Formur 2. Bagmur 3. Fugtspærre Figur 17: Afløbsrende med endebund og vandspyer. 1. Formur 2. Bagmur 3. Fugtspærre 4. Zinkrende

24 22 Fugtspærre i murværk Skorstene SKORSTENE 1. Halvstens teglmur 2. Skorstenselement 3. Spær 4. Zinkinddækning 5. Inddækning 6. Skotrende 7. Tegltagsten 8. Fugtspærre klæbes til skorstenselement 9. Der anbringes en fugtspærre foroven og forneden. Parallelt med tagfladen laves en aftrapning. Se også Byg-Erfablad : Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol. 10. Afstandsliste (25/34 mm for vinge-/falstagsten) 11. Lægte 12. Vandfast krydsfinér, min. 18 mm 13. Undertag 14. Fugtspærre aftrappes på skorstenens sider Figur 18: Fugtspærre i skorstensvanger. Skorstensvanger afsluttes sædvanligvis med et rulskifte eller en betonafdækning. Mellem selve skorstenspiben og afdækningen skal der placeres en fugtspærre på det samme sted i konstruktionen, som vist i forbindelse med murafslutning på figur 12. De fleste skorstene bliver i dag opført af skorstenselementer. Fra en konsol et stykke under taget og opefter skalmures med halvstensvange. Murværket i skorstene er særligt udsat for slagregn. Derfor er det også her vigtigt, at der mures med helt fyldte fuger. Det er nødvendigt, at der her indlægges en opbukket fugtspærre, som bør indlægges i første skifte over inddækningen. De kanter, der vender ind mod skorstensrøret ombukkes. På skorstenens sider aftrappes fugtspærren i et par trin efter tagets hældning.

25 Fugtspærre i murværk Fugtspærre under skillevægge 23 FUGTSPÆRRE UNDER SKILLEVÆGGE Der skal også udlægges en fugtspærre under skillevægge, hvis disse står på et fundament direkte på terræn, idet der også her vil være risiko for kapillarsugning. Hvis terrændækket er adskilt fra skillevægsfundamentet med kuldebroisolering skal fugtspærren føres ud på betondækket og klæbes til dette for at fungere som radonspærre. Figur 19: Fugtspærre under bredstens/halvstens skillevæg. 1. Betondæk 2. Bærende skillevæg 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Fugtspærre fastklæbet på betondæk i begge sider 7. Letklinkerblokke 8. Trykfast isolering 9. Kuldebroisolering 10. Kapillarbrydende lag 11. Fugtspærre på betondæk Hvis der optræder niveauspring inde i bygningen, skal der sikres radontæthed ved at udføre lodret fugtspærre på bagsiden af soklen som vist på figur 19a.

26 24 Fugtspærre i murværk Fugtspærre under skillevægge Figur 19a: Fugtspærre under skillevæg ved niveauspring. 1. Betondæk 2. Bærende skillevæg 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Fugtspærre fastklæbet på betondæk og klæbet til fugtspærre fra lodret fundament 7. Letklinkerblokke 8. Trykfast isolering 9. Kuldebroisolering 10. Kapillarbrydende lag 11. Fugtspærre på betondæk 12. Kuldebroisolering 13. Fugtspærre på lodret fundament fastklæbet på nederste fugtspærre Figur 20: Fugtspærre under lejlighedsskel. 1. Betondæk 2. Tegl i lejlighedsskel 3. Fundament 4. Klinkegulv på pudslag 5. Strøgulv 6. Isolering 7. Fugtspærre fastklæbet på betondæk i begge sider 8. Letklinkerblokke 9. Trykfast isolering 10. Kuldebroisolering 11. Kapillarbrydende lag 12. Fugtspærre på betondæk

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

MONTERING FUGTSPÆRRE I MURVÆRK. Samt radonsikring af terrændæk MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING FUGTSPÆRRE I MURVÆRK. Samt radonsikring af terrændæk MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING FUGTSPÆRRE I MURVÆRK Samt radonsikring af terrændæk MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Fugtspærrens funktioner Side 4 Murpap PF 2000 Side 5 Murfolie Side 6 Klæbeasfalt Side

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11054 Besigtigelse d. 7. juli 2011 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. Tagkonstruktionen på tilbygningen er konstrueret forkert spær fra tilbygningen er lagt direkte

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden J.nr. 20140054/0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej 8 8800 Viborg Afdeling: Afdeling:

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere